Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Bestyrelsens beretning er i år rimelig fyldestgørende, hvilket er et udtryk for, at vi ønsker at generalforsamlingen orienteres bredt om væsentlige forhold i klubben, og da der er sket meget i løbet af året, er der meget at berette om. Beretningen omfatter perioden fra 1. januar 30. september 2012, altså 9 måneder. Dette er en konsekvens af, at vort regnskabsår er omlagt fra kalenderåret til perioden 1. oktober 30. september - en vedtægtsændring, som blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling tidligere på året. Når vi senere i dagsordenen kommer til gennemgangen af regnskab og opfølgning på årets budget er der taget højde for, at regnskabsåret i år kun omfatter 9 måneder, og der er udarbejdet et estimat (altså et bedste bud på) hvordan vi regnskabsmæssigt forventer at slutte kalenderåret, således at en direkte sammenligning med det budget, som generalforsamlingen vedtog på sidste ordinære generalforsamling i marts måned, er mulig. Midtfyns Golfanlæg A/S På den sidste ordinære generalforsamling i marts måned gav bestyrelsen en uddybende orientering omkring de overvejelser vedr. banens fremtid, som Midtfyns Golfanlæg A/S og Midtfyns Golfklub havde gjort sig, herunder kontakten til Proark Golf Plus A/S. Konklusionen blev, at vi valgte selv at drive klubben videre i et fortsat tæt samarbejde med Midtfyns Golfanlæg A/S. Proark Golf Plus A/S-koncernen har efterfølgende nemlig den 5. oktober i år valgt at indgive egen konkursbegæring, idet det ikke har vist sig muligt at få tilført den nødvendige driftskapital. Fra årsskiftet er der i Midtfyns Golfanlæg A/S blevet arbejdet intenst på at få gennemført en gældssanering, idet vi fortsat ikke så nogen mulighed for at betale vort udestående til FS Bank, som overtog vort engagement fra Fionia Bank, da denne gik konkurs. Forhandlingerne med FS Bank har, som tidligere meddelt, af forskellige årsager trukket ud, men umiddelbart inden sommerferien blev der indgået en aftale, som sidst i september endeligt blev lukket, efter at det var lykkedes at skaffe 1 mill. kr. som vort bidrag til akkorden med FS-Bank. Beløbet er kommet hjem dels i form af et lån fra Nykredit Bank på 600 tkr, og dels som aktionær- og medlemslån på 400 tkr. til Midtfyns Golfanlæg A/S. Aftalen betyder, at der slås en streg over en gammel gæld på ca. 9,5 mill. kr., og vi kan derfor starte på en frisk, med en balance i Midtfyns Golfanlæg A/S, som ser helt anderledes ud end tidligere, og stort set gør os gældfrie. Når jeg siger vi er det med fuldt overlæg, idet Midtfyns Golfanlæg A/S og Midtfyns Golfklub er 2 alen ud af samme stykke. De fleste af jer er klar over, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne i MGA. De direkte afholdte udgifter faktureres videre til klubben i form af baneleje. Organisationen i Midtfyns Golfklub Op til sæsonstarten 2012 er der sket udskiftninger i såvel bestyrelsen, udvalgene samt i det ansatte personel, herunder greenkeepere og træner. Der er med vores greenkeeperteam - med chefgreenkeeper Søren Nielsen i spidsen - og vores Pro Claus Berg, etableret et godt og konstruktivt samarbejde med bestyrelse 1

2 og udvalg. Et samarbejde, som har resulteret i, at banens standard er blevet forbedret, samt at klubbens medlemmer nu altid har adgang til en professionel træner, som har sin daglige gang i klubben. Der er sket enkelte ændringer i udvalgenes sammensætning, og et nyt udvalg har set dagens lys, nemlig aktivitetsudvalget, som bla. får til opgave at udarbejde og gennemføre nye aktiviteter, som kan føre til et stærkere medlemsgrundlag i Midtfyns Golfklub. Bestyrelsen har udarbejdet en strategiplan for de kommende år, og planen vil i hovedpunkter blive gennemgået som orientering til generalforsamlingen senere på aftenen. En væsentlig forudsætning for, at vi i fællesskab kan lykkes med denne plan, er at vore udvalg, som arbejder med alle de praktiske opgaver i hverdagen, bliver styrket i væsentlig grad. Vi har behov for flere medlemmer i udvalgene med de fornødne kompetencer medlemmer som har lysten til at gøre en frivillig indsats sammen med mange andre i Midtfyns Golfklub. Nyt Klubhus Dette tema har i løbet af året fyldt utrolig meget blandt vore medlemmer, og i særdeleshed i bestyrelsen. Vi havde tidligere på året en forventning om, at vi kunne flytte op i det nye klubhus i løbet af sommeren. Vi havde også budgetteret med omkostningerne hertil i en vis periode i indeværende års budget. Det er vores holdning, at vi med adgang til nogle forbedrede klubhusfaciliteter vil have mulighed for at tiltrække markant flere arrangementer til klubben, med heraf følgende indtægter, end det i de nuværende midlertidige lokaler er tilfældet. Desværre har en løbende dialog med udlejer ikke ført til, at det har været muligt at indgå en fast aftale. Vi har tidligt på sæsonen afholdt et længere møde med udlejer og hans advokat. På dette møde blev det aftalt hvilke opgaver, som skulle løses hvornår, inden vi så os i stand til at indgå en lejeaftale. På nuværende tidspunkt er ingen af de aftalte opgaver blevet udført (med undtagelse af, at hegnet mod banen er blevet fældet). Vi har efterfølgende på eget initiativ flere gange opsøgt udlejer med henblik på at få oplyst hvornår de forskellige arbejder kunne forventes udført. Her har vi fået nye løfter, som ikke er blevet holdt. Vi tror ikke, at udlejer ikke ønsker at udføre de aftalte opgaver, men derimod at økonomien nok er en væsentlig årsag til, at opgaverne ikke bliver løst. Den lejeaftale, som vi fortsat forhandler indholdet af, er også betinget af, at restauranten i tilknytning til klubhuset er i drift. Uden adgang til restauranten pga. manglende forpagter er lejemålet ikke interessant for os. Så kan vi ligeså godt blive i vore nuværende midlertidige lokaler, hvor vi dog trods alt har nogle begrænsede muligheder for at servicere større grupper. Og hvad gør vi så nu? Ja, bolden ligger hos udlejer, og vi afventer et udspil fra ham. Vi har i det budget, som præsenteres senere på aftenen ikke indregnet husleje i de nye lokaler i Hvis der alligevel skulle vise sig en mulighed for at flytte ind, må vi til den tid vurdere, hvordan økonomien ser ud, herunder hvilke merindtægter og merudgifter vi kan påregne. På længere sigt er denne usikkerhed selvfølgelig ikke holdbar, og hvis det af forskellige årsager viser sig, at det ikke er muligt at flytte ind i de nye lokaler, må vi undersøge muligheder og konsekvenser ved alternative løsninger. Banen Vores bane kom godt igennem vinteren, og vi undgik større skader på greens. Det var nødvendigt at sprøjte nogle gange pga. sneskimmel, men til sæsonstart var de klar. Vi har nogle greens, som er opbygget med store drænlag, og det gør, at de er spilbare i en normal dansk grøn vinter, så længe der ikke er frost. I de perioder blev der spillet til interimistiske vintergreens. Fairways har fra et meget tidligt tidspunkt haft stor bæreevne i græsset til trods for et koldt forår. 2

3 Vi har i lighed med tidligere år haft problemer med kløver, som der er sprøjtet for 2 gange. I perioder hvor væksten har været kraftigst er roughen klippet hyppigere og længere ned. Alligevel er det konstant en udfordring for greenkeeperne. Heldigvis har vi blandt vore medlemmer nogle landmænd, som har været meget behjælpelige med at stille materiel til rådighed, således at sprøjtningen kunne udføres hurtigt, og til mindst gene for medlemmerne. Bekæmpelse af bredbladet ukrudt er prioriteret højt i baneudvalget, og det gælder såvel mekanisk som kemisk. Vi har i løbet af sæsonen modtaget mange positive tilbagemeldinger fra såvel medlemmer som gæstespillere som har været overordentlig tilfredse med banens stand. Også ifm. afviklingen af en DGU challangeturnering modtog vi positiv kritik fra deltagerne, som er blandt landets bedste amatørspillere. Baneanlægget og dets pleje og fortsatte udvikling har højeste prioritet i klubben. Vi skal tilbyde en bane i en standard, som både medlemmer og gæstespillere ser som en udfordring, og som samtidig opfattes som fair. Dette er en meget væsentlig forudsætning for at kunne tiltrække nye brugere af anlægget. Hvis baneanlægget begynder at forfalde kan dårlig omtale hurtigt ødelægge den gode udvikling mht. gæstespillere, som vi har oplevet i år. Derfor har arbejdet med banens budget i år været en stor udfordring, men vi forventer at gå ind i den nye sæson med en greenkeeperstab, hvor såvel de samlede kompetencer som antallet af normaltimer vil blive øget ift. indeværende år. Hvad angår vores maskinpark er størstedelen af denne leaset af Midtfyns Golfanlæg A/S, og omkostningerne hertil er en del af banelejen. Da maskinerne er leaset på samme tidspunkt vil de i realiteten også blive forældet og for dyre i drift på samme tidspunkt. Dette forhold er vi såvel i klubben som i Midtfyns Golfanlæg opmærksomme på. Lige her og nu og i den nærmeste fremtid klarer vi os, men på et tidspunkt må vi gøre os konkrete overvejelser omkring fornyelse af dele af maskinparken, og den heraf afledte finansiering. Professionel træner Claus Berg blev fra 2012 tilknyttet MGK i en kombineret stilling som professionel træner og greenkeeperassistent. Ordningen var vist sig at fungere meget tilfredsstillende for begge parter, og vore medlemmer har taget særdeles godt mod Claus. Det er derfor planen, at aftalen med Claus forlænges i De timer, som klubben betaler Claus for fordeles mellem juniorudvalget og sportsudvalget, og er der overskud kan de anvendes til andre formål. Herudover tilbydes en vifte af individuelle træningsmuligheder, og Claus har 2 gange om ugen arrangeret fællestræning. Det har desværre ikke været det helt store tilløbsstykke. Efterfølgende har Claus opsat en tilmeldingsliste på trænertavlen hvor medlemmerne kunne skrive sig på og når der var 6 deltagere startede kurset, som forløb over 6 gange 1 time. Claus startede sæsonen 2012 med et kickstartkursus hvor deltagerne fik en genopfriskning af golfspillets forskellige facetter. Der var god opbakning til denne aktivitet. Derudover er der gennemført antislice kursus, shortgame kursus samt shortgame mesterskab. Ved indspilsområdet er der opsat en trækasse, hvori der ligger blanketter til Thomas Bjørns shortgame test, som kan benyttes når der trænes på indspilsområdet, hvor der konstant har været optegning af de forskellige øvelser der indgår i testen. På driving rangen er der arrangeret en juniorbane, som juniorerne kan spille på når de er til træning. I løbet af sæsonen er der afholdt demo-dage, ligesom der ved sæsonstart blev indkøbt en del demoudstyr, som medlemmerne havde mulighed for at prøve i løbet af sæsonen. I løbet af sæsonen har Claus arrangeret Golfrejser og senest en golfturnering, Midtfyns Golfacademy Open med stor deltagelse. Vi vil gerne opfordre til, at alle medlemmer bakker op omkring de aktiviteter, som Claus tilbyder herunder træning på forskellige niveauer. Dels er der rigtig mange af os, som kunne trænge til at få forbedret svinget og trimmet de tekniske færdigheder, og derigennem få større glæde ved spillet, og dels er det vigtigt, at vi gennem denne opbakning kan være med til at sikre Claus et fornuftigt udkomme, og derigennem 3

4 fastholde ham her i MGK. Det er faktisk ikke spor farligt at gå til træner, tværtimod. Og husk så også at tage Claus med på råd, når I bestiller nyt udstyr. Medlemmerne Medlemstilgangen i løbet af året har været lavere end forventet. Dette er en af vore største udfordringer i det kommende år, og desværre er vi ikke den eneste golfklub, som kæmper med dette problem. Medlemstallet er pr. 31. december 2012 opgjort til i alt 287 aktive spillere, heraf 12 som long-distance, 15 juniores og 8 ynglinge. Herudover er yderligere 32 medlemmer tilknyttet klubben som passive. Konkurrencen mellem klubberne er blevet hårdere, og kampen om at tiltrække nye medlemmer og greenfeespillere er skærpet. Utallige er de rabattilbud som florerer rundt om i landet, og vi er også med på vognen - ud over den aftale om halv greenfee på hverdage, som vi har i de fynske klubber. Såvel Tee-time kunder, hotelgæster, højskolegæster på golfophold mf. kan få rabat. Forhåbentlig stabiliserer markedet sig i en ikke alt for fjern fremtid, men indtil da har vi valgt nogenlunde at matche vore naboklubber med det klare formål at tiltrække flere førstegangskøbere, som forhåbentlig på et senere tidspunkt vender tilbage igen enten som gæst eller måske som medlem i Midtfyns Golfklub. Så længe vi har så megen ledig kapacitet på vort dejlige anlæg, vil vi forsøge at udtænke flere attraktive tilbud til danske golfspillere med mod på nye oplevelser. Vi har dog en klar forventning om, at bundniveauet på greenfee bliver hævet i 2013 bla. som følge af, at den Fynske greenfeeordning på hverdage hæves til kr. 200,- I 2013 vil vi målrette vore åbent-hus aktiviteter samt øvrige aktiviteter for at tiltrække nye medlemmer mere mod udvalgte grupper. Samtidig henter vi inspiration udefra i form af forslag og ideer, som har vist sig virkningsfulde i andre klubber. DGU har været behjælpelig på dette område, ligesom de i øvrigt i mange andre spørgsmål, såvel af juridisk karakter, samt på andre områder, er en stor hjælp og støtte i hverdagen. Men vi kan også alle - som medlemmer - være med til at tiltrække nye medlemmer. Det drejer sig om, at vi hver især tager fat i en man kender, der måske kunne tænke sig at spille golf. Tag den pågældende og deres familie med til et af vores arrangementer. Vi kender jo selv fornemmelsen af at blive grebet af denne dejlige sport, og hvis det sker for halvdelen af dem, vi tager med, så er vi nået et langt stykke hen ad vejen. Vi skal have flere medlemmer i klubben det er hævet over enhver tvivl. Det nuværende medlemsgrundlag er ikke tilstrækkeligt til at sikre en økonomi, som på lidt længere sigt hænger fornuftigt sammen. På kort sigt kan vi gennem en meget stram prioritering lige få enderne til at nå sammen, men vi er alt for sårbare overfor uventede hændelser, som påvirker vores økonomi. Derfor er det så vigtigt, at vi får planlagt og igangsat nogle nye tiltag, som kan øge medlemstilgangen. Orientering fra Klubbens udvalg. Økonomiudvalget Vi har i 2012 gennemført forskellige tiltag, for at effektivisere arbejdet med økonomien. Der er indført et nyt online bogføringssystem E-Conomic. Udover bogføring af kassekladde, vil vi i det kommende år også bruge det til budgettering, med mulighed for en bedre opfølgning. Revisor har fået adgang til systemet, således at tallene til opstilling af regnskabet kan hentes direkte. E-conomic bruges også sammen med Golfbox til opkrævning af kontingent. Alle medlemmer er i Golfbox tilknyttet en fakturagruppe, - eks. senior med indskud. Når der skal opkræves kontingent, dannes en fil ud fra disse fakturagrupper. Den eksporteres over i bogføringssystemet E-Conomic, hvor der udfærdiges en faktura på hvert enkelt medlem. Når dette er gjort sendes filen med alle oplysninger videre til Nets (det tidligere PBS), som sørger for resten. Når pengene så går ind, sker bogføringen automatisk i E-conomic. 4

5 En del medlemmer betaler via Betalingsservice, nogle får elektronisk indbetalingskort i deres netbank, og den resterende del får tilsendt indbetalingskort med alm. post, hvilket er dyreste for Golfklubben. Derfor henstiller vi, at flest muligt betaler via Betalingsservice. VI har ikke nogen fast kassekredit, men forhandler med Nordea 2 gange om året, når der er brug for likviditet. Det er typisk 1-2 mdr. før der indbetales kontingent. Indtil nu har det ikke været noget problem at få en trækningsret i en kortere periode. Vi har skærpet proceduren omkring rettidig betaling af kontingent. Rykkere sendes på mail eller alm. brev, såfremt vi ikke har mailadresse. Der opkræves rykkergebyr. 1. rykker sendes omkring 1 måned efter forfald, 2. rykker ca. en måned senere. Såfremt der fortsat ikke er sket betaling beslutter bestyrelsen, hvad der så skal ske. Konsekvensen vil typisk være spærring i golfbox indtil betaling af kontingent og rykkergebyr er sket. Vi har i Midtfyns Golfklub ikke været i stand til, at overholde betingelserne for medlemslånene fra I forlængelse af, at Midtfyns Golfanlæg A/S i aug. bad om hjælp til, at komme ud af gælden til FS Bank, besluttede bestyrelsen i Midtfyns Golfklub at forsøge at få betingelserne for det gamle lån genforhandlet. Vi sendte brev til alle långivere d. 24. aug. hvor vi bad om accept af, at betingelserne blev ændret, så de blev de samme som for det nye lån til Midtfyns Golfanlæg A/S, og samtidig nedskrivning til det oprindelige lånebeløb. 93% har accepteret de ændrede betingelser. 4% accepterer betingelserne fremover, men ikke at tidligere renter slettes. 3% ønsker at bibeholde de oprindelige betingelser. På baggrund af disse tilbagemeldinger har bestyrelsen for Midtfyns Golfklub besluttet, at tilbageføre tidligere tilskrevne ikke udbetalte renter, således at lånebeløbet i regnskabet nu fremgår med de oprindelige kr ,-. Vi har selvfølgelig noteret os, at 7% ikke er enig heri, men da langt størstedelen har accepteret de ændrede betingelser, har vi valgt at gøre dette. Vi er selvfølgelig ærgerlig over, at klubben ikke kan overholde sine forpligtelser. Der var intet vi hellere ville, end at udbetale den løbende forrentning på de 5%, og kunne indfri lånet i Der er simpelthen ikke økonomi i klubben hertil. Vi kan alle være med til at forbedre økonomien ved at skaffe nye medlemmer. I løbet af året har vi på den administrative side iværksat nogle tiltag for at forbedre klubbens økonomi: Vi er i Faaborg Midtfyn Kommune blevet godkendt som Folkeoplysende Forening hvilket betyder, at vi fremover kan søge såvel medlemstilskud, aktivitetstilskud samt tilskud til driften af foreningens lokaler. Ansøgningen for 2013 er udarbejdet og indsendt. Vi havde dog allerede i år mulighed for at søge tilskud fra kommunens pulje til særlige formål, hvilket resulterede i en bevilling på ca ,- til nye begyndersæt. Vi har søgt flere fonde om tilskud til forskellige projekter. Foreløbig har Nordeafonden i år bevilget kr. til forbedrede træningsforhold på drivingrangen. Vi har gennemgået flere af klubbens procedurer, og bla. udarbejdet en ny forretningsorden for bestyrelsen, samt en langtidsagenda for bestyrelsesmøderne, for bedre at kunne styre de enkelte processer i løbet af året. Et nyt ordens- og adfærdssreglement gældende for såvel medlemmer som gæster er udarbejdet i september. Økonomiudvalget udvides fra det kommende år med 1 person, som hjælp og sparring for kassereren på det praktiske plan. Kristian Mortensen har sagt ja til denne opgave. PR- og kommunikationsudvalget Fra årets start har fokus været på udvikling af klubbens identitet. Vi skal udvikle os for at fange diverse interessenters opmærksomhed, herunder både nye medlemmer og nye sponsorer. Derfor har det været en højt prioriteret opgave at starte en proces, hvor klubben fik fornyet sin identitet. 5

6 Processen tog udgangspunkt i bestyrelsens strategiarbejde. Som hovedelementer har vi sat fokus på de visuelle effekter som hjemmeside og logo. Efter en længere udviklingsperiode i tæt samarbejde med ID- Team, Odense så den nye hjemmeside dagens lys. Vi synes, at den viser overskud og synlighed. I samme periode har klubbens oprindelige logo været i spil. Det har været vigtigt at logoet skulle vise forandringsvillighed - at vi som klub er klar på at møde fremtiden, og er parate til at tage kampen op. Det har ikke været nogen nem proces, og der har været mange emner ind over. Men resultatet synes vi er blevet godt. Det nye logo har de effekter som vi ønskede og mere til. Vor fremtidige PR- og Kommunikationsstrategi skal handle om at få alle de gode budskaber og historier omkring vores klub ud til vore interessenter. Begynder og kaninudvalget Vi har i år 2012 haft en tilgang af 28 nye golfspillere. Efter indmeldelsen i klubben er alle begyndere blevet kontaktet via og telefon, for at informere dem om, hvordan de kommer i gang. De har alle været igennem et forløb med træning hos vores pro, regelundervisning, samt afsluttende skriftlig regelprøve. Efter veloverstået prøve, og obligatorisk træning, har alle modtaget en folder, som beskriver, hvordan de kommer videre herunder muligheden for at spille en golfrunde med en mentor, udlevering af DGU kort, samt øvrige tilbud om deltagelse i f.eks. kaninturneringer og klubber-i-klubben. Der er afholdt kaninturnering hver onsdag i perioden 1/4-30/ I disse turneringer har 85 forskellige spillere deltaget. 52 forskellige handicapspillere og 33 forskellige kaniner. Hver måned uddeles der præmier til de 3 bedste placeringer hver onsdag samt til månedens hhv. kanin- og handicapspiller. Året sluttede med en turnering med efterfølgende spisning. 55 spillere deltog i dette arrangement, hvor årets kaninspiller og årets handicapspiller blev kåret. Udover de ugentlige onsdagsturneringer i klubben, har kaninerne mulighed for at deltage i turneringer i forskellige handicapgrupper med andre fynske golfklubber. Der er afviklet såvel ude- som hjemmekampe, og disse turneringer er meget populære, og der betales ikke greenfee på fremmede baner. Turnerings- og handicapudvalget Vi har i den forløbne sæson gennemført 9 klubturneringer, hvoraf de 2 har været åbne turneringer. I alt 578 spillere har deltaget i disse turneringer. Generelt kunne vi ønske os en større deltagelse i vore klubturneringer, og da alle med max. hcp. 54 kan deltage, er der ingen grund til ikke at melde sig til. Deltagelse i turneringer giver god erfaring, og er med til at udvikle én som golfspiller samtidig med, at man lærer andre medlemmer at kende. Én turnering skilte sig imidlertid ud hvad deltagerantallet angik nemlig Nielsens Midtfyns Open, som med 144 deltagere var fuldttegnet og endda med 34 på venteliste. Vi arbejder på at tiltrække yderligere turneringssponsorer, og dermed udvikle vort turneringsprogram og samtidig generere indtægter til klubben. MGK deltog også i år i samarbejdet Golf Tour Sydfyn med Svendborg og Faaborg golfklubber. Over 200 spillere fra mere end 50 forskellige golfklubber deltog i turneringen, som gav hver af de deltagende klubber et overskud på ca. 40 tkr. Turneringen er planlagt gentaget i 2013 dog vil konceptet blive revurderet mhp. at gøre deltagelsen endnu mere interessant. Vi har i 2012 lagt bane til en DGU-Challenge turnering, hvor landets næstbedste amatørspillere over 3 runder dystede på vort anlæg. Der blev fra DGU s side udtrykt stor tilfredshed med planlægningen og gennemføringen af turneringen, ligesom banens standard blev rost. 6

7 Årets klubmesterskabstitler i slagspil gik til: Hulspilmesterskabet blev vundet af: Damer: Jennifer Pedersen Damer: Jenny Knoth Damer, seniorer: Louise Larsen Herrer: Dennis Juul Herrer: Kevin O Donoghue Herrer, seniorer: Ivar Knoth Drenge, juniorer: Dennis Juul Tillykke med titlerne til de dygtige spillere. I løbet af 2012 har vi implementeret golfbox fuldt ud, og i fremtiden skal al tilmelding til turnering ske via golfbox. Vi kan ikke opfordre kraftigt nok til, at alle medlemmer bliver helt dus med systemet, og ligeledes anvender tidsbestillingssystemet, som bliver obligatorisk fra 1. januar 2013, hvilket betyder, at man som spiller 1) altid skal have reserveret tid i golfbox og 2) altid have bekræftet tiden på skærmen i klubhuset, inden en runde påbegyndes. Årsagen hertil er bla. at der via golfbox er mulighed for at trække statistik vedr. antal spillede runder, og dermed beregne kapacitetsudnyttelsen på forskellige tidspunkter. Et fuldt overblik over spillere på banen er ligeledes vigtigt ifm. en effektiv banekontrol. Indførslen af EGA-handicapsystemet i Danmark har betydet væsentlige ændringer mht. reguleringen af handicaps såvel i turneringer som i private runder. Der er løbende orienteret omkring ændringerne, og betydninger heraf for den enkelte spiller. Juniorudvalget Udvalget har i år haft fokus på at få tiltrukket nye juniores til klubben, og der har i løbet af sæsonen været en tilgang af juniores under 12 år. Juniortræningen har ligget i faste rammer 1 gang om ugen under Claus Bergs kyndige vejledning. Tidspunktet blev i løbet af sæsonen flyttet fra fredag eftermiddag til midt i ugen, hvor energiniveauet hos vore yngste medlemmer tilsyneladende er størst. Midtfyns Golfklub har i år lagt græs til Nordea Junior turnering, som er en åben turnering. Fremadrettet vil vi arbejde på at få skabt interesse for golfsporten hos nogle af de større juniores i kommunen. Fokusområder vil bla. være lokale gymnasier og skoler samt øvrige sportsklubber i området. Vi opfordrer medlemmerne til at komme med input til yderligere muligheder for udvikling. Sportsudvalget Sidst i april startede 2 hold fra Midtfyns Golfklub i kvalifikationsrækken med stor entusiasme og optimisme var det i år vi skulle have et hold med til at spille om oprykning til divisionsgolf? Mulighederne var på papiret til stede for hold 1, som var i pulje med Sct. Knud, Blommenslyst og Barløseborg. Sidstnævnte stillede utrolig stærkt op med 2 pro'er og samtlige spillere under hcp. 4, hvilket var for stor en mundfuld for vore spillere. Det blev til to nederlag til Barløseborg, der senere vandt puljen med maksimum point foran MGK på andenpladsen. Hold 2 stod med Kolding, Langeland og Faaborg som modstandere. Desværre rakte talentet ikke til point til hold 2 i denne sæson. Puljen blev vundet suverænt af Kolding, der stillede med et fuldt hold af juniorer, der var imponerende skarpe. Det var en fornøjelse at spille mod en flok unge fyre, der i den grad var "opdraget" flot i golfens skrevne og uskrevne regler, hatten af for juniorarbejdet i Kolding Golfklub. Til stor skuffelse kunne vi ikke slå Faaborg, selv om vi på papiret til en hver tid skulle kunne slå det hold de stillede med, både ude og hjemme. Målsætningen for sæsonen 2013 er helt klart at vinde en af puljerne. Det ser i skrivende stund ud til, at vi i den nye sæson kommer til at råde over en håndfuld nye dygtige spillere, samtidig med at vore bedste spillere er blevet dygtigere i løbet af 2012, hvilket giver grobund til optimisme for begge hold i

8 Aktivitetsudvalget Det nyetablerede udvalg har ud fra idefasen udarbejdet nogle arbejdsdokumenter, som efterfølgende vil resultere i nogle konkrete forslag til de tiltag, som skal gennemføres i den kommende sæson. Alle ideer, som er kommet frem i processen vil blive registreret, og såfremt de ikke umiddelbart kan gennemføres pga. ressourcemangel, kan de på et senere tidspunkt tages op til en fornyet vurdering. Sponsorudvalget I sponsorudvalget må vi konstatere, at ikke alle er kommet over finanskrisen, hvilket har betydet, at flere af vore sponsorer har opsagt deres samarbejdsaftaler i løbet af sæsonen. Til gengæld har mange lokale sponsorer automatisk forlænget deres kontrakt, ligesom vi i årets løb også har fået tilsagn fra nye sponsorer dog ikke i samme omfang, som vi har mistet. Vi er i udvalget meget opmærksom på, at der skal være et fornuftigt forhold mellem et sponsorat og de modydelser, som vi kan tilbyde i Midtfyns Golfklub, og da der samtidig er mange, som jagter de samme sponsorer, skal vi være bedre til at målrette og synliggøre de modydelser, som vi som golfklub er i stand til at tilbyde det gælder såvel i samarbejdet med vore mange lokale sponsorer, som i vore bestræbelser på at tiltrække større sponsorater. Derfor er arbejdet med at tilpasse og udvikle klubbens sponsorkoncept også højt prioriteret. Hus- og Serviceudvalget Der er i årets løb foretaget ugentlig rengøring af klublokaler iht. den lagte plan. Herudover er der foretaget hovedrengøring, samt beskæring/renholdelse af udendørsarealer i foråret. Indkøb og opfyldning af vin og slik til køleskabet foretages løbende over sæsonen en aktivitet, som sammen med automatsalget af øl og vand bidrager væsentligt til klubbens økonomi. Der er i år indkøbt borde til klublokalet, således at vi er i stand til at håndtere større grupper til spisning og socialt samvær. Herudover er der planlagt maling af gulv i klublokale og værksted til vinter. Regionsgolf - Royal Unibrew Golf 2012 MGK havde i år tilmeldt hold i A- B- og C-rækken, og i alt 35 medlemmer deltog i matcherne. Det lykkedes ikke i år af få noget hold videre til næste runde i turneringen tættest på var C-holdet med en 2. plads a point med 1. pladsen i gruppen, som dog blev vundet af Odense GK på en bedre score. B-holdet sluttede ligeledes på en 2. plads og D-holdet på en 3. plads. De enkelte grupper består af 4 hold. Regionsgolfen er en fremragende måde at få trænet hulspil på. I hulspil er det mand-mod-mand, og der indgår helt andre elementer ikke mindst det psykologiske end i andre turneringsformer. Samtidig giver det gode oplevelser sammen med resten af holdet, og muligheden for at komme ud og spille gratis på fremmede baner. Klubber-i-klubben Mandag Morgen har 70 medlemmer, og i gennemsnit har 37 spillere deltaget i sæsonens 20 turneringer. Med et deltagergebyr på 10 kr. kan alle deltage, og overskuddet blev anvendt på afslutningsturneringen den 22. oktober med efterfølgende frokost. I lighed med tidligere blev der også i år spillet mod Langesø Golfklub. Pokalen måtte desværre efterlades i Langesø, som vandt. Endvidere har MM haft besøg af Faaborg Golfklub. Her vandt MM og efter turneringen var der frokost i klubhuset, som lige akkurat kunne rumme de ca. 80 deltagere. Begge arrangementer blev godt modtaget af deltagerne, og der er lagt op til en gentagelse næste år. Sensommerturen gik i år til Sønderjylland, hvor der blev spillet i hhv. Vejen- og Haderslev Golfklub. Overnatning skete på Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld. Der var ialt plads til 40 på denne tur, og med 38 deltagere var der tale om en flot opbakning! En fin tur, hvor deltagerne fik prøvet et par meget forskellige baner. 8

9 Dameklubben har 30 medlemmer, som i løbet af sæsonen har afviklet 21 turneringer med starttider kl. hhv. 10 og 17. Der er ingen handicapbegrænsning, og alle piger er velkomne. Der var i år planlagt en tur til Langelands Golfklub med god opbakning fra medlemmerne. Spillet måtte dog desværre opgives efter 2 huller pga. vedblivende regn og torden. Pink Cup arrangementet havde god tilslutning med 14 damer og 18 herrer. Der blev på dagen indsamlet kr. til det gode formål. Efterfølgende har lotterisalget og salg af gaveartikler givet yderligere 3000 kr. således, at der i alt kunne sendes mere end kr. til Kræftens Bekæmpelse. En stor og flot indsats fra dameklubbens side. Herreklubben Torsdagsherrerne har i 2012 spillet 1 gang ugentlig fra starten af april og med afslutningsmatch primo oktober. Der er spillet forskellige turneringsformer og fra forskellige teesteder. Der tee s ud kl. hhv og Gennemsnitlig har der deltaget ca. 20 herrer hver torsdag. Hver måned kåres månedens vinder. I foråret er der yderligere afviklet en hulspilsturnering efter cupsystemet. Turneringen blev vundet af Erik Jeppesen. Ultimo juni blev der spillet sommermatch med efterfølgende grillmad og hyggeligt socialt samvær. Den 4. oktober blev afslutningsturneringen afviklet med 24 deltagere, som havde en hyggelig eftermiddag og aften sammen. Årets vinder i herreklubben blev suverænt Erik Jeppesen foran Steen Lunde. Vores klubber-i-klubben her i Midtfyns Golfklub har alle som formål at kombinere det sportslige og sociale element. Der er ingen begrænsninger hvad angår det sportslige niveau alle er velkomne, og alle spiller med alle. På denne måde gøres der en fremragende indsats for at fremme klublivet og derigennem give den enkelte mulighed for at møde nye medlemmer. Sponsorer Vore sponsorindtægter er en meget væsentlig del af klubbens økonomi. I løbet af året har vi både måtte sige farvel til nogle sponsorer, men samtidig goddag til nye. Vi vil gerne rette en varm tak til alle vore sponsorer, som på den ene eller anden måde bidrager til klubbens drift. Uden Jeres hjælp og støtte ville det ikke være muligt at gennemføre de planlagte sportslige aktiviteter. Så derfor også en opfordring til alle medlemmer om at støtte vore sponsorer. Frivilligt arbejde Den frivillige indsats er helt afgørende for golfklubbens fortsatte eksistens. Det lyder måske lidt voldsomt men ikke desto mindre er det tilfældet. Den frivillige indsats her i Midtfyns Golfklub er spredt ud over alle vore aktiviteter lige fra at sørge for: at vore klubhusfaciliteter og omgivelser altid fremstår pæne og rengjorte at vore bunkers bliver revet regelmæssigt at boldene på drivingrange indsamles at skilte, affaldskasser mv. males og vedligeholdes at vores hullede vej jævnligt tilføres nyt materiale og udjævnes at der altid er medlemmer som træder til, når større grupper af gæster skal serviceres både hvad angår gang i grillen og efterfølgende opvask og afrydning og mange andre opgaver til arbejdet i vore udvalg og i bestyrelsen med at planlægge og gennemføre de mange aktiviteter hen over året, og til de af vore medlemmer fra landbruget, som stiller effektivt materiel til rådighed ifm. eks. sprøjtning af banen og til andre opgaver. En del af vor greenkeeperstab, har ud over den faste arbejdstid - som de naturligvis bliver betalt for lagt mange interessetimer på banen timer, som ikke er afregnet eller afspadseret det er også en væsentlig del af det frivillige arbejde her i Midtfyns Golfklub, ligesom den store og ulønnede indsats, som vi modtager fra vores revisor og advokat, er det. 9

10 Til alle jer, som har ydet en frivillig indsats for klubben i løbet af året skal der lyde en stor tak. Det er glædeligt at konstatere, at så mange af klubbens medlemmer deltager i det frivillige arbejde, som er en helt nødvendig forudsætning for klubbens eksistens. Der skal også lyde en stor tak til de medlemmer, som er med til at drive vore klubber-i-klubben, og som gennem dette arbejde i stor grad medvirker til at kombinere de sportslige og de sociale aktiviteter. Ligeledes en stor tak til bestyrelsen i Midtfyns Golfanlæg A/S dels for det gode samarbejde med klubben, og dels for den store indsats og det gode resultat i forbindelse med gældssaneringen. I bestyrelsen: Kirsten Nielsen, Birte Jonstrup, Anny Hessellund, Ole Kjær, Peter Larsen, Andreas Morgan, Ivar Knoth Ringe, den 20. november

Bestyrelsens beretning for året 2013 i Midtfyns Golfklub

Bestyrelsens beretning for året 2013 i Midtfyns Golfklub Bestyrelsens beretning for året 2013 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Beretningen omfatter perioden fra 1. oktober 2012 30. september 2013, efter at det på en ekstraordinær

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Dato og tid: Mandag den 3. oktober 2016 kl. 17.30 Sted: I klubhuset Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen Leif Bo

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014 i Midtfyns Golfklub

Bestyrelsens beretning for året 2014 i Midtfyns Golfklub Bestyrelsens beretning for året 2014 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Beretningen følger foreningens regnskabsår fra 1. oktober 2013 30. september 2014. Strategiplan I

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Endnu et begivenhedsrigt år er gået og tiden er inde til et tilbageblik på 2014. Året har budt på store udfordringer og heldigvis har vi

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail:

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail: Mjølner Tøserne Formål: At være sammen med ligesindede damer, der sætter god golf, socialt samvær og hygge i højsædet. Klubbens formål er endvidere ikke at være formuende Årsmøde d. 23. marts 2017 Før

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2013 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. september 2016

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. september 2016 Referat Bestyrelsesmøde d. 8. september 2016 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Thomas Kruse (TK) Peter Langballe Sørensen (PLS)

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Dato og tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 17.30 Sted: I Fælleshuset på Præsteager Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Dagsorden: 1. Sidste referat. 10. Sportsudvalg Sportsudvalget. 2. Eventuelt. 11. Klubberne i klubben

Dagsorden: 1. Sidste referat. 10. Sportsudvalg Sportsudvalget. 2. Eventuelt. 11. Klubberne i klubben Emne Bestyrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen (MN)

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013 ! VELKOMMEN! JUNIOR OPSRTSMØDE 2013 JUNIORUDVALG Lene Thomsen Formand Mette Kaysen Bo Damgaard Susanne Salling Hans Henrik Søllested Thomas Axelsen DET FÅR DU SOM JUNIOR Fast ugentlig træning af klubbens

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2016

Referat Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2016 Referat Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2016 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Thomas Kruse (TK) Peter Langballe Sørensen (PLS)

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2015 i Midtfyns Golfklub

Bestyrelsens beretning for året 2015 i Midtfyns Golfklub Bestyrelsens beretning for året 2015 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Regnskabsåret 2014/2015 har på mange områder været et godt år for Midtfyns Golfklub. Der har været

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/ Dato: 4. april 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/ Dato: 4. april 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/4-17.00 Dato: 4. april 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde den 11.oktober 2016

Referat af Bestyrelsesmøde den 11.oktober 2016 Referat af Bestyrelsesmøde den 11.oktober 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen, Poul Møller Hansenog Erland Nielsen. Sekretær: Jette Thomsen 1.

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 21. marts 2017 kl i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ.

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 21. marts 2017 kl i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 18.30 i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. DAGSORDEN: 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole H. Clausen Ole H. Clausen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 22. november Dagsorden. Sted: Privat hos Anne-Grethe Thorn, Grønneholmen 13, Taastrup Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 22. november Dagsorden. Sted: Privat hos Anne-Grethe Thorn, Grønneholmen 13, Taastrup Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 22. november 2016 Sted: Privat hos Anne-Grethe Thorn, Grønneholmen 13, Taastrup Tid: kl. 18.30 20.30 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Thomas Kruse (TK)

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Golf er en af Danmarks største sportsgrene med 150.000 medlemmer i 190 klubber landet over. Så mange mennesker kan ikke tage fejl golf ER en fantastisk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Hornbæk Golfklub Økonomisk oversigt 2015-2017 Pris-/inflationsregulering 1,0% Regnskab Budget Arbejds- Budget Ingen regulering af kontingent 2015 2016 budget 2016 2017 Indtægter Kontingenter 6.083 6.600

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Først og fremmest, tak for et fremragende år for Sindal Golf Klub. Vi har oplevet mange gode ting i 2014. Ikke mindst har vi fortsat

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere