Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Bestyrelsens beretning er i år rimelig fyldestgørende, hvilket er et udtryk for, at vi ønsker at generalforsamlingen orienteres bredt om væsentlige forhold i klubben, og da der er sket meget i løbet af året, er der meget at berette om. Beretningen omfatter perioden fra 1. januar 30. september 2012, altså 9 måneder. Dette er en konsekvens af, at vort regnskabsår er omlagt fra kalenderåret til perioden 1. oktober 30. september - en vedtægtsændring, som blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling tidligere på året. Når vi senere i dagsordenen kommer til gennemgangen af regnskab og opfølgning på årets budget er der taget højde for, at regnskabsåret i år kun omfatter 9 måneder, og der er udarbejdet et estimat (altså et bedste bud på) hvordan vi regnskabsmæssigt forventer at slutte kalenderåret, således at en direkte sammenligning med det budget, som generalforsamlingen vedtog på sidste ordinære generalforsamling i marts måned, er mulig. Midtfyns Golfanlæg A/S På den sidste ordinære generalforsamling i marts måned gav bestyrelsen en uddybende orientering omkring de overvejelser vedr. banens fremtid, som Midtfyns Golfanlæg A/S og Midtfyns Golfklub havde gjort sig, herunder kontakten til Proark Golf Plus A/S. Konklusionen blev, at vi valgte selv at drive klubben videre i et fortsat tæt samarbejde med Midtfyns Golfanlæg A/S. Proark Golf Plus A/S-koncernen har efterfølgende nemlig den 5. oktober i år valgt at indgive egen konkursbegæring, idet det ikke har vist sig muligt at få tilført den nødvendige driftskapital. Fra årsskiftet er der i Midtfyns Golfanlæg A/S blevet arbejdet intenst på at få gennemført en gældssanering, idet vi fortsat ikke så nogen mulighed for at betale vort udestående til FS Bank, som overtog vort engagement fra Fionia Bank, da denne gik konkurs. Forhandlingerne med FS Bank har, som tidligere meddelt, af forskellige årsager trukket ud, men umiddelbart inden sommerferien blev der indgået en aftale, som sidst i september endeligt blev lukket, efter at det var lykkedes at skaffe 1 mill. kr. som vort bidrag til akkorden med FS-Bank. Beløbet er kommet hjem dels i form af et lån fra Nykredit Bank på 600 tkr, og dels som aktionær- og medlemslån på 400 tkr. til Midtfyns Golfanlæg A/S. Aftalen betyder, at der slås en streg over en gammel gæld på ca. 9,5 mill. kr., og vi kan derfor starte på en frisk, med en balance i Midtfyns Golfanlæg A/S, som ser helt anderledes ud end tidligere, og stort set gør os gældfrie. Når jeg siger vi er det med fuldt overlæg, idet Midtfyns Golfanlæg A/S og Midtfyns Golfklub er 2 alen ud af samme stykke. De fleste af jer er klar over, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne i MGA. De direkte afholdte udgifter faktureres videre til klubben i form af baneleje. Organisationen i Midtfyns Golfklub Op til sæsonstarten 2012 er der sket udskiftninger i såvel bestyrelsen, udvalgene samt i det ansatte personel, herunder greenkeepere og træner. Der er med vores greenkeeperteam - med chefgreenkeeper Søren Nielsen i spidsen - og vores Pro Claus Berg, etableret et godt og konstruktivt samarbejde med bestyrelse 1

2 og udvalg. Et samarbejde, som har resulteret i, at banens standard er blevet forbedret, samt at klubbens medlemmer nu altid har adgang til en professionel træner, som har sin daglige gang i klubben. Der er sket enkelte ændringer i udvalgenes sammensætning, og et nyt udvalg har set dagens lys, nemlig aktivitetsudvalget, som bla. får til opgave at udarbejde og gennemføre nye aktiviteter, som kan føre til et stærkere medlemsgrundlag i Midtfyns Golfklub. Bestyrelsen har udarbejdet en strategiplan for de kommende år, og planen vil i hovedpunkter blive gennemgået som orientering til generalforsamlingen senere på aftenen. En væsentlig forudsætning for, at vi i fællesskab kan lykkes med denne plan, er at vore udvalg, som arbejder med alle de praktiske opgaver i hverdagen, bliver styrket i væsentlig grad. Vi har behov for flere medlemmer i udvalgene med de fornødne kompetencer medlemmer som har lysten til at gøre en frivillig indsats sammen med mange andre i Midtfyns Golfklub. Nyt Klubhus Dette tema har i løbet af året fyldt utrolig meget blandt vore medlemmer, og i særdeleshed i bestyrelsen. Vi havde tidligere på året en forventning om, at vi kunne flytte op i det nye klubhus i løbet af sommeren. Vi havde også budgetteret med omkostningerne hertil i en vis periode i indeværende års budget. Det er vores holdning, at vi med adgang til nogle forbedrede klubhusfaciliteter vil have mulighed for at tiltrække markant flere arrangementer til klubben, med heraf følgende indtægter, end det i de nuværende midlertidige lokaler er tilfældet. Desværre har en løbende dialog med udlejer ikke ført til, at det har været muligt at indgå en fast aftale. Vi har tidligt på sæsonen afholdt et længere møde med udlejer og hans advokat. På dette møde blev det aftalt hvilke opgaver, som skulle løses hvornår, inden vi så os i stand til at indgå en lejeaftale. På nuværende tidspunkt er ingen af de aftalte opgaver blevet udført (med undtagelse af, at hegnet mod banen er blevet fældet). Vi har efterfølgende på eget initiativ flere gange opsøgt udlejer med henblik på at få oplyst hvornår de forskellige arbejder kunne forventes udført. Her har vi fået nye løfter, som ikke er blevet holdt. Vi tror ikke, at udlejer ikke ønsker at udføre de aftalte opgaver, men derimod at økonomien nok er en væsentlig årsag til, at opgaverne ikke bliver løst. Den lejeaftale, som vi fortsat forhandler indholdet af, er også betinget af, at restauranten i tilknytning til klubhuset er i drift. Uden adgang til restauranten pga. manglende forpagter er lejemålet ikke interessant for os. Så kan vi ligeså godt blive i vore nuværende midlertidige lokaler, hvor vi dog trods alt har nogle begrænsede muligheder for at servicere større grupper. Og hvad gør vi så nu? Ja, bolden ligger hos udlejer, og vi afventer et udspil fra ham. Vi har i det budget, som præsenteres senere på aftenen ikke indregnet husleje i de nye lokaler i Hvis der alligevel skulle vise sig en mulighed for at flytte ind, må vi til den tid vurdere, hvordan økonomien ser ud, herunder hvilke merindtægter og merudgifter vi kan påregne. På længere sigt er denne usikkerhed selvfølgelig ikke holdbar, og hvis det af forskellige årsager viser sig, at det ikke er muligt at flytte ind i de nye lokaler, må vi undersøge muligheder og konsekvenser ved alternative løsninger. Banen Vores bane kom godt igennem vinteren, og vi undgik større skader på greens. Det var nødvendigt at sprøjte nogle gange pga. sneskimmel, men til sæsonstart var de klar. Vi har nogle greens, som er opbygget med store drænlag, og det gør, at de er spilbare i en normal dansk grøn vinter, så længe der ikke er frost. I de perioder blev der spillet til interimistiske vintergreens. Fairways har fra et meget tidligt tidspunkt haft stor bæreevne i græsset til trods for et koldt forår. 2

3 Vi har i lighed med tidligere år haft problemer med kløver, som der er sprøjtet for 2 gange. I perioder hvor væksten har været kraftigst er roughen klippet hyppigere og længere ned. Alligevel er det konstant en udfordring for greenkeeperne. Heldigvis har vi blandt vore medlemmer nogle landmænd, som har været meget behjælpelige med at stille materiel til rådighed, således at sprøjtningen kunne udføres hurtigt, og til mindst gene for medlemmerne. Bekæmpelse af bredbladet ukrudt er prioriteret højt i baneudvalget, og det gælder såvel mekanisk som kemisk. Vi har i løbet af sæsonen modtaget mange positive tilbagemeldinger fra såvel medlemmer som gæstespillere som har været overordentlig tilfredse med banens stand. Også ifm. afviklingen af en DGU challangeturnering modtog vi positiv kritik fra deltagerne, som er blandt landets bedste amatørspillere. Baneanlægget og dets pleje og fortsatte udvikling har højeste prioritet i klubben. Vi skal tilbyde en bane i en standard, som både medlemmer og gæstespillere ser som en udfordring, og som samtidig opfattes som fair. Dette er en meget væsentlig forudsætning for at kunne tiltrække nye brugere af anlægget. Hvis baneanlægget begynder at forfalde kan dårlig omtale hurtigt ødelægge den gode udvikling mht. gæstespillere, som vi har oplevet i år. Derfor har arbejdet med banens budget i år været en stor udfordring, men vi forventer at gå ind i den nye sæson med en greenkeeperstab, hvor såvel de samlede kompetencer som antallet af normaltimer vil blive øget ift. indeværende år. Hvad angår vores maskinpark er størstedelen af denne leaset af Midtfyns Golfanlæg A/S, og omkostningerne hertil er en del af banelejen. Da maskinerne er leaset på samme tidspunkt vil de i realiteten også blive forældet og for dyre i drift på samme tidspunkt. Dette forhold er vi såvel i klubben som i Midtfyns Golfanlæg opmærksomme på. Lige her og nu og i den nærmeste fremtid klarer vi os, men på et tidspunkt må vi gøre os konkrete overvejelser omkring fornyelse af dele af maskinparken, og den heraf afledte finansiering. Professionel træner Claus Berg blev fra 2012 tilknyttet MGK i en kombineret stilling som professionel træner og greenkeeperassistent. Ordningen var vist sig at fungere meget tilfredsstillende for begge parter, og vore medlemmer har taget særdeles godt mod Claus. Det er derfor planen, at aftalen med Claus forlænges i De timer, som klubben betaler Claus for fordeles mellem juniorudvalget og sportsudvalget, og er der overskud kan de anvendes til andre formål. Herudover tilbydes en vifte af individuelle træningsmuligheder, og Claus har 2 gange om ugen arrangeret fællestræning. Det har desværre ikke været det helt store tilløbsstykke. Efterfølgende har Claus opsat en tilmeldingsliste på trænertavlen hvor medlemmerne kunne skrive sig på og når der var 6 deltagere startede kurset, som forløb over 6 gange 1 time. Claus startede sæsonen 2012 med et kickstartkursus hvor deltagerne fik en genopfriskning af golfspillets forskellige facetter. Der var god opbakning til denne aktivitet. Derudover er der gennemført antislice kursus, shortgame kursus samt shortgame mesterskab. Ved indspilsområdet er der opsat en trækasse, hvori der ligger blanketter til Thomas Bjørns shortgame test, som kan benyttes når der trænes på indspilsområdet, hvor der konstant har været optegning af de forskellige øvelser der indgår i testen. På driving rangen er der arrangeret en juniorbane, som juniorerne kan spille på når de er til træning. I løbet af sæsonen er der afholdt demo-dage, ligesom der ved sæsonstart blev indkøbt en del demoudstyr, som medlemmerne havde mulighed for at prøve i løbet af sæsonen. I løbet af sæsonen har Claus arrangeret Golfrejser og senest en golfturnering, Midtfyns Golfacademy Open med stor deltagelse. Vi vil gerne opfordre til, at alle medlemmer bakker op omkring de aktiviteter, som Claus tilbyder herunder træning på forskellige niveauer. Dels er der rigtig mange af os, som kunne trænge til at få forbedret svinget og trimmet de tekniske færdigheder, og derigennem få større glæde ved spillet, og dels er det vigtigt, at vi gennem denne opbakning kan være med til at sikre Claus et fornuftigt udkomme, og derigennem 3

4 fastholde ham her i MGK. Det er faktisk ikke spor farligt at gå til træner, tværtimod. Og husk så også at tage Claus med på råd, når I bestiller nyt udstyr. Medlemmerne Medlemstilgangen i løbet af året har været lavere end forventet. Dette er en af vore største udfordringer i det kommende år, og desværre er vi ikke den eneste golfklub, som kæmper med dette problem. Medlemstallet er pr. 31. december 2012 opgjort til i alt 287 aktive spillere, heraf 12 som long-distance, 15 juniores og 8 ynglinge. Herudover er yderligere 32 medlemmer tilknyttet klubben som passive. Konkurrencen mellem klubberne er blevet hårdere, og kampen om at tiltrække nye medlemmer og greenfeespillere er skærpet. Utallige er de rabattilbud som florerer rundt om i landet, og vi er også med på vognen - ud over den aftale om halv greenfee på hverdage, som vi har i de fynske klubber. Såvel Tee-time kunder, hotelgæster, højskolegæster på golfophold mf. kan få rabat. Forhåbentlig stabiliserer markedet sig i en ikke alt for fjern fremtid, men indtil da har vi valgt nogenlunde at matche vore naboklubber med det klare formål at tiltrække flere førstegangskøbere, som forhåbentlig på et senere tidspunkt vender tilbage igen enten som gæst eller måske som medlem i Midtfyns Golfklub. Så længe vi har så megen ledig kapacitet på vort dejlige anlæg, vil vi forsøge at udtænke flere attraktive tilbud til danske golfspillere med mod på nye oplevelser. Vi har dog en klar forventning om, at bundniveauet på greenfee bliver hævet i 2013 bla. som følge af, at den Fynske greenfeeordning på hverdage hæves til kr. 200,- I 2013 vil vi målrette vore åbent-hus aktiviteter samt øvrige aktiviteter for at tiltrække nye medlemmer mere mod udvalgte grupper. Samtidig henter vi inspiration udefra i form af forslag og ideer, som har vist sig virkningsfulde i andre klubber. DGU har været behjælpelig på dette område, ligesom de i øvrigt i mange andre spørgsmål, såvel af juridisk karakter, samt på andre områder, er en stor hjælp og støtte i hverdagen. Men vi kan også alle - som medlemmer - være med til at tiltrække nye medlemmer. Det drejer sig om, at vi hver især tager fat i en man kender, der måske kunne tænke sig at spille golf. Tag den pågældende og deres familie med til et af vores arrangementer. Vi kender jo selv fornemmelsen af at blive grebet af denne dejlige sport, og hvis det sker for halvdelen af dem, vi tager med, så er vi nået et langt stykke hen ad vejen. Vi skal have flere medlemmer i klubben det er hævet over enhver tvivl. Det nuværende medlemsgrundlag er ikke tilstrækkeligt til at sikre en økonomi, som på lidt længere sigt hænger fornuftigt sammen. På kort sigt kan vi gennem en meget stram prioritering lige få enderne til at nå sammen, men vi er alt for sårbare overfor uventede hændelser, som påvirker vores økonomi. Derfor er det så vigtigt, at vi får planlagt og igangsat nogle nye tiltag, som kan øge medlemstilgangen. Orientering fra Klubbens udvalg. Økonomiudvalget Vi har i 2012 gennemført forskellige tiltag, for at effektivisere arbejdet med økonomien. Der er indført et nyt online bogføringssystem E-Conomic. Udover bogføring af kassekladde, vil vi i det kommende år også bruge det til budgettering, med mulighed for en bedre opfølgning. Revisor har fået adgang til systemet, således at tallene til opstilling af regnskabet kan hentes direkte. E-conomic bruges også sammen med Golfbox til opkrævning af kontingent. Alle medlemmer er i Golfbox tilknyttet en fakturagruppe, - eks. senior med indskud. Når der skal opkræves kontingent, dannes en fil ud fra disse fakturagrupper. Den eksporteres over i bogføringssystemet E-Conomic, hvor der udfærdiges en faktura på hvert enkelt medlem. Når dette er gjort sendes filen med alle oplysninger videre til Nets (det tidligere PBS), som sørger for resten. Når pengene så går ind, sker bogføringen automatisk i E-conomic. 4

5 En del medlemmer betaler via Betalingsservice, nogle får elektronisk indbetalingskort i deres netbank, og den resterende del får tilsendt indbetalingskort med alm. post, hvilket er dyreste for Golfklubben. Derfor henstiller vi, at flest muligt betaler via Betalingsservice. VI har ikke nogen fast kassekredit, men forhandler med Nordea 2 gange om året, når der er brug for likviditet. Det er typisk 1-2 mdr. før der indbetales kontingent. Indtil nu har det ikke været noget problem at få en trækningsret i en kortere periode. Vi har skærpet proceduren omkring rettidig betaling af kontingent. Rykkere sendes på mail eller alm. brev, såfremt vi ikke har mailadresse. Der opkræves rykkergebyr. 1. rykker sendes omkring 1 måned efter forfald, 2. rykker ca. en måned senere. Såfremt der fortsat ikke er sket betaling beslutter bestyrelsen, hvad der så skal ske. Konsekvensen vil typisk være spærring i golfbox indtil betaling af kontingent og rykkergebyr er sket. Vi har i Midtfyns Golfklub ikke været i stand til, at overholde betingelserne for medlemslånene fra I forlængelse af, at Midtfyns Golfanlæg A/S i aug. bad om hjælp til, at komme ud af gælden til FS Bank, besluttede bestyrelsen i Midtfyns Golfklub at forsøge at få betingelserne for det gamle lån genforhandlet. Vi sendte brev til alle långivere d. 24. aug. hvor vi bad om accept af, at betingelserne blev ændret, så de blev de samme som for det nye lån til Midtfyns Golfanlæg A/S, og samtidig nedskrivning til det oprindelige lånebeløb. 93% har accepteret de ændrede betingelser. 4% accepterer betingelserne fremover, men ikke at tidligere renter slettes. 3% ønsker at bibeholde de oprindelige betingelser. På baggrund af disse tilbagemeldinger har bestyrelsen for Midtfyns Golfklub besluttet, at tilbageføre tidligere tilskrevne ikke udbetalte renter, således at lånebeløbet i regnskabet nu fremgår med de oprindelige kr ,-. Vi har selvfølgelig noteret os, at 7% ikke er enig heri, men da langt størstedelen har accepteret de ændrede betingelser, har vi valgt at gøre dette. Vi er selvfølgelig ærgerlig over, at klubben ikke kan overholde sine forpligtelser. Der var intet vi hellere ville, end at udbetale den løbende forrentning på de 5%, og kunne indfri lånet i Der er simpelthen ikke økonomi i klubben hertil. Vi kan alle være med til at forbedre økonomien ved at skaffe nye medlemmer. I løbet af året har vi på den administrative side iværksat nogle tiltag for at forbedre klubbens økonomi: Vi er i Faaborg Midtfyn Kommune blevet godkendt som Folkeoplysende Forening hvilket betyder, at vi fremover kan søge såvel medlemstilskud, aktivitetstilskud samt tilskud til driften af foreningens lokaler. Ansøgningen for 2013 er udarbejdet og indsendt. Vi havde dog allerede i år mulighed for at søge tilskud fra kommunens pulje til særlige formål, hvilket resulterede i en bevilling på ca ,- til nye begyndersæt. Vi har søgt flere fonde om tilskud til forskellige projekter. Foreløbig har Nordeafonden i år bevilget kr. til forbedrede træningsforhold på drivingrangen. Vi har gennemgået flere af klubbens procedurer, og bla. udarbejdet en ny forretningsorden for bestyrelsen, samt en langtidsagenda for bestyrelsesmøderne, for bedre at kunne styre de enkelte processer i løbet af året. Et nyt ordens- og adfærdssreglement gældende for såvel medlemmer som gæster er udarbejdet i september. Økonomiudvalget udvides fra det kommende år med 1 person, som hjælp og sparring for kassereren på det praktiske plan. Kristian Mortensen har sagt ja til denne opgave. PR- og kommunikationsudvalget Fra årets start har fokus været på udvikling af klubbens identitet. Vi skal udvikle os for at fange diverse interessenters opmærksomhed, herunder både nye medlemmer og nye sponsorer. Derfor har det været en højt prioriteret opgave at starte en proces, hvor klubben fik fornyet sin identitet. 5

6 Processen tog udgangspunkt i bestyrelsens strategiarbejde. Som hovedelementer har vi sat fokus på de visuelle effekter som hjemmeside og logo. Efter en længere udviklingsperiode i tæt samarbejde med ID- Team, Odense så den nye hjemmeside dagens lys. Vi synes, at den viser overskud og synlighed. I samme periode har klubbens oprindelige logo været i spil. Det har været vigtigt at logoet skulle vise forandringsvillighed - at vi som klub er klar på at møde fremtiden, og er parate til at tage kampen op. Det har ikke været nogen nem proces, og der har været mange emner ind over. Men resultatet synes vi er blevet godt. Det nye logo har de effekter som vi ønskede og mere til. Vor fremtidige PR- og Kommunikationsstrategi skal handle om at få alle de gode budskaber og historier omkring vores klub ud til vore interessenter. Begynder og kaninudvalget Vi har i år 2012 haft en tilgang af 28 nye golfspillere. Efter indmeldelsen i klubben er alle begyndere blevet kontaktet via og telefon, for at informere dem om, hvordan de kommer i gang. De har alle været igennem et forløb med træning hos vores pro, regelundervisning, samt afsluttende skriftlig regelprøve. Efter veloverstået prøve, og obligatorisk træning, har alle modtaget en folder, som beskriver, hvordan de kommer videre herunder muligheden for at spille en golfrunde med en mentor, udlevering af DGU kort, samt øvrige tilbud om deltagelse i f.eks. kaninturneringer og klubber-i-klubben. Der er afholdt kaninturnering hver onsdag i perioden 1/4-30/ I disse turneringer har 85 forskellige spillere deltaget. 52 forskellige handicapspillere og 33 forskellige kaniner. Hver måned uddeles der præmier til de 3 bedste placeringer hver onsdag samt til månedens hhv. kanin- og handicapspiller. Året sluttede med en turnering med efterfølgende spisning. 55 spillere deltog i dette arrangement, hvor årets kaninspiller og årets handicapspiller blev kåret. Udover de ugentlige onsdagsturneringer i klubben, har kaninerne mulighed for at deltage i turneringer i forskellige handicapgrupper med andre fynske golfklubber. Der er afviklet såvel ude- som hjemmekampe, og disse turneringer er meget populære, og der betales ikke greenfee på fremmede baner. Turnerings- og handicapudvalget Vi har i den forløbne sæson gennemført 9 klubturneringer, hvoraf de 2 har været åbne turneringer. I alt 578 spillere har deltaget i disse turneringer. Generelt kunne vi ønske os en større deltagelse i vore klubturneringer, og da alle med max. hcp. 54 kan deltage, er der ingen grund til ikke at melde sig til. Deltagelse i turneringer giver god erfaring, og er med til at udvikle én som golfspiller samtidig med, at man lærer andre medlemmer at kende. Én turnering skilte sig imidlertid ud hvad deltagerantallet angik nemlig Nielsens Midtfyns Open, som med 144 deltagere var fuldttegnet og endda med 34 på venteliste. Vi arbejder på at tiltrække yderligere turneringssponsorer, og dermed udvikle vort turneringsprogram og samtidig generere indtægter til klubben. MGK deltog også i år i samarbejdet Golf Tour Sydfyn med Svendborg og Faaborg golfklubber. Over 200 spillere fra mere end 50 forskellige golfklubber deltog i turneringen, som gav hver af de deltagende klubber et overskud på ca. 40 tkr. Turneringen er planlagt gentaget i 2013 dog vil konceptet blive revurderet mhp. at gøre deltagelsen endnu mere interessant. Vi har i 2012 lagt bane til en DGU-Challenge turnering, hvor landets næstbedste amatørspillere over 3 runder dystede på vort anlæg. Der blev fra DGU s side udtrykt stor tilfredshed med planlægningen og gennemføringen af turneringen, ligesom banens standard blev rost. 6

7 Årets klubmesterskabstitler i slagspil gik til: Hulspilmesterskabet blev vundet af: Damer: Jennifer Pedersen Damer: Jenny Knoth Damer, seniorer: Louise Larsen Herrer: Dennis Juul Herrer: Kevin O Donoghue Herrer, seniorer: Ivar Knoth Drenge, juniorer: Dennis Juul Tillykke med titlerne til de dygtige spillere. I løbet af 2012 har vi implementeret golfbox fuldt ud, og i fremtiden skal al tilmelding til turnering ske via golfbox. Vi kan ikke opfordre kraftigt nok til, at alle medlemmer bliver helt dus med systemet, og ligeledes anvender tidsbestillingssystemet, som bliver obligatorisk fra 1. januar 2013, hvilket betyder, at man som spiller 1) altid skal have reserveret tid i golfbox og 2) altid have bekræftet tiden på skærmen i klubhuset, inden en runde påbegyndes. Årsagen hertil er bla. at der via golfbox er mulighed for at trække statistik vedr. antal spillede runder, og dermed beregne kapacitetsudnyttelsen på forskellige tidspunkter. Et fuldt overblik over spillere på banen er ligeledes vigtigt ifm. en effektiv banekontrol. Indførslen af EGA-handicapsystemet i Danmark har betydet væsentlige ændringer mht. reguleringen af handicaps såvel i turneringer som i private runder. Der er løbende orienteret omkring ændringerne, og betydninger heraf for den enkelte spiller. Juniorudvalget Udvalget har i år haft fokus på at få tiltrukket nye juniores til klubben, og der har i løbet af sæsonen været en tilgang af juniores under 12 år. Juniortræningen har ligget i faste rammer 1 gang om ugen under Claus Bergs kyndige vejledning. Tidspunktet blev i løbet af sæsonen flyttet fra fredag eftermiddag til midt i ugen, hvor energiniveauet hos vore yngste medlemmer tilsyneladende er størst. Midtfyns Golfklub har i år lagt græs til Nordea Junior turnering, som er en åben turnering. Fremadrettet vil vi arbejde på at få skabt interesse for golfsporten hos nogle af de større juniores i kommunen. Fokusområder vil bla. være lokale gymnasier og skoler samt øvrige sportsklubber i området. Vi opfordrer medlemmerne til at komme med input til yderligere muligheder for udvikling. Sportsudvalget Sidst i april startede 2 hold fra Midtfyns Golfklub i kvalifikationsrækken med stor entusiasme og optimisme var det i år vi skulle have et hold med til at spille om oprykning til divisionsgolf? Mulighederne var på papiret til stede for hold 1, som var i pulje med Sct. Knud, Blommenslyst og Barløseborg. Sidstnævnte stillede utrolig stærkt op med 2 pro'er og samtlige spillere under hcp. 4, hvilket var for stor en mundfuld for vore spillere. Det blev til to nederlag til Barløseborg, der senere vandt puljen med maksimum point foran MGK på andenpladsen. Hold 2 stod med Kolding, Langeland og Faaborg som modstandere. Desværre rakte talentet ikke til point til hold 2 i denne sæson. Puljen blev vundet suverænt af Kolding, der stillede med et fuldt hold af juniorer, der var imponerende skarpe. Det var en fornøjelse at spille mod en flok unge fyre, der i den grad var "opdraget" flot i golfens skrevne og uskrevne regler, hatten af for juniorarbejdet i Kolding Golfklub. Til stor skuffelse kunne vi ikke slå Faaborg, selv om vi på papiret til en hver tid skulle kunne slå det hold de stillede med, både ude og hjemme. Målsætningen for sæsonen 2013 er helt klart at vinde en af puljerne. Det ser i skrivende stund ud til, at vi i den nye sæson kommer til at råde over en håndfuld nye dygtige spillere, samtidig med at vore bedste spillere er blevet dygtigere i løbet af 2012, hvilket giver grobund til optimisme for begge hold i

8 Aktivitetsudvalget Det nyetablerede udvalg har ud fra idefasen udarbejdet nogle arbejdsdokumenter, som efterfølgende vil resultere i nogle konkrete forslag til de tiltag, som skal gennemføres i den kommende sæson. Alle ideer, som er kommet frem i processen vil blive registreret, og såfremt de ikke umiddelbart kan gennemføres pga. ressourcemangel, kan de på et senere tidspunkt tages op til en fornyet vurdering. Sponsorudvalget I sponsorudvalget må vi konstatere, at ikke alle er kommet over finanskrisen, hvilket har betydet, at flere af vore sponsorer har opsagt deres samarbejdsaftaler i løbet af sæsonen. Til gengæld har mange lokale sponsorer automatisk forlænget deres kontrakt, ligesom vi i årets løb også har fået tilsagn fra nye sponsorer dog ikke i samme omfang, som vi har mistet. Vi er i udvalget meget opmærksom på, at der skal være et fornuftigt forhold mellem et sponsorat og de modydelser, som vi kan tilbyde i Midtfyns Golfklub, og da der samtidig er mange, som jagter de samme sponsorer, skal vi være bedre til at målrette og synliggøre de modydelser, som vi som golfklub er i stand til at tilbyde det gælder såvel i samarbejdet med vore mange lokale sponsorer, som i vore bestræbelser på at tiltrække større sponsorater. Derfor er arbejdet med at tilpasse og udvikle klubbens sponsorkoncept også højt prioriteret. Hus- og Serviceudvalget Der er i årets løb foretaget ugentlig rengøring af klublokaler iht. den lagte plan. Herudover er der foretaget hovedrengøring, samt beskæring/renholdelse af udendørsarealer i foråret. Indkøb og opfyldning af vin og slik til køleskabet foretages løbende over sæsonen en aktivitet, som sammen med automatsalget af øl og vand bidrager væsentligt til klubbens økonomi. Der er i år indkøbt borde til klublokalet, således at vi er i stand til at håndtere større grupper til spisning og socialt samvær. Herudover er der planlagt maling af gulv i klublokale og værksted til vinter. Regionsgolf - Royal Unibrew Golf 2012 MGK havde i år tilmeldt hold i A- B- og C-rækken, og i alt 35 medlemmer deltog i matcherne. Det lykkedes ikke i år af få noget hold videre til næste runde i turneringen tættest på var C-holdet med en 2. plads a point med 1. pladsen i gruppen, som dog blev vundet af Odense GK på en bedre score. B-holdet sluttede ligeledes på en 2. plads og D-holdet på en 3. plads. De enkelte grupper består af 4 hold. Regionsgolfen er en fremragende måde at få trænet hulspil på. I hulspil er det mand-mod-mand, og der indgår helt andre elementer ikke mindst det psykologiske end i andre turneringsformer. Samtidig giver det gode oplevelser sammen med resten af holdet, og muligheden for at komme ud og spille gratis på fremmede baner. Klubber-i-klubben Mandag Morgen har 70 medlemmer, og i gennemsnit har 37 spillere deltaget i sæsonens 20 turneringer. Med et deltagergebyr på 10 kr. kan alle deltage, og overskuddet blev anvendt på afslutningsturneringen den 22. oktober med efterfølgende frokost. I lighed med tidligere blev der også i år spillet mod Langesø Golfklub. Pokalen måtte desværre efterlades i Langesø, som vandt. Endvidere har MM haft besøg af Faaborg Golfklub. Her vandt MM og efter turneringen var der frokost i klubhuset, som lige akkurat kunne rumme de ca. 80 deltagere. Begge arrangementer blev godt modtaget af deltagerne, og der er lagt op til en gentagelse næste år. Sensommerturen gik i år til Sønderjylland, hvor der blev spillet i hhv. Vejen- og Haderslev Golfklub. Overnatning skete på Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld. Der var ialt plads til 40 på denne tur, og med 38 deltagere var der tale om en flot opbakning! En fin tur, hvor deltagerne fik prøvet et par meget forskellige baner. 8

9 Dameklubben har 30 medlemmer, som i løbet af sæsonen har afviklet 21 turneringer med starttider kl. hhv. 10 og 17. Der er ingen handicapbegrænsning, og alle piger er velkomne. Der var i år planlagt en tur til Langelands Golfklub med god opbakning fra medlemmerne. Spillet måtte dog desværre opgives efter 2 huller pga. vedblivende regn og torden. Pink Cup arrangementet havde god tilslutning med 14 damer og 18 herrer. Der blev på dagen indsamlet kr. til det gode formål. Efterfølgende har lotterisalget og salg af gaveartikler givet yderligere 3000 kr. således, at der i alt kunne sendes mere end kr. til Kræftens Bekæmpelse. En stor og flot indsats fra dameklubbens side. Herreklubben Torsdagsherrerne har i 2012 spillet 1 gang ugentlig fra starten af april og med afslutningsmatch primo oktober. Der er spillet forskellige turneringsformer og fra forskellige teesteder. Der tee s ud kl. hhv og Gennemsnitlig har der deltaget ca. 20 herrer hver torsdag. Hver måned kåres månedens vinder. I foråret er der yderligere afviklet en hulspilsturnering efter cupsystemet. Turneringen blev vundet af Erik Jeppesen. Ultimo juni blev der spillet sommermatch med efterfølgende grillmad og hyggeligt socialt samvær. Den 4. oktober blev afslutningsturneringen afviklet med 24 deltagere, som havde en hyggelig eftermiddag og aften sammen. Årets vinder i herreklubben blev suverænt Erik Jeppesen foran Steen Lunde. Vores klubber-i-klubben her i Midtfyns Golfklub har alle som formål at kombinere det sportslige og sociale element. Der er ingen begrænsninger hvad angår det sportslige niveau alle er velkomne, og alle spiller med alle. På denne måde gøres der en fremragende indsats for at fremme klublivet og derigennem give den enkelte mulighed for at møde nye medlemmer. Sponsorer Vore sponsorindtægter er en meget væsentlig del af klubbens økonomi. I løbet af året har vi både måtte sige farvel til nogle sponsorer, men samtidig goddag til nye. Vi vil gerne rette en varm tak til alle vore sponsorer, som på den ene eller anden måde bidrager til klubbens drift. Uden Jeres hjælp og støtte ville det ikke være muligt at gennemføre de planlagte sportslige aktiviteter. Så derfor også en opfordring til alle medlemmer om at støtte vore sponsorer. Frivilligt arbejde Den frivillige indsats er helt afgørende for golfklubbens fortsatte eksistens. Det lyder måske lidt voldsomt men ikke desto mindre er det tilfældet. Den frivillige indsats her i Midtfyns Golfklub er spredt ud over alle vore aktiviteter lige fra at sørge for: at vore klubhusfaciliteter og omgivelser altid fremstår pæne og rengjorte at vore bunkers bliver revet regelmæssigt at boldene på drivingrange indsamles at skilte, affaldskasser mv. males og vedligeholdes at vores hullede vej jævnligt tilføres nyt materiale og udjævnes at der altid er medlemmer som træder til, når større grupper af gæster skal serviceres både hvad angår gang i grillen og efterfølgende opvask og afrydning og mange andre opgaver til arbejdet i vore udvalg og i bestyrelsen med at planlægge og gennemføre de mange aktiviteter hen over året, og til de af vore medlemmer fra landbruget, som stiller effektivt materiel til rådighed ifm. eks. sprøjtning af banen og til andre opgaver. En del af vor greenkeeperstab, har ud over den faste arbejdstid - som de naturligvis bliver betalt for lagt mange interessetimer på banen timer, som ikke er afregnet eller afspadseret det er også en væsentlig del af det frivillige arbejde her i Midtfyns Golfklub, ligesom den store og ulønnede indsats, som vi modtager fra vores revisor og advokat, er det. 9

10 Til alle jer, som har ydet en frivillig indsats for klubben i løbet af året skal der lyde en stor tak. Det er glædeligt at konstatere, at så mange af klubbens medlemmer deltager i det frivillige arbejde, som er en helt nødvendig forudsætning for klubbens eksistens. Der skal også lyde en stor tak til de medlemmer, som er med til at drive vore klubber-i-klubben, og som gennem dette arbejde i stor grad medvirker til at kombinere de sportslige og de sociale aktiviteter. Ligeledes en stor tak til bestyrelsen i Midtfyns Golfanlæg A/S dels for det gode samarbejde med klubben, og dels for den store indsats og det gode resultat i forbindelse med gældssaneringen. I bestyrelsen: Kirsten Nielsen, Birte Jonstrup, Anny Hessellund, Ole Kjær, Peter Larsen, Andreas Morgan, Ivar Knoth Ringe, den 20. november

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

NR. 1 2014 22. ÅRG. Læs bl.a. om. Bestyrelsens beretning s. 4. Vigtige datoer s. 8. Generalforsamling s. 11. Golfens Dag 2014 s.

NR. 1 2014 22. ÅRG. Læs bl.a. om. Bestyrelsens beretning s. 4. Vigtige datoer s. 8. Generalforsamling s. 11. Golfens Dag 2014 s. Læs bl.a. om Bestyrelsens beretning s. 4 Vigtige datoer s. 8 Generalforsamling s. 11 Golfens Dag 2014 s. 14 Nyt fra handicapudvalget s. 20 RingMaster s. 23 TrackMan i Odder Golfklub s. 24 Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Breinholtgård Golf Klub 4. November 2008

Breinholtgård Golf Klub 4. November 2008 Breinholtgård Golf Klub 4 November 2008 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg V. E-mail: bgk@tiscali.dk www.breinholtgaardgolfklub.dk Klubbladet: Ansvarsh./ Jakob Kristensen...40 29 47

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23.

Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. Nordborg Golfklub 16. årgang Marts 2006 Nr. 1 Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. marts 2006 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L 9.-14. juni (uge 24) 9.-14. juni (uge 24) ic design Ndr. Strandvej 24 8240 Risskov Tlf. 86 17 82 88

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN 2013, TIRSDAG, d. 12. marts på Dragør Skole. Godaften og velkommen til dette års generalforsamling i Dragør Golfklub.

GENERALFORSAMLINGEN 2013, TIRSDAG, d. 12. marts på Dragør Skole. Godaften og velkommen til dette års generalforsamling i Dragør Golfklub. GENERALFORSAMLINGEN 2013, TIRSDAG, d. 12. marts på Dragør Skole Beretningen om klubbens virksomhed i det forløbne år Godaften og velkommen til dette års generalforsamling i Dragør Golfklub. Iht dagsordenen

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

Vision 2013. Grenaa Golfklub

Vision 2013. Grenaa Golfklub Vision 2013 Grenaa Golfklub 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Historisk resume 4 3. Tidligere planer og denne 6 4. Mission vision 8 5. Situationen i omverdenen 9 5.1 Markedet 9 Medlemsudvikling

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 1. Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere