Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 134. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Demonstration af foreningssystemet Budgetstatus 31. august 2014, Udvalget for Kultur og Fritid O Kunst i Varde Sommerland O Status på lokaletilskudskontoen Revidering af tilskudsregler til lokaletilskud O Aftenskolernes forbrug i Status på Blomstrende Landsby Ansøgning om overdragelse af lån, MOT Ansøgning om lokaletilskud til nye lokaler, MOT Ansøgning om udviklingstilskud, Foreningen Lydum Mølle Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen, FOF Midtvest Planlægning af dialogmøder med rådene Budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller Videreførelse af projekt Åbne haller Kommunalt forankret foreningskonsulent Fordeling af udviklingspuljen til Idræts- og Svømmehaller Puljen til kulturelle arrangementer Evaluering af bemyndigelser på kultur- og fritidsområdet Beslutningskompetencer på folkeoplysningsområdet Unglederuddannelse som et tilbud i folkeskolen Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 286

3 134. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3926 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Godkendt. Side 287

4 135. Gensidig orientering Dok.nr.: 3938 Sagsid.: 13/16468 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Studietur til Amsterdam forår 2015 drøftelse af dato og indhold Orientering ved Forvaltningen Status på puljen Andre Kulturelle Arrangementer Den nationale Frivillighedsdag 26. september 2014 Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 41152/14 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Studieturen planlægges til juni Lisbet orienterede om henvendelse fra spejdergruppen Harald Hèn om lokaletilskud til i tur til Stavanger Brochure om Jazz festival blev uddelt. Tilmelding til spisning kan ske til Hanne Linding Lund Møde med minister for støtte til Flygtningemuseet i Oksbøl Orientering fra Forretningsmøde i Varde Museum Erhardt Jull Gang i Danmark arrangementet på torvet hvad er status Ingvard Ladefoged Traktor pulling i Outrup, hvorfor står Varde Kommune ikke på sponsortavlen, nu hvor vi har indgået partnerskabsaftalen. Kirstine undersøger. Side 288

5 136. Demonstration af foreningssystemet Dok.nr.: 6052 Sagsid.: 12/14050 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Udvalget blev ved mødet den 19. august 2014 orienteret om anvendelsen af det digitale foreningssystem. Mødereferat er vedlagt. Elin Thorup fra Kultur og Fritid vil demonstrere hvordan systemet virker og hvilke mange informationer, der er tilgængelige for foreningerne og borgerne generelt. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids vurdering at foreningssystemet har forenklet en række administrative opgaver for foreningerne, skolerne og forvaltningen. Samtidig indeholder systemet relevante oplysninger for foreningslivet som også kan have interesse for mange borgere. Retsgrundlag Intet Økonomi Høring Bilag: 1 Åben O Anvendelsen af foreningssystemet /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager demonstrationen til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Demonstrationen blev taget til efterretning. Side 289

6 137. Budgetstatus 31. august 2014, Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 5927 Sagsid.: 13/15199 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2014 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 31. august Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 viser, at der er forbrugt 62,7 % af driftsbudgettet på samlet 78,1 mio. kr. Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at forbruget er som forventet på dette tidspunkt, og at budgetopfølgningen kan tages til efterretning. Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Budgetrapport Udvalget for Kultur og Fritid 31/ /14 2 Åben Status på anlægsprojekter - Udvalget for Kultur og Fritid /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at budgetstatus pr. 31. august 2014 tages til efterretning. Side 290

7 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Taget til efterretning. Side 291

8 138. O Kunst i Varde Sommerland Dok.nr.: 6051 Sagsid.: 13/3381 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Udvalget orienteres hermed om de overvejelser, der fortsat er i forbindelse med det hærværk/tyveri af kunsten, som desværre fortsat sker i Varde Sommerland. Værkerne har været særligt udsatte i sommerperioden, hvor mange mennesker har opholdt sig i Varde Sommerland både dag og nat. Alt hærværk er anmeldt til politiet, og politiet gør, hvad de kan for at observere i området. Forvaltningen har 1. september 2014 holdt et møde med repræsentanter fra BRA, hvor det blev aftalt, at forvaltningen fortsat tager kontakt til de involverede kunstnere, hvis værker er blevet udsat for hærværk. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om kunstneren har kræfter til at renovere, og om det fortsat giver mening. Sommerlands Lauget er gode samarbejdspartnere og hjælper meget til, ligesom det er forvaltningens opfattelse, at deres daglige tilsyn i området er en uvurderlig hjælp. Det er med til at holde området i en ordentlig stand, så det er et pænt og rart sted at komme for vores borgere, og det sikrer, at eventuelt hærværk bliver opdaget med det samme. Der er rigtig mange borgere, som har deres daglige gang i området. Forvaltningen har fået mange positive tilkendegivelser fra borgere, som benytter området til gåture, familiearrangementer, træningsture/weekender, løbeture m.v. Der ligger en aftale mellem Varde Kommune og BRA om, at kunsten i området vedligeholdes i 5 år. Vi har kun overstået det første år, som bestemt har været en udfordring. Indtil videre har alle undtagen 1 kunstner valgt at renovere efter hærværk/tyveri. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid finder det vigtigt at kunstprojektet fastholdes. Det er et unikt projekt, som mange sætter stor pris på, og som er med til at give en særlig oplevelse i området. Omfanget af ressourcer til det løbende vedligehold og reparation efter eventuelt hærværk må dog altid vurderes hos samarbejdspartnerne. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Side 292

9 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Taget til efterretning. Side 293

10 139. O Status på lokaletilskudskontoen 2014 Dok.nr.: 6049 Sagsid.: 14/10462 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har 29. april 2014 ønsket at få kvartalsvis status over, hvor meget der er udbetalt på lokaletilskudskontiene i 2014 sammenlignet med Udbetalingerne på lokaletilskudsområdet er forsinket i 2014 i forhold til tidligere år som følge af implementering af digitalt udbetalingssystem. Foreningerne er orienteret herom. Nedenfor er opgørelse på forbrug med udgangen af august 2014 sammenlignet med forbruget i Forbrug 2014 Forbrug 2013 Budget 2014 Lokaletilskud til oplysningsforbund Lokaletilskud til haller Lokaletilskud til andre lokaler Total Om lokaletilskud til andre lokaler kan forvaltningen oplyse, at der på nuværende tidspunkt er manglende udbetalinger til tilskudsberettigede foreninger. Der er en vis usikkerhed omkring den endelige status på kontoen, men det vurderes umiddelbart, at udbetalingerne til de foreninger, som modtog tilskud i 2013, vil svare til udbetalingerne i Det mere præcise forbrug på kontoen kendes først oktober-november 2014, når alle udbetalinger er gennemført. I maj 2014 blev reglerne for lokaletilskud ændret, så alle godkendte foreninger kan modtage lokaletilskud på 75 % af deres udgifter uanset medlemmernes aldersfordeling. Flere nye foreninger er herefter godkendt til at modtage lokaletilskud. Forvaltningen vurderer at lokaletilskudskontoen for andre lokaler muligvis kan overstige budgettet fremadrettet. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anbefaler ud fra ovenstående, at Udvalget orienteres om status på lokaletilskudskontoerne på mødet i november, og at Udvalget samtidig får oversigt over antal nye tilskudsberettigede foreninger. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Varde Kommunes regler for lokaletilskud Side 294

11 Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Taget til efterretning. Side 295

12 140. Revidering af tilskudsregler til lokaletilskud Dok.nr.: 6056 Sagsid.: 13/279 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget besluttede 20. maj 2014 at 25 års-reglen ophæves generelt med virkning fa 2. halvår Dermed kan alle godkendte foreninger modtage 75% i lokaletilskud uanset medlemmernes aldersfordeling. Forvaltningen har derfor revideret regler for lokaletilskud fra 1. august Forvaltningens vurdering Forvaltningen har foretaget følgende ændringer i forhold til de tidligere regler: opdateret tilskudstaksterne til 2014 tal forskellige afsnit vedrørende tilskud, der var afhængig af hvor mange % af medlemmerne, der var over 25 år, er blevet omformuleret til, at der kan ydes tilskud til alle godkendte foreninger uanset medlemsfordeling tilsvarende er der tilføjet ændringer i gebyrstørrelsen i overensstemmelse med taksterne for lokaletilskud Ændringerne vedrører administrative tilpasninger i regelsættet i efter politisk beslutning af tilskudsreglerne. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Varde Kommunes tilskudsregler Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Regler for tilskud til egne og lejede lokaler og udendørsanlæg 3274/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at de reviderede regler godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Side 296

13 Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 297

14 141. O Aftenskolernes forbrug i 2013 Dok.nr.: 6010 Sagsid.: 13/14438 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Aftenskolerne får tilskud til undervisning på baggrund af tidligere års regnskab samt ansøgning om yderligere tilskud. Der ydes tilskud til underviserløn/lederhonorar, debatskabende aktiviteter (10 %) og befordring af underviser. Benyttes de forudbetalte midler ikke, skal de tilbagebetales til Varde Kommune. Udvalget for Kultur og Fritid kan fordele disse midler det efterfølgende år. Aftenskolernes samlede tilskudstilsagn i 2013, de maksimale tilskudsberettigede udgifter og tilbagebetalinger udgør: Undervisning 10% Puljen Befordring I alt I alt udbetalt kr kr kr kr. Regnskaber kr kr kr kr. Tilbagebetalt kr kr kr kr. Til fordeling i kr. Aftenskolerne modtager foruden tilskud til undervisning også lokaletilskud. I forbindelse med udbetalt lokaletilskud for 2013 er der følgende afregning: Bevilget/udbetalt Regnskaber 2013 Tilbagebetaling kr kr kr. Tilbagebetalte lokaletilskud tilbageføres til lokaletilskudskontoen. Vedlagt som bilag er en oversigt over de enkelte aftenskolers tilskud og tilbagebetaling i Ved regnskabets afslutning sker der kun reguleringer i form af tilbagebetalinger fra aftenskolerne til kommunen. En aftenskole med stigende aktivitet får ikke automatisk udbetalt et større tilskud. Aftenskoler med stigende aktivitet har dog mulighed for at søge om yderligere tilskud. Denne ansøgningsrunde er netop afsluttet. Der skal samlet udbetales cirka kr. i yderligere tilskud til undervisning. Folkeoplysningsudvalget vedtog i efteråret 2013, at midlerne til debatskabende aktiviteter kan søges overført til det efterfølgende år, hvis de ikke anvendes. Aftenskolerne er gjort opmærksomme på det ved flere lejligheder. Der er i 2013 ingen aftenskoler, der har gjort brug af denne mulighed. Jf. Udvalgets beslutning om etablering af Aftenskoleråd den 19. august 2014 er der omprioriteret kr. årligt til denne konto til rådets driftsbudget. Til orientering kan oplyses, at Oksbøl Aftenskole er lukket i efteråret 2013, og at Alslev Line- og Squaredance er lukket i sommeren Side 298

15 Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er en helt naturlig følge af reglerne for tilskud til undervisning, at der hvert år sker tilbagebetaling af tilskud. Dette har også været tilfældet ved tidligere års regnskab. Resterende midler fra tidligere års tilbagebetalinger er blevet anvendt til andre aktuelle projekter, der kommer foreningerne og borgerne til gode. Som eksempel herpå kan nævnes støtte til kunstgræsbanen ved Fritidscenteret i Varde eller overførsel af midler til renoveringspuljen. Regnskabet for 2013 adskiller sig ikke markant fra Der har dog været en overvejende tendens til, at der gennemføres færre undervisningstimer. Retsgrundlag Varde Kommunes regler for tilskud til fritidsundervisning for voksne Folkeoplysningslovens kapitel 4 Økonomi Efter udbetaling af de kr. i yderligt tilskud til undervisning og budgetomplacering, er der fortsat kr. på budgettet i Høring Bilag: 1 Åben Regnskab for undervisning i /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Orienteringen blev taget til efterretning. Side 299

16 142. Status på Blomstrende Landsby Dok.nr.: 6009 Sagsid.: 09/7406 Initialer: haje Åben sag Sagsfremstilling Udvalget besluttede 10. september 2013, at udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby følges og evalueres i efteråret Sekretariatet for Blomstrende Landsby har brugt de sidste par måneder på at udvikle nyt PR-materiale og nye manualer. Manualerne for niveau 1 er færdige og ligger på hjemmesiden Niveau 2 og 3 kommer inden for den næste måned. Den 27. september 2014 afholdes workshop Blomstrende Landsby på DGI foreningsudviklingskonference (DM i foreningsudvikling). Der har været en del kritik af de omstændelige manualer. Derfor er der udviklet nye manualer, der kan printes direkte fra hjemmesiden og maksimalt fylder to A4-sider. Ønsker en landsby yderligere hjælp eller inspiration, ligger der ligeledes en række hjælpeværktøjer, de kan gøre brug af. Dette skulle overskueliggøre opgaven for nye landsbyer. Årre Årre er optaget som den anden landsby på niveau 2 i programmet, og byen fejrede kort inden sommerferien deres optagelse ved en meget vellykket event. De var i den forbindelse i flere forskellige medier. Formanden for Årre Borgerforening er meget aktiv i programmet, og han sidder både i udviklingsgruppen og hjælper med opæg m.v. Forvaltningen forventer, at Årre fortsætter på niveau 3, så snart de har fået luft og er klar igen. Næsbjerg Næsbjerg arbejder hårdt på at blive optaget på niveau 2. Forvaltningen forventer en ansøgning inden 14 dage, som så skal godkendes. De forventer at fortsætte med niveau 3, når de er optaget og har fejret deres optagelse. Nordenskov Har i foråret forsøgt at samle en gruppe til at arbejde med Blomstrende Landsby. Denne gruppe er dog sprunget fra igen. De mødes dog på ny og forventer at få nedsat en ny gruppe og komme i gang hen over efteråret. De er informeret om de nye og lettere manualer, som de vil tage i brug. Horne Horne afholder i efteråret et stormøde, hvor de regner med at invitere sekretariatet til at hjælpe med opstarten og nedsætte en gruppe. Horne er også informeret om de nye manualer og kommer til at bruge dem i deres forløb. Sig Sig havde som Nordenskov en gruppe, som er sprunget fra. De vil meget gerne i gang med arbejdet og vil i løbet af efteråret forsøge at starte projektet op igen. De er ligeledes informeret om de nye manualer. Side 300

17 Byrådet besluttede i 2010, at det årlige kontingent på kr. plus moms afholdes af kontoen for erhvervsudvikling. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid vurderer, at der er fremdrift i udviklingsprogrammet. Blomstrende Landsby er med til at profilere Varde Kommune, senest med fejringen af Blomst nr. 2 i Årre, hvor TV Syd sendte fra festpladsen. Det forventes, at de nye og mindre omfattende manualer på længere sigt vil have en positiv effekt for udviklingen af de deltagende landsbyer i Varde Kommune. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at programmet følges og evalueres igen om et års tid. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 301

18 143. Ansøgning om overdragelse af lån, MOT Dok.nr.: 6050 Sagsid.: 14/10346 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Mejls, Orten og Tinghøjs Junior- og Ungdomsklub (MOT) er tidligere blevet tildelt en pavillon fra Bytoften til udvidelse af deres klublokaler i Tinghøj. MOT har i den sammenhæng fået bevilliget et rentefrit lån på kr. af Varde Kommune til flytning og etablering af pavillonen. Tinghøj Forsamlingshus står over for en ombygning. MOT ønsker i den sammenhæng at indgå i samarbejde med forsamlingshuset om udbygning af forsamlingshuset, så det bliver muligt for MOT at leje klublokaler. Flytning og etablering af pavillonen bliver dermed overflødig. MOT søger derfor om overdragelse af lånet til Tinghøj Forsamlingshus, så lånet kan indgå som medfinansiering ved tilbygning af klublokalerne. Vedlagt er Tinghøj Forsamlingshus og MOTs bekræftelse på ønske om overdragelse af lån. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at et fremtidigt lejemål i Tinghøj Forsamlingshus er en mere langtidsholdbar løsning end flytning og genetablering af pavillon vil være. Forvaltningen vurderer derfor, at overdragelse af lånet til Tinghøj Forsamlingshus er et relevant tiltag. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at der kan være synergieffekter ved at samle flere aktiviteter i forsamlingshuset, og at der opnås en bedre anvendelse af huset, når flere brugere benytter det. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Omlægning af lånet vil ikke belaste kommunens økonomi, da MOT i forvejen er bevilliget lånet. Høring Økonomiafdelingen ser ingen udfordringer ved overførsel af lånet. Bilag: 1 Åben Overdragelse af lån fra MOT til Tinghøj forsamlingshus /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at ansøgningen efterkommes, så Tinghøj Forsamlingshus overtager det rentefrie lån på kr., og Side 302

19 at lånet anvendes til tilbygning af klublokaler i forsamlingshuset, så MOT Junior- og Ungdomsklub fremadrettet kan have klublokaler i forsamlingshuset. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Det skal sikres, at MOT kan være i lokalerne i minimum 10 år. Side 303

20 144. Ansøgning om lokaletilskud til nye lokaler, MOT Dok.nr.: 6040 Sagsid.: 14/10346 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Mejls-, Orten og Tinghøjs Junior- og Ungdomsklub (MOT) søger om forhåndsgodkendelse af lokaletilskud ved kommende lejemål i ombygget Tinghøj Forsamlingshus. Lejekontrakt gældende fra marts 2015 er vedlagt. Jævnfør lejekontrakten vil kommende månedlig leje og tilskud udgøre: Leje Lokaletilskud (75 %) Lokaleleje kr kr. A conto vand 400 kr. 300 kr. A conto varme 200 kr. 150 kr. Samlet kr kr. MOT fik i kr. i lokaletilskud (75 % af kr.) til deres nuværende lokaler. De nye lokaler medfører en fordobling af lejen og dermed forhøjet lokaletilskud. Fritidsrådet behandlede i maj 2014 en ansøgning fra MOT om lokaletilskud til pavillonen, samt tilskud til afdrag på det rentefrie lån, der søges overdraget til Tinghøj Forsamlingshus. Beslutningsreferat fra Fritidsrådets møde er vedlagt. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids vurdering, at nye klublokaler i Tinghøj Forsamlingshus vil være en forbedring af forholdende for MOT. MOT har tidligere modtaget lokaletilskud, hvorfor de som udgangspunkt bør få lokaletilskud til deres nye lejemål for ikke at blive stillet ringere end tidligere. Det er forvaltningens vurdering, at MOT er et godt tilbud til de unge i lokalområdet. Et tilbud, der drives af frivillige kræfter, hvorfor det økonomisk set er et attraktivt, lokalt forankret tilbud for Varde Kommune. MOT er registreret som Varde Kommunes eneste junior- og ungdomsklub under folkeoplysningsloven. Derfor modtager klubben, som den eneste i kommunen, det særligt høje medlemstilskud på 220 kr. per medlem samt tilskud for medlemstimerne, svarende til 132 kr. per time i Tilskudsreglerne for junior- og ungdomsklubber siger intet om, hvorvidt klubben foruden de høje tilskud også kan søge lokaletilskud på lige fod med andre foreninger under folkeoplysningsloven. Reglerne for junior- og ungdomsklubber i Varde Kommune er vedlagt. Det er forvaltningens vurdering, at reglerne bør præciseres med udgangspunkt i Udvalgets beslutning i nærværende sag. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Jf. Folkeoplysningens 25, stk. 5, 2 kan Udvalget undlade at imødekomme tilskud til nye lejemål hvis det indebærer merudgifter. Side 304

21 Økonomi Det årlige lokaletilskud på kr. skal tages fra lokaletilskudskontoen. Høring Bilag: 1 Åben Regler for tilskud til junior- og ungdomsklubber eller for klubtilbud i /14 aftentimerne 2 Åben Lejekontrakt /14 3 Åben Svar på ansøgning om tilskud til flytning og reetablering af pavillon 46667/14 4 Åben MOT junior- og ungdomsklub ansøger om lokaletilskud 71342/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen efterkommes og MOT Junior- og ungdomsklub godkendes til lokaletilskud til lokalerne i Tinghøj Forsamlingshus, og at reglerne for tilskud til junior- og ungdomsklubber eller klubtilbud i aftentimerne klubber med tilskud efter folkeoplysningsloven - præciseres i forhold til ovennævnte beslutning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 305

22 145. Ansøgning om udviklingstilskud, Foreningen Lydum Mølle Dok.nr.: 6042 Sagsid.: 07/23197 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Foreningen Lydum Mølle søger i lighed med tidligere år om et udviklingstilskud på kr. i 2014 til foreningens aktiviteter. Foreningen overtog møllen i 2004 og har siden arbejdet med udvikling af stedet og renovering af bygningerne. Der er bygget havn, havnehus, toiletbygning og lejrplads med shelters finansieret med tilskud fra LAG Varde, fonde m.m. Foreningens mål er at skabe et levende sted til formidling af historie, kulturmiljø og naturoplevelse med udgangspunkt i møllens historie som elværk og foderstof. Lydum Mølle har siden overtagelsen i 2004 også fungeret som værested, hvilket er krumtappen for liv, miljø og aktiviteten på møllen. Foreningen har fremsendt en ansøgning med beskrivelse af foreningens aktiviteter. Det fremgår bland andet, at der indtil nu har været i alt besøgende/brugere af faciliteterne i Foreningen gør stadig brug af mulighederne for at annoncere deres aktiviteter i Ta på tur folderen, og det er de meget glade for. Foreningen har 224 medlemmer, og der er solgt 385 aktier. Foreningen er inde i en positiv udvikling. Foreningen har i efteråret og vinteren 2013 renoveret møllestuen og forgangen for midler, der er doneret fra Brandkassen. Forestående renoveringsopgaver er etablering af flere toiletter samt nyt tag på de Hvide bygninger. Der er til etablering af toiletter sponseret kr. fra Brandkassen. Foreningen har i 2013 haft et positivt resultat på kr. Udvalget har tidligere bemyndiget forvaltningen til at udbetale driftstilskuddet efter ansøgning og med skelen til, at der fortsat foregår udvikling og aktiviteter i kulturmiljøet. Forvaltningens vurdering Foreningen Lydum Mølle er et kulturmiljø, som er blevet støttet af kommunen i flere år, og der blev i 2011 afsat et beløb på budgettet på kr. til drift og udvikling af stedet og området. Det er forvaltningens opfattelse, at foreningen med sine åbne aktiviteter bidrager til, at der er en bred palet af kulturelle tilbud til borgerne. Det anbefales, at der også i 2014 bevilges det ansøgte tilskud på kr. til foreningen Lydum Mølle til fortsat udvikling og synliggørelse af kulturmiljøet. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 306

23 Økonomi Tilskuddet kan finansieres af konto Lydum Mølle, hvor der i budget 2014 resterer kr. til formålet. Høring Bilag: 1 Åben Lydum Mølle - Budget 2014 og vedtægter for foreningen /14 2 Åben Ansøgning om udviklingstilskud til Foreningen Lydum Mølle i /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der bevilges kr. til Foreningen Lydum Mølle i 2014 til fortsat udvikling og synliggørelse af kulturmiljøet, som finansieres af konto Lydum Mølle, og at forvaltningen fortsat bemyndiges til at udbetale driftstilskuddet efter ansøgning, hvert år. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 307

24 146. Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen, FOF Midtvest Dok.nr.: 6033 Sagsid.: 14/10305 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Aftenskolen FOF Midtvest søger tilskud fra udviklingspuljen til afprøvning af kurset Forberedelse til statsborgerskabsprøve. Kurset Forberedelse til statsborgerskabsprøve skal være en hjælp til at læse og lære om det danske samfund, inden deltagerne går op til statsborgerskabsprøven. Kurset vil gennemgå lærematerialet, som deltagerne skal anvende i deres forberedelse til statsborgerskabsprøven. Det omhandler de emner, som man kan få spørgsmål om til prøven. FOF Midtvests fulde ansøgning og kursusbeskrivelse er vedlagt. FOF Midtvest søger om tilskud på kr. til dækning af: Lærerløn Lederløn 13% Annoncering Mapper 6000 kr. 780 kr kr kr. FOF Midtvest søger ovenstående tilskud for at kunne gennemføre kurset uden deltagerbetaling. FOF Midtvest ønsker dette, da økonomien kan være en hindring for nogle med indvandrerbaggrund. Ifølge folkeoplysningslovens 6, stk. 11 skal der afsættes et beløb til udviklingsarbejde inden for folkeoplysningslovens område. I driftsbudgettet er der afsat ca kr. til formålet. Reglerne for udviklingspuljen er vedlagt. Ifølge Varde Kommunes godkendte folkeoplysningspolitik har udviklingspuljen følgende blandt andet til formål: at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab at stimulere til nye initiativer Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter, der foregår i etablerede foreninger, som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Puljen kan f.eks. anvendes til: Nye initiativer, som er med til at udvikle det folkeoplysende arbejde i Varde Kommune Nye initiativer, som er med til at udvikle de enkelte folkeoplysende foreninger Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen opfylder de formelle krav. Side 308

25 Der kendes ingen fortilfælde, hvor en aftenskole har søgt tilskud fra udviklingspuljen. Forvaltningen vurderer derfor FOF Midtvests ansøgning som et positivt tiltag, og at udviklingspuljen dermed i dette henseende opfylder formålet om at stimulere nye tiltag. Det er forvaltningens vurdering, at det beskrevne kursus har potentiale til at tiltrække nye grupper af brugere, da personer med anden etnisk baggrund ikke er involveret i de folkeoplysende aktiviteter i samme omfang som etniske danskere. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det beskrevne kursus potentielt kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Reglerne for udviklingspuljen er lidt uklare i forhold til hvem, der har adgang til at søge tilskud fra puljen. Ifølge reglerne skal midlerne bruges til udviklingsarbejde inden for folkeoplysningslovens område, hvilket aftenskolerne også er omfattet af. Men det er et krav, at ansøger enten er en godkendt folkeoplysende forening eller selvorganiseret gruppe med folkeoplysende formål. Man kan diskutere, om aftenskolerne i denne sammenhæng skal anses som værende en folkeoplysende forening på lige fod med f.eks. en fodboldklub. Forvaltningen vurderer derfor, at udvalget bør tage stilling til, hvem gruppen omfatter, og at reglerne herefter bør præciseres. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Økonomi De kr. kan finansieres af kontoen for udviklingspuljen til foreninger. Høring Bilag: 1 Åben Regler for tilskud til udviklingsarbejde inden for /14 folkeoplysningslovens områder 2 Åben FOF ansøgning til udviklingspuljen /14 3 Åben VS: Ang. udviklingspuljen /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at FOF Midtvest ansøgning imødekommes, at tilskuddet på kr. tages fra driftsbudgettet, og at forvaltningen arbejder videre på at præcisere reglerne for udviklingspuljen. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Udvalget besluttede, Side 309

26 at FOF Midtvest ansøgning imødekommes, at tilskuddet på kr. tages fra driftsbudgettet. Side 310

27 147. Planlægning af dialogmøder med rådene Dok.nr.: 6078 Sagsid.: 14/10611 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Med virkning fra 1. september 2014 er de 4 nye råd etableret: Aftenskoleråd, Idrætsråd, Foreningsråd og Kulturelt Råd. Der er holdt valg til rådene på møde den 25. august 2014, hvor Idrætsråd og Kulturelt Råd blev etableret med bestyrelser og formand. Repræsentanter fra Aftenskoleråd og Foreningsråd valgte at tage kontakt til deres bagland, forinden rådenes bestyrelser blev etableret. Rådene er orienteret om, at de er inviteret til dialogmøde med udvalget den 21. oktober Dialogmøderne vil ligge i tidsrummet kl Kultur og Fritid foreslår at møderne planlægges således: Kulturelt Råd Foreningsråd Idrætsråd Aftenskoleråd kl kl kl kl Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid finder det vigtigt, at den nye dialog med rådene får en god start med møder med et relevant indhold. Det er forvaltningens opfattelse, at rådene er startet med en positiv energi og interesse. Da samarbejdsformen er ny anbefales det, at dialogen bl.a. indeholder Udvalgets forventninger og ønsker til samarbejdet med rådene. Kultur og Fritid anbefaler, at Udvalget drøfter, hvilke emner man herudover gerne vil have dialog med rådene om, og at Udvalgets emner sendes til orientering for bestyrelserne, så de har mulighed for at forberede sig. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Side 311

28 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter hvilke punkter, man ønsker at drøfte med hvert enkelt råd på dialogmødet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Udvalget ønsker for eksempel at drøfte emner som: Forventningsafstemning (Varde Kommune ifht. rådene, og rådene ifht. Varde Kommune) Udfordringer i forhold til de nye råds opgaver. Fastholdelse, rekruttering og udvikling af medlemmerne af rådene. Drøftelse af kommunens politikker eks. FIK politikken. Side 312

29 148. Budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller Dok.nr.: 6086 Sagsid.: 13/133 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Budgettet for Udvalget for Børn og Undervisning indeholder et beløb på ca. 5 mio. kr. til skolernes brug af idræts- og svømmehaller. Ved årets udgang kan regnskabstallet afvige fra budgettallet som følge af skolernes faktiske forbrug. Hvis der er færre klasser, som har anvendt hallerne, vil skoleudgiften blive mindre, men samtidig vil de enkelte haller få færre indtægter. Det foreslås derfor, at kontoen fremadrettet ved hvert års udgang opgøres vedrørende eventuel mere eller mindre forbrug. Restbeløbet overføres derefter fra Udvalget for Børn og Undervisning til Udvalget for Kultur og Fritid i forbindelse med godkendelse af budgetoverførslerne mellem årene. For året 2014 tyder det på nuværende tidspunkt til, at der skal overføres ca kr. fra Udvalget for Børn og Undervisning til Udvalget for Kultur og Fritid. Forvaltningens vurdering Idræts- og svømmehallerne vil få et yderligere pres på økonomien, såfremt de ikke tilføres de manglende indtægter fra skolernes brug af haller. Retsgrundlag Økonomiregulativet Økonomi Kommunens samlede økonomi påvirkes ikke. Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Undervisning samt Udvalget for Kultur og Fritid, at der ved udgangen af året overføres et eventuel mere eller mindre forbrug på kontoen for skolernes brug af idræts- og svømmehaller fra Udvalget for Børn og Undervisning til Udvalget for Kultur og Fritid. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Arne Lindberg Callesen Tiltrådt. Side 313

30 Sagen fremsendes til Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalgets behandling med anbefaling. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 314

31 149. Videreførelse af projekt Åbne haller Dok.nr.: 6099 Sagsid.: 12/15554 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Åbne haller blev med succes gennemført i indendørssæsonen 2013/2014. Der blev i alt uddelt tilskud på kr. til 23 projekter. Projektet er tidligere på året evalueret. Det blev bl.a. konkluderet, at projektet levede op til sit formål om at benytte ledig halkapacitet og tiltrække nye målgrupper til hallerne, så projektet medvirkede til, at der kom mere aktivitet i hallerne. Med udgangspunkt i, at implementeringen af folkeskolereformen kan aflede en ændret brug af hallerne, anbefalede forvaltningen, at der først senere blev taget stilling til, om projektet skal fortsætte. Udvalget behandlede 10. juni 2014 evalueringen, som blev taget til efterretning. Der er nu foretaget endelig afregning på alle projekter, og ikke alle projekterne har benyttet det fulde tilskud, som blev tildelt i Der er derfor tilbagebetalt ca kr. til projektkontoen. Oversigt over projekternes tilskud og forbrug er vedlagt. Siden evalueringen og beslutningen om at afvente stillingtagen til eventuel videreførelse af projektet har forvaltningen modtaget flere positive henvendelser om stor tilfredshed med projektet og forespørgsler om, hvornår det eventuelt fortsætter. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at projekt Åbne haller har været en succes, som opfattes positivt af både projektholdere, haller og brugere. Forvaltningen vurderer derfor, at de tilbagebetalte midler med fordel kan benyttes til en ny runde Åbne haller. Udvalget for Børn og Undervisning har dernæst besluttet at overføre ubrugte midler fra skolernes brug af idrætshaller til Udvalget for Kultur og Fritid. Dette beløb forventes at udgøre kr. for Forvaltningen vurderer, at disse midler med fordel kan anvendes til fortsættelse af projekt Åbne haller, da de i forvejen har været tiltænkt til brug i relation til idrætshallerne. Forvaltningen vurderer, at man bør skele til evalueringens konklusioner om, at det i høj grad har været de nye aktiviteter, som ikke traditionelt bliver tilbudt i hallerne samt aktiviteter, hvor der har været en form for fleksibilitet og frirum, der har været attraktive for brugerne. Siden gennemførelse af Åbne haller er skolereformen trådt i kraft. Det medfører angiveligt en del ændringer i skolebørns brug af hallerne. Forvaltningen vurderer derfor, at man med fordel kan tilpasse en ny runde Åbne haller til målgrupper uden for folkeskolen, f.eks. pasningstilbud og seniorer mv. Forvaltningen vurderer, at Udvalget kan overveje, om der skal indføres en form for egenbetaling ved gennemførsel af en ny runde af Åbne haller. Derved kan der gives støtte til, og gennemføres flere projekter. Side 315

32 Sundhedskonsekvensvurdering Bevægelse er et afgørende sundhedsparameter. Da Åbne haller søger at få nye målgrupper til at bevæge sig i idrætshallerne, har projektet en positiv effekt på sundheden for deltagerne. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi De ikke forbrugte og tilbageførte tilskud på kr. samt overførsel fra Udvalget for Børn og Undervisning på kr. kan anvendes til projektet. Høring SIV bakker op om en gentagelse eller forsættelse. Det kræver dog, at der ligesom tidligere følger midler med. Bilag: 1 Åben Oversigt over afregning af Åbne haller /14 2 Åben Evalueringsrapport 67848/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at tilbageførte tilskud fra projekt Åbne haller og overførsel af kr. fra Udvalget for Børn og Undervisning prioriteres til projekt Åbne haller2, at projekt Åbne haller2 målrettes grupper uden for folkeskolen, at projektet igangsættes med virkning frem til udgangen af 2015, og at Udvalget overvejer, om der skal være en form for medfinansiering ved en ny runde Åbne haller. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Åbne haller version 2 ønskes sat på dagsorden, inden årets udgang 2014, til beslutning. Preben Olesen og Erhardt Jull ønskede ført til protokol, at de ønsker Åbne haller version 2 fortsat under de nuværende vilkår. Side 316

33 150. Kommunalt forankret foreningskonsulent Dok.nr.: 5713 Sagsid.: 14/8241 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget behandlede den 10. juni 2014 en ansøgning fra Blåvandshuk Idrætscenter om støtte til ansættelse af en Klubpartner. Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, men fandt ideen om en konsulent, der arbejder med henblik på at støtte idrætsforeningerne relevant. Udvalget besluttede på mødet at forvaltningen skulle arbejde videre med ideen. Foreningskonsulentens opgaver kan blandt andet være: Sikre idéudvikling og udveksling blandt foreningerne Forbedre kommunikationen mellem foreninger, forvaltning og faciliteter. Rådgivning ifm. organisation, fundraising, tilskud mv. Støtte idrætslige initiativer, der på længere sigt kan udvikle sig til foreningstilbud. Koordinering af større foreningsevents på tværs af flere foreninger Forvaltningen har været i dialog med SIV, DGI og andre kommuner omkring foreningskonsulenten. DGI Nordjylland og Thisted Kommune har indgået et samarbejde om at ansætte en foreningskonsulent. Konsulenten rådgiver alle kommunens foreninger, også ikke-dgi foreninger. Både forvaltning og DGI Nordjylland udtaler sig meget positivt om ansættelsen. Konsulenten har sin primære arbejdsplads i forvaltningen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at udviklingen i borgernes idrætsvaner og foreningernes tab af medlemmer på længere sigt kan få negative konsekvenser for Varde Kommunes udbud af idrætslige tilbud. Det er derfor relevant at tage udviklingen seriøst og iværksætte tiltag, der kan modvirke eller vende denne tendens til faldende foreningsdeltagelse. Forvaltningen vurderer, at ansættelse af en foreningskonsulent kan bidrage til at modvirke denne tendens. Det er forvaltningens vurdering at et samarbejde med DGI Sydvestjylland i stil med det i Thisted Kommune kan være givtigt. Forvaltningen vurderer, at man I Varde Kommune vil kunne opnå et tættere samarbejde med både foreninger og DGI, som meldingerne også er fra Thisted Kommune. Forvaltningen vurderer, at ansættelse af en foreningskonsulent kan supplere den virkning, som kommer ud af uddannelse af halinspektørerne til facilitatorer, som Udvalget tidligere har afsat midler til. Det er forvaltningens vurdering at konsulenten gennem den direkte dialog med foreninger vil kunne få indblik i foreningernes behov også de der ikke normalt kommer i hallerne - hvilket må være udgangspunktet for udvikling af hallerne. Side 317

34 Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at ansætte foreningskonsulenten i en treårig projektstilling. Periodens længde vil gøre det muligt at opnå resultater, der kan evalueres på. Forvaltningen vurderer, at ansættelse af en foreningskonsulent ligger fint i tråd med det foreløbige udkast til FIK-politikken. Visionen i udkastet til FIK politikken er at skabe rammerne for, at idræt og kultur bliver omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktivt liv i Varde Kommune. Ligeledes støtter det op om udkastet til målsætningerne for Idræt, Folkeoplysning og Fritid fra politikken. Sundhedskonsekvensvurdering Et bredt udbud af idrætstilbud i foreningsregi giver mulighed for et aktivt og sundt fritidsliv. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Kultur og Fritid vurderer at der skal prioriteres op til kr. årligt til at ansætte en konsulent. Et samarbejde med DGI Sydvestjylland kan ændre på den kommunale andel af den økonomiske ramme. Det foreslås, at midlerne finansieres fra Udviklingspuljen til Idræts- og Svømmehaller. SIV har foreslået at udviklingspuljen finansierer 50 % af udgiften og at den resterende halvdel finansieres fra en anden konto. Andre konti vedrørende haller og foreninger prioriteres til driftstilskud til haller eller faste tilskud til foreningslivet (lokale- og medlemstilskud). Forvaltningen kan ikke pege på anden finansiering til en foreningskonsulent målrettet haller og foreningers aktiviteter og samarbejde. Høring SIV ser gerne, at foreningslivet styrkes med en foreningskonsulent og foreslår også, at konsulenten placeres i forvaltningen. Det vil sikre, at der er fokus på både den brede kommunale sammenhæng og det lokale perspektiv. SIV har på møde i august drøftet ideen og har tilkendegivet: Flere fra SIV mener, der kan være behov for flere foreningskonsulenter, for at der kan blive tid til alle de mange idrætsforeninger i kommunen, men det bør tiden vise. Det vigtigste er nu at få det igangsat og afprøvet om det kan føre til fremgang i hverdagen. SIV støtter projektet. Det er vigtigt med fokus på hal idrætsaktiviteter og nye aktiviteter / nytænkning som hallerne kan benytte til at skabe nyt liv. Det er vigtigt, at SIV bliver enige med forvaltning og Udvalget for Kultur og Fritid om, hvilke opgaver en foreningskonsulent skal varetage og dermed indholdet i jobbeskrivelsen. Her tænkes på ting som: synlighed, opsøgende, igangsætter, fleksibel, samarbejde, rådgiver, hjælper. SIV foreslår en halv finansiering fra udviklingspuljen og resten fra anden side (kommunen). Der skal også findes penge til at konsulenten kan afprøve nye Side 318

35 aktiviteter, samarbejde på tværs, formidle rådgivning og hjælp udefra mv. og puste nyt liv i foreningerne. Forenings- og Idrætsrådet inddrages løbende i processen med at konkretisere foreningskonsulentens arbejdsområder og -opgaver. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen arbejder videre med henblik på ansættelse en foreningskonsulent i en treårig projektstilling, at der arbejdes videre på et samarbejde med DGI Sydvestjylland om ansættelsen, at SIV, Forenings- og Idrætsråd involveres i processen, og at projektet fra 2015 og frem finansieres af udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 319

36 151. Fordeling af udviklingspuljen til Idræts- og Svømmehaller 2014 Dok.nr.: 6062 Sagsid.: 14/1534 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har løbende behandlet sager under udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller. I 2014 udgør puljen kr. Udvalget har i 2014 indtil nu prioriteret puljen til: Scoremad Ændringer på tilskud til foreninger Uddannelse af halinspektører til facilitatorer Halanalyse Mulighedspulje Samlet kr kr kr kr kr kr. SIV er blevet spurgt om, hvad Mulighedspuljen på kr. bør anvendes til. SIV foreslår, at beløbet fordeles til alle idrætshaller efter antallet af henholdsvis hele og halve idrætshaller. Hallerne skal så anvende midlerne til: Tilpasse service i hallen til brugernes behov og virkelighed. Arbejdsmiljøforbedringer til at lette hverdagen for de ansatte, brugerne og de frivillige. Øget aktivitet i hallerne. Hallerne skal ifølge SIV ikke søge, men dokumentere deres tiltag, for at få midlerne udbetalt. Denne model vil med udgangspunkt i mulighedspuljens størrelse give hallerne et ekstra tilskud på omkring henholdsvis kr. per hele hal og kr. per halve hal (samlet kr.). Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udviklingspuljens størrelse giver Udvalget mulighed for at påvirke udviklingen i hallerne. Udviklingspuljen har af samme grund hallernes bevågenhed og er ofte genstand for diskussion. Forvaltningen vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at opsætte langsigtede rammer for udviklingspuljen med henblik på at fjerne tvivl om puljens anvendelsesmulighed. Med udgangspunkt i ovenstående vurderer forvaltningen, at Udvalget allerede nu bør overveje, hvad puljen skal benytte til i Forvaltningen vurderer i den sammenhæng at: - Midler til Scoremadskriterierne bør fastholdes, så en egentlig effekt kan spores I 2014 modtager hallerne kr. i tilskud per hele hal og kr. per minihal. Derfor må et yderligere tilskud på henholdsvis kr. og kr. jf. SIV s forslag, ses som en markant stigning i tilskuddet til haller. Forvaltningen vurderer derfor, at et Side 320

37 fast tilskud i den størrelsesorden fra udviklingspuljen bør følges af forventninger om udviklingstiltag fra hallernes side. Tilskuddet kunne benævnes udviklingstilskud. Forvaltningen vurderer, at et fast udviklingstilskud kan ligge i god tråd med Udvalgets beslutning fra mødet den 10. juni 2014 om at afsætte midler til uddannelse af halinspektørerne. Et fast udviklingstilskud vil give hallerne et fast økonomisk råderum til udviklende tiltag. Forvaltningen vurderer, at en sådan model vil være let at administrere. Forvaltningen vurderer, at det med enkle kriterier bør angives, at tilskuddet skal anvendes til udviklingstiltag, og at hallerne årigt rapporterer, hvordan midlerne har været brugt. SIV bør i høj grad inddrages i udformningen af kriterier for brug af udviklingstiltaget. Sundhedskonsekvensvurdering Flere af de tiltag, som puljen støtter i 2014 har en sundhedsfremmende effekt. Enten direkte ved at påvirke kosten i sundere retning eller ved at opsætte rammer for et aktivt fritidsliv, der ligeledes vil have en positiv effekt på sundheden generelt. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi I 2014 udgør puljen kr., hvoraf der resterer kr. Høring SIV er blevet hørt Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget beslutter, hvordan de ønsker midlerne fra Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller anvendt i 2014, og at Udvalget drøfter, hvordan der kan opsættes langsigtede rammer for anvendelse af Udviklingspuljen Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Udvalget besluttede, at Mulighedspuljen i 2014 fordeles således: Fordeling til alle idrætshaller kr. (haller) kr. (mini-haller). Hallerne skal anvende midlerne til: - Tilpasse service i hallen til brugernes behov og virkelighed. - Arbejdsmiljøforbedringer til at lette hverdagen for de ansatte, brugerne og de frivillige. - Øget aktivitet i hallerne. Side 321

38 152. Puljen til kulturelle arrangementer Dok.nr.: 6058 Sagsid.: 14/31 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Udvalget råder over en pulje til Andre Kulturelle Arrangementer. Puljen anvendes enten som et direkte tilskud eller en garantistillelse til foreninger og institutioner, der er hjemmehørende i Varde Kommune, og som, jævnfør reglerne for puljen, opfylder kriterierne i forbindelse med gennemførelse af offentlige kulturelle arrangementer. Retningslinjerne vedlægges som bilag. Der skelnes mellem to forskellige måder at støtte et arrangement på: Tilskud gives til enkeltstående arrangementer. Der kan gives tilskud til annoncering, honorarer, instruktør eller leje af udstyr. Foreningerne skal bidrage med en grad af egenfinansiering. Der skal indsendes ansøgning med tilhørende budget, og evt. regnskab for foreningens sidst afsluttede årsregnskab. Underskudsgaranti gives til et kulturelt arrangement, hvor der tages entre eller indgår en anden form for indtægt, og hvor risikoen er høj. Der skal indsendes ansøgning med et budget der balancerer. Garantien kommer først til udbetaling, når arrangementet er afholdt og revideret regnskab for arrangementet indsendes til forvaltningens godkendelse. Udvalget har den 9. februar 2010 bemyndiget Kultur og Fritid til indenfor en bagatelgrænse på kr. at bevilge støtte til arrangementer efter de vedtagne retningslinjer. Bemyndigelsen er formuleret således, at det er det bevilgede beløb, der udmønter bemyndigelsen, uagtet størrelsen af det ansøgte beløb. Der er fra politisk side blevet anmodet om, at sagen genoptages, og at bemyndigelsen til forvaltningen fremadrettet skiller ved, at det er størrelsen af det ansøgte beløb, der angiver, om sagen skal forelægges udvalget, og at grænsen lægges ved kr. Forvaltningen har i 2013 behandlet 10 ansøgninger, jf. bemyndigelsen. Udvalget har behandlet 19 ansøgninger. Forvaltningens vurdering Ændringen af bemyndigelsen vil betyde, at flere sager fremlægges til Udvalgets beslutning. For at sikre at udvalget ikke skal behandle mange meget små ansøgninger anbefaler forvaltningen, at bagatelgrænsen forhøjes fra kr. til kr., hvis det fremover bliver det ansøgte beløb, der afgør om sagen behandles i udvalget. Retsgrundlag Retningslinjer for puljen til Andre kulturelle formål. Bemyndigelse af 9. februar Side 322

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 30. april 2013 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere