Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Prinsensvej 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den 07-02-2008 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Prinsensvej 10"

Transkript

1 Referat Møde nr.: Ældrerådsmøde Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Prinsensvej 10 Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Jens E. Rasmussen Fraværende Bemærkninger Mødet er fra incl, frokost. Møder er på Prinsensvej 10, stuen Lars Bøjesen og Mette Larsen kommer og orientere om budgettes opbygning og indhold i budgettet. Birgit Frederiksen og Pia Kragh kommer og fortæller om træningstider efter omlægning og ventelister på plejecentre

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Tilretning af serviceniveau, kvalitetsstandarder Forslag til mødeplan mellem Social- og Sundhedsudvalget og andre fora Nyt fra Klagerådet - februar Høringer fra andre fagudvalg, herunder lokalplanforslag og arbejdsgrupper/referat fra fagudvalgene - februar Regionsældreråd/Danske Ældreråd - februar Forretningsorden Udskrivning fra sygehus til eget hjem eller plejecenter/akutstue Ændring af træningsplaner og træningstider Orientering fra formanden - februar Orientering fra administrationen - februar Fastlæggelse af næste møde Eventuelt Lokaleregulativ for leje og udlån af kommunale lokaler og udendørsområder...10 Bilagsoversigt...13

3 1. Referat fra sidste møde Sagsid: Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Sagsid: Beskrivelse af sagen G Høring o Vurdering d Økonomi ke Indstilling n Godkendt. 3. Tilretning af serviceniveau, kvalitetsstandarder Sagsid: 07/32297 Byrådet - Åben: Kvalitetsstandarder Hjemmesygeplejeydelser m.m/4 - Åben: Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp og personlig pleje/4 - Åben: Kvalitetsstandarder Træning/4 Indledning Der er foretaget en revidering af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, der forelægges Social- og Sundhedsudvalget, i form af kvalitetsstandarder i bilag. Formålet med revideringen er dels at tilpasse det nuværende serviceniveau til budgettet, dels at realisere besparelserne vedtaget i.f.t. budget Udvalget behandlede forslag til kvalitetsstandarder på mødet den 17. december 2007, og

4 besluttede at udsætte sagen. Udvalget besluttede endvidere, at udvalgsmødet i januar bliver et temamøde om kvalitetsstandarder, hvorefter de kan behandles på ekstraordinært møde i januar - og sendes i høring i og Handicaprådet. På det ordinære udvalgsmøde i februar kan kvalitetsstandarderne behandles endeligt af udvalget. På nærværende møde medvirker lederne af Visitationskontoret og Hjemmeplejen, der præsenterer udkast til kvalitetsstandarder. Udkastene til kvalitetsstandarder er tilrettet i forhold til tidligere udkast på baggrund af udvalgets ønsker om redaktionelle og sproglige tilretninger. Beskrivelse af sagen Et vigtigt formål med kvalitetsstandarder er at give en formel beskrivelse af serviceniveauet, så aktiviteterne modsvarer det vedtagne budget. De forslag til revideringer af kvalitetsstandarderne, der hermed forelægges, har til formål: At nedsætte serviceniveauet, så det modsvarer budgetniveauet i 2007 At danne grundlag for at realisere besparelserne på budget 2008 i.f.t.: Vedligeholdelsestræning, rengøringsniveau ændringer i.f.t. indkøb, vask af tøj og frokost. De foreslåede revideringer knytter sig til kvalitetsstandarderne vedr. praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje og træning. Da de største budgetreduktioner er relateret til de hjemmeboende brugere vedrører alle vedlagte kvalitetsstandarder primært dette område. Standarden for hjemmesygepleje omfatter dog også plejecentrene og standarden for træning adresseres også. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af både bestiller og udfører, som har sikret, at de foreslåede revisioner af kvalitetsstandarderne både tilgodeser Visitationskontorets behov for at nedsætte bevillingerne og en optimal drift. De forslåede revisioner omhandler: Skærpelser mht. indvisitering. Generelt er der sket en skærpelse af indvisiteringen, som berører brugerne bredt. Skærpelsen består i, at brugeren skal have større hjælpebehov end tidligere for at blive indvisiteret - og de mest berørte borgere - bliver derfor dem med mindre behov for hjælp. Rengøring - hovedreglen i dag er, at en hjemmeboende bruger tildeles rengøring hver anden uge. Tilpasningen af serviceniveauet i 2008 indebærer, at udgangspunkt bliver hver tredje uge. Ændringen forudsætter en konkret vurdering i.f.t. hver enkelt bruger. I alt forventes ca. 800 brugere at blive berørt. Brugere, der modtager varm mad og som samtidig får smurt den kolde mad til frokost, vil fremover få tilbudt en frokostpakke. For mange brugere vil det give en større variation end hvis de skal bruge deres eget pålæg. Prisen bliver kr. 9,- pr. ½-styk smørrebrød (nuværende prisniveau) inklusiv emballagen. Godt 100 brugere forventes berørt. Brugere, der er visiteret til indkøb, får i dag fortaget indkøbet af den daglige hjælper i nærmeste dagligvarebutik. I fremtiden tilbydes disse brugere en indkøbsordning, hvor bestillinger, indkøb og udbringning centraliseres. Forventningen er, at godt 300 brugere berøres. Der vil blive beregnet en takst til afregning af private leverandører under frit valgs ordningen og ordningen vil blive indskrevet i kvalitetsstandarden Hjemmeboende brugere, der er visiteret til vask af tøj, vil fremover blive tilbudt tøjvasken i et centralt fællesvaskeri. Antallet af brugere, der berøres vil være mellem 150 og 250 afhængigt af, om alle brugere omfattes af ordningen eller om kun de brugere, der i dag får vasket tøj i fælles vaskeri berøres. Også her vil der blive beregnet en takst til afregning af private leverandører, ligesom ordningen vil blive indskrevet i en kvalitetsstandard. Der vil være en vis brugerbetaling forbundet med ordningen i.f.t. vaskepulver mv. Både i.f.t. indkøb og tøjvask forudsætter ændringen en konkret vurdering i.f.t. hver enkelt bruger. Serviceniveauet for den personlig pleje foreslås ændret, så det modsvarer nuværende

5 budgetniveau. De væsentligste ændringer er i forhold til den daglige personlige pleje (bad, sengebad samt øvre og nedre toilette). I dag skal disse ydelser leveres inden kl. 10 eller i særlige tilfælde inden kl Det foreslås, at disse ydelser fremover kan leveres i tidsrummet kl til og dermed adskilt fra morgenforflytningen fra sengen. Formålet er, at nedsætte leverandørernes personalebehov om morgenen - og derigennem nedsætte behovet for eksterne vikarer ved, at flere opgaver kan spredes henover dagen. Alle brugere, der modtager personlig pleje flere dage om ugen, kan blive berørt i et eller andet omfang i alt i størrelsesorden 250 brugere. Budget til den vedligeholdende træning er skåret med en tredjedel. Der er sket en skærpelse af indvisitering til vedligeholdende træning, idet træningstilbuddet tildeles ved større funktionstab. Desuden er omfanget af tilbuddene nedsat, idet der for nogle ydelser er en tidsbegrænsning, mens der for andre ydelser er skåret i antal gange, ydelsen finder sted, og endelig er nogle ydelser reduceret fra en hel til en halv dag. I forhold til den vedligeholdende træning forventes ca. 300 brugere at blive berørt. Genoptræning berøres ikke. Det er tydeliggjort, at sygeplejeklinikken går forud for sygepleje i eget hjem. Ligeleds er det tydeliggjort, at brugere som hovedregel ikke kan få både nødkald og tilsyn - og at tilsyn ikke alene kan bevilges for at skabe tryghed. Implementeringen af de ovennævnte reduktioner vil strække sig ind i idet de forudsætter konkrete revisitationer, og Visitationskontoret skal derfor gennemføre visitationsbesøg hos ca borgere før besparelserne er fuldt implementeret. Dertil kommer, at den konkrete omlægning af opgaveløsningen i.f.t. vasketøj og indkøb endnu ikke er fuldt afklaret. Alle ændringer af tildelingerne blev tidligere forventet implementeret inden sommerferien ændringen af det politiske beslutningsforløb indebærer imidlertid tilsvarende udsættelse af honorering af besparelsen. Høring Det foreslås, at sagen sendes til høring i og i Handicaprådet. Vurdering Det vurderes, at der med en vedtagelse af de foreslåede reviderede kvalitetsstandarder skabes mulighed for, at imødekomme de vedtagne besparelser på budget Det vurderes endvidere, at revideringen af kvalitetsstandarderne gør det muligt, at nedbringe merbevillingerne fra visitationsrammen. Om de forslåede serviceniveaunedsættelser er tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse, vurderes i forbindelse hermed. Det kan derfor vise sig nødvendigt med administrative præciseringer og politiske ændringer af kvalitetsstandarderne. Økonomi Som nævnt ovenfor er formålet med ændringen af kvalitetsstandarderne: At nedsætte serviceniveauet - vedr. vedligeholdelsestræning samt rengøring til hjemmeboende bruger og omlægning af deres indkøb, vask og frokost - så det modsvarer besparelserne på budget 2008 på i alt godt 3,5 mio. kr. Dertil kommer nedsættelsen af merbevillingerne på visitationsrammen, så de modsvarer budgettet, hvilket indebærer en reduktion i helårsbevillingerne på 7 mio. kr. jf. orientering til Økonomiudvalget den 3. december Dette forventes endvidere, at nedbringe behovet for eksterne vikarer svarende til en helårsbesparelse på yderligere ca. 1 mio. kr. i hjemmeplejen. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at forslaget til reviderede kvalitetsstandarder drøftes med henblik på at give forvaltningen tilbagemeldinger i forhold til tilretninger af kvalitetsstandarderne. De

6 tilrettede kvalitetsstandarder kan derefter behandles på udvalgsmødet den 31. januar Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Tilbagemelding fra udvalget om at stramme op på sprogbruget, konsekvensrette teksten, fjerne gentagelser, samt at de konkrete bemærkninger fra udvalgets medlemmer indarbejdes. Supplerende sagsfremstilling Ud over de ændringer der blev besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 21. januar 2008 er kvalitetsstandarden for aflastning/afløsning ændret jvf. orienteringen på udvalgsmødet. Socialdirektøren indstiller, at udvalget drøfter kvalitetsstandarderne og vedtager at sende dem i høring i og Handicaprådet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Social- og Sundhedsudvalget drøftede kvalitetsstandarderne og med en enkelt ændring sendes de i høring i og Handicaprådet. Ej til stede: Johnny Dahlgaard, Henrik Hvidesten Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar. Under hensyntagen til sagens omfang og kort tidsfrist besluttes det, at de respektive medlemmer fremsender udtalelser/ bemærkninger, som man ønsker skal indgå i det samlede høringssvar til næstformanden Anni Bøge Jørgensen. Næstformanden samler/koordinerer og udformer, hvorefter høringssvaret fremsendes. Udtalelser/bemærkninger skal være næstformanden Anni Bøge Jørgensen i hænde senest, onsdag den Ej til stede: Carsten Torild, Claus Nielsen, Claus Oppermann er generelt imod besparelser på ældreområdet. er særlig bekymret over visse nedskæringer bl.a. vedr. rengøring hver 3. uge ligeledes er bekymret over nedskæring i vedligeholdelsestræningen. er positiv overfor oplægget til indkøb og vask. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget drøftede kvalitetsstandarderne og oversender sagen til Byrådet. Teddy Pedersen, Lisbeth Andersen og Jan Jakobsen kan ikke anbefale vedtagelse af de foreliggende kvalitetsstandarder. Hanne Hyldgaard, Bent Pedersen og Henrik Hvidesten oversender kvalitetsstandarderne med anbefaling. Ej til stede: Johnny Dahlgaard 4. Forslag til mødeplan mellem Social- og Sundhedsudvalget og andre fora Sagsid: 07/32435 Social- og Sundhedsudvalget - Åben: Bilag - møder mellem udvalg og andre

7 Indledning Der er tradition for, at Social- og Sundhedsudvalget mødes med udvalgte andre mødefora, råd, mv. Nærværende dagsordenspunkt præsenter forslag til en systematisering af disse møder og skitserer en række nye mødefora. Beskrivelse af sagen Udvalgtes møder med fx frivillige foreninger, brugerorganisationer, institutionsledere og medarbejderrepræsentanter kan tjene mange formål. Umiddelbart er der fx de høringsberettigede råd, som udvalget er forpligtet til at høre i en række sager. Derudover kan møder mellem brugerrepræsentanter og udvalget udgøre væsentlige kommunikationsveje i forhold til ønsker og problemer hos brugerne, gensidig idéudveksling samt kommunikation af visioner og politiske målsætninger. I det vedlagte bilag gør det sig fx gældende i.f.t. fællesmøder med og med Handicaprådet. Møder med institutionsledere og medarbejderrepræsentanter er velegnede fx til at præsentere baggrundene for politiske beslutninger, få input i forhold til Byrådets budgetlægning og drøfte væsentlige problemstillinger. I bilaget er det fx budgetdag med institutioner på social- og sundhedsområdet - samt fællesmøde med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og institutionsog teamledere. De kendte faldgrupper i.f.t. fællesmøder skal fortsat holdes for øje ikke at træffe beslutninger, ikke at realitetsbehandle enkeltsager - og at respektere forskellen mellem politik og administration. I.f.t. faldgruppen - om adskillelse af politik og administration - kan fællesmøderne danne forbindelsen mellem to yderpoler: Styrelsesvedtægtens bestemmelser, der angiver, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og sundhedsområdet Og budgettets bestemmelser om spilleregler for selvforvaltning, som angiver at institutionerne frit kan disponere inden for den samlede budgetramme, blot budgetrammen anvendes i overensstemmelse med institutionens formål Fællesmøder formaliserer dermed en ramme, hvor der kan drøftes emner imellem yderpolerne - udvalgets umiddelbare forvaltning og institutionernes frie dispositionsret. I fraværet af fællesmøderne vil der mangle fora for disse drøftelser. Bilaget beskriver en række eksisterende møder og præsenterer samtidigt forslag til nye mødefora. Bilaget kan tjene som inspirationskatalog i.f.t. fastlæggelse af møder de kommende år. Dog vil det foreslåede fællesmøde med Frivillighedsrådet ikke kunne afholdes i januar i 2008 da Frivillighedsrådet endnu ikke er nedsat. Høring Det foreslås, at sagen sendes til høring i og Handicaprådet. Vurdering Det vurderes, at det vedlagte bilag: Social- og Sundhedsudvalgets møder med andre fora med fordel kan danne grundlag for drøftelser af, hvilke møder udvalget fremover vil holde med andre fora, formål med møderne, deltagere, og hvornår møderne afholdes på året. Økonomi Der er umiddelbart kun begrænsede økonomiske konsekvenser af de foreslåede møder - bortset forplejning, mv. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter det fremsendte forslag til møderække og beslutter hvilke møder, der afholdes i 2008 og efterfølgende år.

8 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget drøftede det fremsendte forslag til møderække. Det foreslås, at møderne med Handicaprådet og lægges i forlængelse af hinanden. Mødet starter kl Sagen sendes til høring i Handicaprådet og og behandles på efterfølgende møde i Social- og sundhedsudvalget. Ej til stede: Jan Jacobsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tiltræder indstillingen Ej til stede: Carsten Torrild, Claus Nielsen, Claus Oppermann godkender forslaget, kan dog ikke deltage på den planlagte dag, der foreslås derfor at ældrerådet holder deres møde med udvalget d. 21. april i forlængelse af social- og sundhedsudvalgsmødet Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til mødeplan. 5. Nyt fra Klagerådet - februar Sagsid: 08/3096 Intet Høringer fra andre fagudvalg, herunder lokalplanforslag og arbejdsgrupper/referat fra fagudvalgene - februar Sagsid: 08/3084 Der har været holdt orienteringsmøde på Ortved Plejecenter vedr. omflytning. Amtstue Allé starter ombygning 1. marts Regionsældreråd/Danske Ældreråd - februar Sagsid: 08/3087

9 Mødereferater blev udleveret. Indkaldelse til temamøde i regionsældrerådet den 11. marts 2008 blev udelt. 8. Forretningsorden - Sagsid: 08/ Åben: s forretningsorden Åben: s forretningsorden 2008 Forretningsorden for pkt. 4. er ændret fra 2 til 5 dage. 9. Udskrivning fra sygehus til eget hjem eller plejecenter/akutstue - Sagsid: 08/3136 Indledning Regler for ovennævnte skal specificeres. For at overholde ventelistegaranti udskriver sygehusene meget hurtigt patienterne til eget hjem eller til akutstuer. håber at Valdemarklinikken kan leje stuer ud til Ringsted Kommune på Ole Hansensvej når de er færdig med ombygning. 10. Ændring af træningsplaner og træningstider Sagsid: 08/3119 Indledning Orientering fra Social- og Sundhedsområdet. Hvilke beslutninger er der foretaget. Der hersker stor tvivl om ændringerne.

10 Pia Kragh orienterede om ændring i træningstider og hermed følgende nedskæringer i vedligeholdelsestræningen. Ældreråder er utilfreds med at transportudgifterne er steget fra 25,00 kr. til 50,00 kr. 11. Orientering fra formanden - februar Sagsid: 08/3079 Formanden oplæste indlæg til lokalaviserne vedr. besparelser på ældreområdet. 12. Orientering fra administrationen - februar Sagsid: 08/3079 Indledning Regnskab vedr 2007 bliver udleveret på mødet. Ventelister til plejecentre fik en fyldestgørende orientering om budget og kvalitetsstandarder af Mette Larsen, Lars Bøjesen og Birgit Wehlast. Afvigelser fra budget 2007 og budget 2008 blev gennemgået på yderst tilfredsstillende måde. 13. Fastlæggelse af næste møde Sagsid: 08/ marts på Rådhuset i Andersen. I formandens fravær styres mødet af Inge Jørgensen. 14. Eventuelt Sagsid:

11 Intet. 15. Lokaleregulativ for leje og udlån af kommunale lokaler og udendørsområder Sagsid: 06/26778 Byrådet - Åben: Regelsæt for udlån og udleje af kommunale lokaler, haller og udendørs anlæg i Ringsted Kommune.doc Indledning Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 24. maj 2006, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til nye regler for lån og leje af kommunale lokaler. Beskrivelse af sagen Repræsentanter for folkeoplysningsrådet havde gennemgået de hidtil gældende retningslinier, og udarbejdet forslag til ajourføring af disse. Dette forslag tog imidlertid ikke højde for fx ønsker om privates muligheder for at leje kommunale udendørsarealer m.v. eller de spørgsmål, der er blevet stillet vedr. betaling for brug af faciliteter ved entrégivende arrangementer. Problemstillingerne i forhold til folkeoplysningsrådets forslag var formuleret således: "Kommunale faciliteter kan kun udlejes til private indenfor rammerne af kommunalfuldmagten. Det betyder som hovedregel, at der skal være tale om benyttelse af overkapacitet, og at der ikke må være tale om konkurrenceforvridning. Specifikke retningslinier er udarbejdet for udleje af kommunale haller til private formål, og af baggrundsmaterialet vedr. selvforvaltning fremgår det, at institutioner kan etablere indtægtsdækket virksomhed i forlængelse af institutionens hovedopgaver. Det bør af retningslinierne fremgå i hvilket omfang og til hvilken pris, kommunale faciliteter kan udlejes til private. Forvaltningen anbefaler, at lejen tager udgangspunkt i en omkostningsbestemt leje (dette er udgangspunktet ved fastsættelsen af leje for kommunale lokaler). Retningslinierne vedr. opkrævning af betaling for brug af kommunale faciliteter til entrégivende arrangementer er uklare. Af de hidtidige regler fremgår det, at der skal betales 25 % af den del af overskuddet, der overstiger 3000 kr. Da der ikke foreligger retningslinier for, hvordan dette overskud skal opgøres (og det vil næppe være muligt at udarbejde entydige retningslinier) er denne betalingsform ikke operationel. Da der desuden af taksterne i budgettet fremgår en fast leje for haller og stadion (med modregning af udgifter til kontrollør) ved entrégivende arrangementer bliver uklarheden endnu tydeligere. Det anbefales, at der udarbejdes entydige retningslinier for evt. betaling for faciliteter ved entrégivende arrangementer. Hvis der ønskes betalingsfritagelse for kulturelle og folkeoplysende foreningers alment velgørende arrangementer bør det sikres, at arrangementerne sker i overensstemmelse med Told & Skats regler; der har det sidste år været en række sager i andre kommuner i denne sammenhæng. Et stigende antal kommuner benytter sig af muligheden for at opkræve gebyr for benyttelse af kommunale faciliteter. Dette gebyr benyttes til at nedsætte egenbetalingen for de foreninger, der benytter egne eller lejede lokaler. Ved et gebyr på ca. 10 % af den normale lejebetaling if. de fastsatte takster, vil det være muligt at ligestille de foreninger, der benytter egne eller lejede

12 lokaler med dem, der benytter kommunale lokaler. En sådan omlægning vil fx betyde, at det vil være væsentligt mere attraktivt for foreninger at etablere egne faciliteter. Endelig bør det sikres, at de nye retningslinier gælder for alle kommunale faciliteter. Ringsted Kongrescenter fungerer på særlige vilkår. Af de hidtil gældende retningslinier fremgår det, at særlige regler gælder for Ringsted Idrætsanlæg. Dette var aktuelt, da Idrætsanlægget fungerede under særlige vilkår som forsøgsinstitution vedr. selvforvaltning, men er ikke aktuelt i dag, da alle institutioner er selvforvaltende. Retningslinierne vedr. brug af faciliteterne i det hidtidige medborgerhus er uklare i forhold til gældende lovgivning og de gældende retningslinier, og bør derfor tilrettes disse. Det er derfor direktørens vurdering, at der skal ske en afklaring af en række problemstillinger, inden et endeligt forslag til retningslinier kan udarbejdes." Direktøren for Børn & Kultur har udarbejdet forslag til retningslinier, som tager højde for de nævnte problemstillinger. Det er desuden hensigten at forenkle retningslinierne. Forslaget er vedlagt i bilaget "Regelsæt for udlån og udleje af kommunale lokaler, haller og udendørs anlæg i Ringsted Kommune". Da det ikke er muligt entydigt at fastlægge en omkostningsbestemt pris for leje af parker og stadion anbefaler direktøren, at prisen fastsættes som en tendentiel omkostningsbestemt leje på ,- kr. pr. påbegyndt dag. Det er ligeledes direktørens anbefaling, at der udarbejdes et konkret forslag til betaling af gebyr for brug af offentlige lokaler med virkning fra 1. august Det anbefales, at gebyret fastsættes således, at egenbetalingen for brug af egne eller lejede lokaler kommer til at udgøre 15 % af driftsudgifterne, og at der sker en differentiering af gebyret i forhold til aldersgrupper, fx. lavere gebyr ved brug til børn og unge under 18 år. Formålet med indførelse af gebyr er først og fremmest at øge ligestillingen mellem brugere af offentlige og egne eller lejede lokaler. Det vil desuden betyde, at det bliver mere attraktivt for foreninger selv at etablere faciliteter til formål, som ikke kan imødekommes i de offentlige bygninger og udendørs anlæg. Endelig forventes gebyrer også at have en adfærdsregulerende effekt, så brugen af de offentlige faciliteter optimeres. Høring Forslagene skal i høring i folkeoplysningsrådet, og der skal være mulighed for, at øvrige interessenter, dvs. foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner kan afgive udtalelser til forslagene. Vurdering Det er direktørens vurdering, at forslaget til retningslinier, fastsættelse af takster for brug af parker og stadion - og indførelse af gebyr for brug af kommunale lokaler og udendørs anlæg er hensigtsmæssige. Økonomi Forslagene er udgiftsneutrale. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: forslag til retningslinier sendes i høring, og derefter til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget forslag til retningslinier godkendes taksten for leje af kommunale parker og Ringsted Stadion godkendes det principgodkendes, at der indføres gebyr for brug af kommunale lokaler og udendørs anlæg med virkning fra den 1. august 2009

13 Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Forslag til retningslinier sendes i høring. Forvaltningen arbejder videre med oplæg til indførelse af gebyrer i kommunale lokaler. Ej til stede: Bent Pedersen Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tiltræder indstillingen Ej til stede: Carsten Torrild, Claus Nielsen, Claus Oppermann, Niels Ulrich Hermansen tager til efterretning at man kan opkræve gebyr for lån af kommunale lokaler og anbefaler at midlerne kan anvendes bredt til sikring af tilbudene.

14 Bilagsoversigt Punkt nr. Tilgang Titel 3 Åben Kvalitetsstandarder Hjemmesygeplejeydelser m.m/4 3 Åben Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp og personlig pleje/4 3 Åben Kvalitetsstandarder Træning/4 4 Åben Bilag - møder mellem udvalg og andre 8 Åben s forretningsorden Åben s forretningsorden Åben Regelsæt for udlån og udleje af kommunale lokaler, haller og udendørs anlæg i Ringsted Kommune.doc

15 Underskriftsside Anker Hvidesten Hansen - Formand Ejgil Risager Inge Jørgensen - Næstformand Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jens E. Rasmussen Anne Margrethe Hermansen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere