Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Prinsensvej 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den 07-02-2008 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Prinsensvej 10"

Transkript

1 Referat Møde nr.: Ældrerådsmøde Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Prinsensvej 10 Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Jens E. Rasmussen Fraværende Bemærkninger Mødet er fra incl, frokost. Møder er på Prinsensvej 10, stuen Lars Bøjesen og Mette Larsen kommer og orientere om budgettes opbygning og indhold i budgettet. Birgit Frederiksen og Pia Kragh kommer og fortæller om træningstider efter omlægning og ventelister på plejecentre

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Tilretning af serviceniveau, kvalitetsstandarder Forslag til mødeplan mellem Social- og Sundhedsudvalget og andre fora Nyt fra Klagerådet - februar Høringer fra andre fagudvalg, herunder lokalplanforslag og arbejdsgrupper/referat fra fagudvalgene - februar Regionsældreråd/Danske Ældreråd - februar Forretningsorden Udskrivning fra sygehus til eget hjem eller plejecenter/akutstue Ændring af træningsplaner og træningstider Orientering fra formanden - februar Orientering fra administrationen - februar Fastlæggelse af næste møde Eventuelt Lokaleregulativ for leje og udlån af kommunale lokaler og udendørsområder...10 Bilagsoversigt...13

3 1. Referat fra sidste møde Sagsid: Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Sagsid: Beskrivelse af sagen G Høring o Vurdering d Økonomi ke Indstilling n Godkendt. 3. Tilretning af serviceniveau, kvalitetsstandarder Sagsid: 07/32297 Byrådet - Åben: Kvalitetsstandarder Hjemmesygeplejeydelser m.m/4 - Åben: Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp og personlig pleje/4 - Åben: Kvalitetsstandarder Træning/4 Indledning Der er foretaget en revidering af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, der forelægges Social- og Sundhedsudvalget, i form af kvalitetsstandarder i bilag. Formålet med revideringen er dels at tilpasse det nuværende serviceniveau til budgettet, dels at realisere besparelserne vedtaget i.f.t. budget Udvalget behandlede forslag til kvalitetsstandarder på mødet den 17. december 2007, og

4 besluttede at udsætte sagen. Udvalget besluttede endvidere, at udvalgsmødet i januar bliver et temamøde om kvalitetsstandarder, hvorefter de kan behandles på ekstraordinært møde i januar - og sendes i høring i og Handicaprådet. På det ordinære udvalgsmøde i februar kan kvalitetsstandarderne behandles endeligt af udvalget. På nærværende møde medvirker lederne af Visitationskontoret og Hjemmeplejen, der præsenterer udkast til kvalitetsstandarder. Udkastene til kvalitetsstandarder er tilrettet i forhold til tidligere udkast på baggrund af udvalgets ønsker om redaktionelle og sproglige tilretninger. Beskrivelse af sagen Et vigtigt formål med kvalitetsstandarder er at give en formel beskrivelse af serviceniveauet, så aktiviteterne modsvarer det vedtagne budget. De forslag til revideringer af kvalitetsstandarderne, der hermed forelægges, har til formål: At nedsætte serviceniveauet, så det modsvarer budgetniveauet i 2007 At danne grundlag for at realisere besparelserne på budget 2008 i.f.t.: Vedligeholdelsestræning, rengøringsniveau ændringer i.f.t. indkøb, vask af tøj og frokost. De foreslåede revideringer knytter sig til kvalitetsstandarderne vedr. praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje og træning. Da de største budgetreduktioner er relateret til de hjemmeboende brugere vedrører alle vedlagte kvalitetsstandarder primært dette område. Standarden for hjemmesygepleje omfatter dog også plejecentrene og standarden for træning adresseres også. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af både bestiller og udfører, som har sikret, at de foreslåede revisioner af kvalitetsstandarderne både tilgodeser Visitationskontorets behov for at nedsætte bevillingerne og en optimal drift. De forslåede revisioner omhandler: Skærpelser mht. indvisitering. Generelt er der sket en skærpelse af indvisiteringen, som berører brugerne bredt. Skærpelsen består i, at brugeren skal have større hjælpebehov end tidligere for at blive indvisiteret - og de mest berørte borgere - bliver derfor dem med mindre behov for hjælp. Rengøring - hovedreglen i dag er, at en hjemmeboende bruger tildeles rengøring hver anden uge. Tilpasningen af serviceniveauet i 2008 indebærer, at udgangspunkt bliver hver tredje uge. Ændringen forudsætter en konkret vurdering i.f.t. hver enkelt bruger. I alt forventes ca. 800 brugere at blive berørt. Brugere, der modtager varm mad og som samtidig får smurt den kolde mad til frokost, vil fremover få tilbudt en frokostpakke. For mange brugere vil det give en større variation end hvis de skal bruge deres eget pålæg. Prisen bliver kr. 9,- pr. ½-styk smørrebrød (nuværende prisniveau) inklusiv emballagen. Godt 100 brugere forventes berørt. Brugere, der er visiteret til indkøb, får i dag fortaget indkøbet af den daglige hjælper i nærmeste dagligvarebutik. I fremtiden tilbydes disse brugere en indkøbsordning, hvor bestillinger, indkøb og udbringning centraliseres. Forventningen er, at godt 300 brugere berøres. Der vil blive beregnet en takst til afregning af private leverandører under frit valgs ordningen og ordningen vil blive indskrevet i kvalitetsstandarden Hjemmeboende brugere, der er visiteret til vask af tøj, vil fremover blive tilbudt tøjvasken i et centralt fællesvaskeri. Antallet af brugere, der berøres vil være mellem 150 og 250 afhængigt af, om alle brugere omfattes af ordningen eller om kun de brugere, der i dag får vasket tøj i fælles vaskeri berøres. Også her vil der blive beregnet en takst til afregning af private leverandører, ligesom ordningen vil blive indskrevet i en kvalitetsstandard. Der vil være en vis brugerbetaling forbundet med ordningen i.f.t. vaskepulver mv. Både i.f.t. indkøb og tøjvask forudsætter ændringen en konkret vurdering i.f.t. hver enkelt bruger. Serviceniveauet for den personlig pleje foreslås ændret, så det modsvarer nuværende

5 budgetniveau. De væsentligste ændringer er i forhold til den daglige personlige pleje (bad, sengebad samt øvre og nedre toilette). I dag skal disse ydelser leveres inden kl. 10 eller i særlige tilfælde inden kl Det foreslås, at disse ydelser fremover kan leveres i tidsrummet kl til og dermed adskilt fra morgenforflytningen fra sengen. Formålet er, at nedsætte leverandørernes personalebehov om morgenen - og derigennem nedsætte behovet for eksterne vikarer ved, at flere opgaver kan spredes henover dagen. Alle brugere, der modtager personlig pleje flere dage om ugen, kan blive berørt i et eller andet omfang i alt i størrelsesorden 250 brugere. Budget til den vedligeholdende træning er skåret med en tredjedel. Der er sket en skærpelse af indvisitering til vedligeholdende træning, idet træningstilbuddet tildeles ved større funktionstab. Desuden er omfanget af tilbuddene nedsat, idet der for nogle ydelser er en tidsbegrænsning, mens der for andre ydelser er skåret i antal gange, ydelsen finder sted, og endelig er nogle ydelser reduceret fra en hel til en halv dag. I forhold til den vedligeholdende træning forventes ca. 300 brugere at blive berørt. Genoptræning berøres ikke. Det er tydeliggjort, at sygeplejeklinikken går forud for sygepleje i eget hjem. Ligeleds er det tydeliggjort, at brugere som hovedregel ikke kan få både nødkald og tilsyn - og at tilsyn ikke alene kan bevilges for at skabe tryghed. Implementeringen af de ovennævnte reduktioner vil strække sig ind i idet de forudsætter konkrete revisitationer, og Visitationskontoret skal derfor gennemføre visitationsbesøg hos ca borgere før besparelserne er fuldt implementeret. Dertil kommer, at den konkrete omlægning af opgaveløsningen i.f.t. vasketøj og indkøb endnu ikke er fuldt afklaret. Alle ændringer af tildelingerne blev tidligere forventet implementeret inden sommerferien ændringen af det politiske beslutningsforløb indebærer imidlertid tilsvarende udsættelse af honorering af besparelsen. Høring Det foreslås, at sagen sendes til høring i og i Handicaprådet. Vurdering Det vurderes, at der med en vedtagelse af de foreslåede reviderede kvalitetsstandarder skabes mulighed for, at imødekomme de vedtagne besparelser på budget Det vurderes endvidere, at revideringen af kvalitetsstandarderne gør det muligt, at nedbringe merbevillingerne fra visitationsrammen. Om de forslåede serviceniveaunedsættelser er tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse, vurderes i forbindelse hermed. Det kan derfor vise sig nødvendigt med administrative præciseringer og politiske ændringer af kvalitetsstandarderne. Økonomi Som nævnt ovenfor er formålet med ændringen af kvalitetsstandarderne: At nedsætte serviceniveauet - vedr. vedligeholdelsestræning samt rengøring til hjemmeboende bruger og omlægning af deres indkøb, vask og frokost - så det modsvarer besparelserne på budget 2008 på i alt godt 3,5 mio. kr. Dertil kommer nedsættelsen af merbevillingerne på visitationsrammen, så de modsvarer budgettet, hvilket indebærer en reduktion i helårsbevillingerne på 7 mio. kr. jf. orientering til Økonomiudvalget den 3. december Dette forventes endvidere, at nedbringe behovet for eksterne vikarer svarende til en helårsbesparelse på yderligere ca. 1 mio. kr. i hjemmeplejen. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at forslaget til reviderede kvalitetsstandarder drøftes med henblik på at give forvaltningen tilbagemeldinger i forhold til tilretninger af kvalitetsstandarderne. De

6 tilrettede kvalitetsstandarder kan derefter behandles på udvalgsmødet den 31. januar Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Tilbagemelding fra udvalget om at stramme op på sprogbruget, konsekvensrette teksten, fjerne gentagelser, samt at de konkrete bemærkninger fra udvalgets medlemmer indarbejdes. Supplerende sagsfremstilling Ud over de ændringer der blev besluttet på Social- og sundhedsudvalget den 21. januar 2008 er kvalitetsstandarden for aflastning/afløsning ændret jvf. orienteringen på udvalgsmødet. Socialdirektøren indstiller, at udvalget drøfter kvalitetsstandarderne og vedtager at sende dem i høring i og Handicaprådet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Social- og Sundhedsudvalget drøftede kvalitetsstandarderne og med en enkelt ændring sendes de i høring i og Handicaprådet. Ej til stede: Johnny Dahlgaard, Henrik Hvidesten Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar. Under hensyntagen til sagens omfang og kort tidsfrist besluttes det, at de respektive medlemmer fremsender udtalelser/ bemærkninger, som man ønsker skal indgå i det samlede høringssvar til næstformanden Anni Bøge Jørgensen. Næstformanden samler/koordinerer og udformer, hvorefter høringssvaret fremsendes. Udtalelser/bemærkninger skal være næstformanden Anni Bøge Jørgensen i hænde senest, onsdag den Ej til stede: Carsten Torild, Claus Nielsen, Claus Oppermann er generelt imod besparelser på ældreområdet. er særlig bekymret over visse nedskæringer bl.a. vedr. rengøring hver 3. uge ligeledes er bekymret over nedskæring i vedligeholdelsestræningen. er positiv overfor oplægget til indkøb og vask. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget drøftede kvalitetsstandarderne og oversender sagen til Byrådet. Teddy Pedersen, Lisbeth Andersen og Jan Jakobsen kan ikke anbefale vedtagelse af de foreliggende kvalitetsstandarder. Hanne Hyldgaard, Bent Pedersen og Henrik Hvidesten oversender kvalitetsstandarderne med anbefaling. Ej til stede: Johnny Dahlgaard 4. Forslag til mødeplan mellem Social- og Sundhedsudvalget og andre fora Sagsid: 07/32435 Social- og Sundhedsudvalget - Åben: Bilag - møder mellem udvalg og andre

7 Indledning Der er tradition for, at Social- og Sundhedsudvalget mødes med udvalgte andre mødefora, råd, mv. Nærværende dagsordenspunkt præsenter forslag til en systematisering af disse møder og skitserer en række nye mødefora. Beskrivelse af sagen Udvalgtes møder med fx frivillige foreninger, brugerorganisationer, institutionsledere og medarbejderrepræsentanter kan tjene mange formål. Umiddelbart er der fx de høringsberettigede råd, som udvalget er forpligtet til at høre i en række sager. Derudover kan møder mellem brugerrepræsentanter og udvalget udgøre væsentlige kommunikationsveje i forhold til ønsker og problemer hos brugerne, gensidig idéudveksling samt kommunikation af visioner og politiske målsætninger. I det vedlagte bilag gør det sig fx gældende i.f.t. fællesmøder med og med Handicaprådet. Møder med institutionsledere og medarbejderrepræsentanter er velegnede fx til at præsentere baggrundene for politiske beslutninger, få input i forhold til Byrådets budgetlægning og drøfte væsentlige problemstillinger. I bilaget er det fx budgetdag med institutioner på social- og sundhedsområdet - samt fællesmøde med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og institutionsog teamledere. De kendte faldgrupper i.f.t. fællesmøder skal fortsat holdes for øje ikke at træffe beslutninger, ikke at realitetsbehandle enkeltsager - og at respektere forskellen mellem politik og administration. I.f.t. faldgruppen - om adskillelse af politik og administration - kan fællesmøderne danne forbindelsen mellem to yderpoler: Styrelsesvedtægtens bestemmelser, der angiver, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og sundhedsområdet Og budgettets bestemmelser om spilleregler for selvforvaltning, som angiver at institutionerne frit kan disponere inden for den samlede budgetramme, blot budgetrammen anvendes i overensstemmelse med institutionens formål Fællesmøder formaliserer dermed en ramme, hvor der kan drøftes emner imellem yderpolerne - udvalgets umiddelbare forvaltning og institutionernes frie dispositionsret. I fraværet af fællesmøderne vil der mangle fora for disse drøftelser. Bilaget beskriver en række eksisterende møder og præsenterer samtidigt forslag til nye mødefora. Bilaget kan tjene som inspirationskatalog i.f.t. fastlæggelse af møder de kommende år. Dog vil det foreslåede fællesmøde med Frivillighedsrådet ikke kunne afholdes i januar i 2008 da Frivillighedsrådet endnu ikke er nedsat. Høring Det foreslås, at sagen sendes til høring i og Handicaprådet. Vurdering Det vurderes, at det vedlagte bilag: Social- og Sundhedsudvalgets møder med andre fora med fordel kan danne grundlag for drøftelser af, hvilke møder udvalget fremover vil holde med andre fora, formål med møderne, deltagere, og hvornår møderne afholdes på året. Økonomi Der er umiddelbart kun begrænsede økonomiske konsekvenser af de foreslåede møder - bortset forplejning, mv. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter det fremsendte forslag til møderække og beslutter hvilke møder, der afholdes i 2008 og efterfølgende år.

8 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget drøftede det fremsendte forslag til møderække. Det foreslås, at møderne med Handicaprådet og lægges i forlængelse af hinanden. Mødet starter kl Sagen sendes til høring i Handicaprådet og og behandles på efterfølgende møde i Social- og sundhedsudvalget. Ej til stede: Jan Jacobsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tiltræder indstillingen Ej til stede: Carsten Torrild, Claus Nielsen, Claus Oppermann godkender forslaget, kan dog ikke deltage på den planlagte dag, der foreslås derfor at ældrerådet holder deres møde med udvalget d. 21. april i forlængelse af social- og sundhedsudvalgsmødet Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til mødeplan. 5. Nyt fra Klagerådet - februar Sagsid: 08/3096 Intet Høringer fra andre fagudvalg, herunder lokalplanforslag og arbejdsgrupper/referat fra fagudvalgene - februar Sagsid: 08/3084 Der har været holdt orienteringsmøde på Ortved Plejecenter vedr. omflytning. Amtstue Allé starter ombygning 1. marts Regionsældreråd/Danske Ældreråd - februar Sagsid: 08/3087

9 Mødereferater blev udleveret. Indkaldelse til temamøde i regionsældrerådet den 11. marts 2008 blev udelt. 8. Forretningsorden - Sagsid: 08/ Åben: s forretningsorden Åben: s forretningsorden 2008 Forretningsorden for pkt. 4. er ændret fra 2 til 5 dage. 9. Udskrivning fra sygehus til eget hjem eller plejecenter/akutstue - Sagsid: 08/3136 Indledning Regler for ovennævnte skal specificeres. For at overholde ventelistegaranti udskriver sygehusene meget hurtigt patienterne til eget hjem eller til akutstuer. håber at Valdemarklinikken kan leje stuer ud til Ringsted Kommune på Ole Hansensvej når de er færdig med ombygning. 10. Ændring af træningsplaner og træningstider Sagsid: 08/3119 Indledning Orientering fra Social- og Sundhedsområdet. Hvilke beslutninger er der foretaget. Der hersker stor tvivl om ændringerne.

10 Pia Kragh orienterede om ændring i træningstider og hermed følgende nedskæringer i vedligeholdelsestræningen. Ældreråder er utilfreds med at transportudgifterne er steget fra 25,00 kr. til 50,00 kr. 11. Orientering fra formanden - februar Sagsid: 08/3079 Formanden oplæste indlæg til lokalaviserne vedr. besparelser på ældreområdet. 12. Orientering fra administrationen - februar Sagsid: 08/3079 Indledning Regnskab vedr 2007 bliver udleveret på mødet. Ventelister til plejecentre fik en fyldestgørende orientering om budget og kvalitetsstandarder af Mette Larsen, Lars Bøjesen og Birgit Wehlast. Afvigelser fra budget 2007 og budget 2008 blev gennemgået på yderst tilfredsstillende måde. 13. Fastlæggelse af næste møde Sagsid: 08/ marts på Rådhuset i Andersen. I formandens fravær styres mødet af Inge Jørgensen. 14. Eventuelt Sagsid:

11 Intet. 15. Lokaleregulativ for leje og udlån af kommunale lokaler og udendørsområder Sagsid: 06/26778 Byrådet - Åben: Regelsæt for udlån og udleje af kommunale lokaler, haller og udendørs anlæg i Ringsted Kommune.doc Indledning Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 24. maj 2006, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til nye regler for lån og leje af kommunale lokaler. Beskrivelse af sagen Repræsentanter for folkeoplysningsrådet havde gennemgået de hidtil gældende retningslinier, og udarbejdet forslag til ajourføring af disse. Dette forslag tog imidlertid ikke højde for fx ønsker om privates muligheder for at leje kommunale udendørsarealer m.v. eller de spørgsmål, der er blevet stillet vedr. betaling for brug af faciliteter ved entrégivende arrangementer. Problemstillingerne i forhold til folkeoplysningsrådets forslag var formuleret således: "Kommunale faciliteter kan kun udlejes til private indenfor rammerne af kommunalfuldmagten. Det betyder som hovedregel, at der skal være tale om benyttelse af overkapacitet, og at der ikke må være tale om konkurrenceforvridning. Specifikke retningslinier er udarbejdet for udleje af kommunale haller til private formål, og af baggrundsmaterialet vedr. selvforvaltning fremgår det, at institutioner kan etablere indtægtsdækket virksomhed i forlængelse af institutionens hovedopgaver. Det bør af retningslinierne fremgå i hvilket omfang og til hvilken pris, kommunale faciliteter kan udlejes til private. Forvaltningen anbefaler, at lejen tager udgangspunkt i en omkostningsbestemt leje (dette er udgangspunktet ved fastsættelsen af leje for kommunale lokaler). Retningslinierne vedr. opkrævning af betaling for brug af kommunale faciliteter til entrégivende arrangementer er uklare. Af de hidtidige regler fremgår det, at der skal betales 25 % af den del af overskuddet, der overstiger 3000 kr. Da der ikke foreligger retningslinier for, hvordan dette overskud skal opgøres (og det vil næppe være muligt at udarbejde entydige retningslinier) er denne betalingsform ikke operationel. Da der desuden af taksterne i budgettet fremgår en fast leje for haller og stadion (med modregning af udgifter til kontrollør) ved entrégivende arrangementer bliver uklarheden endnu tydeligere. Det anbefales, at der udarbejdes entydige retningslinier for evt. betaling for faciliteter ved entrégivende arrangementer. Hvis der ønskes betalingsfritagelse for kulturelle og folkeoplysende foreningers alment velgørende arrangementer bør det sikres, at arrangementerne sker i overensstemmelse med Told & Skats regler; der har det sidste år været en række sager i andre kommuner i denne sammenhæng. Et stigende antal kommuner benytter sig af muligheden for at opkræve gebyr for benyttelse af kommunale faciliteter. Dette gebyr benyttes til at nedsætte egenbetalingen for de foreninger, der benytter egne eller lejede lokaler. Ved et gebyr på ca. 10 % af den normale lejebetaling if. de fastsatte takster, vil det være muligt at ligestille de foreninger, der benytter egne eller lejede

12 lokaler med dem, der benytter kommunale lokaler. En sådan omlægning vil fx betyde, at det vil være væsentligt mere attraktivt for foreninger at etablere egne faciliteter. Endelig bør det sikres, at de nye retningslinier gælder for alle kommunale faciliteter. Ringsted Kongrescenter fungerer på særlige vilkår. Af de hidtil gældende retningslinier fremgår det, at særlige regler gælder for Ringsted Idrætsanlæg. Dette var aktuelt, da Idrætsanlægget fungerede under særlige vilkår som forsøgsinstitution vedr. selvforvaltning, men er ikke aktuelt i dag, da alle institutioner er selvforvaltende. Retningslinierne vedr. brug af faciliteterne i det hidtidige medborgerhus er uklare i forhold til gældende lovgivning og de gældende retningslinier, og bør derfor tilrettes disse. Det er derfor direktørens vurdering, at der skal ske en afklaring af en række problemstillinger, inden et endeligt forslag til retningslinier kan udarbejdes." Direktøren for Børn & Kultur har udarbejdet forslag til retningslinier, som tager højde for de nævnte problemstillinger. Det er desuden hensigten at forenkle retningslinierne. Forslaget er vedlagt i bilaget "Regelsæt for udlån og udleje af kommunale lokaler, haller og udendørs anlæg i Ringsted Kommune". Da det ikke er muligt entydigt at fastlægge en omkostningsbestemt pris for leje af parker og stadion anbefaler direktøren, at prisen fastsættes som en tendentiel omkostningsbestemt leje på ,- kr. pr. påbegyndt dag. Det er ligeledes direktørens anbefaling, at der udarbejdes et konkret forslag til betaling af gebyr for brug af offentlige lokaler med virkning fra 1. august Det anbefales, at gebyret fastsættes således, at egenbetalingen for brug af egne eller lejede lokaler kommer til at udgøre 15 % af driftsudgifterne, og at der sker en differentiering af gebyret i forhold til aldersgrupper, fx. lavere gebyr ved brug til børn og unge under 18 år. Formålet med indførelse af gebyr er først og fremmest at øge ligestillingen mellem brugere af offentlige og egne eller lejede lokaler. Det vil desuden betyde, at det bliver mere attraktivt for foreninger selv at etablere faciliteter til formål, som ikke kan imødekommes i de offentlige bygninger og udendørs anlæg. Endelig forventes gebyrer også at have en adfærdsregulerende effekt, så brugen af de offentlige faciliteter optimeres. Høring Forslagene skal i høring i folkeoplysningsrådet, og der skal være mulighed for, at øvrige interessenter, dvs. foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner kan afgive udtalelser til forslagene. Vurdering Det er direktørens vurdering, at forslaget til retningslinier, fastsættelse af takster for brug af parker og stadion - og indførelse af gebyr for brug af kommunale lokaler og udendørs anlæg er hensigtsmæssige. Økonomi Forslagene er udgiftsneutrale. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: forslag til retningslinier sendes i høring, og derefter til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget forslag til retningslinier godkendes taksten for leje af kommunale parker og Ringsted Stadion godkendes det principgodkendes, at der indføres gebyr for brug af kommunale lokaler og udendørs anlæg med virkning fra den 1. august 2009

13 Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Forslag til retningslinier sendes i høring. Forvaltningen arbejder videre med oplæg til indførelse af gebyrer i kommunale lokaler. Ej til stede: Bent Pedersen Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tiltræder indstillingen Ej til stede: Carsten Torrild, Claus Nielsen, Claus Oppermann, Niels Ulrich Hermansen tager til efterretning at man kan opkræve gebyr for lån af kommunale lokaler og anbefaler at midlerne kan anvendes bredt til sikring af tilbudene.

14 Bilagsoversigt Punkt nr. Tilgang Titel 3 Åben Kvalitetsstandarder Hjemmesygeplejeydelser m.m/4 3 Åben Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp og personlig pleje/4 3 Åben Kvalitetsstandarder Træning/4 4 Åben Bilag - møder mellem udvalg og andre 8 Åben s forretningsorden Åben s forretningsorden Åben Regelsæt for udlån og udleje af kommunale lokaler, haller og udendørs anlæg i Ringsted Kommune.doc

15 Underskriftsside Anker Hvidesten Hansen - Formand Ejgil Risager Inge Jørgensen - Næstformand Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jens E. Rasmussen Anne Margrethe Hermansen

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Ældrerådsmøde Mødedato: torsdag den 18-10-2007 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Mødedato: torsdag den 15-02-2007 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Zahlesvej 18 2. sal Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil

Læs mere

Fraværende Carsten Torrild, Torben Lyster, Bendt Bodekær Jacobsen, Jytte Kronborg

Fraværende Carsten Torrild, Torben Lyster, Bendt Bodekær Jacobsen, Jytte Kronborg Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådet Mødedato: onsdag den 15-11-2006 Mødetidspunkt: - 19:35 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen Tulle Olsen Jan Jacobsen Lisbeth Andersen Claus Oppermann

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/10 Mødedato: torsdag den 24-11-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/10 Mødedato: torsdag den 24-11-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Ældrerådet Møde nr.: 2011/10 Mødedato: torsdag den 24-11-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Mødedato: onsdag den 07-02-2007 Mødetidspunkt: 17:30-19:20. Kantinen på Rådhuset

Referat. Handicaprådet. Mødedato: onsdag den 07-02-2007 Mødetidspunkt: 17:30-19:20. Kantinen på Rådhuset Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 07-02-2007 Mødetidspunkt: 17:30-19:20 Mødested: Møderum kant. Kantinen på Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen Tulle Olsen Jan Jacobsen Lisbeth Andersen Claus

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere:

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Folkeoplysningsudvalget Referat Mødedato: Søndag den 25-09-2011 Starttidspunkt for møde: 13:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Ebbe Christensen, Egon Knudsen, Karin

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Referat Ældrerådet Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Fraværende Tulle Olsen, Lisbet Overvad, Lars Mørk, Torben Lyster, Claus Nielsen

Fraværende Tulle Olsen, Lisbet Overvad, Lars Mørk, Torben Lyster, Claus Nielsen Referat Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: onsdag den 03-12-2008 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Kantinen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen Tulle Olsen Jan Jacobsen Lisbeth Andersen Lisbet Overvad Lars

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00. Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18)

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00. Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18) Referat Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den 28-01-2010 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18) Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Ole Holm Pedersen, Anders Krantz, Lars-Peter Brogaard Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

HORSENS KOMMUNE Møde nr. 21

HORSENS KOMMUNE Møde nr. 21 HORSENS KOMMUNE Møde nr. 21 Referat Fraværende: Helle Ibsen, Torben Engholm Mødested: Horsens Rådhus Mødelokale 3 Kl. 16:00 18:00 Blad nr.: 1 DELTAGERE: Charlotte Juhl Andersen,Jette Birgitte Pedersen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale.

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale. 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 17-06-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 17-06-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 17-06-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mandag den 2.02.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset

Ældrerådet. Referat. Mandag den 2.02.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset Ældrerådet Mandag den 2.02.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere