Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har udført Tegningen og Billedskærerarbejdet, og Malermester Christoffersen har malet Skiltet, der fremtræder med Odsherreds og Nykøbings Vaaben samt Navnet Odsherreds Turistforening. Omtale 2/4 (fuldt gengivet) To Banejubilæer. I Gaar kunde to af Odsherredsbanens Stationsforstandere fejre Jubilæum, idet det da var 25 Aar siden Stationsforstander Windeløv, Højby, indtraadte i Odsherredsbanens Tjeneste som Elev, og samtidig var det 25 Aar siden, Stationsforstander Otte Petersen tiltraadte Stillingen som Forstander i Nykøbing. Medens det første Jubilæum i Henhold til Hr. Windeløvs Ønske forløb i Stilhed, var Forstander O. Petersen Genstand for adskillig Opmærksomhed. Fra Jernbanepersonalet mødte en Deputation, der overrakte Jubilaren et Sølvbæger, og fra Borgere og Venner i Nykøbing overraktes en Sølvkande og en Sukkerbøsse samt en kaligraferet Adresse med Givernes Navne. Desuden overraktes adskillige Blomsterdekorationer, saales fra Banens Direktion, fra Handelstandsforeningen i Nykøbing, Roklubben m. fl., ligesom der indløb en Mængde Telegrammer. Omtale 7/4 (fuldt gengivet) F. D. F. Afdeling i Nykøbing. Den paatænkte Afdeling af Frivillig Drengeforbund i Nykøbing er nu en Kendsgerning, idet der i Aftes meldte sig 14 Drenge til Optagelse i Korpset. Der er jo ikke mange. Men Lederne haaber, at den Interesse, som Sagen mødte ved det forberedende Møde paa Hotel Phønix vil give sig Udslag i, at der senere melder sig en Del flere i Rækkerne. Indmeldelser modtages af Urmager Paulus Nielsen samt ved næste Øvelsesaften Onsdag i Kommuneskolens Gymnastiksal. Enhver Dreng over 10 Aaar kan optages, og Medlemskabet er gratis. Det eneste, der skal betales, er Dragten. Men den kan eventuelt erhverves paa Ratebetaling. Omtale 9/4 (fuldt gengivet) By Borgerstiftelse i Nykøbing. Foreningen Nykøbing Borgerstiftelse afholdt i Aftes Generalforsamling for at tage endelig Stilling til Projektet om at opføre en Bygning med 6 Lejligheder paa den modsatte Side af Nørregade, hvor den gamle Borgerstiftelse er beliggende. Ved den ordinære Generalforsamling fik Bestyrelsen Bemyndigelse til at lade Arbejdet udbyde. Dette var nu sket, og de laveste Tilbud udviste følgende Summer: Murerarbejdet: Murermester L. R. Larsen 11,896 Kr. Tømrerarbejdet: Tømrermester J. L. Olesen 5985 Kr. Snedkerarbejdet: Savværksejer L. S. Poulsen 3692 Kr. Malerarbejdet: Malermester Chr. Petersen 1640 Kr. Blikkenslagerarbejdet: Blikkenslager Jul. Hansen 796 Kr. Vand- og Gasindlæg W. C.: Blikkenslager A. Bendtsen 1126 Kr.

2 Elektrisk Installation: Installatør P. Larsen 900 Kr. Kloakarbejdet: Entreprenør J. Nielsen 675 Kr. Til uforudsete Udgifter, herunder Kurstab, Hegn og Arkitekthonorar, er beregnet 4790 Kroner, hvorved Byggesummen kommer op paa 33,000 Kr. eller netop det Beløb, som den forrige Generalforsamling satte som Maksimum. Planen gav i Aftes Anledning til en kort Forhandling. Formanden, Malermester P. M. Christoffersen var syg, hvorfor Næstformanden, Rebslager Andersen, paa Bestyrelsens Vegne anbefalede at lade Nybygningen opføre, idet man saa tænkte sig, at den ene af Lejlighederne skulde beboes af en Pedel og de øvrige fem Lejligheder udlejes til en Lejesum af 250 Kroner pr. Stk., hvilket vilde dække Udgiften til Forrentningen af de 20,000 Kroner, det blev nødvendigt at laane. Urmager Andersen: Jeg ser, at de er regnet med Kakkelovne. I Stedet burde der indrettes Centralvarme. Rebslager Andersen: Det vil fordyre baade Anlæget og Driften, og jeg er ikke sikker paa, at de gamle Mennesker vil være glade for Centralvarme. Blikkenslager Bendtsen: Et Centralvarmeanlæg vil koste ca Kr., og i en Bygning som denne vil der blive den Skavank, at de alle maa bidrage lige meget til Opvarmningen. Men enkelte af de Gamle er maaske bortrejst i Maaneder, og saa vil de føle sig forurettede. Med alle Stemmer mod Urmager Andersens vedtoges det at holde sig til det gamle Kakkelovnssystem, og derefter vedtoges det enstemmigt at lade Nybygningen opføre. Omtale 11/4 (fuldt gengivet) En uhyggelig Brand. En Moder med sine Børn i en frygtelig Situation. Brand, medens Brandmændene holdt Fest. I Lørdags Aftes blev der slaaet Brandalarm i Nykøbing, idet der var udbrudt Ildløs i Sæbe- og Parfumeforretningen Økonomien, der har til huse i Snedkermester A. Nielsens Ejendom paa Algade. Ilden opdagedes af Ølkusk J. P. Nielsen, der den Gang passerede Gaden og saa, at det brændte i Butikens Baggrund, ligesom en kvælende Røg slog ud derfra. Han alarmerede de Nærmestboende, og disse banede sig Vej ind i Lokalerne, hvor det brændte lystigt i Lageret i Bagbutiken, og hvor der fandtes to Gasmaalere, hvis Blyrør allerede da var smeltet af Varmen, saa Gassen strømmede ud og antændtes, saa disse stærke Gasblus løb langs Rørene. Blandt de første af Tilskuerne var heldigvis en af Byens Gasmestre, der resolut greb ind og afbrød Gastilførslen til Ejendommen, hvorved Gasflammerne døde ud af sig selv, og nu viste det sig, at Ildens Tag i de forskellige Varer ikke var stærkere end at man ved at være Vand i Spande kunde faa den dulmet, og da Brandvæsenet kom til Stede og fik sat sine Slanger i Forbindelse med Vandopstanderen, varede det kun et Øjeblik at faa Ildens helt slukket. Ganske vist varede det ogsaa noget, inden Brandmandskabet blev samlet, idet Alarmeringen kom dem meget ubelejligt. Hele Mandskabet var nemlig trukket i deres pæne Tøj og holdt en Sammenskudsfest paa et af Byens Hoteller, og her traf Ilbudet om Branden dem. De fleste af Brandmændene maatte derfor først hjem og drage i Uniformen, og saaledes kom de ikke til stede, før det værste var overstaaet. Det værste var nu for øvrigt paa 1. Sal, hvor Snedkermester Nielsen har Lejlighed over Butiken. Fru Nielsen og Børnene var samlet her, da Ilden brød ud, og da de mærkede en ubehagelig Lugt af Røg, gik de hen og lukke en Dør op. Hele Trappegangen var da fyldt med en kvælende Røg, der tættere og tættere væltede frem. I Befippelse glemt de at lukke Døren, og hele Lejligheden fyldtes med Røg. Samtidig gik det elektriske Lys ud, saa hverken Moder eller Børn kunde orientere sig i Lejligheden. De raabte højt om Hjælp uden at have at have Aandsnærværelse nok til at lukke Døren og lukke Vinduerne op. Gartnermedhjælper Petersen banede sig Vej gennem den røgfyldte Trappe til Lejligheden og fik to af Børnene med sig ud. Men han var saa medtaget af Røgen, at han besvimede da han atter kom ud i frisk Luft. Imidlertid var Brandvæsenet arriveret med en Stige, og Fru Nielsen og et lille Barn blev reder ud af Vinduet, og straks efter var som nævnt Faren overstaaet og Brandsvendene kunde atter tage fat paa det afbrudte Gilde. I Gaar afholdt Kriminalbetjent Bygballe Forhør. Varelageret var et Konsignationslager for Schous Sæbefabriker, og Skaden paa dette anslaas til Kr. Skaden paa Ejendommen er ret minimal.

3 Ilden menes at skyldes Kortslutning. Forretningens Indehaverske Fru Petersen, der bor paa Vesterbro, havde forladt Forretningen Kl. 9. Men i Løbet af Aftenen havde der været noget Kludder med en elektrisk Lampe i Bagbutiken. En Sikring var sprungen og erstattet med en ny, og efter Branden viser det sig, at paa det Sted, hvor man mener, Ilden brød ud, findes Isoleringsmaterialet omkring den elektriske Ledning gnavet af, saa Ledningen laa blottet, hvorfor der næppe er Tvivl om, at Ilden har sit Udspring derfra. Omtale 22/4 (fuldt gengivet) Københavnskørsel er lovlig. Rutebilejer Rudolf Jørgensen, der til daglig kører Ruten Nykøbing-Egebjerg-Holbæk, har det sidste halve Aar etableret Selskabsrejser til København hver Søndag, forudsat at der har været Tilslutning nok hertil. En af Jørgensens Konkurrenter mente, at denne Kørsel var i Strid med Loven og Profeterne og anmeldte derfor Jørgensen til Politiet. Sagen har i lang Tid verseret for Retten her, og i Gaar forelaa Dommer Brendstrups Mening om Sagen i Form af en Dom, der lød paa pure Frifindelse. I Dommens Præmisser gaas ud fra, at da Jørgensen kun kører disse Ekstrature efter at han forud har averteret herom i Bladene og kun naar et tilstrækkelig Antal Deltagere melder sig, kan der ikke her være Tale om nogen fast Rutebilfart, som der fordres Koncession for at udføre, saa meget mere som der ikke køres efter nogen fast Køreplan, hverken paa Ud- eller Hjemturen. Som saadan kom Dommeren til det Resultat, at disse københavnske Søndagsrejser ikke er andet end hvad enhver Vognmand er berettiget til at udføre, hvorefter Jørgensen i denne Sag bør for Tiltale fri at være. Omtale 12/5 (fuldt gengivet) Grønnehavehus i ny Skikkelse. Det er en baade hurtig og gennemgribende Omkalfatring af det yndede Udflugtssted, der i disse Foraarsmaaneder har fundet Sted. Forberedelserne var unægtelig de værste, hvad man vil erindre fra de ret bevægede Forhandlinger, der gik forud saavel i Borgerlig Forening som i Landboforeningen, og vel sendt var det, forinden man naaede at faa de nødvendige Forberedelser til Side. Men til Gengæld maa det erkendes, at der siden har været en mægtig Fart over Arbejdet, saaledes at den Omkalfatring, der har kostet 18-20,000 Kr. pg som fuldstændig har forandret hele Etablissementets Fysiognomi, efter kun 6 Ugers Forløb nu er gennemført. For dem, der ikke har fulgt Arbejdets Gang, vil det være vanskeligt at genkende den gamle Pavillon. Den store Sal, der hidtil fremtraadte som en mørk og skummel Kasse, har faaet ombyttet sine middelalderlige Fræskodder med store Vinduer i begge Gavle og i hele Husets Bredde, og yderligere er der indsat Ovenlys, som forhen saa uhyggelige Sal nu ligger smilende og indbydende parat til at modtage sine Gæster. I selve Restaurationen er der ligeledes vendt på og ned paa alting. Den aabne Veranda, der vendte ud mod Isefjorden, er bleven udvidet til det dobbelte af sin hidtidige Bredde, og saa er den blevet forandret til lukket Glasveranda, paa hvilken der er rundelig Plads til at modtage et endog særdeles stort Antal Gæster. I Forbindelse hermed er der aabnet Adgang til et af de gamle Restaurationslokaler, der nu i alt væsentlig vil blive forbeholdt det Publikum, der har ondt ved at holde Benene i Ro, naar Musiken spiller. Paa første Sal er der fra den smukke Spisesal bygget en Altan ud mod Fjorden, fra hvilken der er den mest henrivende Udsigt over Skov og Sø. At hele det store Kompleks tillige er malet op baade ude og inde, saa det hele fremtræder i smukke, afstemte Farver, nævner vi kun for Fuldstændighedens Skyld. Alt i alt fremtræder Grønnehavehus efter sin Ombygning som et i enhver Henseende fuldt moderne Sommeretablissement, der sikkert vil øve en betydelig Tiltrækning saavel paa Turister som paa Foreningsudflugter. Ar den indre Montering er paa Højde med de ydre Former behøver vi næppe at tilføje, naar man kender Værten, Hotelejer Oscar Petersens Sans for det stilfulde, og her har han endda anstrengt sig yderligt for at skaffe den rette Harmoni. Æren for Pavillonens Fornyelse tilkommer, næst efter de betalende Foreninger, Arkitekt Ejnar Andersen, der har udført Tegningerne. Hovedentreprenørerne ved Ombygningen har været Tømrermester N. Frandsen, Murermester Chr. L. Johansen, Maskinsnedker L. S. Poulsen og Malermester P. M. Christoffersen, medens Møblerne er leveret af Snedkermester C. Bendixen. Alle

4 disse har som nævnt arbejdet under Højtryk for at blive færdige til Sæsonen begynder. Men nu er det hele altsaa i Orden. I Aftes begyndte Indvielsen ved en Fest, som Hotelejer Petersen gav for alle Arbejderne, der har været beskæftiget der. I Aften giver han en Middag for Grønnehaveselskabets Bestyrelse og enkelte andre indbudte. I Morgen tages Etablissementet i Brug ved den Fællesfest, som Skytteforeningen, Landbrugsforeningen og Borgerlig Forening foranstalter for sine Medlemmer, og paa Lørdag lukkes der op for det store Publikum. Omtale 14/5 (fuldt gengivet) Arrestforvarer Fischer Henrichsen død. I Formiddags Kl. 9 er Arrestforvarer Fischer Henrichsen, Nykøbing, afgaaet ved Døden, 69 Aar gammel. Som ung var Fiscger Henrichsen gaaet Militærvejen, hvor han avancerede til Sergent, men som saa mange af sine Standsfæller fra den Tid søgte han over til Stillingen som Retsbetjent og blev først ansat som Opsynsbetjent ved Horsens Tugthus. Paa et hængende Haar kunde denne Stilling være bleven hans sidste, idet han her var Genstand for et voldeligt Overfald af den farlige Forbryder Jens Nielsen, der senere for et lignende Overfald blev Henrettet. Jens Nielsen havde en Dag set sit Snit til paa Arbejdsstuen at tilvende sig et Blylod. Dette bandt han i en Snor, og da den intet anende Fischer Henrichsen et Øjeblik vendte Ryggen til ham, slog han med Blyloddet Betjenten i Nakken. Jens Nielsen lagde ikke Skjul paa, at det havde været hans Hensigt at dræbe Fischer Henrichsen, men han naaede kun at faa bibragt ham en meget alvorlig Læssion, som den Overfaldne dog stod igennem. Fra Horsens søgte og fik Fischer Henrichsen Pladsen som Arrestforvarer i Nykøbing og har fungeret som saadan i 39 Aar. Han beklædte tillige Stillingen som kommunal Reservebetjent og havde altsaa Lejlighed til at optræde som direkte Ordenshaandhæver. Hans militære Fortid sad ham stadig i Blodet. Fik han en Ordre fra sine Foresatte, kunde man altid være sikker paa, at Fischer Henrichsen modtog den med militær Appel ved at slaa Hælene sammen og med et Klangfuldt Javel paa Læberne. Og skulde han som Politimand en enkelt Gang optræde overfor urolioge Gemytter, da skete dette ogsaa med militær Holdning og med barske Kommandoord. I det hele var der i hans Væsen noget barsk og bydende, men det var heller kun tilsyneladende, thi overfor dem, der blev givet i hans Varetægt som Arrestanter, optraadte han og ikke mindst hans Hustru i højere Grad som forstaaende Plejeforældre end som Ordenshaandhævere. Der er jo ingen Hemmelighed, at adskillige af Landevejens farende Svende, naar de ikke længere kunde holde den gaaende, bestræbte sig for at komme ind over denne Jurisdiktions Enemærker for at finde Husly og nyde godt af Fischer Henrichsens Pleje. For nogle Aar siden blev Arrestforvarer Henrichsen udnævnt til Dannebrogsmand, en Udmærkelse, han satte megen Pris paa. Sengeliggende har den Afdøde kun været i faa Dage, men en Aareforkalkning, som han i flere Aar har lidt af, har i de senere Aar tæret haardt paa den fordums saa kraftige Mand, og for dem, der kendte ham, var det klart, at det allerede længe har lakket mod Slutningen. Omtale 14/6 (fuldt gengivet) Entreprenør Otte Larsen død. En af Odsherreds kendte Haandværkerskikkelser, Stenhugger og Entreprenør Otto Larsen, Nykøbing, er i Gaar pludselig afgaaet ved Døden, 61 Aar gammel. Den Afdøde hørte til den solide Stab indenfor Haandværkerstanden. Fra en ringe Begyndelse arbejdede han sig ved Stenhuggerarbejdet fremad til den mere omfattende Entreprenørvirksomhed, hvor han har udført store Arbejder, bl. a. ved Odsherredsbanens Anlæg. Det største Stykke Arbejde havde han, da Sindssygehospitalet blev bygget, da alt Jordarbejdet, Vejanlæg og Kloakeringsarbejde blev udført af ham. Men dette Arbejde blev dog hans Achilleshæl, idet det gav ham saa betydelige Tab, at den

5 Formue, han gennem mange Aars Slid havde sparet sammen, forsvandt. Otto Larsen gav dog ikke derfor op; men tog atter fat fra Bunden for at stride sig frem mod Vinden, og han var en velset Entreprenør, som man altid kunde være sikker paa lavede 1. Klasses Arbejde, hvad enten det gjaldt Jordarbejde eller Sten- og Billedhuggerarbejde. Det var ikke alene i Haandværket, Otto Larsen virkede. Ogsaa i det offentlige Liv toges hans Arbejdskraft i Tjeneste. Han var saaledes i Tiden fra 1909 til 1917 Byraadsmedlem, og havde forud i en Periode været Medlem af Ligningskommissionen. Indtil sin død var han Suppleant i Skatteraadet for Nykøbingkredse, og det kan siges med Rette, at han i alle disse Virksomheder udførte et godt og solidt underbygget Arbejde. Han var ogsaa nu ved sin Død Formand for Nykøbing Grundejerforening, og har i øvrigt været belæsset med mange andre Tillidshverv. Otto Larsens Hustru døde for to Aar siden, og han efterlader sig tre Børn, en Søn og en Datter, der begge er gifte og bosiddende i Købehavn, samt en ugift Datter, der var hjemme, og for hvem Faderens bratte Død er et haardt Slag. Omtale 28/6 (fuldt gengivet) En Turistbrochure. Odsherreds Turistforening har udarbejdet en lille Brochure, som i disse Dage er spredt ud over Egnen, indeholdende en kort Oplysning om, hvilke Seværdigheder den Fremmede vil kunne møde paa en Tur gennem Odsherreds forskellige Egne. Desuden er der en Fortegnelse over Hoteller, Pensionater og forskellige andre Forretninger, der findes paa de respektive Pladser. Dog har man i denne Fortegnelse, som rimeligt er, nøjedes med at optage de Forretninger, hvis Indehavere gennem deres Medlemsbidrag støtter Turistforeningens Arbejde. Kunde Foreningens energiske Ledelse nu blot faa Termometret til at glide en halv snes Grader i Vejret, vilde alt være saare godt.

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER 1886 1933 I THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 m inviterede han os ind i Stationens kgl. Ventesal og bad os blive der, indtil vort Tog skulde

Læs mere

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN Renoveringer Moderniseringer - Udvidelser - Indvielser Tekst og billeder fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Omtale

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s

JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s TILBLIVELSE OG FORTSATTE VIRKSOMHED GENNEM 40 AAR 1895 1935 De først i Tresserne over hele Landet, saavel i Byer som paa Landet oprettede Skytteforeninger samledes almindeligvis

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

1898-21. 3uft - 1923

1898-21. 3uft - 1923 5 o r c x i t t x g C É D 1898-21. 3uft - 1923 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il *** o (PS K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG

Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG 1955 Der er tusinde Øer i sølvblanke Søer, med Græsstepper, Skovland og frodige Pur; men de rager os ikke, vi lader dem ligge, kun Møgelø er det, der batter

Læs mere