Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har udført Tegningen og Billedskærerarbejdet, og Malermester Christoffersen har malet Skiltet, der fremtræder med Odsherreds og Nykøbings Vaaben samt Navnet Odsherreds Turistforening. Omtale 2/4 (fuldt gengivet) To Banejubilæer. I Gaar kunde to af Odsherredsbanens Stationsforstandere fejre Jubilæum, idet det da var 25 Aar siden Stationsforstander Windeløv, Højby, indtraadte i Odsherredsbanens Tjeneste som Elev, og samtidig var det 25 Aar siden, Stationsforstander Otte Petersen tiltraadte Stillingen som Forstander i Nykøbing. Medens det første Jubilæum i Henhold til Hr. Windeløvs Ønske forløb i Stilhed, var Forstander O. Petersen Genstand for adskillig Opmærksomhed. Fra Jernbanepersonalet mødte en Deputation, der overrakte Jubilaren et Sølvbæger, og fra Borgere og Venner i Nykøbing overraktes en Sølvkande og en Sukkerbøsse samt en kaligraferet Adresse med Givernes Navne. Desuden overraktes adskillige Blomsterdekorationer, saales fra Banens Direktion, fra Handelstandsforeningen i Nykøbing, Roklubben m. fl., ligesom der indløb en Mængde Telegrammer. Omtale 7/4 (fuldt gengivet) F. D. F. Afdeling i Nykøbing. Den paatænkte Afdeling af Frivillig Drengeforbund i Nykøbing er nu en Kendsgerning, idet der i Aftes meldte sig 14 Drenge til Optagelse i Korpset. Der er jo ikke mange. Men Lederne haaber, at den Interesse, som Sagen mødte ved det forberedende Møde paa Hotel Phønix vil give sig Udslag i, at der senere melder sig en Del flere i Rækkerne. Indmeldelser modtages af Urmager Paulus Nielsen samt ved næste Øvelsesaften Onsdag i Kommuneskolens Gymnastiksal. Enhver Dreng over 10 Aaar kan optages, og Medlemskabet er gratis. Det eneste, der skal betales, er Dragten. Men den kan eventuelt erhverves paa Ratebetaling. Omtale 9/4 (fuldt gengivet) By Borgerstiftelse i Nykøbing. Foreningen Nykøbing Borgerstiftelse afholdt i Aftes Generalforsamling for at tage endelig Stilling til Projektet om at opføre en Bygning med 6 Lejligheder paa den modsatte Side af Nørregade, hvor den gamle Borgerstiftelse er beliggende. Ved den ordinære Generalforsamling fik Bestyrelsen Bemyndigelse til at lade Arbejdet udbyde. Dette var nu sket, og de laveste Tilbud udviste følgende Summer: Murerarbejdet: Murermester L. R. Larsen 11,896 Kr. Tømrerarbejdet: Tømrermester J. L. Olesen 5985 Kr. Snedkerarbejdet: Savværksejer L. S. Poulsen 3692 Kr. Malerarbejdet: Malermester Chr. Petersen 1640 Kr. Blikkenslagerarbejdet: Blikkenslager Jul. Hansen 796 Kr. Vand- og Gasindlæg W. C.: Blikkenslager A. Bendtsen 1126 Kr.

2 Elektrisk Installation: Installatør P. Larsen 900 Kr. Kloakarbejdet: Entreprenør J. Nielsen 675 Kr. Til uforudsete Udgifter, herunder Kurstab, Hegn og Arkitekthonorar, er beregnet 4790 Kroner, hvorved Byggesummen kommer op paa 33,000 Kr. eller netop det Beløb, som den forrige Generalforsamling satte som Maksimum. Planen gav i Aftes Anledning til en kort Forhandling. Formanden, Malermester P. M. Christoffersen var syg, hvorfor Næstformanden, Rebslager Andersen, paa Bestyrelsens Vegne anbefalede at lade Nybygningen opføre, idet man saa tænkte sig, at den ene af Lejlighederne skulde beboes af en Pedel og de øvrige fem Lejligheder udlejes til en Lejesum af 250 Kroner pr. Stk., hvilket vilde dække Udgiften til Forrentningen af de 20,000 Kroner, det blev nødvendigt at laane. Urmager Andersen: Jeg ser, at de er regnet med Kakkelovne. I Stedet burde der indrettes Centralvarme. Rebslager Andersen: Det vil fordyre baade Anlæget og Driften, og jeg er ikke sikker paa, at de gamle Mennesker vil være glade for Centralvarme. Blikkenslager Bendtsen: Et Centralvarmeanlæg vil koste ca Kr., og i en Bygning som denne vil der blive den Skavank, at de alle maa bidrage lige meget til Opvarmningen. Men enkelte af de Gamle er maaske bortrejst i Maaneder, og saa vil de føle sig forurettede. Med alle Stemmer mod Urmager Andersens vedtoges det at holde sig til det gamle Kakkelovnssystem, og derefter vedtoges det enstemmigt at lade Nybygningen opføre. Omtale 11/4 (fuldt gengivet) En uhyggelig Brand. En Moder med sine Børn i en frygtelig Situation. Brand, medens Brandmændene holdt Fest. I Lørdags Aftes blev der slaaet Brandalarm i Nykøbing, idet der var udbrudt Ildløs i Sæbe- og Parfumeforretningen Økonomien, der har til huse i Snedkermester A. Nielsens Ejendom paa Algade. Ilden opdagedes af Ølkusk J. P. Nielsen, der den Gang passerede Gaden og saa, at det brændte i Butikens Baggrund, ligesom en kvælende Røg slog ud derfra. Han alarmerede de Nærmestboende, og disse banede sig Vej ind i Lokalerne, hvor det brændte lystigt i Lageret i Bagbutiken, og hvor der fandtes to Gasmaalere, hvis Blyrør allerede da var smeltet af Varmen, saa Gassen strømmede ud og antændtes, saa disse stærke Gasblus løb langs Rørene. Blandt de første af Tilskuerne var heldigvis en af Byens Gasmestre, der resolut greb ind og afbrød Gastilførslen til Ejendommen, hvorved Gasflammerne døde ud af sig selv, og nu viste det sig, at Ildens Tag i de forskellige Varer ikke var stærkere end at man ved at være Vand i Spande kunde faa den dulmet, og da Brandvæsenet kom til Stede og fik sat sine Slanger i Forbindelse med Vandopstanderen, varede det kun et Øjeblik at faa Ildens helt slukket. Ganske vist varede det ogsaa noget, inden Brandmandskabet blev samlet, idet Alarmeringen kom dem meget ubelejligt. Hele Mandskabet var nemlig trukket i deres pæne Tøj og holdt en Sammenskudsfest paa et af Byens Hoteller, og her traf Ilbudet om Branden dem. De fleste af Brandmændene maatte derfor først hjem og drage i Uniformen, og saaledes kom de ikke til stede, før det værste var overstaaet. Det værste var nu for øvrigt paa 1. Sal, hvor Snedkermester Nielsen har Lejlighed over Butiken. Fru Nielsen og Børnene var samlet her, da Ilden brød ud, og da de mærkede en ubehagelig Lugt af Røg, gik de hen og lukke en Dør op. Hele Trappegangen var da fyldt med en kvælende Røg, der tættere og tættere væltede frem. I Befippelse glemt de at lukke Døren, og hele Lejligheden fyldtes med Røg. Samtidig gik det elektriske Lys ud, saa hverken Moder eller Børn kunde orientere sig i Lejligheden. De raabte højt om Hjælp uden at have at have Aandsnærværelse nok til at lukke Døren og lukke Vinduerne op. Gartnermedhjælper Petersen banede sig Vej gennem den røgfyldte Trappe til Lejligheden og fik to af Børnene med sig ud. Men han var saa medtaget af Røgen, at han besvimede da han atter kom ud i frisk Luft. Imidlertid var Brandvæsenet arriveret med en Stige, og Fru Nielsen og et lille Barn blev reder ud af Vinduet, og straks efter var som nævnt Faren overstaaet og Brandsvendene kunde atter tage fat paa det afbrudte Gilde. I Gaar afholdt Kriminalbetjent Bygballe Forhør. Varelageret var et Konsignationslager for Schous Sæbefabriker, og Skaden paa dette anslaas til Kr. Skaden paa Ejendommen er ret minimal.

3 Ilden menes at skyldes Kortslutning. Forretningens Indehaverske Fru Petersen, der bor paa Vesterbro, havde forladt Forretningen Kl. 9. Men i Løbet af Aftenen havde der været noget Kludder med en elektrisk Lampe i Bagbutiken. En Sikring var sprungen og erstattet med en ny, og efter Branden viser det sig, at paa det Sted, hvor man mener, Ilden brød ud, findes Isoleringsmaterialet omkring den elektriske Ledning gnavet af, saa Ledningen laa blottet, hvorfor der næppe er Tvivl om, at Ilden har sit Udspring derfra. Omtale 22/4 (fuldt gengivet) Københavnskørsel er lovlig. Rutebilejer Rudolf Jørgensen, der til daglig kører Ruten Nykøbing-Egebjerg-Holbæk, har det sidste halve Aar etableret Selskabsrejser til København hver Søndag, forudsat at der har været Tilslutning nok hertil. En af Jørgensens Konkurrenter mente, at denne Kørsel var i Strid med Loven og Profeterne og anmeldte derfor Jørgensen til Politiet. Sagen har i lang Tid verseret for Retten her, og i Gaar forelaa Dommer Brendstrups Mening om Sagen i Form af en Dom, der lød paa pure Frifindelse. I Dommens Præmisser gaas ud fra, at da Jørgensen kun kører disse Ekstrature efter at han forud har averteret herom i Bladene og kun naar et tilstrækkelig Antal Deltagere melder sig, kan der ikke her være Tale om nogen fast Rutebilfart, som der fordres Koncession for at udføre, saa meget mere som der ikke køres efter nogen fast Køreplan, hverken paa Ud- eller Hjemturen. Som saadan kom Dommeren til det Resultat, at disse københavnske Søndagsrejser ikke er andet end hvad enhver Vognmand er berettiget til at udføre, hvorefter Jørgensen i denne Sag bør for Tiltale fri at være. Omtale 12/5 (fuldt gengivet) Grønnehavehus i ny Skikkelse. Det er en baade hurtig og gennemgribende Omkalfatring af det yndede Udflugtssted, der i disse Foraarsmaaneder har fundet Sted. Forberedelserne var unægtelig de værste, hvad man vil erindre fra de ret bevægede Forhandlinger, der gik forud saavel i Borgerlig Forening som i Landboforeningen, og vel sendt var det, forinden man naaede at faa de nødvendige Forberedelser til Side. Men til Gengæld maa det erkendes, at der siden har været en mægtig Fart over Arbejdet, saaledes at den Omkalfatring, der har kostet 18-20,000 Kr. pg som fuldstændig har forandret hele Etablissementets Fysiognomi, efter kun 6 Ugers Forløb nu er gennemført. For dem, der ikke har fulgt Arbejdets Gang, vil det være vanskeligt at genkende den gamle Pavillon. Den store Sal, der hidtil fremtraadte som en mørk og skummel Kasse, har faaet ombyttet sine middelalderlige Fræskodder med store Vinduer i begge Gavle og i hele Husets Bredde, og yderligere er der indsat Ovenlys, som forhen saa uhyggelige Sal nu ligger smilende og indbydende parat til at modtage sine Gæster. I selve Restaurationen er der ligeledes vendt på og ned paa alting. Den aabne Veranda, der vendte ud mod Isefjorden, er bleven udvidet til det dobbelte af sin hidtidige Bredde, og saa er den blevet forandret til lukket Glasveranda, paa hvilken der er rundelig Plads til at modtage et endog særdeles stort Antal Gæster. I Forbindelse hermed er der aabnet Adgang til et af de gamle Restaurationslokaler, der nu i alt væsentlig vil blive forbeholdt det Publikum, der har ondt ved at holde Benene i Ro, naar Musiken spiller. Paa første Sal er der fra den smukke Spisesal bygget en Altan ud mod Fjorden, fra hvilken der er den mest henrivende Udsigt over Skov og Sø. At hele det store Kompleks tillige er malet op baade ude og inde, saa det hele fremtræder i smukke, afstemte Farver, nævner vi kun for Fuldstændighedens Skyld. Alt i alt fremtræder Grønnehavehus efter sin Ombygning som et i enhver Henseende fuldt moderne Sommeretablissement, der sikkert vil øve en betydelig Tiltrækning saavel paa Turister som paa Foreningsudflugter. Ar den indre Montering er paa Højde med de ydre Former behøver vi næppe at tilføje, naar man kender Værten, Hotelejer Oscar Petersens Sans for det stilfulde, og her har han endda anstrengt sig yderligt for at skaffe den rette Harmoni. Æren for Pavillonens Fornyelse tilkommer, næst efter de betalende Foreninger, Arkitekt Ejnar Andersen, der har udført Tegningerne. Hovedentreprenørerne ved Ombygningen har været Tømrermester N. Frandsen, Murermester Chr. L. Johansen, Maskinsnedker L. S. Poulsen og Malermester P. M. Christoffersen, medens Møblerne er leveret af Snedkermester C. Bendixen. Alle

4 disse har som nævnt arbejdet under Højtryk for at blive færdige til Sæsonen begynder. Men nu er det hele altsaa i Orden. I Aftes begyndte Indvielsen ved en Fest, som Hotelejer Petersen gav for alle Arbejderne, der har været beskæftiget der. I Aften giver han en Middag for Grønnehaveselskabets Bestyrelse og enkelte andre indbudte. I Morgen tages Etablissementet i Brug ved den Fællesfest, som Skytteforeningen, Landbrugsforeningen og Borgerlig Forening foranstalter for sine Medlemmer, og paa Lørdag lukkes der op for det store Publikum. Omtale 14/5 (fuldt gengivet) Arrestforvarer Fischer Henrichsen død. I Formiddags Kl. 9 er Arrestforvarer Fischer Henrichsen, Nykøbing, afgaaet ved Døden, 69 Aar gammel. Som ung var Fiscger Henrichsen gaaet Militærvejen, hvor han avancerede til Sergent, men som saa mange af sine Standsfæller fra den Tid søgte han over til Stillingen som Retsbetjent og blev først ansat som Opsynsbetjent ved Horsens Tugthus. Paa et hængende Haar kunde denne Stilling være bleven hans sidste, idet han her var Genstand for et voldeligt Overfald af den farlige Forbryder Jens Nielsen, der senere for et lignende Overfald blev Henrettet. Jens Nielsen havde en Dag set sit Snit til paa Arbejdsstuen at tilvende sig et Blylod. Dette bandt han i en Snor, og da den intet anende Fischer Henrichsen et Øjeblik vendte Ryggen til ham, slog han med Blyloddet Betjenten i Nakken. Jens Nielsen lagde ikke Skjul paa, at det havde været hans Hensigt at dræbe Fischer Henrichsen, men han naaede kun at faa bibragt ham en meget alvorlig Læssion, som den Overfaldne dog stod igennem. Fra Horsens søgte og fik Fischer Henrichsen Pladsen som Arrestforvarer i Nykøbing og har fungeret som saadan i 39 Aar. Han beklædte tillige Stillingen som kommunal Reservebetjent og havde altsaa Lejlighed til at optræde som direkte Ordenshaandhæver. Hans militære Fortid sad ham stadig i Blodet. Fik han en Ordre fra sine Foresatte, kunde man altid være sikker paa, at Fischer Henrichsen modtog den med militær Appel ved at slaa Hælene sammen og med et Klangfuldt Javel paa Læberne. Og skulde han som Politimand en enkelt Gang optræde overfor urolioge Gemytter, da skete dette ogsaa med militær Holdning og med barske Kommandoord. I det hele var der i hans Væsen noget barsk og bydende, men det var heller kun tilsyneladende, thi overfor dem, der blev givet i hans Varetægt som Arrestanter, optraadte han og ikke mindst hans Hustru i højere Grad som forstaaende Plejeforældre end som Ordenshaandhævere. Der er jo ingen Hemmelighed, at adskillige af Landevejens farende Svende, naar de ikke længere kunde holde den gaaende, bestræbte sig for at komme ind over denne Jurisdiktions Enemærker for at finde Husly og nyde godt af Fischer Henrichsens Pleje. For nogle Aar siden blev Arrestforvarer Henrichsen udnævnt til Dannebrogsmand, en Udmærkelse, han satte megen Pris paa. Sengeliggende har den Afdøde kun været i faa Dage, men en Aareforkalkning, som han i flere Aar har lidt af, har i de senere Aar tæret haardt paa den fordums saa kraftige Mand, og for dem, der kendte ham, var det klart, at det allerede længe har lakket mod Slutningen. Omtale 14/6 (fuldt gengivet) Entreprenør Otte Larsen død. En af Odsherreds kendte Haandværkerskikkelser, Stenhugger og Entreprenør Otto Larsen, Nykøbing, er i Gaar pludselig afgaaet ved Døden, 61 Aar gammel. Den Afdøde hørte til den solide Stab indenfor Haandværkerstanden. Fra en ringe Begyndelse arbejdede han sig ved Stenhuggerarbejdet fremad til den mere omfattende Entreprenørvirksomhed, hvor han har udført store Arbejder, bl. a. ved Odsherredsbanens Anlæg. Det største Stykke Arbejde havde han, da Sindssygehospitalet blev bygget, da alt Jordarbejdet, Vejanlæg og Kloakeringsarbejde blev udført af ham. Men dette Arbejde blev dog hans Achilleshæl, idet det gav ham saa betydelige Tab, at den

5 Formue, han gennem mange Aars Slid havde sparet sammen, forsvandt. Otto Larsen gav dog ikke derfor op; men tog atter fat fra Bunden for at stride sig frem mod Vinden, og han var en velset Entreprenør, som man altid kunde være sikker paa lavede 1. Klasses Arbejde, hvad enten det gjaldt Jordarbejde eller Sten- og Billedhuggerarbejde. Det var ikke alene i Haandværket, Otto Larsen virkede. Ogsaa i det offentlige Liv toges hans Arbejdskraft i Tjeneste. Han var saaledes i Tiden fra 1909 til 1917 Byraadsmedlem, og havde forud i en Periode været Medlem af Ligningskommissionen. Indtil sin død var han Suppleant i Skatteraadet for Nykøbingkredse, og det kan siges med Rette, at han i alle disse Virksomheder udførte et godt og solidt underbygget Arbejde. Han var ogsaa nu ved sin Død Formand for Nykøbing Grundejerforening, og har i øvrigt været belæsset med mange andre Tillidshverv. Otto Larsens Hustru døde for to Aar siden, og han efterlader sig tre Børn, en Søn og en Datter, der begge er gifte og bosiddende i Købehavn, samt en ugift Datter, der var hjemme, og for hvem Faderens bratte Død er et haardt Slag. Omtale 28/6 (fuldt gengivet) En Turistbrochure. Odsherreds Turistforening har udarbejdet en lille Brochure, som i disse Dage er spredt ud over Egnen, indeholdende en kort Oplysning om, hvilke Seværdigheder den Fremmede vil kunne møde paa en Tur gennem Odsherreds forskellige Egne. Desuden er der en Fortegnelse over Hoteller, Pensionater og forskellige andre Forretninger, der findes paa de respektive Pladser. Dog har man i denne Fortegnelse, som rimeligt er, nøjedes med at optage de Forretninger, hvis Indehavere gennem deres Medlemsbidrag støtter Turistforeningens Arbejde. Kunde Foreningens energiske Ledelse nu blot faa Termometret til at glide en halv snes Grader i Vejret, vilde alt være saare godt.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 9/7 (fuldt gengivet) En Bankfilial i Højby. Efter at Højby Haandværker- og Handelsforening forgæves har forhandlet med Bankerne i Nykøbing om Oprettelse af et Kontor derude, er der blevet sluttet

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Annonce 11/1 Læserbrev 31/1 (fuldt gengivet) Odsherreds Folkemusæum. Den Elskværdighed, som vises Odsherreds Folkemusæum i Form af Gaver, er et Vidnesbyrd om den Interesse, der er i Befolkningen for Musæets

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!«

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!« De tre Vidner Der var engang en stor Stad, hvori der blandt andet boede en Konge og en Kludekræmmer. Kongen havde en Søn og en Datter. Kludekræmmeren derimod kun en Søn, som var en rigtig Svend, velvoksen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Kommunekontoret i Nykøbing er lukket i Morgen (Lørdag) hele Dagen paa Grund af Flytning. De nye Lokaler, som Kontoret skal tage i Besiddelse i den forhenværende Realskole, er

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Julens sande Evangelium er Daad

Julens sande Evangelium er Daad En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere