KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg. DSqF Dansk Squash Forbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. DSqF Dansk Squash Forbund."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax / _1.DOC KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 16 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Noter / _1.DOC 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og s sekretariatsleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 for. Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten for 2010 indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Odense, den 26. marts 2011 Sekretariatsleder: Carsten Lausten Bestyrelse: Tom Kjærbye Larsen Peter Mindegaard Møller Bo. C. Christiansen formand Allan Christensen Lars Guldbrandt Kristian Frost Karina Hørdum / _1.DOC 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne af Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Budgettal for 2010 er ikke omfattet af vores revision. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold / _1.DOC 3

5 Påtegninger Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Supplerende oplysninger Forbundet har en negativ egenkapital. Forbundets fortsatte drift er afhængig af, at der kan opnås tilstrækkelig finansiering og tilfredsstillende driftsresultater de kommende år. Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Vi er enige i bestyrelsens valg af denne forudsætning for regnskabsaflæggelsen. København, den 26. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor / _1.DOC 4

6 Ledelsesberetning Oplysninger om Forbundet Stadionvej 47, st. tv Odense V CVR-nr.: Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Tom Kjærbye Larsen (formand) Bo. C. Christiansen Allan Christensen Lars Guldbrandt Kristian Frost Karina Hørdum Peter Mindegaard Møller Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen Momsregistrering er som forening som hovedregel momsfritaget / _1.DOC 5

7 Ledelsesberetning Beretning Bestyrelsens beretning for 2010 Tom Kjærbye 2010 blev på mange måder et turbulent år. Det blev året, hvor man i løbet af foråret besluttede at indføre en ny model for Danmarksturneringen, hvilket i sig selv gav anledning til store arbejdsbyrder for såvel bestyrelse som ansatte på forbundskontoret. Da det samtidig stod klart, at DIF planlagde lukning af InfoSport systemet på web, var der 2 muligheder for fremadrettet at kunne varetage resultatformidling m.v. på forbundets hjemmeside. Enten at koble os op på et eksisterende system vel vidende, at der formentlig ville blive tale om store og dyre tilpasninger til vore ønsker eller at finde et softwarefirma i udlandet, som kunne skabe et nyt system fra bunden. Som bekendt valgte vi det sidste, og bestyrelsen udpegede Allan B. Christensen til at være tovholder på dette projekt en opgave, som Allan har udført med stor viden og arbejdsindsats. Der er stadig en del ting, der skal udvikles og finpudses, før systemet virker tilfredsstillende, men vi har opnået et meget prisbilligt system, som vi kan påvirke også i fremtiden, efterhånden som nye ønsker dukker op. På de næste sider redegør Allan for strabadserne. Det må nok erkendes, at den nye turneringsstruktur har givet anledning til en række problemer. Blandt andet er det vanskeligt at tilgodese hjemmebane/udebane, når der ikke spilles dobbeltturneringer. Især i forbindelse med mellemspillet løb vi ind i forhold, som ikke var hensigtsmæssige, og det blev nødvendigt at foretage ændringer i spilleplanen på et meget sent tidspunkt, hvilket forståeligt gav anledning til nogen kritik. Der er ingen tvivl om, at forårets TU-møde vil arbejde med at fjerne nogle af de største uhensigtsmæssigheder. Glædeligvis betød 2010 en vending til det positive på medlemsantallet. Det indberettede medlemstal for er nu 6612, og året har således givet en stigning på ca. 300 medlemmer. Lad os håbe, at vi i 2011 kan fortsætte fremgangen rent faktisk er der interesse for at bygge nye squashbaner mange steder i landet, og vores udviklingskonsulent Bonnie følger løbende op på sådanne nye projekter. Det er trist at konstatere, at det gik galt med forbundets økonomi i Og det skyldes ikke lønningerne til de ansatte. Allerede lige efter sommerferien var vi i bestyrelsen bekymret for udviklingen men der var endnu tid til at gribe ind. Og det gjorde vi i forbindelse med budgetoplægget i oktober, idet vi fastsatte rammer for, hvad der på de enkelte poster måtte bruges i årets sidste kvartal, for at budgettet kunne overholdes. Desværre var de tal, der lå til grund for bestyrelsens budgetopfølgning ikke korrekte og vi måtte endvidere opleve, at revisionen stillede krav om ikke-budgetlagte hensættelser til bl.a. ferietillæg og afskrivning af gamle tilgodehavender (i alt 20 tkr.). En række af efterposteringerne fra regnskab 2009 var ikke blevet bogført ved årets begyndelse, og på nogle områder er der ganske enkelt brugt flere penge end afsat i budgettet. Endelig har revisionen og regnskabsmæssig assistance i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 været dyrere (hensat 20 tkr.) på grund af ovenstående forhold. Det er vigtigt at slå fast, at selve bogføringen og tilstedeværelse af de relevante bilag er i orden, men der har været tale om en noget sjusket påsætning af kontonumre på de enkelte bi / _1.DOC 6

8 Ledelsesberetning Beretning lag, hvorfor vi i bestyrelsen kan konstatere, at en række posteringer tilsyneladende optræder på konti, hvor de ikke hører hjemme. Dette forhold er ganske utilfredsstillende, og bestyrelsen har derfor besluttet, at man inden repræsentantskabsmødet i fællesskab vil foretage en gennemgang af samtlige bilag og sørge for, at udgifterne bliver ført på de rigtige kontonumre. Det vil resultere i et årsregnskab i en ny version, hvor årsresultatet bliver det samme, men hvor der kan fæstes mere lid til udgifterne på de enkelte konti. Denne alternative version vil blive fremlagt på repræsentantskabsmødet. De triste kendsgerninger er imidlertid, at kommer ud af 2010 med underskud på ikke mindre end kr. Det er mange, mange år siden at vi har haft et så dårligt resultat, og resultatet betyder, at vi i dag har en negativ egenkapital på omkring kr. Det skal der ufortøvet rettes op på, og bestyrelsen vil anvende de dyrekøbte erfaringer fra dette års revision til at se på budgettet for indeværende år og sørge for et mere retvisende budget i årene fremover. Der er i bestyrelsen enighed om, at den negative egenkapital skal være vendt til positive tal senest ved regnskabet for 2012 altså i løbet af 2 år. Jeg er overbevist om, at jeg taler på hele bestyrelsens vegne, når jeg giver udtryk for en skuffelse over det elendige årsresultat. Hele den 7 personer store bestyrelse har i 2010 arbejdet ekstraordinært hårdt på grund af de mange nye tiltag, og så er det jo specielt ærgerligt at stå tilbage med et underskud. Men jeg er tilsvarende overbevist om, at den samlede bestyrelse er indstillet på at tage tilstrækkelige foranstaltninger til at skabe pæne resultater i de kommende år. Nu har vi jo trods alt måttet lægge ryg til revisionens "hovedrengøring" efter uhensigtsmæssige rester fra tidligere år, så vi må gå ud fra, at udgangspunktet for 2011 er korrekt. Og med indførelse af en ny kontoplan, der svarer til budgetmodellen, vil det fremover blive ulige lettere at kontrollere regnskabet undervejs i året. Som formand vil jeg benytte denne lejlighed til at takke den øvrige bestyrelse for en engageret indsats gennem hele Som mange ved, holder bestyrelse typisk møde via Skype hver anden mandag og samles til et håndfuld møder i Odense herudover. Det er mit håb, at denne mødemodel vil medføre færre udgifter til bestyrelsesarbejdet i fremtiden. Der er nok at tage fat på. Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2010 I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten / _1.DOC 7

9 Ledelsesberetning Beretning Orientering om Squashportalen Allan B. Christensen Ved indgangen til 2010 stod vi over for en stor udfordring med hensyn til administration af vores turneringer. Der var brug for it-understøttelse af den nye turneringsstruktur krydsspil, kønsopdeling, ændrede op- og nedrykningsprincipper m.v. og den nye Danmarksrangliste. Der var brug for et samlet system til at administrere spilleplaner, klubranglister, resultatregistrering m.v. og for at lette informationen til spillere og holdledere. Overgangen fra 's gamle, egenudviklede turneringssystem til DIF's klubportal/infosport var endnu ikke tilendebragt, da DIF meldte et krav ud til forbundene om, at de selv skulle betale en stor del af omkostningerne ved at holde det fælles system i luften. skulle i første omgang binde sig til driftsomkostninger på ca kr. over 5 år. Oveni ville komme omkostninger til løbende tilpasning af systemet, så det kunne opfylde vores behov, som de f.eks. kom til udtryk i den nye turneringsstruktur og rangliste. Disse omkostninger ville formentlig langt overstige driftsomkostningerne. Det viste sig hurtigt, at egenbetalingen var uspiselig for mange andre forbund end, og samarbejdet omkring DIF's turneringssystem er dermed faldet til jorden. For var opgaven i første omgang at formulere kravene til det nye system, og det meste af foråret gik med dette arbejde, som blev udført i en projektgruppe. En stor del af arbejdet bestod i at formulere en datamodel, der er robust nok til at kunne tilpasses løbende ændringer, uden at vi skal ud i et større udviklingsarbejde, hver gang vi ændrer et eller andet ved vores turneringer. Derefter stod valget grundlæggende mellem at koble sig på et andet fælles system end DIF's, eller at udvikle vores egen løsning. Det sidste ville kun være muligt ved at satse på Global Delivery, dvs. udvikling i lavprislande. Hvad fællesløsning angik, havde vi bl.a. en dialog med leverandøren af badmintonforbundets nye system. Trods et meget favorabelt tilbud var udsigten både tidsmæssigt og økonomisk tvivlsom, og vi kunne meget vel få vanskeligheder med at sætte vores ønsker igennem over for de øvrige kunder på systemet. Midt på året var vi klar med vores kravspecifikation. Blandt de vigtigste krav til vores løsning var, at den skulle være baseret på åbne standarder, så vi ikke blev afhængige af en enkelt leverandør eller af enkeltpersoner. På dette grundlag lavede vi en udbudsforretning på to softwareudviklingsportaler på internettet. Dette resulterede i ca. 50 tilbud til fast tid og pris, hvoraf i hvert fald de 10 var kvalificerede. Valget af leverandør faldt på en virksomhed i Hyderabad, Indien, med gode referencer / _1.DOC 8

10 Ledelsesberetning Beretning Samarbejdet med virksomheden fungerede alt i alt tilfredsstillende, men tidsplanen var ambitiøs, og løsningen blev forsinket. Først omkring en måned inde i turneringsåret var systemet i en tilstand, hvor det faktisk kunne bruges til at administrere Danmarksturneringen. Det lykkedes desværre ikke at få leverancen fuldført, idet leverandøren fik økonomiske vanskeligheder. Vi har derfor været igennem en proces, hvor support og videreudvikling af Squashportalen fra nytår er overgået til en anden leverandør (også baseret i Hyderabad). Denne overdragelse har været ganske gnidningsfri takket være den åbne platform, portalen er baseret på. Som med den første leverandør har udfordringerne ikke så meget ligget på det tekniske og projektmæssige område, som på forståelsen af vores grundlæggende funktionsmåde (foreningsog turneringskultur). Ved indgangen til 2011 udestår der først og fremmest at afluse Squashportalen for diverse mindre fejl og skarpe hjørner, så det bliver lettere tilgængeligt for administratorerne i klubberne og for de almindelige brugere, squashspillerne. Resultatet af den strategi, vi har valgt, kan nu opsummeres sådan: Vi står med et system, der grundlæggende opfylder vores behov for turneringsunderstøttelse Vi er uafhængige af enkeltpersoner og virksomheder (uden at det dermed er sagt, at vi bare fra dag til dag kan skifte leverandør eller ansvarlig) Vi har frihed til at foretage tilpasninger af vores turneringer og regler i vished om, at det også vil være overkommeligt at implementere it-understøttelse af ændringerne. I mange henseender er systemet lavet så fleksibelt, at ændringer kan implementeres uden egentlig udvikling, blot ved at ændre opsætning af divisioner m.v. Vi vil hen ad vejen kunne udbygge systemet til f.eks. at understøtte juniorturneringer, kommunikation til spillere om kamptidspunkter og ændringer, afvikling af individuelle turneringer m.v. Den samlede pris for systemet ligger under, hvad vi ville skulle betale blot for et års drift på DIF-systemet. De årlige driftsomkostninger ligger på kun kr / _1.DOC 9

11 Ledelsesberetning Beretning Turneringsudvalget 2010 Jesper Hockerup Bo C. Christiansen Turneringsudvalget bestod indtil starten af 2010 af Mikael Rom (Birkerød), Per Ekcert (Silkeborg), Anne-Grethe Kahl (Egå), Jesper Hockerup (Horsens) og Bo C. Christiansen (/KSK). Ved Turneringsudvalgsmødet blev udvalget dog noget reduceret, idet Mikael Rom, Per Eckert og Anne-Grethe Kahl trådte ud. Der skal lyde en stor tak til de tre medlemmer, der gik ud af udvalget, for deres arbejdsindsats. I resten af 2010 har Turneringsudvalget bestået af Jesper Hockerup, Horsens og Bo C. Christiansen, KSK, med uvurderlig hjælp fra forbundskontoret. Men reelt set så har udvalget bestået af sammenlagt 2 politisk valgte personer. Tilsammen har de 2 personer udsendt 16 afgørelser på sager og spørgsmål. Hertil skal lægges den mailkorrespondance som afgørelser medfører før, under og efter, samt generel stillingtagen til spørgsmål, der måtte hidrøre turneringer. Det paradoksale, set i Turneringsudvalgets øjne, er, at Appeludvalget, som oftere og oftere får Turneringsudvalgets afgørelser til efterprøvelse, består af 4 personer. De har skullet afgøre 6 af sagerne i Af disse 6 er 5 af sagerne blevet afgjort i 2010, heraf er 3 stadfæstet, 2 er omgjort i forhold til, hvordan reglerne skal tolkes, den ene med hensyn til tolkning af regler i forbindelse med Junior Grand Prix'er, den anden i forhold til op/nedrykningsspillet fra elite til 1. division. Den største opgave for Turneringsudvalget har alt andet lige været den omlægning, der skete i reglerne for Danmarksturneringen, nemlig at splitte turneringsstrukturen op i en damerække og en herrerække (hvor damer også er tilladte). Dette skete efter stor diskussion om for og imod dette tiltag, men den endelige godkendelse kom på Turneringsmødet i maj Hvorledes det kan ses som en succes eller ej, er svært at vurdere, da sæsonen stadigvæk er i gang, men umiddelbart må det vurderes som en succes, idet der var flere tilmeldte spillere på herresiden end i 2009, og status quo på damesiden. Den første del af 2010 gik ligeledes med afslutningen på turneringssæsonen. Her blev der fundet en række danske mestre. I holdturneringen genvandt OSC mesterskabet ved i finalen at vinde over sølvvinderne fra Kolding. Det blev til bronze til Herlev/Hjorten, der vandt over Team Århus. I individuelt DM blev det til sejr for den forsvarende mester hos damerne Line U. Hansen (OSC), mens det hos herrerne blev til en nykåret mester nemlig Kristian Frost (Kolding). I double blev det til sejre i herrerækken til Caspar Grauballe (Herlev/Hjorten og Kristian Frost (Kolding), i damerækken til Cecilie Mayer (Birkerød) og Stephanie Riding (Sønderborg) og i mix til Sissel Trap og Morten W. Sørensen (begge Herlev/Hjorten) / _1.DOC 10

12 Ledelsesberetning Beretning Turneringsudvalget står foran en stor opgave med at gennemgå, hvad der kan ske af forbedringer af reglerne som følge af de mange tvivlsspørgsmål, der er opstået igennem sæsonen, ligesom der skal ske tilrettelser i forhold til selve strukturen, så den bliver mere hensigtsmæssig. Dette er alt andet lige forventeligt, når man foretager så markante ændringer i en turneringsstruktur. Det er vigtigt at denne opgave udføres grundigt og struktureret med henblik på at fjerne uhensigtsmæssige regler, tvetydige ordlyde og deciderede fejl. Turneringsudvalget består, som tidligere nævnt, p.t. af 2 politisk valgte personer med hjælp fra kontoret. Kontoret kan lave meget forarbejde, men det er nu engang en politisk beslutning at finde ud af, hvilke regler og strukturer en turnering skal have. Turneringsudvalget vil til det kommende repræsentantskabsturneringsmøde stille forslag, der skal sikre, at Turneringsudvalget sikres en bedre bemanding fremover. Et større Turneringsudvalg sikrer en bedre tolkning af reglerne og stillingtagen til de indkomne spørgsmål, klager og sager generelt. Det er Turneringsudvalgets formodning, at dette burde kunne lade sig gøre, når det iagttages den store interesse, hvormed Squash Danmark deltager i diverse debatter og indlæg på "Debatforum" og på "SQO", vedrørende hvordan strukturerne og reglerne kan forbedres. Der burde derfor være flere, ikke mindst de ivrige debattører, der ønsker at medvirke til at videreudvikle squashen i Danmark. For at forbedre Turneringsudvalget fremover, vil det nuværende Turneringsudvalg blandt andet opstille forslag om, at alle eliteklubber, der ikke er aktive på forbundsniveau, skal stille med en repræsentant til udvalget! Turneringsudvalget ser frem til et spændende 2011 hvor udvalget først og fremmest får tilgang af nye kræfter for at løfte opgaven i flok hvor arbejdet med at tilpasse den nye turneringsstruktur fortsætter / _1.DOC 11

13 Ledelsesberetning Beretning Talent- og eliteområdet 2010 På talent- og eliteområdet blev der med vedtagelsen af den sportslige strategi på repræsentantskabsmødet i april 2010 nedsat et Elite- og uddannelsesudvalg. Udvalget blev nedsat ultimo august, og det består i dag af følgende medlemmer: Sally Skarenborg Karina Hørdum Francesco Busi (landstræner) Thomas Young Bo Christiansen Henning Hansen Carsten Lausten (kontorleder og sekretær for udvalget) Lars Guldbrandt (formand). Sally er indtrådt i udvalget medio januar 2011, hvor hun erstatter Ellen H. Petersen, som udtrådte af udvalget oktober Alle beslutninger i udvalget træffes med henblik på, at der arbejdes hen mod at kunne opfylde den sportslige strategi. I efteråret 2010 blev der arbejdet på at færdiggøre træner II kurset, og de første fem trænere bliver færdige med denne uddannelse i april Endvidere har udvalget udviklet det koncept, som der skal arbejdes efter i 2011 og fremover for udvikling af regional-, national-, talent- og elitespillere i dansk squash, og den stadige fokus på at øge trænerniveauet i Danmark. Der vil løbende blive evalueret på, om der skal ske ændringer, hvor det vurderes at optimere processen. Udvalget har med udgangspunkt i den sportslige strategi struktureret elite- og talentarbejdet markant i forhold til tidligere, således at der er fuldstændig åbenhed om, hvilke krav stiller til udtagne elite-, talent- og nationalspillere, for at de kan opnå støtte, og spillerne ved, hvilke modydelser de modtager fra. De øgede krav til spillere, ledere, trænere m. m. er fremover følgende: Øgede fokus og krav til træningsindsats for elite-, talent- og nationalspillerne - det er hjemmearbejdet som skal forbedres. Udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner for alle elite-, talent- og nationalspillere, samt udfyldelse af skema "Hvad bruger du dine 168 timer til" / _1.DOC 12

14 Ledelsesberetning Beretning To årlige tests af elite-, talent- og nationalspillerne - objektive vurderinger/pointgivninger på fysik, ben- og slagteknik og en subjektiv vurdering af den enkeltes potentiale ud fra alder, indstilling til træning, forældre- og klubopbakning, spilforståelse m.m. Alle elite-, talent- og nationalspillere afholder møde med landstræneren, hvor den individuelle udviklingsplan aftales for det kommende halve år. Indgåelse af aftaler med elite-, talent- og nationalspillere mellem og den enkelte spiller - gensidige forventninger og krav til hinanden. Efterleve det etiske regelsæt, som er en del af aftalen mellem spillerne og. Fokus på den enkelte og ikke på et hold - der forventes kun holddeltagelse fra Danmark, hvor det vurderes at have en sportslig værdi. Gæstetræningsbesøg i Odense af udlændinge for øget træningsintensitet - laves i forbindelse med holdrunder, hvor der alligevel er udlændinge hjemme. To ugentlige træningssessioner for talentspillere og en ugentlig træningssession for nationalspillere med regionaltræner. Bedre økonomiske vilkår for talent- og nationalspillere - øget tilskud fra DSQF og mindre egenbetaling. Tilskud til idrætsspsykolog/sportscoach, hvor det vurderes berettiget. Øget fokus på bredt at hæve uddannelsesniveauet for trænerne og dommerne i Danmark til glæde for både klubber og. Indgåelse af skriftlige trænerkontrakter med de regionale trænere. Klubudvikling gennem projekt NEXT STEP. Disse øgede krav og tiltag er blevet modtaget meget positivt af spillere, trænere og klubber. Der blev også leveret mange gode sportslige resultater af vores spillere, både senior og junior. Line Hansen holder sig stadig i top 30 hos damerne, dog er hun faldet nogle pladser tilbage i løbet af året. Hun vandt 2 wispa-turneringer i år, Fassp Southport Open" i januar og "The Carcassonne Come-Back Open" i maj. Sally Skaarenborg har i løbet af 2010 arbejdet sig op / _1.DOC 13

15 Ledelsesberetning Beretning til en plads som nr. 138 på damernes verdensrangliste. Hun nåede semifinale i august i "Pro Squash Kansai Open" i Japan. Kristian Frost er nu i top 75 i verden, og Kristians udvikling har i 2010 været opadgående. Kristian er rykket fra nr. 106 i starten af 2010 til nu at ligge nr. 71. Han overtog 1. pladsen på Danmarksranglisten og vandt det danske mesterskab for første gang i hans seniorkarriere, og han nåede finale i "Bailan Youyicheng Shopping Mall & Yangzu Store" i Kina. Kristian var også med ved World Open for første gang i sin karriere og formåede at tage et sæt fra verdensstjernen, Ramy Ashour. Caspar Grauballe er rykket fra nr. 374 i starten af 2010 til nu at ligge nr. 234 ved årets udgang. Caspar Grauballe har fået nogle gode point ved turneringer i bl.a. Australien og Asien, som gør, at han nu har nok point til at kunne begynde at deltage i de europæiske turneringer. Rasmus Møller Nielsen er faldet fra nr. 119 til nr. 138 ved årets udgang. Rasmus nåede samtidig 2 finaler i super sattelites i løbet af året i "Queensland Open" og "NSW Open". Hos juniorerne kan det nævnes, at Caroline Christiansen vandt PU13 i en Super-Serie turnering, hvilket ikke er sket siden Philip Tran vandt French Junior Open for en del år siden. Af udvalgte juniorplaceringer på ESF-ranglisten kan nævnes følgende: Caroline Christiansen nr. 4 hos PU13 Sarah Lauridsen ligger nr. 8 hos PU13 Thomas Laursen ligger nr. 20 hos DU / _1.DOC 14

16 Ledelsesberetning Beretning Bredde- og udviklingsområdet Peter Mindegaard 's bredde- og udviklingsarbejde bygger på en tankegang om et grundlæggende niveau med medlemsplejen som det centrale, og uddannelse, udbredelse og udvikling som overordnede niveauer. Arbejdet er i 2010 blevet gennemført jævnfør den udvidede mål- og handlingsplan, der er forhandlet mellem og DIF. Det betyder, at der i forbindelse med udviklingen af squashsporten er gennemført klubbesøg, givet assistance i forbindelse med etableringen af nye klubber, gennemført klubudviklingsforløb, samtidig med at der er foretaget generel vejledning af klubber. Der er endvidere gennemført trænerkurser på forskelligt niveau. Specifikt i forhold til rekruttering og fastholdelse af juniorer er der gennemført squashskoler med og juniorcamp. Der er endvidere søgt, og givet, tilskud fra DIF til etablering af klubber, ungdomsafdelinger, lederworkshop, klubudvikling, squashskole, Bobby Boast Cup, squashtænketank, breddeturneringer, trænerteamaften og juniortrænerkursus. På medlemssiden viser tallene en svagt stigende tendens. Selv om tendensen er svag, er det vores håb, at vi også fremover vil kunne ikke kun konsolidere os på det nuværende medlemsniveau, men også få flere medlemmer. Det skal ses i relation til, at det arbejde, der blandt andet foregår under navnet Next Step, som er et projekt, som gennemfører i forbindelse med Team Danmark/DIF, i høj grad fokuserer på også at påvirke forhold, der gælder for breddeidrætten. Breddeaktiviteterne indgår i den forbindelse som centrale elementer i projektets to overordnede temaer, både træner- og lederuddannelsen samt klubudviklingen. Endvidere vil der i den kommende periode blive fokuseret mere på klubudvikling på baggrund af de tilbagemeldinger, der kommer, når forbundets Roadshow, et besøg hos forbundets klubber, er gennemført / _1.DOC 15

17 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Årsrapporten for for 2010 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelse Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi / _1.DOC 16

18 Dansk SquashForbund Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse Budget Note Indtægter Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund Medlemskontingent Sponsorindtægter Team Danmark Herre VM Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Repræsentantskabet Bestyrelsen Forberedelsesprojekt Aktivitetsudvalget Eliteudvalget PR-udvalg Turneringsudvalg Dommerudvalg Juniorudvalg Fællesomkostninger Herre VM Team Danmark Projekt, omkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter m.m Finansiering Renteindtægter m.v Aktieudbytte Renteudgifter m.v Finansiering i alt Årets resultat Disponering Årets resultat kr. overføres til egenkapitalen / _1.DOC 17

19 Dansk SquashForbund Årsregnskab 1. januar december Balance Note AKTIVER Finansielle anlægsaktiver Aktier Nordea, anskaffelsessum, 127 stk Regulering til kursværdi 31. december AKTIVER I ALT Omsætningsaktiver Beholdninger Squashbøger og andet salgsmateriale Beholdninger i alt Tilgodehavender Tilgodehavender Forudbetalte feriepenge Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Girobeholdning Bankbeholdninger Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Overført resultat tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Skyldige omkostninger Skyldig til DIF Beregnede feriepenge Mellemregning m Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser / _1.DOC 18

20 Dansk SquashForbund Årsregnskab 1. januar december Noter Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund Ordinært Breddekonsulent DIF-projekter Øvrige tilskud Andre indtægter Bøder, Danmarksturneringen Gebyrer, Danmarksturneringen Indtægter, Danmarkrangliste Indtægter, kurser Indtægter, Breddeprojekter, (sommerskoler) Turneringsindskud Undervisningsministeriet ( 45) Squashskolen Danish Junior Open World Squash Day Egenbetaling, Talenttræning JGP, deltagergebyr Andre indtægter Repræsentantskabet Møder Bestyrelsen Møder Formanden Andre møder, udland Transport Repræsentation / _1.DOC 19

21 Dansk SquashForbund Årsregnskab 1. januar december Noter Forberedelsesprojekt Tovholder Undervisning og uddannelse Kurser Klubudvikling Forberedelsesprojekt TD/DIF Lønandel, administration Aktivitetsudvalget Møder Transport og ophold Tidsskrifter, litteratur m.m Klubtilbud Etablering af nye klubber Medlemspleje Rådgivning og udvikling Piger i squash World Squash Day Danmarksturnering Ricochet Veteran arbejde Løn og provision, breddekonsulent Telefon og it Efteruddannelse Klubaftaler Trænerkurser Diverse / _1.DOC 20

22 Dansk SquashForbund Årsregnskab 1. januar december Noter Eliteudvalget Møder Elitekoordinator Løn, idrætskoordinator Honorar, landstræner Andre omkostninger, landstræner Telefon og it Rejser Beklædning, landshold Landstræne,r efteruddannelse Eliteprojekter: Træningssamlinger Mesterskaber Andre turneringer Individuel støtte Talentudvikling PR-udvalg Møder og transport "Let Please" Squashportalen Hjemmeside Andre omkostninger Turneringsudvalg Administrationsomkostninger Møder og transport Rejsegodtgørelse, elitedivision Tilskud Challengerturnering Tilskud DM Tilskud slutspil / _1.DOC 21

23 Dansk SquashForbund Årsregnskab 1. januar december Noter Dommerudvalg Dommerkurser Dommeromkostninger, turneringer Telefon og it Diverse Juniorudvalg Turneringer Projekter Fællesomkostninger Regnskabsmæssig assistance Afskrivning, lønrefusion Afskrivning feriepenge DIF Regulering, primo Gager Regulering, beregnede feriepenge ATP og finansieringsbidrag Husleje Varme Porto Øvrige forbrugsafgifter Kontorhold Forsikringer Telefon og it-omkostninger EDB-omkostninger Småinventar Leasingafgift, fotokopieringsmaskine Møder Transport Kursregulering værdipapirer Kopiering Gebyrer & Provision Kontingenter Revision AER og AES / _1.DOC 22

24 Dansk SquashForbund Årsregnskab 1. januar december Noter 13 Eventualforpligtelser Der er pr. 1. januar 2009 indgået leasingkontrakt med De Lage Landen. Aftalen omfatter fotokopieringsmaskine og løber til 31. december Resterende leasingydelser estimeres til 166 tkr. Resterende leasingydelser med Pitney Bowes for frankeringsmaskine udgør 6 tkr. Kautionsforpligtelse 15 tkr. over for DIF vedrørende lån til Odense Squash Club. Kautionsforpligtelse 113 tkr. over for DIF vedrørende lån til Esbjerg Squash Klub / _1.DOC 23

ABCD Dansk SquashForbund Årsrapport 2008 Årsregnskab 1. januar - 31. december Resultatopgørelse Budget Note 2009 2009 2008 Indtægter Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund 1 2.012.973 1.698.900 1.709.736 Medlemskontingent

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 061100 / Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. DSqF Dansk Squash Forbund.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. DSqF Dansk Squash Forbund. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 061100 / 1215045_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Budgetforslag 2014 i overskrifter

Budgetforslag 2014 i overskrifter INDTÆGTER DIF 1010 Ordinært tilskud -1.488.880-1.580.000-1.576.084 1020 Udviklingskonsulent -170.000-170.000-127.500 1030 DIF-projekter 1040 Øvrige DIF tilskud -33.000 1099 TILSKUD DIF I ALT -1.691.880-1.750.000-1.703.584

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Bestyrelse og administration

Bestyrelse og administration ver. 2.0 26-10-2006 Bestyrelse og administration oktober 2006 Budget 2007 Indtægter 1011 Ordinært tilskud -1.400.000-1.530.787-1.500.000 1014 Revisionstilskud -25.000-25.000-25.000 1015 Øvrige tilskud

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOPI ABCD. Årsrapport 2008. DSqF Dansk Squash Forbund. 09-r001 PEL 061100 08147.doc. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

KOPI ABCD. Årsrapport 2008. DSqF Dansk Squash Forbund. 09-r001 PEL 061100 08147.doc. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 PEL 061100 08147.doc KPMG Statsautoriseret

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Squash Forbund

Dansk Squash Forbund Dansk Squash Forbund DSQF Budget 2012 01012012 Forespørgelsesinformation LS1 regnskab, v. 1.22, DIF/kø 011203 Firmanummer 47000000 Regnskabsår 01-01-2012 Periodenummer 2 Budgetperiodenummer 2 Bærerinterval

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Danmarks Brydeforbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Danmarks Brydeforbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"),

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Budgetforslag 2015 med budgettal og balance for 2014 Budgetforslag 2015

Budgetforslag 2015 med budgettal og balance for 2014 Budgetforslag 2015 INDTÆGTER DIF 1010 Ordinært tilskud -1.348.838,00-1.488.880,00-1.145.247,00 1020 Udviklingskonsulent -170.000,00-170.000,00-85.000,00 1030 DIF-projekter 0,00 0,00 0,00 1040 Øvrige DIF tilskud -33.000,00-33.000,00-11.063,00

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere