HF ALDERSRO - GENERALFORSAMLING 26. marts 2014 i Østerbrohuset, Århusgade 103

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF ALDERSRO - GENERALFORSAMLING 26. marts 2014 i Østerbrohuset, Århusgade 103"

Transkript

1 HF ALDERSRO - GENERALFORSAMLING 26. marts 2014 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Der var 66 stemmeberettigede, heraf 6 fuldmagter. DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamling 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning 4. Årsregnskab Budget Forslag til behandling 6.1 Forslag fra bestyrelsen om opskrivning på venteliste 6.2 Forslag fra bestyrelsen om hækhøjde 6.3 Forslag fra bestyrelsen om betaling ved manglende deltagelse i fællesarbejde 6.4 Forslag fra bestyrelsen om opsparing til kloakering og udskiftning af vandrør 6.5 Forslag fra Allan Arp-Hansen (have 66) om arbejde søndage mellem 10 og Forslag fra Anette Kjeldsen (have 92) om forsøgsordning med byttehylde i afdeling Valg af bestyrelse mv. På valg er: a. Kasserer for 2 år Jan Simonsen modtager genvalg b. Bestyrelsesmedlem, afd. 1 for 2 år Vakant c. Suppleant, afd. 2 for 2 år Susan Vanglund modtager genvalg d. Bestyrelsesmedlem, afd. 3 for 2 år Allan Norup modtager genvalg e. Vurderingsudvalg for 2 år Vakant f. Vurderingsudvalg for 1 år Vakant (ingen blev valgt i 2013) g. Vurderingsudvalg for 1 år Vakant (ingen blev valgt i 2013) Bestyrelsen mv. består desuden af: Formand Carina Galli valgt i 2013 for 2 år Suppleant, afd. 1, Allan Arp-Hansen valgt i 2013 for 2 år Bestyrelsesmedlem, afd. 2, Inge Andersen valgt i 2013 for 2 år Suppleant, afd. 3, Helga Henriksen valgt i 2013 for 2 år Revisor Marianne Kragerup valgt i 2013 for 2 år Revisorsuppleant Christine Nederlund valgt i 2013 for 2 år Husbestyrer Annette Sundstrøm og Betzy Sørensen valgt i 2013 for 2 år 8. Eventuelt. REFERAT 1. Åbning af generalforsamling Foreningens formand Carina Galli bød velkommen. 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Bodil Åvad Jacobsen have 160 blev valgt som ordstyrer. Bodil konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Helga Henriksen have 196 blev valgt som referent. Birgitte have 192, Marianne L. have 96, Kaj have 70, Jeanette have 138, Max have 198, Andy have 182 og Inge have 134 blev valgt som stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var udsendt med dagsordenen. Carina bød velkommen til vores nye medlemmer i have 38, have 76 og have 142 og supplerede den skriftlige beretning med følgende: 1

2 Kolonihaveforbundet har indgået aftale med Københavns Kommune om, at kommunens kolonihaver ikke skal betale markedsleje. I stedet fastfryses jordlejen for 2013 på 5,09 kr/m2, og lejen vil fremover kun blive indeksreguleret med + 2% om året første gang i Aftalen skal dog først godkendes af Borgerrepræsentationen i efteråret 2014, i forbindelse med vedtagelse af budgettet for Såfremt aftalen godkendes, suspenderes de varslede stigninger, som fremgår af skemaet i den skriftlige beretning i afsnittet Økonomi. Koloniforbundet har meddelt, at samarbejdet med advokat Eivind Kramme ophører og at juridisk rådgivning fremover vil bliver varetaget af forbundet. HF Aldersro har tegnet retshjælpsforsikring, så vi på den måde er dækket ind, såfremt det bliver nødvendigt Formanden for Kreds Syd/Hovedstaden Niels Thornbo er blevet afsat i starten af marts på grund af manglende tillid til et fortsat samarbejde. Årsagen er, at han - som formand i sin haveforening - har siddet store økonomiske problemer overhørig gennem flere år...er valgt som ny formand for Kredsen. I løbet af april 2014 skal der besættes en bestyrelsespost i Kredsen. Carina meddelte, at hun stiller op som kandidat for Lersøsammenslutningen. Bestyrelsen vil gerne oprette et mailadresse-kartotek over medlemmer i Aldersro. Derfor opfordres alle til at sende en mail til der behøver ikke at stå noget i mailen. På den måde kan vi nemt få samlet adresserne. Carina afsluttede med at glæde sig over, at vi har været forskånet for hærværk i den forgangne vinter. Elna have 146 undrede sig over at generalforsamlingen blev holdt tidligere på året, end vi plejer. Bestyrelsen henviste til Aldersros vedtægter 13, hvorefter reglen blot er, at generalforsamlingen skal afholdes inden 1. maj. Den eksakte dato aftales fra år til år. Vedrørende renovation mente flere, at det er et problem, at der ikke er renovation i hele sæsonen 1. april 31. oktober. Bestyrelsen oplyste, at renovation i oktober blev sparet i 2013, da udgiften ville være meget stor (60 kr. pr. have), set i forhold til de ganske få medlemmer, der bor i haverne efter 1. oktober. På spørgsmålet om evt. tømning af færre containere i oktober til reduceret pris oplyste Jan (kasserer), at vi ifølge kontrakten betaler månedsvis for tømning af alle containere, og at der ikke kan gøres undtagelser. Der var i dagsordenen ikke lagt op til, at generalforsamlingen kunne stemme om at udvide renovations-perioden. Derfor blev der istedet foretaget en vejledende afstemning, hvor medlemmer tilkendegav, at de ønskede renovation frem til 31. oktober Bestyrelsen blev opfordret til at sætte opslag op om, hvilke beslutninger der tidligere er truffet med hensyn til renovation. Herefter blev beretningen vedtaget. 4. Årsregnskab 2012 Årsregnskabet var sendt ud med dagsordenen. Kasserer Jan Simonsen knyttede følgende kommentarer til det udsendte: Aldersro har fået 8000 kr retur, som var indbetalt til kommunen i 1999, som eventuel egenbetaling af højbede. Vandafgiften skal fra og med Hofor s overtagelse betales forud. Det vil sige, at vi i 2013 betalte dobbelt, så udgiften falder tilsvarende i Udgifter til vedligeholdelse var lidt større, grundet at vi fik grus på gange i afd 1 og 2. Aktivfesten for 2012 blev først afholdt i januar 2013 derfor større udgifter på denne post. Endvidere er der kommet udgifter til gebyrer bank/giro på grund af overgangen til opkrævning via PBS. Peter have 116 spurgte til renovationsudgifter i relation til krav om affaldssortering. Marianne Kragerup have 190 oplyste, at dette ikke kan opgøres, da affaldssortering er indregnet som en del af renovationsaftalen og at udgiften dertil ikke er specificeret fra kommunens side. Regnskabet blev herefter godkendt 5. Budget

3 Budgettet var udsendt med dagsordenen. Jan knyttede følgende kommentarer til det udsendte: Jordlejen og forsikringer er steget en anelse. Endvidere er gebyrer til bank/giro steget fra 300 kr til 3000 kr.,grundet overgang til opkrævning via PBS. Endvidere indeholdt budgetforslaget en stigning på 250 kr./år/have til betaling af fællesudgifter, på grund af stigende omkostninger. Flere beklagede, at gassalget bortfalder. Jan oplyste, at årsagen er de skærpede krav til opbevaring af gassen, samt at der kun bliver solgt flasker gas om året. Jan opfordrede til nabohjælp i de tilfælde, hvor medlemmer har svært ved selv at hente gas. Frank have 194 tilbød at lave fællesindkøb af gas med sin trailer 1-2 gange pr. sæson. Vil man være med til det, kan det betyde, at man må være indstillet på at købe mere end én flaske gas ad gangen. Bestyrelsen blev opfordret til at sætte opslag op om regler for opbevaring af gas. Budgettet blev vedtaget. 6. Forslag Alle 6 forslag var udsendt med dagsordenen. 6.1 Forslag fra bestyrelsen om opskrivning på venteliste Ordstyrer læste forslaget op, som følger: 1. Det foreslås, at alle interesserede opskrives på ventelisten, når der er opskrivning. Bestyrelsen fastsætter selv proceduren for opskrivningen, herunder hvornår der skal åbnes for opskrivning, gebyr for opskrivning, årligt gebyr for at stå for ventelisten samt betalingsmåde for gebyrer. 2. Hvis forslag 1 vedtages, foreslås, at gebyrer for opskrivning og genopskrivning placeres på en særskilt bankkonto til opsparing til kloakering og udskiftning af vandrør. Der var synspunkter både for og imod forslaget. En del var imod, at alle interesserede får mulighed for at blive skrevet op, når ventelisten er åben, begrundet med, at de opskrevnes udsigt til at få en have, derved reduceres væsentligt. Flere stillede spørgsmål ved, om det er lovligt at opkræve gebyrer. Der kom flere eksempler på, at der i dag er praksis for at opkræve gebyr for opskrivning/genopskrivning på ventelister, både i haveforeninger og boligforeninger. Carina nævnte, at HF 4. Maj praktiserer dette. Bestyrelsen havde ikke hørt fra nogen side, at det skulle være ulovligt, ligesom Kolonihaveforbundets jurist E. Kramme har oplyst, at dette er helt lovligt. En del mente, at de foreslåede gebyrstørrelser på 250 kr. ved opskrivning og 200 kr. ved genopskrivning var for høje blandt andet med henvisning til hvad det koster at være skrevet op i en boligforening. Genopskrivningsgebyrer på henholdsvis 50 kr., 100 kr. og 150 kr. blev alternativt foreslået, ligesom flere mente, at genopskrivning bør være gratis, som hidtil. Desuden var der delte meninger om, hvorvidt genopskrivning skal foregå ved personligt fremmøde eller ved, at man indbetaler genopskrivningsgebyr over PBS. Bestyrelsen oplyste, at PBS foretrækkes, da det er arbejdsbesparende for bestyrelsen,- specielt hvis der kommer mange på ventelisten. Flere havde ikke sympati for at opkræve gebyrer med henblik på opsparing til kloakering og nye vandrør. Max have 198 foreslog bestyrelsen at vente med at åbne ventelisten til 2015 og i mellemtiden vurderer alternative muligheder,- f.eks. en fælles venteliste i Lersøsammenslutningen, så interesserede kun skal betale for opskrivning/ genopskrivning eet sted. Hertil svarede bestyrelsen, at der pt. ikke er stemning for at have fælles venteliste i Lersøsammenslutningen. 3

4 En del mente, at forslaget var rigtig godt, idet der gives lige mulighed for alle for at blive skrevet op, samt at det er den enkeltes afgørelse, om man vil gå ind på vilkårene for opskrivning/genopskrivning. Carina anbefalede, at stemme ja til forslaget og dermed følge de regler der anvendes i de øvrige haveforeninger i Lersøsammenslutningen Carina:tjek regler. Aldersro har pt. kun 15 på ventelisten, så dette er begrundelsen for, at foreslå opskrivning i Allan Norup foreslog, at gennemføre afstemning med de gebyrer, som fremgik af forslaget samt, at der efterfølgende blev lavet vejledende tilkendegivelse angående gebyrstørrelsen. 42 stemte for forslaget 20 stemte imod forslaget 4 stemte ikke Herefter ønskede bestyrelsen en vejledende tilkendegivelse af, om generalforsamlingen fandt de vedtagne beløbsstørrelser passende. Den vejledende afstemning ved håndsoprækning viste, at generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at nedsætte genopskrivningsgebyret til 100 kr/år. Der var spørgsmål til, hvordan bestyrelsen vil administrere alle de, som kommer til at stå på ventelisten. Svaret blev ikke ført til referat. 6.2 Forslag fra bestyrelsen om hækhøjde Dirigenten oplæste forslaget som følger: Det foreslås, at bestemmelsen om hækhøjder i foreningens ordensregler ændres fra Hækhøjden mod foreningens gange må ikke overstige 1,20 m til Hækhøjden mod foreningens gange må ikke overstige 1,40 m. Bemærkninger. På spørgsmål fra Marianne have 96 oplyste bestyrelsen, at det er Aldersro s egne ordensregler som fastsætter hækhøjder i Aldersro. Det er undersøgt og bekræftet, at hverken kommunen eller Kolonihaveforbundet blander sig i Aldersros ordensregler. Dorthe have 212 foreslog at lade det være op til det enkelte medlem at bestemme hækhøjder. Helga orienterede om kolonihavelovens intentioner om, at det skal være rekreativt for alle at færdes på gangene. Dette sikres med en hækhøjde på 1,40 m, hvor det stadig vil være muligt at nyde synet af haverne. 61 stemte for forslaget Ingen stemte imod forslaget 2 stemte ikke 6.3 Forslag fra bestyrelsen om betaling ved manglende deltagelse i fællesarbejde Ordstyrer læste forslaget op som følger: Det foreslås, at: Der pålægges havelejen en afgift på kr. 500, hvis ikke der deltager mindst en person fra en have i et fællesarbejde eller hvis ikke mindst en person fra haven påtager sig et andet anvist arbejde fra foreningen i stedet for deltagelse i fællesarbejdet. Medlemmer, der ikke kan deltage i et fællesarbejde, er forpligtet til at henvende sig til et bestyrelsesmedlem i egen afdeling inden fællesarbejdet afholdes og få anvist et andet arbejde, som skal udføres inden et aftalt tidspunkt. 4

5 Hvis der ikke deltager mindst en person fra en have i et fællesarbejde eller det anviste arbejde ikke er udført indenfor aftalt tid, pålægges afgiften havelejen. Der var synspunker både for og imod forslaget. Synspunkterne for forslaget omhandlede, at det efterhånden er praksis i mange foreninger, at man kan betale sig fra at deltage, hvis man er forhindret i at komme, og på den måde stadig have god samvittighed over for de øvrige medlemmer. På den måde kan forslaget også være godt for dem som ikke møder op. Bestyrelsen henviste til den udsendte begrundelse for forslaget, herunder at afgift for manglende deltagelse i fællesarbejde allerede er indført i de øvrige haveforeninger i Lersøsammenslutningen. Synspunkterne imod forslaget var, at de fleste deltager, og at det er de færreste, som er årsag til forslaget. Der var også frygt for, at flere vælger at betale frem for at deltage i fællesskabet. Derfor fandt man, at Max: det er ærgerligt, at der er behov for et sådant forslag. Forlangte at det blev skrevet til referat, at.carina/bodil, hvad? 50 stemte for forslaget 12 stemte imod forslaget 2 stemte ikke 6.4 Forslag fra bestyrelsen om opsparing til kloakering og udskiftning af vandrør Ordstyrer læste forslaget op som følger: Det foreslås, at Der oprettes en opsparing til hjælp til kloakering og/eller udskiftning af vandrør, hvortil hver havelod indbetaler kr. 375 pr. halvår. Indbetalingerne opkræves sammen med havelejen og opkræves første gang til betaling 1. oktober Indbetalinger placeres på en særskilt konto til det anførte formål og renter af indestående på kontoen indgår i opsparingen. På spørgsmål fra Max have 198 oplyste Carina, at vi endnu ikke har hørt noget konkret fra kommunen angående kloakering. Henviste til den skriftlige begrundelse for forslaget, herunder at de penge som det enkelte medlem indbetaler til opsparingen, vil blive udbetalt ved evt. fraflytning. Jan (kasserer) oplyste, at beløbet på 375 kr. er foreslået, idet det sammenlagt med stigning i fællesudgifterne vil blive en samlet stigning på 500 kr/halvår. Flere tilkendegav, at det er en god ide at spare op. Jena have 158, (med tilslutning fra Dorit have 184) foreslog at stemme imod forslaget, med henvisning til, at kommunen har åbnet op for at ville stille lån til rådighed til kloakering, samt at der med forslaget kun er tale om småbeløb, i forhold til de reelle udgifter til kloakering. Bestyrelsen henviste til forslaget om, at opsparingen f.eks. kan gå til dækning af udgifter til nye vandrør i forbindelse med kloakeringen. Desuden kan generalforsamlingen til enhver tid beslutte, at anvende opsparingen til noget helt andet. 42 stemte for forslaget 22 stemte imod forslaget 1 stemte ikke 6.5 Forslag fra Allan Arp-Hansen (have 66) om arbejde søndage mellem 10 og 12 Ordstyrer læste forslag op som følger: 5

6 Det foreslås, at bestemmelsen om arbejde på søndage i foreningens ordensregler ændres så: Det tillades, at arbejde med el-værktøj etc. søndage fra klokken 10 til 12 i sæsonen. Allan begrundede forslaget med, at mange undskylder, at de ikke har tid til at passe haven på hverdage og lørdage. Frank have 194 mindede om, at mange el- og batteridrevne maskiner og -værktøj i dag støjer mindre end håndværktøj. Som på de foregående generalforsamlinger om samme forslag,var der synspunkter både for og imod. Ordstyreren satte derfor forslaget til afstemning. Afstemningen blev gennemført ved håndsoprækning: 23 stemte for forslaget 35 stemte imod forslaget 3 stemte ikke Forslaget blev således forkastet. 6.6 Forslag fra Anette Kjeldsen (have 92) om forsøgsordning med byttehylde i afdeling 1. Ordstyrer læste forslaget op som følger: Det foreslås, at der etableres en forsøgsordning i sæsonen 2014, hvor der i afdeling 1 ophænges en byttehylde (hvor trillebørene står). Anette begrundede forslaget ud fra devisen genbrug er guld. Kaj have 70 tilsluttede sig og foreslog, at byttehylden skulle sættes under tag. Afstemning om forslaget blev gennemført ved håndsoprækning: 49 stemte for forslaget 1 stemte imod forslaget 6 stemte ikke Inden pkt. 7 overrakte Carina en gave fra Aldersro til Kaj Pilegaard, for mange års arbejde i bestyrelsen. Kaj havde valgt at trække sig fra bestyrelsen ved denne generalforsamling. Carina gratulerede endvidere Bodil og Gitte have 160 med deres ærespræmie i 2013 og overrakte gaven fra Kolonihaveforbundet. 7. Valg a) Kasserer for 2 år. Jan Simonsen blev genvalgt uden modkandidater. b) Bestyrelsesmedlem for afdeling 1 for 2 år. Allan Arp Hansen anbefalede Joe Svensson have 50. Joe blev valgt uden modkandidater. c) Suppleant, afdeling 2 for 2 år. Susan Vanglund have 114 blev genvalgt uden modkandidater. d) Bestyrelsesmedlem, afd. 3 for 2 år. Allan Norup have 186 blev genvalgt uden modkandidater. e) Vurderingsudvalg for 2 år. Erling Christensen, som blev valgt ind i vurderingsudvalget i 2012, har andre planer for sommeren, med indvilgede i at vende tilbage i vurderingsudvalget til efteråret f) Vurderingsudvalg for 1 år. Peter Madsen have 116 blev valgt uden modkandidater. g) Vurderingsudvalg for 1 år. Max Katzenelson have 198 blev valgt uden modkandidater. 6

7 Christine Nederlund have 206 var interesseret i at være trainee (aspirant) i vurderingsudvalget, og spurgte om muligheden herfor. Det må hun gerne. Bestyrelsen består herefter af følgende: Carina Galli Formand valgt i 2013 for 2 år Jan Simonsen Kasserer valgt i 2014 for 2 år Joe Svensson Bestyrelsesmedlem i afdeling 1 valgt i 2014 for 2 år Allan Arp-Hansen Suppleant i afdeling 1 valgt i 2013 for 2 år Inge Andersen Bestyrelsesmedlem i afdeling 2 valgt i 2013 for 2 år Susan Vanglund Suppleant i afdeling 2 valgt i 2014 for 2 år Allan Norup Bestyrelsesmedlem i afdeling 3 valgt i 2014 for 2 år Helga Henriksen Suppleant i afdeling 3 valgt i 2013 for 2 år Vurderingsudvalget består af følgende: Erling Christensen valgt i 2013 for 2 år Peter Madsen valgt i 2014 for 2 år Max Katzenelson valgt i 2014 for 2 år Christine Nederlund aspirant Eventuelt Bestyrelsen foreslog en udflugt i Aldersro den 22. juni 2014, såfremt der var stemning for dette. Turen vil gå til Frederikssund med S-tog og madpakker og der vil blive 1½-2 timer sejlads på Roskilde Fjord, inden turen igen går hjemad. Håndsoprækning viste, at der er stor interesse for udflugten. Tovholder M/K til de årlige arrangementer. Åbningen 11. maj, Sct. Hans Aften, Aldersros fødselsdag 10. august og afslutningen 17. september. Inge erindrede om udpegning af én tovholder for hver afdeling til at varetage for de enkelte afdelinger. Følgende meldte sig: Tine have xx og Nina have 104 for afdeling 1, Birte Bjørn have 154 for afdeling 2 og Vibeke have 194 for afdeling 3. Alarmsystem ved indbrud. Nikolaj have 76 anbefalede en GPS pris ca. 500 kr. Spurgte om flere måtte være interesserede. Tilbød at arrangere en info-aften og vil sætte opslag i skabene om det. Facebook-gruppe for aldersro. Nikolaj have 76 tilbød at oprette en facebookside for Aldersro, hvis der er interesse for det. Carian oplyste, at hun allerede har oprettet én. Carina og Nikolaj tales ved om information om/udbredelse af denne. Kirsten Camillo. oplyste, at der afholdes loppemarked i Lersøparken den 14. juni Allan Norup takkede for den gode tone på generalforsamlingen med henvisning til hans kritik over dårlig tone på generalforsamlingen i Allans opfattelse var, at tonen i Aldersro generelt er blevet meget rarere i det forløbne år. Dirigenten takkede for god ro og orden mødet varede ca. 2½ time. Der står i vedtægterne, at sekretæren også skal skrive under, men det plejer vi ikke Carina Galli formand Bodil Åvad Jacobsen dirigent 7

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere