Grundejerforeningen Ramsbjerggaards stiftelse d. 28. november 1965 i Frederiksværk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ramsbjerggaards stiftelse d. 28. november 1965 i Frederiksværk."

Transkript

1 Afskrift af generalforsamlingsreferater (13. august 2010 John Tørnqvist) Grundejerforeningen Ramsbjerggaards stiftelse d. 28. november 1965 i Frederiksværk. Pag. 1 Paa initiativ af ejendomsmægler Karl L. Jensen og advokat Bent Voltelen indkaldtes parcelejere til stiftelse af en grundejerforening. Ejendomsmægler Karl L. Jensen bød velkommen og foruden advokat B. Voltelen var ogsaa sogneraadsformand Vad tilstede. Der var ca 90 % mødedeltagelse og efter opraab konstateredes, at mødet var lovligt indvarslet og derefter vedtoges følgende ændringer i de nugældende love. Pargr. 9. Ved ejer, ægtefælle eller skriftlig fuldmagt Aflønning af sekretær. ( størrelse senere afgørelse.) - 9. Afholdelse af generalforsamling første gang i Frederiksværk Grundejerne er pligtig at deltage i udrydelse af mosegrise og muldvarpe. - - Største hastighed paa omraadet 30 km/t. markeres ved opsætning af skilte. - - Al unyttig knallertkørsel paa omraaadet forbudt. - - Aflæsning af grene mm. Maa kun finde sted med tilladelse fra brandfogden. - - Der maa ikke henlægges skæmmende affaldsbunker paa parcellerne. Valg af bestyrelse gav følgende resultat: Formand: V. Lindskrone Schmidt Bestyrelse: V. Schlosser, F. Dagger, K. E. Holck, J. Sloth, V. Sørensen, fru G. Rathje. Revision: A. H. Petersen, O. W. Lauritzen, - suppleant: Svend A. Andersen Pag. 2 Sogneraadsformand Vad fik herefter ordet og gav forskellige oplysninger om de krav og servituter, der ville blive stillet fra sogneraadets side i h. t. de allerede udleverede deklarationer. Foreningens formand takkede paa medlemmers og bestyrelses vegne sogneraadsformanden for redegørelsen samtidig med at han udtrykte haabet om et godt samarbejde med sogneraadet og at dette ville se med velvilje paa vore problemer.

2 Ordet blev derefter givet frit med hensyn til at stille spørgsmaal og følgende blev bl. a. drøftet: Opstilling af redskabsskure: disse maa bygges i størrelse 2 x 3 m., men ikke før vandstik er nedlagt. Overnatning i telt er tilladt. Kun tørkloset maa benyttes, og der maa under ingen omstændigheder anlægges septictank. Vandstik vil koste ca. 600 kr. pr. parcel og betales med kr. 300,- ved igangsættelse og rest kr. 300 ved arbejdets færdiggørelse. Vandværket er i licitation og forventes at koste c. 1 mill. Kroner og ca. kr. 600,- til kr. 750,- pr grundejer. Beløbet kan afregnes over en årrække. Herudover kommer vandafgift. Vejanlæg ville blive paabegyndt, saa snart det finansielle er ordnet. ( Dette spørgsmål foretager bestyrelsen visse undersøgelser med.) Medlemmerne gav bestyrelsen bemyndigelse til at foretage det fornødne med hensyn til: Pag. 3 Betaling af vandstik. Undersøgelse af vejfinansiering Besættelse af bestyrelsesposter Oprettelse af vejfond Formanden takkede for fremmødet og meddelte, at der ville blive afholdt bestyrelsesmøde d. 6. dec og at medlemmerne ville faa meddelelse, saafremt ekstraordinær generalforsamling skulle afholdes. Mødet varede c. 3 timer. Karl L Jensen V. Lindskrone Schmidt Formand Giro-konto 19344

3 Afskrift fra forhandlingsprotokol pag. 14 til 15 Generalforsamling d. 19. maj 1966 kl. 10 i Frederiksværk. Formanden bød velkommen, hvorefter der foretoges navneopraab af forsamlingen. Som dirigent foreslog bestyrelsen hr. Rathje, der valgtes og som herefter konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formanden aflagde beretning om Foreningens arbejde og at de sager, der havde været fremme paa den stiftende generalforsamling var i gang. Halvdelen af beløbet for vandstik var indbetalt til Melby kommune og ligeledes var der givet tilladelse til opførelse af redskabshuse, (max. 6 m 2.) Endvidere forelaa tilsagn fra Frederiksværk Sparekasse om et lån paa ,- kr til anlæggelse af veje. Lånet var betinget af, at mindst 86 parcelejere underskrev et solidaritetsgældsbrev. Under dette afsnit af formandens beretning fremkom protester fra enkelte medlemmer og hr. Ankerdal (51 og 52) hævdede endda at en saadan solidarisk hæftelse var i strid med Foreningens love. Denne udtalelse medførte at formanden oplyste, at nye forslag til fremskaffelse af de nødvendige penge, maatte fremsættes. Revisor A. K. Petersen fremlagde regnskabet, der godkendtes. Afstemning om forslaget til banklånet foretoges, 54 stemmer for, imod forslaget stemte 9 medlemmer. Hr. Thorsen foreslog at generalforsamlingen blev hævet i 5 min. for at opponenterne kune faa lejlighed til at tale sammen, men dette bragte ingen forandring. Herefter fremsatte formanden et forslag om, at medlemmer, der ønskede at betale kontant kunne inden 1. juni, indbetale kr. 1600,-. Bestyrelsen ville saa forsøge en ordning med Sparekassen for de øvrige medlemmer. Under regnskabsoversigten kritiserede hr. Ankerdal, at regnskabet ikke forinden var blevet tilsendt medlemmerne og fastholdt endvidere med tilslutning fra hr. K. Petersen (no. 11), at det er bestyrelsens pligt at holde medlemmerne underrettet. I øvrigt godkendtes regnskabet af generalforsamlingen. Formanden meddelte at kommunen har lovet at igangsætte nedlægning af ledninger til vand hurtigt og at vandværk beregnes færdigt til omkr Paa grund af manglende tid havde kasserer V. Sørensen ønsket at fratræde. Hr. Fl. Dagger tiltræder i stedet, medens hr. V. Sørensen overtager posten som suppleant. Hr. Holck vælges ogsaa til medlem af bestyrelsen. Endvidere indtræder hr. Ankerdal og hr. Østergaard Andersen henholdsvis som kasserer- og bestyrelsessuppleanter. Aflønning af formand, kasserer og sekretær vedtages med kr. 200,- til hver at indbetale hvert aars 1. juli. Hr. Rathje foreslog at bestyrelsen optager forhandling om leje af en del af Ramsbjerggaards lader til brug for afholdelse af møder m. v. evt til en aarl. leje af kr. 350,- i h. t. formandens forslag. Dette blev vedtaget. Formanden anmodede medlemmerne om at fremkomme med forslag til vejnavne. Til slut takkede formanden for mødet ligesom dirigenten udtrykte sin tak for god ro og orden samt erklærede generalforsamlingen for hævet. Dette skete kl V. Lindekrone Schmidt Ole Rathje

4 Vedr. generalforsamling Afskrift fra forhandlingsprotokol pag. 29 til 33. Generalforsamlingen afh. d. 2. juli kl paa hotel Frederiksværk i Frederiksværk med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabet 4. Bestyrelsens forslag til ændringer i foreningens love paragr. 10. og Valg af formand, bestyrelsmdl. 3 og 5 kasserersuppl, revisor 6. Drøftelse af de løbende arbejder (Vej og Vand) 7. Eventuelt. Hr Rathje valgtes enstemmigt til dirigent. Formand hr. V. Schlosser bød forsamlingen velkommen og aflagde beretning for det forløbne år, idet han udtalte at alle sikkert havde regnet med at vi havde naaet meget længere frem end sket var. Paa bestyrelsesmøde d. 29 aug meddelte hr. Lindskrone Schmidt at han paa grund af manglende tid saa sig nødsaget til at afgive posten som formand og derfor foreslog at næstformanden indtog formandspladsen i hvert fald til næste ordinære generalforsamlings afholdelse. Paa et senere bestyrelsesmøde valgtes fru Rathje til næstformand. Vejarbejdet ser paa nuværende tidspunkt ud til at nærme sig sin afslutning. Bestyrelsen er klar over at de fleste medlemmer synes at det har taget for lang tid, et synspunkt bestyrelsen ganske deler. Der har gentagne gange været rettet henvendelser til entreprenøren med anmodninger om mere tempo i arbejdet og han har stadig lovet os, at der saa ville ske noget. I begyndelsen hævdede han at terrænet var for blødt til de tunge maskiner, senere at han manglede den fornødne arbejdskraft samt vanskeligheder med at skaffe bundsten. Efterhaanden stod det klart at arbejdet ikke kunne færdiggøres inden 1. juli 1967 og spørgsmaalet om betaling af moms begyndte at tone ind i billedet. Da foreningen ikke mente at vi kunne være forpligtet til at betale moms, fordi entreprenøren ikke havde været i stand til at overholde den indgaaede kontrakt og aftalen om færdiggørelse af vejanlægget senest i foraaret 1967, saa foreningen sig tvunget til at søge juridisk bistand hos advokat Ole Blindbæk, som derefter har tilskrevet entreprenør P. E. Andreasen. Med hensyn til sagen om tilslutning til vandværk har foreningens medlemmer modtaget en ganske vist forsinket meddelelse fra Melby kommune. Da kommunens oplæg og udkast synes særdeles utilfredsstillende for foreningens medlemmer, der som lægfolk ikke kan være i stand til at overskue sagen, har bestyrelsen besluttet at advokat hr. Ole Blindbæk ogsaa faar overdraget dette problem og bemyndigelse til at føre de videre og nødvendige forhandlinger med kommunen. Formanden omtalte kommunens ønske om etablering og forslag til vejnavne, der skulle henføres til den nordiske mytologi i lighed med de øvrige udstykninger i Enghavevej omraadet. Navne- og nr. skilte vil efter kommunens oplysning blive opsat snarest gørligt. Navneskiltene vil blive betalt af kommunen, medens udgiften til nr. skilte afholdes af grundejerne, men kommunen leverer begge dele. Vedrørende sommerhusbyggeriet fastholder kommunen med henvisning til Deklarationens paragr. 8, at der ikke vil blive givet tilladelse hertil, før vandforsyning er oprettet.

5 Firmaet Zischlag modtog i foraaret vor ordre paa en udryddelse af mosegrise og muldvarpe og har for ikke saa længe siden meddelt at udlægning af gift er tilendebragt. Man maa dog forvente at der senere, faa eller flere gange paany maa udlægges giftstof, idet arealerne uden for os sikkert ogsaa er slemt med skadedyrene og derfor kan trænge ind paa Ramsbjerggaard området. Til slut omtalte formanden en mulig sammenslutning med naboforeningerne. Det maa imødeses indenfor kortere eller længere tid at de smaa kommuner indlemmes i storkommuner og for Melby vil sammenslutning med Frederiksværk købstad være sandsynlig. Derfor vil naturligvis de større grundforeninger staa stærkere overfor evt. storkommuner. Foreningen vil derfor i den tid, der kommer overveje grundlaget for en evt. tilslutning til de øvrige foreninger paa egnen. Hermed sluttede formanden, som forsamlingen havde paahørt med stor interesse. Kassereren fremlagde regnskabet, der enstemmigt og uden diskussion godkendtes. Pargr. 10 Forslaget om flytning af generalforsamlingens afholdelse fra juli til september-oktober vedtoges uden diskussion, Paragr. 19 ligesom vedtægten om græsslaaning ændredes til, at grundene skal slaas mindst 1 gang årligt og i perioden 1. maj 1. juli. Herefter var medlemmer og suppl. til bestyrelsen til valg. Hr. Vald. Schloser valgtes med akklamation til formand ligesom sekretær Svend Andersen og E. Holck valgtes for en ny toårig periode. No 86. Som henholdsvis kasserersuppleant og revisor nyvalgtes d. hrr. Helge Engvej og Th. E Nielsen. Efter valgets afgørelse oplæste hr. Dagger den førte korrespondance mellem kommunen og Foreningen og mellem Foreningen og entreprenører samt korrespondancen mellem, advokat Ole Blindbæk og entreprenør Andreasen. Et medlem spurgte om opstandernes placering paa hver grund kunne bestemmes af den enkelte grundejer. Hertil maatte svares benægtende. Medlem nr. 67 hr Träger ville gerne vide hvem der tilsaa vejanlægget. Svar kommunens v/ ingeniør Aage Høj. Imidlertid mente spørgeren ikke at Bundlaget var tilstrækkeligt. Medlem no 20 fik ordet til besvarelse af hr Trägers spørgsmaal og oplyste, at saafremt det fra Foreningens side, ved færdigmeldelsen af vejanlægget, skønnes, at arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med kommunens forskrifter og detailtegninger, da har ret til forbehold overfor kommunen, der som autoritet og godkendende myndigheder maa staa som garant for godt og tilfredsstillende udført arbejde. Medlem no 81 ønskede, at fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen nedsættes fra 2 uger til 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Det kunne bestyrelsen acceptere. Med hensyn til de endnu manglende opstandere foreslog Walther Petersen at kommunen blev rykket kraftigt. Dette lovede formanden, men udtalte samtidigt, at ønsket om individuel placering af vandhaner sikkert maatte medføre en merpris for den enkelte grundejer.

6 Det bekræftedes endvidere paa et spørgsmaal fra medlem af parcel no. 54, at hver grund får egen stophane. No 15 spurgte om toiletforholdene ved evt. byggeri. Her kunne kun henvises til kommunens deklaration, der afviser etabl. af septictank, og da kloakinstallation ikke kan forventes de første aar, er der kun mulighed for tørklosetter. No 83 rejste paany sagen om nogle træer, han mente stod paa hans grund, men senere ved nedlæggelsen af vandledningerne var blevet fjernet. Endvidere omtalte han nogle skelpæle, der skulle være blevet fjernet. Til dette svarede hr Ivar Løndahl ham at konsultere landmåler Balslev, idet det var lovstridigt at fjerne pælene. Et spørgsmål om el-forsyning blev bragt paa bane. Aftalen blev at bestyrelsen ved lejlighed skulle undersøge muligheder og pris. Walther Petersen gav udtryk for medlemmernes tak til bestyrelsen for det arbejde, der i årets løb var udført. Endelig vedtog forsamlingen med alle stemmer at forhøje formandens, kassererens og sekretærens honorarer fra kr pr. år. Dirigenten O. Rathje afsluttede med en tak til de fremmødte for den gode stemning paa generalforsamlingen og udtalte sin anerkendelse for det gode sammenhold, der var kommet til udtryk under dagens forhandlinger. Generalforsamlingen var hermed slut ca kl V.Schlosser Formand Sv. A. Andersen Sekretær O. Rathje Dirigent

7 Afskrift fra forhandlingsprotokol pag. 41 til 43. Generalforsamling d. 15. sept i Frederiksværk på Hotel Frederiksværk Formanden bød forsamlingen velkommen. Mødeprocenten ca. 40. Hr. Rathje modtog valg som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet han dog gjorde opmærksom på en lille trykfejl i de til medlemmerne udsendte love, nemlig at indkaldelse til generalforsamling var opført med 21 dages varsel, men skulle være 14 dage. Herefter fik formanden ordet til beretning, der indledtes med oplysningen om mødet d. 7. sept på Melby kommunekontor foranlediget af kommunens opgørelse over tilslutningsafgiften for vand. Endvidere omtalte formanden Effo s tilbud om el-forsyning, der senere blev accepteret af foreningen. I foråret var udlagt gift for mosegrise og dette ville blive foretaget hvert forår fremover. I årets løb var vore veje blevet godkendt af kommunens vejudvalg. I enighed med grundejerf. Birkekærgaard er der via kommunen indsendt andragende om fartbegrænsning eller anden form for etablering af trafikregulering på Enghavevej. Med hensyn til småreparationer af vore veje vil disse ifølge aftale med kommuneingeniøren blive udført lejlighedsvis samt vederlagsfrit. I forsommeren er der foretaget sprøjtning af vejkanterne. Dette vil blive foretaget hver sommer. Da det må forudses at grundejerne selv må finansiere et kommende kloakanlæg, foreslår bestyrelsen, at der oprettes et kloakfond, hvortil indbetaling kan påbegyndes til december 1969 i fortsættelse af indb. til vejfond, der ophører sommeren Beløbet til kloakfonden kr. 200,- forrentes til højeste bankrente, og tænkes indbetalt 2 gange årligt. Formanden indskærpede, efter modtagne klager, at de enkelte parcelejere passer deres grunde med slåning i overensstemmelse med lovene og deklarationen. Hvad nummer skiltene angik mente form. at Ramsbjerggaard udstykningen snart stod for tur. Form. omtalte at grundejere omk. Nr. 17, 18 og 19 er kede af at uvedkommende færdsel over deres grunde for at komme til skoven, foregaar. Parcel nr. 83 I. Sørensen. Der er forespurgt om evt. oprensning af grøften, der går gennem vort område. Spørgsmålet har været videregivet til kommuneingeniøren, der svarede, at grøften er privat vandløb, som lodsejerne selv må lade oprense. I hvert fald må vi selv sørge for oprensning, førend vi kan gennemtvinge andre, det være sig enkeltpersoner eller andre foreninger til det samme. Formanden afsluttede sin beretning med at udtale, at der er opnået det vi satte os som mål i løbet af 3 år fra foreningens stiftelse d. 28. nov Vort område er stadigt kønt og efterhånden som træer og bevoksning udfolder sig, endnu mere attraktivt.

8 Formanden takkede medlemmer for forståelse og interesseret medleven i den tid, der var gået. Efter beretningen, der hilstes med varmt bifald godkendtes af forsamlingen det fremsendte reviderede regnskab. Den siddende bestyrelse genvalgtes og hr Walther Petersen som kasserersuppl samt hr. Versterer som revisorsuppl modtog valg. Under sidste pkt. på dagsordenen nemlig evt. drøftedes og uddybtes forslaget om oprettelse af et kloakfond på frivilligt basis. Forsamlingen modtog dette særdeles positivt ved at give bestyrelsen fuldmagt til at arbejde videre med sagen. Kassereren foreslog at ordningen træder i kraft december 1969 og at interesserede medlemmer benytter et tilsendt girokort ved indbetaling til fonden. Medlem af parcel no 83, Sørensen havde skriftligt forespurgt om muligheder for oprensning af grøften. Dette havde formanden allerede besvaret i sin beretning. Imidlertid blev entreprenør Träger inddraget og foreslog spørgeren, at der arrangeredes et møde hvor de to til en begyndelse kunne drøfte sagen. Hr Träger mente, at grøften kunne renses og uddybes for relativt små omkostninger og at han gerne ville undersøge sagen nøjere for at kunne fremkomme med et grundlag for den økonomiske del af arbejdet. Forsamlingen var efter denne udtalelse fra hr. Träger stemt for at foreningen støttede projektet. Enkelte medl. udtalte utilfredshed med at nr. skilte endnu ikke var opsatte. Forsamlingen vedtog at der gives tilsagn til kommunen om at de nødvendige penge lægges ud af vor forening for at sagen om nr. skilte kunne nyde fremme. Formanden ville herefter forelægge komm. tekn. afd. vort forslag. Et indlæg om fartbegrænsning og opsætn. af et blind vej skilt afsluttede rækken af talere og dirigenten kunne herefter takke for en god og udbytterig formiddag samt erklære generalforsamlingen 1968 forbi. V. Schlosser Svend A. Andersen, Sekr. O. Rathje

9 Afskrift fra forhandlingsprotokol pag. 48 til 49 Generalforsamling i Frederiksværk d. 14. sept kl. 10. Følgende dagsorden blev behandlet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning (herunder omtale af det på generalforsamlingen i 1968 vedtagne forslag om dannelse af et kloakeringsfond, det åbner for indbetaling d. 1. dec. 1969) 3) Regnskabsoversigt, godkendelse af regnskab. 4) Bestyrelsens forslag om ændring af kontingentbetaling fra ¼ årlig til ½ årlig opkrævning 5) Valg af formand, sekretær, fru Rathje revisor (Engvej) samt kasserersuppl. Th. Nielsen. 6) Indkomne forslag fra medlemmer. 7) Evt. (Fastsættelse af bestyrelseshonorarer.) Formanden bød velkommen og de fremmødtes tilstedeværelse konstateredes ved navneopkald. Mødeprocenten var 37. Til dirigent valgtes enstemmigt hr. O. Rathje. Formandens beretning godkendtes, ligeså regnskab u. diskussion. Ændring af kontingentopkr. fra ¼ - ½ årlig vedtoges. De under pkt. 5 til valg værende bestyrelsesmedlemmer genvalgtes m/akklamation. Et medlem hr. Fischer ønskede afbrænding kun fandt sted i aftentimer. Samtidig mindede formanden om, at afbrænding kun måtte foretages, når henvendelse var stillet til den lokale brandfoged jvf. paragr. 19 i foreningens love. Honorar og deres størrelse vedtoges med samme beløb som året før. Fru I. Ravn Hansen henledte opmærksomheden på den tunge trafik til Ramsbakkegaard på gr. af denne udstyknings nye vejanlæg, hvorved vor Forenings vejareal samt græsrabatter blev opkørt og beskadiget. I beretningen omtalte formanden at vejene i oktober 69 ville blive repareret af entreprenør Ellen Møller, Asserbo. Klager fremkom over vandforsyningen i sommeren 1969, men i referater fra off. sognerådsmøder fremgår, at Kommunen er bekendt hermed og at kalamiteter af samme art vil blive forsøgt undgået i fremtiden. Hr. Holck nr. 77 ankede over, at klage til tekn. forvaltning ang. en instal. stophane ikke havde givet resultat og anmodede bestyrelsen om at tage sig af sagen. Nogle medl. ønskede selv at afhente gift og udlægge den på deres grund. Formanden gav tilsagn om at undersøge dette ved en henvendelse til kommunekontoret, men undlod ikke samtidig at

10 præcisere, at udlægning samlet ved en autoriseret fagmand ville være langt at foretrække og give det bedste resultat. På opfordring lovede bestyrelsen, at et referat af bestyrelsesmøder ville blive opsat i Foreningens skur. Et medlem henstillede, at bestyrelseshonorarer for fremtiden henstod på generalforsamlingsdagsordenen som selvstændigt punkt, hvilket tages til efterretning uden debat. Hr. Sloth ønskede oplysning om der kan forventes tilsendt regning for Enghavevejens istandsættelse fra Kommunen, hvilket besvaredes bekræftende, idet det videre tilføjedes, at beløb under 500,- kr forventes indbetalt kontant, medens beløb herover kunne påregnes afdraget over en periode løbende indtil 5 år og med rentetillæg. Til slut takkede formanden for et velbesøgt møde, hvorefter dirigenten kunne erklære generalforsamlingen 1969 forbi, V. Schlosser Svend A. Andersen, Sekr. O. Rathje

11 Afskrift fra forhandlingsprotokol pag. 52 til sept kl afholdtes ordinær generalforsamling på hotel Frederiksværk med følgende dagsorden. 1) Formandens velkomst 2) Forslag til dirigent 3) Beretning 4) Godkendelse af det udsendte regnskab 5) Valg af best.medl. af hvilke indgår: Kasserer, J. K. Petersen, suppl. Versterer, Walther Petersen samt E. Holck. 6) Indkomne forslag fra medlemmer. 7) Honorarfastsættelse. 8) Eventuelt. Tilslutningen til generalforsamlingen var c. 35%. I sin velkomst takkede formanden de fremmødte, der trofast år efter år deltog i generalforsamlingerne og dermed øvede indflydelse på de beslutninger, der måtte træffes. Hr. Ole Rathje der valgtes til dirigent konstaterede forsamlingens lovlige indvarsling hvorefter formanden fik ordet for beretning. Forinden ønskede hr. I. Axbøg i overensstemmelse med alm. procedure regler at dagsordenen for generalforsamlingen blev læst op af dirigenten hvilket herefter skete. Formanden indledte beretningen med at minde om, at Melby kommune fra 1. april d.å. blev tilsluttet Frederiksværk storkommune, hvilket sandsynligvis ikke ville blive billigere hverken for fastboende eller sommerbeboere. Et tegn herpå er, at der foreligger oplysninger om, at der på alle grunde indenfor de nærmeste år skal installeres vandmålere. I forsommeren forespurgte foreningen Frederiksværk kommune om området til sin til ville blive udlagt som helårsbebyggelse, ligeledes om kloakeringsplaner og deres realisation samt i forbindelse hermed alm dispensation for forbud mod anlæg af septictanke samt til sidst, hvornår opsætning af nr. skulle kunne forventes udført. Kommunens svar af 21. juli 70 er bekendtgjort medl. ved opslag i skabet og senest ved det til medl. udsendte referat af generalforsamlingens forløb i september Beretningen godkendtes. Ligeledes godkendtes det til medl. udsendte regnskab. Ny valg til bestyrelsen gav følgende resultat: Kasserer Kaj Fischer Næstf. Anker Träger Suppl. Ove Kronholm - Ole Rathje

12 Herefter udgør den samlede bestyrelse følgende: Formand: Vald. Schlosser Næstf.: Anker Träger Kasserer: Kaj Fischer Sekr. : A. Andersen Fru Grethe Rathje Rev.: Th. Nielsen Helge Engvej Suppl.: Th. Nielsen E. Østergaard Andersen Ove Kronholm Ole Rathje Hr. Walther Petersen slog til lyd for at suppl. deltog i bestyrelsesmøderne. Dette besluttedes. På foranledning af et medlems klage over manglende græsslåning fra en nabogrund, anmodede forsamlingen foreningen om at forespørge hos kommunen om denne kunne afgive en autoritativ udtalelse til støtte for en skærpet kurs overfor forsømmelige grundejere. Honorarers størrelse vedtoges uændret. Endelig bragte formanden foreningens tak og anerkendelse til Fl. Dagger for flere års gode indsats i foreningen. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen 1970 afsluttet. V. Schlosser Svend A. Andersen, Sekr. O. Rathje

13 Afskrift fra forhandlingsprotokol pag. 57 til 58. Generalforsamling d. 19. sept 1971 på hotel Frederiksværk. Deltagelsen synes aftagende. Formanden bød velkommen og undskyldte den i henh. til lovene for sent udsendte indkaldelse der var forårsaget af vanskeligheder med leje af lokale. Hr. Ole Rathje valgtes til dirigent og foreslog inden de øvrige pkt. på dagsordenen blev behandlet at generalforsamlingens gyldighed blev sat til afstemning. Dette skete og det vedtoges, at generalforsamlingen skulle betragtes som beslutningsdygtig. Formandens beretning var ret kortfattet og omhandlede bl. a. de hyppige indbrud i sommerhuse hvorfor en vagtordning kunne synes hensigtsmæssig. Fr.værk kommune havde på en forespørgsel svaret at intet kunne forudses om kloakering indenfor den nærmeste tid. Om opsætning af nr. skilte kunne heller intet loves. Forslag om asfaltpålægning på vore veje baseret på indhentet tilbud blev gennemgående drøftet inden afstemning. Formandens beretning godkendtes ligesom det reviderede regnskab godkendtes uden kommentarer. Da ingen nye navne til afløsning af for de afgåede bestyrelsesmedlemmer var foreslået, genvalgtes disse. Som ny suppl. indvalgtes hr. F. Bang. Ingen forslag var indkommet fra medlemmer. Bestyrelseshonorarer fastsattes uændrede. Et forslag om et årligt honorar til de gennem årene faste revisorer vedtoges med kr. 200,- til hver. Under pkt. Eventuelt drøftedes om der skulle lægges ekstra slidlag på vejene. En afstemning herom gav udtryk for at tilbudet ikke f. tiden skulle benyttes, men at der kun som hidtil burde foretages de reparationer der mentes nødvendige. Tanken om at indgå samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger blev bragt på bane og bestyrelsen opfordredes til at arbejde herfor. Hr. Anker Träger slog til lyd for anskaffelsen af muldvarpefælder, som han gerne ville udsætte og tilse såfremt ejere på hjemsøgte grunde var interesseret heri. Lovens paragr. 19 c og st. e der omhandler tidspunkter for græsslåning blev af et medlem foreslået ændret således, at der på alle hverdage kunne køres med plæneklippere fra 8 18 samt på søndage fra kl Dette skulle formentlig indebære, at græsslåning kunne forventes udført og afsluttet indenfor de foreslåede nye tidsrammer. Ved den efterfølgende afstemning vedtoges forslaget.

14 Et sidste indlæg ved fru Kristensen opfordrede grundejerne til at praktisere hensynsfuld og forsigtig kørsel på vejene. Herefter afsluttede formanden ved at bringe forsamlingen sin tak for dagens interessante og saglige forløb. Endelig takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 1971 for aflsuttet. V. Schlosser Svend A. Andersen / sekr. O. Rathje

15 Afskrift fra forhandlingsprotokol pag.61 til 64. Generalforsamling i Frederiksværk den 17. september 1972 kl Kun ca 1/3del af Foreningens medlemmer havde fulgt indkaldelsen om at møde op på den årlige generalforsamling. Formanden bød velkommen og en forfriskning blev serveret til de fremmødte. Hr. Ole Rathje blev valgt til dirigent og gav efter at have takket for valget ordet til formanden for beretning. Formanden konstaterede at de længe savnede matr. og nr. skilte omsider var opstillet. Endvidere havde bestyrelsen hos komm. søgt oplysninger om der forelå planer for fremtiden der hovedsageligt ville berøre vort lille område eller som ville ændre noget af betydning, her tænkes særligt på den projekterede men endnu ikke igangsatte Halsnæsvej. Imidlertid er dette vejanlæg henlagt til økonomisk bedre tider, hvis sådanne skulle komme og hvad i øvrigt spørgsmålet om fremtidige planer angår, svarede komm. at der ikke i de allernærmeste år forelå sådanne, der ville ændre forholdene væsentligt. Form. omtalte de ved indkørslerne til Enghavevej opsatte skilte med påtegningen Gennemkørsel forbudt, Privat vej., der alene blev opsat som erstatning for de mere officielt ønskede skilte for fartbegrænsning, men disse var blevet nægtet af Politimesteren. Kommunen har kontaktet et rådgivende ingeniørfirma for at få udarbejdet et skitseprojekt for kloakering som herefter skal forelægges Landvæsenskommissionen. På et spørgsmål denne sag vedkommende antyder kommunen at tidspunktet for områdets kloakering nærmer sig, hvilket antageligt vil ligge indenfor tidsrummet 5 6 år. Formanden omtalte i forbindelse med problemet Træk og slip forskellige former og ordninger for vandklocetter. Som bekendt er septictanke ikke tilladte og der har været nævnt trixtanke, der betegnes som en forbedret model af septictank eller som et rensningsanlæg en miniature, men da trixtanken er forsynet med afløb, er den heller ikke anerkendt af sundhedsmyndighederne. Imidlertid kan de lukkede beholdere, der skal tømmes af et slamsuger firma tillades indtil alm. konventiel kloakering etableres. Det bemærkes dog at kommunen forbeholder sig ret til over skattebilletopkr. årligt at opkræve 200 kr. som afgift til rensningsanlægget. Der skal aftage den fra beholderne opsugede substans. Dertil kommer yderligere omkostninger til et slamsugningsfirma for at tømme beholderne. Fra kommunens side er man klar over, at Enghavevej er ret stærkt trafikeret og at det uden store udgifter for lodsejerne kan lade sig gøre at optage vejen som offentlig vej. Den skal i så fald udlægges til 12 m bredde, den er i øjeblikket 8 m bred, enkelte steder kun 6 m og det kan derfor formodes at lodsejerne langs Enghavevej skal afgive jord. Det forlyder at Frederiksværk ifl. gældende byplan må øges arelmæssigt med 2 3 % pr. år og at der er inderzonejord nok. Forhåbentlig kan vi så for en længere årrække fremover beholde vort sommerhusområde uantastet til gavn og glæde for os alle.

16 Forinden beretningen foresloges godkendt ønskede Hr. Anker Träger og hr. Walter Petersen ordet. Anker Träger havde søgt oplysning om prisen for nedlægning af wc beholdere og præciserede samtidig at installation af disse skulle foretages af en aut. kloakmester indenfor kommunen. Hr. Träger omtalte også vejens dårlige forfatning og udtalte som sin opfattelse at pålægning af slidlag var uomgængeligt nødvendigt, såfremt de ikke skulle blive helt ødelagt. Hr. Walter Petersen kunne ønske oplysning om. Hvor den såkaldte Halsnæsvej skulle gå og anmodede derfor Foreningen om at søge eksakt oplysning herom. Dette blev lovet af formanden. Efter disse indlæg godkendtes beretningen enstemmigt. Kassereren oplæste regnskabet og gav udtryk for sin tilfredshed med at kontingenterne gik så godt ind. Der fandtes ingen restancer. Regnskabet godkendtes. De afgående bestyrelsesmedlemmer genvalgtes for en ny to-årig periode, dog skiftede den hidtidige kasserer post med A. K. Petersen som herefter er Foreningens kasserer. Honorarer til formand, kasserer, sekretær samt revision fastsattes uændret. Under sidste pkt. på dagsordenen udtalte flere medlemmer, at de ønskede vejene påført et nyt slidlag, idet der henvistes til det tilbud der forelå på generalforsamlingen 1971, idet man dog gik ud fra, at arbejdet ikke kunne udføres til denne tilbudspris men at en noget højere pris måtte forudses. Et medlem mente, at det var urimeligt at andre grundejerforeningsmedlemmer i overdreven grad alene benytter vore veje til gennemkørsel fordi dele og hermed tænkes i sær på Odinsvej imod Melby samt sideveje fra Enghavevej henligger i ren naturtilstand med ral sten og skærver, som naturligt ingen ønsker at køre på. Medlemmet der rejste dette spørgsmål foreslog derfor, at der rettedes henvendelse til Frværk tekn. forvaltning med krav om at bemeldte veje bliver istandsat. Der vil herefter af bestyrelsen blive skrevet til kommunen for at få ordnet dette forhold. Endvidere vil der eventuelt i samråd med Birkekærgaard blive tilstillet enten komm. eller amt forslag om at der indføres fartbegrænsning på Enghavevej. Da der på generalforsamlingen åbenbart fandtes et flertal for at vejene blev gennemgribende istandsat og nyt slidlag pålagt, vedtoges det, især sa kun 1/3 af Foreningens medl. var fremmødt, at bestemme spørgsmålet om at lade vejene påføre slidlag skulle besluttes ved afstemning hos samtlige Foreningens medlemmer, hvorfor der skal udsendes til hvert enkelt medlem en stemmeseddel. Denne form for afstemning vil finde sted snarest muligt. Dette sidste afsluttede generalforsamlingens emner og formanden takkede de fremmødte for en god og saglig debat, hvorefter dirigenten afrundede med tak for god ro og orden efter ca 2 timers drøftelser og beslutninger. V. Schlosser Svend A. Andersen, Sekr. O. Rathje

17 Afskrift fra forhandlingsprotokol pag. 70 til 71. Generalforsamlingen, den 2/ på hotel Frederiksværk Formanden bød velkommen, og Ole Rathje valgtes til dirigent. Formanden aflagde beretning som godkendtes af forsamlingen. Kassereren forelagde det reviderede regnskab, der ligeledes godkendtes. Ind imellem rækken af dagsordenpunkter fremkom indlæg fra et medlem, som stærkt kritiserede bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Denne kritik, som kun støttedes af et af de øvrige medlemmer, tilbagevistes af forsamlingen. Valg til bestyrelsen gav til resultat, at Anker Träger tiltrådte som formand efter Vald. Schlosser, og som sekretær indtræder Ole Rathje som afløser Svend Andersen. Endvidere indvalgtes Grethe Fischer, Jørgen Larsen og Walther Pedersen. Grethe Rathje, der har siddet i bestyrelsen siden foreningens stiftelse i 1965, ønskede ikke genvalg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer undtagen Fl. Bang genvalgtes. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Formand: Anker Träger Næstformand: Ove Kronholm Sekretær: Ole Rathje Kasserer: Aksel K. Petersen Bestyrelsesmedlem: Walther Pedersen Suppleanter: C. Østergaard Andersen Grethe Fischer og Jørgen Larsen Revisorer: Helge Engvej og Kaj Fischer Honorarer til bestyrelse og revisorer forblev uændrede. Under Eventuelt behandledes enkelte indsendte forslag, og desuden fremkom der fra medlemmer i salen spørgsmål til debat. Anker Träger bragte på bane, om det var rimeligt, at kommunen kunne kræve installation af vandmålere. Hertil svarede Schlosser, at han fra en samtale med Teknisk Forvaltning kunne oplyse, at kommunens vedtægter indeholdt bestemmelser om en sådan installation, fordi den enkelte parcelejer herved kom til at betale for eget forbrug. Träger redegjorde for baggrunden for opsætning af fartbegrænsningsskiltene. Et forslag om indførsel af et medlemsblad vandt ikke tilslutning, men forsamlingen gik ind for, at der skulle ske skriftlige meddelelser til medlemmerne, når der forelå oplysninger af større vigtighed.

18 Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade ikke behandlede veje påføre et emulsionslag, såfremt dette kunne ske for ca kr. Bestyrelsen blev anmodet om at undersøge betingelserne for at tilslutte sig grundejerforeningernes fællesråd. Det blev ligeledes henstillet, at bestyrelsen undersøgte muligheden for at få opstillet en telefonbox inden for området. Den afgående formand takkede medlemmerne for godt samarbejde i de 8 år, han havde fungeret, og ønskede foreningen held og fremgang. Herefter kunne dirigenten takke de fremmødte for en god og udbytterig generalforsamling A Träger J. Larsen sekretær

19 Afskrift fra forhandlingsprotokol pag. 78, 79, 80 og 81. Generalforsamling søndag den 1/ Kl. 10 på hotel Frederiksværk. Formanden, Anker Träger, bød velkommen og bad om forslag til valg af dirigent. Af 3 foreslåede valgtes Kaj Fischer med 17 stemmer. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, nemlig ved skriftlig meddelelse til medlemmerne den 7/ En optælling viste, at der var 39 stemmeberettigede grundejere til stede. Formanden nævnte i sin beretning, at der siden sidste generalforsamling var behandlet 76 sager. Han måtte derfor for mange af sagers vedkommende henvise til det i februar 1974 til medlemmerne udsendte bilag, hvori der detaljeret var redegjort for forløbet af en række vigtigere sager. Han oplyste at der var oprettet en konto for indskydelse i kloakfonden. Formanden omtalte den mod gårdejer Jørgen Jensen, Ramsbakkegaard, verserende sag, hvor grundejerforeningen gør gældende at Jørgen Jensen i henhold til en deklaration af 13/ skal deltage i udgifterne til vedligeholdelse af en vej i foreningens område. Da der kan blive tale om at gårdejeren skal betale ca kr. og da en uforbindende samtale med justitsministeriet, antydede at vi skulle have en chance for at vinde sagen, og at vi formentlig kunne få fri proces, havde bestyrelsen fundet fornødent grundlag for at træffe en aftale med advokat Finn Borum om, at han skulle undersøge sagen. Spørgsmålet om det berettigede i at kommunen ønsker at etablere vandmålerbrønde, ligger nu i Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt. Anker Träger orienterede derefter om det etablerede samarbejde med 5 nabo-grundejerforeninger i et udvalg repræsenterende 570 medlemmer. Träger fungerer som formand for udvalget, som især har drøftet det af Fællesrådet for Asserbo-egnens Grundejersammenslutning (F.A.G.) tagne initiativ til dannelse af en sammenslutning af fritidshusejere under Frederiksværk Kommune, og et udvalg på 5 medlemmer, som skulle være en slags underudvalg under kommunens økonomiudvalg. Träger nævnte bl. A., at Winkel, der er formand for F. A. G., uheldigvis havde truffet aftale med kommunen om dannelsen af sammenslutning og udvalg, inden de forskellige grundejerforeninger havde fået orientering om, hvad et sådant samarbejde skulle gå ud på. De respektive foreninger måtte jo først spørge deres medlemmer, om de ønskede at binde sig til en sådan samarbejdsform over for kommunen. Generalforsamlingen skulle i øvrigt i dag tage stilling til, om bestyrelsen skulle gå videre med sagen om en eventuel godkendelse af en samlet plan for etablering af nedsivningsanlæg inden for foreningens område jfr. Den i februar 1974 udsendte redegørelse. Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning. Et medlem Axbøg takkede formanden og bestyrelsen for det store arbejde der var udført. Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som godkendtes. Et medlems forslag om et forhøjet beløb som telefongodtgørelse til formanden vandt ikke tilslutning, idet kassereren gjorde opmærksom på, at alle særlige udgifter godtgøres.

20 Forud for afstemningen vedr. nedsivningsanlæg gav sekretæren en orientering om spørgsmålets hovedpunkt. Under en drøftelse fremhævede et medlem, at de medlemmer, der iflg. en evt. samlet plan ikke kunne få septictank, ikke måtte få pligt til noget andet (samletank). Et andet medlem indvendte, at mange (nær Birkekærgaard) ikke ville kunne få nedsivningsanlæg. Ved en afstemning stemte 24 for og 5 imod, at bestyrelsen skulle gå videre med sagen om godkendelse af en samlet plan. Der stemtes derefter om, hvorvidt bestyrelsen skulle have bemyndigelse til at indmelde foreningen i foran omtalte sammenslutning af fritidshusejere i Frederiksværk Kommune. Generalforsamlingen tilkendegav enstemmigt, at man ikke ønskede at gå ind i dette samarbejde på det foreliggende grundlag, men ønskede samarbejdet med de fem naboforeninger fortsat. Bestyrelsen genvalgtes, og til de to ledige poster som suppleanter valgtes Gert Petersen og Gudrun Hansen. Der var ikke indkommet forslag til drøftelse. Under Eventuelt blev det oplyst, at der er i vejfonden. Med 37 stemmer bemyndigedes bestyrelsen til at lade fornødne udbedringer af vejene udføre inden for de penge der er til rådighed. På forespørgsel orienterede Träger om byggeriet på Thorsvej 2, der var gået i stå på grund af ejerens sygdom. Der kunne blive tale om, at den ved vejen liggende affaldsbunke ville blive fjernet ved bestyrelsens foranstaltning. Stenene i rabatten på Nannasvej havde fået lov til at ligge endnu et års tid. Halsnæsvejen ville efter det foreliggende ikke komme til at berøre vort område. Bygges formentlig Kommunen ville retablere Melbystien til vinter (fra sydøstlige hjørne af foreningens område til Frederiksværk). Efter endnu nogle rosende ord til bestyrelsen sluttede generalforsamlingen. A. Träger J. Larsen Sekretær

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Grundejerforeningen Åsen 4700 Næstved Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN ************************************************************* 1 Navn og formål 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Nuværende tekst Ny tekst Bemærkninger LOVE for grundejerforeningen SØNDERHOLM LOVE For Grundejerforeningen SØNDERHOLM Stiftet i 1950 Seneste

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte er indsat sidst i denne fil

1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte er indsat sidst i denne fil Stikordsregister til love, ordensregler og deklarationer for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte

Læs mere

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR 1 Selskabets navn er, Fuur stk. 2 Den geografiske afgrænsning for selskabets område svarer til afgrænsningen for Sundsøre Kommunes lokalplan nr. 23.1, samt

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere