~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j"

Transkript

1 ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i aktion ~. I dagene den jannuar lå den store japanske bilbåd "Continental Highway" i Århus havn for losning af godt og vel 250 Toyotaer. Der blev kun arbejdet i halvanden time den f~rste dag, og da vi den efterf~lgend~ ' dag ligeledes besluttede at gå hjem efter frokost, begyndte Stevedoren.. at få ild i r~ven. De ku' jo godt se at det ville blive temmelig dyrt at ha~sk~jten liggende week-enden over, så noget måtte der jo g~res! Så i ly af det knapt overståede skurm~de, begav hele det beskidte skruebr<ekkersl~ng sig snigende ud til pir 4, for at udf~re deres lyssky virksomhed.

2 br~kerstillinger. Ja, selv Jan Lauritsen var derude, men havde nu nok mere travlt med speederen end med kultveiltemåleren. Nå, men det var nu nok heller ikke forgiftningsfaren, de var mest bange for. De styrtede rundt som om fanden selv var i h~lene på dem, men kontorfuldm~gtig Bull gentagne start vanskeligheder forhindrede dem dog i at blive f~rdige, inden de blev afsl~ret i deres nyoprettede skrue I hvert fald var de som sunket i jorden, da 30 til 40 havnearbejdere kort efter m~dte op. Og det var nok det mest fornuftige de foretog sig den dag, eftersom badescesonen jo ikke er begyndt endnu. Hvad der er sket med dem vides ikke, men har de k~rt dem herop på lastbiler har det i alle tilf~lde kostet et par kroner. Og for at det skulle stå helt klart for form~ndene, at skruebr~keri ville vi under ingen omst~ndigheder finde os i en gang til, blev de mandag morgen på stillingspladsen m~dt af et takfast: Skruebr~kker, Skruebr~ker, Skruebr~ker. Så det varer nok noget inden direkt~r "ris til egen r~v", iv~rks~tter lignende skruebr~ker-akt' - ner, i rnodsat fald må han heller il melde sig et kursus i vintersv~mning red. Terminal forvalter, Knud Hansen, m~dte kort efter op; og under en regn af snebolde, forsikrede han at det var blevet en tak for beskidt og farligt for,d~t.beskidte dusin", og at de ville indstille skruebr~keriet med de 52 biler de allerede havde k~rt i land. Midt på eftermiddagen smed Continental Heghway så fort~jningerne og sejlede videre til Antwerpen, medbringende biler beregnet til Århus.

3 STRE~KEH~A3LP UNDER BISTANDSLOVEN ' -' 3 Nu har vi aktioneret i rnere end ~ en rnåned. Overarbejdsncegtelsen og strejke~~gene begynder at kunne Irrerkes i pungen. For de fleste går. det vel. Men for dem, der sidder i nyt hus, og san er tvungen til at have bil for at komne til og fra arbejde, kniber det tnåske med at klare.de rnånedlige udgifer. Men der er hja::j,p at bente. I bistandslovens 37 står der, at enhver har ret til c;zlkonanisk bistand, når edkcmnende rnidlertidigt har behov for 95konauisk stc;zltte på grund af en andring i sin.e forhold. I::et betyder, at Direktc;zlr Frils, hvis strejken varer lange nok, vil ktmne gå op på sociaikontoret og få hjcelp til opvarmning af sit swimmingpool og til sit Rotary Rontigent. lel det oetyaer også, at en havn~bejder, der.er ude i en arbejdskonfliktuanset om den er overenskariststridig eller ej- er berettiget til st(6tte. Vi er også -rrea den fann for konflikt, vi er ude i, nemlig overarbejåsna:gtelse, berettiget til 95konanisk hjcelp. rn~ tvivl om det. hwrnår kan man så få h~a>j p Groft sagt kan ron sige, at hvis man er vant til at tjene fra en kr og opef ter og disse penge bruges til at be-._ le faste udgi-fter - og ikke til vcertshussilg og ferierejser - så kan man få sutr pleret den indt.:b:jt man har under konf likten op til det, rnan var vant til at tjene fc;zlr. Det gcelder også selv an man har fast ejendan eller sparet en mindre Slilil penge op. Bistandskontoret kan ne;nlig ikke forlarige at man skal bruge sine opsparede;? penge, hvis disse er sparet op til- en ny bolig, forbedring af den bolig man har ( uanset an man er ejer eller lejer), sin egen eller bc;zlmenes uddannelse. Det står i loven. Men der står ikke noget an- at hvis man har nogle pc-nge på boqen, at man så finder ud af, at det lige netop var en af de ting pencjene skulle bruges til. Og det sarrme gcelder fast ejendan. Hvis man har anbragt sin fonnue i egen bolig eller i et kc;zlret(6j, der er nc;zldvendigt for at kcmne på arbejde, så kan kcnmunen ikke forlange, at rnanscelger eller belåner det. Det g~lder også for sornrnerhus. Hvor rnanqe penqe man kan få, er forskelligt afhangigt af hvilke faste udgifter, man plejer at have. San et eksernpel på hvordan kcmnunen regner ud, kunne man tage et budget for en familie med to bc;zlm. De faste 1 rnånedlige udgifter for denne familie, kunne se sådan ud. Kost og personlige f omc;zldenheder 2 bc;zlm kost og " " Husleje Lys og gas Vanne. Bc;zlmepasnin;r Transport Fagforeningskontigent TV licens Telef onabonnerrent Rimelige afdrag f.eks. m,6bler Ialt 2500 kr So - 7o kr Familien tjener så rneget, at den plejer at kunne betale disse udgifter. Men nu strejker :månden, og familien har derfor kun 6256 kr til rådighed hver maned. Den familie kan hente : 3000 kr på bistandskontoret hver rnåned. - Hvordan oq på hvilke betingelser kan man få pengene. Hvis man f inder ud af at rnan får brug for hjcelp, så skal man henvende sig så hurtigt

4 san mlligt. F~rst fra den dag man har henvendt sig an hjatl.p regner man nernlig f ra. Det hjatl.per altså ikke at dukke op l i ge netop den dag, man har brug for pengene. Og pengene får man ikke fora:!ret. De ydes san lån. Men de er rentefrie og tilbagebetalingsvilkårene er yderst rimelige. Og er der ikke penge på budgettet til at klare afdragene - f,eks. på grund af nedgang i indkanst eller sygdan - så f alder tilbagebetalingskravet VcEk efter 3 år. Eentrpraktisk l::la!rer man sig ad på f~ lgende måde. - Man henvender sig på det anrådekontor under socialforvaltninge!}, san man hi;zlrer i nd under og foreligger dan problemet. Det er en god ide at ringe f~rst, fordide har så travlt at man får en tid ligesom hos lagen. Er man lidt usikker, kan man henvende sig hos SIDs socialrådgiver i Skovgårdsgade. UI. ~""' he 7. f e mmer ude n r e n ter, "'-' lv at,;ulic.. Det er også en god ide, hvis de er lidt uvillige til at slippe k l ejnerne på socialkontoret. Der er nogle socialrådgi verne, der ikke synes det er en god ide at give penge til arbejdere, is~r da ikke, hvis de s trejker. Men det skal de altså, og h e r kan en henvisning til SIDs socialrådgi ver tit hj~lpe lidt på hukommelsen. Man kan også snakke med en fra bladet og eventuelt få en pjece, der h edd<~r"sociale rettigheder under arbejdskonflikt~ Den er udgiv e t af Dansk Socialrådgiverforening, o g det er den, vi har skrevet den her... a_r_t_i_k_e l u_d f_r a_. :~ _ -- 1 Et _Uodt Raad ~ K~re hr. f~steindpisker Altschuler! K~b dig en malkeskammel,at s tå op på, når du om morgenen puster dig op på stillingspladsen. Det vil - uden tvivl g~re dine argumenter mere slagkraftige. 1 APRIL: INDGREB I UN DERSTOTTELSE.N Ikke nok med at overenskomstforh andlingerne er gået i stå, så er vores reall~n også truet fra anden s i de. D2t er vidunderbarnet Svend Auke n, "vor mand i regeringen", der h ar fundet ~d af, at de arbejdsl ~ s e får for meget i underst~tt e l s e, og det har landet ikke råd til. Derfor har han lavet nogle l ovfo r - s lag til ~ndring af dagpenge reglerne. De nye love rammer arbej d s l~se. fra mange forskellige områder, men i forhold til os havnearbejdere er der to ting der er specielt v i gtige. 1) 10 stk 2 siger : "Har et medley i en uge haft besk~ftig e ls e af st~. re omfang end svarende til fagets normale arbejdstid, overf~re s ove r skydende timer tilden f~lge nd e uge." Det vil altså sige at har man f. eks. v~ret en uge i en suger, 75 t i me r, og for en gang skyld tjent en o rdent lig ugel~n, s å medregnes de 35 timer i n~ste uge. Vanset om man så f~r arbejde eller ej i n~ste uge, er der und erst~t ikke en krone at hente i telse. ( i henhold til den nye 32- timers-regel - se n~ste a f s nit ) 2) Men for at g~re det endnu v~rre har den h~je minister nernlig i sine bem~rkninger til forslaget, f o res r t at man laver et cirkul~re, der sig at den gr~nse for suplerende underst~ttelse, der i ~jeblikket ligger på 36 ~ time rykkes ned t il 3 2 timer. Så er det jo at man skal til at o verveje hvornår det i det hele tag kan betale sig at gå på arbejde. Lovforslagene kommer til. vedtagelse 1. april, og vi vil da opfordre til at vi tager kontakt til de a n dre havne og får stablet nogle l an d s d ~k ~ kende aktioner på benene, så vi kan fort~lle fjolletinget hvad vi mene r om dem. Hvis vi ikke som f årene skal lade os klippe i både h oved og r~ v, så er der ikke andet at g~re end at p r o- tes tere og aktionere.

5 Polaris Kebenhavn 0 Arhus 5 tur. retur!! POLARIS mel. F~rst den ene vej så den anden ve j tempo. Langsomt.... I En kold, kold morgen, mandag d. 5/2, lå Polaris som S<Edvanligt. på kaj 89. Alt var iset ned, dog ikke havnearbejdernes hum~r. For der havde lige - <Eret aktion på stillingspladsen mod tevedorens skruebr<ekkervirksomhed. Form<Endene var stadig r~de i kammen, (t<enk hvis de en dag blev det i sindet) og nogenting forlegne. Det var 1ok heller ikke SCErliqt rart at blie konfronteret med de folk, hvis arbejde man havde skruebr<ekket om fredagen. Alt var således såre godt, bortset fra Polaris. M<Eglerne, profitgridske som de alt~d er, havde nemlig v<eret så forudseende at sende båden til Arhus inden K~benhavn denne gang, fordi man ikke rigtig vidste, om den ville blive losset i KBH. Dette bet~d rent faktisk, at alt Århusgods var sp<erret inde bag KBHgods, hvad der naturligvis var en helt uholdbar situation, Mon ikke det gjorde ondt både i hoved og r~v (pengepung) hos de ansvarlige, der fortsat - n<egter at f orhandle lokal overenskomst? De par kroner man pr~ver at spare, er sgu efterhånden kastet i baljen flere gange. (Hvem mon kommer til at hente skallerne op igen) Alt i alt en god aktion, der beviste sammenholdet med K~benha vn og blandt os selv. NB. Vidstc I at toldv<esen e t nu e r begyndt at st~tt ~ havnearbejdernes kamp. I de to timer vi var på Po l a r is den dag, måtte vi indstille arbe jdet en ~ time, fordi tolderne havde smidt deres volvo midt på brokla ppe n! fed tjald Form<Endene havde det forslag, at man jo bare lige kunne fl<ense KBHgodset, og så k~re det ombord igen. Men her var svaret naturligvis: Århusgods er Århusgods, KBHgods er KBHgods. Altså måtte båden lette for KBH, og så siden returnere til Århus om onsdagen, for at blive gjort f<erdig. Onsdag den Sa n g Havnearbejderne morgensang f or Steve dore form<endene, dette b lev gjort for at under strege hvem der har magten, CEren men ikke skillingerne, amen. under morgensamgen bed Thorva ld (til stor "skuffelse" for s amtli ge havnearbejdere) sin c igar istykker. F lere havnearbej dere f ors~gte at samle ind til en ny cigar, men det lykkedes ikke, da der ikke var nogen der ville spytte i ' kadsen!

6 6\ INDUEG FRA lwaenhavn Det er f~rste gang vi skriver til "HAVNEARBEJDEREN", men det bliver sikkert ikke sidste, for det vi har fået op at stå med samarbejde de forskellige havne imellem er noget af det mest positive, der er sket i de 6 til 7 år vi har v~ret havnearbejdere. F~rhen har det altid v~ret sådan, at havde vi nedlagt arbejdet på et skib i K~benhavn, ja, så blev det taget enten i Århus eller en anden havn - eller omvendt. Men denne udvikling har vi heldigvis fået vendt nu og har fået et virkelig godt samarbejde igang ikke kun med Århus men også med de svenske og engelske havnearbejdere. Og d~t er en udvikling, der viser fremad. Det er på den måde, vi får fat i n~glen til de ellers så lukkede peng_ekasser hos de for,. skellige stevedorer, når de ser at de ikke kan flytte skibene efter deres fo~godtbefindende. Rer i K~benhavn har vi forlangt en fast.timel~n på 60 kr. i timen til alle mand, der arbejder i havnen i stedet for alle de forskellige l~nninger, der har v~ret indtil nu, hvor skibsarbejderne fik en l~n, liftf~rerne fik en anden og _pakhusarbejderne fik en helt tredie.. Det har ikke v~ret til andet end at s~tte splid karruneraterne indbyrdes, så de ikke kan blive enige om noget so~ helst, og imens har steyedorerne siddet og gririet grundigt af vores indbyrdes splid, men det skal v~re slut nu. henstillinger om at tage overarbejde igen, for det er da helt klart, at arbejdsgiverne nu vil pr~ve, at rarrune os ~konornisk, for derigennern at få os til at rnakke ret igen. _ Men jeg kan love jer for, at der findes mange, som også vil st~tt~ ~konornisk, når det korruner så la, for vi kan jo hurtigt v~re enige om, at der er ingen af os, der har haft en normal indt~gt i januar rnåned. v1 har også h~rt fra Sverige, a e ved, at de kampe vi er inde i her i Danmark koster penge, og de er villige til at hj~lpe os så rneget det er muligt. For,~ de rimelige krav vi har sat både her og i Arhus, skal k~pes igennem til sejr. William & Lydia Jo l~~gere der går, des rnere fin er vi ud af. MS PLITVICE, der normalt tager fire d~gn at losse, korn til at ligge i Århus i fire uger. Vi har fra s~dvanligvis velunderret tet kilde fået oplyst, at de~ har kastet Arhus Oliefabrik ca i ligge-bod. Nu er det os, der h~r fat i den tykke ende. Med den solidaritet. der er vokset frem på det sidste, kan vi ikke undgå at vinde. Det skulle da lige v~re, hvis vi begyndte at rette os efter Arbejdsrettens forskellige klassedorrune mod os med hensyn til bod o~diverse

7 Den 17 nov 1978, havde den engelske havnearbejder talsmands-kommite (NATIONAL PORT SHOP STEWARD COMITE). - indkaldt tillidsfolk fra alle st~re europ~diske havne til en international havnearbejder konference i Birmingham. Cer deltog havnearbejder fra Franrig, Holland, Belgien, Tyskland, Danmark, Spanien, Sverige, og England, og afbud fra Norge, Finland og Gibraltar. På dette m~de blev grunden lagt til et st~rkt internationalt samarbejde, hvor vi idag allerede har set nogle af de konkrete resultater. 7 internationalt---.--~~~~~~----~ ~j Om konferencen i Birmingham samt en uge sarnrnen med Bob Light, Micky Fenn, og Eddie Prevost rnrn., alle havnearbejdere fra London, er der lavet er rapport, som kan fåes på "HAVNE ARBEJDEREN"s redaktion. (adresse se bags iden). I l~bet af marts vil den n~ste konference blive afholdt i London, hvor endnu flere europ~riske havne havne har tilmeldt sig. Ib Lund. dette mangler vi ~ Vi har nu v~ret ude i konflikt i over 5 uger. Kampen har v~ret lang, vel egentlig l~ngere end vi havde -orestillet os. Men arbejdsgiverne har v~ret seje som bare helvede. Men det der er afg~rende er, hvem der er sejest i l~ngden, og her ~r der selvf~lgelig ingen tvivl om, t det er vi. Bevarer vi vores enighed og sarnrnenhold kan vi aldrig besejres. Og hertil kommer jo så, at arbejdsgiverne til stadighed har vist svaghedstegn. I forhold til deres f~rste tilbud på sp~rgsmålet omkring l~nnen har vi fået dem presset langt,. men altså ikke langt nok endnu. Noget andet er, at de har givet efter overfor et andet af vores krav, nemlig i sp~rgsmålet omkring thermot~j. En tidlig morgen med polarkulde på Arhus Havn blev arbejdsgi verne taget på sengen. De havde ingen mulighed for at afvise vores krav om thermot~j til hele banden, og selv om de va; l~nge om at finde ud af det, matte de til sidst krybe til korset. Og hermed f alder også deres argumenter omkring sikkerhedsst~vler og arbejdst~j til jorden. De kan jo godt udlevere den slags ting. - Men hvad mangler vi så i at vores minimurnskrav er opfyldt. Lad os lige ridse dem op: 1. Trucksf~rerne skal have 5-eren. 2. Tr~ådene og ~ri tas-ruten skal med op. 3. Tr~skost~vler, sikkerhedssko og arbejdst~j gratis til alle. 4. Arbejdsfordeling. Hovedkravet uden hvis gennemf~relse vi ikke accepterer nogen overenskomst. Dette er et krav, der ikke kan g~res op i kroner og ~re. Kravet angår vores muligheder for også fremover at rette ryggen. RED.

8 s\ I HIK: NYT Lige et referat fra. ~inters~sonen i indend~rs fodbold. vi havde meldt et hold til turneringen i D-r~kken, der bestod af 11 hold. Det blev til 3 nederlag, 2 uafgjorte og 6 sejre.hvilket gav e~ slutplacering som ni. 3;!! Vi deltog også i Hof-cup'en, men tabte den f~rste kamp 2-3, og var dermed ude af turneringen. Tr~ning!! Vi har tr~net hver l~rdag siden 27/1 fra kl lo Afgang fra svwmmehallen, styrk jeres kondition og m~d op. Snestorrn ingen hindring. Der er tilmeldt f~lgende hold: 7 rnands senior A-r~kken 7 mands senior CUP 2 Old boys hold 2 Old boys hold CUP 11 mands CUP Gert S. Lauersen STREJKEBRYDER SANGEN. Mel: 3 r~ver i Kardemununeby. Teks~ :Kattekloen. En f ormiddag på Århus havn hvor folkene konflikter de form~nd ville g~re gavn og ingen af dem svigter de listede på klude sko så ingen af os skulle tro at det var Toyota de k~rte i land både Buhl, Alshuller og Skuffe-mand., De ville mange biler k~re men Buhl han holdt i vejen og inden de blev f~rdige var gutterne på kajen de trode ikke deres ~jn' da vi vil' stoppe deres g~ren' i baljen vi smide alle mand også Buhl, Alshuller og Skuffe-mand. Sonuners~sonen starter media april og bliver afviklet på AiA's gamle baneanl~g, Åhavevej,Viby. Så her et råd vi give vil til alle skruebr~kker hold fingerne fra vores ting for ellers vi jer br~ker for vores solidaritet den meget l~ngere r~kke vil mod det I vil pr~ve at s~tte istand både Buhl, Alshuller og Skuffe-mand. EAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. 0et laves af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm~derne er åbne for alle havnearbejdere. Tiq og sted står i hvert nummer Alle indl~g optages ikke~indl~g til ~stergade bladm~de optages uden censur. Anonyme indl~g til nummer 29 skal sendes 46 senest d. 25. marts. N~ste afholdes onsdag d kl i 0stergade Abonnement kan bestilles på HAVNEARBEJDERENS redaktion, 0stergade 46, 8000 hrhus C.

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --.

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --. Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N..... IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ -.. - - -- 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - t I lllllllinf;t11lll ------ --- -- ---- --... ;? FORORD: 2... LiNDERTEGNEDE STARTEDE

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tti

~ aljnt ttrbtjbtt tti ~ aljnt ttrbtjbtt tti Nr. 34 80 ---_..- - -- - l I Abe~ t deba tblad for havnearbe j dere. Ansvar li g overfo r pre %e loven Ole M Profitfraeseren I Esbjerg Den langvarige strid omkring bl. a. bemandingen

Læs mere

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al:>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller. EXTRA FEB81 Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen

Læs mere

Ber:grnan Smiths containertrucks

Ber:grnan Smiths containertrucks Nr 35 Sept 80 Abent debatblad for havnearbejdere. Ber:grnan Smiths containertrucks Stenb~gh har k~bt fra Bergmann Smith og Co. en ny containertruck til 1,6 millioner. ~rucken har Stenb~gh t~nkt sig bemannet

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet,

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Logbog for Nick uge 1.

Logbog for Nick uge 1. Logbog for Nick uge 1. Malaga, Spanien Vi er søndag ankommet til det spanske med fly fra København. Velankommet i lufthavnen mødte vi allerede efter at have fået udleveret vores bagage den første sprogbarriere.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

flere penge. Altså, man kommer aldrig rigtig op af det. For lige så snart man får sin indkomst, så skal de bare bruges igen. I: hvordan skaber du

flere penge. Altså, man kommer aldrig rigtig op af det. For lige så snart man får sin indkomst, så skal de bare bruges igen. I: hvordan skaber du Interview nr. 1 Bilag 8: Transskription af interview med ung mand udeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 11.15-12.15 Interviewperson (IP): Ung mand, udeboende Interviewer

Læs mere

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse 1. Transkribering af fokusgruppeinterview 15/03-12... 2 2. Transkribering af interview af Anna Larsen

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Til stede Niels Skov: Niels Kenneth Hansen: Kenneth Mads Therkildsen: Mads Kristian Vøttrup: Kristian Niels 00:04:

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Logbog Malta Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Vi ankom søndag aften til Malta lufthavn, hvor vi blev hentet af en stor bil, og blev kørt over til hvor vi bor. Køreturen tog kun 15 min fra lufthavnen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere