Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 01-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Forretningsførerorgananisationen, Boligselskabet BSB Til behandling - for åbne døre Administrativ struktur - evt extern evaluering Kommunalreformen Borgermøde vedr. Kommunalreform Revision Ligningscentre Ansøgning om tillægsbevilling til drift og rådighedsbeløb Ansøgning om tillægsbevilling - Modernisering Stenstrup skole Ansøgning om anlægsbevillingtil udførelse af kloakering fra Ballen til Ringsgård Budget 2005 fastlæggelse af budgetprocedure Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, Planstrategi Forslag til Regionplan , indvinding af grus ved Sellebjerg Udlejning af Rødmevej 1 A Udsmykning af Torvepladsen i Stenstrup Ansøgning om støtte til renovering af 10 ungdomsboliger i Kollegiet Toften Emner til dialog- og temamøder i Kommunalbestyrelsen Eventuelt Information til pressen Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: EECenter Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 37 Til efterretning - for åbne døre 39. Til efterretning - Forretningsførerorgananisationen, Boligselskabet BSB J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Boligselskabet BSB har ved brev af 5. februar 2004 sendt regnskabet for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003 samt bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokol. Forretningsførerorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune og det er her deres regnskab bliver godkendt, men regnskabet sendes til orientering for de kommuner, hvor BSB har boliger som de administrerer. Indstilling: Til efterretning Bilag: BSB/regnskab 2002/2003. (121757) Taget til efterretning.

4 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 38 Til behandling - for åbne døre 40. Administrativ struktur - evt. ekstern evaluering 2004 J.nr.: Sagsid.: dok Initialer: ssm Åben sag På sit møde den besluttede Økonomiudvalget at invitere KL til et uddybende møde vedr. en evaluering af den administrative struktur. Det er tidligere besluttet, at den administrative struktur skulle førstegangs evalueres i Der har været en debat om fordele og ulemper ved at foretage evalueringen selv eller søge ekstern bistand. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den , at Økonomiudvalget skulle indhente pris for ekstern bistand. På denne baggrund har KL den fremsendt udkast til evaluering. Dette materiale drøftes med KL på Økonomiudvalgets møde den , førend udvalget træffer beslutning i sagen. I lyset af den kommende kommunalreform har evalueringen fået et supplerende formål: Udover at give grundlag for eventuelle justeringer/ændringer i strukturen hos os selv, kan evalueringen også give bedre grundlag for at vurdere, hvilke elementer i strukturbeslutningen, der kunne overføres til en ny kommune. Det er ikke udelukket, at vores argumenter i så henseende styrkes, såfremt vi har haft ekstern bistand til evalueringen. I den oprindelige beslutning om en ændret administrativ struktur ligger flere elementer blandt andet: Korte kommandoveje gennem mindre hierarki Let adgang for driftsenhederne til de politiske fagudvalg Større ansvar og kompetence til driftsenhederne blandt andet med det sigte, at der i højere grad kan tages hensyn til lokale behov Styring gennem driftskontrakter incl. lønsumsstyring Færre møder i fagudvalg flere drøftelser i Kommunalbestyrelsen Ingen politisk deltagelse i brugerbestyrelser, men flere dialogmøder mellem brugerbestyrelser og Kommunalbestyrelse Flere dialogmøder mellem driftsledere og fagudvalg I tæt opfølgning af strukturbeslutningen ligger blandt andet: De kommunale værdier Ledelsespolitikken blandt andet med værdibaseret ledelse. Værdier og ledelsespolitik opfattes nok af mange som en del af strukturbeslutningen og vil derfor indgå i evalueringen. Det, der blandt andet kan drøftes på mødet den med KL, er:

5 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 39 En realistisk bedømmelse af en afsmitning af strukturevalueringen over til opbygningen af de ny kommuner. Det vil blandt andet sige Egebjergs muligheder for at sætte fingeraftryk på den ny kommune Fordele og ulemper ved de forskellige evalueringsmetoder eksempelvis: Spørgeskema, individuelle interviews, gruppeinterviews, fokusgrupper En bedømmelse af, hvor den nedre grænse for en evaluering går, såfremt den skal være troværdig indad til og i den kommende kommunalreform En drøftelse af, om en evaluering i givet fald kan laves som et slags joint venture mellem Egebjerg og KL. Notat: Carsten Egø fra KL deltager ved Økonomiudvalgets møde kl På baggrund af drøftelserne fremsender KL konkret tilbud på minianalyse. Tilbuddet behandles på Kommunalbestyrelsens møde den Kommunalreformen J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Orientering og drøftelse omkring diverse aktiviteter i forbindelse med den kommende kommunalreform herunder Hvorledes borgermøder m.m. i forbindelse med strukturdebatten finansieres. Orientering om KL s møderunde med landets borgmestre. Egebjerg deltog i møde i Ringe den 12. februar 2004 hvor aktuelle emner vedr. kommunaløkonomien i 2003 og 2004 blev drøftet. Drøftelse af møde i Fåborg den 04. marts 2004 om kommunalreformen. Drøftelse af Ledergruppens høringssvar dok. nr Foreløbig drøftelse af kommunens høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

6 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 40 Bilag: Kommunalreform - høringssvar til Økonomiudvalget (123392) - Borgermøderne finansieres via udviklingspuljen. - Det anbefales, at der afsættes et særligt budget i budget 2005 til kommunalreformarbejdet. - Ledergruppens høringssvar modtaget meget positivt. Økonomiudvalget lægger i øvrigt vægt på, at personalets tarv varetages bedst muligt i forbindelse med en kommunalreform. 42. Borgermøde vedr. Kommunalreform J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag I forbindelse med den kommende kommunalreform afholdes 2 borgermøder, hvor - det første er af oplysende karakter og - det andet med vægten på de politiske holdninger. Første møde blev afholdt den i Stenstrup, hvor KL s løndirektør Peter Bramsnæs deltog. (referat ligger i sagen dok ) 2. borgermøde er fastsat til onsdag, den 10. marts 2004 kl i Øster Skerninge Forsamlingshus. Økonomiudvalget skal drøfte form og indhold af dette borgermøde. - Cafémøde 5 grupper, hvor politikerne fordeles. - Udvalgte emner fra grupperne, herunder værdier i en ny kommune. - Afsluttende debat. Kommunalbestyrelsen orienteres herom.

7 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side Revision J.nr.: K01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionsbesøg i (Delberetning for regnskabsåret 2003). Revisionens bemærkninger: Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Direktionens bemærkninger: Revisionen har i beretningen givet en række anbefalinger til udvalgte områder. Områderne vil blive gennemgået og drøftet med henblik på indarbejdelse, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Det kan oplyses, at den gældende (side 14 i beretningen) servicestrategi for Egebjerg Kommune atter er tilgængelig på kommunens hjemmeside. I forbindelse med et nedbrud på hjemmesiden i 2003, var den ved en fejl ikke blevet lagt ind igen. Det indstilles, at revisionsberetningen tages til efterretning og at direktionen anmodes om at gennemgå beretningens anbefalinger. (Revisionsberetning ligger i sagen dok. nr ) Beretningen er fremsendt Kommunalbestyrelsen pr. mail den Indstilles. 44. Ligningscentre J.nr.: A06 Sagsid.: Initialer: and Åben sag Fra Kommuneforeningen for Fyns Amt er modtaget henvendelse vedrørende ligningscentre. Kommuneforeningen opfordrer kommunerne til inden at tage beslutning om samarbejdskommuner for et skattesamarbejde og oprettelse af ligningscentre samt at ligningscentrene starter den

8 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 42 Kommunerne har hidtil løst deres del af skatteopgaven upåklageligt. For at fastholde en kommunal ligning peger Kommuneforeningen og Kommunernes Landsforening på, at et ligningscenter omfattende borgere vil have en tilstrækkelig størrelse i forhold til faglig kompetence og omkostningseffektivitet. Det anbefales, at ligningscentrene oprettes som et 60-samarbejde efter reglerne om etablering af skattesamarbejder og ligningscentre i Lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. lovbekendtgørelse nr. 805 af 24.september B. Der er i dag 45 fællesskaber omfattende ca. 165 kommuner. Skattechefforeningen for Fyns Amt anbefaler, at ligningscentrene bør indeholde samtlige ligningsopgaver for personer og at ligningscentrene skal fungere som backup for eventuelle servicecentre. Ligningscentrene bør indeholde selskabsligning og såfremt det gøres muligt også opgaver, der i dag varetages af ToldSkat, f.eks. arbejdsgiverkontrol og momskontrol. Bilag: Ligningscentre (122657) Kommunaldirektøren indstiller at Egebjerg Kommune afventer forløbet af kommunalreformen. Indstilles. 45. Ansøgning om tillægsbevilling til drift og rådighedsbeløb 2004 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgninger om overførsler af ikke forbrugte drifts, anlægsbeløb samt låneoptagelser fra 2003 til 2004 jfr. kasse- og regnskabsregulativets bilag 4.5, idet bemærkes at tilsvarende beløb er sparet i I højre kolonne er anført overførslerne fra 2002 til Drift (2002 til 2003) Kommunaldirektøren ( ) Teknisk chef ( ) Økonomiudvalget i alt

9 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 43 Teknik- og miljøafdelingen ( ) Teknik- og miljøudvalget i alt Skole- og kulturafdelingen, kontraktområde ( ) Skole, og kultur, ikke kontraktområde ( ) Kirkeby skole ( ) Bymarkskolen ( ) Stenstrup skole ( ) Vester Skerninge Skole ( ) Egebjerg bibliotek ( ) Egebjerg Musikskole ( ) Fritidsafdelingen og ungdomsskolen ( ) Børne- og ungeafdelingen ( ) Daginstitutioner Fælles (0) Dagplejeformidlingen ( ) Bøgehaven (95.880) Mælkebøtten 0 ( ) Filippahuset ( ) Reginahaven ( ) Mariehønen ( ) Søvang (96.820) Kirkeby Børnehave ( ) Bulderby ( ) Solsikken ( ) Børne- og kulturudvalget i alt Hjemmeplejen, total ( ) Handicap og psykiatri (3.240) Socialudvalget i alt Drift i alt ( ) Anlæg Salg af Mælkebøtten Energibesparende foranstaltninger Materielgården Kirkeby skole Bymarkskolen Ollerup plejehjem Rådhuset ventilationsanlæg Økonomiudvalget i alt ( )

10 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 44 Rådighedsbeløb Grundsalg og byggemodning Byggemodning Seniorbofællesskab Byggemodning Langemarken, Ulbølle Byggemodning Sømarken 3. etape Erhvervsområde Smedegårdsvej Ledningsanlæg - omlægning Stationsvej Tilslutningsbidrag Rådighedsbeløb renov. Af ekst. Kloakledninger Renovering af ekst. pumpestationer Rådighedsbeløb byggestyring og tilsyn samtl. anlæg Renovering af ekst. kloakledninger Kloakering byggemodning Sømarken 3. etape Rådighedsbeløb småanlæg Rådighedsbeløb trafikforbedringer Cykelsti, Stenstrup - Stenstrup Syd Teknik- og miljøudvalget i alt ( ) Vedligeholdelse folkeskolerne Børne og kulturudvalget i alt ( ) Socialudvalget i alt Anlæg i alt ( ) Lån Kloakforsyningen Låneoptagelse i alt ( ) Samlede overførsler Drift Anlæg Låneoptagelse Netto overførsler 2003 til ( ) Økonomiafdelingens bemærkninger. På alle kontraktområder søges overførsel af netto restbevillingerne idet dog bemærkes, at der på dagpleje og daginstitutioner ikke overføres restbevillinger vedrørende forældrebetaling, idet forældrebetalingen ikke indgår i kontrakterne. at der i overførslerne på dagplejen ikke er medtaget en besparelse på løn til dagplejere som følge af, at der ikke har været børn til pladserne.

11 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 45 at besparelsen på visitationspuljen til daginstitutionerne ca. kr foreslåes overført til delvis dækning af rammebesparelsen på kr. 1,0 mio på daginstitutionsområdet i at der på biblioteket er medtaget en besparelse på betalingen til Svendborg Kommune for Egebjerg borgere der benytter biblioteket i Svendborg. at fejlbudgetterede indtægter vedr. selvfinansierede flexjob på 5 institutioner ikke overføres, da de manglende indtægter opvejes af besparelserne på de generelle lønpuljer. at der overføres låneoptagelse til finansiering af anlægsoverførsler på forsyningsområdet. at lånefinansiering til overførte anlæg på folkeskolen er hjemtaget i Samlet medfører bevillingerne et træk på kassen i 2004 på kr Kommunaldirektørens notat af Også i år søges overført store beløb. Lederne er blevet bedt om kort at forklare årsagerne til overførelserne og planerne for deres anvendelse. Disse forklaringer vedlægges. Årsagerne til beløbsstørrelserne er især følgende: sparede vikarmidler fx som følge af faldende sygdom udskydelse af besættelse af vakante stillinger merindtægter fx ved byggesager tilbageholdenhed med hensyn til extraord. vedligeholdelse fx på daginst.området budgettekniske forhold fx forskydelser af udbetalinger over flere budgetår. Overførelserne tænkes især anvendt på: Renoveringer, inventar, afvikling af overarbejdspukkel, kurser. Overførelserne var sidste år på godt 8 mio - i år ønskes overført knapt 11. Der er altså tale om, at driftsenhederne er i en position, hvor der kan overføres 3 mio mere end sidste år. Som anført under sidste års debat om overførelser, viser erfaringerne med indførelse af driftskontrakter især 2 ting: For det første vil der de første år gælde et "forsigtighedsprincip" forstået således, at man holder meget igen, indtil man bliver fortrolig med den fri administration af hele budgettet, incl. lønningerne For det andet øges ansvarligheden og bevidstheden i budgetstyringen. Eksempelvis kan besættelsen af vakante stillinger skubbes for at lægge penge op til senere, ønskede investeringer. Jeg har drøftet erfaringerne på disse områder med Skanderborg Kommune. Kommunen der har knapt indbyggere mod Egebjergs knapt har haft driftskontrakter og en decentral struktur i ca. 10 år. Skanderborg har gjort den erfaring, at overførelserne"topper" efter et antal år for så at stabilisere sig på et rimeligt fast niveau.

12 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 46 I Skanderborg toppede overførelserne efter ca. 6 år, hvor der var tale om overførelser på ca. 25 mio. for herefter de seneste år at falde til ca. 10 mio. et niveau, man anser for stabilt. Skanderborg betragter overførelserne som en del af kommunens kassebeholdning. Kommunens kassebeholdning har de seneste par år gennemsnitlig ligget på mio. (dvs., incl. overførelserne). Skanderborg har aldrig inddraget nogle af overførelserne, idet man betragter det som væsentligt, at driftsenhederne ikke vender tilbage til gamle dage, hvor de årlige budgetter absolut skulle bruges fuldt ud uden hensyntagen til eksempelvis investeringsønsker for de næste år. I Skanderborg anvendes overførelserne typisk til anlæg, renovering, inventar, kompetenceudvikling mv. Til gengæld accepterer Skanderborg kun helt undtagelsesvis tillægsbevillinger til drift og anlæg. Disse udgifter finansieres i stedet i stor udstrækning via overførelserne. Denne praksis fra Skanderborg adskiller sig markant fra Egebjergs praksis hvor anlæg finansieres gennem bevillinger, meddelt af Kommunalbestyrelsen. Det bør give anledning til overvejelse i Egebjerg, om den hidtidige praksis bør opretholdes med virkning for fremtiden. Billedligt talt kan man sige, at vores kassebeholdning består af 2 dele: en central kassebeholdning med fri midler en decentral kassebeholdning med overførelser. Med driftskontrakter og lønsumsstyring vil forholdet mellem den centrale og den decentrale kassebeholdning forrykke sig: Den centrale vil fylde stadig mindre i forhold til den decentrale. Hvis tillægsbevillinger derfor fortsat skal finansieres via den centrale kassebeholdning, vil der blive stadig mindre og mindre at gøre godt med. Og en stadig større del af kommunens samlede kassebeholdning vil være placeret decentralt. Dette er begrundelsen for, at Skanderborg har den praksis, at tillægsbevillinger til anlæg som alt overvejende hovedregel ikke gives. Med samme begrundelse kunne det overvejes at ændre praksis i Egebjerg fx således, at man med virkning fra budget 2005 besluttede, at anlægsbevillinger meddeles som hidtil, men at tillægsbevillinger som alt overvejende hovedregel må finansieres inden for de pågældende udvalgs samlede budget.

13 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 47./. vedlagt Ledernes bemærkninger til driftoverførslerne fra 2003 til 2004 (123464) Indstilles til godkendelse. Vedr. spørgsmålet om evt. ændret praksis indstilles dette til særskilt temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen. 46. Ansøgning om tillægsbevilling - Modernisering Stenstrup skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen har i juni 2002 besluttet, at modernisere Stenstrup Skole for 2 mill.. Projekteringen blev imidlertid sat i stå p.gr.a. usikkerhed om skolestrukturen. Efter kommunalbestyrelsens beslutning om uændret skolestruktur har Stenstrup Skole revurderet sit moderniseringsbehov i forhold til de midler, der er til rådighed. Stenstrup Skole fastholder, at de mest presserende behov i.f.m. en modernisering af skolen er: nye klasselokaler - grupperum til eleverne - møde og arbejdspladser til lærere Skolen er indstillet på, at en inddragelse af kantinen vil være den mest realistiske løsning. Teknisk Afdeling peger ligeledes på kantinen, som den eneste realistiske mulighed for at de udmeldte behov kan tilfredsstilles for de afsatte midler. Skolen peger desuden på at etablering af en ydergang på mellembygningen, så det nuværende gangareal kan udnyttes, men denne løsning vil ikke alene kunne udfylde det presserende behov. Skolen gør opmærksom på, at behovet er særdeles presserende, og at der i øjeblikket ikke kan tilbydes tilfredsstillende vilkår for undervisningen til hverken elever eller lærere. De afsatte 2 mill. er suppleret med kr. fra renoveringspuljen, idet skolen har ønsket at anvende disse midler, der var afsat til renovering af gårdtoiletterne, til etablering af toiletter inde i skolen i f.m. moderniseringen. Låneadgangen er p.t. betinget af, at arbejderne udføres i Projektering og udførelse må derfor fremmes mest muligt. Det indstilles at anlægssummen frigives til Børne- og kulturudvalgets disposition. Knud Rasmussen og Henning Witt er indbudt til mødet kl

14 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 48 Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Det indstilles at anlægssummen frigives til Børne- og kulturudvalgets disposition. Notat: Økonomiafdelingens bemærkninger af : Til investering i modernisering af folkeskolerne blev der i investeringsoversigten for 2002 afsat kr beløbet er maj måned overført til Investeringen var finansieret ved lånedispensation fra henholdsvis den ekstraordinære lånepulje til folkeskolebyggeri samt den ordinære lånepulje. Da projektet ikke blev gennemført i 2002 blev lånedispensationen bevilget overført til 2003 med den bemærkning fra indenrigs- og sundhedsministeriet, at vi ikke måtte forvente overførsel af lånedispensationen efter Kommunalbestyrelsen frigav i juni 2002 en anlægsbevilling på kr til sikring af bygningsværdierne på skolerne til børne- og kulturudvalgets styring af projekterne. De resterende 2,0 mio. kr. kunne frigives senere til modernisering af Stenstrup. Børne- og Kulturudvalget ansøger nu om en frigivelse af en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udvalgets disposition. Ansøgningen svarer sålede til det resterende beløb i investeringsoversigten for 2003 og kræver således ikke yderligere forbrug af kassen. Det skal bemærkes, at såfremt projektet ikke kan færdigøres inden udgangen af 2003 skal der søges dispensation til overførsel af låneoptagelsen til 2004, hvilket først kan ske efter at forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2004 er afsluttet medio juni Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Kommunalbestyrelsens beslutning den Godkendt. Økonomisk afdeling har nu indhentet tilladelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet til at overføre låneoptagelsen til Teknisk afdeling har udarbejdet skitser og overslagsberegninger (foreligger til mødet). Anette Hüttel, Henning Witt og Knud Rasmussen deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der udarbejdes projekt til licitation på moderniseringen. Moderniseringen af Stenstrup Skole er udbudt i licitation, som besluttet på Børne- og kulturudvalgets møde den Tilbuddene åbnes den 24. februar På udvalgsmødet vil der foreligge en indstilling om projektets tilpasning til frigivne anlægssum. Anette Huttel, Henning Witt og Knud Rasmussen deltager i mødet kl

15 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 49 Til mødet lå følgende indstilling: 1. Afsnit 1 ( klasseværelser m.v. ) gennemføres nu 2. Afsnit 2 ( erstatning for gårdtoiletter ) afventer tillægsbevilling 3. Afsnit 3 (grupperum) udgår. Ad. 1 : Delprojektet ( afsnit 1 ) kan gennemføres uafhængigt af afsnit 2. Projektets hurtige gennemførelse løser et akut problem med indtrængende vand i kantinen (anslået akutudgift kr.) Ad. 2 : Tillægsbevilling til delprojekt 2 søges hurtigst muligt, så det alligevel kan gennemføres i sammenhæng med afsnit 1. Alternativt, men fordyrende, kan delprojekt 2 gennemføres med en bevilling i Et problem med svampeangreb i omklædningsrum, som der er bevilget kr. til, bliver væsentligt dyrere, såfremt det ikke løses i forbindelse med gennemførelse af afsnit 2. Ad 3 : Delprojektet (afsnit 3) gennemføres, når der foreligger en ny anlægsbevilling Alternativ: Der udarbejdes nyt projekt og afholdes ny licitation. I de nyt projekt, der tilpasset anlægssummen, vil der skulle indarbejdes væsentlige forringelser for skolens pædagogiske miljø. Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Fraværende: Vibeke Rindom Afsnit 1 påbegyndes umiddelbart. Der ansøges om en tillægsbevilling på kr., således at afsnit 1 og 2 kan gennemføres samlet. Der skal gøres opmærksom på, at budget til uforudsete udgifter er reduceret med kr. Bilag: Skolevej 2 Ombygning 2004 (121921) Notat vedr. Børne- og kulturudvalgets indstilling til Økonomiudvalget ang. tillægsbevilling til Stenstrup skoles anlæg. (123839) Oversendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling om, at tillægsbevilling ikke meddeles.

16 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side Ansøgning om anlægsbevilling til udførelse af kloakering fra Ballen til Ringsgård J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling til udførelse af en afskærende ledning fra Ballen til Ringsgård på kr Ansøgningen finansieres med kr afsat under stednr Kloakering fra Ballen til Ringsgård med tillæg af kr afsat under stednr Rådighedsbeløb til byggestyring og tilsyn med samtlige anlæg Endvidere søges indtægtsbevilling på kr afsat under stednr Tilslutningsbidrag Ballen til Ringsgård Projektet udføres fordi Ballen renseanlæg er forældet og nedslidt og projektet vil være med til at forbedrer vandkvaliteten i farvandet syd for Fyn. På strækningen fra Ballen til Ringsgård vil det være muligt at tilslutte ejendomme som kloakledningen passerer på strækningen til kloakledningen herunder Syltemaen campingplads. I dag er ejendommene ikke omfattet af bestemmelserne i spildevandsplanen, men vil blive taget med ved revisionen af planen, der er under udarbejdelse og forventes færdig i slutningen af året. Indtil da er det frivilligt om ejendommene vil tilslutte sig til kloakanlægget. Bilag: Anlægsbevillingsskema kloak Ballen til Ringsgård (123803) Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen instiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling kr og en indtægtsbevilling på kr Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Indstilles.

17 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side Budget 2005 fastlæggelse af budgetprocedure J.nr.: S01 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2005 og overslagsårene I forslaget til tidsplan er der lagt op til, at kommunalbestyrelsens møde i oktober flyttes fra den 6. til 13. oktober, for at høringsperioden mellem 1. og 2. behandlingen bliver så lang som muligt. Det skal bemærkes, at den 13. oktober er i skolernes efterårsferie../. Vedlagt Forslag til budgetprocedure og tidsplan (123356) - Kommunalbestyrelsen har 2. behandling af budget 2005 den Hovedudvalget indbydes som aftalt til at deltage i temadrøftelsen den Pris- og lønfremskrivningen for 2005 behandles på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den Øvrige dele af budgetprocedure 2005 godkendt. 49. Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, Planstrategi J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Arbejdet med en ny Kommuneplan skal i gang, og som det første skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en planstrategi som skal sendes i offentlig høring og debat med borgerne. I denne strategi skal Kommunalbestyrelsen opliste sine overordnede visioner for Egebjerg Kommune, og Kommunalbestyrelsen skal der tage stilling til, om der skal laves en helt ny Kommuneplan eller blot ændres enkelte punkter. Kommunalbestyrelsen har siden februar 2003 arbejdet med en strategi forud for revision af Kommuneplanen. På det første møde, den 6. februar 2003 blev der besluttet en slagplan for arbejdet, og på et temamøde den 2. april besluttede Kommunalbestyrelsen Egebjerg-Erklæringen. Herefter har der været tilknyttet en gruppe af borgere, de såkaldte ildsjæle, der har arbejdet med at udfylde Egebjerg-Erklæringen. Indholdet blev til på et velbesøgt borgermøde på Ve-

18 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 52 ster Skerninge Skole den 22. oktober, og på et Dialogmøde den 7. januar afleverede ildsjælene indholdet til Kommunalbestyrelsen../. Dagsordenpunkter fra de nævnte møder er vedlagt. På baggrund af ildsjælenes oplæg og fremlæggelse, debatten på mødet og det der forestår på baggrund af Strukturkommissionens oplæg til en ny kommunestruktur har Direktionen og Teknik & Miljøafdelingen sammenskrevet et forslag til Planstrategi. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning der er gennemført siden den seneste revision af Kommuneplanen, Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten at kommuneplanen skal revideres at der skal foretages en revision af Kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller at kommuneplanen vedtages for en ny 4-årig periode. Det er administrationens oplæg at ved revision af kommuneplanen skal der kun ske redaktionelle tilretninger af Hovedstrukturen i forhold til de faktiske forhold. I perioden siden sidste revision har der været en god udvikling i grundsalget, og set i et længere perspektiv vil Egebjerg Kommune snart mangle jord til byudvikling. Sammenholdt med ovennævnte betragtninger om behov for bolig- og erhvervsudvikling og som en konsekvens af, at motorvejen til og med afkørslen til Egebjerg Kommune åbnes i skal Rammedelen revideres. Der vil blive udlagt rammer til nye boligområder i Stenstrup, Ulbølle og Ollerup samt rammer til en stor udvidelse af erhvervsområdet mellem Stenstrup og Kirkeby. Hvis Kommunalbestyrelsen kan samles om dette forslag, skal det fremlægges til en høring på minimum 8 uger, hvorefter Kommunalbestyrelsen med de bemærkninger, der måtte komme, skal vedtage den endelige strategi for det kommende arbejde med Kommuneplanen. Som ved andre planforslag, der fremlægges til debat, kan et eventuel mindretal i Kommunalbestyrelsen få en afvigende mening om de beslutninger forslaget indeholder med ud til debat sammen med dette. Afvigende meninger kan følges op af en kort begrundelse fra forslagsstillerne. Indstilling: Planstrategien indstilles til Kommunalbestyrelse og efterfølgende fremlæggelse i 8 uger. Bilag: Planstrategi 2004 (123488) Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, planstrategi (82798) Visionsseminar om planstrategi i Egebjerg Kommune (89678) Temamøde vedr. kommuneplanstrategi/egebjerg Erklæringen (94639) Egebjerg-Erklæringen - tilbagemelding fra Borgermødet (116644) Indstilles.

19 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side Forslag til Regionplan , indvinding af grus ved Sellebjerg J.nr.: P17 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Hvidkilde gods har inden udgangen af 2003 til Fyns Amt indsendt et forslag som ønskes indarbejdet i den kommende Regionplan. Forslaget er et ønske om at få mulighed for at indvinde grus på et areal op til området ved Sellebjerg på Vængevej. Da området ligger i Egebjerg Kommune har Hvidkilde Gods ønsket så tidligt som muligt at orientere kommunen og lokalområdet om forslaget. Hvis ønsket tages med i forslag til den kommende Regionplan, vil der blive rig lejlighed for såvel borgerne som Egebjerg Kommune at forholde sig til ønsket. Forslaget vedlægges, og originaldokumentet ligger i sagen. Bilag: Regionplan , oplæg fra Hvidkilde (117145) Indstilling: Forslaget indstilles til efterretning for økonomiudvalget som planlægningsudvalg Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Herudover ønsker udvalget at få et møde med Fyns Amt inden de tager stilling til om forslaget skal med i Regionplanforslaget. Til efterretning. 51. Udlejning af Rødmevej 1 A J.nr.: Ø54 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved skoleårets start 2003 indgik Egebjerg Kommune en lejekontrakt med Yggdrasil skolen i det sydfynske om leje af ejendommen til friskole. På grund af et lavt elevantal fik skolen ikke støtte fra staten i skoleåret 2003 til 04, men vil søge igen inden næste skoleår. En ansøgning er betinget af en større tilgang af elever.

20 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 54 Manglende tilskud var årsag til at skolen søgte om nedsættelse af huslejen i september Ansøgningen blev afslået. Ved brev af 23. februar har skolen igen søgt om nedsættelse af lejen. Ansøgningen er nu på 3000 kr. pr. måned, men således at skolen vil betale det manglende beløb i september 2004, hvor skolen regner med at få tilskud fra Staten. Der er således ikke tale om en mindre husleje, men blot en udsættelse af betalingen i en periode. Huslejen er i 2004 på 7000 kr. pr. måned. Hvis Egebjerg Kommune ønsker at støtte det initiativ, forældrekredsen har taget, kan der i modsætning til sidst gives et tilsagn, uden at kommunen kommer i konflikt med reglerne om tilskud til privat virksomhed. Ved lejemålets indgåelse blev der stillet en garanti på kr. som sikkerhed for betaling af lejen, da der ikke blev indbetalt indskud. Denne garanti udløber 30. juni 2004, og derfor vil der ikke være sikkerhed for det beløb der gives henstand med efter denne dato. Det må også anbefales, at sikkerhedsstiller høres hvordan sikkerheden står, hvis Egebjerg Kommune giver henstand med huslejen. Indstilling: Endelig stilling til henstand afventer en ny garanti, der sikre restancen i hele perioden for henstand. Ligeledes må skolen kunne sandsynliggøre, at der kan opnås det fornødne antal elever, der udløser et statstilskud. Bilag: Dagens post - Rødmevej 1/nedsættelse husleje (123426) Lejekontrakt (95353) Rødmevej 1/garanti (101384) Indstilling godkendt nedsættelse/udsættelse af leje afvist, med mindre der foreligger bankgaranti. 52. Udsmykning af Torvepladsen i Stenstrup J.nr.: Ø52 Sagsid.: 9705 Initialer: ers Åben sag Som det fremgår af vedlagte ansøgning, har Stenstrup og Omegns Handels- og Håndværkerforening længe haft et ønske om at forskønne byrummet mellem forsamlingshuset og kirken. På generalforsamlingen kom et ønske om at opføre en lerskulptur, der skal formulere Stenstrups tilknytning til leret som råstof.

21 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 55./. Projektet er beskrevet i vedlagte ansøgning, og originalmaterialet ligger i sagen. Der regnes med en anlægsudgift på kr., og finansieringen skal tilvejebringes ved tilskud fra fonde og eget, lokalt arbejde, som er anslået til kr. Dvs. at der skal komme kr. ind fra fonde. I tilfælde af at dette beløb ikke nås, søger Stenstrup og Omegns Handels- og Håndværkerforening om en underskudsdækning på op til kr. Begrundelse for ikke at søge et direkte tilskud fra Egebjerg Kommune er, at foreningen er vidende om og stærkt interesseret i at Egebjerg Kommune arbejder med et projektet med områdebyfornyelse i Stenstrup. Her får kommunen rigeligt brug for frie midler til egenfinansiering af egne projekter. Teknik & Miljøafdelingen kan varmt anbefale det flotte initiativ, foreningen har taget, og vi vil håbe det kan gennemføres. Både af hensyn til økonomien og tilskudsmuligheder gennem byfornyelsen ser vi dog gerne, at projektet kan indarbejdes i ansøgningen om byfornyelse. Det er foreningen åben over for, men de har svært ved at vente på en afklaring engang efter sommerferien. De har ansøgningerne ude nu, og forventer at komme i gang i dette år. Indstilling: Egebjerg Kommune er positiv over for projektet, men forbeholder sig, at det indarbejdes i ansøgningen om byfornyelse. Hvis der bevilges byfornyelsesmidler til Stenstrup, må dette projekt godt nok vente yderligere et år, men så vil finansieringen også være på plads, selv om alle fonde ikke giver tilskud. Hvis ansøgningen om byfornyelsesmidler ikke bliver positiv, kan projektet igangsættes, når foreningen har samlet den nødvendige finansiering. Herunder kan den ansøgte underskudsgaranti være en god støtte for at gennemføre projektet alligevel. En underskudsgaranti i denne situation anbefales. Bilag: Torveplads i Stenstrup/udsmykning (121448) Indstilling godkendt. En evt. underskudsgaranti på max kr. finansieres af udviklingspuljen.

22 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side Ansøgning om støtte til renovering af 10 ungdomsboliger i Kollegiet Toften J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved brev af 9. september 2002 har Kollegiet Toften anmodet om støtte til renovering af ovennævnte boliger. Støtten kan gives efter Lov om almene boliger 100 og udmyntes i ydelsesbidrag til stat og kommune samt sikkerhedsstillelse. Ved de årlige behandling af institutionens budget er det klart at der bør ske en renovering af boligerne. Boligernes stand står knap nok mål med boligudgiften. Det er særlig varmeudgifterne der er store i forhold til de øvrige ungdomsboliger. I 1998 blev der gennemført et projekt med et nyt fyr og vindfang samt nye hoveddøre efter samme støtteregler. Det projekt der nu søges om omfatter efterisolering og et ventilationsanlæg primært til udsugning fra køkken og bad, se vedlagte brev (dok ) De samlede udgifter er beregnet til kr. Teknik- og Miljøafdelingen har ved Nykredit fået beregnet et låneforløb på et lån over 30 år. Med det nugældende renteniveau vil det betyde en årlig merudgift for lejerne på kr., for staten på kr. og for Egebjerg Kommune på kr. Beløbet skal fordeles på 10 lejligheder. Sikkerhedsstillelsen kan endnu ikke beregnes med sikkerhed, men vil ligge på lån ud over 65 % af hovedstolen, og nogle af de gamle statslån vil stå bagerst. Indstilling: Der drøftes om det er et projekt der skal arbejdes videre med inden en egentlig støttesag forberedes../. Brev af 9. september 2002 med bilag (dok ) Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Teknik- og Miljøafdelingen anmodes om at arbejde videre med sagen. Torkil Christensen tager forbehold. Kollegiet Toften v/ Den Frie Lærerskole har nu besluttet at gennemføre ovennævnte projekt underforudsætning af at der kan opnås tilsagn om støtte. Ved brev af 28. maj har de ansøgt om støtte og vedlagt et udfyldt skema A. Projektet er det samme som blev principielt vurderet i december og udgifterne er ændret. Hvis Kommunalbestyrelsen vil meddele støtte til projektet skal der indhentes tilbud og sagen skal behandles på ny ud fra de indkomne nye priser. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender skema A nu er Egebjerg Kommune bundet til at fremme sagen yderligere på betingelse af at økonomien er uændret.

23 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 57 Der er bestilt en ny beregning af beboernes, statens og kommunens udgifter som konsekvens af renoveringsprojektet. Med den udvikling der har været på renten siden december 2002 vil den ikke vise et dårligere resultat. Den vil forhåbentlig foreligge ved behandlingen. Indstilling: Ved godkendelse af de årlige budgetter og regnskaber for driften af Toften har det været klart at der er et misforhold mellem de samlede boligudgifterne i forhold til boligernes stand. Huslejen er rimelig lav, men varmeudgiften høj. På den baggrund indstiller Teknik & Miljøafdelingen til Økonomiudvalget at sagen indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Birger Jensen og Christian Ulrich tager forbehold. Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Ove Engstrøm Godkendt med 9 stemmer for. Imod stemte 7 (Steen Gundertofte, Hanne Staff, Mie Bendrup, Birger Jensen, Jens Himmelstrup, Jane Kierans, Christian Ulrich). Arbejdet har nu været udbudt i licitation og efter en mindre sparerunde har skolen sendt et udfyldt skema B der overholder den samlede udgiftsramme på kr. Besparelserne er almindelige termoruder i stedet for energiruder, kr. og analog elmåler i stedet for digital elmåler. Der er afsat et beløb, kr. eller ca. 14 % til uforudseelig udgifter. Det er større end normalt, men fornuftigt da der kan komme overraskelser ved rør- og isoleringsarbejder imellem husene. Indstilling: Skema B med en samlet anskaffelsessum på kr. godkendes, og renoveringsprojektet igangsættes. Bilag: Kollegie Toften/renovering, skema B (121568) Godkendt.

24 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side Emner til dialog- og temamøder i Kommunalbestyrelsen 2004 J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Administrationen har drøftet mulige emner til dialog- og temamøder i Kommunalbestyrelsen Mødedatoer er allerede fastlagt og indlagt i kalenderoversigter. Nedenfor gives en skematisk oversigt over forslag til datoer: Emne Mødetype Forslag til dato EgebjergErklæringen (er afholdt) Dialogmøde 7. januar Skolebuskørsel Temamøde 11. februar Indsatsområder 2004/2005 Temamøde marts/april Spildevandsplan Temamøde april Biblioteksstruktur Dialogmøde april/maj IT Hvor går Egebjerg hen? Temamøde maj/juni Socialudvalgets tilbagemelding vedr. ideer til Temamøde maj begrænsning af udgifterne på Social- og Arbejdsmarkedsområdet EgebjergErklæringen og budget 2005 drøftelse Dialogmøde august med ildsjælene vedr. opfølgning på temamødet den 7. januar 2004 Drøftelse af budget 2005 med Hovedudvalget Dialogmøde september Ombygning af Stenstrup Plejehjem Temamøde september Revudering af ressourcetildelingssystem på?? Skoleområdet? Den specialpædagogiske indsats??? Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter ovenstående oplæg og oversender til udtalelse og eventuelt supplerende emner fra fagudvalgene inden endelig behandling i Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets beslutning den Fremsendes til fagudvalg til supplering med henblik på drøftelse igen i Økonomiudvalget. Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Fraværende: Orla Hansen Udvalget ønsker dialogmøde med daginstitutionerne angående implementeringen af ny struktur tidspunkt november Socialudvalgs beslutning den Beslutning: Det skal undersøges om temamødet vedr. ombygning af Stenstrup Plejehjem skal /kan rykkes frem tidligere på året. Ellers ingen yderligere forslag til tema- og diaglogmøder. Teknik- og miljøudvalget: Temamødet vedr. spildevandsplan forventes først at være klar maj/juni.

25 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side 59 Udvalget ønsker en drøftelse af administration af planer og lovgivning Udvalget meddeler, når de ønsker forslaget sat på dagsorden. Notat vedr. Borgermøder: Det er tidligere besluttet, at der afholdes 2 borgermøder pr. år 1 i nord og 1 i syd. I år afholdes 2 borgermøder vedr. kommunalreformen henholdsvis februar og marts samt 1 Budget-borgermøde i september. Økonomiudvalget bedes overveje om der på den baggrund er behov for yderligere borgermøder i Ikke behov for yderligere borgermøder i Eventuelt. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Intet. 56. Information til pressen. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Alle undtaget lukket.

26 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side Lukket sag: EECenter Til behandling - for lukkede døre

27 Økonomiudvalget, mandag den 01-marts-2004 Side i

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Mandag, den 07. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 15.50 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.03.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag, den 15. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.02.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 05-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 12-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-maj-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 05-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 08.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-december-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere