Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus"

Transkript

1 Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Punkt 129 er et fælles punkt med Udvalget for Læring

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 129 Parrådgivning i Hedensted Kommune Drøftelse af udkast til vision for "Fremtidens seniorområde" Evaluering af Spisevenner Orientering om samskabelsesprojekt i Aale-Hjortsvang Anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 til etablering af omklædningsfaciliteter til plejepersonalet ved Plejecenter Løsning, Sneppevej 30, Løsning Projekt Højtoften og transport Udbygning af akutteam Orienteringssager Drøftelse af punkter til næste møde Opsamling månedsmøderne - september måned 26

3 3 Lukket dagsorden 139 Forespørgsel om muligheden for at overtage drift af et plejehjem i Hedensted Kommune Orientering, borgersag 28

4 P Parrådgivning i Hedensted Kommune Beslutningstema Der tages stilling til model for forældrekurser og om parterapi skal tilbydes i kommunalt eller privat regi. Derudover tages stilling til politisk forankring af opgaven i Hedensted Kommune. Økonomi Der er i budget 2015 afsat i alt kr. til forebyggelse af skilsmisser og samlivsbrud. Det er inden for denne ramme, at kommunen skal udbyde tilbud om forældrekurser og parterapi. Med de hidtidige erfaringer fra Ringkøbing-Skjern Kommune vil en sandsynlig fordeling med et antal på ca par til forældrekurser og ca par i parterapi om året være på ca kr. til parrådgivning og ca kr. til parterapi. For øvrig specificering af økonomien i de enkelte modeller se bilag. Historik Emnet om par-rådgivning og parterapi har været drøftet på politisk dialogmøde og har efterfølgende været drøftet på et par møder i udvalget for Social Omsorg. Sagsfremstilling Skilsmisseprocenten er høj i Hedensted Kommune. Den er væsentlig højere end i landet som helhed, hvor procenten i 2012 var på 46 %. Med muligheder for nu også at lade sig skille online, er der risiko for at skilsmisseprocenten vil stabilisere sig på et højt niveau flere år fremover, hvis ikke vi ikke som kommune gør noget. Vi skal som kommune medvirke til, at vores børn får sig en uddannelse og til at forældrene kommer i beskæftigelse. Hvis vi som kommune kan forebygge at så mange par lader sig skille som i dag, således at flere børn vil trives og således at færre voksne bl.a. vil melde sig syge, kan vi sandsynliggøre, at flere børn kommer i uddannelse og at flere voksne kommer i beskæftigelse. Vi kan med andre ord fokusere på kerneopgaverne. En skilsmisse koster i gennemsnit kr. om året, hvoraf kr. er kommunale udgifter. Flere kommuner tilbyder i dag parrådgivning til deres borgere. Der er umiddelbart stor succes med denne rådgivning. Skilsmisseprocenten i Ringkøbing- Skjern Kommune viser et fald siden kommunen har udbudt parrådgivning. Parrådgivning Der er flere modeller for parrådgivning rundt i de danske kommuner. Administrationen har identificeret 3 modeller, som er eller kan blive relevante for Hedensted Kommunes aktiviteter på området. Modellerne er beskrevet mere i detaljer i bilaget. Resumé af de 3 modeller

5 5 Model 1 Godt samliv Model 2 PREP Par kurser Model 3 Familieiværksætterne Målgruppe/fokus Indsats Økonomi Effekt Småbørnsforældre Etablering og med børn fra 0 3 drift: år. kr. årligt. Par i alle aldre, der ønsker at arbejde med deres parforhold Kommende og nye forældre Kursus på 2 mødegange à fire timer. Eksempler, teknik og dialog. Holdstørrelse: par. Kurser, der er forebyggende og relations-udviklende på samlet 15 timer Holdstørrelse: 6 par. Kursusforløb på 16 moduler for 10 forældrepar Gevinst pr. par: kr. Etablering og drift: kr. Gevinst pr. par: kr. Etablering: År 1: Udgift: 1 mio. kr. Besparelse kr. Gevinst pr. 1. gangs mor: kr. Så ny, så der endnu ikke foreligger evaluering. Stor effekt i forhold til reduktion i skilsmisser. Stor ifølge svensk gennemgang. Effektmåling et startet i efteråret 2014 i Danmark. er umiddelbart mest indstillet på model 2, PREP, pga. den store effekt, der har været i Ringkøbing-Skjern Kommune af modellen. Modellen er overkommelig økonomisk og man kan bruge den i forhold til forældre med børn i alle aldre. Parterapi Parterapi kan gives som et tilbud fra kommunen til par, der har problemer i parforholdet, og som har et eller flere børn under 18 år. Tilbuddet gælder fem gratis samtaler med en psykolog eller terapeut. Samtalerne skal være med til at give parrene en forståelse for hinanden i parforholdet, samt en viden om, hvad problemerne betyder for deres børn. I forhold hvor parterne investerer for lidt i fælleskabet, er der ifølge mange undersøgelser en større risiko for skilsmisse eller samlivsbrud. A) Parterapien kan som første mulighed tilbydes via privatpraktiserende psykologer eller terapeuter inden for kommunegrænsen og som har indgået kontrakt med Hedensted Kommune om opgaven. Parterapien starter med, at familien selv henvender sig til en af de pågældende psykologer eller terapeuter. Familierne registreres på den måde ikke i kommunen. Erfaringer fra Ringkøbing Skjern viser at et forløb på 5 parsamtaler i gennemsnit koster kr. Med en budgetramme på ca kr. vil Hedensted Kommune kunne tilbyde terapi til ca. 57 par årligt. B)

6 6 Parterapi kan som en anden mulighed tilbydes via uddannede terapeuter ansat i regi af Familieafdelingen i Hedensted Kommune. Samtalerne kan bookes via direkte telefonhenvendelse fra borgerne til terapeuterne og skal i lighed med de private være uregistrerede. Samtalerne afholdes i neutrale lokaler. 5 samtaler vil i dette regi kunne tilbydes til 3000 kr., og Hedensted Kommune vil således årligt kunne tilbyde ca. 115 par samtaler. Fordelen ved model B er naturligvis, at man for de samme ressourcer kan gennemføre samtaler for dobbelt så mange par som ved model A. Fordelen ved model A er, at den er mere ren i sin form ved at man ikke signalerer, at kommunen er blandet ind i kontakten med borgerne eller registreringen heraf. Der er ikke noget der umiddelbart indikerer, at kompetenceniveauet hos privatpraktiserende psykologer eller terapeuter er lavere end hos kommunale psykologer eller terapeuter. Organisering Sagen om parrådgivning er blevet rejst af et medlem af udvalget for Social Omsorg på et dialogmøde. Efterfølgende er sagen blevet drøftet et par gange i udvalget for Social Omsorg. Hvis vi skal se på de sandsynlige og ønskelige effekter af forældrekurserne og parterapi peger disse effekter primært på børns- og familiers trivsel, og dermed på forudsætninger for læring. Opgaven vil derfor fremover med fordel kunne placeres i regi af Udvalget for Læring. Administrationen indstiller, 3. november 2014, pkt. 120: at den videre proces for sagen om parrådgivning drøftes., 3. november 2014, pkt. 120: Udsat til næste møde, hvor det behandles som fælles punkt med Læring. Administrationen indstiller, at at at udvalgene vælger model 2, dvs. PREP-kursus konceptet, da den i høj grad er underbygget med viden, og da målgruppen er forældre med børn i alle aldre. parterapi udbydes i privat regi, da det kan foregå mest diskret og formentlig appelerer mere til målgruppen, end terapi i kommunalt regi. opgaven om parrådgivning forankres i Udvalget for Læring. Bilag Bilag 1 Parrådgivning

7 P Drøftelse af udkast til vision for "Fremtidens seniorområde" Beslutningstema Drøftelse af oplæg til vision for fremtidens seniorområde. Økonomi Ingen umiddelbare bemærkninger. Historik Seniorudvalget i den tidligere Byrådsperiode drøftede en proces for udformingen af en vision for fremtidens seniorområde 13. marts Her besluttede man at; "Seniorråd, personale og ledere fra senior service skal være repræsenteret i arbejdet med at udforme visioner for området. Spørgeguide skal udformes og skal også belyse hvilke tilbud man ønsker, hvis man bliver afhængig af omsorg og pleje. Personer som aktuelt modtager pleje og omsorg eller som er pårørende til disse skal inddrages i undersøgelsesfasen. Projektet forankres i Seniorudvalget. Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen udarbejdes af administrationen til behandling i seniorudvalget og resultatet af arbejdet forventes at foreligge medio 2014." 23. maj 2013 blev der på kommuneledelsens møde drøftet en evaluering af kommunens seniorlivspolitik. Beslutningen fra kommuneledelsens møde var følgende: "Seniorchefen har samme opfattelse som evalueringen viser, nemlig at politikken ikke bruges. På seniorområdet er man pt. igang med en strategi og visionsproces for fremtidens seniorområde. Kommuneledelsen abefaler til Seniorudvalget, at seniorlivspolitikken erstattes af det, som bliver resultatet af det aktuelle visionsarbejde på området." 26. August 2013 drøftede Seniorudvalget med baggrund i et statusnotat om den demografiske udvikling på seniorområdet (vedhæftet som bilag) en drøftelse af den kommende proces med udformningen af en vision for området. Beslutningen fra denne drøftelse var at der "til næste møde i seniorudvalget udarbejdes et forslag til en temadag om fremtidens seniorområde med bred deltagelse." 2. oktober 2013 lå der til seniorudvalgets møde et forslag til temadag til drøftelse. Her besluttede udvalget at udsætte sagen til næste møde. 4. november 2013 besluttede Seniorudvalget at "programmet for temadagen fremlægges til behandling i Omsorgsudvalget primo Det skal fremgå af indbydelsen fra seniorudvalget, at formålet er at få inspiration til fremtidens udfordringer. Emner og debatcafeer tilpasses hertil. Der arbejdes på deltager."

8 8 6. januar 2014 drøftede et udkast til temadag. Udvalget besluttede her at udsætte sagen. 3. marts 2014 genoptog udkast til temadag og besluttede her at "der udarbejdes forslag til program for temadag ultimo maj/primo juni. Programmet behandles på udvalgsmødet i april." 7. april 2014 godkendte et program for afvikling af den kommende temadag og datoen for mødet blev fastsat til tirsdag 10. juni juni 2014 afviklede man temadagen på Stjernevejens skole. Vedhæftet som bilag er oplæg fra denne temadag fra fremtidsforsker Anna Skare Nielsen samt en sammenskrivning af det input man fik fra aftenens workshops. 11. august 2014 drøftede temadagens input og besluttede at "der på næste møde drøftes et forslag til vision". Sagsfremstilling Udvalget for Social omsorg skal med baggrund i den proces der beskrives under historikken og temadagens input drøfte og behandle et udkast til vision for fremtidens seniorområde i Hedensted Kommune. Kommunikation Udkast til vision skal sendes i høring i seniorråd og MED organisationen. Administrationen indstiller, at der på mødet sker en drøftelse af udkast til vision for fremtidens seniorområde. Bilag Endelig opsamling og prioriteret liste fra Workshops 10. juni Fremtidens ældre Hedensted pdf Rapport fremtidens seniorområde 2013

9 A Evaluering af Spisevenner Beslutningstema Evaluering af forsøgsordningen med frivillige spisevenner til gavn for småtspisende enlige seniorer. På baggrund af evalueringen skal tage stilling til hvorvidt forsøgsordningen skal implementeres til en vedvarende ordning. Økonomi En spiseven er en frivillig person, som hver uge spiser et måltid mad sammen med en småtspisende ældre (spisevært), som er blevet visiteret til at have en spiseven. Prisen for 10 spisevenner samlet set afhænger af om spiseværten får hovedret og biret eller kun hovedret (spisevennen får det samme måltid mad som spiseværten): 1) hovedret og biret (inklusiv udbringning) 93,18 kr. pr. måltid eller 2) hovedret (inklusiv udbringning) 78,73 kr. pr. måltid De to forskellige priser bevirker samtidig, at det er svært at fastsætte en endelig udgift for mad til spisevennerne, idet den samlede udgift kan variere afhængig af hvor mange spiseværter, der benytter sig af den ene eller anden madordning. Den maximale udgift for 2014 er: 42 uger x 98,18 kr. x 10 frivillige= ,60 kr. Den minimale udgift for 2014 er: 42 uger x 78,73 kr. x 10 frivillige = ,60 kr. Gennemsnitsprisen af de to udgifter er ,10 kr. Gennem forsøgsordningen har der været ni spisevenner i alt. De er ikke opstartet på samme tid, idet det har taget tid at finde spiseværter blandt borgerne. Den samlede udgift er derfor kr. Midlerne til forsøgsordningen er taget fra overskudsmidler fra køkkenområdet Hvis ordningen gøres permanent anbefales det at udvide deltagerantallet til max 15 personer. Den maximale udgift er da: 52 x 98,18 x 15 = ,40 kr., mens den minimale udgift er: 52 x 78,73 x 15 = ,40 kr. Gennemsnitsprisen for et år er ,90 kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Frivilligkoordinator som tovholder, derudover samarbejde med visitatorer og kostfaglig leder. Historik Formålet med spisevenner er at få småtspisende ældre til at spise mere og forebygge ensomhed blandt ældre. En spiseven er en frivillig person fra Ældre Sagen, som besøger den ældre (spiseværten) én gang om ugen og sammen spiser de et måltid mad. Senior Service har over en periode på ni måneder afprøvet spisevensordningen i samarbejde med Ældre Sagen Hedensteds tre lokalafdelinger (Juelsminde, Hedensted, Tørring/Uldum). Ældre Sagen bidrager med frivillige spisevenner og betaler kørselsudgiften for spisevennerne. Senior Service stiller

10 10 en tovholder til rådighed (frivilligkoordinatoren) samt visitatorer, som varetager kontakten til borgere i målgruppen, som får glæde af at deltage i forsøgsordningen. Målgruppen for forsøgsordningen er enlige, småtspisende hjemmeboende seniorer. Spisevennerne tager i forsøgsordningen del i et socialt pædagogisk måltid. Sagsfremstilling Evalueringen af spisevensordningen: Samarbejdet mellem Ældre Sagen og Hedensted Kommune (herunder aftaler om madordninger, koordinering med frivilligkoordinator og kontakt med visitationen) har fungeret rigtig godt. Begge parter oplever samarbejdet som værdifuldt og smidigt, og er et godt eksempel på vellykket samskabelse. Spiseværter (borgerne der deltager i forsøgsordningen): det har været vanskeligt at finde borgere, som har haft lyst til at indgå i ordningen. Det er derfor ikke lykkes at finde de 10 deltagere, som var den oprindelige plan. Der har gennem forløbet deltaget 9 spiseværter fordelt på 4 i Juelsmindeområdet, 3 i Hedenstedområdet og 2 i Tørring/Uldum. Udfordringen med at finde spiseværter er dog generel for alle kommuner, som opstarter tiltaget. Set i den målestok er 9 spiseværter på 9 måneder over det forventelige. Udfordringen med at finde spiseværter skyldes flere ting. Dels tager et nyt tiltag altid tid, inden det er blevet kendt og afmystificeret. Dels kan det være grænseoverskridende for borgeren at få en fremmed person til middag hver uge. Spisevensordningen har vist sig i meget høj grad at have et socialt sigte. Otte ud af ni spiseværter svarer virkelig godt på spørgsmålet om, hvordan vedkommende har fungeret sammen med sin spiseven. Den fælles spisestund har været et højdepunkt for de fleste deltagere. Nogle af parrene har desuden udvidet spisestunden til også at omfatte en lille gåtur eller medbringe en besøgshund. Tre ud af ni deltagere har fået et mere socialt liv som følge af spisevensordningen. For eksempel at komme mere ud at handle og tage på tur med Pensionisthøjskolen. Alle nuværende spiseværter har et stort ønske om at fortsætte ordningen. Spisevensordningen har med andre ord et stort rehabiliterende sigte. Otte ud af ni spiseværter melder tilbage, at vægten ikke er steget af forsøgsordningen det er humøret til gengæld. Spisevennerne fortæller dog, at spiseværterne ofte genoptager spisningen selv om de har erklæret at de ikke kan spise mere. Det sociale samvær har som regel en positiv indflydelse på indtaget af mad. Frivilligkoordinatoren har haft et tæt samarbejde med den kostfaglige leder i kommunen. Det har været en vigtig del af forsøgsordningen at skabe god ekstern PR om tiltaget. Det har resulteret i en halvsides artikel om spisevensordningen. Der er omdelt flyers på lægehuse, madudbringningen har uddelt flyers og har herigennem rekrutteret borgere til ordningen, flyers er omdelt synlige steder hvor målgruppen kommer. Internt i kommunen er ordningen også blevet kendt blandt det udekørende personale. Frivilligkoordinator har deltaget i personalemøder og udbredt tiltaget. Kommunikation Seniorrådet skal orienteres om udvalgets beslutning.

11 11 Lovgrundlag Spisevensordningen blev sidst behandlet på seniorudvalgsmøde den Administrationen indstiller, at spisevensordningen gøres permanent med plads til op til 15 spiseværter fordelt i hele kommunen

12 A Orientering om samskabelsesprojekt i Aale-Hjortsvang Beslutningstema Orientering om samskabelsesprojekt i Aale-Hjortsvang Orienteringen er udfærdiget på baggrund af de drøftelser udvalget for Social Omsorg havde den 6. oktober 2014 om begrebet samskabelse. I referatet fra drøftelsen hos Social Omsorg står der blandt andet at det kunne være Interessant at finde et afgrænset område geografisk eller aldersmæssigt, hvor man kunne have en pose penge at lave en borgerbudgetteringsproces. En nyere undersøgelse viser, at vores kommune ikke er den sundeste på sundhedsområdet. Kunne man se på disse tal på sogneniveau og se hvor det største problem var? Kunne man forestille sig, at se på de lokalsamfund hvor sundhed var det største problem, for at få folk til at røre sig i lokalområdet og give en lille pose penge til dette? Tre konsulenter fra Sundhedsfremme, Ungdomsskolen og Senior Service har siden januar 2014 samarbejdet på en samskabelsesproces i Aale-Hjortsvang, som er et af de mest udsatte områder i kommunen sundhedsmæssigt, hvilket er en af grundene til at området er udvalgt. Rammen for samarbejdet med borgerne i Aale-Hjortsvang er det brede sundhedsbegreb, så tilgangen har ikke nødvendigvis været et bedre kondital blandt borgerne men i lige så høj grad oplæg til hvordan den mentale sundhed kan forbedres. De tre konsulenter har ikke haft penge at skyde i samarbejdet, så tiltagene er blevet til ved at alle løfter i flok. Første del af samarbejdet gik i gang efter at konsulenterne havde inviteret alle foreninger i lokalområdet til et fællesmøde for at høre, hvilke visioner og drømme borgerne havde for lokalsamfundet. Det følgende fællesmøde blev snævret ind til at omhandle tre mindre arbejdsgrupper 1) Fra by til land, 2) Foreninger på tværs og 3) Kost og motion. Fra by til land handler om at få borgerne til at blive boende i lokalområdet fremfor at flytte til en større by. Det kræver blandt andet ordentlig internetforbindelse, mulighed for at låne penge i banken etc. Arbejdsgruppen har i den forbindelse haft et møde med kommunens brandingekspert, hvilket har sat nogle nye tanker i gang. Gruppen er ikke aktiv pt., idet udfordringen er væsentlig større end en arbejdsgruppe på fem mennesker kan løfte på nuværende tidspunkt. Foreninger på tværs er optaget af at få reduceret de mange foreninger i lokalområdet, så de frivillige kræfter kan bruges bedre. For eksempel ved at danne bestyrelser på tværs af foreninger. Det er en følelsesladet proces, som kræver tid for at modnes. Modningen kan den tredje arbejdsgruppe Kost og motion måske bane vej for. Arbejdsgruppen er endt med et koncept som er en fredagscafe for borgere i Aale-Hjortsvang. Fredagsbaren afholdes tre gange om året i minihallen i Aaale, hvor alle i lokalområdet er velkomne. Der afholdes et tema hver gang samtidig med at hallen er åben for børnene, der kan tumle og lege. Til den første fredagscafe deltog omkring 50, hvor aldersspredningen var mellem 3 måneder og 90 år. Hensigten med fredagscafeen er at samle generationer på tværs og styrke lokalsamfundet, som derved kan bevare sammenholdet og sætte nye aktiviteter i gang på tværs af foreninger og alder.

13 13 Konklusionen er, at en pose penge ikke altid baner vejen for en samskabelsesproces. Det gør etableringen af relationer derimod. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

14 P Anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 til etablering af omklædningsfaciliteter til plejepersonalet ved Plejecenter Løsning, Sneppevej 30, Løsning Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en tilbygning og etablering af omklædningsfaciliteter ved Plejecenter Løsning i Økonomi Der søges om en samlet anlægsbevilling på 2,754 mio. kr. i 2015, som foreslås finansieret via overført driftsoverskud på seniorområdet fra 2014 til Køkkenområdet skal medfinansiere 0,400 mio. kr. til projektet. De årlige afledte driftsomkostninger til el, vand, varme, indvendig vedligeholdelse, rengøringsartikler og rengøring vil beløbe sig til ca kr., som foreslås finansieret indenfor seniorområdets samlede og ordinære driftsramme i 2015 og overslagsårene. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser En tilbygning af omklædningsfaciliteter på 117 m2 stiller krav til den daglige rengøring og hygiejne. I november 2012 trådte en ny beklædningsaftale i kraft, hvor medarbejderne principielt skal foretage omklædning på arbejdsstedet. På Plejecenter Løsning har der reelt ikke været de rette omklædningsfaciliteter og muligheder for personalet, hvilket Arbejdstilsynet ved en besøgsrapport i 2014 har gjort opmærksom på. En tilbygning vil medføre et øget brug af faciliteterne og behov for en opnormering af personaletimer til rengøring svarende til 9 timer (0,243 PE) pr. uge over 7 dage. Personaletimerne til rengøring af de eksisterende omklædningsfaciliteter fortsætter uændret, da disse vil blive anvendt til en separat herreomklædning. Historik Plejecenter Løsning er opført i 1978 og tilbygget i 1998 med et demensafsnit. Østjysk Boligforening af 1976 overtog i 2002 et utidssvarende plejehjem med behov for renovering. Det er et etplansbyggeri med plejeboliger, lejede kommunale arealer og kommunale ejede servicearealer. De kommunale servicearealer rummer ikke omklædningsfaciliteter til personalet. Plejeboligerne (19 plejeboliger og 19 korttidspladser) og fællesarealerne ejes og driftes af Østjysk Boligselskab af 1976, Horsens. Sagsfremstilling I 2012 indgik Hedensted Kommunes seniorområde en ny beklædningsaftale, som betyder, at der primært ikke udbetales beklædningsgodtgørelse. Hedensted Kommune stiller en

15 15 professionel og præsentabel beklædning til rådighed for medarbejderne i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Arbejdstilsynet stiller krav til de fysiske omklædningsfaciliteters størrelse og indretning på arbejdsstedet, som skal overholdes. Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Sundhedsstyrelsen) udarbejdet en vejledning om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren med henblik på at reducere forekomsten af infektioner hos både borgere og personale. De generelle hygiejniske krav er, at arbejdsdragten skal opbevares, renholdes og vedligeholdes af arbejdsstedet. Plejecenter Løsning herunder Produktionskøkkenet i Løsning råder hverken lovgivnings- eller hygiejnemæssigt over tilstrækkelige omklædningsfaciliteter til betjening af 110 kvinder og 23 herrer. Til rådighed er ca. 26 m2 i de eksisterende omklædningsfaciliteter. Arbejdstilsynet har i 2014 besøgt Løsning Plejecenter henholdsvis den 8. og 11. september, hvor omklædningsfaciliteterne blev besigtiget. I den forbindelse meddelte Arbejdstilsynet et mundtligt påbud om, at Hedensted Kommune skal finde en permanent løsning på de arbejdsmiljømæssige problemer med manglende omklædningsfaciliteter. Arbejdstilsynet har ved skrivlese af 24. november 2014 sendt oplysninger til høring med svarfrist for eventuelle bemærkninger inden den 8. december 2014, hvorefter Arbejdstilsynet træffer endelig afgørelse på baggrund af beskrivelserne. Senior Service har i samarbejde med Intern Byg undersøgt forskellige muligheder for udvidelse af omklædningsfaciliteter, ombygninger/anvendelser af plejeboliger indenfor eksisterende fysiske rammer samt ny tilbygning henset til Arbejdstilsynets krav om minimum 1 m2 pr. person. Undersøgelsens resultat nødvendiggør en tilbygning på 117 m2 som en vinkelbygning i forlængelse af det kommunale serviceareal og udformet i samme arkitektoniske stil som de øvrige bygninger. Ved denne placering tages der hensyn til, at beboerne ikke forstyrres døgnet rundt af personaletrafikken frem og tilbage til dameomklædningsfaciliteterne. Bygningens placering på grunden vil fortsat give sollys og luft over til den anden vinkelbygning "Rosen", som rummer 19 plejeboliger (korttidspladser). De eksisterende omklædningsfaciliteter vil blive renoveret og istandsat til efterfølgende at kunne anvendes som herreomklædning for pleje- og køkkenpersonale og chauffører samt tøjdepot til rent tøj. Udgifterne hertil er minimale og afholdes af den samlede anlægsbevilling. Det økonomiske overslag indeholder udgifter til håndværker og murværk, ombygning, projektering inklusiv tilsyn, inventar herunder 133 stk. skabe, bænke og depothylder, forsikringer, uforudsete udgifter, retablering af haveanlæg og etablering af P-areal ved ny personaleindgang. Dertil kommer udgifter til køb af jord, landinspektør, ejendomsmægler anslået til ca kr. Der foreligger ikke en lokalplan for området, hvorfor Kommuneplanen er gældende. Ifølge Hedensted Kommunes Plan og Byg er der ikke noget til hinder for byggeriet, idet bebyggelsesprocenten ikke kommer over 40. Bebyggelsesprocenten inklusiv tilbygningen vil udgøre 34. I forhold til BR10 (Bygningsreglementet) Kap. 2 er der taget hensyn til højde og afstande i forhold til skel, og forskellige brandforhold løses i forbindelse med projekteringen. I forslaget til byggeprojektet, er der ligeledes taget højde for nye adgangs- og parkeringsforhold, således der ikke sker en uforsvarlig og eller uhensigtsmæssig indskrænkning af antal p-pladser ved plejecentret. I forarbejderne til projektet med omklædningsfaciliteter ved Løsning Plejecenter har Senior Service rettet henvendelse til Østjysk Boligselskab af 1976 (ØB), da ejerforholdene ved plejecentret er kompliceret opdelt i ejerforeninger. Grunden ejes i et fællesskab, og

16 16 panthaverne skal acceptere, at grunden anvendes til formålet. Salg af jorden til Hedensted Kommune skal behandles og godkendes på et bestyrelsesmøde i ØB efter ansøgning fra kommunen. Det betyder, at der skal foretages en opmåling af jorden ved landsinspektør, vurdering af grund samt relation af lån eventuelt med øget garantikrav. Bestyrelsen orienteres forlods om projektet på førstkommende møde i december og forudsat, at modellen kan godkendes, vil det ikke give anledning til bemærkninger, når formalierne er overholdt. Det forventes, at tilbygningen kan ibrugtages omkring 1. juli 2015, idet projekt og udbud vil kunne finde sted i perioden januar til februar med byggeperiode fra marts til og med juni Tidshorisonten afhænger dog af, at alle formalier omkring projektet ikke forsinkes. Såfremt tidsplanen skal kunne overholdes, anbefales det at udbyde arbejdet i hovedentreprise blandt 3-4 håndværksmestre. I forbindelse med den endelige projektering og igangsættelse af tilbygningen og renovering af de eksisterende omklædningsrum vil Intern Byg, Hedensted Kommune blive inddraget. Kommunikation Intern Byg, områdeleder og personale på Plejecenter Løsning samt beboere på plejecentret informeres. Beboer- og pårørenderådet, beboere i de omkringliggende ældreboliger, Seniorrådet samt eksterne samarbejdspartnere bør ligeledes informeres. Østjysk Boligselskab af 1976 indgår som part i det videre projektarbejde. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Arbejdstilsynet - Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder, AT-meddelelse nr , september Arbejdstilsynet - Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning nr. 96 af 13. februar 2001, Kapitel 11. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdssteder nr. 290 af 5. maj Vejledning om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren nr af 07. juni Administrationen indstiller, at at der meddeles anlægsbevilling på 2,754 mio. kr. samt rådighedsbeløb på 2,754 mio.kr. i 2015 finansieret via det overførte overskud på seniorområdets drift fra 2014 til 2015 der meddeles en tillægsbevilling til drift til Plejecenter Løsning på kr. pr. år fra regnskabsår 2016 og kr. svarende til et ½ års drift i Beløbet finansieres indenfor seniorområdets samlede driftsramme.

17 17 Bilag A facader A oversigtsplan A stueplan Økonomisk overslag - omklædning Løsning plejecenter Høring om omklædningsfaciliteter ved Løsning Plejecenter - Arbejdstilsynet, syd

18 A Projekt Højtoften og transport Beslutningstema Der orienteres om status på projekt Højtoften, og der tages stilling til en aftale om at udvide muligheden for fælles transport, således det gælder for alle beboerne på Højtoften indtil ultimo 2015 eller til ordningen er blevet evalueret medio Økonomi De marginale, øgede udgifter vil blive afholdt inden for det samlede budget på Højtoften. Historik Det er aftalt at gennemføre et projekt om fælles drift af bofællesskab og plejecenter på Højtoften i Lindved. Sagsfremstilling Projektbeskrivelse Der vil blive udarbejdet en kort projektbeskrivelse, med udgangspunkt i to formål: 1. At beboerne på Højtoften har rammerne og støtten til at leve et kvalitetsfyldt og sundt liv. 2. At skabe erfaringer med og viden om udvikling og drift af plejecenter og bofællesskab i samme organisatorisk enhed. Dette som et input til overvejelser, om der på sigt også kan og bør ske et lignende samarbejde andre steder i og uden for Hedensted Kommune. Ledelse Det er indtil videre aftalt, at den nuværende leder af Bofællesskabet Frydenlyst, Maja Ryom Glitzky, bliver leder af Højtoften. Dorthe H. Storgaard bliver supervisor og ledelseskonsulent. Hun sikrer, at der leves op til de sundhedsfaglige krav. Marianne Dalsgaard bliver overordnet leder. Transport I forbindelse med genhusning af borgerne fra DGP på Højtoften fik disse længere til Hedensted by, hvor de var vænnet til at komme. Borgerne fik tilsagn om, at de i en periode ville blive tilbudt vederlagsfri transport til Hedensted i forbindelse med de nødvendige gøremål, så som lægebesøg, indkøb og petanque, i den udstrækning at det blev dyrere. Der eksisterer i øjeblikket en bus, som borgerne betaler til. En opgørelse fra juli november 2014 viser, at der i gennemsnit pr. måned bliver brugt ca kr. til transport fra bofællesskabet side. I forbindelse med enkelte borgeres transport til beskæftigelse betaler henholdsvis Jobcentret og Støttecenter Fønix deres egne busser.

19 19 Hvis opgaven prioriteres vil Hedensted Kommunes koordinator for transportområdet i samarbejde med de relevante kerneområder ultimo 2015 komme med udspil til ny model for mere samkørsel og koordineret transport i hele kommunen. Det er sandsynligt, at de nye løsninger også vil kunne dække behovet for beboerne på Højtoften med deres ønske om transport til Hedensted by. I forbindelse med flytningen har der hersket usikkerhed blandt nogle af de pårørende om, i hvor lang tid tilbuddet om transport til Hedensted by vil blive ved med at gælde for beboerne. Beboerne på den gamle plejecenterdel har meget sjældent mulighed for transport til Hedensted by eller andre steder. Da økonomien til transport er marginal samtidig med at den samlede livskvalitet for borgerne som resultat af transporten vurderes at være meget høj, indstilles det til, at tilbuddet om transport for beboerne på det gamle bofællesskab på Højtoften udvides til at gælde alle beboerne på Højtoften indtil en eventuel ny, fælles, kommunal løsning kan træde i kraft på transportområdet, eller indtil, at ordningen er blevet evalueret. Tilbuddet der gælder, er et fællestilbud og afhængigt af behovet, det vil sige ca. to gange ugentligt. Træning Siden udvalget for Social Omsorg var på besøg på Højtoften er der blevet arbejdet på at finde en løsning med at skabe faciliteter til fysisk træning for Højtoftens beboere. Løsningen går ud på, at inddrage en lille del af et fællesareal på Højtoften. På den måde går træningen ikke ud over kapaciteten på Højtoften, hvis der for eksempel skulle have været brugt en ældrebolig til formålet. MED-struktur Der samarbejdes i øjeblikket med HR for at få stablet en ny samarbejdsstruktur i MEDsystemet på benene. Eksternt panel Fagpersoner i KL er interesseret i at høre mere om ideen med fælles plejecenter og bofællesskab. De har foreslået, at der eksempelvis kunne nedsættes et eksternt panel af videns-personer, som løbende kan rådgive eller sparre med kommunen i forsøget. Eksempelvis personer med viden om aldring og sundhed. Det vurderes umiddelbart, at der kan rejses ekstern finansiering til denne del af projektet. Fleksibilitet ift. visitationskriterier Hvis vi skal vedligeholde og skabe nogle gode forudsætninger for fleksibelt at optage henholdsvis ældre plejekrævende og udviklingshæmmede borgere, vil det sandsynligvis udfordre vores nuværende visitation. Derfor overvejes det, om projektet skal have særlige rettigheder i at påvirke, hvem, der visiteres hvornår til Højtoften. Der er enighed om, at de nuværende visitationskriterier Evaluering Projektet evalueres i forbindelse med evalueringen af hele den ny organisation i Social Omsorg. Når projektbeskrivelsen er udarbejdet, vil der kort efter, blive udarbejdet et evalueringsdesign. Evalueringen vil som udgangspunkt rumme to elementer. Dels en monitorering af centrale faktorer som: Visitation, boliger (også ældreboliger omkring Højtoften), ledelse, fagligheder, kapacitet, økonomi, frivillighed og aktiv medborgerskab, vagtdækning, træning, tilsyn (embedslægen og Socialtilsyn Midt), kost, beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud, ferier og transport. Og dels en mere grundig vurdering af: Etablering af nye samarbejdsrum mellem faggrupper, borgere, pårørende mv. som grundlag for at møde borgerne på en ny og endnu mere samskabende måde.

20 20 Administrationen indstiller, at at orienteringen tages til efterretning og tilbuddet om transport for beboerne fra Bofællesskabet Frydenlyst, Højtoften udvides til at gælde alle beboerne på Højtoften. Tilbuddet gælder indtil der eventuelt kommer et andet centralt tilbud om fleksibel, koordineret samkørsel i hele kommunen ultimo 2015, eller indtil, at transportmuligheden er blevet evalueret. Tilbuddet er et fællestilbud afhængigt af behovet, det vil sige ca. to gange ugentligt.

21 G Udbygning af akutteam Beslutningstema Der skal tages stilling til bevilling til udbygning af akutteam i hjemmesygeplejen. Økonomi Kommunerne fik i Økonomiaftalen for 2015 et permanent løft på 350 mio. kr. til understøttelse af fælles mål og indsatsområder i sundhedsaftalerne. Hedensted Kommunes andel heraf udgør 2,75 mio. kr., som er indarbejdet på indtægtssiden. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 besluttedes ikke at indarbejde beløbet på udgiftssiden, men at der i konkrete tilfælde og efter velbegrundet ansøgning kan frigives midler finansieret af bufferpuljen. Udgiften til udvidelse af kommunens akutteam udgør kr. i 2015 og kr. i 2016 og overslagsår. Sygeplejen har mulighed for at medfinansiere kr. pr. år. Byrådet ansøges om varig bevilling fra bufferpuljen på kr. i 2015 og kr. i 2016 og overslagsårene. Bufferpuljen udgør ca. 8,6 mio. kr. i 2015 og årene frem og vil efter en bevilling til akutteam på hhv. 1,94 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. i 2016 og overslagsår udgøre ca. 6,66 mio. kr. i 2015 og 5,8 mio. kr. i 2016 og årene frem. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Udbygningen af akutteamet vil medføre ansættelse af ekstra personaleressourcer. Bemandingen i det nuværende akutteam vil pr. 1. april 2015 blive udvidet 365 dage om året med: sygeplejersker, dag 8 timer sygeplejersker, aften 8 timer sygeplejersker, nat 8 timer Historik I økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL er afsat midler til en styrkelse af sundhedsområdet svarende til 2,75 mio. kr. i Hedensted Kommune. Midlerne skal understøtte bestræbelserne på at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med afsæt i de nye Sundhedsaftaler. Regeringen og KL fordrer i økonomiaftalen, at der opstilles fælles målsætninger i Sundhedsaftalerne indenfor: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

22 22 I Sundhedsaftalen , der blev behandlet på møde i den 6. oktober 2014, forudsættes, at midlerne fra økonomiaftalerne mellem regeringen, regioner og kommuner allokeres til sundhedsopgaven, og at der sker et løft i den patientrettede forebyggelse. Aftalen bygger på tre visioner for et fælles sundhedsvæsen: Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser Sundhedsløsninger tæt på borgeren Mere lighed i sundhed. Akutberedskabet løftes nu af henholdsvis en dagsygeplejerske, der er dedikeret til opgaven i hjemmesygeplejen i dagtimerne kl og en sygeplejerske i akutteam kl Der er ikke akutberedskab om natten. Akutteamet er et to-årigt projekt, vedtaget af Udvalget for Social Omsorg den 3. februar Projektet udløber pr. 31. maj 2016, hvor projektet evalueres med henblik på permanentgørelse. Sagsfremstilling Sundhedsaftalen lægger op til en fortsat udbygning af de kommunale akutfunktioner, således at kommunerne kan levere indsatser inden for få timer, døgnet rundt, alle ugens dage. Akutfunktionen skal varetage særlige plejeopgaver; dels en proaktiv indsats med henblik på at forebygge forværring af sygdom, dels pleje efter udskrivelse, hvor borgeren fortsat har komplekse pleje- og pasningsbehov. Sundhedsaftalen er værdibaseret, hvilket bl.a. betyder, at der ikke er varslingsfrister i forbindelse med udskrivelse fra hospital. Kommunerne skal kunne hjemtage borgerne akut. Der er overordnet to målgrupper for akutberedskabet: 1. Borgere, som i forvejen har kontakt til hjemmesygeplejen, og hvor hjemmesygeplejen vurderer, at der er behov for akutfunktionens kompetencer med henblik på at forebygge indlæggelse. 2. Borgere, der efter udskrivelse fra hospital har behov, der kræver særlige kompetencer hos hjemmesygeplejen. Behandlingsplan udarbejdes af hospitalet. Eksempler på opgaver, der kan varetages, er: Observation af akut opstået sygdom eller akut forværring af sygdom Væske og ernæringsterapi, herunder sondeernæring Inhalationsbehandling og iltterapi Kateteranlæggelse og -pleje Intravenøs behandling og medicinadministration. Akutteamet igangsætter akutte pleje- og behandlingsforløb for borgeren/ patienten i eget hjem. Akutteamet udvides til at kunne varetage flere opgaver og døgndækkende således, at akutteamet bemandes med en ekstra akutsygeplejerske i dagtimerne, i alt to aftensygeplejersker og en natsygeplejerske. Styrkelsen af akutberedskabet vil medføre øgede muligheder for forebyggelse af indlæggelser. Ved døgndækkende akutberedskab kan der gives flere IV-behandlinger med en frekvens, der også omfatter nattimerne og sættes øget fokus på faldforebyggelse og tidlig opsporing af begyndende sygdom. Det udvidede Akutteam forventes at kunne opstartes den 1. april 2015.

23 23 Akutteamet vil ikke kunne varetage opgaver, der kræver at borgeren er under observation. Sådanne indsatser vil kunne løftes ved etablering af akutpladser. Økonomiberegninger på etablering af to akutpladser viser imidlertid, at udgiften hertil vil andrage ca. 4,5 mio. kr. Besparelsespotentiale: Regionen har opgjort antallet af forebyggelige indlæggelser i første halvår 2013 og 2014 fordelt på kommuner. I foråret 2013 havde Hedensted Kommune et antal forebyggelige indlæggelser svarende til gennemsnittet, mens antallet i foråret 2014 var væsentligt over gennemsnittet. Såfremt Hedensted Kommune kan nedbringe antallet til gennemsnittet svarende til en reduktion på 51 patienter pr. halvår og det antages, at en indlæggelse koster kr. i kommunal medfinansiering, udgør besparelsen 1,2 mio. kr. pr. år. Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering blev i budget 2015 reduceret med 1,5 mio. kr. i forhold til det udgiftsniveau, som KL har vurderet vil påhvile Hedensted Kommune, og budgetudfordringen på medfinansieringen vil herefter kun udgøre 0,3 mio. kr. Færdigbehandlede patienter opgøres særskilt i den aktivitetsbestemte medfinansiering. Udgift hertil udgjorde i kr. En del af disse vil muligvis kunne hjemtages ved øget akutberedskab. Udgiften til Hospice varierer meget, og der vil være stor variation i, hvor stor en besparelse, der kan opnås ved løft af dele af opgaven i hjemmesygeplejen. Genindlæggelser: Hedensted Kommune har i de første 10 måneder af 2014 haft 519 indlæggelser, hvor selvsamme borgere har været indlagt med samme diagnose højst 30 dage før (=genindlæggelse). De 519 genindlæggelser vedrører i mindre grad 0-35 årige, i nogen grad årige og i høj grad 65+ årige. Disse genindlæggelser har kostet Hedensted Kommune 4,1 mio. kr. ind til videre i Diagnoserne som der oftest sker genindlæggelser på er hjertesygdomme, lungebetændelse og KOL samt diffuse lidelser. Korttidsindlæggelser (0 dage): Hedensted Kommune har i de første 10 måneder af 2014 haft 956 indlæggelser (excl. genindlæggelser), hvor udskrivningen er sket samme dag. De 956 korttidsindlæggelser vedrører alle aldersgrupper ca. 250 heraf vedrører 65+ årige, og disse har ind til videre kostet Hedensted Kommune ca. 1,7 mio. kr. i Diagnoserne som der oftest sker korttidsindlæggelser på er som ved genindlæggelserne hjertesygdomme, lungebetændelse og KOL samt diffuse lidelser. Administrationen indstiller, at at der afsættes kr. i 2015 og kr. i 2016 og overslagsår til styrkelse af akutberedskabet i hjemmesygeplejen. finansiering sker med kr. fra bufferpuljen i 2015 og kr. fra bufferpuljen i 2016 og overslagsår samt med kr. i alle årene indenfor sygeplejen.

24 A Orienteringssager Beslutningstema Der orienteres om følgende sager: Fritagelser og tilmeldinger til digital Post pr. 1. november 2014 jf. bilag KKR Midtjylland indbyder til konference den 12. januar 2015 om "Vidensunderbygget social indsats - muligheder for fælles mål og samarbejde" Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Fritagelser og tilmeldinger til Digital Post pr. 1. november 2014 Invitation Januarkonference Vidensunderbygget social indsats

25 A Drøftelse af punkter til næste møde Beslutningstema Drøftelse af punkter til næste møde Udbud af frit valg Orienteringssag om hjerneskadeprojekt Orienteringssag om tidlig opsporing Orienteringssag om velfærdsteknologi Kuren i Juelsminde Analyse omkring rekruttering til sundhedstjek Aktivitetsbestemt medfinansiering

26 A Opsamling månedsmøderne - september måned Beslutningstema Bilag Orientering - Budgetopfølgning september opsamling- hvordan forventes regnskab 2014 at holde i forhold til budgettet. Månedsopfølgning september måned 2014

27 G Forespørgsel om muligheden for at overtage drift af et plejehjem i Hedensted Kommune

28 A Orientering, borgersag

29 29 Bilag Bilag 1 Parrådgivning Endelig opsamling og prioriteret liste fra Workshops 10. juni Fremtidens ældre Hedensted pdf Rapport fremtidens seniorområde 2013 A facader A oversigtsplan A stueplan Økonomisk overslag - omklædning Løsning plejecenter Høring om omklædningsfaciliteter ved Løsning Plejecenter - Arbejdstilsynet, syd Fritagelser og tilmeldinger til Digital Post pr. 1. november 2014 Invitation Januarkonference Vidensunderbygget social indsats Månedsopfølgning september måned 2014

30 30 Underskrifter Daniel Toft Jakobsen Birgit Jakobsen Bent Poulsen Hanne Grangaard

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Åbent referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. april Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Åbent referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. april Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Åbent referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen, Jeppe Mouritsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.00

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 16.00 Afdelingsleder

Læs mere

Hedensted Kommune. Ekstraordinært møde i Handicaprådet. Referat. Mødelokale, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Ekstraordinært møde i Handicaprådet. Referat. Mødelokale, Hedensted Rådhus Ekstraordinært møde i Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne-Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted,

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Hedensted Kommune. Dagsorden. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 5. december Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Dagsorden. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 5. december Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen, Jeppe Mouritsen Fraværende: Bemærkninger: Inviterede kl 1600 Velfærdskoordinator

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik 26.05.2016/ med Ældrerådets kommentarer Tema i værdighedspolitikken - Mål for indsatsen Livskvalitet a. At borgeren kan få gode oplevelser og deltage i sociale

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen, Jeppe Mouritsen Fraværende: Bemærkninger: Inviterede Kl. 16.00 Leder

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Projekt akutberedskab 2013 2015 evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Opsummering Byrådet besluttede som led i budgetaftalen 2013-2014 at afsætte 1,6 mio. kr. i 2 år til etablering af 2 akutstuer.

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Udfordringer i Budget 2014-17

Udfordringer i Budget 2014-17 Udfordringer i Budget 2014-17 a. Vederlagsfri fysioterapi (drift) Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud, jf. lovgivningen, til personer med svært fysisk handicap samt personer der har en funktionsnedsættelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Ole Flemming Lyse, Minna Olesen, Kirsten Bitsch Kristensen,

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven. 3. version 2015

Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven. 3. version 2015 Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven 3. version 2015 Ældre klarer sig bedre og mere selv Formålet er, at gøre flere borgere delvis eller helt selvhjulpne og dermed at

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokalerne Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokalerne Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 20.45

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Plejecenter Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Plejecenter Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Plejecenter Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Dagsorden. Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Dagsorden. Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere