NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES KOMMUNALE FINANTSER t"

Transkript

1

2 STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI

3

4 Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning Introduction V Tabeller. A. For Bygderne. No. 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers Indtægter Udgifter 9 No.. Opgaver over de særskilte Kirkekassers Indtægter Udgifter 1017 No. 3a. Opgaver over Amtskassernes Indtægter Udgifter, Veikasserne undtagne 181 No. 3b. Opgaver over Amtsveikassernes Indtægter Udgifter med Sammendrag for den hele Amtskommunekasse af Indtægter, Udgifter Gjæld 3 No. 4. Opgaver over de særskilt paa Matrikulskylden paa Formue Næring udlignede kommunale Skatter 47 No. 5. Oversigt over de kommunale Skatter, sammenholdte med Folkemængde, Matrikulskyld beskattet Formue, samt Opgaver over Bidrag til Skole Fattigvæsenet ved Værker Brug. 837 B. For Byerne. No. 6. Opgaver over Bykassernes Indtægter Udgifter No. 7. Opgaver over de særskilte Bykirkekassers Indtægter Udgifter No. 8. Opgaver over Havnekassernes Indtægter Udgifter samt Gjæld 48 No. 9. Oversigt over Bykommunernes Skattebyrde, sammenholdt med Folkemængde antagen Næring, over Skatternes Fordeling efter Skattegrundlagene samt over Bykommunernes Laanegjæld m. V 4950 Tableaux. A. Communes rurales. No. 1. Recettes et dépenses des caisses générales des communes 9 No.. Recettes et dépenses des caisses des églises No. 3a. Recettes et dépenses des préfectures, non compris les recettes et dépenses des caisses pour les chemins No. 3b. Recettes et dépenses des caisses pour les chemins; totaux des recettes, des dépenses et des dettes des préfectures 3 No. 4. Montant des impôts communaux sur les propriétés foncières et sur les capitaux et les revenus. 47 No. 5. Aperçu général des impositions communales comparées à la population, à, la valeur cadastrale des propriétés et aux fortunes évaluées des contribuables. Dépenses des mines, usines et établissements industriels pour l'instruction publique et pour l'assistance des pauvres de leur ressort B. Villes. No. 6. Recettes et dépenses des caisses générales des villes 4045 No. 7. Recettes et dépenses des caisses des églises No. 8. Recettes, dépenses et dettes des caisses spéciales des ports No. 9. Aperçu général des impositions communales comparées à, la population et aux revenus évalués des contribuables; montant des impôts sur les immeubles et sur les Capitaux et les revenus

5

6 V Indledning. Iclet man herved fremlægger de k om mun al e Fin a ntsers B. Byerne. Statistik for 1877, skal man ligesom i de tidli 1. Bykasserne 6,199,375 gere Aargange, dels efter nærværende Tabelværk, dels efter. Kirkekasserne 145,079 de i Fattig Skolestatistiken indeholdte Oplysninger, 3. Fattigkasserne,016,85 meddele en kort Oversigt over de vigtigste Punkter i denne 4. Havnekasserne 605,777 Materie, idet man derhos for Sammenligningens Skyld indtager de tilsvarende Opgaver for , enkeltvis for tidligere Aar. Tilsammen i Byerne ,967, : 8,47, : 7,490, : 6,819, De kommunale Kassers rene indtægt. Summen af de forskjellige kommunale Kassers rene Indtægt*) udgjorde i 1877 følgende Beløb: C. Riget. Ialt 1877: 19,311, : 18,14, : 16,89, : 15,60,7 A. Bygderne. Beregnet i Procenter udgjorde saaledes Tilvmxten i de kommunale Indtægter i de anførte Aar : 1. Herredskasserne 1,55,650 Bygderne. Byerne. Riget.. Kirkekasserne 59, pct. 10 pct. 8 pct. 3. De almindelige Skolekasser 1,89, Skolekredsenes Udredsler 36, Fattigkasserne 3,38,06 I Aaret 1877 udgjorde de norske Statsindtægter, 6. Amtskasserne,985,06 Laan fraregnede, men Afdrag paa udestaaende Fordringer Tilsammen i Bygderne 1877: 10,344,644 indbetalte Jernbanebidrag medregnede, ialt 35,887,937, 1876: 9,787,9 inklusive det almindelige Veifonds Indtægter. Sammenlignet 1875: 9,40,69 med Aaret 1876 viser denne Indtægt en Tilvæxt af net 1874: 8,78,63 over 15 Procent.. Oversigt over de for Aarene udlignede direkte Skatter. A. Bygderne Skatter , Den almindelige Herredsskat 558,808 59,33 806,100 84, ,5. 3. Skat til Kirkekasserne Skat til de almindelige Skolekasser 150,60 1,18, ,796 1,5, ,44 03,904 07,15 34,15 1,407,96 1,56,996 1,597,016 1,691, De enkelte Skolekredses Udredsler 5. Bidrag til Skolevæsenet ved Værker Brug 6. Fattigskatten 7. Bidrag til Fattigvæseuet ved Værker Brug 8. Amtsskatten 05,5 39,756 3,033,1 90,784 1,48,84 05,568 49,540 3,004,63 98,14 1,57,544 0,000,17 9,744 36,776 5,608 51,480 7,648 85,16,880,548,851,716,918,788,994,158 11,604 84,53 91,33 96,501 1,607,83 1,771,104 1,891,13 1,968,743 *) Tilsammen i Bygderne 6,743,664 6,889,47 7,18,91 7,518,004 7,850,300 8,37,954 Laan Forskud, Refusioner Decisionsansvar, Afdrag paa udestaaende Fordringer samt Bidrag fra den ene kommunale Kasse til den anden altsaa ikke medregnet.

7 VI B. Byerne. Skatter Byskatten,655,31,806,87 3,7,916 3,65,464 4,087,564 4,463,716. Skat til Kirkekasserne 4,5 4,480,440 39,604 36,576 36,68 3. Fattigskatten 1,089,308 1,11,680 1,066,44 1,084,784 1,140,41 1,13,553 Tilsammen i Byerne 3,768,87 3,944,03 4,316,600 4,776,85 5,64,55 5,713,537 C. Riget. 187: 10,51, : 10,833, : 11,499, : 1,94, : 13,114, : 13,951,491 'Ved ovenstaaende Post 4 for Bygderne er at mærke, at de der anførte Summer ikke blot omfatte Skolekredsenes kontante Udtællinger, men saa Pengeværdien af deres Naturalydelser. Da man imidlertid ikke har havt Materialier til at angive denne 'Værdi førend i 1875, er den for de tidligere Aar bleven opført med det samme Bel0b, hvortil den andr i 1875, nemlig 10,000 Kroner. Procentvis beregnet udgjorde Skatternes Stigning fra 1876 til 1877 i Bygderne 4.9 pet., i Byerne 8.5 pct. gjennemsnitlig for Riget 6.4 pct. Denne Stigning er for Bygdernes Vedkommende stærkere, men for Byernes svagere end i det foregaaende Aar (187576), da Tilvcexten var 3. De kommunale Afgifter. A. Bygderne. 1. Herredskasserne 138,40. Kirkekasserne. 17, Fattigkasserne. 71, Amtskasserne 4,096 Tilsammen i Bygderne 1877 : 341, : *)344, : *), : 1346,98 B. Byerne. for de første 4 pct., for de sidste 10 pct. gjennemsnitlig 1. Bykasserne 499,084 for Riget henimod 7 pct.. Kirkekasserne 9,951 Sammenholder man Summen af de udlignede direkte 3. Fattigkasserne 46,45 Skatter med Summen af de kommunale Kassers rene Indtægt,4. Havnekasserne 553,60 viser det sig, at i Riget overhovedet er 7 pct. af Indtægten Tilsammen i Byerne 1877 : 1,55,107 bleven tilveiebragt ved Skatter. For Landkommunerne 1876 : 1,450,960 særskilt andrag Procenten til 80, men for Bykommunerne 1875 : 1,345,980 alene til 64, hvilken Forskjel hovedsagelig hidrører fra, at 1874 : 1,9,460 Byerne har til sin Raadighed et betydeligt store Bel0b af indirekte Afgifter. C. Riget. Sammenstiller man, særskilt for Land By, de ud 1877 : 1,866,136 lignede Skatter med den ved Fattigskatligningen 1876 : 1,795,066 ansatte Formue, hvor over Opgaver for 1877 meddeles under neden 1875 : 1,714,936 staaende Post 7, fremgaar deraf, at der i Landdistrikterne 1874 : 1,576,388 kom 0.97 i Byerne 1. Skat paa hver 100 Fra 1876 til 1877 steg altsaa de kommunale Afgifter Formue. for det hele Rige med 4 Procent (i Landdistrikterne faldt Fordelt paa Folkemængden ved Udgangen af 1876 ud de 0,9 Procent, i Byerne steg de 5 Procent). gjorde Skatten for pr. Individ, særskilt for Bygderne 5.5 for Byerne 16.7 pr. Individ. ^ *) Disse Tal stemme ikke ganske med de i Indledningen til Kommunalstatistiken for 1876 Side VIII meddelte. Forskjellen hidrører fra, at en i Fattigstatistiken forekommende Indtægtspost: Istedetfor Naturalydelser" tidligere er bleven medtaget blandt Afgifter, hvilket her ikke er skeet.

8 VII 4. De kommunale Kassers rene Udgift. Summen af de kommunale Kassers rene Udgift udgjorde Tilsammen i Byerne 1876 : 9,591, : 8,636,344 i 1877 følgende Beløb: A. Bygderne. C. Riget. 1874: 7,87, Herredskasserne 1,109,151 Ialt 1877: 1,466,61. Kirkekasserne 733, : 19,68, De almindelige Skolekaser 1,896, : 18,349, Skolekredsenes Udredsler 36, : 16,195,57 5. Fattigkasserne. 3,654,40 Beregnet i Procenter udgjorde altsaa Tilvæxten i de 6. Amtskasserne.,957,066 kommunale Kassers Udgifter i de anførte Aar : Bygderne. Byerne. Riget. Tilsammen i Bygderne 1877: 10,587, : 10,091, : 9,713, : 8,908,416 Sammenholder man Udgift med Indtægt, fremkommer B. Byerne. for de heromhandlede Aar følgende Un deraku d: 1. Bykasserne.. 7,965,076 Bygderne. Byerne. Riget.. Kirkekasserne 161, , , , Fattigkasserne,191, ,568 1,146,048 1,456, Havnekasserne 561, ,77 1,163,909 1,467,636 Tilsammen i Byerne 1877 : 10,878, ,990 1,911,931,154,91 5. De direkte Skatters Fordeling paa Skattefundamenterne : Dette Forhold stillede sig i 1877 saaledes : Skatter. A. Bygderne. Udlignet paa Matrikulen. 1. Den almindelige Herredsskat. 918,877. Skat til Kirkekasserne 3, Skat til de alm. Skolekasser 496, De enkelte Skolekredses Udredsler **) 93, Bidrag til Skolevæsenet ved Værker Brug ***) 6. Den almindelige Fattigskat 489, Bidrag til Fattigvæsenet ved Værker Brug, Amtsskatten 1,948,743 Udlignet paa Af hvert 100 udlignedes paa: Formue Næring Matrikulen. Formue Næring. 11, , , , ,16 100,504, , , Tilsammen i Bygderne 4,180,035 4,057, B. Byerne. Udlignet paa Udlignet paa Af hvert 100 udlignedes paa: Skatter. fast Eiendom. Formue Næring. Fast Eiendom. Formue Næring. 1. Byskatten 1,59,76,871, Skat til Kirkekasserne 36, Fattigskatten..,.. 1,13, Tilsammen i Byerne 1,59,76 4,11, C. Riget. Udlignet paa fast Eiendom : 5,77,311 eller 41 Procent. Formue Næring : 8,179, *) Afbetalinger paa Laan Forskud, Afdrag paa skyldige Jernbanebidrag, Udlaan, uerholdelige eftergivne Skatter eller Afgifter, Refusioner Decisionsansvar samt Tilskud fra den ene kommunale Kasse til den anden er altsaa ikke medregnet. **) Skolekredsenes Udredsler er for hvert Distrikt fordelt paa Skattefundamenterne i samme Forhold som den almindelige Skoleskat. ***) Den Del af disse Bidrag, der udlignes paa Matrikulen, er saa liden, at den kan sættes ud af Betragtning.

9 VIII Som bekjendt, har man i Landdistrikterne, forsaavidt Loven dertil giver Adgang nemlig for Skole Fattigskatternes Vedkommende stadig udlignet en store Del af Skatterne paa Formue Næring. Den Indflydelse, som dette Forhold har havt paa den hele Skattesums Fordeling paa de omhandlede to Grundlag, skal man nu paavise gjennem nedenstaaende Tabel, der begynder med 1866 eller det forste Aar, for hvilket fuldstændigere Opgaver haves. Tabellen omfatter d ikke Skolekredsenes Udredsler, hvis Fordeling paa Skattefundament først blev beregnet for 1875, men forovrigt alle de Skatteslags, som ere medtagne i foranstaaende Tabel for Aar. Matrikulen. Tus , , , , , , , , , , , ,086 Udlignet paa: Formue Næring. Tus.,17,89,54,835,967 3,093 3,144 3,47 3,31 3,498 3,731 3,915 Altsaa procentvis paa: Matrikul en. Formue Næring. Hvad Byerne angaar, har Forholdet været næsten det samme lige siden 1866, idet der stedse er bleven udlignet 56 Procent paa fast Eiendom. For 1876 udlignedes d 7 Procent for 1877, som foran oplyst, 8 Procent paa dette Skattefundament. For det hele Rige skal man meddele folgende Tabel, der indbefatter samtlige Skatteslags med Undtagelse af Skolekredsenes Udredsler i Landdistrikterne : Udlignet paa: Altsaa procentvis paa: Fast Aar. Fast Formue Eiendom. Næring. Formue Tus. Tus. Eiendom. Næring ,47 4, , 410 4, 415 4, 518 4,40 4, 389 4, 339 4, 41 4, 760 5, 059 5, ,579 5,068 5,60 5,759 5,901 5,966 6,194 6,55 7,014 7,560 8, Til Belysning af den Maade, hvorpaa de almindelige Fattig Skoleskatter i Landdistrikterne ere blevne udlignede siden 1866, tjener folgende Tabel, der angiver Procentforholdet mellem den Del af Skatten, der er udlignet paa Matrikulen, den Del, der er lagt paa Formue Næring. Aar. Fattigskat. Procentdel paa: Skoleskat. Procentdel paa: Formue Matrikulen. Nærin. g 1VIatrikulen Formue Næring Af Indledningen til Kommunalstatistiken for 1866 Side XVIII vil man erfare, at der for dette Aar udlignedes en endnu store Anpart af Fattigskatten paa 1VIatrikulen. I Aaret 1851 faldt nemlig ikke mindre end 67 Procent eller /3 af Skatten paa dette Fundament, for Tidsrummet 1851 til 1855 var Procenten 63, for Aarene , 56 for Aarene Endnu for Aaret 1865 var Procenten 50. Hvad Skoleskatterne angaar, var der i Henseende til det omhandlede Forhold en næsten fuldkommen Stilstand lige fra 1851 til For Aarene giver Statistiken saa Oplysning om det Forhold, hvori den Del af Skatterne, der udlignes paa Formue Næring, fordeltes paa hvert af disse Fundamenter, hvilke Opgaver d for Skole Fattigskatternes Vedkommende, som det her egentlig dreier sig om, alene kunne ansees som tilnærmelsesvis rigtige. For 1877 meddeles herom folgende Oversigt, i hvilken Bidrag til Fattig Skolevæsenet ved Værker Brug ikke er medtaget:

10 Ix A. Bygderne. Af hvert 100 Formues Skatter. Udlignet paa Formue. Udlignet paa Næring. Næringsskat udlignedes paa: Formue. Næring. 1. Den almindelige Herredsskat 11, Skat til Kirkekasserne.. 1, Skat til de almindelige Skolekasser. 341, ,13 ' De enkelte Skolekredses Udredsler. 41, , Den almindelige Fattigskat... 1,058,045 1,446, Amtsskatten... 0, Tilsammen i Bygderne 1,441,13,434, B. Byerne. 1. Byskatten 31,77,558, Kirkeskatten. 6,000 30, Fattigskatten 30, , Tilsammen i Byerne 639,8 3,48, C. Riget. Udlignet paa Formue :,080,441 eller 5 Procent. Næring: 5,917,0 75 Til Sammenligning hermed skal man for indskrænke sig til at meddele nedenstaaende Procenttal, idet man gjentager Tallene for 1877: Procent paa Procent paa Formue. Næring Bygderne Byerne Riget Udviklingen synes altsaa at gaa i den Retning, at man stedse stærkere belaster Næringen. 6. Den kommunale GjEeld. Herover meddeles nedenstaaende Oversigt for Aarene : De forskjellige Kasser. A. Bygderne. Gjæld ved Udgangen af nedenstaaende Aar (angivet i Tusinde Kroner): Herredskasserne 1,474 1,53 1,584 1,714. Kirkekasserne. 1,983,090,0, De almindelige Skolekasser ,089 1, De almindelige Fattigkasser Amtskasserne 915 1,14 1,08 1,01 Tilsammen i Bygderne 5,66 6,1 6,448 6,599 De forskjellige Kasser. B. Byerne. Gjæld ved Udgangen af nedenstaaende Aar (angivet i Tusinde Kroner): Bykasserne 13,0 15,048 16,78 0,70. Kirkekasserne Fattigkasserne Havnekasserne Tilsammen i Byerne 14,754 16,586 18,413,17 C. Riget. 1874: 0,380, :,708, : 4,861, : 8,816,000 Det bemærkes, at Summerne for , hvad Herredskasserne Bygdernes Kirkekasser angaar, er beregnet, idet man har havt Opgaver over Gjælden ved Udgangen af 1874 samt over de i hvert af de folgende Aar oppebaarne Laan betalte Afdrag. Derimod ere alle de øvrige Tal byggede paa direkte Opgaver over Gjældssummerne ved Aarenes Slutning, undtagen Skolekassernes Gjæld ved Udgangen af 1874, som man ikke kjender, hvorfor man, som det sees, har indskudt Summen for Tallene angive forøvrigt ikke alene Gjæld, opstaaet ved Laan, hvad d selvfølgelig er det langt overveiende, men saa hvad der er stiftet ved Kjob, nemlig ved Overtagelse af Panteheftelser i faste Eiendomme, for en liden Del saa Forpligtelser, som grunde sig paa gjorte Forskud. I Fattigkassernes Gjceld ere skyldige Erstatningsbeløb til fremmede Kommuner ikke medregnede.

11 X Af Tabellen sees, at Bygdernes kommunale Gjæld Aaret 1877 kun er forøget med 151,000, medens den i 1876 forøgedes med 36,000 i 1875 med 496,000 Derimod udgjør Væxten i Byerne for 1877 ikke mindre end 3,804,000 eller 1 Procent af Gjældsbelobet ved Udgangen af 1876, medens Tilvæxten i 1876 var 1,87,000 eller 11 Procent i ,83,000 eller 13 Procent af Gjælden ved Udgangen af det foregaaende Aar. Sammenholder man disse Tal med de under Post 4 meddelte Opgaver angaaende Forholdet mellem den rene Indtægt den rene Udgift, vil det sees, at Byernes Gjoeld navnlig i 1877 er voxet med et langt større Bel0b end det, hvormed Udgifterne have oversteget Indtægterne. Dette hidrører navnlig derfra, at de betydelige Udtællinger, som Byerne have havt som Afdrag paa tegnede Jernbanebidrag, ikke ovenfor ere medregnede under den rene Udgift. Beregnet efter Folketallet den 31te December 1876 udgjorde Landkommunernes Gjceld ved Udgangen af , men Bykommunernes ikke mindre end 65.0 pr. Individ. For samtlige Kommuner i Riget bliver Forholdet 15.8 pr. Individ. I Henseende til Kommunernes Gjældsforholde i tidligere Aar ( ) maa man henvise til Indledningen til Kommunalstatistiken for 1874 Side XIIXIII. Paa vedtagne Jernbanebidrag afbetaltes i Aarene følgende Beløb : Herredskasserne 46,48 84,316 86, ,8. Amtskasserne. 16,508 3,000 66,860 87, Bykasserne. 359,04 304, ,97 1,317,519 Tilsammen 41,960 41, ,416 1,540,301 7, Beskattet Formue efter Skatteligningerne i Landdistrikterne samt Formue kering efter Skatteligningerne i runde Tal udgjorde : i Byerne Antal Skatteydere sammesteds. A. Landdistrikterne. For denne Landsdels Vedkommende haves kun Opgaver over den ved Fattigskatligningen ansatte Formue, der For 1874: 690,748, : 748,676, : 814,88,000 For disse meddeles følgende tabellariske Oversigt : Antagen Formue ved Udligning af Fattigskat Byskat Antagen Næring ved Udligning af Fattigskat Byskat Skatbar Næring ved Udligning af Fattigskat Byskat 1877: 845,641,000 B. Byerne ,196, ,59,000 93,688,000 95,848,000 53,104,000 55,484, , , , , , , ,09, ,44, ,488, ,73,000 61,100,000 63,780, ,366,000 48,915, ,96,000 1,559,000 65,875,000 69,000,000 Antal Skatteydere ved Udligning af Fattigskat. 54,700 Byskat 56,77 ca. 59,500 61,868 ca. 64,450 ca. 69,100 66,509 71,800 C. Riget. Efter det Ovenstaaende udgjorde den ved Fattigskatligningen ansatte Formue: For 1874 : 1,067,944, : 1,164,0, : 1,54,90, : 1,313,007,000 Kristiania den den Februar A. N. Kiver. Boye Strom.

12 A. Kommunalstatistik for Bygderne for 1877.

13 Tabel 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers A. Indtægt Af Kirker Kirkegaarde. Beholdning fra Udlignet Skat for a. b. Pr. Ialt. Skylddaler. Handelsafgift. Pengeerstatning for Naturalveiarbeide. Ialt Skatter Afgifter. Indtægt af Eiendomme Aktiva. a. Ved Salg deraf. b. Renter Udbytte af Kapitaler; lobende Indtægter. a. Af Amtet. Bidrag. b. C. Af Af Sparebanker Staten. Private. d. Ialt. I. Rigets Bygder. 995, , ,786 8,616 1,068,94 8,151 I 7,87 15,977 4,896 37,409 61, ,778 II. Bygderne stiftsvis. 381,884 1,5 Kristiania Stift 38, ,144 68,94,457 1,14 7,99 11,999 11,399 39,037 6,435 Hamar Stift 01,848 38, ,49,403 58,579 4,99 8,163,007 8,578 0,96 6,33 35,87 Kristianssands Stift. 119,03 181, ,886 3,009 04, ,34 1,745 5,77 3,19 3,596 1,09 Bergens Stift... 91,583 8, , , , , ,365 7,910 Trondhjems Stift.. 107, , , ,85 146, ,750 1,361 10,57 1,638 Tromso Stift... 93,89 51,15 6.6,863 74,078 1,330,638 1, ,831 15,977 Summa 995, , I 19,786 8,616 1,068,94 8,151 7,87 4,896 37,409 61, ,778 III. Bygderne aintsvis. Smaalenene 9,980 45,649 Akershus 0,199 68,868 Hedemarken. 146,80 166,818 Kristians 55,08 71,866 Buskerud 111,03 91,979 Jarlsberg Laurvik 0,50 31,76 Bratsberg 43,667 41,705 Nedenæs 1,766 60,71 Lister Mandal. 40,117 49,951 Stavanger 13,48 30,059 Sondre Bergenhus. 46,035 4,940 Nordre Bergenhus. 31,850 30,04 Romsdal 45,166 41,574 Sondre Trondhjem 37,101 54,39 Nordre Trondhjem 39,19 51,449 Nordland 3,573 I 1,530 Tromso 43,13 18,040 Finmarken 18,14 11,645 Iv. Bygderne fderivis. Idde Marker. Moss Tune.. Rakkestad, Heggen o; Froland.. Aker Follo.'. Nedre Romerike. Øvre Romerike.. Vinger Odalen Solør Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland Land. Valders Hallingdal Numedal Sandsvær Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Telemarken Øvre Telemarken. Nedenws Stetersdalen ,03 13,70 9,344 8,148 5,887 3,784 6,396 4,044 5,1 4,34 9,71 5,40 8,107 8,64 8,700 14,506 5, , ,937 83, ,730 81,849 97,866 36,063 48,965 64,315 56,11 35,390 5,770 35,810 49,956 63,667 60,59 36,036 3, ,83 16,374 1,038 9,400 7, , , , ,944 5,98,005 57,40 8,814 8, ,019, ,145,688,886 3,314 3, ,446 5,000 0,86 100, ,796 6, ,03 5,886 47,610 35, ,616 5,33,835 5,70 1,761,6 3,53 4,018 3,911 1,81 5, , , ,74 1,048 1, , , , , , ,04 14, , Summa 995,937 I 930, ,786 8,616 1,068,94 8,151 7,87 15,977 4,896 37,409 61, ,778 4,703 14,693 10, ,655 16,693 34,851 44,475 14,857 0,399 15,511 51,578 13,701 5,410 15,448 11,185 9,84 6,199 37,801 10,096 57,107 16,636 3,866 16,443 8,701 18,53 16,48 5,518 13,061 16,104 16,484 8,194 13,441 7,33 3,667 6,413 3,415 1,513 71,810 1,095 7,865 13,464 7,63 10,80 15,54 31,435 13,89 31,461 17,654 14,108 1,406 8,304 11,995 6,975 7, , ,366, , , ,531 7,398,644 3,8 1,984 1,744, ,180,116 1,44 1,51 1,896 1, ,03 1,331 3, , , ,14,59,680 3, ,015 36,51 16,085 30,461 5,810 8,157 34,963 13,401 74,399 1, , , ,070 4,75 1,944 1, , ,60 1,880 1,674 1,007 1,096 3, ,300 3, ,33,149 5,000 4,010 3,581 11,093,178 5,806 5,177,813 1,067,000 3,100 14, ,515 10, ,114 9, , , ,698 3,467 15,160 34,541 0,570 15,493,65 11,365 14,948 56,087 8,8 184, ,066 7,057 9,487 5,017 5,744 16, , ' ,953 3, , , , , ,813 1, ,491 4,

14 Indtægter Udgifter i Aaret A. Indtægt Andre Indtægter. Tilsammen ren Indtægt. Afdrag paa Betaling af udestaaende Fordringer. Laanesummer oppebaarne i Aarets Lob. Forskud af' Regnskabsføreren eller Andre, gj orte i Aarets Lob. Refusioner De 4 sidste Deci Poster sionsansvar. tilsammen. Summa Indtægt. Summa Indtægt med Beholdning. 35,889 1,98,546 60,894 19,539 68,548 30,111 45,09 1,750,638,746,575 I 1. Rigets Bygder. 30, ,460 90,844 17,585 6, , ,114 1, ,696 6, ,034 1,137,0 15,70 435, ,117 6,057 41,680 8,618 4,369 60,74 81,841 5, ,434 6,53 7, ,591 3,77 14,161 3,96 190,337 4,117 35,505 10,484 4,606 54,71 45,049 6,971 3, ,50 1,774 18,8 3,438 4, ,507 60,894 35,889 1,98,546 I 9,539 I68,548 30, ,09 I 1,750, , , ,873 '33,744 35,810 39,336,746,575 II. Bygderne stiftsvis. Kristiania Stift. Hamar Stift. Kristianssands Stift. Bergens Stift. Trondhjems Stift. Tromso Stift. Summa. 1 60,843 10,939 6,907 4,616 3, ,463 1,75 3,337 8,436 3,05 1,468 5, ,158 10, ,575 6,391 50,876 1,599 1, , , ,97 6,693 4,400 4, ,994,866 4,97 1,388 1, , ,953, , ,706,3, ,315 1,696,049, ,991 60,51 1,79 6, ,468,711 43,5 5, ,07,060 57, ,693 3,010 1,965 79,699 1,336 6,045 3, ,977,384 9,460 4,071 1,819 18,713 56,978 3,9 1,174 10,558 1,911 3,886 8,17 7 5,335 1,146, ,397, ,894 35,889 1,98,546 I 9,539 68,548 30,111 5,511 56,073 64,687 60,583 48,65 15,418 10,31 5,963 18,436 6,013 13,938 8,94 6,54 11,949 37,734 8,565 I 6,708 6,73 45,09 I 17,584 10,000 3,167 3, , ,136 90, ,41 4, ,065 4, , ,000 1,441,70 5, , , ,448 44,618 11,955 6,511 6, , ,68 17, , , , ,153 1, ,141 15, , ,000 10, ,591 14,49,917,917 11, ,107 3,074 1,91 4, ,84 50,476 1,644 5,10 5 1, ,409 I 3,000 34,657 I 14,800 15, , ,517 5, ,410 1,131 4,000 5, ,080 11,57,170 16, , ,953, ,6 3 3, , ,539, ,947 1, , , , , I 5, ,354 0,536 89, , ,879 57,345 64,306 96,9 76,978 44,38 74,450 51,816 63,585 91, ,711 85,543 34,835 5,19 1,750,638 34,140 3,548 8,666 83,49 49,808 69,36 48,98 36,87 54,94 15, ,570 17,346 1,001 0,47 83,404 1,935 48,441 49,707 15,400 40,331 30,464 6,881 30,684 14,3 19,399 87,583 8,646 38,843 38,41 39,50 5,147 66, ,087 93,403 51,684 74,693 30, ,148 31,047 17,411 35,90 94,589,19 54,640 87,508 5,496 97,438 47,100 30,747 47,17,94 37,9 103,831 14,164 III. Bygderne amtsvis. 116,334 Smaalenene. 4,735 Akershus. 436,68 Hedemarken. 01,186 Kristians. 65,08 Buskerud. 77,847 Jarlsberg Laurvik. 107,973 I Bratsberg. 117,995 Nedenæs. 117,095 Lister Mandal. 67,810 Stavanger. 10,485 Sondre Bergenhus. 83,666 Nordre Bergenhus. 108,751 Romsdal. 18,749 Sondre Trondhjem. 144,903 Nordre Trondhjem. 118,116 Nordland. 77,967 Tromsø. 43,53 Finmarken.,746,575 I Summa. IV. Bygderne fderivis. Idde Marker. Moss Tune. Rakkestad, Heggen Froland. Aker Follo. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger Odalen. Solon Sondre Østerdalen. Nordre Østerdalen. Hedemarken. Toten. Sondre Gudbrandsdalen. Nordre Gudbrandsdalen. Hadeland Land. Valders. Hallingdal. Numedal Sandsvær. Ringerike. Buskerud. Jarlsberg. Laurvik. Bamble. Nedre Telemarken. Øvre Telemarken. Nedences. Sætersdalen.

15 Tabel 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers A. Indtægt. Udlignet Skat for Beholdning fra a. b Pr. Ialt. Skylddaler Handelsafgift. Pengeerstat Ialt ning for Skatter Natural vei Afgifter. arbeide. Indtægt af Eiendomme Aktiva. a. Ved Salg deraf. Af b. Kirker Renter Kirke Udbytte af gaarde. Kapitaler; lobende Indtægter. a. Af Amtet. b. 8 Bidrag. C. Af Af Sparebanker Staten. Private. d. Ialt. Mandal Lister Jæderen Dalerne. Ryfylke Sondhordland.. Hardanger Voss Nordhordland.. Sn.... Sond Nordfjord. SondmOre Romsdal Nordmøre Orkedal Guldal Strinden Selbu Fosen 3,43 16,874 8,866 4,616 9,909 18,890 17,36 7,937 3, ,698 1,3 19,146 5,300 11,984 6,443 13,374 _ Stjor Værdal. 15,477 6, ,43 9,74 5 1,88,07 Inderoen 13,107 16, , , , Namdal 10,608 8, ,60 1, Sondre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten Lofoten Vesteraalen Senjen Tromsø Alten Hammerfest Tanen Vardø Varanger 5,49 3,685 10,740 1,719 43,13 3,43 1,937 4,735 6,8 1,747 33,006 16,945 19,474 10,585 7,645 18,944 16,351 1,180 17,844 9,780 14,434 17,360 11,900 13,89 10,394 18,06 7,638 4,563 4,961 4,368 18,040 3,403 3,6 3, ,541 7., , , , ,9 3.57, , , , ,7 4.56, , , , , , , ,68.48, , , , , ,445 19,766 1,937 13,453 10,874 1,17 0,769 14,935 0,875 1,057 16,651 1,48 13,418 15,45 1,541,56 10,06 6,45 7,893 11,69 3,193 3,915 4,190 4, , , , ,06, ,436 1, , ,977 4, , , Summa 995,937 I 930, ,786 8,616 I 1,068,941 8,151 7,87 I 37, ,473 I 141, , ,379,061 3, ,14 1, ,100 10, ,07 1,791 1, Tillæg til ovenstaa Nærmere Specifikation af endel af 80 Renter Udbytte af Kapitaler m. m. (Post 6 b). Indtægter af Kirker Kirkegaarde (Post 7). Bidrag af Amtet (Post 8 a). Udbytte Lobende. Renter af Kapitaler. af Jern Indteegter af fabaneaktier. Tilsammen.. Brod Tiende. Vinpenge. Landskyldste Eien. Iovrigt. Tilsammenvæsenet. Til Vei Til Til Skydsvæsenet. Øjemed. men ' andre Tilsam domme. I I 1. Rigets Bygder.. H. Bygderne stiftsvis. Kristiania Stift. Hamar Stift... Kristianssands Stift Bergens Stift. Trondhjems Stift Tromso Stift 19,086,693 6,048 7,87 10, ,616 15,977 3,088 10,08 9,780 4,896 8,6 746,756 1,14 6, ,99 5,540 4,045,414 11,999 5,654 1,157 1,35 8,163 1,411 i 1 I89 I 95I,007 1,86 6,396 1,30 8, I 665 1,34 1,13 I I 8 I ,745 4, , ,10 5 I185I , ,758 6,193,74 474, I 43 I 106 I 684 8, I 9, , ,619 J, ,099 Summa I 19,086 I,693 6,048 7,87 I 10,864 I ,616 I 15,917 I 3,088 10,08 9,780 4,896

16 I Indtægter Udgifter i Aaret A.Indtægt Andre Indtægter. Tilsammen ren Indtægt. Afdrag paa Betaling af udestaaende Fordringer. Laanesummer oppebaarne i Lob. Forskud af Regnskabsføreren eller i Aarets Løb.. Refusioner Decisionsansvar. De 4 sidste Poster tilsammen. Summa ndtægt. Summa Indtægt med Beholdning , ,74 1, ,474 49,943 73,186 Mandal. 84 1, ,98 1,195,15 6,96 7,035 43,909 Lister. 00 3, , ,36 6,817 35,683 Jmderen Dalerne ,734 1,4 1, ,777 17,511,17 Ryfylke , ,54,451 Sondhordland. 3,40 4, ,607 7,847 46,737 Hardanger Voss. 1,396 5,50 1,79, ,75 8,811 34,061 51,97 Nordhordland ,511 1, ,556,067 30,004 Sn.,1 4,011 3, ,609 5,7389,749 53,66 Sond Nordfjord. 1,43 14, ,495 15,895 9,593 Søndmore ,57 3 1,505 1,909 3,637,894 35,16 I Romsdal , , ,39 4,796 43,94 Nordmøre. 8 14, ,589 19,889 Orkedal. 1,830 18,806 5, ,171 0,977 3,961 Guldal.., , ,590 7,37 33,680 Strinden Selbu. 17 3, , ,001 8,845 4,19 Fosen. 0 I 33, , ,679 60,808 76,85 Stjor Værdal. 16 0,788 3,660,657 1,19 6,469 7,57 40,364 Inderoen ,060 1,911 1, ,586 17,646 8,54 Namdal. 3 10,469 75,519 3,185 1,060 6,839 17,308 ',737 Sondre Helgeland. 6, , ,379 10,658 14,343 Nordre Helgeland. 66 9, , ,33 14,485 5,5 Salten. 17,864 31,068 3,0`4 8, ,04 43,09 55,811 Lofoten Vesteraalen. 3,886 8,17 7 5,335 1,146 6,708 34,835 77,967 Senjen Tromsø , ,448 8,871 Alten ,694 1, ,95 5,989 7,96 Hammerfest , ,066 5,765 10,, 500 Tanen. 1,555,50 1,00 5 3,77 5,8 11,564 Vardø. 80, ,645 4,39 Varanger. 35, ,98,546 I 60,894 9,539 68,548 I 30, ,09 I 1,750,638 I,746,575 Summa. ende Tabel L ovenstaaende Poster (6 b9). Bidrag af Staten (Post 8 b). Bidrag af Sparebanker Private (Post 8 c). Andre Indtægter (Post 9). Til Veivæsenet. Til Skydsvæsenet. Tilsammen. Til Kirker. Til andre Øiemed. Iøvrigt. Til Veivwsenet. Tilsammen. TiendegodtgjØrelse. Thingholdspenge. Præsteskyds. Tilsammen. 3,64 34,145 37,409 I 4,80 7,58 I 9,611 61,473 14,81,753,15 16,17 35,889 1.Rigets Bygder. 11. Bygderne stiftsvis. 11,399 11,399 3,13 8,406 7,418 39, Kristiania Stift ,86 0,96 1,067 5, , ,71 1,776 Hamar Stift., ,19 3,576 I1 3, I 878 Kristianssands Stift. 35 I 35 I 1,365 I 1,365 3,47 81 I39 1,638 5,945 Bergens Stift ,361 9,977 I , ,443 I3,96 Trondhjems Stift. I116 i I9 I616 11,557 1, ,093 I3,403 Tromso Stift. 3,64 I 34,145 37,409 I 4,80 7,58 9,611 61,473 I 14,81,753,15 I 16,17 35,889 Summa.

17 6 Tabel 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers B. Udgift a. Anlæg Omlægning af Veie / Broer. Veivcesenet. b. c. IndkjOb Nybygning. Vedligeholdelse. Skyds Nattehold til Præster Kirkesangere. Sund. heds Medicinalvæsen. Ved Kirker Kirkegaarde. a. b. C. Ombygning Udvidelse. Nybygning Nyanlæg. Det almindelige Skydsvæsen. Udgifter ved Præstegaarde. Herredsstyrelsen. Retsvæsenet. Færgevcesenet. Ved Kommunens faste Ejendomme. a. b. Iøvrigt. IØvrigt. I. Rigets Bygder. 65,991 40,040 77, ,571 9,719 8,669 5,897 3,88 6,088 60,44 48,505 4,193 57,3 48,113 0,031 Bygderne stiftsvis. ristiania Stift.. Hamar Stift... Kristianssands Stift. Bergens Stift.. Trondbjems Stift. Tromso Stift.. Summa 15,013 11,410 10,38 31,10 5,936 7,54,95,448 14,044 7,767 16,050 7,980 15,477 11,549 4,35 8,690 4,974 53,837 11,915,735 40, ,751 7,860 17,391 19,048 10,689 18,698 1,841 6,93 9,3 4,915 4,168 36,94 56,149 4,940 1,610 3,181 4,496 3,515 3,170 1,558 6,35 1,084 1,801 9,506 9,93 13,43 9,35 5,30 1, ,18 15,349 3,563 1,709 1,07 3,364 1,106 1,47 1,37 10,103 5,176 17,713 1,496 7, ,01 18,149 6, ,649,461 4,110 1,630 11,187 5,351 14,053 8,664 1,101 1, ,759,190 1,64 8, ,997 6,43 3,853 65,991 46,046i 77, ,5711 9,719 8,6691 5,897 3,881 6,088 00,44 48,505 4,193 57,3 48,113 0,031 Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg Laurvik Bratsberg.. NedenTs Lister Mandal Stavanger Sondre Bergenbus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromsø Finmarken Bygderne fderivis. Idde Marker.. Moss Tune... Rakkestad, Heggen Froland.... Aker Follo. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger Odalen Solør... Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken. 3,40 5,44 6,007,683,569 3,600,971 1,910,317,05 4,503 4,060 3,863 5,190 4,6 4,317 3,501 3, ,38,834,140 6,17,01 1,331 1,844 1, ,034 1,045 3,515 3,719 4,083 1,596, ,159 34,14 3,850 9,987 36,60 1,353 7,588 16,59 11,995 6,056 5,74 5,64 13,464 16,495 4,65 9,06 3,801 1,046,816 18,67 7,158 4,757 6,949,683 3,831 1,759 15,000 5,334 4,174 3,847 3,131 8,035 7,761 6,40 394,030 Summa 05, , , ,571 1,68 1,19 1,005,854 1,156 1,43 1,106 1, ,0 1,790 Toten 534 Sondre Gudbrandsdalen 536 Nordre Gudbrandsdalen 733 Hadeland Land. 550 Valders 330 Hallingdal 419 Numedal Sandsvær 44 Ringerike 364 Buskerud 1,54 Jarlsberg,400 Laurvik 1,00 Bamble 1,107 Nedre Telemarken 688 Øvre Telemarken 1, ,847 1,81 1,454 1,604,37 4,469 1,800 7,346, ,166 14,143 7,870 3, ,719 6,49 10,511 34,400 5,865 9, , , ,171,901 3, , , , ,775 1,976, , ,099 1,797,333 1,100 1,80 1,608 1,859,9 3, , , , ,1 1, , , , ,164 1,898 17,179 4,047 14, ,09 1,780 1,69, , , , ,855 1,679 1,106 7,76 6,016 5,98 16,380,156 3, ,34 316,060 1,407 1,83 1,711 1,1 5, ,086 1, ,067 1,67 1,116 1, ,09 9,966 8, ,8751 1,801,391 3,181 9,485 17,838 9,79 3,490 1,738,360, , , ,173 4,164 4,667 3,193 3,03, ,573 35,01 11,634,58 5,917 5,658 8, , ,018 0,538 14,535,856 3, , ,019 1,564,41,35, , ,048, , ,96 10, , ,935 10,814 10,30 8, ,87 4,060 1, ,134 1,19 6 1, , , ,756 6,915 5, ,185 1,736 9, , ,85 1, , ,788 1, , , , , , ,088 00,44 48,5051 4, ,31 48,1131 0,031 1,15 1,06 1, ,95,061 1,91 15,33 1, ,346 18, ,400 3, ,483, ,651, , ,134 1,840 3, ,93 5, ,495 3,185 33, ,03 Nedenws 1,75 1,00 15,065 1,596 0, , , Sætersdalen , , , , , ,894, ,591 3,484 1, , , , , ,19 19,048 1, ,400 4,400,16 3,487 6, , ,339 4,

18 Indtægter Udgifter i Aaret B. Udgift Bidrag Uerholdelige Refusio De 6 Behold til rrdiaan Afdrag Til Afdrag andre Andre Tilsammn e ren af `) kommunale paa bage kommunale Udifbetaling af paa o geiter ner o g sidste summa ning ved Betater. Udgift.. ling af Jern givne Deci Poster. U dgan * Midler. Fo Udgift., banebi drag. Skatter sionsan svar. tilsammen Kasser. Laan. r skud. Afgifter. gen ai Hr. rir. Renter af Laan. Summa udgift med Beholdning. 79,443 67, ,19,974 38,33 16,146 40,64j 134,8 4,643 6,41 39,4391 1,61,413 1,134,16,746,575 I. Rigets Bygder. II. Bygderne stiftsvis. 7,554 1,761 9,63 354,537 8,615 6,496 1,176 9, , , ,587 41, ,998 Kristiania Stift. 16,33 9,50 10,1 75,909 4,595 '9,685 6,081 65, ,3 38,31 55, ,814 Hamar Stift. 9,947 4,365 5,550 11,831 9,7041 0,608 9,1301 9, ,913 51,67 63, , ,873 Kristianssands Stift. 6, ,500 90,631 1, ,37 1,511 19, ,484 17, ,69 33,744 Bergens Stift. 6,667 8,790 6,58 184,516 11,65 11,74 3,4891 1, ,790 4,306 18,504 35,810 Trondhjems Stift. 1,533 3,66 5,439 10,550,0511 4,306 13,866 1,85 1,118 43, ,716 93, 60 39,336 Tromso Stift. 79,443 67,97 41,94 1,19, ,33 16, ,64 134,81 4,643 6,411 39,4391 1,61,4131 1,134,161,746,575 Summa. III. Bygderne amtsvis. 3,436,954,33 60, , , ,694 88,04 8,9 116,334 Smaalenene. 1,084 1,386, ,370 1,980 36,493 10,355, ,18 193,588 9,147 4,735 Akershus. 8,013 19,985 5, , ,611 3,934 61, ,886 38, ,84 436,68 Hedemarken. 8,319 9,65 4,53 111,991 4,00 1,074,148 3, , ,47 57,759 01,186 Kristians. 7,47 17,41,167 10,713 3,36 9, , ,45 16, ,14 65,08 Buskerud. 4,787,517 50,106,680 6, , ,893 60,999 16,848 77,847 Jarlsberg Laurvik. 3, ,181 43,796 4,578 6,176 1,317 1, i14,641 58,437 49, ,973 Bratsberg.,158,471 1,835 77, ,55 4, ,451 87,956 30, ,995 Nedenæs ,34 64, ,13 1, OI 7,417 71,468 45,67 117,095 Lister Mandal. 3,15 1,163 1,300 6,479 3,966 5,054 1,357 8, ,118 45,597 1,13 57,810 Stavanger., ,069 45,755 1,16 5, , ,54 7,009 48,476 10,485 Søndre Bergenhus. 3,49 00,10 30, ,733 1, ,663 40,60 43,046 83,666 Nordre Bergenhus. 1,334 3,140,900 58, , ,64 61,61 47, ,751 Romsdal.,493 1,57 1,789 65,561 8,806 4,695 1,19 4, ,961 85,5 43,7 18,749 Sondre Trondhjem. 3,88 4,393 3,114 74,56,566 5,434 1,749 7, ,13 91,658 53,45 144,903 Nordre Trondhjem. 9, ,67 63, ,803 7, ,60 85,770 3, ,116 Nordland. 1, ,385 '3,178 6,583 4, ,949 34,17 43,840 77,967 Tromsø. 85 1,447 1,47 16, 1,760 3,90,387 1,9 38 9,597 5,819 17,434 43,53 Finmarken. 79,413 67,97 41,94 1,19, ,33116,146} 46,641134,81 4,643 6,411 39,4391 1,61,4131 1,134,161,746,575 Summa IV. Bygderne fderivis. 1, , ,196 04, ,019 33,849 4,994 38,843 Idde Marker. 931, ,174, , ,78 6,90 11,339 38,41 Moss Tune. Rakkestad, Heggen 1, ,465 13, , ,700 9, ,947 7,91 11,959 39,50 Froland. 6,713 1,346 57, ,35,058, ,437 71, ,68 5,147 Aker Follo. 3, ,45 0,15 40I ,878 53,303 13,198 66,501 Nedre Romerike.,157 1,386 1,0 51,917 1,900 7,043 7, ,903 68,80 35,67 104,087 Øvre Romerike. 3,37 1,096 3,47 1,733 5,00 1 6,934 30,181 63, 93,403 Vinger Odalen ,059 30,51 1, ,889 3, ,543 51,684 Solør. 1, ,40 44,951,56 6, ,788 53,739 0,954 74,693 Sondre Østerdalen , , , ,513 13,611 17,089 30,700 Nordre Østerdalen.,500 17,477 1,396 55,370 95,518 3,495 47, ,76 109,13 77, ,148 Hedemarken. 1, ,610,949 _... 40,989 11,599 19,448 31,047 Toten. 1,051' 190 8, , ,838 11,014 6,397 17,411 Sondre Gudbrandsdalen. 1,957 1,040 9,857 4,0001 8,467 1, ,063 3,90 1,000 35,90 Nordre Gudbrandsdalen.,558 9,65 3,047 74,859 6,348, ,494 83,353 11,36 94,589 Hadeland Land. 1, ,489 1,588 1, ,05 13,541 8,678,19 Valders. 63 1, ,881,650 46,600 5,496 3,377 31,63 54,640 Hallingdal. 1,46 13, , ,40 4,83 45,544 41,964 87,508 Numedal Sandsvær ,07 I 1,455, 3,331 4,786 10,993 14,503 5,496 Ringerike. 5,19 1, , ,305 1, ,680 47,044 50,394 97,438 Buskerud., ,031,680 5,047 1, ,039 35,070 1,030 47,100 Jarlsberg.,69 1,838 4,075 1,44 ) ,854 5,99 4,818 30,747 Laurvik. 1, ,9 I 4, , ,460 6,689 0,438 47,17 Bamble. 1, ,979,000 1, ,870 11,849 11,075,94 Nedre Telemarken ,588, ,311 19,899 18,03 37,9 Øvre Telemarken., ,79 70,708 4,01 4, ,365 80,073 3, ,831 Nedenms. 61 1, , J ,086 7,883 6,81 14,164 Sætersdalen.

19 8 Tabel 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers , B. Udgift Herredsstyrelsen. Retsvæsenet Ved Kirker Kirkegaarde. Veivæsenet. Skyds Det Sund. Nattehold til Udgifter ved a. b. C. heds Me. a. almindeligveese. b. C. Færge Præster Præstegaarde. Skydsvsesenvæsenning net. dicinal Nybyg Iøvrigt. Kirkesangere. Nyanlæg. Ved Kommunens faste Eiendomme. a. ' b. Anlæg Ombygning Tøvrigt. Ny Iøvrigt. Indkjøb Omlægning Vedligeaf Veie holdelse. Udvidelsebygning. Broer. Mandal Lister Rederen Dalerne Ryfylke.. Søndhordland... Hardanger Voss. Nordhordland... Sn Sønd Nordfjord Søndmøre Romsdal Nordmøre Orkedal Guldal Strinden Selbu Fosen.. Stjør Værdal Inderøen Namdal 1,131 1,186 1, ,174 1,05,304 1,307, , ,340,096 1,7 1,356 1, ,103 9,38 19, ,89 5,67 7, ,403 4, , , ,791,50 1,413 4,8 1,036,435 5,590 5,439 1, ,486 1,43 11,88 1, Søndre Helgeland. 1, ,137 3, Nordre Helgeland ,90 1, Salten ,5 53 1,15 1, Lofoten Vesteraalen 1, , , *)7,858 Senjen Tromsø. 3,501,95 3, Alten Hammerfest Tanen Vardø Varanger ,111,78 1,776, , ,609 1, ,775 1,75 1, ,097,087 1,760 1,14 1,81 636, ,956 3,39,75 1,160 3, , ,064 3,667 5,937 4,539 ',76 1,50 3, ,030 1, , , , , , , , ,043 1, , , ,658 1,457 1,450 3, , ,104 3,478 3,061 1,49 1, , , ,306 '10 1, , , ,44 48,505 4,193* Summa 65, , , ,571 9,719 8,6691 5,897 3,88 6,088 57,31 48,113 0,031 3, , ,350 1, , Tillæg til oven Nærmere Specifikation af endel af Retsvæsenet (Post ). Sundheds Medicinalvæsenet (Post 7). Jordemodervæsenet. Forligelsesvæsenet. Overformynderiet. Iøvrigt. Tilsammen. Lønning af Læger Dyrlæger. Tilsammen. I. Rigets Bygder 5,973 6,148 33,95 46,046 36,147 5,941 6,088 II. Bygderne stiftsvis. 11,410 Kristiania Stift 705 1,345 9,360 11,740,304 Hamar Stift ,438 4,974 5,509,351 Kristianssands Stift 777 1,36,776 4,915 4, Bergens Stift 787 1,370 7,136 9,93 4,064 11,85 Trondhjems Stift 1,019 1,090 7,994 10,103 8,788 9,361 Tromso Stift 1, ,1 5,351 1,988 0 Summa 5,973 6, ,95 46,046 I 36,147 I 5,941 Heraf til Ind.kjøb af Kirker i privat Eie 5,495 14,044 7,860 4,496 15,349 18,149,190 6,088

20 Indtægter Udgifter i Aaret B. Udgift Renter af Laan. Bidrag til andre kommunale Kasser. Andre Udgifter. Tilsammen ren Udgift. Udlaan af kommunale Midler. Afdrag paa Betaung af Laan. I Tilbagebetaling af Forskud. Uerhol Afdrag delige paa efter Jern givne banebi Skatter drag. Afgifter. Refusioner Decisionsansvar. Summa Udgift. I I De 6 sidste Poster tilsammen. Beholdning ved Udgangen af Summa Udgift med Beholdning , ,36 4, , , ,89 49,14,54 3,97 1,655 73,186 Mandal. 43,909 Lister. 1,69 1, ,87 1, ,607,038,75,779 1,335 8, , ,991 9,999 15,598 5,684 6,59 35,683 Rederen Dalerne.,17 Ryfylke. 1, ,338 1,017 1, , ,954 1,605 16, , , , ,338, ,309 11,613 8,64 31,77 10,838 18,113 19,55,451 Sondhordland. 46,737 Hardanger Voss. 51,971 Nordhordland. 1,35, ,49 14, , ,76 4,007 1, , ,394 19,396 1,4 10,608 3,438 30,004 Sn. 53,66 Sond Nordfjord , ,1 13, , , , ,069 14,486 4,310,816 15,107 10,906 1,16 9,593 Sondmore. 35,16 Romsdal. 43,94 Nordmøre ,43 13, , , , , ,740 1, , ,740, ,987 14,99 18,61 6,654 5,948 5,590 14,340 7,06 16,71 19,889 Orkedal. 3,961 Guldal. 33,680 Strinden Selbu. 4,19 Fosen., ,70 1, ,09 1, ,036 5,055 14,435 1, ,5 3,366 1, ,088 7, ,03 9 '6, ,493 47,059 7,671 16,98 9,6 1,693 11,36 76,85 Stjor Værdal. 40,364 Inderoen. 8,54 Namdal ,139 7,735 1, , , ,810 1,560 7, ,79 1,638 34, ,605 3,178 6,583 3, , ,90 1, 1,513 1,760 1,00, ,554 1,53 3, , , , , , , , , , , , ,946 9,90 14,398 46,136 34,17 5,199 5,39 7,334 4,776 3,181 6,791 5,053 10,87 9,675 43,840 3,67,597 3,166 6,788 1,11,737 Sondre Helgeland. 14,343 Nordre Helgeland. 5,5 Salten. 55,811 Lofoten Vesteraalen. 77,967 Senjen Tromsø. 8,871 Alten. 7,96 Hammerfest. 10,500 Tanen. 11,564 Vardo. 4,39 Varanger. 79,443 67,971 41,941 1,19, ,33i 16, ,641134,81 4,6431 6,411 39,4391 1,61,4131 1,134,161,746,5751 Summa. staaende Tabel 1. ovenstaaende Poster (, 7, 9c 13). Vedkommende Kirker Kirkegaarde (Post 9 c). Andre Udgifter (Post 13). Kirkelige Betjentes Lon. Andre Udgifter. Tilsammen. Skudpenge. Til Fæ Lon Til Opfodriftens Pensioner. Husleie til relse af Tovrigt. Tilsammen. Fremme. Præster. Skolehuse. I,37 14,636 4,596 57,3 3,991,073, ,806 41,94 J. Rigets Bygder ,38 11,39 15, ,065 7,835 9,63 4,493 14,05 18, ,600 8,130 10,1,346 3,889 6, ,091 5, ,596 3,364 1,4 1, ,748 4, ,501, ,031 6,58 1,831 *) 9,166 10, I 3,971 5,439 14,636 I 4,596 57,3,37 I 3,99 1,07 3, ,806 41,94 Summa. 11. Bygderne stiftsvis. Kristiania Stift, Hamar Stift. Kristianssands Stift. Bergens Stift. Trondhjerns Stift. Tromso Stift.

21 10 Tabel. Opgaver over de særskilte Kirkekassers A. Indtægt Beholdning fra Udlignet Skat for a. Ialt. b. Pr. Skylddaler. Tiende. Brod Vinpenge. Landskyld. Ialt Skatter Afgifter. Indtægter af Ejendomme Aktiva. a. Ved Salg deraf. b. Renter af Kapitaler samt 10 bende Indtægter af faste Eiendomme. I. Rigets Bygder.. 97,531 34, ,581 18,715 17, ,189 50,300 56, Bygderne stiftsvis. Kristiania Stift.. 149,5 56, ,51 3,987 5,785 95,4 1,573 13,343 Hamar Stift ,378 9, ,510 5,48,505 41,037 3,595 7,900 Kristianssands Stift. 18,491 9, ,511 1,755,76 4,900 1,46 11,537 Bergens Stift ,846 70, ,913,883 4,008 95,180 3,833 6,35 Trondhjems Stift.. 198,758 30, ,950 3,37 3,183 58,43 10,13 1,744 Tromso Stift.. 166,833 17, ,171 1, , ,173 Summa 97,531 I34, ,581 18,715 17, ,189 50,300 56,049 III. Bygderne amtsvis. 45,867 Smaalenene. 16, ,901 1,454 1,838 31,075 1,114 Akershus 9,830 17, ,583 89,748 3, He demarken 91,00 18, ,169 1,317,639 3,405 Kristians 38,376 11,08 0.4,869 3,313 1,188 18, Buskerud 58,865 14, ,59 1, , Jarlsberg Laurvik 14,663 7, , ,317 1 Bratsberg 3,01 6, , ,068 10, Nedenæs 0,971 3, , ,568 5 Lister Mandal. 5,851 1, , , Stavanger 49,657 6, , , Sondre Bergenhus 7,049 37, ,110 1, , Nordre Bergenhus. 34,746 4, , ,049 33,993,485 Romsdal 1,486 19, ,54 1,801 3,16 8,398 34,530 Sondre Trondhjem 45,46 8, , ,897 ' 1,305 Nordre Trondhjem 78,861 11, ,650 1,48 1,797 5,84 3,756 Nordland 18,11 10, , , Tromso.. 31,86 4, , ,141 0 Finmarken 7,336 1,7 487, ,531 Summa I 34, ,581 18,715 17, ,189 I50,300 I IV. Bygderne fderivis. Idde Marker. 17,676 3, , , Moss Tune.. 8,637 5, , , ,885 Rakkestad, Heggen Froland 19,554 7, , , Aker Follo. 9,0107, , ,0 1,51486 Nedre Romerike 10,17 3, , ,363 8,57 74 Øvre Romerike. 10,603 7, , , Vinger Odalen. 7,31 5, Solor.... 5, , Sond e Østerdalen3,737 1,, ,580 r 65 Nordre Østerdalen 57, , ,571 Hedemarken 17,17 9, , ,145 3,66 3,563 Toten ,14 4, , , Sondre Gudbrandsdalen 9,900 3, , , Nordre Gudbrandsdalen 3,714 1, , Hadeland Land. 4, ,109 43, Valders.. 14, 101 1, , Hallingdal , 4, , Numedal Sandsvær. 1, , Ringerike 3956, 499, Buskerud 6333, 5, , , : I,61,16 6,347 1,553 6,33,183,099 3,799 1,448 4,191,081 1,407 5,635 4,678 5,95, ,049 Jarlsberg 10,6756, , , Laurvik 3,988 1, , ,40 3 1, Bamble...4, ,63 55 Nedre Telemarken 6,97 4, , , Øvre Telemarken. 0,919 1, , ,435 Nedentes Sætersdalen 0,086 3, , ,19 5 3,

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere