NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES KOMMUNALE FINANTSER t"

Transkript

1

2 STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI

3

4 Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning Introduction V Tabeller. A. For Bygderne. No. 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers Indtægter Udgifter 9 No.. Opgaver over de særskilte Kirkekassers Indtægter Udgifter 1017 No. 3a. Opgaver over Amtskassernes Indtægter Udgifter, Veikasserne undtagne 181 No. 3b. Opgaver over Amtsveikassernes Indtægter Udgifter med Sammendrag for den hele Amtskommunekasse af Indtægter, Udgifter Gjæld 3 No. 4. Opgaver over de særskilt paa Matrikulskylden paa Formue Næring udlignede kommunale Skatter 47 No. 5. Oversigt over de kommunale Skatter, sammenholdte med Folkemængde, Matrikulskyld beskattet Formue, samt Opgaver over Bidrag til Skole Fattigvæsenet ved Værker Brug. 837 B. For Byerne. No. 6. Opgaver over Bykassernes Indtægter Udgifter No. 7. Opgaver over de særskilte Bykirkekassers Indtægter Udgifter No. 8. Opgaver over Havnekassernes Indtægter Udgifter samt Gjæld 48 No. 9. Oversigt over Bykommunernes Skattebyrde, sammenholdt med Folkemængde antagen Næring, over Skatternes Fordeling efter Skattegrundlagene samt over Bykommunernes Laanegjæld m. V 4950 Tableaux. A. Communes rurales. No. 1. Recettes et dépenses des caisses générales des communes 9 No.. Recettes et dépenses des caisses des églises No. 3a. Recettes et dépenses des préfectures, non compris les recettes et dépenses des caisses pour les chemins No. 3b. Recettes et dépenses des caisses pour les chemins; totaux des recettes, des dépenses et des dettes des préfectures 3 No. 4. Montant des impôts communaux sur les propriétés foncières et sur les capitaux et les revenus. 47 No. 5. Aperçu général des impositions communales comparées à la population, à, la valeur cadastrale des propriétés et aux fortunes évaluées des contribuables. Dépenses des mines, usines et établissements industriels pour l'instruction publique et pour l'assistance des pauvres de leur ressort B. Villes. No. 6. Recettes et dépenses des caisses générales des villes 4045 No. 7. Recettes et dépenses des caisses des églises No. 8. Recettes, dépenses et dettes des caisses spéciales des ports No. 9. Aperçu général des impositions communales comparées à, la population et aux revenus évalués des contribuables; montant des impôts sur les immeubles et sur les Capitaux et les revenus

5

6 V Indledning. Iclet man herved fremlægger de k om mun al e Fin a ntsers B. Byerne. Statistik for 1877, skal man ligesom i de tidli 1. Bykasserne 6,199,375 gere Aargange, dels efter nærværende Tabelværk, dels efter. Kirkekasserne 145,079 de i Fattig Skolestatistiken indeholdte Oplysninger, 3. Fattigkasserne,016,85 meddele en kort Oversigt over de vigtigste Punkter i denne 4. Havnekasserne 605,777 Materie, idet man derhos for Sammenligningens Skyld indtager de tilsvarende Opgaver for , enkeltvis for tidligere Aar. Tilsammen i Byerne ,967, : 8,47, : 7,490, : 6,819, De kommunale Kassers rene indtægt. Summen af de forskjellige kommunale Kassers rene Indtægt*) udgjorde i 1877 følgende Beløb: C. Riget. Ialt 1877: 19,311, : 18,14, : 16,89, : 15,60,7 A. Bygderne. Beregnet i Procenter udgjorde saaledes Tilvmxten i de kommunale Indtægter i de anførte Aar : 1. Herredskasserne 1,55,650 Bygderne. Byerne. Riget.. Kirkekasserne 59, pct. 10 pct. 8 pct. 3. De almindelige Skolekasser 1,89, Skolekredsenes Udredsler 36, Fattigkasserne 3,38,06 I Aaret 1877 udgjorde de norske Statsindtægter, 6. Amtskasserne,985,06 Laan fraregnede, men Afdrag paa udestaaende Fordringer Tilsammen i Bygderne 1877: 10,344,644 indbetalte Jernbanebidrag medregnede, ialt 35,887,937, 1876: 9,787,9 inklusive det almindelige Veifonds Indtægter. Sammenlignet 1875: 9,40,69 med Aaret 1876 viser denne Indtægt en Tilvæxt af net 1874: 8,78,63 over 15 Procent.. Oversigt over de for Aarene udlignede direkte Skatter. A. Bygderne Skatter , Den almindelige Herredsskat 558,808 59,33 806,100 84, ,5. 3. Skat til Kirkekasserne Skat til de almindelige Skolekasser 150,60 1,18, ,796 1,5, ,44 03,904 07,15 34,15 1,407,96 1,56,996 1,597,016 1,691, De enkelte Skolekredses Udredsler 5. Bidrag til Skolevæsenet ved Værker Brug 6. Fattigskatten 7. Bidrag til Fattigvæseuet ved Værker Brug 8. Amtsskatten 05,5 39,756 3,033,1 90,784 1,48,84 05,568 49,540 3,004,63 98,14 1,57,544 0,000,17 9,744 36,776 5,608 51,480 7,648 85,16,880,548,851,716,918,788,994,158 11,604 84,53 91,33 96,501 1,607,83 1,771,104 1,891,13 1,968,743 *) Tilsammen i Bygderne 6,743,664 6,889,47 7,18,91 7,518,004 7,850,300 8,37,954 Laan Forskud, Refusioner Decisionsansvar, Afdrag paa udestaaende Fordringer samt Bidrag fra den ene kommunale Kasse til den anden altsaa ikke medregnet.

7 VI B. Byerne. Skatter Byskatten,655,31,806,87 3,7,916 3,65,464 4,087,564 4,463,716. Skat til Kirkekasserne 4,5 4,480,440 39,604 36,576 36,68 3. Fattigskatten 1,089,308 1,11,680 1,066,44 1,084,784 1,140,41 1,13,553 Tilsammen i Byerne 3,768,87 3,944,03 4,316,600 4,776,85 5,64,55 5,713,537 C. Riget. 187: 10,51, : 10,833, : 11,499, : 1,94, : 13,114, : 13,951,491 'Ved ovenstaaende Post 4 for Bygderne er at mærke, at de der anførte Summer ikke blot omfatte Skolekredsenes kontante Udtællinger, men saa Pengeværdien af deres Naturalydelser. Da man imidlertid ikke har havt Materialier til at angive denne 'Værdi førend i 1875, er den for de tidligere Aar bleven opført med det samme Bel0b, hvortil den andr i 1875, nemlig 10,000 Kroner. Procentvis beregnet udgjorde Skatternes Stigning fra 1876 til 1877 i Bygderne 4.9 pet., i Byerne 8.5 pct. gjennemsnitlig for Riget 6.4 pct. Denne Stigning er for Bygdernes Vedkommende stærkere, men for Byernes svagere end i det foregaaende Aar (187576), da Tilvcexten var 3. De kommunale Afgifter. A. Bygderne. 1. Herredskasserne 138,40. Kirkekasserne. 17, Fattigkasserne. 71, Amtskasserne 4,096 Tilsammen i Bygderne 1877 : 341, : *)344, : *), : 1346,98 B. Byerne. for de første 4 pct., for de sidste 10 pct. gjennemsnitlig 1. Bykasserne 499,084 for Riget henimod 7 pct.. Kirkekasserne 9,951 Sammenholder man Summen af de udlignede direkte 3. Fattigkasserne 46,45 Skatter med Summen af de kommunale Kassers rene Indtægt,4. Havnekasserne 553,60 viser det sig, at i Riget overhovedet er 7 pct. af Indtægten Tilsammen i Byerne 1877 : 1,55,107 bleven tilveiebragt ved Skatter. For Landkommunerne 1876 : 1,450,960 særskilt andrag Procenten til 80, men for Bykommunerne 1875 : 1,345,980 alene til 64, hvilken Forskjel hovedsagelig hidrører fra, at 1874 : 1,9,460 Byerne har til sin Raadighed et betydeligt store Bel0b af indirekte Afgifter. C. Riget. Sammenstiller man, særskilt for Land By, de ud 1877 : 1,866,136 lignede Skatter med den ved Fattigskatligningen 1876 : 1,795,066 ansatte Formue, hvor over Opgaver for 1877 meddeles under neden 1875 : 1,714,936 staaende Post 7, fremgaar deraf, at der i Landdistrikterne 1874 : 1,576,388 kom 0.97 i Byerne 1. Skat paa hver 100 Fra 1876 til 1877 steg altsaa de kommunale Afgifter Formue. for det hele Rige med 4 Procent (i Landdistrikterne faldt Fordelt paa Folkemængden ved Udgangen af 1876 ud de 0,9 Procent, i Byerne steg de 5 Procent). gjorde Skatten for pr. Individ, særskilt for Bygderne 5.5 for Byerne 16.7 pr. Individ. ^ *) Disse Tal stemme ikke ganske med de i Indledningen til Kommunalstatistiken for 1876 Side VIII meddelte. Forskjellen hidrører fra, at en i Fattigstatistiken forekommende Indtægtspost: Istedetfor Naturalydelser" tidligere er bleven medtaget blandt Afgifter, hvilket her ikke er skeet.

8 VII 4. De kommunale Kassers rene Udgift. Summen af de kommunale Kassers rene Udgift udgjorde Tilsammen i Byerne 1876 : 9,591, : 8,636,344 i 1877 følgende Beløb: A. Bygderne. C. Riget. 1874: 7,87, Herredskasserne 1,109,151 Ialt 1877: 1,466,61. Kirkekasserne 733, : 19,68, De almindelige Skolekaser 1,896, : 18,349, Skolekredsenes Udredsler 36, : 16,195,57 5. Fattigkasserne. 3,654,40 Beregnet i Procenter udgjorde altsaa Tilvæxten i de 6. Amtskasserne.,957,066 kommunale Kassers Udgifter i de anførte Aar : Bygderne. Byerne. Riget. Tilsammen i Bygderne 1877: 10,587, : 10,091, : 9,713, : 8,908,416 Sammenholder man Udgift med Indtægt, fremkommer B. Byerne. for de heromhandlede Aar følgende Un deraku d: 1. Bykasserne.. 7,965,076 Bygderne. Byerne. Riget.. Kirkekasserne 161, , , , Fattigkasserne,191, ,568 1,146,048 1,456, Havnekasserne 561, ,77 1,163,909 1,467,636 Tilsammen i Byerne 1877 : 10,878, ,990 1,911,931,154,91 5. De direkte Skatters Fordeling paa Skattefundamenterne : Dette Forhold stillede sig i 1877 saaledes : Skatter. A. Bygderne. Udlignet paa Matrikulen. 1. Den almindelige Herredsskat. 918,877. Skat til Kirkekasserne 3, Skat til de alm. Skolekasser 496, De enkelte Skolekredses Udredsler **) 93, Bidrag til Skolevæsenet ved Værker Brug ***) 6. Den almindelige Fattigskat 489, Bidrag til Fattigvæsenet ved Værker Brug, Amtsskatten 1,948,743 Udlignet paa Af hvert 100 udlignedes paa: Formue Næring Matrikulen. Formue Næring. 11, , , , ,16 100,504, , , Tilsammen i Bygderne 4,180,035 4,057, B. Byerne. Udlignet paa Udlignet paa Af hvert 100 udlignedes paa: Skatter. fast Eiendom. Formue Næring. Fast Eiendom. Formue Næring. 1. Byskatten 1,59,76,871, Skat til Kirkekasserne 36, Fattigskatten..,.. 1,13, Tilsammen i Byerne 1,59,76 4,11, C. Riget. Udlignet paa fast Eiendom : 5,77,311 eller 41 Procent. Formue Næring : 8,179, *) Afbetalinger paa Laan Forskud, Afdrag paa skyldige Jernbanebidrag, Udlaan, uerholdelige eftergivne Skatter eller Afgifter, Refusioner Decisionsansvar samt Tilskud fra den ene kommunale Kasse til den anden er altsaa ikke medregnet. **) Skolekredsenes Udredsler er for hvert Distrikt fordelt paa Skattefundamenterne i samme Forhold som den almindelige Skoleskat. ***) Den Del af disse Bidrag, der udlignes paa Matrikulen, er saa liden, at den kan sættes ud af Betragtning.

9 VIII Som bekjendt, har man i Landdistrikterne, forsaavidt Loven dertil giver Adgang nemlig for Skole Fattigskatternes Vedkommende stadig udlignet en store Del af Skatterne paa Formue Næring. Den Indflydelse, som dette Forhold har havt paa den hele Skattesums Fordeling paa de omhandlede to Grundlag, skal man nu paavise gjennem nedenstaaende Tabel, der begynder med 1866 eller det forste Aar, for hvilket fuldstændigere Opgaver haves. Tabellen omfatter d ikke Skolekredsenes Udredsler, hvis Fordeling paa Skattefundament først blev beregnet for 1875, men forovrigt alle de Skatteslags, som ere medtagne i foranstaaende Tabel for Aar. Matrikulen. Tus , , , , , , , , , , , ,086 Udlignet paa: Formue Næring. Tus.,17,89,54,835,967 3,093 3,144 3,47 3,31 3,498 3,731 3,915 Altsaa procentvis paa: Matrikul en. Formue Næring. Hvad Byerne angaar, har Forholdet været næsten det samme lige siden 1866, idet der stedse er bleven udlignet 56 Procent paa fast Eiendom. For 1876 udlignedes d 7 Procent for 1877, som foran oplyst, 8 Procent paa dette Skattefundament. For det hele Rige skal man meddele folgende Tabel, der indbefatter samtlige Skatteslags med Undtagelse af Skolekredsenes Udredsler i Landdistrikterne : Udlignet paa: Altsaa procentvis paa: Fast Aar. Fast Formue Eiendom. Næring. Formue Tus. Tus. Eiendom. Næring ,47 4, , 410 4, 415 4, 518 4,40 4, 389 4, 339 4, 41 4, 760 5, 059 5, ,579 5,068 5,60 5,759 5,901 5,966 6,194 6,55 7,014 7,560 8, Til Belysning af den Maade, hvorpaa de almindelige Fattig Skoleskatter i Landdistrikterne ere blevne udlignede siden 1866, tjener folgende Tabel, der angiver Procentforholdet mellem den Del af Skatten, der er udlignet paa Matrikulen, den Del, der er lagt paa Formue Næring. Aar. Fattigskat. Procentdel paa: Skoleskat. Procentdel paa: Formue Matrikulen. Nærin. g 1VIatrikulen Formue Næring Af Indledningen til Kommunalstatistiken for 1866 Side XVIII vil man erfare, at der for dette Aar udlignedes en endnu store Anpart af Fattigskatten paa 1VIatrikulen. I Aaret 1851 faldt nemlig ikke mindre end 67 Procent eller /3 af Skatten paa dette Fundament, for Tidsrummet 1851 til 1855 var Procenten 63, for Aarene , 56 for Aarene Endnu for Aaret 1865 var Procenten 50. Hvad Skoleskatterne angaar, var der i Henseende til det omhandlede Forhold en næsten fuldkommen Stilstand lige fra 1851 til For Aarene giver Statistiken saa Oplysning om det Forhold, hvori den Del af Skatterne, der udlignes paa Formue Næring, fordeltes paa hvert af disse Fundamenter, hvilke Opgaver d for Skole Fattigskatternes Vedkommende, som det her egentlig dreier sig om, alene kunne ansees som tilnærmelsesvis rigtige. For 1877 meddeles herom folgende Oversigt, i hvilken Bidrag til Fattig Skolevæsenet ved Værker Brug ikke er medtaget:

10 Ix A. Bygderne. Af hvert 100 Formues Skatter. Udlignet paa Formue. Udlignet paa Næring. Næringsskat udlignedes paa: Formue. Næring. 1. Den almindelige Herredsskat 11, Skat til Kirkekasserne.. 1, Skat til de almindelige Skolekasser. 341, ,13 ' De enkelte Skolekredses Udredsler. 41, , Den almindelige Fattigskat... 1,058,045 1,446, Amtsskatten... 0, Tilsammen i Bygderne 1,441,13,434, B. Byerne. 1. Byskatten 31,77,558, Kirkeskatten. 6,000 30, Fattigskatten 30, , Tilsammen i Byerne 639,8 3,48, C. Riget. Udlignet paa Formue :,080,441 eller 5 Procent. Næring: 5,917,0 75 Til Sammenligning hermed skal man for indskrænke sig til at meddele nedenstaaende Procenttal, idet man gjentager Tallene for 1877: Procent paa Procent paa Formue. Næring Bygderne Byerne Riget Udviklingen synes altsaa at gaa i den Retning, at man stedse stærkere belaster Næringen. 6. Den kommunale GjEeld. Herover meddeles nedenstaaende Oversigt for Aarene : De forskjellige Kasser. A. Bygderne. Gjæld ved Udgangen af nedenstaaende Aar (angivet i Tusinde Kroner): Herredskasserne 1,474 1,53 1,584 1,714. Kirkekasserne. 1,983,090,0, De almindelige Skolekasser ,089 1, De almindelige Fattigkasser Amtskasserne 915 1,14 1,08 1,01 Tilsammen i Bygderne 5,66 6,1 6,448 6,599 De forskjellige Kasser. B. Byerne. Gjæld ved Udgangen af nedenstaaende Aar (angivet i Tusinde Kroner): Bykasserne 13,0 15,048 16,78 0,70. Kirkekasserne Fattigkasserne Havnekasserne Tilsammen i Byerne 14,754 16,586 18,413,17 C. Riget. 1874: 0,380, :,708, : 4,861, : 8,816,000 Det bemærkes, at Summerne for , hvad Herredskasserne Bygdernes Kirkekasser angaar, er beregnet, idet man har havt Opgaver over Gjælden ved Udgangen af 1874 samt over de i hvert af de folgende Aar oppebaarne Laan betalte Afdrag. Derimod ere alle de øvrige Tal byggede paa direkte Opgaver over Gjældssummerne ved Aarenes Slutning, undtagen Skolekassernes Gjæld ved Udgangen af 1874, som man ikke kjender, hvorfor man, som det sees, har indskudt Summen for Tallene angive forøvrigt ikke alene Gjæld, opstaaet ved Laan, hvad d selvfølgelig er det langt overveiende, men saa hvad der er stiftet ved Kjob, nemlig ved Overtagelse af Panteheftelser i faste Eiendomme, for en liden Del saa Forpligtelser, som grunde sig paa gjorte Forskud. I Fattigkassernes Gjceld ere skyldige Erstatningsbeløb til fremmede Kommuner ikke medregnede.

11 X Af Tabellen sees, at Bygdernes kommunale Gjæld Aaret 1877 kun er forøget med 151,000, medens den i 1876 forøgedes med 36,000 i 1875 med 496,000 Derimod udgjør Væxten i Byerne for 1877 ikke mindre end 3,804,000 eller 1 Procent af Gjældsbelobet ved Udgangen af 1876, medens Tilvæxten i 1876 var 1,87,000 eller 11 Procent i ,83,000 eller 13 Procent af Gjælden ved Udgangen af det foregaaende Aar. Sammenholder man disse Tal med de under Post 4 meddelte Opgaver angaaende Forholdet mellem den rene Indtægt den rene Udgift, vil det sees, at Byernes Gjoeld navnlig i 1877 er voxet med et langt større Bel0b end det, hvormed Udgifterne have oversteget Indtægterne. Dette hidrører navnlig derfra, at de betydelige Udtællinger, som Byerne have havt som Afdrag paa tegnede Jernbanebidrag, ikke ovenfor ere medregnede under den rene Udgift. Beregnet efter Folketallet den 31te December 1876 udgjorde Landkommunernes Gjceld ved Udgangen af , men Bykommunernes ikke mindre end 65.0 pr. Individ. For samtlige Kommuner i Riget bliver Forholdet 15.8 pr. Individ. I Henseende til Kommunernes Gjældsforholde i tidligere Aar ( ) maa man henvise til Indledningen til Kommunalstatistiken for 1874 Side XIIXIII. Paa vedtagne Jernbanebidrag afbetaltes i Aarene følgende Beløb : Herredskasserne 46,48 84,316 86, ,8. Amtskasserne. 16,508 3,000 66,860 87, Bykasserne. 359,04 304, ,97 1,317,519 Tilsammen 41,960 41, ,416 1,540,301 7, Beskattet Formue efter Skatteligningerne i Landdistrikterne samt Formue kering efter Skatteligningerne i runde Tal udgjorde : i Byerne Antal Skatteydere sammesteds. A. Landdistrikterne. For denne Landsdels Vedkommende haves kun Opgaver over den ved Fattigskatligningen ansatte Formue, der For 1874: 690,748, : 748,676, : 814,88,000 For disse meddeles følgende tabellariske Oversigt : Antagen Formue ved Udligning af Fattigskat Byskat Antagen Næring ved Udligning af Fattigskat Byskat Skatbar Næring ved Udligning af Fattigskat Byskat 1877: 845,641,000 B. Byerne ,196, ,59,000 93,688,000 95,848,000 53,104,000 55,484, , , , , , , ,09, ,44, ,488, ,73,000 61,100,000 63,780, ,366,000 48,915, ,96,000 1,559,000 65,875,000 69,000,000 Antal Skatteydere ved Udligning af Fattigskat. 54,700 Byskat 56,77 ca. 59,500 61,868 ca. 64,450 ca. 69,100 66,509 71,800 C. Riget. Efter det Ovenstaaende udgjorde den ved Fattigskatligningen ansatte Formue: For 1874 : 1,067,944, : 1,164,0, : 1,54,90, : 1,313,007,000 Kristiania den den Februar A. N. Kiver. Boye Strom.

12 A. Kommunalstatistik for Bygderne for 1877.

13 Tabel 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers A. Indtægt Af Kirker Kirkegaarde. Beholdning fra Udlignet Skat for a. b. Pr. Ialt. Skylddaler. Handelsafgift. Pengeerstatning for Naturalveiarbeide. Ialt Skatter Afgifter. Indtægt af Eiendomme Aktiva. a. Ved Salg deraf. b. Renter Udbytte af Kapitaler; lobende Indtægter. a. Af Amtet. Bidrag. b. C. Af Af Sparebanker Staten. Private. d. Ialt. I. Rigets Bygder. 995, , ,786 8,616 1,068,94 8,151 I 7,87 15,977 4,896 37,409 61, ,778 II. Bygderne stiftsvis. 381,884 1,5 Kristiania Stift 38, ,144 68,94,457 1,14 7,99 11,999 11,399 39,037 6,435 Hamar Stift 01,848 38, ,49,403 58,579 4,99 8,163,007 8,578 0,96 6,33 35,87 Kristianssands Stift. 119,03 181, ,886 3,009 04, ,34 1,745 5,77 3,19 3,596 1,09 Bergens Stift... 91,583 8, , , , , ,365 7,910 Trondhjems Stift.. 107, , , ,85 146, ,750 1,361 10,57 1,638 Tromso Stift... 93,89 51,15 6.6,863 74,078 1,330,638 1, ,831 15,977 Summa 995, , I 19,786 8,616 1,068,94 8,151 7,87 4,896 37,409 61, ,778 III. Bygderne aintsvis. Smaalenene 9,980 45,649 Akershus 0,199 68,868 Hedemarken. 146,80 166,818 Kristians 55,08 71,866 Buskerud 111,03 91,979 Jarlsberg Laurvik 0,50 31,76 Bratsberg 43,667 41,705 Nedenæs 1,766 60,71 Lister Mandal. 40,117 49,951 Stavanger 13,48 30,059 Sondre Bergenhus. 46,035 4,940 Nordre Bergenhus. 31,850 30,04 Romsdal 45,166 41,574 Sondre Trondhjem 37,101 54,39 Nordre Trondhjem 39,19 51,449 Nordland 3,573 I 1,530 Tromso 43,13 18,040 Finmarken 18,14 11,645 Iv. Bygderne fderivis. Idde Marker. Moss Tune.. Rakkestad, Heggen o; Froland.. Aker Follo.'. Nedre Romerike. Øvre Romerike.. Vinger Odalen Solør Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland Land. Valders Hallingdal Numedal Sandsvær Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Telemarken Øvre Telemarken. Nedenws Stetersdalen ,03 13,70 9,344 8,148 5,887 3,784 6,396 4,044 5,1 4,34 9,71 5,40 8,107 8,64 8,700 14,506 5, , ,937 83, ,730 81,849 97,866 36,063 48,965 64,315 56,11 35,390 5,770 35,810 49,956 63,667 60,59 36,036 3, ,83 16,374 1,038 9,400 7, , , , ,944 5,98,005 57,40 8,814 8, ,019, ,145,688,886 3,314 3, ,446 5,000 0,86 100, ,796 6, ,03 5,886 47,610 35, ,616 5,33,835 5,70 1,761,6 3,53 4,018 3,911 1,81 5, , , ,74 1,048 1, , , , , , ,04 14, , Summa 995,937 I 930, ,786 8,616 1,068,94 8,151 7,87 15,977 4,896 37,409 61, ,778 4,703 14,693 10, ,655 16,693 34,851 44,475 14,857 0,399 15,511 51,578 13,701 5,410 15,448 11,185 9,84 6,199 37,801 10,096 57,107 16,636 3,866 16,443 8,701 18,53 16,48 5,518 13,061 16,104 16,484 8,194 13,441 7,33 3,667 6,413 3,415 1,513 71,810 1,095 7,865 13,464 7,63 10,80 15,54 31,435 13,89 31,461 17,654 14,108 1,406 8,304 11,995 6,975 7, , ,366, , , ,531 7,398,644 3,8 1,984 1,744, ,180,116 1,44 1,51 1,896 1, ,03 1,331 3, , , ,14,59,680 3, ,015 36,51 16,085 30,461 5,810 8,157 34,963 13,401 74,399 1, , , ,070 4,75 1,944 1, , ,60 1,880 1,674 1,007 1,096 3, ,300 3, ,33,149 5,000 4,010 3,581 11,093,178 5,806 5,177,813 1,067,000 3,100 14, ,515 10, ,114 9, , , ,698 3,467 15,160 34,541 0,570 15,493,65 11,365 14,948 56,087 8,8 184, ,066 7,057 9,487 5,017 5,744 16, , ' ,953 3, , , , , ,813 1, ,491 4,

14 Indtægter Udgifter i Aaret A. Indtægt Andre Indtægter. Tilsammen ren Indtægt. Afdrag paa Betaling af udestaaende Fordringer. Laanesummer oppebaarne i Aarets Lob. Forskud af' Regnskabsføreren eller Andre, gj orte i Aarets Lob. Refusioner De 4 sidste Deci Poster sionsansvar. tilsammen. Summa Indtægt. Summa Indtægt med Beholdning. 35,889 1,98,546 60,894 19,539 68,548 30,111 45,09 1,750,638,746,575 I 1. Rigets Bygder. 30, ,460 90,844 17,585 6, , ,114 1, ,696 6, ,034 1,137,0 15,70 435, ,117 6,057 41,680 8,618 4,369 60,74 81,841 5, ,434 6,53 7, ,591 3,77 14,161 3,96 190,337 4,117 35,505 10,484 4,606 54,71 45,049 6,971 3, ,50 1,774 18,8 3,438 4, ,507 60,894 35,889 1,98,546 I 9,539 I68,548 30, ,09 I 1,750, , , ,873 '33,744 35,810 39,336,746,575 II. Bygderne stiftsvis. Kristiania Stift. Hamar Stift. Kristianssands Stift. Bergens Stift. Trondhjems Stift. Tromso Stift. Summa. 1 60,843 10,939 6,907 4,616 3, ,463 1,75 3,337 8,436 3,05 1,468 5, ,158 10, ,575 6,391 50,876 1,599 1, , , ,97 6,693 4,400 4, ,994,866 4,97 1,388 1, , ,953, , ,706,3, ,315 1,696,049, ,991 60,51 1,79 6, ,468,711 43,5 5, ,07,060 57, ,693 3,010 1,965 79,699 1,336 6,045 3, ,977,384 9,460 4,071 1,819 18,713 56,978 3,9 1,174 10,558 1,911 3,886 8,17 7 5,335 1,146, ,397, ,894 35,889 1,98,546 I 9,539 68,548 30,111 5,511 56,073 64,687 60,583 48,65 15,418 10,31 5,963 18,436 6,013 13,938 8,94 6,54 11,949 37,734 8,565 I 6,708 6,73 45,09 I 17,584 10,000 3,167 3, , ,136 90, ,41 4, ,065 4, , ,000 1,441,70 5, , , ,448 44,618 11,955 6,511 6, , ,68 17, , , , ,153 1, ,141 15, , ,000 10, ,591 14,49,917,917 11, ,107 3,074 1,91 4, ,84 50,476 1,644 5,10 5 1, ,409 I 3,000 34,657 I 14,800 15, , ,517 5, ,410 1,131 4,000 5, ,080 11,57,170 16, , ,953, ,6 3 3, , ,539, ,947 1, , , , , I 5, ,354 0,536 89, , ,879 57,345 64,306 96,9 76,978 44,38 74,450 51,816 63,585 91, ,711 85,543 34,835 5,19 1,750,638 34,140 3,548 8,666 83,49 49,808 69,36 48,98 36,87 54,94 15, ,570 17,346 1,001 0,47 83,404 1,935 48,441 49,707 15,400 40,331 30,464 6,881 30,684 14,3 19,399 87,583 8,646 38,843 38,41 39,50 5,147 66, ,087 93,403 51,684 74,693 30, ,148 31,047 17,411 35,90 94,589,19 54,640 87,508 5,496 97,438 47,100 30,747 47,17,94 37,9 103,831 14,164 III. Bygderne amtsvis. 116,334 Smaalenene. 4,735 Akershus. 436,68 Hedemarken. 01,186 Kristians. 65,08 Buskerud. 77,847 Jarlsberg Laurvik. 107,973 I Bratsberg. 117,995 Nedenæs. 117,095 Lister Mandal. 67,810 Stavanger. 10,485 Sondre Bergenhus. 83,666 Nordre Bergenhus. 108,751 Romsdal. 18,749 Sondre Trondhjem. 144,903 Nordre Trondhjem. 118,116 Nordland. 77,967 Tromsø. 43,53 Finmarken.,746,575 I Summa. IV. Bygderne fderivis. Idde Marker. Moss Tune. Rakkestad, Heggen Froland. Aker Follo. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger Odalen. Solon Sondre Østerdalen. Nordre Østerdalen. Hedemarken. Toten. Sondre Gudbrandsdalen. Nordre Gudbrandsdalen. Hadeland Land. Valders. Hallingdal. Numedal Sandsvær. Ringerike. Buskerud. Jarlsberg. Laurvik. Bamble. Nedre Telemarken. Øvre Telemarken. Nedences. Sætersdalen.

15 Tabel 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers A. Indtægt. Udlignet Skat for Beholdning fra a. b Pr. Ialt. Skylddaler Handelsafgift. Pengeerstat Ialt ning for Skatter Natural vei Afgifter. arbeide. Indtægt af Eiendomme Aktiva. a. Ved Salg deraf. Af b. Kirker Renter Kirke Udbytte af gaarde. Kapitaler; lobende Indtægter. a. Af Amtet. b. 8 Bidrag. C. Af Af Sparebanker Staten. Private. d. Ialt. Mandal Lister Jæderen Dalerne. Ryfylke Sondhordland.. Hardanger Voss Nordhordland.. Sn.... Sond Nordfjord. SondmOre Romsdal Nordmøre Orkedal Guldal Strinden Selbu Fosen 3,43 16,874 8,866 4,616 9,909 18,890 17,36 7,937 3, ,698 1,3 19,146 5,300 11,984 6,443 13,374 _ Stjor Værdal. 15,477 6, ,43 9,74 5 1,88,07 Inderoen 13,107 16, , , , Namdal 10,608 8, ,60 1, Sondre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten Lofoten Vesteraalen Senjen Tromsø Alten Hammerfest Tanen Vardø Varanger 5,49 3,685 10,740 1,719 43,13 3,43 1,937 4,735 6,8 1,747 33,006 16,945 19,474 10,585 7,645 18,944 16,351 1,180 17,844 9,780 14,434 17,360 11,900 13,89 10,394 18,06 7,638 4,563 4,961 4,368 18,040 3,403 3,6 3, ,541 7., , , , ,9 3.57, , , , ,7 4.56, , , , , , , ,68.48, , , , , ,445 19,766 1,937 13,453 10,874 1,17 0,769 14,935 0,875 1,057 16,651 1,48 13,418 15,45 1,541,56 10,06 6,45 7,893 11,69 3,193 3,915 4,190 4, , , , ,06, ,436 1, , ,977 4, , , Summa 995,937 I 930, ,786 8,616 I 1,068,941 8,151 7,87 I 37, ,473 I 141, , ,379,061 3, ,14 1, ,100 10, ,07 1,791 1, Tillæg til ovenstaa Nærmere Specifikation af endel af 80 Renter Udbytte af Kapitaler m. m. (Post 6 b). Indtægter af Kirker Kirkegaarde (Post 7). Bidrag af Amtet (Post 8 a). Udbytte Lobende. Renter af Kapitaler. af Jern Indteegter af fabaneaktier. Tilsammen.. Brod Tiende. Vinpenge. Landskyldste Eien. Iovrigt. Tilsammenvæsenet. Til Vei Til Til Skydsvæsenet. Øjemed. men ' andre Tilsam domme. I I 1. Rigets Bygder.. H. Bygderne stiftsvis. Kristiania Stift. Hamar Stift... Kristianssands Stift Bergens Stift. Trondhjems Stift Tromso Stift 19,086,693 6,048 7,87 10, ,616 15,977 3,088 10,08 9,780 4,896 8,6 746,756 1,14 6, ,99 5,540 4,045,414 11,999 5,654 1,157 1,35 8,163 1,411 i 1 I89 I 95I,007 1,86 6,396 1,30 8, I 665 1,34 1,13 I I 8 I ,745 4, , ,10 5 I185I , ,758 6,193,74 474, I 43 I 106 I 684 8, I 9, , ,619 J, ,099 Summa I 19,086 I,693 6,048 7,87 I 10,864 I ,616 I 15,917 I 3,088 10,08 9,780 4,896

16 I Indtægter Udgifter i Aaret A.Indtægt Andre Indtægter. Tilsammen ren Indtægt. Afdrag paa Betaling af udestaaende Fordringer. Laanesummer oppebaarne i Lob. Forskud af Regnskabsføreren eller i Aarets Løb.. Refusioner Decisionsansvar. De 4 sidste Poster tilsammen. Summa ndtægt. Summa Indtægt med Beholdning , ,74 1, ,474 49,943 73,186 Mandal. 84 1, ,98 1,195,15 6,96 7,035 43,909 Lister. 00 3, , ,36 6,817 35,683 Jmderen Dalerne ,734 1,4 1, ,777 17,511,17 Ryfylke , ,54,451 Sondhordland. 3,40 4, ,607 7,847 46,737 Hardanger Voss. 1,396 5,50 1,79, ,75 8,811 34,061 51,97 Nordhordland ,511 1, ,556,067 30,004 Sn.,1 4,011 3, ,609 5,7389,749 53,66 Sond Nordfjord. 1,43 14, ,495 15,895 9,593 Søndmore ,57 3 1,505 1,909 3,637,894 35,16 I Romsdal , , ,39 4,796 43,94 Nordmøre. 8 14, ,589 19,889 Orkedal. 1,830 18,806 5, ,171 0,977 3,961 Guldal.., , ,590 7,37 33,680 Strinden Selbu. 17 3, , ,001 8,845 4,19 Fosen. 0 I 33, , ,679 60,808 76,85 Stjor Værdal. 16 0,788 3,660,657 1,19 6,469 7,57 40,364 Inderoen ,060 1,911 1, ,586 17,646 8,54 Namdal. 3 10,469 75,519 3,185 1,060 6,839 17,308 ',737 Sondre Helgeland. 6, , ,379 10,658 14,343 Nordre Helgeland. 66 9, , ,33 14,485 5,5 Salten. 17,864 31,068 3,0`4 8, ,04 43,09 55,811 Lofoten Vesteraalen. 3,886 8,17 7 5,335 1,146 6,708 34,835 77,967 Senjen Tromsø , ,448 8,871 Alten ,694 1, ,95 5,989 7,96 Hammerfest , ,066 5,765 10,, 500 Tanen. 1,555,50 1,00 5 3,77 5,8 11,564 Vardø. 80, ,645 4,39 Varanger. 35, ,98,546 I 60,894 9,539 68,548 I 30, ,09 I 1,750,638 I,746,575 Summa. ende Tabel L ovenstaaende Poster (6 b9). Bidrag af Staten (Post 8 b). Bidrag af Sparebanker Private (Post 8 c). Andre Indtægter (Post 9). Til Veivæsenet. Til Skydsvæsenet. Tilsammen. Til Kirker. Til andre Øiemed. Iøvrigt. Til Veivwsenet. Tilsammen. TiendegodtgjØrelse. Thingholdspenge. Præsteskyds. Tilsammen. 3,64 34,145 37,409 I 4,80 7,58 I 9,611 61,473 14,81,753,15 16,17 35,889 1.Rigets Bygder. 11. Bygderne stiftsvis. 11,399 11,399 3,13 8,406 7,418 39, Kristiania Stift ,86 0,96 1,067 5, , ,71 1,776 Hamar Stift., ,19 3,576 I1 3, I 878 Kristianssands Stift. 35 I 35 I 1,365 I 1,365 3,47 81 I39 1,638 5,945 Bergens Stift ,361 9,977 I , ,443 I3,96 Trondhjems Stift. I116 i I9 I616 11,557 1, ,093 I3,403 Tromso Stift. 3,64 I 34,145 37,409 I 4,80 7,58 9,611 61,473 I 14,81,753,15 I 16,17 35,889 Summa.

17 6 Tabel 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers B. Udgift a. Anlæg Omlægning af Veie / Broer. Veivcesenet. b. c. IndkjOb Nybygning. Vedligeholdelse. Skyds Nattehold til Præster Kirkesangere. Sund. heds Medicinalvæsen. Ved Kirker Kirkegaarde. a. b. C. Ombygning Udvidelse. Nybygning Nyanlæg. Det almindelige Skydsvæsen. Udgifter ved Præstegaarde. Herredsstyrelsen. Retsvæsenet. Færgevcesenet. Ved Kommunens faste Ejendomme. a. b. Iøvrigt. IØvrigt. I. Rigets Bygder. 65,991 40,040 77, ,571 9,719 8,669 5,897 3,88 6,088 60,44 48,505 4,193 57,3 48,113 0,031 Bygderne stiftsvis. ristiania Stift.. Hamar Stift... Kristianssands Stift. Bergens Stift.. Trondbjems Stift. Tromso Stift.. Summa 15,013 11,410 10,38 31,10 5,936 7,54,95,448 14,044 7,767 16,050 7,980 15,477 11,549 4,35 8,690 4,974 53,837 11,915,735 40, ,751 7,860 17,391 19,048 10,689 18,698 1,841 6,93 9,3 4,915 4,168 36,94 56,149 4,940 1,610 3,181 4,496 3,515 3,170 1,558 6,35 1,084 1,801 9,506 9,93 13,43 9,35 5,30 1, ,18 15,349 3,563 1,709 1,07 3,364 1,106 1,47 1,37 10,103 5,176 17,713 1,496 7, ,01 18,149 6, ,649,461 4,110 1,630 11,187 5,351 14,053 8,664 1,101 1, ,759,190 1,64 8, ,997 6,43 3,853 65,991 46,046i 77, ,5711 9,719 8,6691 5,897 3,881 6,088 00,44 48,505 4,193 57,3 48,113 0,031 Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg Laurvik Bratsberg.. NedenTs Lister Mandal Stavanger Sondre Bergenbus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromsø Finmarken Bygderne fderivis. Idde Marker.. Moss Tune... Rakkestad, Heggen Froland.... Aker Follo. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger Odalen Solør... Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken. 3,40 5,44 6,007,683,569 3,600,971 1,910,317,05 4,503 4,060 3,863 5,190 4,6 4,317 3,501 3, ,38,834,140 6,17,01 1,331 1,844 1, ,034 1,045 3,515 3,719 4,083 1,596, ,159 34,14 3,850 9,987 36,60 1,353 7,588 16,59 11,995 6,056 5,74 5,64 13,464 16,495 4,65 9,06 3,801 1,046,816 18,67 7,158 4,757 6,949,683 3,831 1,759 15,000 5,334 4,174 3,847 3,131 8,035 7,761 6,40 394,030 Summa 05, , , ,571 1,68 1,19 1,005,854 1,156 1,43 1,106 1, ,0 1,790 Toten 534 Sondre Gudbrandsdalen 536 Nordre Gudbrandsdalen 733 Hadeland Land. 550 Valders 330 Hallingdal 419 Numedal Sandsvær 44 Ringerike 364 Buskerud 1,54 Jarlsberg,400 Laurvik 1,00 Bamble 1,107 Nedre Telemarken 688 Øvre Telemarken 1, ,847 1,81 1,454 1,604,37 4,469 1,800 7,346, ,166 14,143 7,870 3, ,719 6,49 10,511 34,400 5,865 9, , , ,171,901 3, , , , ,775 1,976, , ,099 1,797,333 1,100 1,80 1,608 1,859,9 3, , , , ,1 1, , , , ,164 1,898 17,179 4,047 14, ,09 1,780 1,69, , , , ,855 1,679 1,106 7,76 6,016 5,98 16,380,156 3, ,34 316,060 1,407 1,83 1,711 1,1 5, ,086 1, ,067 1,67 1,116 1, ,09 9,966 8, ,8751 1,801,391 3,181 9,485 17,838 9,79 3,490 1,738,360, , , ,173 4,164 4,667 3,193 3,03, ,573 35,01 11,634,58 5,917 5,658 8, , ,018 0,538 14,535,856 3, , ,019 1,564,41,35, , ,048, , ,96 10, , ,935 10,814 10,30 8, ,87 4,060 1, ,134 1,19 6 1, , , ,756 6,915 5, ,185 1,736 9, , ,85 1, , ,788 1, , , , , , ,088 00,44 48,5051 4, ,31 48,1131 0,031 1,15 1,06 1, ,95,061 1,91 15,33 1, ,346 18, ,400 3, ,483, ,651, , ,134 1,840 3, ,93 5, ,495 3,185 33, ,03 Nedenws 1,75 1,00 15,065 1,596 0, , , Sætersdalen , , , , , ,894, ,591 3,484 1, , , , , ,19 19,048 1, ,400 4,400,16 3,487 6, , ,339 4,

18 Indtægter Udgifter i Aaret B. Udgift Bidrag Uerholdelige Refusio De 6 Behold til rrdiaan Afdrag Til Afdrag andre Andre Tilsammn e ren af `) kommunale paa bage kommunale Udifbetaling af paa o geiter ner o g sidste summa ning ved Betater. Udgift.. ling af Jern givne Deci Poster. U dgan * Midler. Fo Udgift., banebi drag. Skatter sionsan svar. tilsammen Kasser. Laan. r skud. Afgifter. gen ai Hr. rir. Renter af Laan. Summa udgift med Beholdning. 79,443 67, ,19,974 38,33 16,146 40,64j 134,8 4,643 6,41 39,4391 1,61,413 1,134,16,746,575 I. Rigets Bygder. II. Bygderne stiftsvis. 7,554 1,761 9,63 354,537 8,615 6,496 1,176 9, , , ,587 41, ,998 Kristiania Stift. 16,33 9,50 10,1 75,909 4,595 '9,685 6,081 65, ,3 38,31 55, ,814 Hamar Stift. 9,947 4,365 5,550 11,831 9,7041 0,608 9,1301 9, ,913 51,67 63, , ,873 Kristianssands Stift. 6, ,500 90,631 1, ,37 1,511 19, ,484 17, ,69 33,744 Bergens Stift. 6,667 8,790 6,58 184,516 11,65 11,74 3,4891 1, ,790 4,306 18,504 35,810 Trondhjems Stift. 1,533 3,66 5,439 10,550,0511 4,306 13,866 1,85 1,118 43, ,716 93, 60 39,336 Tromso Stift. 79,443 67,97 41,94 1,19, ,33 16, ,64 134,81 4,643 6,411 39,4391 1,61,4131 1,134,161,746,575 Summa. III. Bygderne amtsvis. 3,436,954,33 60, , , ,694 88,04 8,9 116,334 Smaalenene. 1,084 1,386, ,370 1,980 36,493 10,355, ,18 193,588 9,147 4,735 Akershus. 8,013 19,985 5, , ,611 3,934 61, ,886 38, ,84 436,68 Hedemarken. 8,319 9,65 4,53 111,991 4,00 1,074,148 3, , ,47 57,759 01,186 Kristians. 7,47 17,41,167 10,713 3,36 9, , ,45 16, ,14 65,08 Buskerud. 4,787,517 50,106,680 6, , ,893 60,999 16,848 77,847 Jarlsberg Laurvik. 3, ,181 43,796 4,578 6,176 1,317 1, i14,641 58,437 49, ,973 Bratsberg.,158,471 1,835 77, ,55 4, ,451 87,956 30, ,995 Nedenæs ,34 64, ,13 1, OI 7,417 71,468 45,67 117,095 Lister Mandal. 3,15 1,163 1,300 6,479 3,966 5,054 1,357 8, ,118 45,597 1,13 57,810 Stavanger., ,069 45,755 1,16 5, , ,54 7,009 48,476 10,485 Søndre Bergenhus. 3,49 00,10 30, ,733 1, ,663 40,60 43,046 83,666 Nordre Bergenhus. 1,334 3,140,900 58, , ,64 61,61 47, ,751 Romsdal.,493 1,57 1,789 65,561 8,806 4,695 1,19 4, ,961 85,5 43,7 18,749 Sondre Trondhjem. 3,88 4,393 3,114 74,56,566 5,434 1,749 7, ,13 91,658 53,45 144,903 Nordre Trondhjem. 9, ,67 63, ,803 7, ,60 85,770 3, ,116 Nordland. 1, ,385 '3,178 6,583 4, ,949 34,17 43,840 77,967 Tromsø. 85 1,447 1,47 16, 1,760 3,90,387 1,9 38 9,597 5,819 17,434 43,53 Finmarken. 79,413 67,97 41,94 1,19, ,33116,146} 46,641134,81 4,643 6,411 39,4391 1,61,4131 1,134,161,746,575 Summa IV. Bygderne fderivis. 1, , ,196 04, ,019 33,849 4,994 38,843 Idde Marker. 931, ,174, , ,78 6,90 11,339 38,41 Moss Tune. Rakkestad, Heggen 1, ,465 13, , ,700 9, ,947 7,91 11,959 39,50 Froland. 6,713 1,346 57, ,35,058, ,437 71, ,68 5,147 Aker Follo. 3, ,45 0,15 40I ,878 53,303 13,198 66,501 Nedre Romerike.,157 1,386 1,0 51,917 1,900 7,043 7, ,903 68,80 35,67 104,087 Øvre Romerike. 3,37 1,096 3,47 1,733 5,00 1 6,934 30,181 63, 93,403 Vinger Odalen ,059 30,51 1, ,889 3, ,543 51,684 Solør. 1, ,40 44,951,56 6, ,788 53,739 0,954 74,693 Sondre Østerdalen , , , ,513 13,611 17,089 30,700 Nordre Østerdalen.,500 17,477 1,396 55,370 95,518 3,495 47, ,76 109,13 77, ,148 Hedemarken. 1, ,610,949 _... 40,989 11,599 19,448 31,047 Toten. 1,051' 190 8, , ,838 11,014 6,397 17,411 Sondre Gudbrandsdalen. 1,957 1,040 9,857 4,0001 8,467 1, ,063 3,90 1,000 35,90 Nordre Gudbrandsdalen.,558 9,65 3,047 74,859 6,348, ,494 83,353 11,36 94,589 Hadeland Land. 1, ,489 1,588 1, ,05 13,541 8,678,19 Valders. 63 1, ,881,650 46,600 5,496 3,377 31,63 54,640 Hallingdal. 1,46 13, , ,40 4,83 45,544 41,964 87,508 Numedal Sandsvær ,07 I 1,455, 3,331 4,786 10,993 14,503 5,496 Ringerike. 5,19 1, , ,305 1, ,680 47,044 50,394 97,438 Buskerud., ,031,680 5,047 1, ,039 35,070 1,030 47,100 Jarlsberg.,69 1,838 4,075 1,44 ) ,854 5,99 4,818 30,747 Laurvik. 1, ,9 I 4, , ,460 6,689 0,438 47,17 Bamble. 1, ,979,000 1, ,870 11,849 11,075,94 Nedre Telemarken ,588, ,311 19,899 18,03 37,9 Øvre Telemarken., ,79 70,708 4,01 4, ,365 80,073 3, ,831 Nedenms. 61 1, , J ,086 7,883 6,81 14,164 Sætersdalen.

19 8 Tabel 1. Opgaver over de egentlige Herredskassers , B. Udgift Herredsstyrelsen. Retsvæsenet Ved Kirker Kirkegaarde. Veivæsenet. Skyds Det Sund. Nattehold til Udgifter ved a. b. C. heds Me. a. almindeligveese. b. C. Færge Præster Præstegaarde. Skydsvsesenvæsenning net. dicinal Nybyg Iøvrigt. Kirkesangere. Nyanlæg. Ved Kommunens faste Eiendomme. a. ' b. Anlæg Ombygning Tøvrigt. Ny Iøvrigt. Indkjøb Omlægning Vedligeaf Veie holdelse. Udvidelsebygning. Broer. Mandal Lister Rederen Dalerne Ryfylke.. Søndhordland... Hardanger Voss. Nordhordland... Sn Sønd Nordfjord Søndmøre Romsdal Nordmøre Orkedal Guldal Strinden Selbu Fosen.. Stjør Værdal Inderøen Namdal 1,131 1,186 1, ,174 1,05,304 1,307, , ,340,096 1,7 1,356 1, ,103 9,38 19, ,89 5,67 7, ,403 4, , , ,791,50 1,413 4,8 1,036,435 5,590 5,439 1, ,486 1,43 11,88 1, Søndre Helgeland. 1, ,137 3, Nordre Helgeland ,90 1, Salten ,5 53 1,15 1, Lofoten Vesteraalen 1, , , *)7,858 Senjen Tromsø. 3,501,95 3, Alten Hammerfest Tanen Vardø Varanger ,111,78 1,776, , ,609 1, ,775 1,75 1, ,097,087 1,760 1,14 1,81 636, ,956 3,39,75 1,160 3, , ,064 3,667 5,937 4,539 ',76 1,50 3, ,030 1, , , , , , , , ,043 1, , , ,658 1,457 1,450 3, , ,104 3,478 3,061 1,49 1, , , ,306 '10 1, , , ,44 48,505 4,193* Summa 65, , , ,571 9,719 8,6691 5,897 3,88 6,088 57,31 48,113 0,031 3, , ,350 1, , Tillæg til oven Nærmere Specifikation af endel af Retsvæsenet (Post ). Sundheds Medicinalvæsenet (Post 7). Jordemodervæsenet. Forligelsesvæsenet. Overformynderiet. Iøvrigt. Tilsammen. Lønning af Læger Dyrlæger. Tilsammen. I. Rigets Bygder 5,973 6,148 33,95 46,046 36,147 5,941 6,088 II. Bygderne stiftsvis. 11,410 Kristiania Stift 705 1,345 9,360 11,740,304 Hamar Stift ,438 4,974 5,509,351 Kristianssands Stift 777 1,36,776 4,915 4, Bergens Stift 787 1,370 7,136 9,93 4,064 11,85 Trondhjems Stift 1,019 1,090 7,994 10,103 8,788 9,361 Tromso Stift 1, ,1 5,351 1,988 0 Summa 5,973 6, ,95 46,046 I 36,147 I 5,941 Heraf til Ind.kjøb af Kirker i privat Eie 5,495 14,044 7,860 4,496 15,349 18,149,190 6,088

20 Indtægter Udgifter i Aaret B. Udgift Renter af Laan. Bidrag til andre kommunale Kasser. Andre Udgifter. Tilsammen ren Udgift. Udlaan af kommunale Midler. Afdrag paa Betaung af Laan. I Tilbagebetaling af Forskud. Uerhol Afdrag delige paa efter Jern givne banebi Skatter drag. Afgifter. Refusioner Decisionsansvar. Summa Udgift. I I De 6 sidste Poster tilsammen. Beholdning ved Udgangen af Summa Udgift med Beholdning , ,36 4, , , ,89 49,14,54 3,97 1,655 73,186 Mandal. 43,909 Lister. 1,69 1, ,87 1, ,607,038,75,779 1,335 8, , ,991 9,999 15,598 5,684 6,59 35,683 Rederen Dalerne.,17 Ryfylke. 1, ,338 1,017 1, , ,954 1,605 16, , , , ,338, ,309 11,613 8,64 31,77 10,838 18,113 19,55,451 Sondhordland. 46,737 Hardanger Voss. 51,971 Nordhordland. 1,35, ,49 14, , ,76 4,007 1, , ,394 19,396 1,4 10,608 3,438 30,004 Sn. 53,66 Sond Nordfjord , ,1 13, , , , ,069 14,486 4,310,816 15,107 10,906 1,16 9,593 Sondmore. 35,16 Romsdal. 43,94 Nordmøre ,43 13, , , , , ,740 1, , ,740, ,987 14,99 18,61 6,654 5,948 5,590 14,340 7,06 16,71 19,889 Orkedal. 3,961 Guldal. 33,680 Strinden Selbu. 4,19 Fosen., ,70 1, ,09 1, ,036 5,055 14,435 1, ,5 3,366 1, ,088 7, ,03 9 '6, ,493 47,059 7,671 16,98 9,6 1,693 11,36 76,85 Stjor Værdal. 40,364 Inderoen. 8,54 Namdal ,139 7,735 1, , , ,810 1,560 7, ,79 1,638 34, ,605 3,178 6,583 3, , ,90 1, 1,513 1,760 1,00, ,554 1,53 3, , , , , , , , , , , , ,946 9,90 14,398 46,136 34,17 5,199 5,39 7,334 4,776 3,181 6,791 5,053 10,87 9,675 43,840 3,67,597 3,166 6,788 1,11,737 Sondre Helgeland. 14,343 Nordre Helgeland. 5,5 Salten. 55,811 Lofoten Vesteraalen. 77,967 Senjen Tromsø. 8,871 Alten. 7,96 Hammerfest. 10,500 Tanen. 11,564 Vardo. 4,39 Varanger. 79,443 67,971 41,941 1,19, ,33i 16, ,641134,81 4,6431 6,411 39,4391 1,61,4131 1,134,161,746,5751 Summa. staaende Tabel 1. ovenstaaende Poster (, 7, 9c 13). Vedkommende Kirker Kirkegaarde (Post 9 c). Andre Udgifter (Post 13). Kirkelige Betjentes Lon. Andre Udgifter. Tilsammen. Skudpenge. Til Fæ Lon Til Opfodriftens Pensioner. Husleie til relse af Tovrigt. Tilsammen. Fremme. Præster. Skolehuse. I,37 14,636 4,596 57,3 3,991,073, ,806 41,94 J. Rigets Bygder ,38 11,39 15, ,065 7,835 9,63 4,493 14,05 18, ,600 8,130 10,1,346 3,889 6, ,091 5, ,596 3,364 1,4 1, ,748 4, ,501, ,031 6,58 1,831 *) 9,166 10, I 3,971 5,439 14,636 I 4,596 57,3,37 I 3,99 1,07 3, ,806 41,94 Summa. 11. Bygderne stiftsvis. Kristiania Stift, Hamar Stift. Kristianssands Stift. Bergens Stift. Trondhjerns Stift. Tromso Stift.

21 10 Tabel. Opgaver over de særskilte Kirkekassers A. Indtægt Beholdning fra Udlignet Skat for a. Ialt. b. Pr. Skylddaler. Tiende. Brod Vinpenge. Landskyld. Ialt Skatter Afgifter. Indtægter af Ejendomme Aktiva. a. Ved Salg deraf. b. Renter af Kapitaler samt 10 bende Indtægter af faste Eiendomme. I. Rigets Bygder.. 97,531 34, ,581 18,715 17, ,189 50,300 56, Bygderne stiftsvis. Kristiania Stift.. 149,5 56, ,51 3,987 5,785 95,4 1,573 13,343 Hamar Stift ,378 9, ,510 5,48,505 41,037 3,595 7,900 Kristianssands Stift. 18,491 9, ,511 1,755,76 4,900 1,46 11,537 Bergens Stift ,846 70, ,913,883 4,008 95,180 3,833 6,35 Trondhjems Stift.. 198,758 30, ,950 3,37 3,183 58,43 10,13 1,744 Tromso Stift.. 166,833 17, ,171 1, , ,173 Summa 97,531 I34, ,581 18,715 17, ,189 50,300 56,049 III. Bygderne amtsvis. 45,867 Smaalenene. 16, ,901 1,454 1,838 31,075 1,114 Akershus 9,830 17, ,583 89,748 3, He demarken 91,00 18, ,169 1,317,639 3,405 Kristians 38,376 11,08 0.4,869 3,313 1,188 18, Buskerud 58,865 14, ,59 1, , Jarlsberg Laurvik 14,663 7, , ,317 1 Bratsberg 3,01 6, , ,068 10, Nedenæs 0,971 3, , ,568 5 Lister Mandal. 5,851 1, , , Stavanger 49,657 6, , , Sondre Bergenhus 7,049 37, ,110 1, , Nordre Bergenhus. 34,746 4, , ,049 33,993,485 Romsdal 1,486 19, ,54 1,801 3,16 8,398 34,530 Sondre Trondhjem 45,46 8, , ,897 ' 1,305 Nordre Trondhjem 78,861 11, ,650 1,48 1,797 5,84 3,756 Nordland 18,11 10, , , Tromso.. 31,86 4, , ,141 0 Finmarken 7,336 1,7 487, ,531 Summa I 34, ,581 18,715 17, ,189 I50,300 I IV. Bygderne fderivis. Idde Marker. 17,676 3, , , Moss Tune.. 8,637 5, , , ,885 Rakkestad, Heggen Froland 19,554 7, , , Aker Follo. 9,0107, , ,0 1,51486 Nedre Romerike 10,17 3, , ,363 8,57 74 Øvre Romerike. 10,603 7, , , Vinger Odalen. 7,31 5, Solor.... 5, , Sond e Østerdalen3,737 1,, ,580 r 65 Nordre Østerdalen 57, , ,571 Hedemarken 17,17 9, , ,145 3,66 3,563 Toten ,14 4, , , Sondre Gudbrandsdalen 9,900 3, , , Nordre Gudbrandsdalen 3,714 1, , Hadeland Land. 4, ,109 43, Valders.. 14, 101 1, , Hallingdal , 4, , Numedal Sandsvær. 1, , Ringerike 3956, 499, Buskerud 6333, 5, , , : I,61,16 6,347 1,553 6,33,183,099 3,799 1,448 4,191,081 1,407 5,635 4,678 5,95, ,049 Jarlsberg 10,6756, , , Laurvik 3,988 1, , ,40 3 1, Bamble...4, ,63 55 Nedre Telemarken 6,97 4, , , Øvre Telemarken. 0,919 1, , ,435 Nedentes Sætersdalen 0,086 3, , ,19 5 3,

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges kommunale Finantser

Norges kommunale Finantser C. N. 1. STATISTIK OVER Nrges kmmunale Finantser Aarene 1878, 1879 g 188. Udgiv et af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kmmissin hs H. A schehug & C. 1882-1885. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript>

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1894-753 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1893-03-17 PUBLISERT: Rt-1894-753 STIKKORD: SAMMENDRAG: Efter Byskattelovens 33 b kan ikke forlanges Fradrag i Indtægtsansættelsen for en ved Tidens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875.

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875. B N TABELLER FOR KOGERGET NORGE FOR AARET SAMT DEN KONGELGE NORSKE REGJERNGS U NDERDANGSTE NDSTLLNG AF SEPTEMBER CHRSTANA TRYST RNGVOLDS BOGTRYKKER B N Tabel Opgave ver de i Aaret ved civile g cmbinerede

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports nsulaires.)

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere