MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2012"

Transkript

1 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2012

2 Formand Jan Vinstrup Lynghøjvej Hobro Næstformand John Møller Nis Petersensvej Mariager Kasserer Jørn Præst Lucernevej Randers Jan Weir Christiansen Kirkegade Mariager Jørgen Jørgensen Alsagervej Gjerlev Havneudvalget John Møller Jørgen Jørgensen Jan Hvarre Munkhøjvej Mariager KLUBUDVALG Marianne Møller Nis Petersensvej Mariager Pia Kristensen, Markedsgade 14, 8900 Randers C, , Kapsejladsudvalg John Fly Sørensen Digtervænget Mariager Eli Schrøder Hadsundvej 5A 9550 Mariager Webmaster Johan Mathiasen MAS-NYT Alice og Johan Mathiasen Teglgade 17p 9550 Mariager

3 Nyt fra formanden Nu er foråret hastigt på vej, og dermed opstart på sejlersæsonen. Seniorerne arbejder allerede flittigt på havnen, så området kan fremstå attraktivt for vores gæstesejlere der gerne vil opleve naturen rundt om Mariager Fjord. Bestyrelsen godkendte på sit møde den 1. marts 2012 en helt ny stratesom Jan Weir Christiansen har arbejdet på for Mariager Sejl- giplan, - klub, gældende år Strategiplanen er Mariager Sejlklubs overordnede arbejdsgrundlag for en 5-årig periode. Strategiplanen er udarbejdet i forhold til bestyrelsens visioner for sejlklubbens udvikling, men naturligvis afstemt i forhold til medlemmernes interesser og input, som de bl.a. fremkom med på generalforsamlingen i efteråret Planen er derfor ikke bare et anliggende for bestyrelsen, men er hele sejlklubbens eksistens og arbejdsgrundlag. Strategiplanen indledes med sejlklubbens vedtægtsbestemte formål, og efterfølges af klubbens visioner, som de blev formuleret af forman- den på den seneste generalforsam- ling. Herefter gennemgår strategiplanen de enkelte indsatsområder og konkrete mål for perioden. Strategiplanen er et dynamisk og vigtigt arbejdspapir, som hvert år skal justeres i forhold til sejlklub- 3 bens udvikling og ikke mindst medlemmernes interesser. Du er derfor meget velkommen til at kommentere på strategiplanen, som ligger tilgængelig på sejlklubbens hjemmeside. Bestyrelsen har i de forløbne måneder afholdt 2 bestyrelsesmøder i klubhuset, for at forberede den kommende sejlersæson for medlemmerne, og disse referater er og har været tilgængelige på vores fine Mariager Sejlklubs hjemmeside. Tiden er nu til sejlersæsonen Vores store fælles Havneprojekt er nu færdiggjort, og vi kan alle se det flotte resultat. Mange nye projekter venter, så der vil blive brug for alle medlemmernes involvering fremadrettet. Havneudvalget er klar til arbejds- fordelingsdagen lørdag d. 31 marts kl med mange opgaver der skal iværksættes og udføres til gavn for medlemmerne i klubben. Slagplanen er lagt af John og de øvrige medlemmer i havneudvalget i vinterens løb, så nu skal de omsættes til praksis og iværksættes. Mød op med veloplagt og frisk humør sammen med jeres uundværlige værktøjskasse, så du kan yde netop dit bidrag til gavn for fælles- skabet i vores fælles klub, - Mariager Sejlklub. Klubben vil være vært med morgenkaffe/brød, samt noget varmt til middag.

4 Standerhejsningen vil være lørdag d. 21. april kl. 1400, hvor vi sammen vil markere endnu en ny spændende sejler sæson med man- ge nye oplevelser til søs. Klubben vil være vært med kaffe og brød. Med ønsket om endnu en fantastisk sejlersæson til dig og din familie. Jan Vinstrup 4

5 Referat fra ordinær Generalforsamling 10. november : VALG AF DIRIGENT SOM IKKE MÅ SIDDE I BESTYRELSEN. Jørgen Chr. Jørgensen blev valgt til referent. Eli Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforlovlig, rettidig ind- samlingen var kaldt. Da der var flere ting, der skulle stemmes om vedr. vedtægtsændringer, blev antal stemmeberettigede deltagere talt op. For at et forslag kan ændres uden ekstra generalforsamling, skal 1/3 af medlemmerne være til stede, og min. 2/3 skal stemme for forslaget. Vi er 111 medlemmer: 3 = 36. Der var mødt 37 stemmeberettigede medlemmer op, og vi var derfor beslutningsdygtige. 2: BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR: JAN VINSTRUP Velkommen til årets ordinære ge- neralforsamling i Mariager Sejlklub. Dette er så dagen, Mortens Aften, hvor bestyrelsens arbejde i det forløbne år skal fremlægges for de 5 fremmødte medlemmer og samtidigt stå til ansvar for alle de beslutninger, der er blevet truffet på bestyrelsesmøderne, men stadig i klubbens ånd. Bestyrelsen har i det forgangne år, haft mange forskellige opgaver at løse, der vedrører klubbens normale drift, nøjagtig på samme måde, som i en rigtig erhvervsvirksomhed. Bestyrelsesarbejdet harmonerer med de holdninger og strategier, der blev besluttet sidste år, og kendetegner det store frivillige stykke bestyrelsesarbejde til gavn for alle medlemmerne i MAS. På sidste generalforsamling ville vi forsøge at se 3-5 år frem i tiden, og ud fra dette har vi fået opfyldt vores første delmål. MAS skal fremstå som en attraktiv, fremtidssikret, spændende og ikke mindst social klub, som alle medlemmerne gerne vil være en del af har været et spændende år, og det er lykkedes bestyrelsen ud fra de opsatte rammer, også rent økonomisk, igen at opnå et flot årsresultat. Det er endelig lykkes klubben efter flere forsøg, at få del i EUmidler via LAG Himmerland. Det er blevet til 7 faste bestyrelsesmøder, og de løse akutte ad hoc møder, med fast dagsorden, hvor referatet efterfølgende har været

6 tilgængelig på vores fælles hjemmeside, så arbejdet i bestyrelsen i årets løb kan følges af de medlemmer i MAS, der måtte ønske dette. Havnefronten i Mariager: Mariager har nu fået en rigtig havn, som vi kan være utrolig stolte af. Aftalen startede med, at der er blevet indgået en ny spændende gensidig samarbejdsaftale for MAS, med vores hovedsponsor Jens Vendelbo fra Østjysk Bank. En aftale der tilgodeser MAS, og dermed medlemmerne i årene fremadrettet. Den store Masterplan, der blev fremlagt af borgmesteren for 2 år siden, gik i vasken, men vi kunne selv klare denne opgave i klubben, med utrolig stor hjælp fra vores medlemmer. er. Mange medlemmer har arbejdet utrolig hårdt med brobyggeriet, hvor de 10 arbejdstimer i henhold til vores vedtægter, er gjort til skamme! Her taler vi om, at medlemmerne har brugt flere dage af deres fritid, udelukkende med kun et formål, færdiggørelsen af den nye bro. Et fantastisk stykke arbejde er udført. Dette kunne ikke have ladet sig gøre, hvis ikke klubben havde været medlemmernes med et stærk socialt sammenhold. Tak for dette! Nu er Mariager Sejlklub beskyttet mod den kraftige nord - nordvest vind til gavn for alle faste bådpladser. Samtidigt med dette har vi udvidet med 25 gæstepladser. Havnen er nu klar til vedtægtsændringen, så de medlemmer, der ønsker det, kan overvintre på vandplads i beskyttet miljø. Indvielsen af havnen: Åbningstale ved vores professionelle Samarbejdspartner Østjysk Bank v /Jens Vendelbo, markeringsplade afsløres, Hadsund Pigegarde optræder, Hobro Borgervæbning skyder broen i drift med salut, hoppeborg opsættes til børnene, klubhuhvor der var en forfriskning, en bid brød, kaffe og kransekage til medlemmerne samt de indbudte gæster. En fantastisk dag, hvor byggeriet markeres som det skal, en dag vi kan være stolte af. Erik Aggerbo og Jørn Præst har udført set, - et stort flot stykke arbejde, møder med entreprenør, kommunen, og endnu flere møder med kommunen for godkendelser. Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald for skibe MAS har fået et krav fra Miljøsty- relsen om oprettelse af disse planer hurtigst muligt, da klubben ellers ville blive retsforfulgt. Planerne har jeg lavet, 9 sider skriv med tilhørende billeder for place- 6

7 ring af affalds/flaskecontainer, og disse vil blive tilgængelig på vores hjemmeside, så alle medlemmerne har mulighed for indsigt i dette. Planen er godkendt af Miljøstyrelsen d.10. oktober 2011 for de næi et 2 siders brev med henvisning til forskellige paragraf- ste 3 år, - fer Havneudvalget: Som det tydeligt kan ses, ikke mindst målbart, fordi John Møller og Jørgen Jørgensen bruger løs af klubbens penge, er der sket mange positive ting på vores område omkring klubhuset. John, har igen formået, at få delt en masse arud til medlemmerne, bejdsopgaver der mødte talstærk op på arbejdsn med 48 medlemmer og deres medbragte værktøj. fordelingsdagen Arbejdet på havnen har kostet John og Jørgen mange frivillige og ufrivillige arbejdstimer. Et stort flot stykke arbejde, som de ikke kunne have klaret uden de øvrige medlemmer, Heinz og Jan, i Hav- neudvalget. Stor tak til Havneudvalget for indsatsen! Nu skal vi også have en ekstra solterrasse med udsigt til optibassin, hvor med- mistbro og lemmerne kan mødes og samles til sociale tiltag, ja hvad bliver det næste! Ungdomsafdelingen: Jan Holm har igen forsøgt at få Ungdomsafdelingen genetableret og videreført med hjælp fra sine døtre, Louise og Simone og flere meget aktive optimistforældre. Det har været meget hårdt, og tiden gør desværre, vi kan stadig bruge mange flere ungdomsmed- lemmer, fremtidens sejlere i klubben. Der har været kontakt til byens skole, for at tiltrække de nye ungdomssejlere. Dette lykkedes med en sejlads og vanddag til følge, hvor optimistforældrene stillede sig til rådighed, med en masse glade og grinende børn på vandet omkring havnen i de små opti- mistjoller. Husk derfor, at anbefale ungdomsafdelingen i Mariager Sejlklub. En ting er helt sikkert, Jan Holm og de øvrige ildsjæle har brugt megen fritid på projektet. Tak til Ungdomsafdelingen for deres indsats. Klubudvalget: Marianne og Pia. Pigerne har forsøgt, og gjort det, ved at tilrettelægge fester for MAS - medlemmerne i det sidste år. En fornøjelse at komme til deres planlagte arrangementer, med fornemt besøg fra dronningen, prinsessen og de 2 prinser, og møde andre medlem- mer, der ikke tales med til dagligt, 7

8 festklædt og i godt humør, klar til en hyggelig aften her i vores fælles klubhus. Tak til Marianne og Pia for deres indsats for klubben. Kapsejladsudvalget: John Fly og Eli Schrøder har videreført klubbens ånd efter en spændende sæson, hvor kapsejlads er det, som det drejer sig om. Man kan sige i en positiv ånd: Det sejler for dem! Mange medlemmer, der er meget sejladsorienteret, tager årets resultat som en selvføl- gelighed, andre bare en konstatering som de selvfølgelig godt vidste hele tiden, men det som det drejer sig om, er selvfølgelig ånfællesskabet de aftener, hvor startsignalet lyder. En fin afslutning på sæsonen, med spisning og præmier til nogle af de heldige. Stor tak for jeres engagement for den og medlemmerne i MAS. Masteskuret: Byggetilladelse til udvidelse af masteskur er allerede sendt til kommunen, da det kniber med pladsen til alle vore master. Dette er desværre en lidt længere proces. Der kan ikke opføres yderlige m² uden at der samtidig skal ske en reduktion af eksisterende bygningsmasse. Kommunen mener, at man er nødt til at udarbejde en ny lokalplan for at kunne imøde- komme vores ønske om yderligere byggeri. Ved udarbejdelsen af lokalplanen vil man også kunne takle problemet med vejbyggelinien. Et videre tiltag kræver efterfølgende en beslutning på et kommende bestyrelsesmøde. Før igangsætning skal der være en helhedsdrøftelse for området med Kommunen, så der kan tænkes lidt længere frem inden, der skal udarbejdes ny lokalplan. Webmaster: Bestyrelsen har erkendt, at hjemmesiden i vores klub MAS, er en post der kræver megen tid med forskellige aktuelle opdateringer. Klaus Korsholm har varetaget dette job fint i årets løb, men også her presser arbejdet på i hans fritid. Nyt spændende job og flere udedage. Ud fra dette har bestyrelsen vurderet, at der må sættes ind for optimal markedsføring af vores klub. Johan Mathiasen er blevet efterlønner, og vil meget gerne bruge tid som ny Webmaster på hjemmesiden. Klaus vil gerne bistå i overgangen, så implementekan gennemføres, og videre- ring føres i samme ånd med relevant data til gavn for medlemmerne. Tak til Klaus Korsholm for hans indsats, da klubben virkelig havde brug for dette. 8

9 Medlemmerne opfordres stadig til at indsende indlæg / billeder om feriesejlture, der ønskes delt med de øvrige MAS medlemmer til Webmaster, der herefter vil oprette oplevelserne på hjemmesiden. Mariager Fjordsamarbejdet: Medlemmerne er: Hobro Sejlklub, Høllet Bådelaug, Vive Bådelaug, Hadsund Sejlklub, Hadsund Bådelaug, Kongsdal Bådelaug, Mariager Sejlklub og Hobro Både - og Fiskeriforening. Formand er Kim Jæger I det forløbne år er det blevet til 6 forskellige møder vedr. fjordmøde, formandsmøde og samarbejdsudvalgsmøde. Projekter der endnu arbejdes på kan nævnes: Als Odde med infostander, samt ønske om plads til 5 lystbåde, der hvor lodsbåden ligger. Helt ny spunsvæg skal oprettes fra bunden af, men kommunen mangler penge! Bramslev Bakker med udvidel- se af anlægsbroen. Dette i samarbejde med Svanen, der vil få den yderste plads langalt 19 stk. og vedligeholdende af disse via Fyr skibs. Fjordbøjer, i og Vagervæsnet. Flere bøjer ønskes på fjorden, så gæstesejlerne kan tiltrækkes til hele fjorden. Havneudvidelser, Hobro Hadsund Kongsdal og Mariager Sejlklub har gennemført projekter. Nordisk Sejlads 2011 var en succes, og der er forespurgt om Mariagerfjord Kommune vil være vært for det næste engagement. Svaret til dette er ja! På det netop afholdte formandsmøde i Vive Bådelaug blev følgende vedtaget: Fartøjer, der har fast plads i en af ovenstående havne, kan ligge i havn som gæst i op til 3 døgn uden at betale havneafgift, juli måned er undtaget. For ophold ud over 3 døgn betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere. Ligeledes må fortøjningsbøjer i fjordene benyttes i op til 3 døgn ad gangen. En ny 3-døgns periode i havn eller ved bøje kan først begynde efter 3 døgns fravær. Der opkræves miljøafgift på 25,- kr. pr døgn for alle fjordsejlerne gældende under 3 døgns reglen. Bådvask foretages i egen hjemhavn, medmindre andet aftales med gæstehavnen. Anløbsbro Høllet. Bådejerne skal være opmærksomme på, at den første anløbsbro i Høllet ved skiltning er forbeholdt fartøjer fra Hobro og Hadsund sejlklubber. Dette 9

10 er en gammel tinglyst deklaration med daværende ejer og bedes respekteret. Alle er velkommen til at runde anløbsbroen og lægge til som gæst i Høllet Bådelaug. Vive Bådelaug vil i 2012 ultimo august forsøge at videreføre Jazzfestival 2012 De medlemmer der måtte ønske dette, kan finde link til Fjordsamarbejdet det på MAS - hjemmeside. Regatta: Mariager Sejlklub kan endnu en gang være stolte af den afholdte regatta d. 10. september, hvor vi i samarbejde med Turistforeningen og Visit Mariagerfjord havde skabt rammerne for en festlig aften. Invitation var sendt ud til alle medlemmerne og de andre fjordklubber. Mange sejlere tog imod dette, og det var et flot syn med de 45 oplyste både på fjorden i flotil- lesejlads. Et stort stykke arbejde, som det igen er lykkedes for bestyrelsen at gennemføre med suc- ces. Tak til alle de fremmødte medlemmer for deres bidrag til Regatta 2011 Fremtiden: Fremtiden kender ingen, men vi kan selv opsætte vores parametre og visioner, og ud fra dette sætte kursen til gavn for medlemmerne i MAS. Bestyrelsens krystalkugle er klar med en ny 5 årsplan, hvor vi gerne ser klubben bevæge sig hen. Driftsomkostningerne vil altid være der, og skal dermed prioriteres med, hvad der er godt fremadrettet for MAS. Det drejer sig om, at profilere MAS på bedste vis, som en visionær sejlklub og samarbejdspartner, med fokus på medlemmerne, via vores tætte samspil med Turistforeningen, Fjordklubberne og Visit Mariager- fjord, og ikke mindst vores samarbejdspartner Østjysk Bank. Bestyrelsen er klar til fremtiden og denmeget gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer, Erik, Jørn, John og Jørgen for et spændende konstruktivt år der er gået. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer med de forskellige udfordringer ne udfordring. Bestyrelsen: Til sidste vil jeg og processer, der kendetegner voelsesarbejde. Vi har brugt rigtigt mange timer på vores fælles klub, og tit forstår man bare ikke, hvor vi får disse timer fra. Dette var ikke lykkedes uden, at familien også var involveret og accepterede dette. Rigtig mange opgaver er blev løst til gavn for MAS, og alle har påtaget sig dette stykke frivillige bestyrelsesarbejde med stort ansvar, og resultatet har også været positivt derefter. res åbne bestyrelsesarbejde. Prøv 10

11 en gang at se vores smukke klub og omgivelser. Bestyrelsen kan endnu en gang være stolte af, et rigtigt godt arbejdsår i Mariager Sejlklub og dermed i medlemmernes interesse. Tak. Pbv. Jan Vinstrup 3:BERETNING FRA UDVALGENE. Havneudvalg: Jørgen gjorde rede for havneudvalgets arbejde og status på projekter. Broarbejdet i foråret var et stort arbejde, og vi manglede en del med redningsstiger og mågeværn. Det nåede vi på efterårets arbejdsdag, og vi er nu godt med på vores projekter. Bobleanlægget er monteret i havnen, men mangler at blive monteret i kompressorhuset. Dette arbejde færdiggøres inden frosten sætter ind. Peters bro og pensionistbroen er i dårlig forfatning, og de repareres på næste arbejdsdag. På sidste arbejdsdag fik vi støbt fundamenter til den nye terrasse ved optimistbroen. Til næste forår har vi et spændende projekt at færdiggøre. Vedr. affaldsplan. Batterier og spildolie skal stadig fjernes af medlemmerne selv, da vi ikke har olieudskiller på kloaksystemet. Kapsejladsudvalg: Eli Scrøder gjorde rede for kapsejladsen Der har været god deltagelse til vores onsdagssejlads med 8-10 både hver gang. Det kniber desværre om søndagen til Fjorden rundt, til Fjordens dag. I år var kun 2 både tilmeldt, og vi var derfor nødt til at aflyse. Vi håber på bedre tilslutning til næste år. Klubudvalg: Pia Kristensen: Gjorde rede for festudvalget. Vi har holdt 2 fester i år, en forårsfest og en efterårsfest. Der er god tilmelding og vi var desværre nødt til at afvise nogen, da vi var overtegnet. Vi overvejer om festen kan holdes i et andet lokale, da vi er kede af at afvise nogen. Tak for god opbakning. Ungdomsudvalget: Jan Holm var ikke til stede. 4: FORELÆGGELSE AF REGNSKA- BET FOR TIL GODKEN- DELSE. Jørn Præst gjorde rede for regnskabet for det forløbne år. Der var ingen kommentar til regnskabet, som blev godkendt. 11

12 5: FASTLÆGGELSE AF KONTIN- GENT, DEPOSITUM, ENGANGSBE- LØB, LEJE OG DRIFTSBIDRAG. Bestyrelsen elsen havde foreslået en stigning af engangsbeløbet (beløb der ikke tilbagebetales ved salg af pladsen) fra 500 til 3000kr. Der var en del der mente, at vi derved fratog medlemmer med små joller at komme ind i klubstigningen var at vi skal have penge i kassen. Forslaget kom til skriftlig afstemning med resultatet 22 ja og 15 ben. Argumentet for nej. Engangsbeløbet hæves dermed fra 500 til 3000kr. Som besluttet ved vedtagelsen af brobyggeriet, skulle div. andre takster hæves med 2%. Det blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning. 6: BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG. Jens Haahr: Autocampere på området for en større indtjening. Bestyrelsen var imod tilladelse af autocampere på området for at bi- beholde det gode forhold til havnens naboer og campingfatter. Der vil desuden komme mere slid på vores klubhus og andre faciliteter. Erling G mente ikke at der var nogen aftale med campingfatter, og han desuden ikke havde ledige pladser til autocampere. Med hensyn til naboer, så holder de alligevel på kommunens område ovre ved saltcenteret. Det blev besluttet ved håndsoprækning, at bestyrelsen skal arbejde på at lovliggøre ophold af autocamperer på vores P-plads mod betaling til klubben. Bestyrelsen foreslår og anbefaler, at både må overvintre i vandet, og dermed oprettelse af vinterpladser. Vores havn er nu godkendt af forsikringsselskabernes havneudvalg som A-havn, som betyder at både må ligge i havnen om vinteren. Det blev besluttet med stort flertal ved håndsoprækning at ændre havnereglementet punkt 8. Både der skal på land fjernes senest 15. november. Både der skal overvintre i vandet, skal være ansvarsforsikrede med police, der gælder for at ligge i vandet hele året, og forsynes med ekstra fortøjninger. Bådene skal ligge på vinterpladser anvist af havneudvalget, og der skal være behørigt opsyn igennem 12

13 hele vinteren, især når det er dårligt vejr. Per Kristensen havde indsendt forslag om, at der sættes skilte op på broerne med teksten BADNING FORBUDT. Forslaget blev begrundet med, at de ca. 600 pæle der er blevet banket ned til de nye broer er kreosolbehandlet. Kreosol er kræftfremkaldende, og det er derfor sundhedsfarligt at bade i fjorden i nærheden af broerne. Modargumenter var, at vi ikke skal plastre hele havnen til med forbudsskilte, og anvendelsen af de pågældende pæle er godkendt af miljøstyrelsen. Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning. Forslag fra Johan Mathiasen: Landpladserne tørlægges i Erik Aggerbo sagde at han havde ansøgt kommunen om at udføre arbejdet, da det er deres grund som vi lejer. Kommunen har indtil videre afslået at udføre arbejdet. Vi skulle stemme, om vi selv skulle sætte noget i værk for at tørlægge området. Jan Vinstrup mente ikke, at klubben kunne pålægges en udgift i størrelsesordenen ,00kr ved en hurtig afstemning. Jacob Jacobsen foreslog at nedgrave et overfladedræn med afløb direkte ud i fjorden. Han mente, at udgiften hertil kunne være begrænset. Der blev ikke besluttet en endelig løsning, men at bestyrelsen skulle arbejde videre med sagen. 7. VALG AF FORMAND: Jan Vinstrup blev genvalgt. 8.VALG AF 2 BESTYRELSESMED- LEMMER: Erik Aggerbo ønskede ikke genvalg på grund af rigeligt andet udvalgsarbejde og job. Bestyrelsen foreslog Jan Kristianvalgt. Jørn Præst blev genvalgt. John Fly blev valgt som sen, og han blev suppleant. 9: VALG AF REVISORER OG REVI- SORSUPPLEANT Henrik Melgaard og Jan Larsen modtog genvalg. Erik Ibsen blev genvalgt til Revi- sorsuppleant. 13

14 10: VALG AF UDVALG. Havneudvalg: John Møller, Jan Hvarre, Jørgen Jørgensen og Heinz Jørgensen modtog genvalg. Kapsejladsudvalg: Eli Schrøder og John Fly modtog genvalg Klubudvalg: Marianne Møller og Pia Kristensen modtog genvalg. Ungdomsafdelingen: Jan Holm Christensen ønskede ik- ke at fortsætte som ungdomsleder. Der var ingen andre der stillede op til posten. Er der nogen af klubbens medlemmer der ønsker at fortsætte Jans arbejde, hører bestyrelsen gerne fra dem. Der er det problem, at der er for få unge, der stiller op til optimistsejpt. kun ca. 6 personer. Hobro og Hadsund har de samme lads. Der er problemer. Det blev foreslået, om det var muligt at slå de 3 klubber sammen til en i Mariager. Webmaster: Claus Korsholm ønskede ikke at fortsætte som webmaster. Johan Mathiasen har masser af tid og blev foreslået, og han modtog valget. 11 EVENTUELT. Spørgsmål fra Klavs Rasmussen. Er det muligt at få en jolleplads på land om sommeren, uden at skulle have en vandplads. Som det ser ud nu, er der ingen plads på land til joller. Svar fra JCJ: Det handler om at få ryddet op på landarealet, så ikke brugba- re/benyttede både fjernes fra området. Det er op til medlemmerne selv at fjerne spøgelsesjoller. Havneudvalget har kun mulighed for at flytte dem op på præstemarken eller Gunderup. Det blev besluttet, at bestyrelsen ser på en løsning på problemet ved det første møde. Jan Vinstrup takkede: Klavs Korsholm modtog en flaske for håndtering af Websiden Erik Aggerbo modtog en flaske for et godt arbejde i bestyrelsen, under byggeriet af vores nye broerent: Jørgen Chr. er. Referent: Jørgensen. 14

15 Resultatopgørelse 1. oktober 2010 til 30. september /11 09/10 Budget Kontingenter Arbejdsbidrag Pladsleje Indskud Havnepenge Sponsor/leje m.v. Lokaletilskud Indtægter i alt Løn, havnefoged Rengøring Arrangementer Leje af grund Vedligeholdelse, bygninger Vedligeholdelse, havneanlæg Vedligeholdelse, joller og inventar Renovation El Vandafgift Kontorartikler, porto It. m.v. Forsikringer Kontingenter Omkostninger i alt Resultat før afskrivning og renter Afskrivning, havneanlæg Afskrivning, inventar Afskrivning, joller Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT

16 Balance 30. september /11 09/10 AKTIVER Bygninger, ejendomsværdi Havneanlægget Tilgang Tilskud, LAG Himmerland (EU) Afskrivning 5% Inventar Afskrivning 20% Klubjoller Afskrivning 10% Lager af pæle Tilgodehavender Indestående i Østjysk Bank Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Primo Korrektion, primo Årets resultat Egenkapital i alt Gæld Depositum, pladser Realkredit Danmark 2014, 6,11% Skyldige omkostninger Østjysk Bank, lån Østjysk Bank, kassekredit Skyldige omkostninger Gæld i alt ASSIVER I ALT PASSIVER I ALT 16

17 Havneudvalget Nu sker det altså! Tiden er kommet hvor sejlergenet rykker, og vi vil i gang hurtigst muligt. Temperaturen er stigende, fuglene synger, solens stråler varmer vores kolde vinterkroppe, og alle medlemmerne i vores sejlklub venter kun på én ting: DEN FÆLLES ARhvor sejlervennerne ses igen efter en me- BEJDSDAG PÅ HAVNEN, get lang og trist vintersæson. Vor kompressor har arbejdet på højtryk for at holde vores broer og pæle fri for is. Men der er en lille opgave, som vi må havde løst da bobleanlægget ikke har været ef- fektivt nok. Der har været is under den nye bro, så vi har en del at se til. Nu skal der tages fat igen. Vores både er stadig på land, og venter på søsætning. Miljøet omkring vores skønne klubhus skal gøres klar til en forrygende sommer 2012, hvor vi satser på at blive den allerbedste havn i Danmark. Maria- ger Sejlklub har brug for netop din hjælp. Arbejdsdagen venter på havnen. lørdag den 31 marts kl , hvor Havneudvalget står klar med mange opgaver. HUSK AT MØDE OP. Vi starter som sædvanligt med fæles morgenkaffe, hvor vi deler de forskellige arbejdsopgaver ud til de fremmødte medlemmer. Opgaverne bliver fordelt efter princippet selvstyrende grupper. Ud fra dette, vil det blive optimalt rent styringsmæssigt, så de medlemmer, der fravælger arbejdsdagen vil få tilsendt en hilsen på manglende arbejde. De sidste år har det været kutyme, at medlemmerne møder talstærk op for at vise det sammenhold der skal til for at få klubånden til at leve. Vedligeholdelse, reparationer og nykonstruktioner er meget vigtig i vores sejlklub, så den kan fremstå som en meget flot og vedligeholdt sejlklub Lad os gøre det igen Når medlemmerne har påtaget sig en opgave, skal den være færdiggjort til en bestemt dato. Medlemmerne kan derfor vælge den opgave, som passer dem bedst. Værktøj, haveredskaber, tøj, fukssvans, topnøgle, skovl, spade, hakkejern og alt det løse værktøj. Tag det med!! 17

18 Opgaver: arbejdsdagen den Vandslanger 2. Presenning på masteskure 3. Rød grønne skilte 4. Rengøring af el-stander 5. A - B og jolle broer ren - gøres 6. Ukrudtsbekæmpelse og generel oprydning på hele landearealet 7. Haveborde bænke 8. Værkstedet oprydning 9. Græsslåning 10. Legeplads 11. Mågeværn 12. Køretøjer 13. Joller 14. Mastekran 15. Døre og Hængsler 16. Arrangement medhjælper 17. Rengøring klubhus og toiletter 18. Kompressor efterses er utæt der siver luft 19. Bobleanlægget kontrolleres (mangler på ny bro) 20. Luftslanger føres ind til kompressorhuset 21. lodret beklædning (fra mastekranen og ud) 22. Stiger males gule 23. Maling af gelænder på klubhuset 24. Klamper skiftes 25. Terrasse bygges færdig 26. Redningskranse monteres 27. Tagrende jolleskuret repareres 28. Joller, som ikke bruges, køres på Klostermarken 18

19 Seniorgruppen Vi er nogle af klubbens raske svende, der mødes mindst én gang om ugen. Som regel starter vi med en kop kaffe og dyrker samtidig øvelsen: Find fem fejl det er vi alle rigtig gode til. Derefter går vi ud og arbejder det er der nogle, der er rigtig gode til. Medlemmer ud/ind Nye medlemmer: Marianne B. Rosenberg, Gjerlev, Granada 27 Flemming Ransborg, Randers, venteliste Bent Ransborg, Randers, venteliste Udmeldte: Lars Wilhelmsen, Randers Knud Sørensen, Hobro Heinz Jørgensen, Mariager Havnefoged Søges Efter samme succesrige model som de sidste fire år, vil vi forsøge at få stablet en havnefogedordning på benene, hvor jobbet går på skift mellem de medlemmer, der måtte ønske dette. Du er den øverste myndighed på havneområdet og sørger for, at regler og bestemmelser bliver overholdt. Arbejdet vil KUN bestå i servicering af vores sejlende gæster, samt opkrævning af havnepenge om aftenen. Perioden er uge Rengøring af toilet/bad faciliteter foretages af professionelt eksternt firma. Af- regning i henhold til vedtægter, hvor medlemmet vil blive godskrevet arbejdsbidraget på de 10 timer for èn uges opkrævning. Henvendelse til Jan Vinstrup 19

20 Bro A Jan Vinstrup Ove Rasmussen Poul Mikkelsenm Erling Pedersen Thomas Thomasen Flemming Madsen Jens Lund Jan Holm Clus Berg Kennet Kristensen Poul Rasmussen Jan Larsen Poul Erik Pedersen Tonny Olesen Thomas Nejsum John Fly Henrik Mellgaard Kaj Serup Jørgen Christensen Asger Kjeldsen Jens Haahr Ole Damgaard Nicolai Nielsen Peter Stougård John Møller Jürgen Johansen 19 Steen Andersen 18 Carl Aggerbo 17 Jørgen Jørgensen 16 Jan W. Christiansen Torben Jensen Jan Hvarre John Sand Gerhard Mex Claus Korsholm Eli Schrøder Kim Bennicke Flemming Hansen Erik Ibsen Jørn Præst Johan Mathiasen Erik Aggerbo Per Kristensen Jens Vendelbo Søren Poulsen 07 Poul Erik Kristoffersen 06 Heinz Jørgensen 05 Ketty Nielsen 04 Bjarne Seidelmann 03 Flemming V. Olsen 02 Ulrik R. Damm 01 Ledig 20

21 Bro B Benny Daugholm 74 Marianne Bak 73 Aage Nielsen 72 Finni Larsen 71 Jens Peter Møller 70 Karsten Mathiesen 69 Torben Lohmann 68 David Christensen 67 Per Møller 66 Marni Nicolaisen 65 Gert Gudnitz 64 Jakob Jakobsen 63 Knud Erik Pedersen 62 Ledig Erling Gudnitz Søren Nyborg Curt Conradsen Bjarne Bak Bo Ravn Hans Jørn Karlskov Ledig Ledig Claus Jørgen Simoni Ledig Nina Bødker Keld Bac Nielsen Michael Bach Pilgaard Ledig Lars Sørensen 60 Arne Vilslev 59 Ledig Hedehuset Svend Jensen Thomas Rasmussen Klubbens plads D Klubbens plads E 21

22 Takster KONTINGENT (ÅRLIGT) Senior: Familie Junior Passiv 408- Kr. 459, , ,-.- UDLEJNING AF KLUBHUS/DAG 500,-.- BÅDPLADSER Størrelse båd >42 Depositum Indskud Pladsleje pr. år Fradrag for arbejde Låneplads/måned Jolleplads/år Kalenderen MARTS 31. Kl Arbejdsdag APRIL Søsætning Sætning 21. Kl Standerhejsning JUNI 9. Sommerfest SEPTEMBER 8. Lysregatta OKTOBER optagning optagning 20. Standerstrygning 27. Arbejdsdag NOVEMBER 3. Efterårsfest 8. Generalforsamling 22

23 Mariager Sejlklub Plan for affaldsmodtagelse og håndtering Ansvarlig for udarbejdelsen: Jan C Vinstrup Udgave: 1 Dato for udarbejdelse: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Udgave 1: Sejlklubbens bestyrelse Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtageordninger for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnens affaldsplaner (bekendtgørelse nr.1632 af 13. december 2006) Indhold: 1. Beskrivelse af havnens modtageordning 2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet 3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald 4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen 5. Beskrivelse af afgiftsordningen 6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet 7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen Bilag 1: Oversigtskort havnens område, skiltning og opslagstavle med Affaldsplanen. Bilag 2: Ønske om udvidet Affaldsplan 1. Beskrivelse af havnens modtageordning Kloakspildevand Type af faciliteter Mobilt anlæg til holdningstanke Stationært tømningsanlæg til holdningstanke Tilkaldelse af slamsuger, - hvis aktuelt! Udslagsvask til tømning af kemiske toiletter Almindelige toiletkummer (Tilsluttet kloaknet i Mariager by) Kapacitet Ubegrænset 4 stk. dame- og herretoilet 23

24 Hundetoilet Driftsaffald olie og kemikalier Type af faciliteter Beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Beholder til ren spildolie Kapacitet, medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Gæstesejlere henvises til faciliteter i den kommunale Havn., medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Gæstesejlere henvises til faciliteter i den kommunale Havn. Beholder til bundvand / Olie Mobilt anlæg til bundvand / Olie Stationært anlæg til bundvand / Olie Beholder til forskellige typer flydende farligt affald (f.eks. malingrester, opløsningsmidler, frostvæske) Beholder til forskellige e typer fast farligt affald (f.eks. brugte pensler, aftørringsklude, malingbøtter og oliefiltre), medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Gæstesejlere henvises til faciliteter i den kommunale Havn. Akkumulatorer / batterier og genopladelige batterier Beholder til fast olieaffald Specialudstyr til afrensning af gammel bundmaling, medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Gæstesejlere henvises til faciliteter i den kommunale Havn., medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Driftsaffald almindeligt affald Type af faciliteter Container til dagrenovation inkl. pap og papir Kapacitet 3 stk. container 1,5 m 3 (tømmes ugentlig fra 1. april til 1. november) 24

25 Flaskecontainer 1 stk. container 1,5 m 3 (tømmes hver 7. uge fra ultimo april til medio november) 2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapaciforetager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet. Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løben- de med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet. tet Havnens bestyrelse Ajourføring: Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision. 3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald, i de her indtil indrettede havne, i stedet for at udlede/dumpe det i havet. Kloakspildevand: Affald fra følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af facilite- Skiltning: ter: Holdingstanke Kemiske toiletter Tømmes i alm. Toiletkumme Toiletter Andet Hundetoilet Driftsaffald olie og kemikalier Affald sorteres følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning: Spildolie og olieholdigt vand, medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Gæstesejlere henvises til faciliteter i ingen 25

26 den kommunale Havn. Ren spildolie, medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Gæstesejlere henvises til faciliteter i den kommunale Havn. Fast olieaffald (olie - og brændstoffiltre, olieklude m.v. Flydende kemikalier i lukkede emballager (malingrester, opløsningsmidler, frostvæsker m.v.), medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Gæstesejlere henvises til faciliteter i den kommunale Havn. Faste kemikalier (Brugte pensler, oliefiltre, malerbøtter m.v.) Gammel bundmaling Ukendt kemikalieaffald, medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Gæstesejlere henvises til faciliteter i den kommunale Havn., medlemmerne sørger selv for bortskaffelse på den kommunale affaldsplads. Gæstesejlere henvises til faciliteter i den kommunale Havn. ) Driftsaffald almindeligt affald: Affaldet sorteres i følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning: Dagrenovation Containere til dagrenovation herunder pap, papir, øl- og sodavandsdåser samt plast Se bilag 1 Skilt m. Dagrenovationsaffald Glas Se bilag 1 Flaskecontainer På flaskecontainer 26

27 4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen Skilte opsat ved Containerplads Glas Containere til dagrenovation Se bilag 1 Flaskecontainer Se bilag 1 Skilt m. Dagrenovations-affald På container 4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen Der er udarbejdet et oversigtskort (Bilag 1), der viser havnens område med de forskellige faciliteters placering samt anden relevant information. Kortet er ophængt på opslagstavlen i Sejlerstuen, hvor alle har adgang til. 5. Beskrivelse af afgiftsordningen Afgift for aflevering af alle former for alm. kabysaffald er omfattet af No-Special-Fee princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter til affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster 6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved udfyldelse af formularen "Ønske om udvidet affaldskapacitet" (Bilag 2). Formularen findes ved opslagstavpostkasse ved Havnekontoret, og ønsket vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. len Sejlerstuen. Den udfyldte formular lægges i 7.. Procedure for løbende konsultation med brugerne af havnen På den årlige generalforsamling skal alle medlemmer opfordres til at overholde reglerne for affaldshåndtering. De fremmødte skal desuden opfordres til at fremkomme med evt. ønsker/ krav til forbedring af havnens affaldsordning. De diskuterede emner og evt. nye tiltag vil fremgå af referatet fra generalforsamlingen. 27

28 28

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2011

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2011 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2011 s Formand Jan Vinstrup Lynghøjvej 5 9500 Hobro 87969106 20450669 Næstformand John Møller Nis Petersensvej 4 9550 Mariager 96680036 Kasserer Jørn Præst

Læs mere

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Mariager Sejlklub Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Eli Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

MAS - NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2013

MAS - NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2013 MAS - NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2013 FORMAND Jan Vinstrup Lynghøjvej 5 9500 Hobro 87969106 20450669 kjgrandcru@hotmail.com BESTYRELSEN NÆSTFORMAND Jan Weir Christiansen Kirkegade 5

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1 Nr. 159 39. årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Dæmningen. Nr. 2. April 2007. 27. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Højvande i Toreby Sejlklub Havn

Dæmningen. Nr. 2. April 2007. 27. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Højvande i Toreby Sejlklub Havn Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2007. 27. årgang Højvande i Toreby Sejlklub Havn Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere