Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheder i netværk - en genvej til viden"

Transkript

1 Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

2 Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Tekster: Niels Jørgen Sørensen, Steen Hildebrandt og Bodil Pedersen. Idé, interviews og re di ge ring: Bodil Pe der sen, Tekst & Idé, Hin ne rup. Layout: Bruno Hansen, Grafi sk Form, Horsens. Udgivelsen er spon so re ret af Erhvervs- og Boligstyrelsen.

3 En god ide I 1997 fi k ledere fra de store virksomheder i Randers en god idé. Ideen fi k vinger og er blevet til gavn og glæde for virk som he der, med ar bej de re og beskæftigelsen i hele det kronjyske område. De visionære ledere havde set, at virksomhederne i det kronjyske områ de kunne stå stærkere ved at øge samarbejdet og dele vi den. Mange virksomheder i området har det fælles problem, at be ho vet for arbejdskraft kan svinge meget. Virksomhedernes høj sæ so ner falder for skel ligt, og når der er ekstra travlhed på en virk som hed, er der stille på andre. Der for fik le der ne den idé at etab le re en ud dan nel se, som kva li fi ce rer med ar bej der ne til at ar bej de på flere virk som he der. Derudover skulle der sættes fokus på viden. Mellemledere og le de re i de kronjyske virksomheder skulle samles og dele deres vi den. De skulle op byg ge en fælles værk tøjs kas se, som alle kun ne drage nytte af. Niels Jørgen Sørensen Projektet hedder Industriens Viden- & Kompetencecenter og star te de 1. januar Vi takker vores sam ar bejds part ne re i projektet og håber, virk som he der og er hvervs ak tø rer kan få fornøjelse af er fa rin ger ne fra Kronjylland. Juni 2002 Projektleder Niels Jørgen Sørensen Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

4 Netværk er nøglen til en stærk region Af professor Steen Hildebrandt, ph.d. Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus Man kan blive rig af at de le sin vi den med andre. For når man udveksler vi den, får man altid no get igen. Et netværk mellem virk som - he der i et område giver in spi ra ti on og be ri gel se, som kan være med til at løfte såvel de enkelte virk som - he der som hele regionen. For et par årtier siden talte vi ikke om helhedssyn, net værk, kom pe ten ce- og le der ud vik ling, customer-relationship management, branding, videnregnskaber etc. Den gang talte vi om købmandsskab, bud get te ring, forretningsdrift, fag li ge kvalifi kationer, regnskabs ana ly se, salg og andre lig nen de lidt gammeldags, men dog brugbare be gre ber. Hvad er det, der fore går omkring os og inde i vo re virk som he der lige nu? Og hvad stiller det af krav til ledere og medarbejdere i morgen og om fem eller ti år? Form selv fremtiden Dansk og europæisk er hvervs liv oplever mange og store ændringer i disse år: store fu si o ner og virk som - heds op køb ved at store (og små) hæ der kro ne de virk som he der falder fra hinanden. Årsagerne er bl.a. konkur ren cen og hastige tek no lo gi ske æn drin ger. Det, der før tog 25 år, tager nu ofte fem år eller min dre. Ingen kan vide sig sikker. Og så når det går godt, skal man være vågen og tæn ke frem ad. Man skal bruge ressourcer på at rebe sejlene og gøre sig klar - mentalt, tek no lo gisk, ledelsesmæssigt og kompetencemæssigt. Virk som he der skal ikke ba re passivt møde frem ti den, men handle in ter ak tivt og være med til at forme den. Det kan man ikke gøre alene som i gamle dage. Hverken som virk som hed, som le der eller le der grup pe. Man må være sam men med andre. Man må ud veks le med an dre - ud veks le pen ge, varer, med ar bej de re, viden og kompe ten cer. Der er for mange problemer og ud for drin ger ude i ver den til, at virk som he der og le de re i lille Dan mark og i regioner i Dan mark kan sidde og passe sig selv. For i Euro pa og rundt i verden tonser in du stri gi gan ter frem ad og satser mil li o ner og mil li ar der på pro dukt ud vik ling, stra te gisk le del se, etab le ring af al li an cer m.m. Danmark bagefter Vi lærte i skolen, at Dan mark var et lille land uden råstoffer, guldminer m.m., men at vi var meget dyg ti ge, ja, nærmest meget klo ge. Det har vi troet på i mange år, og med den ne overbevisning og med op rejst pande er vi som sam fund tæt på at køre i grøf ten. For det passer ikke! Vi er ikke foran, når det drejer sig om grundlæggende, fagli ge og videregående ud dan nel ser. Vi sjosker bag ef ter. Og vi har nok al drig væ ret foran, når det kommer til stykket. Vi er ganske enkelt ikke dygtige nok. Og da vi ikke kan regne med, at staten er i stand til at håndtere de man ge problemer, der er - ja, så må andre tage fat, og det er bl.a. det private er hvervs liv. Det private er hvervs liv skal være med til selv at løse nogle af de ud vik lings - op ga ver, der skal løses, for at danske virk som he der kan klare sig i den frem ti di ge europæiske og globale konkur ren ce. Netværk en nødvendighed Ledelse er ét af de om rå der, hvor der er behov for en indsats. Le del se er nøg len til at løse man ge af de opgaver, som er hvervs li vet og samfundet står over for. Ledelse er af af gø ren de be tyd ning for, om vi når de mål, vi sætter os. Vi må ar bej de med leder- og

5 le del ses ud vik ling overalt i det dan ske sam fund. Og igen - staten kom mer ikke med de initiativer og tiltag, der er behov for. Virksomhederne må selv tage fat. Derfor er et initiativ som In du stri ens Viden- & Kompetencecenter ikke ba re en god idé, det er en nød ven dig idé. Det er et fo rum, hvor ledere og virk som he der kan opbygge og skabe liv og udveks ling i netværk, og netværk er ét af vidensamfundets krav og ud for drin ger. Man skal ikke være ban ge for at dele viden med andre. Faktisk kan man bli ve rig af at dele med an dre, og man kan blive fattig af at holde på sin viden og erfaring. Den, der gemmer til natten, gemmer til kat ten, siger vi. Den, der gemmer sin viden, kan let risikere at vågne op med sin viden i behold, men med en for æl det viden. Når viden ud veks les, sker der en be ri gel se, en befrugtning; der opstår noget nyt hos begge eller hos alle parter. Det er visdommen i net værks ar bej de. Bedst at løfte i flok I enhver virksomhed, i en hver re gi on og by, er der meget store res sour cer, som ikke bliver helt foldet ud og udnyttet fuldt ud, fordi for ud sæt nin ger ne Professor Steen Hildebrandt: Industriens Viden- & Kom pe ten ce cen ter kan være med til at øge re gi on ens kon kur ren ce ev ne. ikke er til stede, for at de kan blive udnyttet. Det gælder på den enkelte virksomhed, hvor faggrænser, afdelingsog sek tor græn ser, alders- og kulturgrænser m.m. re præ sen te rer væsentlige bar ri e rer for samarbejde, for ud - veks ling og deling af viden og for gensidig hjælp. Kon se kven sen er, at virk - som he den kører dårligere, og un der - ti den meget dårligere, end hvis der var en delings-, en samarbejds- og en ud veks lings kul tur i virk som he den, der indebar, at der levede et helhedssyn, et en ga ge ment og en an svar lig hed. Det samme kan man sige, og med meget større styrke, om en stor by eller om en region. Tænk hvis man slog pjalterne sammen og løftede nogle opgaver i fl ok! Hvad kunne der så ik ke ske? Det er no get af det, der sker i Industriens Viden- & Kom pe ten ce cen ter, og som bl.a. har gi vet sig udslag i en kur sus ræk ke for mere end hun dre de ledere i det kronjyske om rå de. Professorer og eksperter fra universiteter og højere læ re an stal ter har holdt en ræk ke fore drag og in spi re ret med mange nye le del ses aspek ter. Lederne har fået en ledelsesbuket, som de frit kan pluk ke af. Ef ter føl gen de har le der ne dis ku te ret og kon kre ti se ret stoffet i workshops. Et sådant initiativ rykker selv føl ge lig ikke i sig selv regionen et kæm pe skridt fremad, men det kan me get vel være et led i en kul tur æn dring, et led i nogle hold nings æn drin ger og der med et led i en læn ge re va ren de udvikling, der skal til for at sikre en øget kon kur ren ce ev ne i regionen.

6 Industriens vej ind i vidensamfundet Det kronjyske område er præget af in du stri virk som he der med meget mon ta ge ar bej de, og netop de rene pro duk ti ons virk som he der har det svært i Danmark i disse år. Samfundet udvikler og ændrer sig. Vi har forladt in du stri sam fun det og bevæger os med store skridt ind i vidensamfundet. I fremtidens samfund er viden virk som he der nes egentlige værdi man overlever på vi den. Opgaven er at kombinere industriproduktion og vi den, så de kronjyske pro duk ti ons virk som he der kan kla re sig i konkurrencen frem over, og ar bejds - plad ser ne i området bevares. Denne udfordring er bag grun den for, at projektet Industriens Viden- & Kom pe tence cen ter så da gens lys. Formålet med projektet er målrettet at understøtte de regionale virk som - he ders ud vik lings ak ti vi te ter in den for montage, logistik, it, med ar bej derud vik ling etc. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd har sam men med erhvervsskolerne (Handelsskolen i Randers, Randers Tekniske Skole og AMU Øst jyl land) været i styregruppen og søgt til skud til projektet. Tre store virksomheder har deltaget i alle ak ti vi te ter i pro jek tet og haft repræ sen tan ter i sty re grup pen for Industriens Viden- & Kom pe ten ce cen ter. Det er Bombardier Transportation Denmark A/S, Dronningborg Industries A/S og Bosal-Sekura Industries A/S. En lang række andre virk som he der er kom met med undervejs i forløbet. I alt har ca. 50 virksomheder deltaget i aktiviteterne i pro jekt pe ri o den. Projektets overordnede formål: at lette overgangen fra in du stri- til vidensamfund at udbygge virk som he der nes konkurrenceevne na ti o nalt og in ter na tio nalt Konkret vil vi: forbedre medarbejdernes kompetencer i samspil mel lem virk som he der og er hvervs sko ler udvikle arbejdskraften - vi går fra hardware til brainware fremme samspillet mellem erhvervs- og ud dan nel ses po li tik arbejde på, at antallet af arbejdspladser i industrien bevares eller udbyg ges skabe rum for, at virk som he der ne får opbygget ny vi den ka pi tal sørge for, at videndeling foregår på alle relevante om rå der (ek sempel - vis in- og outsourcing, res sour ce de ling, Supply Chain Management, re ak ti ons tid, om kost nings sty ring, personaleledelse og it)

7 Elementer i projektet Erfagrupper Videndeling i erfagrupper er et særdeles vigtigt element i projektet. Mere end 100 ledende medarbejdere fra med lems virk som he der ne deltager i erfagrupper, hvor man deler og udvikler viden. Erfagrupperne fostrer ideer til seminarer, konferencer, uddannelse, stu di e- t ure etc. Konferencer og seminarer Ledere og mellemledere inviteres jævnligt til konferencer og se mi na rer, hvor der sæt tes fo kus på relevante emner som fx ledelse, pro duk ti on, recycling og it. Ty pisk er konferencerne for alle virksomheder i om rå det, mens nogle af seminarerne kun er for medlemsvirksomhederne. Foredragsholdere er kendte virksomhedsledere og specialister, og an tal let af fremmødte til arrangementerne viser, at lederne ger ne vil have denne form for inspiration og viden. Kursusrække Ti af Danmarks førende forskere og professorer fra universiteter og handelshøjskoler har i foråret 2002 undervist i forskellige le del ses di sci pli ner. Database Videnopsamling er vigtig. En internetbaseret database har fra projektets før ste dag lagret de store mængder af vi den, der er genereret i projektet. Montageuddannelse Montageuddannelsen er udviklet i samspil med virksomhederne, og før ste hold er startet på uddannelsen i ja nu ar I ud dan nel sen indgår både holdningsmæssige værdier og tekniske discipliner. Projektets økonomi Erhvervs- & Boligstyrelsen har givet 2,7 mio. kr. til pro jek tet i perioden 1. januar 2000 til 30. juni Virksomhederne har bi dra get med med lems kon tin gen ter og brugt timer svarende til ca. 6 mio. kr. (Kra vet fra Erhvervs- & Bo lig sty rel sen var 2,1 mio. kr.) Desuden har er hvervs sko ler ne bidraget med tid og lønkroner.

8 Alle har gavn af fæl les kom pe ten ce kas se Industriens Viden- & Kom pe ten ce - cen ter skaber åben hed og fremmer sam ar bej det mel lem virk som he - der ne i Ran ders-området. På Bosal-Sekura Industries kom mer ordrerne ofte i ujæv ne ryk og dermed varierer også be ho vet for arbejdskraft i produktionshallerne fra uge til uge. Derfor ledte man efter metoder til at indføre større fl eksibilitet i produktionen. En dag tog ledelsen og til lids mands grup pen på stu die be søg på Bom bar di er for at høre, hvordan man på tog fa brik ken havde indført mere flek si bi li tet i produktionen. Det be søg udspang i høj grad af, at der de se ne ste år er knyt tet man ge nye bånd mel lem virk som he der i Ran dersom rå det. Større åbenhed - Vi har flere folk, som sidder i erfagrupper med folk fra bl.a. Bom bar di er, og derfor bliver vi op mærk som me på den måde, andre virk som he der organiserer ar bej det på. Tid li ge re var kon tak ten mel lem de for skel li ge virksomheder meget min dre. Jeg mødte af og til en af de andre direktører i området, og vi havde den sædvanlige korte Hvor dan-går-det-hos-jer-snak. Direktør Carsten Fruergaard: Putter vi al vores kom pe ten ce i en fælles kasse, får vi alle ad gang til en me get stør re vi den, end hvis vi ar bej der hver for sig. Men i det store og hele passede vi hver vores, for tæl ler administrerende di rek tør Carsten Fruergaard. - Især erfagrupperne giver os ind sigt i, hvordan an dre virk som he der griber tin ge ne an. Vi har fået en for stå el se af, at vi får ud byt te af at være åbne og dele vores vi den med andre. Erfagrupperne har også ført til, at Bosal-Sekura In du stries i dag foretager fælles indkøb med andre virk som he der i området. Konkrete mål Bosal-Sekura Industries har re præ sen - tan ter i stort set alle erfagrupper under Industriens Vi den- & Kompetencecenter. Med ar bej der ne henter god inspiration fra møderne i erfagrupperne, men Car sten Fruergaard lægger stor vægt på, at deltagerne i en erfagruppe derudover skal ha ve et mål. - Vores medarbejdere får til op ga ve at samle viden og tage pro blem stil lin ger op i erfagruppen, så de kan løse en konkret pro blem stil ling i Bosal-Sekura. En gang i kvartalet skal del ta ger ne i erfagrupperne på et møde fortælle ledelsen om deres udbytte af erfagrupperne. Carsten Fruergaard ser det som en positiv ting, at man ge for skel li ge virksom he der deltager i erfagrupperne.

9 - De store har nogle kon kre te erfaringer, de kan give videre, for de er ofte længst fremme med at indføre nye ting. Men de små virk som he der har også i høj grad no get at byde på. Meget af det, vi i øjeblikket prøver at indføre på de store virksomheder, tager jo ud gangs punkt i, at vi gerne vil kunne agere som en lille virksomhed, fx indbygge mere fl eksibilitet. Vigtigt at udnytte kom pe ten ce Medarbejderne på Bosal-Sekura In du - stries har også været fl ittige gæ ster til kon fe ren cer og se mi na rer. - Det er meget in spi re ren de at høre fx professorer fra Kø ben havn eller Århus for tæl le om deres be tragt nin ger. Det får os til at se tin ge ne i et nyt perspektiv. Bosal-Sekura Industries har tre medarbejdere på mon ta ge ud dan nel se. Mange flere er in te res se re de i at del ta ge, men de må vente til senere hold. - Vi lever i en meget omskiftelig ver den, hvor den tra di ti o nel le va ne tænk ning ik ke længere slår til. Vil vi be va re vores kon kur ren ce ev ne, må vi tænke nyt og he le tiden udvikle os. Virk som he der ne i Randers-om rå det har me get til fælles, og vi er ikke kon kur ren ter. Putter vi al vores kom pe ten ce i en fælles kasse, får vi alle adgang til en meget stør re vi den, end hvis vi ar bej der hver for sig. Bosal-Sekura In du stries i Randers producerer kabiner til fx mobilkraner, skov ma ski ner, fe je - ma ski ner og traktorer. Virk som - he den har 140 an sat te.

10 Vejen til konkrete løsninger De faglige diskussioner med folk fra andre virk som he der gør det nem me re at gennemføre nye tiltag i egen virksomhed. Torben Hald er fabrikschef på DKI Form. Han har mange funktioner på virksomheden, men interesserer sig især for personaleudvikling. I øjeblikket planlægger han at ind fø re selv sty ren de grupper. - Jeg har i mange år ment, at det er den eneste rigtige måde at organisere arbejdet på. Især un ge mennesker, som har lært at arbejde i grup per og lave projekter, gider ikke en værkfører, som hele tiden fortæller dem, hvad de skal. De vil have ansvar, siger Torben Hald. Inspirationen og ikke mindst de konkrete værktøjer til at indføre selv sty - ren de grup per har Torben Hald fået fra virksomheder i Ran ders-området. De seneste to år har han deltaget i en erfagruppe med fokus på Human Resource. - Som ledere ved vi som re gel godt, hvilken vej vi vil, men vi mang ler at få værktøjet i hånden, så vi kan nå vores mål. Det får vi i erfagrupperne, hvor Fabrikschef Torben Hald: Som ledere ved vi som re gel godt, hvil ken vej vi vil, men vi mang ler at få værk tø jet i hån den, så vi kan nå vores mål. Det får vi i erfagrupperne. vi taler konkret om, hvor dan vi griber tingene an. Tovholderen vig tig Faktisk har Torben Hald del ta get i to erfagrupper under In du stri ens Viden- & Kompetencecenter, men det er gruppen, som fokuserede på Hu man Resource, der har be ty det mest for ham. Gruppen startede med at be skri ve de kompetencer, hvert af med lem mer ne havde og fandt her ef ter frem til en række temaer, man gerne ville diskutere, bl.a. æl dre po li tik, nedbringelse af sy ge fra væ ret og teambuilding. - Vi har en god grup pe, og det skyldes nok især, at vi har en rig tig god tovholder, og han er af gø ren de for erfa-

11 gruppens suc ces. Han skal bl.a. være en god mø de le der, som kan hol de de bat ten på sporet og konkludere hen ad vejen. Spe cielt et emne som Hu man Resource kan ellers nemt blive noget flyvsk. Torben Hald synes, det er vær di fuldt at væ re med i et net værk. - Et lokalt netværk betyder, at jeg bruger mindre tid på kørsel, men for mig er det væsentligste, at vi har et godt, fagligt net værk. Jeg ringer af og til og dis ku te rer nogle pro blem stil lin ger med andre i erfagruppen. De store skal med Torben Hald og fl ere af hans medar bej de re deltager i de fl este af de seminarer,som udbydes af In du stri ens Viden- & Kom pe ten ce cen ter. - Det er kanongodt med fore dra ge ne, hvor jeg kan in vi te re med ar bej de re med, og vi får fælles in spi ra ti on med hjem, siger han og fort sæt ter: - Alt i alt synes jeg, det er et godt projekt. Jeg vil gerne fort sæt te i erfagruppen, men kun hvis de folk, der re præ - sen te rer de store virk som he der, også fort sæt ter. De sto re virksomheder har res sour cer ne til at afprøve ting inden for Human Resourceområdet, og dermed kan de bidrage med mest kon kret vi den til erfagruppen. DKI Form er en del af hol ding - sel ska bet DKI. På DKI Form i Spendrup er der ca. 60 ansatte, som frem stil ler for skel li ge plastpro duk ter, bl.a. til be lys ning, ori gi nal de le til biler og andre pro duk ter til industrien. Du har et æg og jeg har et æg - vi bytter Så har jeg stadig et æg - det har du også! Du har en idé og jeg har en idé - vi bytter Pludselig har jeg to ideer - det har du også! Sådan er vi begge blevet dob belt så rige på ide er - blot ved at bytte med hin an den Kinesisk ordsprog

12 Erfagruppen set fra tov hol der ens stol Som tovholder er man le der af en erfagruppe, men deltager i dis kus - si o ner ne på lige fod med gruppens øv ri ge medlemmer. - En erfagruppe er ikke bedre end de mennesker, som del ta ger, siger Ole Hansen, som er tovholder for en grup pe på ni personer. Ole Hansen har arbejdet på tog fa brikken Bombardier Transportation i Randers i 14 år. I dag er han pro duk ti ons - chef med an svar for ca.110 medarbejdere. - Vi har en god erfagruppe, hvor vi er enige om, hvad vi ger ne vil bruge mø der ne til, og vi har haft over 75 % frem mø de. Produktionschef Ole Hansen: Det er me get væ sent ligt at have et netværk, og væ sent ligt at det er lo kalt. Jeg tror, det er en fordel for grup pen, at vi er nogenlunde sam me type menne sker. Alle har en teknisk ud dan nel se, måske en ef ter ud dan nel se i ledelse og er på et tids punkt blevet ledere. De fleste ar bej der som pro duk ti ons le de re eller værk fø re re. Tovholderens opgaver Gruppens overordnede tema er ledel se af pro duk ti o nen. I starten hed gruppen mon ta ge grup pen, men det blev ændret til pro duk ti ons le del ses - grup pen. - Vi synes, vores nye navn er mere dækkende, og rent faktisk handler diskussionerne jo meget om ledelse. Selv om mange møder tager ud gangs - punkt i noget tek nisk, kom mer de ofte til at handle mest om sam ar bej de og ledelse. Fx kom vi på et tidspunkt ind på sygefravær. På et af de føl gen de møder havde vi hver især tal med på sygefraværet på vo res virk som he der, og vi udvekslede erfaringer om, hvad vi kan gøre for at mind ske sygemeldingerne. Tovholderen i en erfagruppe er både mødeleder og almindelig del ta ger. Som tovholder har han en ko or di n- e ren de funktion for grup pens arbejde. Han er gruppens kon takt per son til Randers Er hvervs- & Ud vik lings råd.

13 Aktivitetsliste for erfa-gruppen - pro duk ti ons le del se Gennemløbstider Målstyring Styresystemer Layout Dokumentation Varianter Outsourcing Produktionsgrupper Fleksibilitet Lønsystemer Uddannelse Han ind kal der til mø der, laver af ta ler, er mø de le der og påtager sig ofte job bet som referent. Vil gruppen gerne have en per son udefra til at komme med et indlæg, beder Ole Han sen erhvervsrådet om at arrangere det. Ole Hansen har er fa rin ger som tov hol der fra en tidligere gruppe og synes, jobbet som tov hol der er over kom me ligt. Det personlige udbytte Han har personligt stort ud byt te af at deltage i en erfagruppe. - Jeg lærer meget af at dis ku te re ledel ses mæs si ge er fa rin ger i grup pen. Jeg får et godt in put til at gøre tingene anderledes og ser pro ces ser og me to - dik ker, jeg gerne selv vil indføre. Som ansat i en af de store virk som - he der synes jeg også, jeg har kun net bidrage med meget, bl.a. vores erfaringer med selvstyrende grup per, resultatløn og fl eksibel ar bejds tid. - Men den største gevinst er nok, at jeg har fået et net værk. Før havde jeg intet - jeg kendte ikke de andre virksom he der. Det er me get væ sent ligt at ha ve et net værk, og væ sent ligt at det er lokalt. Det er godt at ken de virk som - he der in den for sam me bran che og kende de sam me un der le ve ran dø rer. Den canadiske virksomhed Bom bar di er Transportation er verdens førende producent af jern ba ne ma te ri el. På af de lin gen i Randers er der ca. 460 ansatte. Den gode tovholder Indkalder til møder Er mødeleder Sørger for at gruppen får sammensat et godt pro gram Sørger for at tidsplanen over hol des Får alle med i dis kus - si o nen Fordeler opgaverne mel lem gruppens med lem mer

14 Opskrift på en god erfagruppe I projektperioden er der gjort erfaringer med, hvordan man får erfagrupper til at fungere. 1 Deltagerne skal have fælles in te res seom rå de. 2 Deltagerne skal være indstillet på både at give og modtage vi den. 3 En god gruppe er på del ta ge re. Uanset hvor godt ka len der ne ko or - di ne res, vil der altid væ re nogen, der bliver for hin dret i at komme til mø de. 4 Gruppen beslutter, hvor mange møder man vil hol de. Otte mø der om året vil ofte være for nuf tigt. På et af de første møder af ta les mø de tids punk ter for det kommende halve eller hele år, og delta ger ne skal undgå at ar ran ge re andet på de aftalte mø de da to er. 5 Møderne kan ofte med fordel hol des hen på eftermiddagen fi r ma et gi ver lidt tid, og med ar bej de ren bru ger lidt af sin fritid. 6 Mødedeltagerne skiftes til at væ re vært. En rund vis ning på virk som he den er en po si tiv op le vel se for alle. 7 Det er vigtigt med en god mø de le der og en god re fe rent. Det er også vigtigt med en god projektledelse, som sørger for at distibuere re fe ra ter ne. 8 Gruppen kan med fordel starte med at af kla re, hvil ke områder de en kel te deltagere har kompetence i, og hvor de har behov for mere viden. På den måde kan man fi nde frem til de emner, som har størst in te res se for grup pen. 9 Såfremt der mangler kom pe ten ce i gruppen på valg te om rå der, træk ker man på ekspertise udefra. 10 Enhver erfagruppe har en be stemt levetid, og man skal kun ne lukke en gruppe, når del ta ger ne ikke har mere at give hinanden. Selv om grup pen lukker, kan net vær ket fortsat fun ge re. Eksempler på erfagruppernes em ner Produktionsledelse Fx projektstyring, selv sty ren de grupper, outsourcing/insourcing og leveringssikkerhed. Supply Chain Management Fx outsourcing, rammeaftaler, leverencesikkerhed og an svars af græns nin ger. Logistik Fx produktionsstyring, la ger sty ring og it-værktøjer. Human resources Fx teambuilding, sy ge fra vær, seniorpolitik og kva li tets le del se. Transport og distribution Fx forsyningstransport, spe cial trans port, jura og for sik rin ger. Recycling Fx affaldshåndtering, genbrug, miljøstyring og emballage. It It-grupperne har bl.a. haft fokus på e-han - del, krav spe ci fi ka ti o ner, intranet og do kument sty ring, sy stem ad mi ni stra ti on og itchef pro blem stil lin ger

15 Fælles vi den da ta ba se Medlemmerne i Industriens Viden- & Kompetencecenter deler og ud vik ler ny viden. En stor del af den ne viden lagres i en database på internettet, som er tilgængelig for alle medlemmer. Et praktisk redskab Medlemmerne kan når som helst klikke sig ind på databasen, som er placeret på Randers Er hvervs- & Udviklingsråds hjemmeside. Her kan de se dagsordner, mø de tids punk ter eller referater fra egne og andre erfagruppers møder. De kan fi nde oplysninger om kom men de kon fe ren cer eller seminarer og ar tik ler af foredragsholderne. Det er også mu ligt at taste et sø ge ord ind og checke, om nogle af grup per ne har diskuteret et givet emne. En de lig findes en oversigt over samtlige medlemmer og en litteraturliste med anbefalede bøger om ledelse. Altid opdateret viden Databasen sikrer, at alle med lem mer hurtigt og nemt kan fi nde den viden, som findes i hele In du stri ens Viden- & Kom pe ten ce cen ter. I prin cip pet behøver med lem mer ne der for ikke gemme gam le referater el ler mødeplaner alle oplysninger lagres i databasen og er altid opdaterede. Den fælles database betyder, at viden fra en erfagruppe kan træk kes over og genbruges eller vi de re ud vik les i en anden gruppe. Er der dis kus si o ner i en erfagrupper, hvor man berører per son li ge eller fortro li ge forhold, med ta ges disse op lys - nin ger ikke i re fe ra tet. Da ta bas ens indhold Kalender Oversigt over erfagruppernes mø der, dagsordener mv. Programmer for seminarer og kon fe ren cer Opslagstavle Mødereferater Bilag fra seminarer og kon fe - ren cer Links til hjemmesider Bibliotek Henvisninger til relevant lit te ra tur Brugeroversigt Fakta om deltagerne

16 Konferencer og seminarer Industriens Viden- & Kompetencecenter holder otte til ti konferencer og seminarer om året. Hver konference sætter fokus på et tema, som en eller fl ere indlægsholdere belyser. Arrangementerne er åbne for alle in te res se re de, og deltagergebyret er beskedent. Konceptet er nemlig: høj kvalitet til lav pris. Desuden holdes en række seminarer, hvor kun medlemsvirksomhederne inviteres. Eksempler på temaer for konferencer og seminarer: Ledelse Teambuilding i virk som - he der ne Fra in du stri sam fund til vi den sam fund Nydanskernes rolle og virksom he der nes mu lig he der Vi den regn ska ber og vi den - le del se Kom pe ten ce ud vik ling som vækst frem mer Kom pe ten ce ud vik ling i en in du stri virk som hed Seniorpolitik Danske virksomheder anno 2010 Produktionsledelse, Supply Chain Ma nage ment og logistik Ledelse af selv le den de grupper Logistik i de tail led det Lean Ma nu fac tu ring Sy stem Pro duk ti ons sty ring på Concorde World Class Ma nu fac tu ring System Brugervenlige in for ma ti ons - sy ste mer Produktionsgrupper It Visioner for fremtidens e-handel Internet eller hva? It-jura Visioner for it som en in te - gre ret del af hver da gen Virtual reality vi su a li se - ring af nye produkter EDI for min dre virk som - he der Trådløs it Bluetooth Staroffi ce det gratis al ter na tiv Linux frihed til at væl ge Microsoft total in te gra ti on og samspil

17 En le del ses bu ket til fremtidens le de re I foråret 2002 fik ledere og mel lem le de re i de kronjyske virksomheder til bud om at komme på kurset: En le del ses bu ket til fremtidens le de re. Der har været meget stor in te res se for arrangementerne, og de i alt 1000 pladser har næsten været besat. Kendte danske for ske re og pro fes so rer i udvalg te le del ses di sci pli ner har holdt ind læg. Efter fore drags hol de rens ind læg har kur si - ster ne arbejdet i workshops med hver 8-20 del ta ge re på tværs af virk som he der. Grupper ne har alle ar bej det med sam me emne: Hvor dan kan jeg ud nyt te den teori, jeg netop har hørt om, hjemme i min virk som hed? Resultatet af de enkelte workshops skrevet sammen og sendt til alle kursister. Er hvervs - sko ler ne har haft rol len som tov hol der og referent ved mø der ne. Det specielle ved kursusrækken har været, at de højere læ re an stal ter og virk som - he der ne er kommet tæt på hin an den. Såvel del ta ge re som de eks ter ne kræfter har været me get be gej stre de for denne form for un der - vis ning. Kursusrækken har været gratis for medlem mer af Industriens Vi den- & Kom pe tencecen ter, mens andre har betalt et be ske - dent be løb for at væ re med. Emnerne i kursusrækken har væ ret: Ledelse og forandringsledelse. Professor Steen Hildebrandt, Han dels høj sko len i Århus Virksomhedssamarbejde og un der le ve ran dør le del se Professor Poul Rind Christensen, Syddansk Uni ver si tet Produktionsledelse. Professor, ph.d. Jens Ove Riis, Aalborg Uni ver si tets cen ter Kompetence- og videndeling. Lektor Mette Morsing, Han dels høj sko len i Kø ben havn Markedsorienteret forretningsudvikling. Professor, dr.merc. Louis Printz, Han dels høj sko len i Århus Kvalitetsledelse (Busi ness Excellence). Professor, dr.merc. Kai Kristensen, Han dels høj sko len i År hus Supply Chain Management. Professor Tage Skjøtt-Larsen, Han dels høj sko len i Kø ben havn Innovationsledelse. Lektor Anders Drejer, Aalborg Uni ver si tets cen ter Balanced scorecard (balanceret rapportering). Professor, ph.d. Per Nikolai Bukh, Han dels høj sko len i År hus Ledelse i helhedsperspektiv (holistisk). Professor Steen Hildebrandt, Han dels høj sko len i Århus

18 Skræddersyede uddannelser Lærere fra AMU-centret, Ran ders Tekniske Skole og Han dels sko len i Ran ders har del ta get i erfagrupperne og fået im pul ser til at designe kur ser, som løser virk som he der nes øje blik ke li ge be hov. - Det unikke ved Industriens Viden- & Kompetencecenter er, at pro jek tet foregår fuld stæn digt på virk som he der nes præmisser. Projektet er op fun det af direktører fra virk som he der i Randersområdet, og det er virksomhederne, som har sat dags or de nen gen nem hele projektet, siger Tage Andersen, direktør for Han dels sko len i Randers. - Vores rolle har været at hjæl pe med at løse de op ga ver, som virk som - he der ne hav de behov for at få løst. Det har været en fan ta stisk spæn den de proces, hvor skolerne også har lært meget. Lyttet til behov - Tidligere har vi som skole været rundt på virk som he der ne for at til by de forskellige kurser og kon su - lent ydel ser. Det er den tra di ti o nel le sam ar bejds form mellem erhvervsliv og erhvervsskoler. Direktør Tage Andersen: Er hvervs li vet har fortalt sko ler ne, hvad de gerne ville. I pro jek tet her er rollerne byttet om. Her har det ikke været sko ler ne, som har fortalt virk som he der ne, hvad de har brug for, men er hvervs li vet som fortalte os, hvad de gerne ville. Vi har hø stet den er fa ring, at det er man ge gange bedre at mødes i et fælles forum og lytte til, hvilke be hov virk som - he der ne i virkeligheden har. I hver af erfagrupperne un der Industriens Viden- & Kom pe ten ce cen ter sidder der en lærer med ved bordet. Læ re ren kom mer afhængig af erfagruppens tema fra AMU-cen tret, Teknisk Sko le eller Han dels sko len. - Vi har fået meget ud af at væ re med i erfagrupperne og lytte til de konkrete problemer. Dermed har vi i meget højere grad kunnet gå ind og skabe de rigtige kurser eller andre tilbud. I hvert enkelt til fæl de har vi tilstræbt at forme en en kel og logisk løsning på pro ble - mer ne. Uddannelse er mange ting Uddannelse er mange ting. Det er også at deltage i en erfagruppe, gå til konferencer, lytte til eksperter og tage på ekskursioner til andre virk som he der. - Når vi har holdt kurser eller andre arrangementer, har vi haft interesserede tilhørere, for de har selv peget på em ner, de havde be hov for at vi de mere om. Vi har be stemt ikke stået og doceret, mens tilhørerne sov. Skolernes netværk er også ble vet styrket. - Vi har i forvejen et tæt sam ar bej de med AMU-centret og Ran ders Tekniske Skole. Men vo res forhold til er hvervs - li vet er blevet styrket, og vi har fået bedre kontakt til for skel li ge eksperter, fx til de pro fes so rer, som har været og holde foredrag på konferencerne.

19 Mon ta ge ud dan nel sen Et af formålene i Viden- & Kompetencecentret har været at skabe nye uddannelser. En montageuddannelse er nærliggende at lægge ud med, da mange af virksomhederne arbejder med montage. Mange virksomheder oplever store sæsonsvingninger, og når der er stilstand på en virksomhed, er der må ske travlhed på en anden. Formålet med montageuddannelsen har derfor været at skabe et ud dan nel - ses for løb, som giver særlige faglige kom pe ten cer inden for mon ta ge ar - bej de. Medarbejderne forberedes på fremtidens fl eksible arbejdsformer og får et kompetenceløft. Samtidig understøtter uddannelsen virksomhederne i at være førende på mon ta ge o- m rå det. For at komme med på uddannelsen stilles der ikke specifi kke krav til delta ger nes baggrund. Virksomhederne vur de rer blot, om det vil være til gavn for dem og medarbejderne at deltage. Deltagerne får bevis for hvert af AMUkurserne og et samlet bevis, hvis de gennemfører alle moduler. De en kel te kurser giver merit til bl.a. industrioperatøruddannelsen. Uddannelsens indhold Holdningsmæssige di sci pli ner - 5 uger i træk: Personlig udvikling Produktionsorganisering Kreativ problemløsning og miljø Projekt Faglige di sci pli ner - 7 uger afbrudt af praktik i egen virk som hed: El Hydraulik og styresystemer Mekanik og måleteknik Montage Materialebehandling En mon ta ge ud dan nel se, som kvalifi - cerer medarbejderne til at kunne va re ta ge nye funk ti o ner på andre virksomheder, vil betyde større fl eksibilitet for virksomhederne og mindre risiko for ar bejds løs heds pe ri o der for den enkelte medarbejder. Randers Tekniske Skole, AMU Østjylland og Han dels sko len i Ran ders har i fællesskab udviklet mon ta ge ud dan nel sen ud fra de be hov og øn sker, de in vol ve re de virksomheder har haft. Erfagruppen for pro duk ti ons le del se og sty re grup pen for In du stri ens Viden- & Kompetencecenter har bidraget med in spi ra ti on, og Ran ders Erhvervs- & Ud vik lings råd har haft pro jekt - le del sen.

20 Erfaringer fra projektet Erfaringerne fra Industriens Viden- & Kompetencecenter kan sam men fat tes i følgende punkter: 1 Effektiv projektledelse Erfagrupper kører sjældent af sig selv. Det er nødvendigt med en over ord net effektiv pro jekt le del se. Hvis fx deltagerne i en erfagruppe glem mer at komme til møde, skal pro jekt le del sen gribe ind, kontakte del ta ger ne og minde om møderne. Hvis en erfagruppe er ved at gå død, skal projektledelsen foreslå justeringer, ændringer, nye aktiviteter etc. 2 Forankring i virksomhederne Erfagrupperne skal være forankret i de virksomheder, medarbejderne kom mer fra. Commitment fra virk som he - der nes side er nødvendigt, og det er ikke nok blot at sende medarbejderne til erfamøder. Virk som he der ne må bakke op om arbejdet i erfagrupperne og forstå, at gruppens re sul ta ter er betinget af, at deltagerne både mod ta ger og giver viden. 3 Nødvendig database En effektiv database på internettet med bl.a. alle mødereferater er nød ven dig. Det er umuligt at styre kommunikationen til mange interessenter via et nor malt post- eller mailsystem. 20

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche.

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche. Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram Revue trimestrielle du programme européen LEADER II magazine LEADER MAGAZINE Printemps 1996 n 11 Femmes, égalité des chances et développement

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR Befolkningsprognose Haderslev Kommune 25-217 UDVIKLING & KULTUR 3. maj 25 Indhold Resume...3 Indledning og hovedforudsætninger...4 Områdeinddeling...5 Bolig- & befolkningsudvikling...7 Datagrundlag og

Læs mere

Bilag 4: Konkrete tiltag i videreudviklingen af Den fælles Lederuddannelse - DOL

Bilag 4: Konkrete tiltag i videreudviklingen af Den fælles Lederuddannelse - DOL Bilag 4: Konkrete tiltag i videreudviklingen af Den fælles Lederuddannelse - DOL Med henblik på at styrke den ønskede effekt af DOL følger her en række konkrete initiativer, som indgår i videreudviklingen

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier Dansk Ken nel Klub Border Collie Atelier 2001 For la get Ate li er, Fiol stræ de 31, 1171 Køben havn K ISBN 87-7857-282-7 Bogen er skre vet af Bor der Col lie Klub ben, spe ci al klub ben under Dansk Ken

Læs mere