Forord. Ulla Astman Regionsrådsformand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Ulla Astman Regionsrådsformand"

Transkript

1 Årsberetning Regnskab 2013

2 Koncern Økonomi Region Nordjylland April 2014

3 Forord Regnskabet for 2013 har en klar konklusion: Der er styr på pengene i Region Nordjylland, og vi overholder alle de aftalte forudsætninger med Regeringen. Men graver man et spadestik dybere er det også tydeligt, at Regionen er udfordret på en række områder. De somatiske sygehuse kommer ud af regnskab 2013 med væsentlige merforbrug. Det skyldes særligt en markant vækst i udgifterne til sygehusmedicin, ligesom der kan konstateres forskellige, strukturelle ubalancer. Det betyder også, at sygehusene står i en svær situation ved indgangen til Men der bliver arbejdet på fuld tryk for at sikre budgetbalance og det vil jeg gerne kvittere for her blev også året, hvor fremtiden rykkede en hel del tættere på. I oktober måned blev første spadestik taget til alle tiders største byggeri i Nordjylland: Nyt Universitetshospital i Aalborg Øst. Hospitalet bliver krumtappen i hele det fremtidige, nordjyske sundhedsvæsen, og vi vil naturligvis følge hele byggeprocessen meget tæt. Men der skete også så meget andet i Den nye organisering på sygehusene kom godt fra start, alle sygehuse blev akkrediteret, og der blev skabt bedre fysiske rammer for Regionens brugere i Specialsektoren. Jeg hæfter mig også ved, at beskæftigelsessituationen i Nordjylland nu har lysere udsigter, blandt andet som følge af den regionale erhvervsindsats. Alt kan dog ikke læses ud af tallene i regnskabet. Regionens største aktiv er således slet ikke bogført. Det er et kompetent, engageret og medmenneskeligt personale, som også i 2013 har leveret en flot indsats. Ulla Astman Regionsrådsformand

4

5 Årsberetning Regnskab 2013 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesberetning Regnskabsresultatet for Sundhedsområdet Specialsektoren Regional udvikling Samlet oversigt over regnskabsresultat Likviditet Omkostningsregnskab Personaleoversigt Indsatsområder i Regionsvalg Ny organisering godt fra start Udredningsret Psykiatrien Forbedret præhospital indsats Fælles Akut Modtagelser Universitetshospital i Aalborg Øst Akkreditering TeleCare Nord Nye løsninger på praksisområdet Forskning og innovation Det fælles medicinkort Klimaregion Udsigt til vækst i beskæftigelsen Tidssvarende boliger i Specialsektoren Ledelsens regnskabserklæring (sammendrag) Revisionserklæring Udviklingstendenser Sundhedsområdet Specialsektoren Regional udvikling Regnskabsoversigter mv Regnskabsoversigt udgifts- og omkostningsbaseret Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Balance Noter til resultatopgørelse og balance Overførsler Anvendt regnskabspraksis...40

6 Årsberetning Regnskab 2013 Side 7

7 Årsberetning Regnskab Ledelsesberetning Hermed præsenteres Region Nordjyllands regnskab for Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende regelsæt og god regnskabsskik - og det er vurderingen, at regnskabet giver et retvisende billede af Regionens aktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat. Ledelsesberetningen består af to elementer: Indledningsvis gives en overordnet præsentation af regnskabsresultatet, hvorefter der sættes fokus på væsentlige regionale indsatsområder i Regnskabsresultatet for 2013 Regnskabet viser som udgangspunkt et positivt resultat på alle Regionens driftsområder set i forhold til de budgetterede niveauer Sundhedsområdet Sundhedsområdet er Regionens største driftsområde og udgør ca. 90% af den samlede regionale økonomi. Regionens hovedopgaver er driften af de nordjyske sygehuse (herunder psykiatri) og levering af sygesikringsydelser. På Sundhedsområdets drift viser regnskabet for 2013 et mindreforbrug på 86 mio. kr. (excl. renter) i forhold til det korrigerede budget, som er styringsgrundlaget for Regionens institutioner og øvrige områder. Anlægsområdet udviser ligeledes et mindreforbrug på 86 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf kan 54 mio. kr. henføres til Nyt Aalborg Universitetshospital (kvalitetsfondsprojektet), hvor omsætningen i 2014 har været mindre end oprindeligt forudsat. Sammenholdes alle Sundhedsområdets udgifter og indtægter (det udgiftsbaserede resultat i tabellen) ses imidlertid et underskud på ca. 149 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der endnu ikke er udmøntet penge fra Kvalitetsfonden til bygning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Disse midler vil således indgå i et senere regnskabsår. Driftsresultatet på Sundhedsområdet dækker dog over store interne forskydninger, hvilket er specificeret i den følgende tabel: Tabel: Specifikation af afvigelser i forhold til korrigeret budget på Sundhedsområdets drift (mio. kr.) Afvigelse Sygehuse -15 Samhandel og privat -50 Fællesudgifter mv. -16 Sygesikringsmedicin 78 Øvrig sygesikring 74 Administration 15 I alt excl. renter 86 (+) angiver et mindreforbrug, (-) angiver et merforbrug Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at det udgiftsniveau, som er aftalt med Regeringen er nedjusteret med ca. 70 mio. kr. som følge af, at prisog lønudviklingen i 2013 har været væsentligt lavere end oprindeligt forudsat. Denne forudsatte reduktion er således fuldt indfriet. Efter indregning af dette (og andre tekniske) forhold viser regnskabet for Sundhedsområdets drift et mindreforbrug på ca. 19 mio. kr. i forhold til det aftalte niveau med Regeringen. Renteområdet udviser et merforbrug på ca. 32 mio. kr. Det lave renteniveau betyder således, at Regionen kun får en meget begrænset forrentning af den likvide beholdning. I det følgende gives en kort gennemgang af resultatet på de enkelte dele af Sundhedsområdet. Generelt gælder det, at 2013 blev endnu et år præget af stram budgetstyring og en begrænset økonomisk vækst som afløsning for tidligere års styringsparadigme med aktivitetsøgning som den primære drivkraft. Overordnet har der på Sundhedsområdet været økonomisk balance i Regionen har samtidigleveret den aktivitet, der er aftalt mellem Regeringen og Danske Regioner. For de somatiske sygehuse kan der i 2013 konstateres en række ubalancer mellem den forventede og den faktiske økonomiske effekt af implementeringen af de Fælles Akut Modtagelser. Dertil skal lægges Side 8

8 en betragtelig stigning i udgifterne til sygehusmedicin. Under ét har de fire somatiske sygehus således leveret et regnskabsresultat, der er ca. 15 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skal samtidig ses i lyset at, at der til tre af de somatiske sygehuse blev givet tillægsbevillinger i efteråret på yderligere ca. 16 mio. kr. For at håndtere de budgetmæssige ubalancer iværksatte de respektive sygehusledelser en række ekstraordinære besparelsesinitiativer i løbet af Når budgetterne i forskellig grad alligevel blev overskredet, skyldes det, at bremselængden på initiativerne viste sig længere end forventet, og den fulde effekt var således ikke opnået ved udgangen af Psykiatrien har i 2013 leveret et regnskabsresultat svarende til det budgetterede niveau. Fokus har været på i tråd med det Budgetaftalen og Økonomiaftalen at fortsætte udbygningen af udredningsog behandlingskapaciteten. Dette gør sig gældende for såvel den ambulante behandling samt behandling under indlæggelse indenfor både voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Både de somatiske sygehuse og Psykiatrien stod i 2013 overfor at skulle implementere den Forløbsbaserede ledelsesorganisering. Pr. 1. januar 2013 var sygehusene således organiseret i klinikker med tilknyttede forløbschefer, som skal sikre at den enkelte patient får et veltilrettelagt forløb gennem sin behandling. Aktivitetsmæssigt har Region Nordjylland med en relativt lille margin leveret den aktivitet, der har været aftalt mellem Regeringen og Danske Regioner, og Regionen har således fået fuld trækningsret på den statslige aktivitetspulje, hvilket er en del af Regionens samlede finansiering. Set i lyset af det altoverskyggende fokus på økonomi, er det meget tilfredsstillende, at sygehusene har formået at levere den aftalte aktivitet. Samhandlen med de øvrige regioner har på udgiftssåvel som indtægtssiden været under pres igennem hele Mindreforbruget på privathospitalerne opvejer således ikke de ubalancer, der er konstateret på samhandlen, hvorfor området under ét leverer Årsberetning Regnskab 2013 Side 9 et regnskabsresultat, som er ca. 50 mio. kr. højere end budgettet. Der er iværksat en række initiativer på området for at nedbringe de økonomiske ubalancer. Herunder blev budgetansvaret for ortopædkirurgisk udredning og behandling af nordjyske patienter udskilt til Aalborg Universitetshospital pr. 1. september Det betyder, at økonomiske incitamenter og styringsmuligheder nu går hånd i hånd, hvilket skal være med til at sikre en bedre udnyttelse af Regionens egen kapacitet, samt sikre at udredning og behandling udføres der, hvor det er mest omkostningseffektivt. Regnskabet i Primær Sundhed viste et markant mindreforbrug på knap 7% ift. budgettet. Mindreforbruget kan primært tilskrives et meget stort fald i medicinpriserne på tilskudsmedicin. Den nedenstående figur viser, at udgifter til tilskudsmedicin er faldet betragteligt over de seneste år. Figur: Regionens udgifter til tilskudsmedicin i perioden 2010 til 2013 (mio. kr. og årets priser) Udgiftsfaldet skyldes hovedsageligt det fortsatte fald i medicinpriser som følge af patentudløb (kopipræparater). Det skal her nævnes, at det årlige forventede niveau for tilskudsmedicin aftales mellem Regeringen og Danske Regioner. Herudover dækker regnskabsresultatet for Primær Sundhed over et væsentligt mindreforbrug ved praktiserende almen- og speciallæger. Samlet set er Regionens sundhedsområde således i økonomisk balance ved udgangen af Regnskabet understreger dog samtidig, at der i 2014 skal være fuldt fokus på at sikre strukturel, økonomisk balance på de somatiske sygehuse.

9 Årsberetning Regnskab Specialsektoren Region Nordjyllands Specialsektor driver Regionens tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Specialsektoren har ansvaret for at drive og udvikle en række tilbud på de to områder for mennesker som på grund af komplicerede problemstillinger, har behov for et særligt specialiseret tilbud. Regnskabet for 2013 viser en samlet omsætning på 674 mio. kr. og et underskud på 23 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 18 mio. kr. Baggrunden for det budgetterede underskud er, at Regionsrådet i 2013 besluttede, at der skulle foretages en midlertidig takstreduktion med henblik på at reducere det samlede hensatte overskud. Specialsektorens ledelse vurderer samlet set, at årsresultatet er tilfredsstillende Mange af sektorens tilbud oplever et højt aktivitetsniveau. Det gør sig særligt gældende for tilbuddene på handicap og socialpsykiatri områderne. Sektorens hjerneskadetilbud oplever et aktivitetsniveau under det budgetterede. Selvom søgningen til Rehabiliteringscentret Strandgården på Mors i den senere tid har været stigende er niveauet samlet set i 2013 endnu ikke bæredygtigt. Samtidig har Behandlingscenter Østerskoven i Hobro oplevet et fald i henvisninger på fødselsskadeafsnittet. Dette modsvares dog i nogen grad af en stigende efterspørgsel på senskadeafsnittet. Sektoren arbejder for at skabe det bedst mulige grundlag for driften af tilbuddene, så svingende søgning kan imødegås og afvisninger undgås. Dette kræver en stor grad af omstillingsparathed på tilbuddene Regional udvikling På det regionale udviklingsområde skal Region Nordjylland medvirke til, at der skabes de rigtige rammer for borgere, vidensinstitutioner og erhvervsliv, så der kan dannes nye kompetencer, nye arbejdspladser og dermed fortsat økonomisk vækst. Den regionale indsats på beskæftigelsesområdet blev i 2013 dokumenteret gennem en registerbaseret evaluering af den jobskabelse, der følger af den erhvervsmæssige indsats under EUs strukturfonde. Evalueringen, som gennemførtes i et samarbejde med Danmarks Statistik, Erhvervsministeriet og de øvrige regioner, viser, at der siden 2007 er skabt knap nye jobs i Nordjylland. Dette ventes at nå omkring nye jobs, når de langsigtede effekter af den samlede indsats i strukturfondsperioden indfinder sig. Regnskabsresultatet for det samlede udviklingsområde i 2013 svarer til de aftalte forudsætninger med Regeringen. Dette indebærer, at regnskabsresultat skal udvise et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skal ses i lyset, at pris- og lønudviklingen i 2013 har været mindre end oprindeligt forudsat. Den største udgiftspost er Regionens tilskud til Nordjyllands Trafikselskab. Her svarer regnskabet til det forventede niveau ved budgetlægningen, da eventuelle afvigelser først reguleres i Trafikselskabet vurderer på nuværende tidspunkt, at Regionens tilskud i 2013 har været ca. 1-2 mio. kr. større end den reelle udgift. Holder denne foreløbige vurdering, kan Regionen derfor forvente en regulering på dette beløb. Ved budgettet for 2014 er den kollektive trafik tilført ca. 8 mio. kr. som følge af stigende operatøromkostninger. Herved kan der opretholdes et nogenlunde tilsvarende aktivitetsniveau som i Et særligt fokusområde i 2013 har været hjemtagning af driftsorienterede opgaver der hidtil er blevet løst eksternt særligt indenfor jordforurening og det administrative område. Dette har været et væsentligt håndtag for at kunne realisere effektiviseringskravene i budget Side 10

10 Årsberetning Regnskab Samlet oversigt over regnskabsresultat Den følgende tabel viser det samlede regnskabsresultat fordelt på Regionens tre driftsområder. For Sundhedsområdet er opgjort både det udgifts- og det omkostningsbaserede resultat. Tabel: Samlet resultat (mio. kr.) Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Sundhed Drift Anlæg (ordinær) Anlæg (kvalitetsfondsprojektet) Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfondsprojekt Tilskud fra Kvalitetsonden Renter Udgifter i alt Finansiering mv Udgiftsbaseret resultat Omkostningselementer Omkostningsbaseret resultat Specialsektoren Omkostninger Finansiering Omkostningsbaseret resultat Anlæg Specialsektoren Regional udvikling Omkostninger * 3 Finansiering Omkostningsbaseret resultat (også lig det udgiftsbaserede resultat) *Excl. ikke-anvendte overførsler fra 2012 Side 11

11 Årsberetning Regnskab Likviditet Regionens faktiske likviditet har i starten af året ligget på et højere niveau end forventet. Der er dog primært tale om forskydninger på Sundhedsområdet, hvor de store interregionale afregninger først starter i marts/april måned. Ultimo 2013 udgjorde likviditeten imidlertid ca. 240 mio. kr., hvilket er ca. 315 mio. kr. mindre end forventet ved budgetlægningen. Dette skyldes helt overvejende de to følgende forhold: - Der er endnu ikke frigivet midler fra Regeringens kvalitetsfond. Det betyder, at alle hidtidige anlægsudgifter til Nyt Aalborg Universitetshospital er afholdt af Regionen. Når midlerne frigives udlignes Regionens udgift. Frigivelsen hænger sammen med opstart af afrapportering til staten vedrørende projektet. - Regionen har i 2013 fået dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til optagelse lån for ca. 110 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiviteter indenfor Specialsektoren. Lånoptaget vil først indgå i regnskab 2014 Figuren viser den reelle udvikling i likviditeten sammenlignet med det budgetterede niveau. Figur: Gennemsnitlig løbende likviditet for Mio.kr Jan 13 Gennemsnitlig likviditet over 365 dage (2013) Feb 13 Mar 13 Apr 13 Figur: Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger for 2013 Maj Omkostningsregnskab Region Nordjylland aflægger regnskab efter såvel udgiftsbaserede som omkostningsbaserede principper. Jun 13 Måned Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dec 13 Mio.kr. Figur: Udvikling i Regionens samlede likviditet 2013 (mio. kr.) 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Budget Beholdning Herudover opgøres likviditeten som et løbende gennemsnit over 365 dage, kaldet kassekreditreglen og denne opgørelse danner også grundlag for beregningen af likviditet pr. indbygger. Efterfølgende vises en graf for det løbende gennemsnit og en graf over likviditeten pr. indbygger. En forudsætning er, at der minimum skal være kr. pr. indbygger. Side 12 Det udgiftsbaserede regnskab tager udgangspunkt i, at transaktioner bliver driftsført på det tidspunkt, hvor udbetalinger og indbetalinger finder sted. Regnskabet viser således ind- og udbetalinger i perioden uanset forbrug og indtjening. I det omkostningsbaserede regnskab bliver transaktioner derimod driftsført, når omkostningerne opstår, det vil fx sige, når man tager af sit lager, når man hensætter pensionsmidler til tjenestemænd, når man optjener feriepenge, og når man anvender sit apparatur. Regnskabet viser således periodens faktiske forbrug uanset betalingstidspunkt. Regionen er, jævnfør den gældende lovgivning, forpligtet til at aflægge regnskab efter omkostningsbaserede principper. For Sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde gælder det imidlertid, at Regionens finansiering og dermed den økonomiske ramme, som Regionen er tildelt i Økonomiaftalen, opgøres efter udgiftsbaserede principper. Derfor er

12 Årsberetning Regnskab 2013 den økonomiske styring som udgangspunkt tilrettelagt efter udgiftsbaserede principper og der indgår derfor også udgiftsbaserede opgørelser i regnskabet. De regnskabstal for Sundhedsområdet, som er nævnt tidligere i årsberetningen er således opgjort efter udgiftsbaserede principper. For det regionale udviklingsområde er der kun marginal forskel mellem de to principper, da omkostningselementerne andrager et meget begrænset omfang. I den følgende tabel opgøres indledningsvis det udgiftsbaserede resultat på Sundhedsområdet (sammenhæng mellem udgifter og finansiering) og dernæst vises sammenhængen til det omkostningsbaserede resultat. Tabel: Opgørelse af omkostningsregnskab (mio. kr.) Regnskab Udgifter Finansiering Udgiftsresultat i alt 149 Aktivering af ordinær anlæg -216 Aktivering af anlæg finansieret over drift -36 Aktivering af anlæg ved kvalitetsfondsprojekt -96 Afskrivninger 388 Pensionshensættelser 34 Udbetalte tjenestemandspensioner -34 Patientskader -57 Afvikling af leasinggæld -65 Øvrige omkostningselementer -9 Omkostningsresultat i alt 59 Underskud er angivet med (+) og overskud med (-) I det omkostningsbaserede resultat i oversigten indgår såvel afdrag på lån som hensættelse til kvalitetsfondsprojekt. Sammenholdes omkostningsregnskabet med finansieringen ses et underskud på 59 mio. kr. Set i forhold til det udgiftsbaserede resultat er der tale om en forbedring på 90 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at afdrag på leasinggæld og udbetalinger til patientskader overføres til balancen Personaleoversigt Nedenfor er præsenteret et sammendrag af Regionens personale oversigt for En mere uddybende version kan findes i regnskabets bemærkningsdel. Regionens samlede antal årsværk i 2013 andrager ca Senere på året vil Regionens personaleårsberetning blive præsenteret. Heri indgår nærmere analyser af udvikling, sammensætning mv. i relation til Regionens personale. Tabel: Sammenfatning af personaleoversigt 2013 SUNDHEDSOMRÅDET Årsværk Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Himmerland 433 Sygehus Thy/Mors 751 Psykiatrien i Region Nordjylland Øvrige enheder på Sundhedsområdet Sundhedsområdet i alt SPECIALSEKTOREN Sektorens institutioner i alt FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Regionens fællesadministration i alt 599 incl. fagforvaltninger for specialsektor og regional udvikling Opgørelsen af det omkostningsbaserede regnskabsresultat indebærer blandt andet, at anlægsudgiften er erstattet af afskrivninger og pensionsudbetalingerne er erstattet af hensættelser til fremtidige pensioner. Side 13

13 Årsberetning Regnskab Indsatsområder i 2013 Nedenfor præsenteres et udvalg af Regionens væsentligste indsatsområder og aktiviteter i Regionsvalg november 2013 blev der afholdt kommunal- og regionsvalg. Forud for vælgernes endelige kryds til regionsvalget var der iværksat en lang række initiativer særligt med henblik på at øge valgdeltagelsen. Det gælder eksempelvis: - Den fællesregionale website rv13.dk, der samlede alle kandidater, præsentationer, debat og nyheder. - Spillet Danmarksdysten, hvor man kunne quizze mod sig selv og andre i viden om Danmark og sin egen region. - En lang række valgmøder særligt rettet mod unge vælgere. Og indsatsen bar frugt. Stemmeprocenten blev markant højere end ved valgene i 2009 og 2005, som det fremgår nedenfor. Stemmeprocent Regionsvalg Nordjylland 69,0 Regionsvalg Nordjylland 65,6 Regionsvalg Nordjylland 72,5 Regionsvalg alle regioner 71,8 Vælgerne i Nordjylland sammensatte et nyt regionsråd med den følgende mandatfordeling: Parti/mandater Regionsvalg 2013 Regionsvalg 2009 Socialdemokratierne Radikale Venstre 1 1 Det Konservative Folkeparti 3 4 SF - Socialistisk Folkeparti 2 4 Liberal Alliance 1 0 Kristendemokraterne 0 0 Danskernes Parti 0 0 Dansk Folkeparti 4 3 Kommunistisk Parti Danmark 0 0 Venstre - Danmarks Liberale Parti Enhedslisten - De Rød Grønne 2 0 Som den eneste af landets regioner har Nordjylland et regionsråd med flertal af kvinder. Konstitueringen betød, at Ulla Astman (A) fortsætter som regionsrådsformand. Jess V. Laursen (V) og Ninni Lodahl Gjessing (B) er henholdsvis 1. og 2. næstformand. Det nye regionsråd trådte i kraft 1. januar Ny organisering godt fra start Den Forløbsbaserede LedelsesOrganisering (FLO), der siden januar 2013 har været den gældende organiseringsform på de nordjyske sygehuse, er i vid udstrækning implementeret. FLO har betydet et stadigt større fokus på at sætte patienten i centrum i behandlingen og på at arbejde mere forløbsbaseret og teamorienteret, med blik for den hele patient, i et sammenhængende forløb. Der har siden start pågået et stort arbejde, både i form af sygehusspecifikke indsatser og i form af regionale indsatser, for at sikre en hensigtsmæssig implementering. Dette arbejde pågår fortsat og skal også sikres fokus i Implementeringen har krævet mange kræfter på organisationsniveau og hos den enkelte medarbejder for at vende det store skib, som de nordjyske sygehuse udgør. Men det er Regionens klare vurdering, at resultatet skaber betydelig merværdi for den enkelte patient. Side 14

14 Årsberetning Regnskab Udredningsret I september 2013 blev retten til hurtig udredning indført på de nordjyske sygehuse. Regionen er således nu forpligtet til at udrede somatiske patienter indenfor 30 dage. Det indebærer et væsentligt kulturskifte i forhold til tidligere. De hidtidige økonomiske strukturer på Sundhedsområdet har populært sagt givet incitament til at behandle patienter fremfor at udrede dem. Med udredningsretten er dette vendt på hovedet Forbedret præhospital indsats Med finansloven for 2013 besluttede Folketinget at afsætte midler til en permanent, landsdækkende lægehelikopterordning i Danmark. Det indebærer, at der fra september 2014 vil være tre lægehelikoptere på vagt døgnet rundt med base i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted. Regionens nuværende helikopter (sammen med Region Midtjylland) placeret i Karup. For Regionens sygehuse har 2013 været brugt til at ruste sig til denne store opgave. På mange områder er kapaciteten til udredning blevet øget, så patienterne sikres rettidig udredning. Det er dog ikke alle patienter, som Regionen selv har været i stand til at udrede indenfor 30 dage. På den baggrund har Regionen indgået aftaler med private leverandører, som har sikret, at patienter, (som ønsker det,) er blevet omvisiteret til et andet tilbud Psykiatrien Behandlingen af psykiatriske patienter i Nordjylland er styrket væsentligt i 2013, det gælder både den ambulante behandling og behandling under indlæggelse og inden for både voksenpsykiatrien og børneog ungdomspsykiatrien. En stor del af de patienter, der henvises til ambulant psykiatrisk behandling bliver nu tilbudt et pakkeforløb. Målet med pakkeforløbene er at sikre kvalitet, ensartethed og effektivitet i behandlingen. Udbygningen af den ambulante kapacitet har i 2013 primært været rettet mod patienter med spiseforstyrrelse i alderen år samt mod patienter - børn, unge og voksne - med ADHD. Samarbejdet med Aalborg Universitetshospital om drift af Sexologisk Center og Demensklinikken, der blev indledt i 2012, er begge udbygget og styrket i Psykiatrien har i 2013 etableret et ambulatorium for liaisonpsykiatri i Klinik Syd i Aalborg. Ambulatoriet har til opgave at styrke behandlingen af patienter med samtidig psykisk og somatisk sygdom samt tilbyde uddannelse og vejledning til relevante behandlingspartnere. Placeringen af helikopteren i Skive er dog ikke optimal i forhold til dækning af Regionens yderområder. Set i det lys blev Region Nordjylland bevilliget midler fra Regeringens akutpulje til at indsætte en akutlægebil i Vendsyssel. Akutlægebilen betyder, at den avancerede lægelige diagnostik og behandling kan starte allerede i hjemmet/på skadestedet. Dette giver et markant løft til den præhospitale indsats i Vendsyssel. Lægerne i akutlægebilen er ansat på Sygehus Vendsyssel og arbejder med modtagelsen af akutte patienter på sygehuset, når de ikke er kaldt ud til alvorlige ulykker eller sygdomstilfælde. Akutlægebilen blev sat i drift i september 2013.Regionen har i forvejen en akutlægebil med base i Aalborg Fælles Akut Modtagelser Medio 2013 var alle Regionens tre nye akutmodtagelser taget i brug. Akutmodtagelserne er placeret i Aalborg, Hjørring og Thisted og er indrettet i nye bygninger og med ny teknologi. Side 15

15 Årsberetning Regnskab 2013 Men det er særligt fokus på at optimere patientforløbene med nye arbejdsgange og metoder, der er det nye. Samtidig kommer flere speciallæger i front, og der sker en inddeling af patienterne, så de mest alvorligt syge eller tilskadekomne kommer først til. Det ruster det akutte beredskab på sygehuset til tidligt og kompetent at yde en målrettet indsats og håndtere akutte patienter med flere sygdomme på samme tid. De tre akutmodtagelser huser blandt andet skadestue, modtagelse, traumerum, udredning og diagnostik, lægevagt, observationspladser og døgnbemandede sengeafsnit i samme bygning. Der er således én indgang for alle akutte patienter på nær fødende, børn og psykiatriske patienter. Endelig indgår det Akutte Modtage Afsnit i Hobro som et supplement til Regionens øvrige akutmodtagelser Universitetshospital i Aalborg Øst I oktober måned blev første spadestik taget til alle tiders største byggeri i Nordjylland: Nyt Universitetshospital i Aalborg Øst. Hvert sygehus har haft besøg af et eksternt surveyteam, der ved hjælp af dokumentgennemgang, in- Side 16 terview og observation vurderede sygehusets opfyldelse af de enkelte standarder i kvalitetsmodellen. Alle Regionens sygehuse har efterfølgende fået status som midlertidig akkrediteret. For at opnå status som akkrediteret skal sygehusene gennemføre enkelte opfølgningsaktiviteter i forhold til de bemærkninger, som Akkrediteringsnævnet er fremkommet med. Det indgår som et mål i Regionens Strategi 2014, at alle sygehuse i Region Nordjylland akkrediteres uden bemærkninger. Akkrediteringen sætter en tyk streg under, at borgerne er i gode hænder på de nordjyske sygehuse og at medarbejderne leverer et solidt stykke arbejde med høj faglig kvalitet TeleCare Nord I 2013 blev der for alvor sat strøm til TeleCare Nord, som er en telemedicinsk løsning rettet mod behandling af KOL-patienter i eget hjem. Projektet er det første af sin størrelse på landsplan, og realiseres i samarbejde mellem de nordjyske kommuner, de praktiserende læger og Region Nordjylland. Universitetshospitalet, som tages i brug i 2010, bliver omdrejningspunktet i det nordjyske sundhedsvæsen. Hospitalet vil således både rumme den højest specialiserede behandling i Regionen og nogle helt moderne forskningsfaciliteter. Når byggeriet står færdigt bliver nærmeste nabo Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Aalborg Universitet (SUND). Denne del af Universitetet bliver integreret i det nye hospital, så der kommer en god synergieffekt mellem hospital og lægeuddannelse. Dermed skabes den bedste integration mellem mellem universitet og klinik i Danmark Akkreditering Regionens sygehuse og Psykiatrien havde akkrediteringsbesøg i efteråret Det er anden gang, at de nordjyske sygehuse skal akkrediteres i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. For sygehusene er det en form for eksamen, der skal vise, om de lever op til de nationale standarder på sundhedsområdet. Ambitionen er, at borgere skal have mulighed for at få telemedicinsk behandling i forbindelse med KOL, hvis de har middel til svær KOL - uanset hvilken kommune, hvilket sygehus eller hvilken praktiserende læge de er tilknyttet. Det giver større tryghed og bedre livskvalitet for patienterne samt færre genindlæggelser. Via indsatsen i almen praksis har de første patienter ved indgangen til 2014 givet tilsagn til at deltage i TeleCare Nord. Der er tilknyttet forskning til projektet. Fokus er her på, om telemedicin, når det sættes i ordinær drift i stor skala, kan opnå de samme positive effekter, som gentagne gange er påvist i mindre pilot- og forskningsprojekter.

16 Årsberetning Regnskab 2013 TeleCare Nord har en treårig projektperiode fra 2012 til 2014 og et budget på ca. 50 mio. kr. som finansieres i fællesskab mellem kommunerne og Region Nordjylland. Projektet har ligeledes modtaget støtte på ca. 11 mio. kr. fra Den Obelske Familiefond Nye løsninger på praksisområdet Region Nordjylland står ligesom andre regioner overfor en række udfordringer på lægedækningsområdet, specielt i Regionens udkantsområder. Som led i en målrettet rekrutteringsindsats har Regionen i 2013 ibrugtaget nye sundhedshuse i såvel Hurup som Pandrup. Her har lægerne mulighed for at etablere et unikt fagligt miljø med udgangspunkt i et lokalefællesskab. Lignende projekter er i gang i Brønderslev og Sæby. Her sker etableringen i samarbejde med de pågældende kommuner, som også vil få funktioner i husene. I Thy har lægedækningen i 2013 været særligt udfordret. Her har det ikke været muligt at finde interesserede læger til at overtage to praksis i henholdsvis Koldby og Hanstholm. Derfor har Region Nordjylland indgået en toårig aftale med Falck Healthcare om etablering af to regionsklinikker. Med denne løsning sikres borgerne en lægedækning, som både er økonomisk fornuftig og som samtidig sikrer den nødvendige faglige udvikling af almen praksis. Nogle borgere i området vil dog opleve, at de nu har længere afstand til lægen end tidligere. Dette er et meget ambitiøst projekt, som kræver stor opbakning hos de involverede kliniske afdelinger, men også at forskningen i Regionen fremmes. En forøget forskningsindsats er samtidig et centralt redskab til at værne om Regionens højtspecialiserede områder, som findes inden for Universitetshospitalet. Med budgettet for 2013 blev der tilført yderligere midler til forskningsområdet. Der blev på den baggrund oprettet fem nye professorater på Aalborg Universitetshospital og et inden for Psykiatrien Aalborg Universitetshospital. Herudover blev der også afsat midler til styrkelse af forskningsindsatsen indenfor Almen Praksis. Et centralt initiativ til fremme af innovationen i Regionen er Idéklinikken, der har til huse i Forskningens Hus. Her kan ansatte, patienter, pårørende og andre interesserede henvende sig for at få præcis den hjælp, de har brug for, til at komme videre med deres idé. I 2013 er det i regi af Ideklinikken lykkedes at hjemføre en række eksterne bevillinger til nye strategiske innovationsprojekter blandt andet via Regional Udvikling, Fornyelsesfonden og private fonde. Herudover har Regionen ydet støtte til en række nye projekter. Det gælder fx et samarbejde med sygehusapoteket om minimering af medicinspild og et projekt på Sygehus Himmerland og Thy/Mors omkring et intelligent logistiksystem, som indenfor 5 minutter kan fremskaffe tøj, medicin og lignende til et givet sted Forskning og innovation Der blev fra januar 2013 etableret et nyt universitetssamarbejde, hvor der indgået samarbejdsaftale mellem det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet og Region Nordjylland om Aalborg Universitetshospital. Samarbejdet omfatter foruden de to parter også Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus, som begge tidligere var en del af samarbejdet med Århus Universitet. I 2013 har kræfterne derfor været koncentreret om at søsætte den nye lægelige kandidatuddannelse - med det mål at skabe lægeuddannelse i Danmark. Side 17

17 Årsberetning Regnskab Det fælles medicinkort Et af de helt centrale IT-tiltag på Sundhedsområdet er udvikling og implementering af Det Fælles Medicin Kort Klimaregion Region Nordjylland er - som Danmarks eneste klimaregion - er med fremme i forreste linie, når det gælder begrænsning af klimabelastningen. Klimaregionsaftalen, som er indgået med Danmarks Naturfredningsforening forpligter således til at reducere den årlige CO2 udledning med 2% på udvalgte områder. Og det det seneste klimaregnskab for 2012 viser, at målsætningen er nået. Medicinkortet er en central database for alle aktører på Sundhedsområdet, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres medicin. Det giver helt enestående muligheder for at forhindre fejlmedicinering, ikke mindst ved overgange mellem de forskellige sektorer på Sundhedsområdet. Medicinkortet kan derfor forbedre sikkerheden og kvaliteten af behandlingen med medicin - samtidig med at arbejdsgangene optimeres. Men en hensigtsmæssig implementering er en stor og ressourcekrævende opgave. Der skal ændres på indgroede vaner for at sikre, at oplysningerne på medicinkortet altid er ajour.. Alle aktører skal overholde de samme spilleregler og begrebsdefinitionerne skal afstemmes og tilpasses. Ved indgangen til 2014 er Region Nordjylland godt på vej. Medicinkortet er i anvendelse ved ca. 2/3 af det samlede antal udskrivninger og praksisbesøg. Det bringer Region Nordjylland op på en 2. plads i sammenligning med de øvrige regioner. Der er ingen tvivl om, at der fortsat er udfordringer forbundet med at sikre den fulde implementering af Medicinkortet. Det skal blandt andet ses i lyset af, at kommunerne nu også skal tage kortet i anvendelse. Region Nordjylland vil også i 2014 have fuld fokus på at sikre projektets fortsatte fremdrift. Det samlede klimaregnskab dækker dog over forskellige udviklinger. Energiforbruget i Regionens bygninger er faldet med 5%, mens CO2 udledning som følge af transport er steget med 18%. Region Nordjylland vil i den kommende periode have særlig fokus på CO2 udledning som følge af: - Indkøb (særligt medicoteknisk udstyr og fødevarer). - Energi i bygninger - Transport - Bygge- og anlægsprojekter Udsigt til vækst i beskæftigelsen Ved indgangen til 2014 tegner det for alvor til, at krisen er ved at slippe sit tag den nordjyske beskæftigelse. Nordjysk erhvervsliv har gennem flere kvartaler vist positive takter. Især når det gælder virksomhedernes ordrer og produktion har udviklingen tydet på, at krisen for alvor er ved at slippe sit tag i Nordjylland. Til gengæld har der ikke været håndgribelige beviser på, at også beskæftigelsen ville nyde godt at de bedre tider. Det billede ændrer sig givetvis de kommende måneder. Aalborg Universitet har i samarbejde med blandt andet Vækstforum Nordjylland udarbejdet en ny udgave af det Nordjysk Konjunkturbarometer. Her tages temperaturen på det nordjyske erhvervsliv ud fra virksomhedernes meldinger om den faktiske udvikling i 4. kvartal 2013 og deres forventninger til 1. kvartal Side 18

18 Den nye analyse viser således meget klare tegn på, at beskæftigelsen vil stige og dermed følge i sporene på den fortsat positive udvikling i nordjysk erhvervsliv. Årsberetning Regnskab 2013 Ser man nærmere på de enkelte typer virksomheder, er det især en stor optimisme i Regionens større virksomheder som trækker udviklingen. Desuden har virksomheder inden for industrien mere positive forventninger end virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen Tidssvarende boliger i Specialsektoren Kommunerne har ansvar for, at de nødvendige tilbud er til rådighed for borgerne på social- og specialundervisningsområdet. Det er Regionens opgave at bidrage til, at viften er komplet ved at levere de løsninger, som den enkelte kommune ikke selv tilbyder. Regionen arbejder for, at den kommunale og den regionale indsats sammentænkes bedst muligt. Ét af de fælles fokusområder er de fysiske rammer på de regionale tilbud. Kommunerne efterspørger tidssvarende og egnede fysiske rammer til en attraktiv pris. Specialsektoren bygger i dialog med kommunerne nye boliger og arbejder fortløbende på at renovere og opdatere bygningerne på sektorens tilbud. I 2013 er der taget 24 nye boliger i brug på Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg. På Socialpsykiatrisk Boform Solsiden i Sindal er der etableret 18 nye boliger og den resterende bygningsmasse på tilbuddet er renoveret og opdateret. Der er herudover planlagt etablering af erstatningsbyggerier og renovering på de øvrige socialpsykiatrisk botilbud. Der er som en del af udviklingsplanen for Sødisbakke i Mariager igangsat to erstatningsbyggerier med henholdsvis 24 og 16 boliger Begge byggerier forventes færdige i andet halvår af Side 19

19 Årsberetning Regnskab Ledelsens regnskabserklæring (sammendrag) Denne regnskabserklæring afgives i forbindelse med aflæggelsen af Region Nordjyllands årsregnskab for Region Nordjyllands tre hovedområder udviser følgende resultater: Samlet omkostningsbaseret resultat Resultat for sundhed (udgiftsbaseret) Samlede aktiver og passiver Heraf egenkapital (excl. akkumulerede resultater for Sundhed og Regional Udvikling) -54 mio.kr. 149 mio.kr mio.kr. 89 mio.kr. Vi er som ledelse bekendt med, at regionens årsregnskab aflægges af Regionsrådet, der således har det overordnede ansvar for regnskabsaflæggelsen. Vi er endvidere bekendte med, at vi i kraft af vore stillinger er ansvarlige over for Regionsrådet for de oplysninger, regnskabsmateriale, bevillingsoverholdelse m.v., der ligger til grund for aflæggelsen af årsregnskabet. Vi er ligeledes bekendt med, at vi ifølge lovgivningen for regioner har pligt til at give regionens revision de oplysninger vedrørende regnskabsaflæggelsen, som revisor måtte begære. Med baggrund i ovennævnte skal vi erklære, - At der ikke verserer sager, erstatningskrav eller lignende, som kan have større indflydelse på Region Nordjyllands regnskab - At der efter balancetidspunktet ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet - At årsregnskabet giver et korrekt udtryk for regionens aktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat og - At regionens aktiver ikke er pantsat eller på anden måde stillet til sikkerhed for gæld med mindre det fremgår af regnskabet. Vi kan herudover i relation til besvigelser og fejl erklære, - At vi anerkender den daglige ledelses ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og interne kontrolsystemer, som er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl - At vi har givet revisor alle væsentlige oplysninger om eventuelle besvigelser eller formodninger herom, som vi måtte have kendskab til og - At vi har meddelt revisor at vi anser at der er en lav risiko for, at regnskabet som følge heraf indeholder væsentlig fejlinformation. Regionens regnskab skal aflægges omkostningsbaseret, hvilket vil sige, at bl.a. afskrivninger og hensættelser til f.eks. tjenestemandspension, indgår i regnskabsresultatet. Samtidigt håndteres regnskabet i forhold til udgiftsbaserede aftaler med regeringen, hvilket medfører, at der er et naturligt stort fokus på dette resultat. Aalborg, den / 2014 Ulla Astman Per Christiansen Roeland V. Løfberg Regionsrådsformand Regionsdirektør Økonomichef. Side 20

20 Årsberetning Regnskab Revisionserklæring Side 21

21 Årsberetning Regnskab Side 22

22 Udviklingstendenser Nedenfor vises udviklingen i regnskabsresultatet fra 2010 til 2013 samt det vedtagne budget for Der vil efterfølgende blive knyttet kommentarer udviklingstendenserne. Alle tal er omregnet til 2013 pris- og lønniveau. Det skal bemærkes, at der ikke er korrigeret for opgavejusteringer som følge af lovændringer. 3.1 Sundhedsområdet Udvikling og budget 2014 Regnskabsår Budget Afvigelse i Afvigelse i Mio.kr pct. pct. Pris- og lønniveau = 2013 P/L = Sundhedsområdet Driftsenheder ,53 1,39 Aalborg Universitetshospital ,31 1,25 Sygehus Himmerland ,50 0,92 Sygehus Vendsyssel ,06 0,88 Sygehus Thy/Mors ,98 3,29 Psykiatrien i Region Nordjylland ,09 1,98 Tværgående drift ,67 2,37 Samhandel og privatområdet ,52 1,59 Fællesudgifter, projekter og puljer ,59 2,68 Primær sundhed (sygesikring) ,48-2,74 - Almen læger m.v ,56-2,02 - Medicin ,78-3,32 - Øvrig sygesikring ,52-4,33 Central og Fællesadministration ,36 3,26 Driftsudgifter i alt ,13 0,76 Anlæg ,90-47,74 Drifts- og anlægsudgifter i alt ,33-1,09 Finansiering ,52 0,84 Hensat vedr. Kvalitetsfondsprojekt * Forbrug vedr. Kvalitetsfondsprojekt Afdrag og lånoptagelse Udgiftsbaseret resultat Omkostninger Omkostningsbaseret resultat * Hensættelse til Kvalitetsfondsprojekt for 2010 er i 2010 en del af Region Nordjyllands kassebeholdning og er overført til hensættelseskontoen primo Denne bevægelse har ingen driftsmæssig virkning. Side 23

23 På Sundhedsområdet viser tabellen, at de samlede driftsudgifter ligger på et rimeligt ensartet niveau over perioden dog med en større vækst fra 2011 til 2012 på ca. 330 mio. kr. Denne vækst kan hovedsageligt forklares ved, at Økonomiaftalen for 2012 gav Region Nordjylland et realløft på ca. 150 mio. kr.. Hertil kommer, at Regionen via lov- og cirkulæreændringer blev pålagt at løse nye opgaver svarende til ca. 50 mio. kr., hvilket er finansieret gennem øget bloktilskud. Regnskabsresultatet for 2013 viser en vækst i driftsudgifterne fra 2012 på ca. 80 mio. kr. I lighed med udviklingen fra 2011 til 2012 skyldes dette realløft i Økonomiaftalen samt lov- og cirkulæreændringer. Et eksempel på sidstnævnte er ophævelse af egenbetaling for fertilitetsbehandling og sterilisation. På den baggrund blev Region Nordjylland tilført ca. 23 mio. kr. i Det skal bemærkes, at Regionen overholder forudsætningerne i budgetloven i såvel 2012 som Zoomes der ind på udviklingen på de enkelte driftsområder fra 2012 til 2013 er det tydeligt, at der er brugt flere midler på sygehusområdet, men at dette modgås af faldende udgifter indenfor primær sundhed. I regnskabet for 2013 har det således været muligt at omprioritere midler fra primær sundhed til dækning af ubalancerne på sygehusene. Denne mulighed forventes ikke at være gældende i samme omfang i Den samlede driftsramme i 2014 svarer stort set til regnskabsresultatet for Men heri er forudsat, at en større del anvendes til udgifter indenfor primær sundhed og dermed vil der være færre budgetmidler til rådighed for sygehusene end i Dette understreger det generelle billede af, sygehusene er udfordret ved indgangen til Det hører dog med til billedet, at en række puljemidler (se fællesudgifter, projekter og puljer i tabellen) endnu ikke er udmøntet til sygehusene i samme grad, som det er sket i de foregående regnskabsår. Dette sker løbende hen over året. I forhold til anlægsområdet viser oversigten tydeligt, at der i 2012 er anvendt markant flere midler end i de tidligere år. Hovedparten af de opsparede (overførte) midler fra tidligere år kom således i anvendelse i Anlægsudgiften i 2013 og den budgetterede udgift i 2014 svarer til et mere normalt niveau. I forhold til 2015 har Regeringen dog tidligere meldt ud, at der må forventes en markant lavere anlægsramme. Det samlede udgiftsbaserede resultat udtrykker forskellen mellem Regionens indtægter og udgifter. Her ses det, at der var overskud i 2010 og 2011 og underskud i de efterfølgende år, herunder budget Underskuddet skal særligt ses i lyset af de følgende forhold: Der er endnu ikke udmøntet midler fra Kvalitetsfonden til bygning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Disse midler vil således indgå i et senere regnskabsår. Det betyder også, at Regionen har afholdt de hidtidige udgifter af den likvide beholdning. Regionen har tidligere haft mulighed for lån til refinansiering af afdrag på lån. Dette er aftrappet over årene og helt afskaffet i Den omfattende anlægsaktivitet i 2012 blev som udgangspunkt finansieret gennem overførsel af uforbrugte budgetmidler fra tidligere år. Men reelt set er finansieringen i 2012 sket gennem træk på Regionens likvide beholdning, hvori de uforbrugte midler fra tidligere år indgik. Side 24

24 3.2 Specialsektoren Udvikling og budget 2014 Regnskabsår Budget Afvigelse i Afvigelse i Mio.kr pct. pct. Pris- og lønniveau = 2013 P/L = Specialsektoren Løn og andre omkostninger ,60 2,12 Central og Fællesadministration ,61-1,85 Driftsomkostninger ,18 1,95 Takstindtægter ,32-3, Specialsektorens omsætning faldt fra 2010 til Det skal særligt ses i lyset af, at der blev afviklet flere tilbud som følge af manglende efterspørgsel. Budgettet for 2014 ligger markant under regnskabsresultatet for Det skyldes, at der ikke budgetteres med kommunernes køb af meraktivitet og tillægsydelser ved Regionens tilbud. Disse dele er reguleret i rammeaftalen mellem region og kommuner og den regionale omkostning modsvares af øgede takstindtægter. 3.3 Regional udvikling Udvikling og budget 2014 Regnskabsår Budget Afvigelse i Afvigelse i Mio.kr pct. pct. Pris- og lønniveau = 2013 P/L = Regional Udvikling Trafikselskaber ,37 6,02 Jordforurening ,49-16,31 Øvrige regionale aktiviteter ,30-12,66 Pensionsudgift Nordjyske Jernbaner Central og Fællesadministration ,36-1, ,39-3,02 Finansiering ,68-0, Indenfor det regionale udviklingsområde svinger regnskabsresultatet mellem ca. 270 til 320 mio. kr. i perioden 2010 til Fra 2011 til 2012 er det særligt udgifterne vedrørende trafikselskab, vækstforum, undervisning og kultur, der har været stigende. Side 25

25 Oversigten viser, at der sker et mindre fald i det samlede niveau fra regnskab 2013 til budget Dette skal ses i lyset af de aftalte reduktioner i Økonomiaftalen for 2014 samt opdateringen af bloktilskudsfordelingen mellem regionerne, der betyder, at der omfordeles midler fra Region Nordjylland til de øvrige regioner. Budgettet for 2014 viser et underskud på 2 mio. kr. Dette er forudsat i Økonomiaftalen for Side 26

26 4 Regnskabsoversigter mv. 4.1 Regnskabsoversigt udgifts- og omkostningsbaseret Resultatopgørelse for Region Nordjyllands tre hovedområder 2013 Sundhed kr. Regnskab Regnskab Korr. budget Afvigelse Budget Omkostningsbaseret resultat Omkostningsbaseret incl. afdrag og lån Udgiftsbaseret resultat Sundhed Sundhed incl. finansiering, afdrag og lån Sundhedsdrift incl. anlæg og administration Primær sundhedsdrift Driftsenheder (sygehuse) Tværgående drift Samhandel og privatområdet Fællesudgifter, projekter og puljer Praksissektoren Almen og speciallægehjælp Medicin Øvrige områder under Praksissektoren Central og fællesadministration Renter Anlæg i alt Anlæg - Sundhed Kvalitetsfondsprojekt Hensættelse og forbrug af hensættelse til Kvalitetsfondsprojekt Hensættelse Forbrug af tidligere års hensættelse Omkostninger Finansiering Statsligt bloktilskud Kommunalt ativi tetsafhængigt bidrag Statsligt aktivi tetsbidrag Særligt lånoptag Kompensationsordning Andet (kassetræk) Afdrag Lånoptagelse Side 27

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021.

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021. Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar 2018 31. december 2021. Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne: Socialdemokratiet, SF Socialistisk

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Forord Udvikling - og en økonomi i balance 1. januar 2017 havde regionerne og Region Midtjylland 10 års jubilæum. Siden 2007 har vi gjort store fremskridt

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.

1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår. Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2015 til 2016 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2015 til 2016. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. 1.0 Regelsæt

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING Regnskab 2015 Økonomi April 2016 Forord Hermed præsenteres s regnskab for 2015. Regnskabet viser overordnet, at Regionen overholder de udgiftsrammer og øvrige forpligtigelser, der er aftalt

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere