Spørgsmålet er selvsagt om byen har brug for et aktivitetscenter, og ja, det mener vi bestemt er tilfældet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålet er selvsagt om byen har brug for et aktivitetscenter, og ja, det mener vi bestemt er tilfældet."

Transkript

1 Herning Byråd Studsgård d. 21 marts 2013 Vedr. ansøgning om tilsagn om anlægstilskud til Studsgård Gamle Mejeri Hermed fremsendes ansøgning om anlægstilskud til renovering af det gamle mejeri i Studsgård. Projektet hviler på princippet om hjælp til selv hjælp og derfor søges der kun om anlægstilskud, idet den daglige drift skal afdækkes gennem udleje af m2 til et B&B og FOF, Herning. Det er vores vision at projektet skal være med til: - at tilbyde byens borgere et fælles samlingspunkt - at skabe et landsbysamfund, som kan formå at imødekomme fremtidens udfordring - at øge opmærksomheden på ikke bare vores landsby, men livet i en landsby generelt Kort om baggrunden De seneste 18 mdr har en lille gruppe borgere i Studsgård, i samarbejde med Lokale og anlægsfonden, udviklet ideen om at omdanne det gamle mejeri i byen til et spændende aktivitetscenter med dag og aftentilbud til byens borgere. Processen er kommet langt og initiativgruppen har således: - sikret sig option på køb af grunden - arbejdet med Årstidernes Arkitekter om et projektoplæg og budgetter - snakket med SKAT omk momsforhold - løbende haft kontakt med forskellige enheder på Herning Rådhus for råd og gode ideer - og påbegyndt dialog om markedsføring med Ministeriet for by, bolig og landdistrikter som præstige projekt Projektet er nu nået til et stade, hvor det enten skal sættes i gang eller skinlægges, og vi søger således Herning Byråd om tilsagn til et anlægstilskud. Med de første sikrede bevilligede midler er det vores overbevisning, at vi vil få lettere ved at snakke med andre bidragsydere i form af private/offentlige fonde samt fra byens borgere, som vi primært tænker, skal donere midler via aktive arbejdstimer i byggeprocessen. Spørgsmålet er selvsagt om byen har brug for et aktivitetscenter, og ja, det mener vi bestemt er tilfældet. Byen huser i dag en minihal, som er fyldt godt op med skole- og børnehaveidræt i dagtimerne, gymnastik i eftermiddagstimerne samt yoga og badminton om aftenen. Samtidig benyttes hallen til bespisnings af skolens elever i hverdagen, fester i weekender samt højtidligheder som guldbryllupper, jubilæer og begravelser i hverdagene. Side 1

2 Klubhuset ved fodboldbanerne er også i brug dagligt, når de forskellige aldersgrupper møder til træning fra 1 marts til 1 dec. Ofte er der også her dækket op til fest i weekenderne, enten private arrangementer eller sodavandsdisko for 1-6 klasse. Men her stopper det så. Nu er der ikke flere ledige m2, så den lokale strikkeklub må holde til genrugsbutikken efter lukketid og honninglauget slynger årets høst hjemme i køkkenet. De unge fra 7kl og op har ingen steder at mødes, ingen steder at hygge sig, lappe cykel eller lave knallert. Med projektet i det gamle mejeri kan byens borgere for et fælleshus, hvor de under samme tag kan dyrke deres interesser på tværs af alder og adresser. Mens de unge kan være i undgomsværelset kan de ældre hækle i multisalen. I værkstedet kan far skifte til sommerdæk mens datteren kan lære lappe cyklen. Udenfor tænders der op på bålpladsen, for nogle veninder skal sove i shelter. Onsdag aften kan der være skakturnering og torsdag booker borgerforeningen måske plads til en generalforsamling. Mejeriet kan komme til at summe af liv til glæde og gavn for alle i byen, unge som gamle, tilflyttere som indfødte. Vi har visionen og planen og vil gerne i gang. Nu håber vi så bare på, at I vil med os. Årstidernes Arkitekter har hjulpet os med at lave et projektforslag. Det ligger i første udgave og skal tilrettes inden vi kan komme i gang, fx indeholder det for mange m2 og har indregnet, men ikke indtegnet, alternative energikilder som solceller, jordvarme mv. Disse ændringer vil vi gøre noget ved når vi føler os overbevidst om at vi har kommunal opbakning til ideen om et aktivitetshus i Studsgård, og derved tor på at vi kan komme godt igang. Mvh Initiativgruppen bag Jens Bjerre ( tlf ) Jens Skifter, Susanne Poulsen Vedlagt: Bilag a: Projektets fire dele, s. 3-4 Bilag b: organisationen bag, s. 5-7 Bilag C: Økonomien, s.8-13 Bilag D: spørgsmål fra og svar til Lokale og Anlægsfonden i forhold til projektoplæg fra arkitekterne, s Side 2

3 Bilag A: Projektets fire dele Ved siden af genbrugsbutikken og lige overfor togstationen ligger mejerigrunden. Den består af en bolig(sort tag), det gamle mejeri(gråt tag) og et byværksted(brun bygning), som på ovenstående tegning er væltet og bygget op på ny. Sidste men ikke mindst er der udenomsarealerne. Anskaffelsesprisen 1,4 mill incl moms, istandsættelse kr 10,6 mill excl moms, et beløb som gennem yderligere arbejde med projektet SKAL skæres ned til kr 10 mill alt incl. Når hele projektet står klar til brug, er det tanken, at det skal drives og vedligeholdes af frivillige, med undtagelse af et B&B, som kan bære en ansat i op til 30h/uge (se mere under bilag om økonomien). Her en kort gennemgang. Udenomsarealerne, Studsgård bypark, skal stå til rådighed for alle. Aktiviteter kunne være: - byhave/undervisningsrum til børnehave, klub, skole - bazar - grillplads og lejrplads m overnatningsmulighed - legeplads - udendørs træningsfacilitet (Crossfit) Udearealerne udgør ca 15 % af projektet og anses som 100 % almennyttig m2 idet de alene benyttes af byens borgere. Byværkstedet og Ungdomsværelset, ligger i den brune bygning. Siden tegningerne blev lavet er denne del reduceret med 1/3 og består nu af 2 dele. Den ene halvdel er et byværksted med højt til loftet og mulighed for at lave lidt bil, cykel og knallert, eller noget mere kreativt som honningslyngning, acrylmaling eller keramik. Den anden del er med indskudt etagedæk, hvor første sal indeholder ungdomsværelset og stueetagen et depot til div udstyr, et mindre køkken til fx ølbrygning samt toiletfaciliteter. Denne del kan benyttes af byens borgere, skolen, institutionen eller dagplejerne. Byværkstedet og ungdomsværelset udgør ca 40 % af det samlede projekt og anses som 100% almennyttig m2 idet de alene benyttes af byens borgere. Multi-/kultursalen, ligger i det gamle mejeri. Her skal én stor sal danne rammen for mange forskellige aktiviteter. På væggen skal der monteres klatregreb, som aktive borgere kan morer sig med. Gulvbelægningen skal IKKE være et sportsgulv, men stadig kunne rumme et yogahold og anden slowsport. Der skal være borde, som kan trækkes frem til spilleaftner samt stole til deltagere på en foredragsaften. Side 3

4 Denne sal skal rumme tilbud til borgere i alle aldersgrupper på alle tidspunkter af døgnet, det være sig mødregruppen om formiddagen, lego-klubben om eftermiddagen eller strikkeklubben om aftenen. FOF i Herning har i tillæg hertil ydret ønske om at leje disse lokaler til daghøjskoletilbud, foredragsaftner mv. Multisalen udgør ca 30 % af det samlede projekt og anses som 100 % almennyttig m2, idet den benyttes af byens borgere og FOF. Et Bed&Breakfast, beliggende under det sorte tag i det gamle hovedhus, skal give et tilskud til driften af den samlede bygningsmasse. I denne bygning indrettes der et antal værelser, som så lejes ud til messegæster og håndværkere, fx dem som arbejder på det kommende sygehus i Gjødstrup 10 km fra byen. Der skal kun tilbydes morgenmad. I driftsbudgettet er indregnet aflønning af en medarbejder i op til 30h/uge, hvilket har til formål at sikre den daglige drift af B&B. Denne medarbejder vil ikke få opgaver i den øvrige del af projektet, hvorved momspligten isoleres til B&B-afdelingen. Dette B&B skal fungere som en socialvirksomhed, idet driftsoverskud skal tilgå den samlede bygningsmasse og de faciliteter, der her stilles til rådighed for byen. B&B udgør ca 15% af det samlede projekt. Denne del skal drives rent kommercielt med overskud for øje, og anses således ikke for værende almennyttig. Side 4

5 Bilag b: Organisationen bag Der oprettes en støtteforening Støtteforeningen for Studsgård Gamle Mejeri, hvis formål er at få projektet gennemført. Når lokalerne tages i brug vil støtteforeningen stå for: - at drifte B&B - at udleje m2 til byens borgerforening, som er den forening brugerne skal være medlem af for at benytte faciliteterne. - at udleje m2 til FOF, Herning Alle faciliteter skal kunne bookes via nettet, hvor det også er muligt at betale såfremt det er relevant (fx på B&B). Efter samtale med SKAT er det blevet os oplyst, at såfremt der ikke tjenes penge på andet end udleje af m2 er projektet ikke momsbelagt. Det er således kun B&B-delen, der skal svare moms, og der vil være en skarp opdeling af indtægter og udgifter for B&B contra resten af projektet. Vedtægter for støtteforeningen for Studsgård gamle mejeri 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Støtteforeningen for Studsgård Gamle Mejeri. Foreningen har hjemsted i Studsgård, Herning Kommune. 2 FORMÅL Foreningen har til formål at udføre frivilligt arbejde til fordel for opbygningen af byens nye værested; Studsgård Gamle Mejeri. Foreningen arbejder bl.a. med følgende frivillige aktiviteter: - udvikling af projektet Studsgård Gamle Mejeri - fundraising til projektet - organisering af den samlede processen - PR omkring projektets forskellige faser - og drift af bygningerne efter ibrugtagningen 3 MEDLEMMER Den frivillige forening består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for etableringen og driften af projektet Studsgård Gamle Mejeri. 4 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent Side 5

6 b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet. c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse. d. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. maj. e. Behandling af indkomne forslag. f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. g. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Der vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer/suppleanterne er på valg et ene år og den anden halvdel + 1er på valg det følgende år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år. I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær. Bestyrelsen skal selv på første møde efter generalforsamlingen konstituere sig. Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren. 6 ØKONOMI Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis medlemskontingenter overskud ved aktiviteter fundraising offentlige tilskud Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes hvorfra tilskuddet kommer, det være sig fonde, kommune eller andre bidragsgivere. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser. Side 6

7 7 REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Der vælges hver år på generalforsamlingen en revisor. 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen. Hvis foreningen opløses skal eventuelle ikke brugte midler tilgå Studsgård Støtteforening. Side 7

8 Bilag C: Økonomien Pengene til projektets tilblivelse skal findes via fonde, kommunalt anlægstilskud og frivillige arbejdstimer. B&B-delen, som skal drives med overskud for øje, kan blive vanskelig at finansiere og der overvejs pt forskellige finansieringsmetoder. Driften af det samlede kompleks skal primært sikres gennem overskud fra B&B, udleje af multisalen til FOF s daghøjskoletilbud samt et lille tilskud i form af medlemskontingent indbetalt af brugerne af faciliteterne (inddrives som husleje fra borgerforeningen). Alt arbejde omk B&B vil være momsbelagt, mens resten kan holdes momsfrit. Anskaffelsessum og udgifter til istandsættelse Nedenstående budget er lagt af arkitekterne og er incl opkøb og renovering samt inventar. Med i prisen er også den del af byværkstedet, som vi sidenhen har taget ud af projektet (men ikke ud af tegningen endnu). Vores mål er at ramme et samlet budget under kr 10 mill. Multi-/Kultursalen(Almennyttig del) Anskaffelsessum: kr ,- Istandsættelsessum: kr ,- Sum kr ,- Byværkstedet -/Ungdomsværelset(Almennyttig del) Anskaffelsessum: kr ,- Istandsættelsessum: kr ,- Sum kr ,- Byparken(Almennyttig del) Anskaffelsessum: kr ,- Istandsættelsessum: kr ,- Sum kr ,- B&B(kommerciel del) Anskaffelsessum: kr Istandsættelsessum: kr Sum kr Samlet for hele Studsgård Gamle Mejeri (Blandet almen og kommerciel del) Anskaffelsessum: kr ,- Istandsættelsessum: kr ,- Sum kr ,- Den samlede pris skal skæres ned til max 10 mill inden igangsætning. Side 8

9 Side 9

10 Financieringsplan Byens bidrag skal bestå af ,- arbejdstimer, som i budgettet sættes til kr 100/h, hvilket giver Kr ,- Herning Kommune kunne vi håbe ville bidrage med 1/3-del af udgifterne til istandsættelse af almennyttig del kr ,- Lokale og anlægsfonden har snakket om et beløb omk kr ,- LAG, Herning, synes at være villig til at bidrage med omk Kr ,- I alt: kr ,- Derudover er der påbegyndt positive dialoger med Mærsk fonden Nordea fonden Villumfonden Realdania. Side 10

11 Driftsbudget Kommentar til driftsbudget Indtægter: B&B belægning hviler på tal fra Visit Herning og der er beregnet på 700 overnatninger årligt ( hvilket svare til en belægningsgrad på 25 %) til en pris på 500 pr. overnatning. Årligindtægt ,- kr/12 = pr md. Udlejning til fest og konferencer Udlejning fest, 2 udlejninger ugentligt til en lejepris på 3500 kr X 2 = 7000,- Udlejning Konferencer i mejeri bygningen ugentligt 2500 X 2 = 5000,- Månedlig indtægt X 4 = pr md. Udlejning AOF/FOF - ukendt Angementer, koncerter, Gårdhavesalg osv. Ukendt Diverce kontingenter samt Lokale støtte fra Herning Kommune - Ukendt Udgifter: El, vand og varme Estimeret/Beregnet uden vedvarende energi kilder til 5000 kr. Pr. Md. Vedligehold. Estimeret/Beregnet til pr. Md. Side 11

12 Side 12

13 DRIFTSBUDGET For tiden / 201- til / 201- Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec sum Omsætning Udlejning Bed and Breakfast Udlejning Fest og konferencer Udlejning AOF/FOF???????????? Angementer, koncerter, Gårdhavesalg osv Diverce kontingenter; samt Lokale støtte???????????? 0 Omsætning i alt: en ugentlig udlejning af 4000 kr. 4,3 uge pr mdr en ugentlig udlejning af 4000 kr, 4,3 uge pr måned reduceret for andel til instruktør, forening mv. Variable omkostninger Materialer Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: timers stilling til administration samt markedsføring mv. Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Side 13

14 Faste omkostninger Funktionærløn (incl. ATP og soc.omk.) Lokaleleje El, vand og varme estimeret udfra en lav driftsomkostning (ca to husstande uden energitiltag) Rep. og vedl. af lokaler Maling, kloak, inventar osv. Rengøring bed and breakfast. 150 kr pr Rengøring overnatning Drift af bil/kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørlse til frivillige. Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Fasttelefon Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Mødeudgifter 0 Faglitteratur Forsikringer estimeret Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Leasing-afgift div, papir, konvolutter, skilte mv. annoncering i dagblade, tv, web mv. Side 14

15 Småanskaffelser under kr. (2010) Vedl. af driftsmidler Revisor estimeret Advokat estimeret Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: indkøb af diverse. Især i en opstart hvor forskellige behov vil opstå. Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Renter Renter af banklån Renter af kassekredit Andre renter Renter i alt: Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Side 15

16 Side 16

17 Bilag D: spørgsmål fra og svar til Lokale og Anlægsfonden i forhold til projektoplæg fra arkitekterne Beskrivelse af arbejdet med Reduktion af projektet Kommentar til projektet fra Lokale og anlægsfonden 1. Kan overgangen mellem multisal og kultursal blive endnu mere åben? Der bør skabes mulighed for mere åbenhed og integration mellem rummene. Kan der indarbejdes en løsning med en foldevæg? Hvordan er guldbelægningerne i de to rum, tænkes der lagt trægulv i begge rum, eller beholdes betonen? 2. Det skal sikres at der kan foregå samtidige aktiviteter i de forskellige lokaler i kulturhuset. Hvis der skal kunne det kan man stille spørgsmåltegn ved hvor indgangene er til de enkelte lokaler, og om der er koblet foyerarealer, garderobeområder til disse indgange? Eksempelvis indgangen til kultursalen, er det fra gården gennem dobbeltdøren, eller er det fra gavlen gennem enkeltdøren? 3. Har hobbysalen et betongulv idag, således at det giver mening at indrette dette som det rå værkstedslokale? se evt. mine vedhæftede fotos fra Gleneagles Community Center (GCC) i Vancouver, med værkstedsfaciliteter, lerværksted det kunne være nyttigt med et lille tekøkken omkring gangarealet, eller ved multisal/hoobysal/ungdomsklubben, så brugerne af disse tre lokaler, kan få en kop, selv om der er fuldt hus i kultursalen. Se evt. foto fra GCC med en løsning med lille tekøkken i et bevægelseslokale ved siden af et depot. Te køkken kunne måske lægges i området ved siden af trappen til ungdomsklubben og derved æde lidt af depotet. 5. kan depoterne ikke etableres med skydedøre så man undgår indhak/forareal? 6. jeg går ud fra at ledhejseporte bevares i hobbysal og multisal? Det er vigtigt at bevare bygningens oprindelige udtryk. 7. hvis der er fuldt hus i kulturhuset og samtidige brugere i de andre lokaler, så bør der være alm. toilet ved kultursalen. Der bør være en adskillelse, forrum, mellem salen og toiletterne. I stedet for 4 toiletter ved hobbysal så 2 alm. + et handicaptoilet m. pusleplads! 8. Der mangler rengøringsrum og teknikrum. Rengøringsrum skal have plads til rengøringsvogn, der skal være udslagsvask. 9. Hvordan løses indretningen af ungdomsklub på 1. salen, her tænkes på udnyttelse under tagryggen. Side 17

18 Til Lokale og Anlægsfonden Studsgård d. 11 dec 2012 Vedr: svar på spørgsmål stillet af LOA i forbindelse med Studsgård Gamle Mejeri Idet vi takker for jeres kommentar på vores projektoplæg, skal vi her gøre rede for vores svar på jeres spørgsmål. Ad 1. Der er flere brugergrupper i Studsgård, som alle har forskellige behov. Familierne med små børn er godt dækket ind. De har deres gang i minihallen (gymnastik), børnehaven og på skolen, som alt sammen ligger dør om dør og giver gode forhold for alle. De grupper som mangler et sted at søge hen er de unge, deres forældre og de hjemmegående(ufrivilligt eller som pensionister). Når børnene kommer omk 5 klasse har de enten mulighed for fodbold nær klubhuset eller badminton og/eller gymnastik i minihallen. Minihallen kan kun rumme 2 baner og gymnastikken bliver ofte uinteressant omk 3 klasse, da vi ikke har springgrave, trampoliner mv. Der har i flere år kørt en ungdomsklub en aften om ugen fra 3 klasse og op, men da de eneste ledige lokaler har været klubhuset, har det betydet minimal mulighed for at lave lækre ungdomsklubfaciliteter. Der er ikke mulighed for at have forskellige remedier stående (maling, symaskiner, knallertværksted) og vil de fx spille bordtennis foregår det inde i omklædningsrummet. Det er ikke så underligt at børnene ikke kommer i klubben ret mange år i træk, for udviklingsmulighederne er for få. Denne gruppe mangler et sted at være indtil de er ude af 9 klasse. Forældrene, som oplever at deres teenagere ikke længere sidder hjemme hver aften, har nu mulighed for at søge forskellige aftentilbud. Igen kan minihallen i et mindre omfang tilbyde badminton og yoga, men ingen steder er det muligt at sætte et staffeli op, mødes om en kogeplade til finere madlavninge eller måske samle læseklubben. Byen har fx fået en strikkeklub, som for tiden må søge tilflugt i den lokale genbrugsbutik efter lukketid, mod at de lover at købe mindst én ting hver gang men det er jo sådan set også lidt hyggeligt. Side 18

19 For den hjemmegående gruppe borgere har byen ingen tilbud. Minihallen er fyldt op af skole og daginstitution i dagtimerne og klubhuset kan heller ikke tilbyde denne gruppe nogen særlig plads til aktivitet. Skolen har været her i 10 år og de første år holdte yogaholdet til i et af skolens lokaler, men sidenhen har der ikke været samarbejde omkring pladsbehov. Det skal formentlig tolkes derhen, at det er en udfordring for skolen, som i sig selv har været noget udfordret af pladsmangel, at rumme udefrakommende ønsker og behov og de har derfor måtte sige fra. Det er også vigtigt for os at formidle, at mejeriet er placeret meget centralt i Studsgård og langt de fleste kommer forbi Mejeriet mindst 2 gange om dagen. Bygningen er således en del af mange borgers, ubevidste, daglige syn på byen og på den måde en vigtig del af byens selvopfattelse. Kan vi sikre os at den efter næste ejerskift forbliver velholdt, vil den for såvel borgere i byen, som besøgende på gennemfart via toget eller i bil på vej til fester i minihallen være med til at støtte det faktum, at Studsgård er en by med en fremtid. Vi mener også at ideen med B&B skal benyttes nu, hvor vi forventer markant øget efterspørgsel på overnatningsfaciliteter for håndværkere i forbindelse med det store syghusbyggeri i Gjødstrup, kun 10 km fra Studsgård. Ad 2. Er der tilbud nok i lokalområdet? Det er jo altid svært at svare på, men spørger vi hos FOF i Herning vil de meget gerne arbejde sammen med os og ønsker at starte en daghøjskole op så snart vi er klar. Denne velvilje kan måske skyldes Studsgårds fine placering tæt på by, motorvej og med egen togperron, men måske også det faktum, at der er mangel på lokaler i landsbyerne. Vi vil også gøre opmærksom på at vi ikke vil tilbyde sport som de gør i de andre haller rundt omkring, vhor det handler om at svede. Vi vil i mejeriet satse på slowsporten, fx i form af yoga, som ikke er en sport der trives i DGI-Herning eller andre store steder, hvor det kan være svært at opnå den nødvendige ro fordi nogen i hallen ved siden af fx spiller floorball. Ad 3. Se vedlagte aktivitetsoversigt og FOF-udtalelse, bilag 1. Ad 4. og 5. Vi kan godt se hvad I mener og arbejder fremadrette med at Multisalen klippes ud og Fritidsklub og byværkstedet skubbes op mod Kultursalen. Vi ønsker at bibeholde vinkelbyggeriet for at skabe et hyggelig gårdrum. Området hvor byværkstedet før lå vil i stedet skabe tilkørselsmulighed fra Momhøjvænget. Området vil give plads til parkering og evt opmagasinering af plinterne som er tænkt til den udendørs scene. Ad 6. Side 19

20 Vi er enige i jeres betragtning. Ad 7. Vi ønsker også faste overdækninger, så gårdrummet til hver en tid opfordrer til brug af den lokale dagplejer, som gik en tur ned forbi, eller skolen, som skulle have udendørs undervisning. Faste overdækninger tages med i det videre arbejde. Ad 8. Ja, biler skal køre kunne køre ind via Momhøjvænget og parkere nede i det bageste område så vi får adskildt kørende og gående trafik helt. Vi ønsker ikke døre ud mod Momhøjvænget, da det, efter vores opfattelse vil skabe farlige situationer. Evt redningsåbninger vil selvfølgelig kunne komme på tale. Ad 9. Klimaet er tænkt ind i projektets budgetter idet der er afsat: Kr til solceller på tag over klub og byværksted kr til jordvarme under gårdarealet Derudover vil vi længre fremme i projektet arbejde videre med hvad der byder sig af muligheder som fx vindmøller eller varmelager, såfremt vi kan få nogle leverandører til at se os som et muligt udstillingsvindue. Ad 10. Se vedhæftede bilag 2, opgjort for hver del for sig. Derudover kan vi oplyse at: - vi allerede nu har kontakt med det lokale arbejdstilsyn for at sikre os, at forholdene i byværkstedet bliver lovlige for de forventede brugere. - Grunden pt har et friareal på 1700 m2 og knap 700 m2 bebygget(145 m2 bolig og 550 m2 udhuse). Håber dette tydeliggør vores fremadrettede tanker for Mejeriet og ser frem til at høre fra jer. Mvh Udvalget bag Studsgård Gamle Mejeri Side 20

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Foreningen har hjemsted i Hvidovre Kommune 2 FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune.

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. VEDTÆGTER VIBORG TRAIL ARENA 1 Navn/hjemsted Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. 2 Formål Foreningens formål er at planlægge, etablere, udvikle og sikre vedligehold

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten

Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten Medlemskontingent 2015 = årligt kr. 600,- Medlemskontingent 2016 = årligt kr. 600,- 1. Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner 1 Stk.1: Foreningens navn er Humlegårdens og Humlum Skoles Venner (HHSV). Foreningen hører hjemme i Humlum i Struer kommune. 2 Stk.1: Foreningens formål

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB samt Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB Side 1 af 5 1. Klubbens navn. Klubbens navn er DANSK CITROËNKLUB (DCK) Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB: 2. Klubbens medlemmer. Som medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub Vedtægter for Holbæk Badminton Klub Holbæk Badmintonhal og Holbæk Badminton Klub er to institutioner i klubben, med en og samme bestyrelse, til varetagelse af følgende formålsparagraf: 1 Klubbens navn

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere