Spørgsmålet er selvsagt om byen har brug for et aktivitetscenter, og ja, det mener vi bestemt er tilfældet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålet er selvsagt om byen har brug for et aktivitetscenter, og ja, det mener vi bestemt er tilfældet."

Transkript

1 Herning Byråd Studsgård d. 21 marts 2013 Vedr. ansøgning om tilsagn om anlægstilskud til Studsgård Gamle Mejeri Hermed fremsendes ansøgning om anlægstilskud til renovering af det gamle mejeri i Studsgård. Projektet hviler på princippet om hjælp til selv hjælp og derfor søges der kun om anlægstilskud, idet den daglige drift skal afdækkes gennem udleje af m2 til et B&B og FOF, Herning. Det er vores vision at projektet skal være med til: - at tilbyde byens borgere et fælles samlingspunkt - at skabe et landsbysamfund, som kan formå at imødekomme fremtidens udfordring - at øge opmærksomheden på ikke bare vores landsby, men livet i en landsby generelt Kort om baggrunden De seneste 18 mdr har en lille gruppe borgere i Studsgård, i samarbejde med Lokale og anlægsfonden, udviklet ideen om at omdanne det gamle mejeri i byen til et spændende aktivitetscenter med dag og aftentilbud til byens borgere. Processen er kommet langt og initiativgruppen har således: - sikret sig option på køb af grunden - arbejdet med Årstidernes Arkitekter om et projektoplæg og budgetter - snakket med SKAT omk momsforhold - løbende haft kontakt med forskellige enheder på Herning Rådhus for råd og gode ideer - og påbegyndt dialog om markedsføring med Ministeriet for by, bolig og landdistrikter som præstige projekt Projektet er nu nået til et stade, hvor det enten skal sættes i gang eller skinlægges, og vi søger således Herning Byråd om tilsagn til et anlægstilskud. Med de første sikrede bevilligede midler er det vores overbevisning, at vi vil få lettere ved at snakke med andre bidragsydere i form af private/offentlige fonde samt fra byens borgere, som vi primært tænker, skal donere midler via aktive arbejdstimer i byggeprocessen. Spørgsmålet er selvsagt om byen har brug for et aktivitetscenter, og ja, det mener vi bestemt er tilfældet. Byen huser i dag en minihal, som er fyldt godt op med skole- og børnehaveidræt i dagtimerne, gymnastik i eftermiddagstimerne samt yoga og badminton om aftenen. Samtidig benyttes hallen til bespisnings af skolens elever i hverdagen, fester i weekender samt højtidligheder som guldbryllupper, jubilæer og begravelser i hverdagene. Side 1

2 Klubhuset ved fodboldbanerne er også i brug dagligt, når de forskellige aldersgrupper møder til træning fra 1 marts til 1 dec. Ofte er der også her dækket op til fest i weekenderne, enten private arrangementer eller sodavandsdisko for 1-6 klasse. Men her stopper det så. Nu er der ikke flere ledige m2, så den lokale strikkeklub må holde til genrugsbutikken efter lukketid og honninglauget slynger årets høst hjemme i køkkenet. De unge fra 7kl og op har ingen steder at mødes, ingen steder at hygge sig, lappe cykel eller lave knallert. Med projektet i det gamle mejeri kan byens borgere for et fælleshus, hvor de under samme tag kan dyrke deres interesser på tværs af alder og adresser. Mens de unge kan være i undgomsværelset kan de ældre hækle i multisalen. I værkstedet kan far skifte til sommerdæk mens datteren kan lære lappe cyklen. Udenfor tænders der op på bålpladsen, for nogle veninder skal sove i shelter. Onsdag aften kan der være skakturnering og torsdag booker borgerforeningen måske plads til en generalforsamling. Mejeriet kan komme til at summe af liv til glæde og gavn for alle i byen, unge som gamle, tilflyttere som indfødte. Vi har visionen og planen og vil gerne i gang. Nu håber vi så bare på, at I vil med os. Årstidernes Arkitekter har hjulpet os med at lave et projektforslag. Det ligger i første udgave og skal tilrettes inden vi kan komme i gang, fx indeholder det for mange m2 og har indregnet, men ikke indtegnet, alternative energikilder som solceller, jordvarme mv. Disse ændringer vil vi gøre noget ved når vi føler os overbevidst om at vi har kommunal opbakning til ideen om et aktivitetshus i Studsgård, og derved tor på at vi kan komme godt igang. Mvh Initiativgruppen bag Jens Bjerre ( tlf ) Jens Skifter, Susanne Poulsen Vedlagt: Bilag a: Projektets fire dele, s. 3-4 Bilag b: organisationen bag, s. 5-7 Bilag C: Økonomien, s.8-13 Bilag D: spørgsmål fra og svar til Lokale og Anlægsfonden i forhold til projektoplæg fra arkitekterne, s Side 2

3 Bilag A: Projektets fire dele Ved siden af genbrugsbutikken og lige overfor togstationen ligger mejerigrunden. Den består af en bolig(sort tag), det gamle mejeri(gråt tag) og et byværksted(brun bygning), som på ovenstående tegning er væltet og bygget op på ny. Sidste men ikke mindst er der udenomsarealerne. Anskaffelsesprisen 1,4 mill incl moms, istandsættelse kr 10,6 mill excl moms, et beløb som gennem yderligere arbejde med projektet SKAL skæres ned til kr 10 mill alt incl. Når hele projektet står klar til brug, er det tanken, at det skal drives og vedligeholdes af frivillige, med undtagelse af et B&B, som kan bære en ansat i op til 30h/uge (se mere under bilag om økonomien). Her en kort gennemgang. Udenomsarealerne, Studsgård bypark, skal stå til rådighed for alle. Aktiviteter kunne være: - byhave/undervisningsrum til børnehave, klub, skole - bazar - grillplads og lejrplads m overnatningsmulighed - legeplads - udendørs træningsfacilitet (Crossfit) Udearealerne udgør ca 15 % af projektet og anses som 100 % almennyttig m2 idet de alene benyttes af byens borgere. Byværkstedet og Ungdomsværelset, ligger i den brune bygning. Siden tegningerne blev lavet er denne del reduceret med 1/3 og består nu af 2 dele. Den ene halvdel er et byværksted med højt til loftet og mulighed for at lave lidt bil, cykel og knallert, eller noget mere kreativt som honningslyngning, acrylmaling eller keramik. Den anden del er med indskudt etagedæk, hvor første sal indeholder ungdomsværelset og stueetagen et depot til div udstyr, et mindre køkken til fx ølbrygning samt toiletfaciliteter. Denne del kan benyttes af byens borgere, skolen, institutionen eller dagplejerne. Byværkstedet og ungdomsværelset udgør ca 40 % af det samlede projekt og anses som 100% almennyttig m2 idet de alene benyttes af byens borgere. Multi-/kultursalen, ligger i det gamle mejeri. Her skal én stor sal danne rammen for mange forskellige aktiviteter. På væggen skal der monteres klatregreb, som aktive borgere kan morer sig med. Gulvbelægningen skal IKKE være et sportsgulv, men stadig kunne rumme et yogahold og anden slowsport. Der skal være borde, som kan trækkes frem til spilleaftner samt stole til deltagere på en foredragsaften. Side 3

4 Denne sal skal rumme tilbud til borgere i alle aldersgrupper på alle tidspunkter af døgnet, det være sig mødregruppen om formiddagen, lego-klubben om eftermiddagen eller strikkeklubben om aftenen. FOF i Herning har i tillæg hertil ydret ønske om at leje disse lokaler til daghøjskoletilbud, foredragsaftner mv. Multisalen udgør ca 30 % af det samlede projekt og anses som 100 % almennyttig m2, idet den benyttes af byens borgere og FOF. Et Bed&Breakfast, beliggende under det sorte tag i det gamle hovedhus, skal give et tilskud til driften af den samlede bygningsmasse. I denne bygning indrettes der et antal værelser, som så lejes ud til messegæster og håndværkere, fx dem som arbejder på det kommende sygehus i Gjødstrup 10 km fra byen. Der skal kun tilbydes morgenmad. I driftsbudgettet er indregnet aflønning af en medarbejder i op til 30h/uge, hvilket har til formål at sikre den daglige drift af B&B. Denne medarbejder vil ikke få opgaver i den øvrige del af projektet, hvorved momspligten isoleres til B&B-afdelingen. Dette B&B skal fungere som en socialvirksomhed, idet driftsoverskud skal tilgå den samlede bygningsmasse og de faciliteter, der her stilles til rådighed for byen. B&B udgør ca 15% af det samlede projekt. Denne del skal drives rent kommercielt med overskud for øje, og anses således ikke for værende almennyttig. Side 4

5 Bilag b: Organisationen bag Der oprettes en støtteforening Støtteforeningen for Studsgård Gamle Mejeri, hvis formål er at få projektet gennemført. Når lokalerne tages i brug vil støtteforeningen stå for: - at drifte B&B - at udleje m2 til byens borgerforening, som er den forening brugerne skal være medlem af for at benytte faciliteterne. - at udleje m2 til FOF, Herning Alle faciliteter skal kunne bookes via nettet, hvor det også er muligt at betale såfremt det er relevant (fx på B&B). Efter samtale med SKAT er det blevet os oplyst, at såfremt der ikke tjenes penge på andet end udleje af m2 er projektet ikke momsbelagt. Det er således kun B&B-delen, der skal svare moms, og der vil være en skarp opdeling af indtægter og udgifter for B&B contra resten af projektet. Vedtægter for støtteforeningen for Studsgård gamle mejeri 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Støtteforeningen for Studsgård Gamle Mejeri. Foreningen har hjemsted i Studsgård, Herning Kommune. 2 FORMÅL Foreningen har til formål at udføre frivilligt arbejde til fordel for opbygningen af byens nye værested; Studsgård Gamle Mejeri. Foreningen arbejder bl.a. med følgende frivillige aktiviteter: - udvikling af projektet Studsgård Gamle Mejeri - fundraising til projektet - organisering af den samlede processen - PR omkring projektets forskellige faser - og drift af bygningerne efter ibrugtagningen 3 MEDLEMMER Den frivillige forening består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for etableringen og driften af projektet Studsgård Gamle Mejeri. 4 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent Side 5

6 b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet. c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse. d. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. maj. e. Behandling af indkomne forslag. f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. g. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Der vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer/suppleanterne er på valg et ene år og den anden halvdel + 1er på valg det følgende år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år. I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær. Bestyrelsen skal selv på første møde efter generalforsamlingen konstituere sig. Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren. 6 ØKONOMI Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis medlemskontingenter overskud ved aktiviteter fundraising offentlige tilskud Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes hvorfra tilskuddet kommer, det være sig fonde, kommune eller andre bidragsgivere. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser. Side 6

7 7 REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Der vælges hver år på generalforsamlingen en revisor. 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen. Hvis foreningen opløses skal eventuelle ikke brugte midler tilgå Studsgård Støtteforening. Side 7

8 Bilag C: Økonomien Pengene til projektets tilblivelse skal findes via fonde, kommunalt anlægstilskud og frivillige arbejdstimer. B&B-delen, som skal drives med overskud for øje, kan blive vanskelig at finansiere og der overvejs pt forskellige finansieringsmetoder. Driften af det samlede kompleks skal primært sikres gennem overskud fra B&B, udleje af multisalen til FOF s daghøjskoletilbud samt et lille tilskud i form af medlemskontingent indbetalt af brugerne af faciliteterne (inddrives som husleje fra borgerforeningen). Alt arbejde omk B&B vil være momsbelagt, mens resten kan holdes momsfrit. Anskaffelsessum og udgifter til istandsættelse Nedenstående budget er lagt af arkitekterne og er incl opkøb og renovering samt inventar. Med i prisen er også den del af byværkstedet, som vi sidenhen har taget ud af projektet (men ikke ud af tegningen endnu). Vores mål er at ramme et samlet budget under kr 10 mill. Multi-/Kultursalen(Almennyttig del) Anskaffelsessum: kr ,- Istandsættelsessum: kr ,- Sum kr ,- Byværkstedet -/Ungdomsværelset(Almennyttig del) Anskaffelsessum: kr ,- Istandsættelsessum: kr ,- Sum kr ,- Byparken(Almennyttig del) Anskaffelsessum: kr ,- Istandsættelsessum: kr ,- Sum kr ,- B&B(kommerciel del) Anskaffelsessum: kr Istandsættelsessum: kr Sum kr Samlet for hele Studsgård Gamle Mejeri (Blandet almen og kommerciel del) Anskaffelsessum: kr ,- Istandsættelsessum: kr ,- Sum kr ,- Den samlede pris skal skæres ned til max 10 mill inden igangsætning. Side 8

9 Side 9

10 Financieringsplan Byens bidrag skal bestå af ,- arbejdstimer, som i budgettet sættes til kr 100/h, hvilket giver Kr ,- Herning Kommune kunne vi håbe ville bidrage med 1/3-del af udgifterne til istandsættelse af almennyttig del kr ,- Lokale og anlægsfonden har snakket om et beløb omk kr ,- LAG, Herning, synes at være villig til at bidrage med omk Kr ,- I alt: kr ,- Derudover er der påbegyndt positive dialoger med Mærsk fonden Nordea fonden Villumfonden Realdania. Side 10

11 Driftsbudget Kommentar til driftsbudget Indtægter: B&B belægning hviler på tal fra Visit Herning og der er beregnet på 700 overnatninger årligt ( hvilket svare til en belægningsgrad på 25 %) til en pris på 500 pr. overnatning. Årligindtægt ,- kr/12 = pr md. Udlejning til fest og konferencer Udlejning fest, 2 udlejninger ugentligt til en lejepris på 3500 kr X 2 = 7000,- Udlejning Konferencer i mejeri bygningen ugentligt 2500 X 2 = 5000,- Månedlig indtægt X 4 = pr md. Udlejning AOF/FOF - ukendt Angementer, koncerter, Gårdhavesalg osv. Ukendt Diverce kontingenter samt Lokale støtte fra Herning Kommune - Ukendt Udgifter: El, vand og varme Estimeret/Beregnet uden vedvarende energi kilder til 5000 kr. Pr. Md. Vedligehold. Estimeret/Beregnet til pr. Md. Side 11

12 Side 12

13 DRIFTSBUDGET For tiden / 201- til / 201- Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec sum Omsætning Udlejning Bed and Breakfast Udlejning Fest og konferencer Udlejning AOF/FOF???????????? Angementer, koncerter, Gårdhavesalg osv Diverce kontingenter; samt Lokale støtte???????????? 0 Omsætning i alt: en ugentlig udlejning af 4000 kr. 4,3 uge pr mdr en ugentlig udlejning af 4000 kr, 4,3 uge pr måned reduceret for andel til instruktør, forening mv. Variable omkostninger Materialer Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt: timers stilling til administration samt markedsføring mv. Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Side 13

14 Faste omkostninger Funktionærløn (incl. ATP og soc.omk.) Lokaleleje El, vand og varme estimeret udfra en lav driftsomkostning (ca to husstande uden energitiltag) Rep. og vedl. af lokaler Maling, kloak, inventar osv. Rengøring bed and breakfast. 150 kr pr Rengøring overnatning Drift af bil/kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørlse til frivillige. Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Fasttelefon Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Mødeudgifter 0 Faglitteratur Forsikringer estimeret Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Leasing-afgift div, papir, konvolutter, skilte mv. annoncering i dagblade, tv, web mv. Side 14

15 Småanskaffelser under kr. (2010) Vedl. af driftsmidler Revisor estimeret Advokat estimeret Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: indkøb af diverse. Især i en opstart hvor forskellige behov vil opstå. Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Renter Renter af banklån Renter af kassekredit Andre renter Renter i alt: Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Side 15

16 Side 16

17 Bilag D: spørgsmål fra og svar til Lokale og Anlægsfonden i forhold til projektoplæg fra arkitekterne Beskrivelse af arbejdet med Reduktion af projektet Kommentar til projektet fra Lokale og anlægsfonden 1. Kan overgangen mellem multisal og kultursal blive endnu mere åben? Der bør skabes mulighed for mere åbenhed og integration mellem rummene. Kan der indarbejdes en løsning med en foldevæg? Hvordan er guldbelægningerne i de to rum, tænkes der lagt trægulv i begge rum, eller beholdes betonen? 2. Det skal sikres at der kan foregå samtidige aktiviteter i de forskellige lokaler i kulturhuset. Hvis der skal kunne det kan man stille spørgsmåltegn ved hvor indgangene er til de enkelte lokaler, og om der er koblet foyerarealer, garderobeområder til disse indgange? Eksempelvis indgangen til kultursalen, er det fra gården gennem dobbeltdøren, eller er det fra gavlen gennem enkeltdøren? 3. Har hobbysalen et betongulv idag, således at det giver mening at indrette dette som det rå værkstedslokale? se evt. mine vedhæftede fotos fra Gleneagles Community Center (GCC) i Vancouver, med værkstedsfaciliteter, lerværksted det kunne være nyttigt med et lille tekøkken omkring gangarealet, eller ved multisal/hoobysal/ungdomsklubben, så brugerne af disse tre lokaler, kan få en kop, selv om der er fuldt hus i kultursalen. Se evt. foto fra GCC med en løsning med lille tekøkken i et bevægelseslokale ved siden af et depot. Te køkken kunne måske lægges i området ved siden af trappen til ungdomsklubben og derved æde lidt af depotet. 5. kan depoterne ikke etableres med skydedøre så man undgår indhak/forareal? 6. jeg går ud fra at ledhejseporte bevares i hobbysal og multisal? Det er vigtigt at bevare bygningens oprindelige udtryk. 7. hvis der er fuldt hus i kulturhuset og samtidige brugere i de andre lokaler, så bør der være alm. toilet ved kultursalen. Der bør være en adskillelse, forrum, mellem salen og toiletterne. I stedet for 4 toiletter ved hobbysal så 2 alm. + et handicaptoilet m. pusleplads! 8. Der mangler rengøringsrum og teknikrum. Rengøringsrum skal have plads til rengøringsvogn, der skal være udslagsvask. 9. Hvordan løses indretningen af ungdomsklub på 1. salen, her tænkes på udnyttelse under tagryggen. Side 17

18 Til Lokale og Anlægsfonden Studsgård d. 11 dec 2012 Vedr: svar på spørgsmål stillet af LOA i forbindelse med Studsgård Gamle Mejeri Idet vi takker for jeres kommentar på vores projektoplæg, skal vi her gøre rede for vores svar på jeres spørgsmål. Ad 1. Der er flere brugergrupper i Studsgård, som alle har forskellige behov. Familierne med små børn er godt dækket ind. De har deres gang i minihallen (gymnastik), børnehaven og på skolen, som alt sammen ligger dør om dør og giver gode forhold for alle. De grupper som mangler et sted at søge hen er de unge, deres forældre og de hjemmegående(ufrivilligt eller som pensionister). Når børnene kommer omk 5 klasse har de enten mulighed for fodbold nær klubhuset eller badminton og/eller gymnastik i minihallen. Minihallen kan kun rumme 2 baner og gymnastikken bliver ofte uinteressant omk 3 klasse, da vi ikke har springgrave, trampoliner mv. Der har i flere år kørt en ungdomsklub en aften om ugen fra 3 klasse og op, men da de eneste ledige lokaler har været klubhuset, har det betydet minimal mulighed for at lave lækre ungdomsklubfaciliteter. Der er ikke mulighed for at have forskellige remedier stående (maling, symaskiner, knallertværksted) og vil de fx spille bordtennis foregår det inde i omklædningsrummet. Det er ikke så underligt at børnene ikke kommer i klubben ret mange år i træk, for udviklingsmulighederne er for få. Denne gruppe mangler et sted at være indtil de er ude af 9 klasse. Forældrene, som oplever at deres teenagere ikke længere sidder hjemme hver aften, har nu mulighed for at søge forskellige aftentilbud. Igen kan minihallen i et mindre omfang tilbyde badminton og yoga, men ingen steder er det muligt at sætte et staffeli op, mødes om en kogeplade til finere madlavninge eller måske samle læseklubben. Byen har fx fået en strikkeklub, som for tiden må søge tilflugt i den lokale genbrugsbutik efter lukketid, mod at de lover at købe mindst én ting hver gang men det er jo sådan set også lidt hyggeligt. Side 18

19 For den hjemmegående gruppe borgere har byen ingen tilbud. Minihallen er fyldt op af skole og daginstitution i dagtimerne og klubhuset kan heller ikke tilbyde denne gruppe nogen særlig plads til aktivitet. Skolen har været her i 10 år og de første år holdte yogaholdet til i et af skolens lokaler, men sidenhen har der ikke været samarbejde omkring pladsbehov. Det skal formentlig tolkes derhen, at det er en udfordring for skolen, som i sig selv har været noget udfordret af pladsmangel, at rumme udefrakommende ønsker og behov og de har derfor måtte sige fra. Det er også vigtigt for os at formidle, at mejeriet er placeret meget centralt i Studsgård og langt de fleste kommer forbi Mejeriet mindst 2 gange om dagen. Bygningen er således en del af mange borgers, ubevidste, daglige syn på byen og på den måde en vigtig del af byens selvopfattelse. Kan vi sikre os at den efter næste ejerskift forbliver velholdt, vil den for såvel borgere i byen, som besøgende på gennemfart via toget eller i bil på vej til fester i minihallen være med til at støtte det faktum, at Studsgård er en by med en fremtid. Vi mener også at ideen med B&B skal benyttes nu, hvor vi forventer markant øget efterspørgsel på overnatningsfaciliteter for håndværkere i forbindelse med det store syghusbyggeri i Gjødstrup, kun 10 km fra Studsgård. Ad 2. Er der tilbud nok i lokalområdet? Det er jo altid svært at svare på, men spørger vi hos FOF i Herning vil de meget gerne arbejde sammen med os og ønsker at starte en daghøjskole op så snart vi er klar. Denne velvilje kan måske skyldes Studsgårds fine placering tæt på by, motorvej og med egen togperron, men måske også det faktum, at der er mangel på lokaler i landsbyerne. Vi vil også gøre opmærksom på at vi ikke vil tilbyde sport som de gør i de andre haller rundt omkring, vhor det handler om at svede. Vi vil i mejeriet satse på slowsporten, fx i form af yoga, som ikke er en sport der trives i DGI-Herning eller andre store steder, hvor det kan være svært at opnå den nødvendige ro fordi nogen i hallen ved siden af fx spiller floorball. Ad 3. Se vedlagte aktivitetsoversigt og FOF-udtalelse, bilag 1. Ad 4. og 5. Vi kan godt se hvad I mener og arbejder fremadrette med at Multisalen klippes ud og Fritidsklub og byværkstedet skubbes op mod Kultursalen. Vi ønsker at bibeholde vinkelbyggeriet for at skabe et hyggelig gårdrum. Området hvor byværkstedet før lå vil i stedet skabe tilkørselsmulighed fra Momhøjvænget. Området vil give plads til parkering og evt opmagasinering af plinterne som er tænkt til den udendørs scene. Ad 6. Side 19

20 Vi er enige i jeres betragtning. Ad 7. Vi ønsker også faste overdækninger, så gårdrummet til hver en tid opfordrer til brug af den lokale dagplejer, som gik en tur ned forbi, eller skolen, som skulle have udendørs undervisning. Faste overdækninger tages med i det videre arbejde. Ad 8. Ja, biler skal køre kunne køre ind via Momhøjvænget og parkere nede i det bageste område så vi får adskildt kørende og gående trafik helt. Vi ønsker ikke døre ud mod Momhøjvænget, da det, efter vores opfattelse vil skabe farlige situationer. Evt redningsåbninger vil selvfølgelig kunne komme på tale. Ad 9. Klimaet er tænkt ind i projektets budgetter idet der er afsat: Kr til solceller på tag over klub og byværksted kr til jordvarme under gårdarealet Derudover vil vi længre fremme i projektet arbejde videre med hvad der byder sig af muligheder som fx vindmøller eller varmelager, såfremt vi kan få nogle leverandører til at se os som et muligt udstillingsvindue. Ad 10. Se vedhæftede bilag 2, opgjort for hver del for sig. Derudover kan vi oplyse at: - vi allerede nu har kontakt med det lokale arbejdstilsyn for at sikre os, at forholdene i byværkstedet bliver lovlige for de forventede brugere. - Grunden pt har et friareal på 1700 m2 og knap 700 m2 bebygget(145 m2 bolig og 550 m2 udhuse). Håber dette tydeliggør vores fremadrettede tanker for Mejeriet og ser frem til at høre fra jer. Mvh Udvalget bag Studsgård Gamle Mejeri Side 20

Projektet Bergmannhus

Projektet Bergmannhus Projektet Bergmannhus Thurø den 4.juni 2014 Indhold Hvem står bag projektet.. side 3 Baggrunden for projektets opstart. side 3 Projektsansvarlige side 3 Formålsbeskrivelse.. side 3 Fakta om huset.side

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Motion og Friluftsliv

Motion og Friluftsliv Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009 Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009 Dokument nr. Revision nr. 0 Udgivelsesdato 28. august 2009 Udarbejdet Kontrolleret Merete

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest.

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2 Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. JUNI 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed... 3 2.1. Historien bag

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Lørdag d. 16. Marts klokken 11.00 1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Dirigent: Daniel Larsen. Referent: Kåre M. Kjær. 2: VALG AF STEMMEUDVALG Stemmeudvalg:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere