Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)"

Transkript

1 Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

2 E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende er baseret på anvendelsen af vedvarende energi og som kny er sig l en husstand og ikke har et erhvervsmæssigt formål. Afgi smæssige regler (ne oafregning) Privatpersoner, der investerer i VE-anlæg, omfa es af reglerne om ne oafregning, når følgende be ngelser er opfyldt: Anlægget har en nominel effekt på højst 6kW Anlægget er lslu et kollek v elforsyningsnet Anlægget er ejet (eller lejet) af elforbrugeren Anlægget er placeret på forbrugsstedet og lslu et egen forbrugsinstalla on Anlægget forsyner bolig (herunder sommerhus) eller anden ikke-erhvervsmæssig bygning med energi. Reglerne om ne oafregning betyder, at der ikke skal betales elafgi af den el, der produceres på VE-anlægget, og at elmåleren må løbe baglæns, når der produceres mere el, end man bruger, så man kun afregner ne oforbruget med elværket. Blandede ejendomme (privat/erhverv) Reglerne kan også anvendes på blandede ejendomme. Den del af den VE-producerede el, der anvendes i erhvervsdelen, er dog ikke fritaget for elafgi. Andre ikke-erhvervsmæssige ejendomme Reglerne om ne oafregning kan også anvendes af skoler, idrætshaller og lignende. I disse bygninger kan der lslu es anlæg på højst 6 kw pr. 100 kvm bygning. Boligforeninger kan opsæ e store fællesanlæg, hvis der er en fælles elmåler. Alterna vt kan der opsæ es mindre anlæg, der lslu es i hver lejlighed. Ska emæssige regler Ejere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) skal være opmærksomme på, at deres investering kan være omfa et af nogle ska emæssige regler, og at de lmed har flere muligheder for opgørelse af den ska eplig ge indkomst. Hvorvidt man bliver omfa et af de ska emæssige regler beror på, om man har sit VE-anlæg lslu et ne et, eller om man udelukkende producerer l eget forbrug. 2 Revision Lim ord Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Forbehold for ændringer - februar 2012.

3 VE-anlæg som ikke er lslu et ne et Såfremt man ikke er lslu et ne et, er man ikke omfa et af ska epligt af den producerede energi. Med andre ord betyder det, at produk on af energi l eget forbrug ikke beska es, og at udgi er l anskaffelse og dri ikke kan fradrages ved opgørelsen af den ska eplig ge indkomst. VE-anlæg som er lslu et ne et Er VE-anlægget lslu et ne et, er produk onen af energi som udgangspunkt indkomstska eplig g. Fysiske personer har 2 muligheder for opgørelse af den ska emæssige indkomst. Enten den skema ske ordning (LL 8P, stk 2 og 3) eller opgørelse e er ska elovens almindelige regler for opgørelse af erhvervsmæssig indkomst (LL 8P, stk. 5) Den skema ske ordning Fysiske personer, der ejer et VE-anlæg, kan vælge at opgøre den ska eplig ge indkomst ved at medregne 60% af den del af bru oindkomsten fra dri en af ska eyderens VE-anlæg, der overs ger kr. l den ska eplig ge indkomst. Det betyder, at hvis den samlede bru oindkomst fra anlægget ikke overs ger kr. årligt, medregnes den ikke ved ejerens indkomstopgørelse. De 40% af den indkomst, som overs ger kr., er således ska efri og anses for et standardiseret fradrag, der skal dække samtlige udgi er, der er forbundet med dri en af anlægget. Med den skema ske ordning kan der således ikke opnås særskilt fradrag ved indkomstopgørelsen for de udgi er, der er forbundet med dri en af VE-anlægget, herunder også afskrivninger. Værdi af eget forbrug medregnes ikke i bru oindkomsten. 6 kw husstandsmølle Tilbagebetalingstid Opsparing efter 20 år Skematisk metode 14,5 år Regnskabsmæssig metode 10 år Forudsætning for økonomiberegning: Investering: Kr incl. moms Finansiering: Banklån, rente 5% Produktion pr. år: kwh Forbrug pr. år: kwh Elpris: Kr. 2,00 pr. kwh Driftsudgifter: Kr pr. år Inflation elpris: 3% Inflation driftsudgifter: 2% Kr År Skematisk metode Regnskabsmæssig metode 3

4 6 kw solcelleanlæg Tilbagebetalingstid Opsparing efter 20 år Skematisk metode 13,5 år Regnskabsmæssig metode 9,5 år Forudsætning for økonomiberegning: Investering: Kr incl. moms Finansiering: Banklån, rente 5% Produktion pr. år: kwh Forbrug pr. år: kwh Elpris: Kr. 2,00 pr. kwh Driftsudgifter: Kr pr. år Inflation elpris: 3% Inflation driftsudgifter: 2% Kr År Skematisk metode Regnskabsmæssig metode Har man en gang valgt den skema ske metode, har man valgt denne for hele ejerperioden. Såfremt en ska eyder ejer flere anlæg, skal alle anlæg indgå i den skema ske ordning. Det gælder også, hvis man kun ejer andele af et anlæg. Er man gi, kan ægtefæller dog vælge ordning ua ængigt af hinanden. 4 Revision Lim ord Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Forbehold for ændringer - februar 2012.

5 Opgørelse e er ska eordningens almindelige regler Som dligere nævnt har ejere af VE-anlæg også mulighed for at opgøre indkomsten ved salget e er de almindelige ska eregler. Hvis ejeren vælger denne mulighed, anses VE-anlægget for udelukkende erhvervsmæssigt beny et, og det har ingen betydning, om der sker et ne osalg af el l ne et eller ej. Ordningen betyder, at alle indtægter fra anlægget skal medregnes ved opgørelsen af den ska eplig ge indkomst. Det gælder også værdien af eget forbrug direkte fra anlægget. Eget forbrug medregnes l 60 øre/kwh i de første 10 år. Here er er satsen 60 øre /kwh for vindmøller og 40 øre /kwh for solcelleanlæg. Sam dig kan der dog ske fradrag for udgi er l dri, vedligeholdelse og afskrivninger e er de almindelige regler herom. Hvis VE-anlægget er et solcelleanlæg, har Ska erådet bekræ et, at et anlæg, som er monteret på henholdsvis landjorden eller på sta ver på en bygning, kan afskrives som dri smidler, hvilket er ensbetydende med op l 25% årlig saldoafskrivning. Er solcelleanlægget derimod integreret i bygningens bestanddele, og anvendes den producerede el som strømforsyning for bygningen, anses solcelleanlægget for en installa on, som ikke kan afskrives i en- og tofamilieshuse. Dri en af anlægget betragtes som nævnt for at være erhvervsmæssig, og overskuddet/underskuddet bliver beska et på samme måde som ved andre former for erhvervsmæssig virksomhed. E er gældende praksis kan man også vælge at anvende reglerne i virksomhedsska eloven. De e er især en fordel, hvis ejeren betaler topskat, da renteudgi er hermed kan fratrækkes i personlig indkomst. Hvis ejeren af VE-anlægget sam dig driver anden virksomhed, som beska es e er reglerne i virksomhedsska eloven, skal VE-anlægget ligeledes placeres i virksomhedsska eordningen. Hvis ejeren af et VE-anlæg, som hid l har været beska et e er de almindelige regler, vælger at overgå l at bruge den skema ske ordning, anses anlægget som afstået, og avanceopgørelse skal foretages. Hvis en ejendom med VE-anlæg sælges, skal der a ales en pris for VE-anlægget, og eventuel fortjeneste vil være ska eplig g. 5

6 Blandede ejendomme (privat/erhverv) Hvis ejendommen er en blandet ejendom med både private og erhvervsmæssige formål, er anlæggets størrelse og placering afgørende. Hvis anlægget er dimensioneret ud over husstandens forbrug, eller hvis anlægget er placeret på erhvervsdelen, kan man ikke anvende de skema ske regler jf. ovenstående, men kan kun beny e de erhvervsmæssige regler. Varmepumper Ska erådet har i flere afgørelser slået fast, at varmepumper kun er omfa et af ska ereglerne om VE-anlæg, hvis de udelukkende drives af VE-produceret el og de kan levere den producerede varme l et kollek vt net ( ernvarme). Håndværkerfradrag Hvis man anvender den skema ske ordning, vil det være relevant at fratrække monteringsudgi er vedr. solceller og husstandsvindmøller som håndværkerfradrag. Ordningen gælder kun i Moms Der er ikke pligt l at være momsregistreret, da den årlige omsætning på disse anlæg vil være under kr. Derfor skal man heller ikke have et CVR-nummer. Ska erådet har bekræ et, at der er mulighed for at blive frivillig momsregistreret med et VE-anlæg, hvis anlægget på årsbasis producerer mere energi, end man selv bruger. Med en momsregistrering kan ejeren få lbagebetalt momsen af såvel investeringen som dri sudgi erne. Til gengæld skal der betales moms af værdien af eget forbrug. Denne moms opgøres e er specielle regler. Dagpenge og e erløn Der er for øjeblikket usikkerhed om, hvorvidt det påvirker re en l dagpenge og e erløn, hvis man investerer i et VE-anlæg. Beskæ igelsesminister Me e Frederiksen har dog skri ligt lkendegivet, at der bliver udstedt en ny bekendtgørelse, som vil fastslå, at hverken et solcelleanlæg eller en husstandsvindmølle vil medføre, at man kommer ind under de skærpede regler for re en l dagpenge, når man driver selvstændig virksomhed. Da A-kasserne fortolker reglerne forskelligt, anbefaler vi, at man al d kontakter sin egen A-kasse inden investering i VE-anlæg. Beregningsprogram På vores hjemmeside ord.dk er der adgang l et beregnings-program, hvor man kan beregne økonomien ved investering i et solcelleanlæg. 6 Revision Lim ord Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Forbehold for ændringer - februar 2012.

7 For yderligere assistance: Kontakt Henrik Ifversen eller Jørgen Møller. De vil være behjælpelige med at rådgive om netop dine muligheder. Henrik Ifversen Tlf Mail: ord.dk Jørgen Møller Tlf Mail: ord.dk Notater: 7

8 Revision Lim ord er seks lokale revisionsfirmaer, der er gået sammen i et fællesskab og danner Danmarks største registrerede revisionsfirma med omkring 110 medarbejdere. Vi er al d tæt på dig med kontorer i Hanstholm, Hurup, Nykøbing Mors, Skive, Struer og Thisted. Vi er i øjenhøjde med vore kunder, og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening. Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale meget højt. Læs mere på: ord.dk Hanstholm Hurup Nykøbing Mors Skive Struer Thisted

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere