Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst"

Transkript

1 Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D., CAND. SCIENT. OECON. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, B.SC..POLIT. RESUMÉ Antallet af danske datterselskaber i udlandet er vokset kontinuerligt de senere år. I perioden er antallet danske datterselskaber i udlandet vokset med næsten 1.500, jf. figur 1a. Danske virksomheders tilstedeværelse i udlandet via datterselskaber har stor betydning for dansk økonomi, eftersom virksomhederne er med til at tjene indkomst hjem til Danmark. Denne velstand medregnes i BNI, som er BNP plus nettoindtægter fra udlandet, og jf. figur 1b har BNI overhalet BNP de senere år. Pæn vækst i antallet af udenlandske datterselskaber, Figur 1a Danske datterselskaber i udlandet, Figur 1b Dansk BNP og BNI, mia. kr., hvilket bl.a. har været medvirkende til en pæn vækst i det danske BNI BNP BNI Kilde: Danmarks Statistik: NATHO08, OFATS1 og egne beregninger. Note: Figur 1b vises i 2013-priser. Foruden at bidrage direkte til den danske indtjening, har tilstedeværelsen af danske datterselskaber i udlandet en lang række andre positive indirekte effekter på dansk økonomi. Økonomi- og erhvervsministeriet (2011) finder blandt andet, at danske virksomheder med datterselskaber i udlandet i gennemsnit er 10 pct. mere produktive end tilsvarende virksomheder uden datterselskaber i udlandet. Udenlandske datterselskaber har flere afledte positive effekter på dansk økonomi Dernæst er oprettelsen af datterselskaber i udlandet en væsentlig eksportkanal for virksomheder i normalt hjemmemarkedsorienterede brancher, hvor lokaltilstedeværelse på de udenlandske markeder er af afgørende betydning. Datterselskaber som eksportkanal for normalt hjemmemarkedsorienterede virksomheder. DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2014 # 7

2 Datterselskaber som genvej for dansk serviceeksport Som beskrevet tidligere i perspektivet er dansk eksport andet end blot grænseoverskridende handel med danske varer og tjenester. Dansk eksport er også når eksempelvis en dansk detailvirksomhed åbner en afdeling i Singapore, eller når et dansk ingeniørfirma åbner et kontor i Afrika. World Trade Organisation (WTO) beskriver således etableringen af datterselskaber i udlandet, som én af fire såkaldte serviceeksportmodes. De fire modes er beskrevet i figur 2. Figur 2 Forskellige modes for eksport af tjenesteydelser WTO opdeler serviceeksporten i fire servicemodes. Etablering af datterselskaber i udlandet er defineret ved eksportmode 3. Nr. Eksportmodus Forklaring Eksempelvis når en virksomhed/person i land B gør brug af serviceydelser i land A. Dette kan bl.a. være, når en virksomhed/person fra land B benytter postvæsenet eller en teleudbyder 1 i land A. Grænseoverskridende levering omfatter Grænseoverskridende levering også, når en virksomhed/person i land B eksempelvis bestiller arkitekttegninger fra en virksomhed i land A, eller hvis en virksomhed/person modtager undervisning over nettet fra land A. 2 Forbrug i udlandet Eksempelvis når turister, udenlandske studerende eller udenlandske patienter benytter sig af landets serviceydelser. 3 Handelsmæssig tilstedeværelsterselskab) i land B Når en virksomhed i land A etablerer en virksomhed (dat- 4 Hvis en person fra land A midlertidigt rejser til land B og Fysiske personers midlertidige tilstedeværelser udbyder sin service, enten som selvstændig eller for en virksomhed. Kilde: World Trade Organisation: Definition of Services Trade and Modes of Supply. I WTO: GATS Training Module, senest lokaliseret 20. marts 2014 via: samt Dansk Erhverv (2010): Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs. Dansk Erhvervs Perspektiv nr , p. 3 Modus 3 og 4 er interessant for især servicevirksomheder, hvis eksportmuligheder i nogen grad er betinget af lokal tilstedeværelse. Dette gælder eksempelvis virksomheder inden for brancher, som historisk set er betragtet som værende hjemmemarkedsorienterede. Et eksempel på en sådan branche er detailhandlen. En måde, hvorpå en detailhandelsvirksomhed kan eksportere sine tjenester og/eller varer på, er ved at oprette et datterselskab i udlandet. Datterselskaber er en mulig eksportkanal for virksomheder placeret i normalt hjemmeorienterede brancher. Det tyder således også på, at især handels- og transportvirksomheder benytter sig af denne eksportkanal. I 2011 udgjorde gruppen Handel og transport mv. 46 pct. af de udenlandske datterselskaber, hvorimod de kun udgjorde 26 pct. af den hjemlige erhvervsdemografi, jf. figur 3. Handel- og transportvirksomheder er velrepræsenteret i udlandet via datterselskaber. DANSK ERHVERV 2

3 Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Information og kommunikation Øvrige erhverv DANSKE DATTERSELSKABER I UDLANDET DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV # 7 APRIL 2014 Ligeledes udgør brancherne i gruppen Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed en relativ stor andel af de udenlandske datterselskaber i forhold til, hvor meget de fylder i den hjemlige erhvervsdemografi. Derimod er brancherne under Øvrige erhverv, som omfatter Bygge og anlæg, Undervisning og sundhed samt Kultur, fritid og anden service stærkt underrepræsenteret i beskæftigelsesandelen i udenlandske datterselskaber. Figur 3 Udenlandske datterselskaber og private virksomheder i Danmark fordelt på hovedbrancher, % 45% 40% 46% Udenlandske datterselskaber Private virksomheder i Danmark 35% 30% 26% 29% 25% 22% 20% 18% 15% 10% 5% 8% 11% 10% 8% 7% 3% 5% 5% 2% 0% Kilde: Danmarks Statistik: OFATS1 og egne beregninger Note: Brancheinddelingerne er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks brancheinddeling i DB07 (10- grp.). Data for Landbrug, skovbrug og fiskeri er udeladt, eftersom Danmarks Statistiks undersøgelse af danske datterselskaber i udlandet ikke inkluderer denne branche. Serviceerhverv består af brancherne 4-8 under 10- grupperingen, og Øvrige erhverv består af brancherne under 10-grupperingen. Virksomheder i Danmark er renset for offentligt myndigheder for at sikre sammenlignelighed, eftersom danske datterselskaber i udlandet udelukkende består af private virksomheder. DANSK ERHVERV 3

4 Betydningen af danske datterselskaber i udlandet Når danske virksomheder placeret i Danmark eksporterer varer eller tjenesteydelser til udlandet, kan dette direkte aflæses af det danske nationalregnskab og har således en umiddelbar effekt på det danske bruttonationalprodukt (BNP). Derimod er det økonomiske afkast for dansk økonomi, ved at danske virksomheder etablerer datterselskaber i udlandet umiddelbart, vanskeligere at kvantificere. Dette skyldes dels, at det rent regnskabsteknisk er vanskeligt at opgøre i nationalregnskabet, hvor meget Danmark tjener på, at danske moderselskaber opretter datterselskaber i udlandet, og dels at gevinsten ved tilstedeværelsen af danske datterselskaber i udlandet ikke blot skal måles ved den direkte effekt på nationalregnskabet, men derimod ved en lang række indirekte faktorer, hvorigennem udenlandske datterselskaber har betydning for dansk økonomi. Udenlandske datterselskabers direkte effekt på dansk økonomi Det hyppigst anvendte mål til at måle et lands økonomiske præstation, er udviklingen i landets bruttonationalprodukt (BNP). BNP måler værdien af den samlede indenlandske produktion af varer, tjenester og investeringer fratrukket værdien af de anvendte råstoffer i produktionen med andre ord måler BNP kun værdien af den produktion, der foregår i Danmark. BNP medtager således ikke værdien af den indkomst, som Danmark og danskerne tjener i udlandet, men medtager omvendt værdien af den indkomst, som udlandet og udlændinge tjener i Danmark. BNP er derfor mindre velegnet til at måle den danske befolknings reale indkomst. Økonomisk betydning af udenlandske datterselskaber er vanskellig at kvantificere BNP er mindre velegnet til at måle den danske befolknings reale indkomst. I en stadig mere globaliseret økonomi spiller indtægter fra udlandet, blandt andet via fordringer på udlandet, en mere betydende rolle især for en lille åben økonomi som den danske. Danmark kan således tjene penge på udlandet via blandt andet renteindtægter i form af likvide tilgodehavender, via afkast på danskejede udenlandske finansielle aktiver, men også i form af lønninger tjent i udlandet (og hjemført til Danmark) og via overskud i danskejede selskaber herunder datterselskaber. Fordringer på udlandet, bl.a. via udenlandske datterselskaber, har voksende betydning for vækst og velstand. Et andet mål end BNP, der tager højde herfor, er bruttonationalindkomsten (BNI). BNI måler den samlede indkomst genereret af danske statsborgere, hvad enten indkomsten er tjent i Danmark eller i udlandet. BNI er således definereret som BNP plus nettoindtægter (bestående af lønninger, profitter, renteindtægter og andre formueindtægter) fra udlandet. BNI tager højde for fordringer på udlandet. DANSK ERHVERV 4

5 DANSKE DATTERSELSKABER I UDLANDET DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV # 7 APRIL 2014 Når der tages højde for de danske nettoindtægter fra udlandet, dvs. værdien af danskernes indtjening i udlandet fratrukket udlændingenes indtjening i Danmark, er det danske velstandsniveau højere, end BNP umiddelbart giver udtryk for. Væksten i dansk BNI siden slut 90 erne har således medført, at BNI i dag er større end BNP, jf. figur 4a og 4b. Figur 4a BNP og BNI, mia. kr. (2013-priser) Figur 4b Realvækst i BNP og BNI, pct. Relativ høj BNI-vækst siden slut 90 erne betyder, at BNI i dag er større end BNP, og blandt andet har Danmark performet bedre under krisen målt ved BNI fremfor BNP ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,5% 3,5% BNP BNI BNP BNI 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,6% 1,5% Kilde: Danmarks Statistik: NATHO08 og egne beregninger BNP var således betydelig højere end BNI helt frem til midten af 00 erne, men i de senere år har det danske BNI overhalet BNP. I perioden har den årlige gennemsnitlige realvækst i BNI således været på 3,5 pct. mod en årlig gennemsnitlig realvækst i BNP på kun 2,5 pct. I perioden , hvor Danmark har kæmpet med en vækstkrise, er BNI vokset med 1,5 pct. pr. år, hvorimod BNP kun er vokset med 0,6 pct., jf. figur 4b. Den højere vækst i BNI de senere år skal derfor bl.a. tilskrives den indkomst, som danske virksomheder hiver hjem via sine udenlandske datterselskaber i form af tilbageholdt profit og/eller avancer/dividender. En præcis opgørelse af, hvor stor en andel af de danske indtægter fra udlandet, der stammer fra danske datterselskaber, foreligger dog umiddelbart ikke. Derfor må indtægterne fra udlandet indeholdt i BNI blot fungere som en proxy for betydningen af, at danske virksomheder har datterselskaber placeret i udlandet. Danske datterselskaber i udlandet bidrager dog ikke blot direkte til det danske velstandsniveau vha. den direkte indtjening fra udlandet, men har flere indirekte positive effekter på den indenlandske økonomi. DANSK ERHVERV 5

6 Udenlandske datterselskabers indirekte effekt på dansk økonomi Foruden den direkte effekt datterselskaber i udlandet har på dansk økonomi, har udenlandske datterselskaber også en række ikke ubetydelige indirekte effekter på dansk økonomi. Betydelige indirekte effekter ved udenlandske datterselskaber Helt konkret øger tilstedeværelsen i udlandet via datterselskaber muligheden for, at moderselskabet i Danmark kan høste en række produktivitetsgevinster via såkaldte positive spillover-effekter. Denne effekt blev bl.a. forskningsmæssigt belyst i et studium fra 2008, som bl.a. pegede på øget know-how eller brugerdreven innovation, som er tillært/opnået i datterselskaber i udlandet, hvilket kan overvæltes til moderselskabet i hjemlandet. i Mulighed for positive spillover-effekter ved at have datterselskaber i udlandet I forlængelse heraf fandt Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2011, at virksomheder med datterselskaber i udlandet i gennemsnit er 10 pct. mere produktive end tilsvarende virksomheder uden datterselskaber i udlandet. ii Foruden positive spillover-effekter kan dele af produktivitetsforskellene forklares med, at virksomheder med datterselskaber i udlandet er en del af større grænseoverskridende koncerner, hvorfor en del af den højere produktivitet kan henføres til stordriftsfordele, som fx øget specialisering og udnyttelse af international arbejdsdeling. Dernæst kan den internationale konkurrence, som multinationale virksomheder er udsat for, i sig selv bidrage til en øget produktivitet i de pågældende virksomheder. Flest datterselskaber på nærmarkederne Knap halvdelen af de danske datterselskaber er placeret i de gamle EU15-lande (dvs. EU s medlemslande før østudvidelsen i 2004) og samlet set tegner hele Europa sig for ca. 3/4 af de danske datterselskaber i udlandet, jf. figur 5a. Tilsvarende er Asien kun hjemsted for 12 pct. af de danske datterselskaber, mens Nordamerika er hjemsted for 7 pct. Derimod er antallet af ansatte overrepræsenteret i Asien, idet de asiatiske datterselskaber tegner sig for knap 30 pct. af det samlede antal ansatte. Kun 35 pct. af de ansatte er beskæftiget i EU-15 landene. Virksomheder med datterselskaber i udlandet er i gennemsnit 10 pct. mere effektive end tilsvarende virksomheder Den største del af de danske datterselskaber er placeret Europa, og i særdeleshed i de gamle EU15- lande.men relativt mange ansatte i Asien. DANSK ERHVERV 6

7 Figur 5a Geografisk fordeling af danske datterselskaber, 2012 Figur 5b Geografisk fordeling af ansatte i danske datterselskaber, 2012 Asien 12% Øvrige Nordamerika 7% 7% Øvrige Europa 25% EU15 49% Øvrige 12% Nordamerika 5% Asien 29% Øvrige Europa 19% EU15 35% Kilde: Danmarks Statistik: OFATS3 og egne beregninger. Note: Øvrige Europa dækker resten af EU-landene samt andre europæiske lande uden for EU. Øvrige dækker lande i Afrika, Syd- og Mellemamerika samt Oceanien og Antarktis. Størst vækst i antal datterselskaber i Asien. Der er store geografiske forskelle på væksten i antal datterselskaber i perioden Jf. figur 6 er antallet af datterselskaber i Asien og Nordamerika vokset med henholdsvis 40 og 26 pct. i perioden 2007 til Ser man kun på EU15-landene, har der derimod kun har været en vækst på 8 pct.; det er lavere end den gennemsnitlige vækst i perioden. Figur 6 Vækst i antal datterselskaber, % 40% 40% Gennemsnit 30% 26% 20% 10% 17% 17% 13% 8% 4% 0% -10% -1% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger DANSK ERHVERV 7

8 Servicevirksomhedernes datterselskaber producerer kerneaktiviteter I en omfattende undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik i 2012 om virksomheders internationale outsourcing og organisering fremgår det, at de ansatte i de danske datterselskaber primært beskæftiger sig med virksomhedernes kerneaktiviteter, dvs. produktion af virksomhedernes varer og/eller tjenester. I gennemsnit var 82 pct. af de ansatte i 2011 beskæftiget med virksomhedernes kernefunktioner, jf. figur 7. Datterselskaber producerer primært kerneaktiviteter dog med store forskelle på tværs af brancher. Der er dog stor variation på tværs af de enkelte brancher. Blandt andet fremgår det, at kun 60 pct. af de ansatte i industrien beskæftiger sig med virksomhedernes kerneaktiviteter. Derimod optager servicefunktioner såsom administration og marketing mv. 35 pct. af beskæftigelsen i industrien. Til sammenligning er hele 94 pct. af de ansatte inden for erhvervsservice beskæftiget med virksomhedernes kerneaktiviteter. Dette forstærker billedet af, at det især er virksomheder inden for servicebranchen, der vælger at etablere udenlandske datterselskaber, som en eksportkanal for virksomhedernes kerneaktiviteter. Figur 7 Ansatte i udenlandske datterselskaber fordelt på funktioner efter moderselskabets branche i 2011 Erhvervsservice 94% Information og kommunikation 70% 14% 11% Handel, transport 68% 13% 18% Industri 60% 23% 12% Alle brancher 82% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kerneaktivitet Marketing, salg mv. Administrative funktioner FoU, ingeniøropgaver mv. Øvrige funktioner Kilde: Danmarks Statistik: ORGOUT51 og egne beregninger. DANSK ERHVERV 8

9 OM DENNE UDGAVE Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst er 8. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 10. april OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Michael H.J. Stæhr på eller tlf REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.D., cand. scient. oecon.; chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon.; politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol.; analysekonsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA og økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. NOTER i Piscitello & Santangelo (2011): R&D Offshoring and Knowledge Production at Home. I: Contrctor, Farok J.; Kumar, Vikas; Kundu, Sumit & Andersen, Torben (red.): Global Outsourcing and Offshoring. An integrated Approach to Theory and Corporate Strategy. Cambridge: Cambridge University Press. ii Økonomi- og Erhvervsministeriet (2011): Internationale virksomheder i Danmark. I: Økonomisk tema, vol. 11, maj DANSK ERHVERV 9

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv.

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv. KOLOFON OM DENNE PUBLIKATION De danske hoteller 360º er Dansk Erhvervs gennemgang og analyse af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Analysen er udarbejdet

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Svensk hjemmeservice er sund fornuft Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere