Hovedelementer. i 2. halvår Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal Modelmæssig resultatprognose for Eventuelle henvendelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:"

Transkript

1 Topdanmarks halvårsrapport for august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0 kr. til 64,8 kr. Combined ratio blev forbedret fra 89,8 til 87,6. Eksklusive afløbsgevinster blev combined ratio forbedret fra 91,1 til 89,5. Præmieindtægten steg med 1,2 % i skadeforsikring og 1,9 % i livsforsikring. Finanstilsynet har pr. 12. juni 2012 pålagt danske forsikringsselskaber at opgøre værdien af hensættelserne ud fra en ny rentekurve. Dette har medført en kursgevinst på 76 mio. kr. i skadeforsikring. 2. kvartal 2012 Resultat efter skat: 285 mio. kr. (Q2 2011: 301 mio. kr.). Resultat pr. aktie: 22,1 kr. (Q2 2011: 21,8 kr.). Combined ratio: 84,9 (Q2 2011: 86,6). Combined ratio eksklusive afløbsgevinster: 86,8 (Q2 2011: 88,1). Udvikling i præmieindtægt: Skadeforsikring 1,7 %, livsforsikring -3,5 %. Modelmæssig resultatprognose for 2012 Præmieudviklingen i skadeforsikring og udviklingen i løbende præmie i livsforsikring forudsættes uændret at ligge på henholdsvis 1-2 % og omkring -5 %. Den forudsatte combined ratio for 2012 justeres fra omkring 91 til omkring 90. Den forudsatte combined ratio er eksklusive afløbsresultat i 2. halvår Den modelmæssige resultatprognose for 2012 opjusteres fra mio. kr. til mio. kr. efter skat svarende til et resultat pr. aktie på 106 kr. Det forudsatte resultat for 2012 er før afløbsresultat i 2. halvår I den modelmæssige resultatprognose for 2012 er skyggekontoen i livsforsikring øget med 144 mio. kr. i forhold til den tidligere resultatprognose, og skyggekontoen udgør herefter 244 mio. kr. ved udgangen af Skyggekontoen kan indtægtsføres på et senere tidspunkt. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Tilbagekøbsprogrammet for 2012 øges med 50 mio. kr. til mio. kr. svarende til en udlodningsprocent på 10,7. Der er tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 550 mio. kr., og der resterer således 900 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for I en webcast præsenterer adm. direktør Christian Sagild finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden. Med udgangspunkt i halvårsrapporten og webcast afholdes telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til adm. direktør Christian Sagild og koncerndirektør Lars Thykier. Telefonkonferencen foregår på engelsk. Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til: UK dial-in-nummer: +44 (0) US dial-in-nummer: minutter før konferencens start. Bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference og oplys reference eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen. Eventuelle henvendelser: Christian Sagild, adm. direktør Direkte telefon: Lars Thykier, koncerndirektør Direkte telefon: Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør Direkte telefon: , mobil: side 1 af 26

2 Indhold Ledelsesberetning 1 Hovedelementer 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår Resultat for 2. kvartal Skadeforsikring 8 Livsforsikring 9 Investeringsaktiviteter 11 Moderselskabet m.v. 11 Skat 11 Solvens II 11 Modelmæssig resultatprognose for Tilbagekøb af Topdanmark-aktier 13 Finanskalender 14 Anvendt regnskabspraksis Regnskab for 1. halvår 2012 Koncernen 15 Resultatopgørelse 16 Totalindkomstopgørelse 17 Aktiver 18 Passiver 19 Pengestrømsopgørelse 20 Egenkapitalopgørelse 21 Segmentoplysninger 22 Noter Regnskab for 1. halvår 2012 Moderselskabet 23 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 24 Balance 25 Disclaimer 26 Ledelsespåtegning Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon Telefax CVR-nr Internet: side 2 af 26

3 Hoved- og nøgletal Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultater: Skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat Egenkapital moderselskabet primo Resultat Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret aflønning Andre egenkapitalbevægelser Egenkapital moderselskabet ultimo Udskudt skat af sikkerhedsfonde Egenkapital koncernen ultimo Ansvarlig kapital, moderselskabet*) Aktiver i alt, moderselskabet Aktiver i alt, koncernen Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Finansielle nøgletal (moderselskabet) Resultat efter skat i pct. af egenkapitalen 21,1 6,1 5,4 14,8 16,5 Resultat efter skat pr. aktie (kr.) 74,4 21,8 22,1 52,0 64,8 Resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) 74,4 21,8 22,1 51,9 64,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 368,7 362,2 413,3 362,2 413,3 Tilbagekøb af egne aktier pr. aktie (kr.) 84,3 19,3 12,3 57,5 40,5 Børskurs ultimo Gennemsnitligt antal aktier (1.000) Gennemsnitligt antal aktier udvandet (1.000) Antal aktier ultimo (1.000) Nøgletal skadeforsikring Bruttoerstatningsprocent 78,2 65,8 69,6 69,2 69,8 Nettogenforsikringsprocent -3,6 4,6-1,0 4,6 1,5 Skadeforløb 74,6 70,4 68,7 73,8 71,3 Bruttoomkostningsprocent 15,7 16,2 16,3 16,0 16,2 Combined ratio 90,3 86,6 84,9 89,8 87,6 Operating ratio 89,6 86,8 84,7 88,9 87,2 *) Egen- og lånekapital side 3 af 26

4 Resultat for 1. halvår 2012 Topdanmarks resultat efter skat steg fra 726 mio. kr. i 1. halvår 2011 til 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 en stigning på 16,6 %. Resultatet pr. aktie steg med 24,8 % til 64,8 kr. Resultatet før skat steg fra 966 mio. kr. til mio. kr. Det forsikringstekniske resultat steg med 27 mio. kr. til 336 mio. kr. Forbedringen i skadeforløbet er sket trods en negativ påvirkning fra det lavere renteniveau i kvartalet. Investeringsafkastet faldt trods den omtalte kursgevinst på 76 mio. kr. med 18 mio. kr. i 2. kvartal Det forsikringstekniske resultat steg med 75 mio. kr. til 558 mio. kr. Udviklingen var positivt påvirket af et generelt forbedret skadeforløb. Investeringsafkastet steg med 92 mio. kr. Heraf skyldes 76 mio. kr. en kursgevinst som følge af introduktionen af en ny rentekurve, som danske forsikringsselskaber fra 12. juni 2012 anvender til diskontering af hensættelserne. Resultatet af livsforsikring faldt med 45 mio. kr. til 93 mio. kr. Tilbagegangen skyldes hovedsagelig, at der i 1. halvår 2012 er henført 58 mio. kr. til skyggekonto mod 14 mio. kr. i 1. halvår Af de 58 mio. kr. kan 50 mio. kr. indtægtsføres på et senere tidspunkt, når investeringsafkastet er tilstrækkeligt højt, mens indtægtsførsel af de sidste 8 mio. kr. er betinget af overskud i de berørte omkostnings- og risikogrupper. Resultatet af livsforsikring faldt med 31 mio. kr. Der blev i 2. kvartal 2012 overført 27 mio. kr. til skyggekontoen, mens der i 2. kvartal 2011 omvendt blev indtægtsført 4 mio. kr. fra skyggekontoen. Udvikling i resultat før skat 2. kvartal 2. kvartal Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Udvikling i resultat før skat Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Resultat for 2. kvartal 2012 Resultatet for 2. kvartal 2012 blev 285 mio. kr. mod 301 mio. kr. i samme kvartal året før. Før skat faldt resultatet fra 401 mio. kr. til 377 mio. kr. Tilbagegangen dækker over en fremgang i det forsikringstekniske resultat, mens investeringsafkastet og resultatet af livsforsikring faldt. Skadeforsikring Præmieindtægt Præmieindtægten i 1. halvår 2012 steg med 1,2 % til mio. kr. Præmieindtægten var på linje med det forudsatte, og Topdanmark forventer fortsat en fremgang i præmieindtægten for hele 2012 på 1-2 %. Skadeforløb Skadeforløbet blev forbedret fra 73,8 i 1. halvår 2011 til 71,3 i 1. halvår Skadeudgifterne til vejrligsrelaterede skader lå på 33 mio. kr. mod 76 mio. kr. i 1. halvår 2011, hvilket påvirkede skadeforløbet positivt med 1,0 pct.point. Afløbsgevinster f.e.r. blev 85 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod 55 mio. kr. i 1. halvår I forhold til 1. halvår 2011 påvirkede afløbsresultatet skadeforløbet positivt med 0,7 pct.point. side 4 af 26

5 Negative præmiereguleringer (regulering af tidligere års præmie) var 31 mio. kr. lavere end i 1. halvår 2011 og forbedrede skadeforløbet med 0,4 pct.point. Forløbet på brand lå 32 mio. kr. bedre end i 1. halvår 2011, hvilket forbedrede skadeforløbet med 0,7 pct.point. Omfanget af brandskader lå bedre på privat- og landbrugssegmentet, mens erhvervssegmentet var ramt af flere større brandskader. Skadeforløbet på bilforsikring blev forbedret med 0,2 pct.point påvirket af den milde vinter i 1. kvartal Prisforhøjelser medførte en forbedring af skadeforløbet på 0,2 pct.point. Rentekurven, der anvendes til diskontering af erstatningsreserverne, lå lavere i 1. halvår 2012 end i 1. halvår 2011, hvilket har forværret skadeforløbet med 1,6 pct. point. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten steg fra 16,0 til 16,2. Stigningen i omkostningsprocenten skyldes investering i øget afsætningskraft på privatsegmentet jf. afsnittet Segmentrapportering Privat. Combined ratio Combined ratio blev forbedret fra 89,8 i 1. halvår 2011 til 87,6 i 1. halvår Eksklusive afløbsgevinster blev combined ratio forbedret fra 91,1 til 89,5. Genforsikring Genforsikringsprogrammet vedrørende storm er fornyet for perioden 1. juli og et år frem og ligger uændret på 5,1 mia. kr. inklusive et selvbehold på 100 mio. kr. Yderligere oplysninger om stormprogrammet fremgår af "Genforsikring" (pdf-fil) på Investor Risikostyring. Udvikling i 2. kvartal 2012 Præmieindtægten steg med 1,7 % til mio. kr. side 5 af 26

6 Skadeforløbet blev forbedret fra 70,4 i 2. kvartal 2011 til 68,7 i 2. kvartal Forbedringen skyldes et generelt bedre skadeforløb. Navnlig var forløbet på brand bedre end i samme kvartal sidste år (1,7 pct.point). Omvendt påvirkede det lavere renteniveau skadeforløbet negativt med 1,9 pct.point. Omkostningsprocenten steg fra 16,2 til 16,3. Combined ratio blev forbedret fra 86,6 i 2. kvartal 2011 til 84,9 i 2. kvartal Eksklusive afløbsgevinster faldt combined ratio fra 88,1 til 86,8. Hovedtal Skadeforsikring Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat Andre poster Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 78,2 65,8 69,6 69,2 69,8 Nettogenforsikringsprocent -3,6 4,6-1,0 4,6 1,5 Skadeforløb 74,6 70,4 68,7 73,8 71,3 Bruttoomkostningsprocent 15,7 16,2 16,3 16,0 16,2 Combined ratio 90,3 86,6 84,9 89,8 87,6 Operating ratio 89,6 86,8 84,7 88,9 87,2 Segmentrapportering Privat Privat udbyder forsikringer til private husstande i Danmark. Præmieindtægten faldt med 0,2 % i 1. halvår 2012 til mio. kr. bl.a. på grund af et fald i præmieindtægten på syge- og ulykkesforsikring (SUL) og motorforsikring. I 2. kvartal 2012 lå præmiefremgangen på 1,3 %. distributionen har medført et vist tab af salgsmomentum i 1. halvår af 2012, men ventes gradvist at styrke distributionskraften i løbet af den resterende del af 2012 og i Skadeforløbet blev forbedret med 4,5 pct.point til 70,2. Afløbsresultatet lå på 65 mio. kr. mod et tab på 21 mio. kr. i 1. halvår 2011 svarende til en positiv påvirkning af skadeforløbet på 3,6 pct.point. Hertil kom færre vejrligsrelaterede skader og et bedre forløb på brand. Præmieudviklingen på privatsegmentet lå på linje med det forudsatte. Som oplyst i årsrapporten for 2011 har Topdanmark ændret distributionsaftalen med Danske Bank og har gennemført en centralisering af salget gennem egne salgskanaler på privatsegmentet. Disse omlægninger af Omkostningsprocenten steg fra 15,8 til 16,2 på grund af de nævnte distributionsmæssige omlægninger samt en udvidelse af salgskorpset. Combined ratio blev forbedret fra 90,5 i 1. halvår 2011 til 86,5 i 1. halvår Eksklusive afløbsgevinster faldt combined ratio fra 89,6 til 89,2. side 6 af 26

7 Privat Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 79,1 72,2 69,8 72,9 70,9 Nettogenforsikringsprocent -4,7 1,7-0,8 1,7-0,7 Skadeforløb 74,4 73,9 69,0 74,7 70,2 Bruttoomkostningsprocent 15,8 16,4 16,5 15,8 16,2 Combined ratio 90,2 90,3 85,4 90,5 86,5 Operating ratio 89,5 89,4 85,2 89,6 86,2 Erhverv og Industri Erhverv og Industri udbyder forsikringer til danskbaserede erhvervs-, landbrugs- og industrivirksomheder. Præmieindtægten steg med 3,0 % til mio. kr. Væksten i 2. kvartal var 2,2 %. Præmiefremgangen var positivt påvirket af færre negative præmiereguleringer vedrørende tidligere år og et bedre salg via egne salgskanaler. Skadeforløbet blev forbedret med 0,1 pct.point til 72,8. Hovedårsagen til forbedringen var, at Danmark ikke blev ramt af større vejrligsrelaterede skader i 1. halvår 2012, hvilket medførte en forbedring på 1,0 pct.point. Omfanget af brandskader steg på grund af flere store brandskader på erhvervssegmentet skader som dog i vidt omfang blev dækket af genforsikringskontrakterne. Afløbsresultatet faldt fra 75 mio. kr. i 1. halvår 2011 til 20 mio. kr. i 1. halvår 2012, hvilket påvirkede skadeforløbet negativt med 2,8 pct.point. Omkostningsprocenten faldt 0,1 pct.point til 16,2. Combined ratio faldt fra 89,2 i 1. halvår 2011 til 89,0 i 1. halvår Eksklusive afløb blev combined ratio forbedret fra 93,1 til 90,0. Erhverv og Industri Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 77,1 58,4 69,6 64,7 68,7 Nettogenforsikringsprocent -2,2 8,0-1,1 8,1 4,1 Skadeforløb 74,9 66,4 68,5 72,9 72,8 Bruttoomkostningsprocent 15,6 16,0 16,0 16,3 16,2 Combined ratio 90,5 82,4 84,5 89,2 89,0 Operating ratio 89,8 81,5 84,2 88,1 88,6 side 7 af 26

8 Livsforsikring Resultatet af livsforsikring blev et overskud på 93 mio. kr. for 1. halvår 2012 mod et overskud på 138 mio. kr. for samme periode sidste år. Investor Forretningsforhold Livsforsikring Topdanmarks overskudsprincip for livsforsikringsaktiviteterne. Tilbagegangen i resultatet skyldes hovedsagelig, at der i 1. halvår 2012 blev overført 58 mio. kr. til skyggekontoen mod 14 mio. kr. i 1. halvår Resultatet af livsforsikringsaktiviteterne består af summen af overskuddene fra Liv I og Liv V tillagt finansieringsresultatet i Liv Holding. Disse overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabernes overskudsprincip, jf. Størstedelen af kunderne er fordelt på tre selskaber: Liv I, Liv V og Link. Forsikringer tegnet siden 1. juli 1994 med ydelsesgarantier på 2,5 %, 1,5 % og 0,5 % er placeret i Liv I, der samtidig er det selskab, hvor nye kunder med ydelsesgarantier indtegnes. For ordninger med markedsrente indtegnes kunderne i Topdanmark Link. Ordninger fra før 1. juli 1994, som indeholder ydelser baseret på en 4,5 % opgørelsesrente, er placeret i Liv V. Resultat Livsforsikring 1. halvår 1. halvår Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført skyggekonto Andet 3 12 Resultat af livsforsikring Skyggekonto ultimo Afkastet af kundemidler før PAL i 1. halvår 2012 var 2,6 % i Liv I og 6,0 % i Liv V. Egenkapitalens investeringsafkast var 2,3 % i 1. halvår 2012 i Liv I og 2,1 % i Liv V. Egenkapitalens investeringsafkast afviger fra afkastet af kundemidler, da der investeres ud fra forskellige investeringsstrategier via særskilte beholdninger opdelt mellem kunderne og egenkapitalen eksempelvis investerer egenkapitalen p.t. ikke i aktier og er ikke involveret i instrumenter til afdækning af garantiforpligtelserne. Risikotillægget for 1. halvår 2012 udgjorde i henhold til anmeldelserne til Finanstilsynet 86 mio. kr. Det realiserede resultat i Liv I og Liv V var ikke tilstrækkeligt til fuld indtægtsførsel af risikotillæg i alle kontributionsgrupperne. Der blev således henført 50 mio. kr. til skyggekonto til senere indtægtsførsel. Herudover er der henført 8 mio. kr. til skyggekonto som følge af underskud i omkostnings- og risikogrupper. Beløbene på skyggekonto vil blive indtægtsført, efterhånden som der konstateres overskud i de kontributionsgrupper, hvor der er hensat til skyggekonto. Præmieudvikling Bruttopræmierne for koncernen udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2012 mod mio. kr. i 1. halvår 2011, hvilket svarer til en stigning på 1,9 %. Topdanmark Livsforsikrings fokus er rettet mod præmiefremgang på løbende præmier. Det er præmier, der indbetales år efter år typisk i forbindelse med firmaaftaler, hvor firmaet løbende indbetaler på medarbejdernes pensionsordninger. De løbende præmier udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2012 mod mio. kr. i 1. halvår 2011 svarende til et fald på 8,3 %. Engangsindskud udgjorde 530 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod 390 mio. kr. i 1. halvår 2011 svarende til en stigning på 35,7 %. side 8 af 26

9 Af de samlede præmieindtægter indgik præmieindtægter på markedsrenteprodukter med 616 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod 510 mio. kr. i 1. halvår 2011 svarende til en stigning på 21,0 %. Stigningen i præmieindtægterne på markedsrenteprodukter kan henføres til engangsindskud, som steg fra 246 mio. kr. i 1. halvår 2011 til 353 mio. kr. i 1. halvår Markedsrenterelaterede produkter udgjorde 61,5 % af nytegningen i 1. halvår 2012 mod 55,7 % i 1. halvår I kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012 blev der forudsat en tilbagegang i løbende præmier i 2012 på omkring 5 %. Dette fastholdes på baggrund af udviklingen i 1. halvår Ændret diskonteringskurve I forbindelse med pålægget om anvendelse af ny rentekurve pr. 12. juni stillede Finanstilsynet en række krav til branchen, herunder at der bliver lagt loft over bonustilskrivningen, således at der maksimalt kan udbetales en kontorente på 2 % før PAL på ordninger i gennemsnitsrentemiljøet gældende indtil 1. januar Som konsekvens heraf er kontorenten i Liv I pr. 1. juli 2012 nedsat til 1,8 % før PAL, hvormed den kommer på niveau med andre større liv- og pensionsselskaber. Kontorenten i Liv V er pr. 1. juli 2012 nedsat til 2,0 % før PAL. Nedsættelserne vil ikke påvirke den minimumsbetaling, som kunderne er garanteret, når de går på pension. Kursværn Kursværn er en midlertidig foranstaltning i perioder, hvor markedsværdien af kundernes aktiver er lavere end summen af kundernes depoter, og tjener alene det formål, at der sker en korrekt opgørelse af tilbagekøbsværdien for kunder, der vil ud af ordningen før tid. Hvis en kunde vil ud af en pensionsordning før tid, indgår kursværnet i opgørelsen af forsikringens tilbagekøbsværdi, således at kunden ikke får nogen af de tilbageblivende kunders midler med sig. Kursværn gælder kun gennemsnitsrentepensionsprodukter og fradrages ikke ved pensionering, dødsfald og invaliditet. Udviklingen på de finansielle markeder med aktiekursfald og faldende renteniveau har betydet, at det var nødvendigt at indføre kursværn i Liv I. Så længe der er kursværn, overføres risikotillægget fra den pågældende rentegruppe til skyggekonto, hvorfra det kan indtægtsføres, når kursværnet er ophævet. Der har ikke på noget tidspunkt været kursværn i Liv V. Udvikling i 2. kvartal 2012 Resultat af livsforsikring faldt fra 72 mio. kr. i 2. kvartal 2011 til 41 mio. kr. i 2. kvartal Forværringen skyldes primært, at stort set hele risikoforrentningen i Liv I henføres til skyggekonto i 2. kvartal Resultat Livsforsikring 2. kvartal 2. kvartal Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført skyggekonto Andet -5 3 Resultat af livsforsikring Investeringsaktiviteter Topdanmark-koncernen eksklusive livsforsikring Resultatet af investeringsvirksomhed i Topdanmark-koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde 581 mio. kr. i 1. halvår 2012 inklusive kursregulering af hensættelser og indtægter fra associerede virksomheder, men før overfør- sel til forsikringsteknisk resultat. I 1. halvår 2011 udgjorde det tilsvarende investeringsafkast 558 mio. kr. Det er Topdanmarks politik at acceptere et vist niveau af finansiel risiko, hvilket skal ses i sammenhæng med den stærke likviditetsposition og den stabile, høje indtjening side 9 af 26

10 fra forsikringsdriften. Topdanmark har bl.a. investeret i aktier, ejendomme og CDO's med henblik på at opnå en forbedring af det gennemsnitlige investeringsafkast. Afkastet af de væsentligste aktivkategorier i 1. halvår 2012 fremgår af nedenstående tabel. Investeringsafkast Beholdning 30. juni mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast H Afkast H mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,4 0, ,1-4 -1, ,2 33 9,7 Udenlandske aktier 0,8 0, , ,5 38 4,6 46 6,0 Stats- og realkreditobligationer 12,1 11,6 80 0,7 57 0, , ,2 Kreditobligationer 0,8 0,5 0-0,3 4 1,0 24 3,1 40 8,3 CDO's 0,8 0,7 48 6,2 23 3, , ,8 Ejendomme 1,3 1,4 19 1,4 12 0,8 48 3,6 29 2,1 Aktiver vedr. SUL 1,8 2,0 42 2,4 36 1,9 80 4,7 62 3,2 Pengemarked m.m. 2,9 5,1 8 0,2-7 -0,3 16 0,7 6 0,2 Ansvarlig kapital -1,2-1, , , , ,7 Rentebærende gæld -2,0-2,5-6 -0,3-3 -0, ,5-8 -0,3 17,6 18, ,8 66 0, , ,1 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). Fra 2012 opgøres afkast vedr. SUL før pensionsafkastskat, hvor det i 2011 blev opgjort efter pensionsafkastskat. Sammenligningstal for 2011 er tilpasset. Aktieeksponeringen udgjorde 630 mio. kr. efter skat (840 mio. kr. før skat), når der ses bort fra associerede virksomheder, og når påvirkningen af afledte finansielle instrumenter indregnes. Aktieporteføljerne er veldiversificerede og uden større enkeltpositioner. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i OMXCCAP for danske aktier, som pr. 30. juni 2012 udgjorde ca. 30 % af porteføljen, og i MSCI World i originalvaluta for udenlandske aktier. Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i AAA-ratede danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Danske forsikringsselskaber og pensionskasser har siden 31. oktober 2008 opgjort værdien af hensættelserne ved brug af en diskonteringsrente, som findes ved sammenvejning af swaprenten og den optionsjusterede rente på danske realkreditobligationer. Gældende fra juni 2012 er kurven tilpasset, idet der fra 20-års-punktet er indarbejdet konvergens mod en fast forwardrente på 4,2 %. Investeringsresultatet for 1. halvår 2012 er positivt påvirket af den ændrede diskonteringskurve, idet erstatningshensættelserne opgjort med den nye kurve var 76 mio. kr. mindre end opgjort med den hidtidige kurve. Porteføljen består altovervejende af realkreditobligationer af høj kvalitet, og der er således sammenhæng mellem investeringsafkast og diskonteringsrente. Kategorien stats- og realkreditobligationer udgøres primært af danske realkreditobligationer og kursregulering af de forsikringsmæssige hensættelser. Herudover indgår statsobligationer, covered bonds samt afledte finansielle renteinstrumenter. Covered bonds er AAA-ratede realkreditobligationer, hvor lånets størrelse ikke kan overstige 70 % af værdien af pantet. Falder værdien af pantet så meget, at side 10 af 26

11 kravet ikke er opretholdt, stiller det udstedende institut yderligere sikkerhed. Kreditobligationer med en rating under BBB (232 mio. kr.) udgøres af senior secured banklån og high yield-obligationer, hvoraf en del er konvertible, og ansvarlig bankkapital udstedt af EU-banker. Kreditobligationer med en rating på BBB og A (231 mio. kr.) udgøres af almindelige og konvertible erhvervsobligationer, policer på livrenter samt ansvarlig bankkapital udstedt af EU-banker. Kreditobligationer med en rating højere end A (11 mio. kr.) udgøres af konvertible obligationer. De underliggende aktiver i CDO's består for størstedelens vedkommende af senior secured banklån, mens den resterende del især udgøres af CDO's med investment grade-investeringer som underliggende aktiv. Løbetiden for investeringerne i CDO's afhænger af udviklingen i de underliggende aktivers betalinger, der igen er afhængige af udviklingen i den generelle økonomi, og det er derfor ikke muligt at angive en løbetidsfordeling for porteføljen. Ejendomsporteføljen består hovedsagelig af domicilejendomme (847 mio. kr.), lejeboliger (366 mio. kr.), udlejede kontorejendomme (68 mio. kr.) samt ejendomme udlejet til hoteldrift (121 mio. kr.). Bolig- og hotellejemålene kan opsiges med kort varsel, men genudlejning vurderes at være uproblematisk. Kontorejendommene er udlejet på kontrakter, som er uopsigelige indtil Porteføljens samlede udlejningsprocent ligger over 99. Ejendommene værdiansættes efter Finanstilsynets regler, dvs. til markedsværdi under hensyntagen til huslejeniveau og løbetid på lejekontrakterne. Kategorien "Aktiver vedr. SUL" omfatter de til syge- og ulykkeshensættelsernes størrelse svarende investeringer i Topdanmark Livsforsikring. "Pengemarked m.m." består hovedsagelig af pengemarkedsindskud og koncernmellemregninger, men omfatter også resultatet af valutapositioner. "Ansvarlig kapital" omfatter hybridkapital udstedt af moderselskabet og ansvarlige lån udstedt af Topdanmark Forsikring. "Rentebærende gæld" omfatter gæld herudover. Moderselskabet m.v. Moderselskabet Topdanmark udøver ikke selvstændig aktivitet. Til resultatet i moderselskabet Topdanmark henregnes resultatet af datterselskaber uden for forsikring (primært Topdanmark Kapitalforvaltning) samt finansieringsomkostninger. Resultatet faldt fra 5 mio. kr. til -2 mio. kr. Tilbagegangen skyldes hovedsagelig en ejendomsopskrivning i Topdanmark Invest i 1. kvartal 2011 på 10 mio. kr. Skat Skatteudgiften udgjorde 233 mio. kr. af et før-skat-resultat på mio. kr. Det svarer til en effektiv skatteprocent på 21,6 % mod 24,8 % i 1. halvår Den lavere skatteprocent skyldes, at halvårets gevinst på aktier er modregnet i ikke-aktiverede skattemæssige tab på aktier fra tidligere år. Solvens II Det er fortsat Topdanmarks opfattelse, at en solvenskapital på 4,7 mia. kr. vil være tilstrækkelig ved overgangen til Solvens II, såfremt Topdanmarks interne model bliver godkendt. Såfremt den interne model mod forventning ikke bliver godkendt i første omgang, er det ligeledes fortsat Topdanmarks opfattelse, at kravet til solvenskapital vil være mio. kr. højere beregnet på grundlag af standardmodellen. Denne potentielle forøgelse af kapitalkravet kan i store træk dækkes ind via allerede udstedt tier 2 kapital suppleret med en vis tilpasning af den finansielle risiko. Modelmæssig resultatprognose for 2012 Topdanmark har ikke tradition for at offentliggøre egentlige resultatforventninger. I stedet oplyses, på hvilket niveau, resultatet forventes at ligge, såfremt en række forudsætninger om afkast på de finansielle markeder opfyldes. Afkastet på de finansielle markeder ændrer sig på daglig basis, og Topdanmarks modelmæssige resultatprognose afviger derfor fra de faktiske forventninger allerede på det tidspunkt, hvor resultatprognosen offentliggøres. Topdanmark oplyser derfor supplerende, hvorledes afvigelser fra de forudsætninger, der er anvendt i den modelmæssige resultatprognose, vil påvirke resultatniveauet, jf. Investor Risikostyring. side 11 af 26

12 Som det fremgår, er den modelmæssige resultatprognose for investeringsafkastet ikke foretaget ud fra en konkret vurdering af det forventede investeringsafkast frem til årets udløb, men er alene baseret på en langsigtet standardforudsætning for afkast. Skadeforsikring I delårsrapporten for 1. kvartal 2012 blev det oplyst, at Topdanmark for 2012 forudsætter en præmievækst på 1-2 % samt en combined ratio på omkring 91 eksklusive afløbsresultat i kvartal Dette var baseret på følgende forudsætninger: Prisforhøjelser på 17 mio. kr. Herudover har Topdanmark ingen planer om generelle prisforhøjelser ud over normal indeksering. I stedet gennemføres lønsomhedsfremmende tiltag over for den mindre lønsomme del af kundeporteføljen. Et vejrmæssigt normalår med vejrligsrelaterede udgifter på 170 mio. kr. En begrænset stigning i udgifterne til genforsikring. En positiv effekt af lønsomhedsfremmende tiltag. En omkostningsprocent på omkring 16. Et afkast på 2,92 % (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pct.point) af den del af de rentebærende fordringer, der ikke afdækker erstatningshensættelserne. Et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet 11. maj Siden offentliggørelsen af den seneste modelmæssige resultatprognose i delårsrapporten for 1. kvartal 2012 har følgende forudsætninger ændret sig: Der er i 2. kvartal 2012 realiseret afløbsgevinster på 41 mio. kr. svarende til en forbedring af combined ratio på 0,5 pct.point. De vejrligsrelaterede skader var 12 mio. kr., hvilket var 13 mio. kr. lavere end forudsat. Det svarer til en positiv effekt på combined ratio på 0,1 pct.point. Finanstilsynet har pålagt skadeforsikringsselskaberne at opgøre værdien af hensættelserne ud fra en ny rentekurve. Den ny rentekurve medførte en kursgevinst på 76 mio. kr. i 2. kvartal Læs mere om den nye rentekurve på Investor Relevante links. Introduktionen af den ny rentekurve vil endvidere påvirke combined ratio fra 1. juli. Dette vil medføre en positiv påvirkning af combined ratio for hele 2012 på 0,1 pct.point. Renteniveauet er faldet svarende til en forværring af combined ratio på 0,1 pct.point. Skadeforløbet i 2. kvartal 2012 lå generelt lidt bedre end forudsat, hvilket forbedrede skadeforløbet for hele 2012 med 0,4 pct.point. I perioden 11. maj 2012 til 10. august 2012 (prognosedatoen for halvårsrapporten) har finansafkastet før skat udviklet sig 130 mio. kr. bedre end forudsat bl.a. på grund af skiftet i rentekurven. For skadeforsikring opretholdes forudsætningen om en præmiefremgang på 1-2 %, mens den forudsatte combined ratio forbedres fra omkring 91 til omkring 90. Den forudsatte combined ratio er eksklusive afløbsresultat i 2. halvår Livsforsikring I delårsrapporten for 1. kvartal 2012 blev der forudsat et resultat af livsforsikring på mio. kr. før skat. Dette var baseret på følgende forudsætninger: En tilbagegang i løbende præmier på omkring 5 %. Indtægtsførsel af risikotillæg på 170 mio. kr. Indtægtsførsel af 20 mio. kr. fra skyggekontoen, som herefter vil udgøre 100 mio. kr. ultimo Siden offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2012 har følgende forudsætninger ændret sig: Det forudsættes, at der ikke kan indtægtsføres fra skyggekontoen. Det forudsættes, at der kan indtægtsføres risikotillæg på 65 mio. kr. 125 mio. kr. er overført til skyggekontoen. Prognosen for skyggekontoen er øget med 144 mio. kr. til 244 mio. kr. ultimo Samlet forudsættes et resultat af livsforsikring på mio. kr. før skat. Resultatet er meget følsomt over for udsving i investeringsafkastet. Risikotillæg og skyggekonto opgøres først endeligt i forbindelse med årsrapporten for Koncernresultat i alt Samlet opjusteres Topdanmarks modelmæssige resultatprognose for 2012 med 50 mio. kr. til mio. kr. efter skat. Det svarer til et resultat pr. aktie på 106 kr. Det forudsatte resultat for 2012 er før afløbsresultat for 2. halvår Den modelmæssige resultatprognose er under forudsætning af et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet den 10. august Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der dækker de diskonterede hensættelser, netop side 12 af 26

13 er tilstrækkeligt til at dække diskontering og kursreguleringer af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på 2,3 % (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pct.point). Resultatprognose 2012 Mio. kr Prognose for maj 2012 Prognose for august 2012 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Tilbagekøbsprogrammet for 2012 øges med 50 mio. kr. til mio. kr. Det svarer til en udlodningsprocent/buyback yield på 10,7 % (beregnet ud fra de allerede realiserede tilbagekøbskurser og kursen på Topdanmark-aktien 10. august 2012). alisere aktieoptioner. Hertil kommer, at Topdanmark ikke tilbagekøber egne aktier i yderligere tre dage efter rapporten for kvartal 2012 på grund af tildeling af medarbejderaktier. Af tabellen fremgår, hvornår Topdanmark kan tilbagekøbe egne aktier. På nuværende tidspunkt er der tilbagekøbt Topdanmarkaktier for 550 mio. kr., og der resterer derfor 900 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for Antallet af Topdanmark-aktier udgør stk. aktier. Topdanmarks beholdning af egne aktier udgør stk. aktier, hvorfor antallet af stemmeberettigede Topdanmark-aktier pr. 10. august 2012 udgjorde stk. aktier. Topdanmark indledte tilbagekøbsprogrammet i 1998 og har siden vedtaget at annullere egne aktier for 10,4 mia. kr. Det svarer til, at aktiekapitalen er nedskrevet med 66,6 %. Gennemsnitskursen for de aktier, der er nedskrevet er 378. Det gennemsnitlige buy-back yield i årene har ligget på 9,5 % om året. Topdanmark køber ikke egne aktier i perioder, hvor selskabet er insider, og i perioder på tre uger inden offentliggørelsen af et perioderegnskab. Endvidere tilbagekøber Topdanmark ikke egne aktier i en periode på fem bankdage efter hver kvartalsmeddelelse, hvor ledelsen kan re- Tilbagekøb af aktier er muligt 29. aug okt nov feb mar apr maj jul Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 31. jul aug okt nov feb mar apr maj jul aug Finanskalender Delårsrapport kvartal Årsrapport Indsendelsesfrist for emner til dagsordenen på generalforsamling Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Halvårsrapport side 13 af 26

14 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. halvår 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2011, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring i regnskabsmæssige skøn Arbejdsskade løntal og rente I arbejdsskadeforsikring har den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige udbetalinger til og med 2011 været opgjort ud fra en forudsætning om, at løntal og rente på realkreditobligationer kunne prognosticeres som henholdsvis forwardinflationen og forwardswaprenten med faste tillæg. Modellen er fra og med 2012 ændret således, at der nu anvendes et konkret skøn for udviklin- gen i de enkelte år. Størrelsen af de samlede arbejdsskadehensættelser er ikke påvirket af modelændringen. Ændret diskonteringskurve Forsikringsmæssige hensættelser og andre hensættelser er ultimo perioden opgjort med Finanstilsynets ændrede diskonteringskurve, hvor der for løbetider over 20 år ekstrapoleres mod en fast forward rente på 4,2 %. Den ændrede diskonteringskurve har medført en reduktion i erstatningshensættelserne på 76 mio. kr., som indgår i investeringsafkast i skadeforsikring, samt en reduktion i livsforsikringshensættelserne på 102 mio. kr., som i al væsentlighed er hensat til kollektivt bonuspotentiale eller tilbageført til livsforsikringshensættelserne som reduceret forbrug af bonuspotentiale på fripoliceydelser. Delårsrapporten er urevideret og har ikke været genstand for review. side 14 af 26

15 Resultatopgørelse Koncernen Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr. Note SKADEFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt TEKNISK RESULTAT AF SKADEFORSIKRING LIVSFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier f.e.r Overført investeringsafkast f.e.r Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Bonus Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt TEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING side 15 af 26

16 Resultatopgørelse Koncernen Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr IKKE-FORSIKRINGSTEKNISK VIRKSOMHED Teknisk resultat af skadeforsikring Teknisk resultat af livsforsikring Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Omkostninger i.f.m. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skadeforsikringsvirksomhed Pensionsafkastskat Investeringsafkast overført til livsforsikringsvirksomhed Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Resultat pr. aktie (kr.) 74,4 21,8 22,1 52,0 64,8 Resultat pr. aktie udvandet (kr.) 74,4 21,8 22,1 51,9 64,8 Totalindkomstopgørelse koncernen Periodens resultat Opskrivning af domicilejendomme Anden totalindkomst PERIODENS TOTALINDKOMST side 16 af 26

17 Aktiver Koncernen 31. december 30. juni 30. juni Mio. kr IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Obligationer Pantesikrede udlån Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT side 17 af 26

18 Passiver Koncernen 31. december 30. juni 30. juni Mio. kr. Note Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Sikkerhedsfond Andre henlæggelser Reserver, i alt Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat af sikkerhedsfonde HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT GENFORSIKRINGSDEPOTER Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Obligationslån Gæld til kreditinstitutter Gæld til associerede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Afledte finansielle instrumenter Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser 4 side 18 af 26

19 Pengestrømsopgørelse Koncernen Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Pengestrømme fra driften Bruttopræmier Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Pengestrømme fra skadeforsikring Bruttopræmier Forsikringsydelser Omkostninger Afgiven forretning Pengestrømme fra livsforsikring Pengestrømme fra forsikringsvirksomhed, i alt Betalinger vedrørende investeringskontrakter Udbytter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v Renteudgifter m.v Pensionsafkastskat Selskabsskat Andre poster Pengestrømme fra driften, i alt Investeringer Kapitalandele i associerede virksomheder Ejendomme Driftsmidler og immaterielle aktiver Kapitalandele Obligationer Udlån Afledte finansielle instrumenter Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Mellemværender associerede virksomheder Investeringer, i alt Finansiering Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret aflønning Ansvarlig lånekapital Gæld til kreditinstitutter Finansiering, i alt Ændring i likvider Likvider primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Likvider består af følgende regnskabsposter: Likvide beholdninger Indlån i kreditinstitutter De fleste af koncernens selskaber er underlagt gældende lovgivning for forsikringsvirksomhed, hvorfor udlån og placering af penge i et vist omfang er begrænset. I sammenligningstallene for 1. halvår 2011 er bruttopræmier fra skadeforsikring korrigeret ned med 93 mio. kr. og bruttopræmier fra livsforsikring korrigeret op med 93 mio. kr. side 19 af 26

20 Egenkapitalopgørelse Koncernen Mio. kr Opskriv- Andre Aktie- ningshen- Sikker- henlæg- Overført kapital læggelser hedsfond gelser overskud I alt Egenkapital ultimo foregående år Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Annullering af egne aktier Tilbagekøb af egne aktier Salg af medarbejderaktier Udstedelse af aktieoptioner 7 7 Udnyttelse af aktieoptioner Skat 3 3 Øvrige transaktioner Egenkapital 31. december halvår 2011 Egenkapital ultimo foregående år Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Annullering af egne aktier Tilbagekøb af egne aktier Salg af medarbejderaktier Udstedelse af aktieoptioner 7 7 Udnyttelse af aktieoptioner Skat 2 2 Øvrige transaktioner Egenkapital 30. juni halvår 2012 Egenkapital ultimo foregående år Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Annullering af egne aktier Tilbagekøb af egne aktier Salg af medarbejderaktier Udstedelse af aktieoptioner 7 7 Udnyttelse af aktieoptioner Skat 2 2 Øvrige transaktioner Egenkapital 30. juni side 20 af 26

21 Segmentoplysninger Koncernen Resultatopgørelsen Erhverv og Moder Mio. kr. Privat Industri Elim. Skade Liv m.v. Elim. Koncern 1. halvår 2011 Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente* Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat af skade Livsforsikring Bruttopræmier Overført investeringsafkast Ydelser og ændring i hensættelser Omkostninger Resultat af afgiven forretning -4-4 Teknisk resultat af liv Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Overført til teknisk resultat Investeringsafkast Andre poster Resultat før skat Skat -240 Resultat halvår 2012 Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente* Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat af skade Livsforsikring Bruttopræmier Overført investeringsafkast Ydelser og ændring i hensættelser Omkostninger Resultat af afgiven forretning 1 1 Teknisk resultat af liv Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Overført til teknisk resultat Investeringsafkast Andre poster Resultat før skat Skat -233 Resultat 846 *Efter diskontering 116 mio. kr. (1. halvår 2011: 171 mio. kr.) side 21 af 26

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere