Ophavsret (også) på nettet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ophavsret (også) på nettet?"

Transkript

1 19 dec 06 Notat Ophavsret (også) på nettet? Af Anne Louise Schelin, chefjurist i Dansk Journalistforbund Hvad der gælder off-line gælder også on-line! Har du udført en ophavsretsbeskyttet indsats, er det dig, der skal give tilladelse til at der kan tages kopi og hvor mange kopierne kan sælges, udlejes, udlånes eller foræres væk det, du har lavet, må vises offentligt, f.eks. et fotografi, der vises i TV eller på en edb-skærm det, du har lavet må fremføres offentligt, f.eks. i TV eller på nettet som on demand (tilgængeligt ved tilvalg) Det er dine enerettigheder, som også kaldes de økonomiske rettigheder. Det kaldes de, fordi det er enerettighederne, der gør det muligt at tjene penge på den åndelige (immaterielle) indsats. Du har også ret til at blive navngivet på alle kopier og i forbindelse med enhver offentliggørelse. Det, du har skabt, må ikke ændres eller bruges på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for din professionelle integritet eller det stof (værk), som du har lavet. Det er de personlige rettigheder, som også kaldes droit moral eller de ideelle rettigheder. Disse rettigheder kan du ikke frafalde ved aftale, medmindre der er tale om en meget begrænset brug af dit stof i en særlig sammenhæng. Den personlige ophavsret er altid din, også selvom du har overdraget de fleste eller alle dine økonomiske rettigheder. Der er en stærk forbindelse

2 mellem de personlige ophavsrettigheder, medieansvar de presseetiske regler. Hvad er ophavsretsbeskyttet? Artikler, nyhedsgrafik, bladtegninger, fotografier, levende billeder, manuskripter, instruktion & tilrettelæggelse (også producerfunktionen), redigering, illustrationer og tegninger, lysdesign og lyd, tekstning & versionering, koncepter til tv-udsendelser, optræden som studievært, informationsmateriale o.m.a. Næsten alt indhold i de trykte, elektroniske og digitale medier er ophavsretligt beskyttet og derfor er stort set alt det, som f.eks. DJs medlemmer skaber, beskyttet af ophavsretslovens regler. For at være beskyttet, skal det du har lavet bære præg af din individuelle indsats. Viden og nyheder er ikke i sig selv beskyttet. Andre må gerne bruge dine oplysninger, men ikke den form, som du har givet dem. Hvor meget må der citeres uden at spørge om lov? Citatretten spiller en stor rolle i nyhedsformidlingen og i mediernes muligheder for at afspejle den offentlige debat. Citatbestemmelserne er derfor også af stor betydning for mediernes ansatte og freelancere. Det er både vigtigt at vide, hvor grænsen går, når man selv citerer, og når andre citerer fra ens egne værker. Det er tilladt at citere fra et offentliggjort værk i overensstemmelse med god skik og i et omfang, som betinges af formålet. Malerier, tegninger, fotografier, skulpturer o.l. kan der normalt ikke citeres fra med henvisning til den almindelige citatregel. Det skyldes, at et citat som regel enten vil være en udnyttelse af hele værket eller blive til en krænkende ændring af værket og dermed i strid med ophavsretslovens 3, som beskytter mod dette. /1

3 Kollager med fotografier kan i meget begrænset omfang falde ind under citatreglen, men som hovedregel gør de det ikke. Det gælder også sammensmeltning og manipulation af fotos og billeder ved digital teknik, som det ofte ses på nettet. Det kan være helt i orden. Men kun med tilladelse fra fotografen/tegneren. Der er gennem tiden opstået mange myter om et bestemt antal linier, et bestemt antal minutter etc. Men faste kriterier kan ikke bruges. Men det står fast, at citatet skal overholde god skik. Det vil for det første sige, at ophavsmanden skal navngives og kilden skal angives. For det andet indebærer det, at citatet skal opfylde et af de formål, som citatretten forudsætter. Det gælder f.eks. ikke, hvis citatet anvendes i reklamesammenhæng, i anden kommerciel sammenhæng, i politisk øjemed o.l. Omfanget af citatet betinges af formålet. Hvis man er nødt til at gengive en større passage fra en andens artikel eller bog for at dokumentere en påstand i f.eks. en dokumentarfilm, man selv er i gang med, vil det ligge indenfor citatreglens rammer. Hvis man i virkeligheden blot bruger kollegaens stof som fyldekalk og dermed tilegner sig den økonomiske værdi af den andens stof, er det ikke indenfor rammerne. Net nyhedsservice med citater? Nogle af de nye net-tjenester stjæler med arme og ben. Men hvor går grænsen? Hvis en nettjeneste laver egne resuméer, er der ikke tale om citater, men om nyt stof, hvor man blot har tilegnet sig nyhedsindholdet, men selv leveret en ny form. Det er i orden. Hvis man derimod laver en nyhedstjeneste, som i det store og hele består af egentlige citatbidder fra andre medier, er det ikke lovligt, selvom de enkelte citater er ganske korte. Grunden til det er, at citaterne ikke er betinget af et formål (som f.eks. at understøtte en pointe i et selvstændigt værk). 3/1

4 Hvad med links? Og Frames? Et almindeligt link, som fører brugeren hen til en andens hjemmeside, er helt lovlig. Hvis der linkes til en artikel eller andet stof på en måde, så man ikke kan se, at man er ført hen til en anden hjemmeside og derfor må tro, at stoffet tilhører det medie (den hjemmeside), som man er inde på, er det derimod ulovligt. Det falder ikke ind under citatbestemmelsen. Hvis stoffet, der er linket til, vises i en ramme (frame), som er stoffet fremmet, og det ikke klart på anden måde fremgår, at stoffet stammer fra en anden hjemmeside (et andet medie), er det også ulovligt. Der kan både være tale om en krænkelse af ophavsretsloven og en krænkelse af markedsføringsloven. Ved illoyal linking, hvor brugeren føres uden om den anden hjemmesides bannere (reklamer m.m.), kan der være tale om illoyal konkurrence, som kan føre til erstatningssager. Privat kopiering Man har ret til (analog) kopiering til privat brug (familie, venner, snæver kreds af kolleger, mv.). Det er nu også tilladt at tage digital kopi fra stof, der foreligger i digital form, hvis det er til strengt personlig brug. Det vil sige en kopi til sommerhuset eller en kopi til bilen eller til computer nr. i hjemmet o.l. Mange føler at alt burde være frit tilgængeligt på nettet. Hvis lovgiverne virkelig rettede sig efter det, ville det blive helt umuligt at tjene penge på at skrive, fotografere, tegne m.m. og det ville også være umuligt at beskytte autenciteten og integriteten i vores forskning, samfundskritik, kunst m.m. Enkle forholdsregler kan åbne grænserne og gøre det lettere at begå sig på nettet. Hvis alle f.eks. gjorde sig den ulejlighed at notere på deres stof, om det er til fri afbenyttelse eller ej, ville meget være vundet. 4/1

5 Ansatte og freelancere Ophavsret overdrages som altovervejende hovedregel ved frie aftaler. I udgangspunktet har ansatte og freelancere de samme ophavsrettigheder. Men når du lader dig ansætte til at udføre ophavsretsbeskyttet arbejde, indgår du samtidig en stiltiende eller udtrykkelig aftale om at overdrage nogle af de økonomiske udnyttelssrettigheder til arbejdsgiveren. Hvis der ikke står noget om ophavsret i den ansattes overenskomst eller ansættelsesbrev, fastslår retspraksis, at arbejdsgiveren får de ophavsrettigheder, der er nødvendige for at drive den sædvanlige virksomhed. Det kan være at udgive et dagblad, at producere multimedieprodukter, at udsende TV, at lave informationsmateriale for en virksomhed osv. Hvis et dagblad vil udgive en CD-ROM, er det ikke sædvanlig virksomhed. Er du ansat til at lave redaktionelle multimedieprodukter, er det ikke sædvanlig virksomhed, hvis dit stof anvendes til reklame (det vil også som regel være en krænkelse af droit moral). Det er heller ikke sædvanlig virksomhed for et TV-foretagende at udgive videoer til salg i detailhandlen. Men sædvanlig virksomhed ændrer sig, og nye medier opstår som følge af teknologisk udvikling. Når en freelancer afleverer et layout, et fotografi, en artikel, pjece el. andet mod betaling, indgås der også enten en stiltiende eller udtrykkelig aftale. Hvis aftalen ikke er specificeret og betalingen ikke er ekstraordinær høj, siger retspraksis, at betalingen dækker anvendelse en gang i det medie, som freelanceren har leveret stoffet til og ikke mere. På trods af denne regel er det meget vigtigt, at du som freelancer sørger for at bekræfte dine aftaler og de vilkår, du vil have til at gælde, nøjagtigt og skriftligt. 5/1

6 Udgiverne og producenternes kampagne i folketinget i 1995 Da forslaget til en ny ophavsretslov skulle behandles i Folketinget i 1995 forsøgte udgiverne og producenterne for at få indført en bestemmelse i loven, som ville have været et voldsomt indgreb i aftalefriheden. Bestemmelsen ville have betydet, at arbejdsgiveren fik alle rettighederne til den ansattes stof, hvis ikke andet var aftalt. Reglen ville prompte have fået udgiverne til at frigøre sig fra eksisterende aftaler og til at nægte enhver dialog med de ansatte om ophavsret, idet denne negative optræden med stor sandsynlighed ville føre til, at arbejdsgiverne på sigt ville få alle rettighederne til de ansattes stof uden at skulle ulejlige sig med dialog.. DJ og Samrådet for Ophavsret påviste overfor Folketingets partier, at de ansatte ikke blokerer for en medieetisk forsvarlig videreudnyttelse af stoffet og hermed heller ikke for udnyttelse i de nye medier. De mange aftaler med udgivere om videreudnyttelse af stoffet på rimelige betingelser (også på nettet), som vi kunne fremlægge, var af stor betydning. DJ dokumenterede desuden (ved konkrete sager) den store betydning for god presseskik, det har, at de ansatte bevarer nogle rettigheder til det tjenstligt producerede stof. Rettighederne giver medindflydelse på udnyttelsen uden for den sædvanlige virksomhed, og gør det muligt for de ansatte at tage vare på deres ansvar i henhold til medieansvarsloven og de presseetiske regler. Det er de ansatte, der retsforfølger uetisk og krænkende anvendelse af stoffet, selvom virksomhederne også har en retlig platform til at gøre det. Et indgreb i aftalefriheden vil fratage de ansatte denne mulighed og dermed alvorligt svække det presseetiske værn. Bl.a. af disse grunde stemte et meget stort flertal i Folketinget for at bevare aftalefriheden. 6/1

7 Kulturministeriet nedsatte i 003 et udvalg, der bl.a. har til opgave at undersøge, om der siden er opstået et nyt behov for at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven. Betænkningen fra udvalget vil vise, at aftaledækningen er blevet endnu større og at gældende retspraksis på ingen måde har bremset medieudviklingen i Danmark. Det vil forhåbentlig føre til den fornuftige konklusion, at gældende retspraksis fungerer udmærket. Ophavsret og medieetik Din ret til at blive navngivet ved enhver anvendelse af stoffet og beskyttelsen mod, at stoffet ændres eller anvendes på en måde, der krænker din personlige og professionelle integritet er afgørende for at du kan leve op til dit medieansvar og de presseetiske regler. Alle erfaringer viser imidlertid, at det ikke er nok at have de ideelle rettigheder i behold. Tag f.eks. sagen om billedet af det handicappede barn, som fotografen havde lovet kun ville blive offentliggjort i det lokale dagblad. Billedet blev uden fotografens tilladelse bragt i en af formiddagsaviserene. Fotografen rejste sag. Det kunne han, fordi han som ansat kun havde overdraget retten til fotografierne til brug i det pågældende lokale dagblad. Han kunne rejse sagen både med krav om erstatning for økonomisk skade og med krav om godtgørelse for krænkelse af integritetsretten. Dette er af stor betydning, fordi domstolene i nogle tilfælde når frem til, at fotografens professionelle integritet ikke er krænket, selvom anvendelsen i høj grad er belastende for den person, der er motiv på fotografiet eller omtalt i en artikel. De ansattes motivation til at rejse sagerne bliver også styrket af udsigten til en økonomisk erstatning, der kan holde dem skadesløse. Medievirksomhedernes ledelser har ikke fokus på eksternes krænkelser af ophavsrettigheder og de medieetiske problemer, der ofte følger i kølvandet. Desuden gør modsatrettede hensyn sig ofte gældende, fordi det måske er en god annoncør eller samarbejdspartner, der har begået overtrædelsen. 7/1

8 Journalistforbundet har udarbejdet en beskrivelse af en stribe domstolsafgørelser og retsforlig, der handler om sager, der indeholder både en krænkelse af ophavsretten og god medieetik. Bladet går på nettet... hvad så? Når en tekst, en tegning eller et foto digitaliseres eller gengives elektronisk, sker der en kopiering. Den kopiering skal der være tilladelse til fra ophavsmanden. Om et blad har lov til at bruge ophavsretligt beskyttet materiale på nettet eller ej, kommer derfor an på, om der er indgået en aftale, som udtrykkelig eller stiltiende giver tilladelse til det. DJ har både på vegne af freelancere og ansatte indgået en lang række kollektive aftaler, som dækker brug på nettet m.m. En liste over aftalerne kan findes på Freelancere Som freelancer skal du gøre det klart for din kunde eller arbejdsgiver, at udnyttelse på nettet ikke er inkluderet i basistaksten. Det sker bedst ved at anvende en standardformulering i stil med denne: "Materialet er leveret til éngangsproduktion i...(- mediets navn, pjece (oplag) osv.) og må ikke samtidig eller senere udgives digitalt (f.eks. på Internet) eller på anden måde genproduceres, benyttes til andet formål eller overdrages til tredjemand uden udtrykkelig aftale med...(navn på rettighedshaver(e) + adresse, tlf., fax., e-post adresse mv." Du bør være parat med tillæg til basis taksten som betaling for yderligere udnyttelsesrettigheder. DJ har i samarbejde med FreelanceGruppen, PF og øvrige grupper udarbejdet forskellige mini-pjecer om prissætning 8/1

9 i de digitale medier. Freelance journalistik For parallel og samtidig udgivelse af journalistik (minus foto) forlanges der typisk et tillæg, der svarer til ca. 1,5 % af honoraret. For udgivelse på nettet ude af tidsmæssig sammenhæng med den trykte udgave eller ved genudnyttelse i andet medie tillægges der 5-100% alt efter de nærmere omstændigheder. Freelance fotografier Freelancefotografer tager mindst samme pris for udgivelse i det digitale medie som i det trykte. Der ydes så vidt vides ikke rabat ved samtidig udgivelse. Der arbejdes med modeller for aftaler om fotografier på CD-ROM o.l., men faste mønstre har ikke dannet sig endnu. De svenske dagbladsudgivere har indgået en aftale med de svenske pressefotografer om en minimumpris på SKR for ikke-kommerciel anvendelse af et fotografi på nettet. Ansatte DJ rådgiver ansatte til at indtage en samarbejdsvillig holdning i stedet for at afsøge de juridiske grænser. Anvendes stoffet til det samme formål i det digitale medie som i den trykte udgave, handler det om at sørge for, at den digitale udgivelse foregår på en medieetisk forsvarlig måde. Det er vigtigt at gamle journalistiske dyder som redaktionel uafhængighed, beskyttelse af kilder, klar adskillelse af det kommercielle og det redaktionelle også bliver en selvfølge i medierne på nettet. For at sikre dette skal der indgås en aftale, der som minimum skal klar- 9/1

10 gøre at den digitale udgivelse foregår under redaktionel ledelse og kontrol læserne/seerne af stoffet i digital udgave kun må kopiere stoffet til streng personlig brug og at yderligere rettigheder til stoffet kun kan opnås ved henvendelse til bladet, der vil sørge for aftale med bladets ansatte og freelancere Hvis der gives eksterne kunder on-line (læse/søge) adgang til stoffet i f.eks. fuld tekst database, er dette indtil videre klaret ved, at virksomheden betaler en (rimelig) rund sum til medarbejderforeningen til kollektiv afregning. Disse rundsummer ligger p.t. på mellem 500 kr. og.000 kr. pr. år pr. medarbejder. Det vil også være naturligt at yde de ansatte adgang til nettet fra hjemmet. Hvis bladet ønsker at kunne videresælge udnyttelsesrettigheder til eksterne, skal der indgås en aftale. De internationale interessemodsætninger De europæiske udgivere og producenter søger at påvirke EU Kommissionen til at indføre det anglo-amerikanske copyright system i EU. Det er for alvor i disse år ved at gå op for amerikanske og engelske forfattere, journalister, filminstruktører m.fl. hvilke kolossale problemer, de står overfor, fordi alle deres rettigheder ejes af de selskaber, som de indgår aftale med første gang stoffet udnyttes. Det skyldes for det første den såkaldte "arbejde for løn" regel (work-for-hire), der giver udgiveren eller producenten alle de økonomiske rettigheder til stoffet fra både ansatte og freelancere (bestilt arbejde). Samtidig kan de personlige rettigheder overdrages ved aftale. Det enorme pres og den urimelige lovgivning betyder at mange ikke kan holde stand. 10/ 1

11 De mest kendte og stærkeste forsøger at føre principielle retssager for at få gjort op med urimelighederne. Den tidligere amerikanske regering har påpeget vigtigheden af ophavsmændenes rettigheder i sine redegørelser om den digitale infrastruktur og har taget skridt i den rigtige retning. Men der er lang vej igen og den nye regering i USA vil næppe begunstige de individuelle rettighedshavere på bekostning af industrien. Det europæiske ophavsretssystem er blevet moderniseret og tilpasset den ny teknologi i de seneste år. Bl.a. har producenter og udgivere fået en række selvstændige rettigheder, herunder en beskyttelse af databaser (multimedier), som er helt uafhængig af ophavsretsbeskyttelsen. Men grundstenen er stadig det enkelte individ, der har skabt eller medvirket til at skabe det ophavsretligt beskyttede indhold. Udnyttelsesrettighederne til stoffet kan ganske vist frit overdrages ved aftale, men den enkelte bevarer de personlige rettigheder. Det europæiske system er langt bedre egnet til at klare udfordringerne i det 1. århundrede. Både det kontinentaleuropæiske ophavsretssystem og den alsidige europæiske kultur giver de europæiske lande fordele i konkurrencen med USA og de øvrige copyright lande. Gældende regler i Europa giver den udgiver, der vil have alle rettighederne - også til endnu ukendt og uaktuel brug - mulighed forlange dette som betingelse for ansættelsen eller freelanceaftalen. Der er absolut ikke brug for at det bliver endnu lettere for de store magtfulde udgivere og producenter at kunne blæse de enkelte ansatte eller freelancere omkuld. Tværtimod arbejdes der ihærdigt på at fjerne urimeligheder i konkurrencelovgivning og indføre regler, som kan forhindre magtmisbrug overfor de individuelle freelancere. International Federation of Journalists (IFJ) arrangerede i 000 en World Summit: Authors Rights for All med deltagere fra hele verden, som dagligt kæmper for ophavsretten. Konferencen har skabt et samarbejde på tværs af kontinenterne og en løbende opfølgning på en hand- 11/ 1

12 lingsplan om påvirkning af den globale harmonisering af ophavsretten, undervisning og forhandlingstræning, udveksling af aftaler, retsafgørelser m.m., information om igangværende konflikter med multinationale selskaber osv. Resultatet skulle gerne blive, at verdens ophavsmænd vil blive i stand til at yde et bedre forhandlingsmodspil overfor udgiverne og producenterne og vil være bedre i stand til at påvirke lovgivningsprocesserne både internationalt og nationalt. 1/ 1

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Overdragelser af ophavsret

Overdragelser af ophavsret Kapitel 7 Overdragelser af ophavsret Kapitel 7. Overdragelser af ophavsret A.»Overdragelser«og»licenser«Som nævnt i kapitel 4 opstår ophavsrettigheder altid hos ophavsmanden. Ophavsrettigheder kan imidlertid

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Flemming Lindblad Bachelorprojekt Side 2 af 28 1 Indledning De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Bachelorprojekt, Københavns Universitet E2010 Vejleder: Helle Porsdam

Læs mere

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen BETÆNKNING NR 1197 KØBENHAVN 1990 På forsiden er trykt det internationale symbol for ophavsret,

Læs mere

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Skolejura ABC Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Forsidebillede: Scanpix Billeder fra Scanpix: side 1,14,16,19,25,28,33, 35,38,41,43,44,62,64,66 Billeder fra

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret?

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret? Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Skolejuraens En guide i ophavsret og persondataret? 1 Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Kapitel 2 - Når jeg underviser...9

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Trivsel. magasin 2012 TRYGHED. Efteruddannelse. Det gør freelancere glade. Freelanceguide om forsikring og pension. Plej din udvikling

Trivsel. magasin 2012 TRYGHED. Efteruddannelse. Det gør freelancere glade. Freelanceguide om forsikring og pension. Plej din udvikling DJ FREELANCE UDGIVET AF DJ MEDIER OG KOMMUNIKATION magasin 2012 TRYGHED Freelanceguide om forsikring og pension Efteruddannelse Plej din udvikling Trivsel Det gør freelancere glade Skab dit eget job Vækst

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

NOTAT. DR s og andre mediers anvendelse af nyheder på internettet

NOTAT. DR s og andre mediers anvendelse af nyheder på internettet NOTAT 28. februar 2013 DR s og andre mediers anvendelse af nyheder på internettet I Medieaftalen for 2012-2014 indgået den 9. oktober 2012 af samtlige Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af

Læs mere

FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK

FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK Der er mange gode grunde til at være medlem af medieforbundet Dansk Journalistforbund Så er du klædt på... 1 FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK FORBUND MED FREMTID MENNESKER har behov for

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Konvergens i netværkssamfundet

Konvergens i netværkssamfundet Konvergens i netværkssamfundet Konvergens i netværkssamfundet Indhold Forord 4 1. Sammenfatning 6 2.Indledning, baggrund, udvalgets kommissorium og sammensætning mv. 26 3. Begrebsafklaring hvad er konvergens?

Læs mere

Skriv til Avisen. Pligt & Ret

Skriv til Avisen. Pligt & Ret Skriv til Avisen Pligt & Ret Indhold 5 Kære lærer 7 8 8 9 9 9 10 10 Del 1: Om konkurrencen 1.1 Regler 1.2 Bedømmelse 1.3 Vindere 1.4 Præmiering 1.5 Tidsplan 1.6 Kom godt i gang med Redaktionen 1.7 Fotos

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Juni 2008

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Juni 2008 Kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Juni 2008 Beierholm for fremtiden Beierholm. Så enkelt og ligetil er vores nye firmanavn pr. 1. maj 2008 Af Tage Borregaard Statsaut. revisor.

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere