"Missing Link" og aktivering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Missing Link" og aktivering"

Transkript

1 "Missing Link" og aktivering - herunder deltagernes og kommunernes forventninger 1. delrapport Maj 2004 Henning Hansen, Mette Marie Juul og Flemming Jakobsen

2 CASA "Missing Link" og aktivering - herunder deltagernes og kommunernes forventninger 1. delrapport Maj 2004 Henning Hansen, Mette Marie Juul og Flemming Jakobsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Missing Link og aktivering - herunder deltagernes og kommunernes forventninger 1. delrapport CASA, Maj 2004 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Forord Missing Link er et jobskabelses- og formidlingsprojekt iværksat af ThimPartners. Projektet modtager midler fra EUs Socialfond, mål 3 og løber over en 3 årig periode fra januar 2002 frem til december Missing Link er baseret på de 3 grundantagelser: at det kun er en meget lille del af de ledige, der i virkeligheden er ikke-arbejdsmarkedsparate? at virksomhederne både kan og vil påtage sig et socialt ansvar og ansætte ledige hvis virksomhederne tilbydes den rette service at det er utidssvarende løsningsredskaber inden for den offentlige sektor, der er den væsentlige forklaring på, at aktiveringsindsatsen ikke fører til ordinær beskæftigelse. Indsatsen inden for det offentlige system er præget af socialrådgiverfaglighed, der i for høj grad har fokus på problemer hos den enkelte ledige, som gøres til barrierer for, at den ledige kan komme i beskæftigelse. Projektets overordnede formål er at udvikle, afprøve og formidle innovative metoder til løsning af ledighedsproblematikken og fastholdelse på arbejdsmarkedet gennem et best practice -forløb med inddragelse af såvel ledige, private virksomheder og kommuner. I tilknytning til projektet gennemfører CASA en ekstern evaluering, hvor de forskellige elementer i projektet undersøges og evalueres. I denne 1. delrapport præsenteres resultaterne af de indledende undersøgelser. Den er dels baseret på litteraturstudier af aktivering i Danmark, som kan sætte Missing Link i en større sammenhæng, dels er der gennemført interview med en række deltagere i projektet, da de startede. Desuden er der gennemført interview med kommunale medarbejdere i 3 af de 4 kommuner, der var tilknyttet projektet i begyndelsen. Vi takker hermed alle de personer, som har afset tid til at lade sig interviewe. Det skal bemærkes, at der endnu ikke foreligger resultater af Missing Link s aktiviteter. Målopfyldelse og andre opgørelser foretages i slutningen af projektet. Alle oplysninger om Missing Link hidrører fra projektbeskrivelser og projektets medarbejdere i starten af projektet. Denne delrapport er udarbejdet af Henning Hansen, Mette Marie Juul og Flemming Jakobsen. CASA Maj 2004

5 Indholdsfortegnelse 1 Missing Link og andre Præsentation af Missing Link Baggrunden for Missing Link Formål med Missing Link Projektets målgruppe Projektets metoder og aktiviteter Succeskriterier for Missing Link Præsentation af 4 andre projekter Virksomheden Holbæk (VIH) Næsborg Fonden Center for Rådgivning og Udvikling Handicapidrættens Videnscenter Jobsektionen Sammenfatning Indsatsen over for de ledige Udvikling i arbejdsmarkedspolitikken Hvorfor aktiv arbejdsmarkedspolitik? Instrumenter til bekæmpelse af ledighed Udgifter til arbejdsmarkedspolitik Effekter af aktivering Effekter i aktivperioden Flere effekter Bløde effekter af aktivering Arbejdsmarkedsparate Deltagerne i Missing-Link Hvordan blev du tilmeldt Missing Link? Blev du presset til at deltage? Modtager du sygedagpenge eller kontanthjælp? Hvorfor har du ikke har et ordinært arbejde? Hvad har du gjort for at få et ordinært arbejde? Er der noget du ikke kan klare? Har du før deltaget i projekter? Adskiller Missing Link sig fra andre projekter? Hvad er det vigtigste ved et ordinært arbejde? Er det vigtigt at blive selvforsørgende? Hvordan var det at starte på Missing Link? Hvad har du har fået ud af de første dage? Har kurset gjort dig bedre rustet til et arbejde? Har du fået et andet indtryk af Missing Link? Forslag til forbedringer Interviewerens opfattelse af deltagerne Opsummering... 87

6 4 OPUS+ statistik for Missing Link Kommunerne i Missing Link Hvorfor er kommunen gået ind i projektet? Hvad er jeres forventninger til samarbejdet? Hvad forventer I at lære af at være med i projektet? Hvordan visiteres ledige til Missing Link? Hvilke ledige udvælges til Missing Link? Hvordan udvælges de ledige til Missing Link? Hvorledes forbereder I de ledige om projektet? Hvordan adskiller Missing Link s metoder sig? Erfaring med samarbejdet Deltagelse i seminar Opsummering

7 1 Missing Link og andre I dette notat vil vi præsentere projekt Missing Link og fire andre projekter. Formålet er at se på ligheder og forskelle mellem Missing Link og andre projekter med henblik på at placere projekt Missing Link i en større sammenhæng. Hvert af projekterne bliver præsenteret med deres formål, målgrupper og metoder. Desuden præsenteres resultater og evalueringer, hvis sådanne findes. 1.1 Præsentation af Missing Link Følgende gennemgang af projekt Missing Link, projektets metoder m.m. tager udgangspunkt i projektets projekt- og rammebeskrivelse samt interview med medarbejdere på projektet Baggrunden for Missing Link Projekt Missing Link er startet på baggrund af tre grundantagelser i Thim- Partners: at det kun er en meget lille del af de ledige, der i virkeligheden er ikke-arbejdsmarkedsparate at virksomhederne både kan og vil påtage sig et socialt ansvar og ansætte ledige hvis virksomhederne tilbydes den rette service at det er utidssvarende løsningsredskaber inden for den offentlige sektor, der er den væsentlige forklaring på, at aktiveringsindsatsen ikke fører til ordinær beskæftigelse. Det er ThimPartners vurdering, at indsatsen inden for det offentlige system er præget af en socialrådgiverfaglighed, der i for høj grad har fokus på problemerne hos den enkelte ledige. Disse problemer gøres hermed til barrierer for, at den ledige kan komme i beskæftigelse. Projektet ønsker derimod at sætte fokus på systemets egne brister og mangler, der kan forhindre en effektiv jobskabelsesindsats. I den sammenhæng er det ThimPartners vurdering, at kommunerne ikke evner at inddrage private virksomheder i tilrettelæggelsen af jobskabelsesindsatsen og i implementeringen af det rummelige arbejdsmarked. Det er et forhold, der hænger sammen med det offentlige systems manglende indsigt i virksomheders vilkår og behov. Denne manglende evne vurderes som særlig problematisk set i lyset af, at undersøgelser viser, at privat jobtræning er det aktiveringsredskab, der har den største beskæftigelsesmæssige effekt. Desuden viser demografiske fremskrivninger, at virksomhederne vil komme til at mangle arbejdskraft i løbet af en kortere årrække. Der er således samfunds- 7

8 økonomisk sund fornuft i at søge at få ledige ind i virksomhederne. Projektet skal bidrage til at reducere de belastninger, ledighed påfører den enkelte borger, og samtidig imødekomme virksomhedernes stigende behov for arbejdskraft Formål med Missing Link Projektets overordnede formål er at udvikle, afprøve og formidle innovative metoder til løsning af ledighedsproblemer og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Dette skal ske gennem et best practice -forløb, hvor ledige borgere, private virksomheder og kommuner inddrages. Det er projektets hensigt at skabe en sammenhæng ( the missing link ) i jobskabelsesarbejdet mellem: den ledige borgers ønske om at komme i arbejde på ordinære vilkår virksomhedernes ønske om at få tilført og oplært arbejdskraft for at minimere den fremtidige fare for mangel på arbejdskraft det offentliges ønske om at skabe beskæftigelse gennem aktiveringsmidlerne. Denne sammenhæng skal skabes gennem 3 overordnede indsatser. For det første skal de ledige behandles på en motivationsfremmende måde. Hermed menes, at de ledige skal behandles som kunder i butikken, der skal serviceres bedst muligt inden for de lovgivningsmæssige rammer. Jobskabelsesprocessen skal gennemføres hurtigere og mere målrettet end inden for den offentlige sektor. Det er projektets intention at vise, at en stor del af de borgere, der aktuelt går under betegnelsen ikke-arbejdsmarkedsparate kan komme i job og fastholdes i beskæftigelse på ordinære vilkår. Metoden er baseret på en hurtig og målrettet formidlings- og kompetenceudviklingsindsats. For det andet handler det om at få opbygget et netværk af virksomheder, der er interesseret i at aftage den formidlede arbejdskraft og derved udvide deres rummelighed. Forudsætningen for, at det kan lykkedes, er, at ThimPartners yder en relevant service til virksomhederne, således at virksomheden fastholder den ledige i beskæftigelse. I den sammenhæng er det projektets opgave at finde ud af, hvilken specifik service virksomhederne har behov for at kunne beskæftige og fastholde ledige borgere på arbejdspladsen. For det tredje handler det om at finde ud, hvordan virksomhedsservicen kan organiseres og forankres i kommunerne, samt hvorledes der kan tilføres relevante kompetencer og kvalifikationer til ansatte og ledere i offentlige forvaltninger og virksomheder. Projektet vil have særlig fokus på at nytænke samarbejdet mellem formidlere af ledig arbejdskraft og virksomheder virksomhedsservicen og at anvise 8

9 nye kriterier for bedømmelse af borgeres arbejdsmarkedsparathed. I projektet lægges der stor vægt på selve formidlingsdelen. Sigtet er at være policy-skabende, og derfor anses erfaringsopsamlingen samt evalueringen, der kan understøtte denne proces i projektet, som centrale Projektets målgruppe Projektet Missing Link henvender sig til alle ledige på overførselsindkomster. I projektperioden er det imidlertid projektets målsætning kun at arbejde med den tunge ende af de ledige kontanthjælpsmodtagere. Det vil sige den del, der er vanskelig at placere. I projektbeskrivelsen defineres målgruppen som bl.a.: Misbrugere Sygedagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere med sociale problemer eller arbejdsløshed på over et år Kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk Kontanthjælpsmodtagere med plettede straffeattester. Det er en forudsætning, at alle deltager i projektet på frivillig basis. Det vil sige, at hvis de ledige hellere vil forblive i kommunalt regi, kan de gerne gøre det Projektets metoder og aktiviteter Missing Link beskriver selv deres metoder som markant anderledes end de metoder, der anvendes inden for det offentlige system. Missing Link fremhæver bl.a. det forhold, at de møder den ledige som borger og ikke som klient, og at Missing Link kun aktiverer i private virksomheder. To metoder, der sikrer, at den ledige kommer hurtigere i beskæftigelse. Grundantagelsen i projektet er, at det reelt er meget få, der ikke er arbejdsmarkedsparate. Det kan godt være, at nogle arbejdsløse har problemer ud over det, at de ikke er på arbejdsmarkedet, men ved at få et job, så løses en række af disse problemer, eller også kan disse problemer bearbejdes sideløbende med, at man er i job. Det er forståelsen, at alle mennesker har problemer, også dem der er i arbejde, nogle må man arbejde med, andre problemer må man leve med. En andet centralt element i projektet er atomiseringen af det enkelte job samt den enkeltes kvalifikationer og kompetencer. Det handler eksempelvis ikke om, hvorvidt den ledige kan lave kontorarbejde, men om vedkommende kan tage en telefon, kopiere, sende en fax etc. Ud fra den enkeltes evner og kompetencer kan man stykke et job sammen. Denne tilgang har to effekter. På den ene side bliver den ledige ikke nervøs for, hvorvidt man kan klare et job, som er beskrevet med overordnede begreber. På den anden side kan virksomheder på baggrund af atomiseringen se, at der er opgaver, der ikke bliver løst på virksomheden. 9

10 Overordnet er metoden i projektet, at der skabes en overensstemmelse eller samklang mellem virksomheders evne til og mulighed for at løse personalemæssige problemstillinger og de lediges problemzoner. Formålet for den ledige er ordinær beskæftigelse, og formålet i forhold til virksomhederne er at skabe mere rummelige arbejdspladser. Projektet omfatter aktiviteter og metoder i forhold til ledige, virksomheder samt ansatte og ledere i kommunerne: 1. Indsatsen over for ledige Måden at bistå den enkelte ledige med at overgå fra overførelsesindkomst til ordinær beskæftigelse består af følgende trin: Visitation til Missing Link (som kommunen står for). Motivationsskabende kursus og introduktion til arbejdet, herunder kompetenceafklaring. Oprindeligt var kurset på 2 uger, men det viste sig hurtigt, at motivationen for deltagernes vedkommende dalede drastisk efter første uge. På den baggrund blev kurset kortet ned til 4 dage og indeholder forskellige elementer. 1. dag bruges på orientering om rådighedsreglerne, social- og arbejdsmarkedslovgivningen, virksomhedernes krav etc. På 2. dagen interviewes de ledige for at få viden om deres kompetencer og kvalifikationer, behov for særlige hensyn etc. samt jobønsker. De 2 sidste dage bruges på undervisning, som skal ruste den enkelte til mødet på arbejdspladsen. De 2 sidste dage er tilrettelagt således, at de ledige selv deltager aktivt via bl.a. gruppearbejde. Desuden bliver der i forbindelse med kurset udarbejdet en handlingsplan. Det er hensigten med kurset, at de ledige kommer ud med realistiske forventninger til fremtidige muligheder og arbejdsområder. Efter kurset skal de ledige selv søge arbejde. Jobpraktikperiode omfatter opkvalificering og afprøvning i forhold til givne job/jobtyper. På baggrund af interviewene under kursusforløbet finder projektets virksomhedskonsulenter egnede jobpraktiksteder både set i forhold til den enkeltes kompetencer, kvalifikationer og ønsker samt i forhold til åbninger, der er i virksomhederne. Evt. løntilskudsperiode. Job med løntilskud varer normalt ca. 6 måneder. I denne fase ansættes den ledige i et løntilskudsjob i en virksomhed. Dette betragtes som vejen til ordinær beskæftigelse. Projektet har en jobbank på ca. 650 virksomheder på hele Sjælland, hvor projektet har mulighed for at finde praktikpladser og eventuelle jobåbninger. ThimPartners metode adskiller sig fra den typiske kommunale metode ved udelukkende at aktivere i private virksomheder, ved hurtigere at få den ledige i beskæftigelse i virksomheden og ved målrettet at satse på overgang til ordinær beskæftigelse og selvforsørgelse. 10

11 2. Samarbejdet med virksomheder og ledige virksomhedsservice Udgangspunktet er, at virksomheder har behov for særlig støtte/service for at fastholde ledige i beskæftigelse. Der satses på at opkvalificere virksomheder til selv at håndtere disse problemstillinger således, at virksomhedens rummelighed udvides. Opkvalificeringen sker ved, at Missing Link yder en særlig service, der bl.a. indeholder information, matchning af ledige borgeres kvalifikationsprofil med virksomhedernes kompetencebehov og løbende opfølgning i forhold til den ledige og virksomheden for at løse eventuelle problemer. Samarbejdet omfatter følgende 3 faser: Information om vilkårene for at være en rummelig arbejdsplads og afklaring af virksomhedens virksomhedskultur og behov for support. Matchning af ledige borgeres kvalifikationsprofil med virksomhedernes kompetencebehov. Opfølgning i forhold til den ledige og virksomheden for at løse op for eventuelle problemer. Herudover tilbydes virksomhederne rådgivning inden for juridiske og tekniske spørgsmål samt rådgivning i forhold til arbejdsmarkedsforhold. Det er tanken i projektet at tilbyde virksomhederne den hjælp og service, der måtte være behov for, også selv om det ikke altid betaler sig økonomisk, fx være kontaktled mellem virksomhed og kommunen. Til gengæld er der en tro på, at Missing Link har mulighed for at få særlige tilrettelagte job tilbudt på de virksomheder og herved skabe jobåbninger og praktikpladser for ledige, der har særlige behov. 3. Indsats over for kommunalt ansatte og ledere I forhold til at få organiseret og forankret Missing Link s metoder samt få opkvalificeret medarbejdere og ledere i offentlige forvaltninger og virksomheder afholder projektet en række seminarer for ansatte og ledere i offentlige forvaltninger og virksomheder. Seminarerne afholdes hver 3. måned, og deltagerne rekrutteres blandt projektets partnere samt blandt andre interesserede virksomheder, kommuner og AFafdelinger. Seminarrækken har til formål: at tjene som inspiration og sparringsbase for opstart af tilsvarende projekter. Desuden oparbejdes erfaringer i forhold til metodernes overførbarhed og implementering hos projektpartnerne at koordinere forståelser i henholdsvis virksomheder og offentlige systemer om, hvorledes problemer skal løses, og det rummelige arbejdsmarked kan opbygges og fastholdes det vil sige integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet 11

12 at forholde sig til den kompetenceudvikling i forhold til ledige, virksomheder og offentligt system, der er behov for, for at understøtte rummeligheden på arbejdsmarkedet, samt at drøfte, hvordan ændringer i arbejdets organisering kan supplere disse bestræbelser. En forudsætning for deltagelse i seminarrækken er, at der er ledelsesmæssig opbakning i organisationen. Endvidere afholdes to konferencer henholdsvis i starten og i slutningen af projektforløbet rettet mod beslutningstagere chefer i offentlige og private virksomheder samt politikere i besluttende organer, fx det regionale arbejdsmarkedsråd. Den indledende konference har til hensigt at udbrede kendskabet og øge interessen for metoderne og tankegangen bag A Missing Link. På den afsluttende konference vil resultaterne og metoderne blive fremlagt og vurderet med reference til evalueringen og de metodemæssige overvejelser i projektet Succeskriterier for Missing Link ThimPartners har for Missing Link opstillet en række succeskriterier, både for indsatsen over for de ledige, for virksomhederne og de offentlige forvaltninger. Det er succeskriterier, der dækker projektets metodeudvikling og -afprøvning samt formidlingsindsatsen. I projektperioden etableres kontakt til min. 40 større virksomheder (20 ansatte eller derover) og 360 mindre virksomheder (1-19 ansatte) (150 virksomheder i 2002, 200 i 2003 og 50 i 2004) fordelt på et bredt udsnit af brancher for at tilbyde samarbejde om engagement i det rummelige arbejdsmarked. Ultimo 2004 har minimum 300 af de involverede virksomheder stillet sig til rådighed for virksomhedsforlagte forløb. De 4 kommuner visiterer 300 borgere til projektet (100 i 2002, 140 i 2003 og 60 i 2004). Af de arbejdsledige borgere, der deltager i projektet, vil mindst 30% være i ordinær beskæftigelse efter 3 måneder, mindst 60% efter 6 måneder, mindst 75% efter 9 månder, mindst 85% efter 12 måneder og mindst 90% efter 18 måneder (herefter vil beskæftigelsesgraden være stabil). Minimum 80% af de involverede virksomheder har følt sig godt serviceret af projektmedarbejderne. Minimum 80% af de involverede virksomheder ønsker fortsat at rekruttere fra projektets målgruppe (ledige). 70% af de involverede borgere er tilfredse med forløbet. Der opnås en 20% besparelse i forhold til kommunernes ECO-tal målt i forhold til foregående år og i forhold til samme antal personer. 12

13 I forhold til formidlingsindsatsen Mindst 12 institutioner (kommuner eller AF-afdelinger) har påbegyndt en indsats i tråd med projektets metoder ved udgangen af 2004 (6 ultimo 2002; 9 ultimo 2003). Hovedparten af beslutningstagerne fra kommuner, AF og virksomhederne, der har deltaget i konferencerne, vurderer, at projektets metoder er brugbare og implementerbare. Seminarrækken sikres bredest mulig in- og output ved, at mindst 20% af deltagerne rekrutteres blandt medarbejdere og ledere fra forvaltninger og virksomheder, der ikke i forvejen er deltagere i projektet. Der udarbejdes en metodehåndbog, som min. 60% af praktikerne (mellemledere og sagsbehandlere i kommuner, AF og virksomhederne), der har været i berøring med projektet, vurderer som et nyttigt redskab. Projektet har fået omfattende mediedækning mindst tre gange i projektperioden. Metodehåndbogen inkluderer overvejelser over, hvilke rammebetingelser der skal være til stede for, at metoderne kan implementeres i virksomhederne, AF og kommunale systemer. Metodehåndbogen giver anvisninger på form og indhold af en virksomhedsservice, der understøtter projektets øvrige metoder. Metodehåndbogen indeholder underbyggende vurderinger af, hvilke kvalifikationer metodeanvendelsen forudsætter. Metodehåndbogen indeholder anvendelige etiske betragtninger omkring brugerinddragelse af de ledige borgere. 1.2 Præsentation af 4 andre projekter I det følgende præsenteres 4 andre projekter. Det er projekter, der alle har været genstand for stor medieomtale på grund af deres nyskabende metoder og tilgange til at fremme beskæftigelsen for ledige Virksomheden Holbæk (VIH) Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune indledte i 1995 et samarbejde med en række lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter om en særlig styrket indsats for aktiveringen af kommunens kontanthjælpsmodtagere, som i en revision af kommunens socialforvaltning. Samarbejdet førte siden hen til eta- 13

14 bleringen af Virksomheden Holbæk, der nu forestår aktiveringen af samtlige kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Virksomheden er, så vidt vides, ikke blevet evalueret af en uafhængig evaluator. Nedenstående bygger derfor på Virksomheden Holbæks egen fremstilling af deres metoder og resultater. Virksomheden Holbæk fungerer som selvforvaltende enhed og er opbygget efter et virksomhedskoncept med egen bestyrelse, egen ledelse, herunder administrerende direktør, samt enheder med ansvar for produktion, uddannelse, udvikling, løn og personale. Bestyrelsen tæller blandt andet repræsentanter for DA og LO og følger udviklingen i forskellige arbejdsmarkedsrettede projekter og udviklingen af metoder i Virksomheden Holbæks daglige arbejde. Kontanthjælpsmodtagere i kommunen ansættes som medarbejdere i Virksomheden Holbæk, og virksomheden formidler derefter kontakten til det ordinære arbejdsmarked eller tilbyder beskæftigelse i virksomhedens egen produktion. Den løbende dialog mellem Virksomheden Holbæk og bestyrelsen har ifølge Virksomheden Holbæk selv bidraget til at forebygge forskellige konkrete problemstillinger og interessekonflikter om arbejdsmarkedsforhold. Det har samtidig sikret opbygningen af virksomhedsnetværk og samarbejde med de lokale fagforbund. En række fagforbund er gået aktivt ind i et samarbejde med Virksomheden Holbæk om en særlig indsats for at styrke forståelsen blandt ansatte på arbejdspladserne vedrørende integrationen af kontanthjælpsmodtagere, arbejdsprøvninger og ansættelser i job på særlige vilkår. Målsætning Projektets overordnede målsætning er at reducere antallet af personer på overførselsindkomster i Holbæk samt i de øvrige mindre kommuner, der deltager i projektet. Projektet har som en central delmålsætning at øge indsatsen over for personer med anden etnisk baggrund. Målgruppe Målgruppen er personer på kontanthjælp, men omfatter også personer på sygedagpenge. De private virksomheder i området er også en del af målgruppen, idet der i projektet ligger en intention om at forsyne det private arbejdsmarked med kvalificerede og kompetente medarbejdere. Heri ligger der et politisk ønske om at styrke kontakten til såvel offentlige som private arbejdsgivere, og derigennem forsøge at påvirke disse i forhold til begreber som rummelighed og socialt ansvar. 14

15 Metoder Alle kontanthjælpsmodtagere i Holbæk Kommune visiteres til Virksomheden Holbæk, hvor de får beskæftigelse enten i virksomheden eller bliver aktiveret i andre virksomheder. Hensigten er at kvalificere kontanthjælpsmodtagere til at opnå jobmulighed på det ordinære arbejdsmarked. Der tages udgangspunkt i den enkeltes situation, når det skal afgøres, hvordan vedkommende skal beskæftiges. Det kan være aktivering via jobtræning i offentlige eller private virksomheder eller i et af Virksomheden Holbæks egne projekter. Disse projekter kan være: arbejdsmarkedsrelaterede projekter med det formål at opkvalificere vedkommende til placering i en offentlig eller privat virksomhed, erhvervsforberedende projekter af forskellig karakter, der også har til hensigt at opkvalificere kontanthjælpsmodtagerne eller livskvalitetsprojekter bl.a. under AOF eller LOF. Det endelige mål med indsatsen er så vidt mulig, at den ledige igen får og fastholder tilknytningen til det ordinære arbejdsmarked. Samarbejde Virksomheden Holbæk samarbejder med de private og offentlige virksomheder, og forsøger at præge disse til at tage et ansvar. Man forsøger at skabe en tættere kontakt mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at opnå et generelt kompetenceløft i virksomhederne således, at der bliver skabt luft i bunden af organisationen og dermed plads til de nye medarbejdere. Derudover samarbejdes der med AF omkring jobtræning af personer på dagpenge. Opsamling Den grundlæggende tankegang i Virksomheden Holbæk er, at den ledige først kan opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet, når vedkommende er kvalificeret til dette. Er den ledige ikke kvalificeret til et job på det ordinære arbejdsmarked, skal vedkommende opkvalificeres. Dette sker gennem interne forløb i projekter under Virksomheden Holbæk som kortere målrettede undervisningsforløb på daghøjskoler m.m. eller ved at købe sig til uddannelsesforløb eksternt. Opkvalificering omfatter både psykisk/social opkvalificering og rent faglig opkvalificering. Virksomheden Holbæk har medvirket til en jævn stigning i udslusningen af ledige til det ordinære arbejdsmarked eller til kompetencegivende uddannelser. I 1994 var tallet 47%, mens 68% blev udsluset i Næsborg Fonden I 1995 indgik Næstved Kommune og Socialministeriet en aftale om støtte til etablering og drift af Næstvedegnens sociale udviklingsselskab (NESU) over en 3 årig periode fra Formålet med projektet var at udvikle nye me- 15

16 toder inden for aktiveringsindsatsen med særlig fokus på at inddrage det private erhvervsliv. NESU blev senere omdøbt til Næsborg Fonden og fungerer i dag som en selvstændig organisation ledet af en bestyrelse med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og byrådet i Næstved Kommune. Fonden ledes af en direktør, der er ansat af bestyrelsen. Center for Forskning i Socialt Arbejde udgav i 2001 en evaluering af Næsborg Fonden bestilt af Næstved Kommune. Nedenstående gennemgang af projektet og dets metoder bygger hovedsageligt på denne. Næsborg Fondens primære opgave er at fungere som det formidlende led mellem kommunens aktiveringsindsats og erhvervslivet gennem aktivering af ledige kontanthjælpsmodtagere i private virksomheder samt ved at foranstalte andre aktiviteter, der kan fremme erhvervslivets engagement i aktiveringsarbejdet. Næstved Kommune ville med etableringen af Næsborg Fonden skabe fornyelse på tre punkter: Indsatsen effektiviseres En del af indsatsen flyttes tættere på erhvervslivet Kontanthjælpsmodtagere får en anderledes behandling end den, det kommunale system kan tilbyde. Projektets målsætning Det overordnede ønske med etableringen af projektet var at opnå en tættere kontakt til det private erhvervsliv, for derigennem at målrette aktiveringsindsatsen mod erhvervslivets behov. Intentionen var, at der skulle ske en holdningsændring til ledighed både blandt de ledige, men også blandt de kommunalt ansatte. Fokus skulle være på de lediges ressourcer frem for på de lediges problemer. Hvordan kan den lediges situation ændres, så vedkommende i stedet for at være en byrde bliver en gevinst for samfundet? Disse tiltag var delvis foranlediget af de lovændringer, der fandt sted i løbet af 1993 med lov om social aktivering, hvormed alle kontanthjælpsmodtagere skulle deltage i en eller anden form for aktivering. Målgruppe Målgruppen i Næsborg Fonden er primært den arbejdsduelige del af de ledige. Det fremhæves, at det er meget vigtigt, at de ledige, der visiteres til Næsborg Fonden, er arbejdsparate således, at de, der sendes i aktivering i de lokale virksomheder, har et reelt ønske om at arbejde og samtidig kan bestride et arbejde. Aktiveringen af ledige i Næstved Kommune løber i 2 spor. Det ene spor er Næstved Kommunes arbejdsmarkedskontor, som hovedsageligt skal tage sig 16

17 af de ledige, der er vanskelige at aktivere. Det andet er Næsborg Fonden, der hovedsageligt skal tage sig af aktiveringen af de bedre stillede ledige. Projekt Næsborg Fonden fik ved etableringen både økonomisk og faglig støtte fra Socialministeriet, som til gengæld krævede, at den nye forbedrede aktiveringsindsats skulle omfatte alle ledige og ikke kun de bedst stillede. Det betød, at kommunens arbejdsmarkedskontor skulle gøre en særlig målrettet og kvalitetsbetonet indsats over for den gruppe kontanthjælpsmodtagere, som ikke aktiveres via Næsborg Fonden. Metoder Det private erhvervsliv har en fremtrædende placering i bestyrelsen for Næsborg Fonden. Bestyrelsen ansatte en af de to tidligere DA-repræsentanter i bestyrelsen som direktør bl.a. for at markere den tætte kontakt til det private erhvervsliv. De kommunale repræsentanter i bestyrelsen spiller bevidst en tilbagetrukken rolle i bestyrelsen ud fra den filosofi, at når ledige skal aktiveres i de lokale private virksomheder, er det også bedst, at det er de private erhvervsledere, der er Næsborg Fondens ansigt udadtil. Signaleringen af afstand til det offentlige system gælder også de ansatte, der alle har titel af jobkonsulenter e.l. for at give indtryk af, at der ikke er tale om traditionel sagsbehandling eller socialarbejde. Jobkonsulenterne yder en individuel indsats i forhold til de ledige, hvor det er centralt at afklare den enkeltes motivation, ønsker til jobtyper m.m. Den tætte kontakt til virksomhederne gør Næsborg Fonden i stand til hurtigt at finde egnede steder til aktivering. Personer, som på baggrund af individuelle samtaler ikke vurderes som arbejdsparate, visiteres tilbage til arbejdsmarkedskontoret, og ud på kommunens egne beskæftigelsesprojekter Center for Rådgivning og Udvikling Det tredje projekt er medtaget, fordi det repræsenterer en meget anderledes og ny metode i forbindelse med integration af ledige. Center for Rådgivning og Udvikling forestod og gennemførte med start i 1994 et revaliderings- og aktiveringsprojekt, som går nye veje i det sociale arbejde i Danmark. Det nyskabende kommer bl.a. til udtryk ved, at der for målgruppen i projektet, de arbejdsløse med store sociale problemer, blev arbejdet med erindring og livshistorie. Arbejdet med erindring og livshistorie anvendes traditionelt over for ældre demente. I projektet anvendes metoden til at mobilisere kræfter hos deltagerne og til at komme tæt på den enkelte gennem individuelle samtaler og derved opnå fortrolighed. Projektet blev i 1998 evalueret af Center for Forskning i Socialt Arbejde. Præsentationen af projektet bygger i stort omfang på denne evaluering. 17

18 Målgruppe og målsætning Målgruppen for projektet var de langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere på 25 år og derover, som har andre problemer end blot ledighed. Deltagerne var generelt kendetegnet ved lavt selvværd, lav selvtillid, intet eller meget lille netværk, isolerede og tilbageholdende m.m. Hovedparten af deltagerne havde ingen eller kun meget lidt kontakt til arbejdsmarkedet. Målgruppen blev undervejs i forløbet udvidet til også at omfatte yngre kontanthjælpsmodtagere med lignende problemer samt personer på sygedagpenge. Den overordnede målsætning for projektet var at forbedre deltagernes livskvalitet og selvstændighed. Denne målsætning var i projektet opdelt i 7 delmålsætninger: Styrke deltagernes personlige udvikling mod øget selvværd og større livskvalitet. Arbejde med deltagernes motivation til selvstændighed og uafhængighed af det sociale system. Hjælpe til større integrering i lokalsamfundet gennem styrkelse af netværk. Give støtte til udarbejdelse af individuel handleplan. Give deltagerne mulighed for at afprøve sig selv i forhold til evt. fremtidig arbejdssituation via praktik m.m. Ændre på hidtidig arbejdsløshedssituation og åbne tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejde forebyggende mod somatiseringsreaktioner. Samlet repræsenterede disse målsætninger en helhedsorientering med særlig vægt på at styrke menneskers subjektive opfattelser og følelser for derigennem at øge livskvalitet, selvstændighed og handleduelighed i forhold til sig selv og sine samfundsmæssige omgivelser. Grundlæggende handler det om at få sat ord på sin livssituation og sit følelsesliv, hvorved der skabes erkendelse, og dernæst formulere, hvordan ens tilværelse kunne/burde være. Projektet hvilede på en tro på, at disse mål kan opnås ved at styrke deltagernes personlige udvikling på følgende områder: Selvværdsfølelse og selvtillid. Velfungerende sociale netværk. Deltagelse i fællesskaber. Livsglæde. Uafhængighed af det sociale system klar opfattelse af egne evner for at komme i arbejde, i aktivitet, uddannelse eller frivilligt arbejde. Evne til at håndtere belastende situationer Godt helbred. 18

19 Metoder På grund af den meget brogede deltagerflok samt en lang række alvorlige begivenheder i deltagernes liv under forløbet, var projektlederne nødt til støtte op om deltagerne individuelt. Det skete samtidig med, at projektlederne forsøgte at opfylde projektets målsætninger for hver enkelt deltager. Det vanskeliggjorde planlægningen af forløbet, og gjorde det vanskeligt at sige noget generelt om de anvendte metoder. Konkret i projektet blev der arbejdet med forskellige undervisningsforløb, pædagogiske såvel som faglige. Der blev arbejdet med socialt gruppearbejde, hvor personer med nogenlunde samme problemer eller livssituationer kunne få individuelt udbytte af kollektive læreprocesser. Fælles erfaringer, afklaring af egen situation (erkendelse), nye bekendtskaber/venner m.m. Herudover blev der givet individuel rådgivning og opfølgning, som skulle resultere i et godt og troværdigt forhold mellem klient og rådgiver. Dette er generelt meget vigtigt i arbejdet med denne gruppe borgere, der har oplevet masser af svigt fra forskellige sider i deres liv. Projektlederne fungerede som kontaktpersoner til praktikstederne og til bistandskontorerne for i mange tilfælde at forbedre forholdet mellem klient og sagsbehandler. Der blev ligeledes arbejdet meget med personlighedsudvikling både pædagogisk og fagligt. Altså en form for kompetenceudvikling, hvilket skulle gøre personen arbejdsduelig og i stand til at indgå på arbejdsmarkedet. Sammenfatning Sammenfattende kan projektet beskrives som et forsøg på at ændre fokus fra problemer til ressourcer. Der blev arbejdet meget intenst med den enkelte deltager, og man forsøgte gennem forskellige forløb at påvirke deltagernes syn på sig selv og samfundet. Målet var, at deltagerne skulle være en del af det samfund, der omgiver dem, og ikke være placeret på sidelinien Handicapidrættens Videnscenter Jobsektionen Handicapidrættens Videnscenters Jobsektion er medtaget som et fjerde eksempel på et projekt, som har været nyskabende og nytænkende i forhold til arbejdet med arbejdsløse. Projektet adskiller sig klart fra de andre projekter ved udelukkende at beskæftige sig med handicappede, men projektets metoder kunne for så vidt anvendes på en hvilken som helst målgruppe. Projektet er evalueret som en del af en større evaluering af hele Handicapidrættens Videnscenter. Evalueringen blev foretaget af CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) og blev udgivet i Præsentationen af projektet og dets metoder bygger hovedsageligt på evalueringsrapporten. 19

20 Jobsektionen under Handicapidrættens Videnscenter har siden 1995 arbejdet med jobskabelse for personer med handicap. Et område, der tidligere har været præget af negative erfaringer. Målsætning Formålet med Jobsektionen under Handicapidrættens Videnscenter er først og fremmest at oprette job på særlige vilkår for personer med handicap. Ideen har været at udvikle nye typer af beskæftigelse for handicappede personer primært i handicapidrætsforeninger og almindelige idrætsforeninger. Deltagerne i aktiviteterne og fællesskabet i handicapidrætsforeningerne udgør det primære rekrutteringsgrundlag for Jobsektionens arbejde. Det er en væsentlig del af Jobsektionens formål som del af et videnscenter at opsamle og bearbejde de metodiske erfaringer fra arbejdet med jobskabelse og sprede erfaringerne til andre parter på området. Indsatsen drejer sig primært om job på det såkaldte tredje arbejdsmarked, det vil sige job, der ikke tidligere har været udført som ordinært arbejde eller, som har været varetaget af frivillige. Princippet er, at arbejdet og arbejdstiden skal tilpasses den enkeltes muligheder med det grundlæggende formål at skabe arbejdsforhold, hvor personer med handicap får mulighed for at videreudvikle deres personlige og faglige identitet. At komme i arbejde i en beskyttet stilling skal bidrage til, at den handicappede bliver mere integreret i samfundet på egne vilkår. Beskæftigelse på særlige vilkår anskues derved både som et mål i sig selv, men også som et middel til at komme ind på eller tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Perspektivet i Jobsektionens arbejde er at gøre mere for, at handicappede får mere ens vilkår landet over for at komme i arbejde, og at der skabes en ligeværdighed i forhold til det ordinære arbejdsmarked, hvad angår muligheder for mobilitet, løn, afspadsering m.v. Drivkraften i Jobsektionens arbejde er lystprincippet. Det vil sige, at det er en forudsætning, at såvel arbejdsgiver som den handicappede er enige om og er motiverede for at etablere et arbejdsforhold. Samarbejde De centrale samarbejdspartnere er de kommunale sagsbehandlere, da det er et kommunalt ansvar at oprette skånejob, men også arbejdsformidlingen, amtskommunerne og andre jobskabelsesprojekter er relevante samarbejdspartnere for indsatsen. Opmærksomheden er særligt rettet mod skånejobproblematikken og de initiativer, der bevæger sig i grænselandet mellem det ordinære arbejdsmarked og den frivillige indsats. 20

21 Metoder/konsulenternes arbejde Jobkonsulenterne ser det som deres primære rolle at være det led, der er med til at iværksætte, formidle, understøtte og koordinere kontakten mellem den jobsøgende, arbejdsgiveren og kommunen, som har det formelle ansvar for oprettelsen af beskyttede stillinger. Samtidig ser jobkonsulenterne det som deres rolle at motivere, inspirere og overbevise: den jobsøgende om, at han/hun kan klare et arbejde arbejdsgiveren om, at det er fornuftigt at oprette denne type stillinger kommunen om at godkende stillingen og bevilge pengene. Jobsektionens indsats bliver derved et supplement til eller i nogle tilfælde en erstatning for den kommunale indsats. Erfaringerne fra Jobsektionen i Handicapidrættens Videnscenter og fra tilsvarende projekter er, at der i forhold til grupper af personer med nedsat erhvervsevne, herunder personer med handicap, dels er behov for en advokat, der kender gruppens vilkår og muligheder, dels for en kitte-sammen funktion, som kan bringe de parter sammen, som er nødvendige for at etablere job på særlige vilkår. Parterne i det nuværende organiserede system primært de kommunale sagsbehandlere synes at have svært ved at magte den nye rolle, det er at udvikle særlige job for særlige grupper, herunder handicappede personer. Denne erfaring har betydet, at videnscentret har taget katalysator- og sagsbehandlerrollen i forhold til skabelse af job op til overvejelse og supplerende hertil i højere grad vægtet formidlerrollen, hvor det handler om overførsel af metoder til andre parter. I tilknytning til det konkrete arbejde med jobskabelse har Jobsektionen etableret netværk med fagfæller og med 1/3 ansatte i DHIF. Medlemmerne af det faglige netværk giver udtryk for, at deltagelsen i netværket har givet en faglig viden fx omkring andres arbejdsområder og lovgivning og peger på mødernes relevante emner. Vurdering af indsatsen Jobsektionen har i deres arbejde i høj grad påvist, at erfaringerne fra handicapidrætsområdet kan anvendes på jobskabelsesområdet. Det har betydet et øget pres på Jobsektionen. Der har givet et behov i centret for at overveje omfanget af målgruppen samt den fremtidige afvejning af metoderne i arbejdet. Selv om jobskabelse ikke er en opgave og et emne, man umiddelbart forbinder med et videnscenter, viser erfaringerne fra forsøgsperioden, at det var en god idé at knytte denne funktion til Handicapidrættens Videnscenter. Anvendelsen af principperne og erfaringerne fra handicapidrætten har den umiddelbare fordel, at der dels er en viden og erfaring på området, dels er en kontakt til de handicappede, klubberne og organisationerne. 21

22 Denne konstatering foranledigede overvejelser om vægtningen af metoderne i arbejdet. Arbejdet med jobskabelse har været omfangsrigt med etablering af kontakter til mange personer. Der er gjort nogle erfaringer med hensyn til arten og mulighederne for job i klubberne og også erfaringer med de handicappedes ønsker med hensyn til jobtilbud. Det er krævende at få disse ender til at mødes, når man står med den enkelte person. Det er lykkedes i de fleste tilfælde. Det synes som om, at de personer, der har fået et job, er glade herfor. Den anvendte arbejdsmetode har rejst det spørgsmål, hvad videnscentrets rolle er i forhold til etableringen af job. Indsatsen har både haft karakter af katalysator og konkret sagsbehandling. Det har været nødvendigt at gå ind i de konkrete sager for at få opbygget konkrete erfaringer og for at opnå det rette udbytte i forhold til den enkelte. Men der er sat spørgsmålstegn ved, om metoden er mulig at praktisere, hvis indsatsen på længere sigt skal dække hele landet. 1.3 Sammenfatning I det følgende samles op på de 5 projekter for at se på uligheder og ligheder i metoder, målgrupper, forståelser og tilgange til ledighedsproblematikken. Hvor afviger Missing Link s metoder fra de øvrige projekter og hvor er der ligheder. Dette for yderligere at beskrive og forstå filosofien i Missing Link. Målgruppen I alle projekter anvendes begrebet arbejds(markeds)parathed, men med meget forskellig forståelse heraf. Center for Rådgivning og Udvikling, Virksomheden Holbæk og Næsborg Fonden har alle det til fælles, at de vægter begrebet arbejds(markeds)parathed højt, dog med forskellige udgangspunkter. Både i Næsborg Fonden og Virksomheden Holbæk mener man, at det er formålsløst både for den ledige og virksomheden at aktivere en person, der grundlæggende ikke ønsker at arbejde. Dog arbejder disse to projekter med en meget forskellig forståelse af arbejdsmarkedsparathed, idet Næsborg Fonden forstår arbejdsmarkedsparathed som viljen eller lysten til at komme i arbejde, altså noget personligt/psykologisk, hvor Virksomheden Holbæk vurderer arbejdsmarkedsparatheden i forhold til den enkeltes faglige kvalifikationer og kompetencer. Jobsektionen under Handicapidrættens Videnscenter arbejder ligeledes med motivationsfaktoren i formidlingen af job. Her opereres med et lystprincip, der indebærer, at såvel arbejdsgiver som arbejdstager skal være indforstået, før der etableres et arbejdsforhold. Arbejds(markeds)paratheden gælder altså for begge parter. 22

23 Center for Rådgivning og Udvikling adskiller sig fra ovennævnte, idet de vægter både de faglige kvalifikationer og den personlige motivation. I projektet kører man en tospors-indsats, som har til formål både at kvalificere den ledige personligt og fagligt til (igen) at kunne indgå på arbejdsmarkedet. I modsætning til alle de ovennævnte projekter står Missing Link, der ikke lægger særlig vægt på hverken den personlige motivation eller de faglige kvalifikationer. Derimod er projektet baseret på den grundlæggende overbevisning, at det kun er en meget lille del af de ledige, som er ikke-arbejdsparate. I Missing Link er det opfattelsen, at motivationen til arbejde og den faglige opkvalificering først sker, når den enkelte er i beskæftigelse enten på særlige vilkår eller i job med løntilskud. Samlet kan man sige, at både Næsborg Fonden og Virksomheden Holbæk i deres vurdering af arbejdsmarkedsparatheden forholder den enkeltes faglige kvalifikationer og kompetencer til virksomhedernes krav og behov. Heroverfor står Missing Link, der via en virksomhedsservice arbejder med virksomhedernes krav til ansættelse af ledige og hermed søger at sikre en eller anden form for beskæftigelse til de ledige, uanset de lediges kvalifikationer. Hvor de andre projekter i større eller mindre grad vægter en forudgående opkvalificering og påvirkning af de ledige i retning af større arbejds(markeds)parathed, før de sendes i aktivering, så er udgangspunktet i Missing Link, at de fleste ledige er arbejds(markeds)parate, men ikke i stand til at gennemskue arbejdsmarkedet og derfor ikke er vidende om, hvor de ledige job er. Dette gælder også for virksomhederne, der heller ikke kan gennemskue arbejdsmarkedet, og derfor ikke er i stand til at gennemskue deres eget behov for arbejdskraft. Et problem som Missing Link forsøger at løse gennem virksomhedsservicekonceptet (jf. nedenfor). Målgrupper og metoder Netop den forskellige forståelse af begrebet arbejds(markeds)parathed bidrager også til at forklare forskellene i projekternes målgruppe og metoder. Overordnet har Missing Link den bredeste målgruppe, idet denne ikke er afgrænset i forhold til type af problemer eller personlig motivation. Heroverfor står Næsborg Fonden, der alene har ledige, der er motiverede og anses for at være arbejdsmarkedsparate. Netop det forhold, at udgangspunktet for Missing Link er, at kun en meget lille del af de ledige ikke er arbejds(markeds)parate, betyder, at metoderne til at sikre vejen til ordinær beskæftigelse også adskiller sig fra de øvrige projekter. Både Næsborg Fonden, Virksomheden Holbæk og Center for Rådgivning og Udvikling handler ud fra, at de ledige, hvis ikke de er kvalificerede, først skal opkvalificeres gennem forskellige interne eller eksterne foranstaltninger, før de kan opnå en fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. 23

24 Heroverfor står Missing Link, der er baseret på, at arbejdsmarkedstilknytningen er den afgørende faktor, der sikrer, at den enkelte opkvalificeres til arbejdsmarkedet. Den enkeltes arbejdsmarkedstilknytning sikres gennem Missing Link s virksomhedskontakt og -service. Virksomhedskontakten og -servicen Virksomhedskontakten indgår som en større eller mindre del af projekternes metode. Den tætte kontakt til det private erhvervsliv er i alle projekter et meget vigtigt element. Det er primært jobtræning og ordinær eller særlig beskæftigelse i de private virksomheder, der er målet med projekternes indsatser. Den tætte kontakt til virksomhederne kommer bl.a. til udtryk ved involveringen af de private virksomheder i projekternes organisation, i bestyrelserne og som samarbejdspartnere. Dette gælder dog ikke for projektet på Center for Rådgivning og Udvikling. Her var virksomhederne ikke integreret i organisationen, og der blev heller ikke ydet den virksomhedsservice, som målsætningen er i Missing Link. I henholdsvis Virksomheden Holbæk, Næsborg Fonden og Missing Link er en del af indsatsen en virksomhedskontakt eller virksomhedsservice. Igen adskiller intentionerne med inddragelsen af virksomhederne sig mellem de enkelte projekter. I Virksomheden Holbæk handler samarbejdet med virksomhederne om udveksling af jobåbninger og formidling af kvalificeret og kompetent ledig arbejdskraft. I Næsborg Fonden er det ønsket i højere grad at få inddraget de private virksomheder i aktiveringsindsatsen ved at målrette indsatsen efter virksomhedernes behov for arbejdskraft. På disse punkter går projekt Missing Link ifølge projektbeskrivelsen endnu videre med ønsket om også at være et serviceorgan i forhold til det private erhvervsliv. Tanken er, at Missing Link s konsulenter yder en form for service over for de virksomheder, der deltager i projektet. Virksomhedsservicen indeholder bl.a. hjælp til afklaring af opkvalificeringsbehov af det nuværende personale, kortlægning af hvilke typer arbejdskraft virksomheden har behov for nu og i fremtiden samt efterfølgende at formidle den arbejdskraft. Herudover indeholder virksomhedsservicen hjælp i forbindelse med eventuelle konflikter eller problemer med de ansatte i diverse løntilskudsordninger etc. Gennem virksomhedsservicen er det hensigten at sikre beskæftigelse til ledige på enten ordinære eller særlige vilkår. Når de ledige er ansat i en virksomhed, følges disse tæt, således at der hurtigt kan gribes ind, hvis der opstår problemer og ved, at der løbende arbejdes med virksomhedernes krav til ansættelse af ledige. Udgangspunktet for virksomhedsservicen i Missing Link er, at virksomhederne ikke er klar over, hvilke ressourcer de ledige repræsenterer, og derfor heller ikke er i stand til at tilbyde dem job. I økonomisk sprogbrug opfatter 24

25 Missing Link -projektet altså denne del af arbejdsmarkedet som et såkaldt ufuldkomment marked præget af uigennemsigtighed. Missing Link ser derfor som deres primære opgave at være med til at gøre denne del af arbejdsmarkedet mere gennemsigtigt. Rummelighed Begrebet det rummelige arbejdsmarked går igen i alle de projekter, der her er omtalt. Alle projekter har som målsætning at være med til at realisere det rummelige arbejdsmarked. Et mere rummeligt arbejdsmarked er udtryk for et ønske om, at flere personer med nedsat arbejdsevne og personer, der af forskellige årsager har svært ved at opnå fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked, får mulighed for at deltage i arbejdslivet. Forebyggelse, fastholdelse og integration er de 3 grundlæggende strategier i visionen om at etablere det rummelige arbejdsmarked. Visionen retter sig både mod det private og det offentlige arbejdsmarked og handler grundlæggende om, at arbejdspladserne giver plads via ansættelser på særlige vilkår. Set i forhold til de omtalte projekter er de alle rettet mod ledige borgere, som både har og ikke har problemer ud over ledighed. Derudover er indsatsen for visse af projekterne også målrettet virksomhederne med det formål at påvirke virksomhederne i retning af at tage et større ansvar for realiseringen af det rummelige arbejdsmarked. Dette gør sig gældende for Virksomheden Holbæk, Næsborg Fonden og Missing Link, og til en hvis grad for Jobsektionen under Handicapidrættens Videnscenter. Virksomhedsdelen skal både for Virksomheden Holbæk og Missing Link s vedkommende bidrage til at øge virksomhedernes rummelighed og sociale ansvar. Dette skal ske både gennem oplysning om de muligheder, der ligger i det rummelige arbejdsmarked og gennem påvirkning af virksomhedernes holdninger og ansvarsfølelse. Specielt Virksomheden Holbæk og Næsborg Fonden forsøger at påvirke virksomhedernes ansvarsfølelse gennem oplysning og inddragelse i organisationen. Derimod søger Missing Link at påvirke virksomhedernes ansvarsfølelse og rummelighed gennem virksomhedsservicen. I forhold til målgruppen arbejdsmarkedsparate med de rette kvalifikationer synes Virksomheden Holbæk og Næsborg Fonden at videreføre en rimelig snæver forståelse af det at være rummelig til virksomhederne. Konsulenternes funktion I alle projekterne indtager konsulenter eller kontaktpersoner en central rolle, både når det gælder kontakten til den ledige, til virksomhederne og til relevante myndigheder. 25

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

"Missing Link" Slutevaluering

Missing Link Slutevaluering "Missing Link" Slutevaluering September 2005 Henning Hansen og Flemming Jakobsen CASA "Missing Link" Slutevaluering September 2005 Henning Hansen og Flemming Jakobsen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt.

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt. 1 SERVICESTRATEGI. Indsatsområde: Det rummelige arbejdsmarked: Indledning: Egebjerg Kommunalbestyrelse har valgt det rummelige arbejdsmarked som et af sine indsatsområder i 2003 bl.a. fordi der er et stærk

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d.

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d. Notat Projekt nr. 160 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Mads Sinding Jørgensen 29-10-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Handicappede i foreningslivet

Handicappede i foreningslivet Juni 2015 / coh UDKAST Handicappede i foreningslivet - Fritidsguider kan være en del af løsningen til tilgangen Projekt: Team af frivillige fritidsguider etableres og tilføres kompetencer / uddannes til

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere