TTIP FOR MANGE UTROVÆRDIGE LØFTER OG REELLE RISICI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TTIP FOR MANGE UTROVÆRDIGE LØFTER OG REELLE RISICI"

Transkript

1 Fastlagt holdning TTIP FOR MANGE UTROVÆRDIGE LØFTER OG REELLE RISICI HANDEL BØR FORBEDRE VORES PLANET, IKKE PRIVILEGERE STORE VIRKSOMHEDER EU og USA forhandler på nuværende tidspunkt om en handelsaftale, der, såfremt den vedtages, vil føre til en "traktat som ingen anden før den". Den hedder TTIP, transatlantisk handels- og investeringspartnerskab, men den handler om meget mere end bare handel. Denne partnerskabsaftale, TTIP, vil i sin nuværende form få vidtrækkende og på mange områder uigenkaldelige konsekvenser for vores daglige tilværelse, især vores sundhed, fødevarer, arbejdsmarked, produktsikkerhed, miljø samt sociale standarder og standarder for privatlivets beskyttelse. Den vil endda kunne ændre den måde, hvorpå vi bruger de demokratiske institutioner til at fastsatte regler på alle disse områder, hvilket vil gøre borgernes ønsker og krav mindre relevante. Ikke desto mindre holder forhandlerne for Europa-Kommissionen offentligheden i uvidenhed vedrørende denne dimension af forhandlingerne samt om de mulige og reelle trusler over for borgernes interesser og frihedsrettigheder. Indtil videre er alle anmodninger om fuld gennemsigtighed blevet ignoreret. Kun industrilobbyister har privilegeret adgang. Derfor anfægter vi i de Europæiske Grønne legitimiteten og indholdet af denne aftale, selvom vi går stærkt ind for at udvide det transatlantiske samarbejde i forbindelse med gensidigt fordelagtige anliggender, navnlig med henblik på håndtering af klimaændringer og miljøbeskyttelse samt skattesvig og -unddragelse. EU-Kommissionen havde oprindeligt i sinde at indgå aftalen inden udgangen af I USA vil regeringen have brug for en handelsfremmebemyndigelse (for at sikre et simpelt ja eller nej fra Kongressen), hvilket indtil videre er blevet forkastet af lovgiverne. Af blandt andet denne grund er den amerikanske regerings og EU-Kommissionens plan om at få indgået denne aftale i en hidtil uhørt fart for handelsforhandlinger helt urealistisk. Samtidig fører USA separate men lignende handelsforhandlinger med en gruppe lande i Stillehavsområdet i henhold til Stillehavspartnerskabet (TPP). UREALISTISKE ØKONOMISKE LØFTER Et af standardargumenterne for frihandelsaftaler er, at de reducerer toldafgifterne og derved øger handelen, hvilket giver mulighed for billigere importvarer, og at de store økonomiske fordele klart opvejer ulemperne. Afgifterne mellem USA og EU er dog allerede ret lave i gennemsnit 3 %. Embedsmænd, der promoverer TTIP, fokuserer derfor deres positive økonomiske forudsigelser på 22 Februar 2014 / Side 1

2 'afskaffelse, nedsættelse eller forebyggelse af unødvendige politikker "bag grænserne", de såkaldte ikketoldmæssige hindringer. Optimistiske undersøgelser går ud fra, at TTIP kan føre til en stigning i bruttonationalproduktet (BNP) på 0,5-1 %. Ud over at det er denne tankegang, der har ført til den nuværende krise i Europa, er disse skøn urealistisk høje, og de afslører ikke noget om, at det fulde udbytte først forventes at blive opnået i Dette betyder, at det er usandsynligt, at fordelene på kort sigt vil opveje de negative virkninger af aftalen, hvad angår sundhed, social beskyttelse og privatlivets fred. Ifølge en analyse, der er foretaget af Public Citizen s Global Trade Watch (en forbrugerforening), vil udbyttet af TTIP beløbe sig til mindre end 40 EUR pr. familie pr. år. Og deri medregnes ikke yderligere omkostninger som følge af dårligere beskyttelse i forbindelse med reglerne på sundheds-, finansog miljøområdet og andre områder af almen interesse. Tom Jenkins fra Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) har givet udtryk for sin tvivl vedrørende den stigning i beskæftigelsen, der bliver lovet gennem TTIP: "Det er uklart, hvor disse job skulle komme fra, og hvilke EU-lande der i sidste ende vil drage fordel heraf." Det antages, at noget af det lovede vækstpotentiale vil opstå som følge af de transatlantiske partneres forbedrede muligheder for at pålægge partnertredjelande i hele verden de standarder, som er blevet aftalt i fællesskab. En strategi, hvor Vesten dikterer resten, vil dog ikke kun være en politisk meget risikabel afvigelse fra en multilateral handelsdagsorden, som De Grønne går ind for, men vil også gøre det svært at forudsige de økonomiske konsekvenser. De Grønne kræver en realistisk økonomisk analyse, herunder en konsekvensanalyse vedrørende miljø og menneskerettigheder samt de globale følgevirkninger. ET ANGREB PÅ DEMOKRATIET Den mangel på gennemsigtighed, der har kendetegnet TTIP-forhandlingerne, er ikke kun et ildevarslende signal, men et brud på alle borgeres ret til at vide, hvad der forhandles i deres navn. Det forhandlingsmandat, som EU-Rådet gav til Kommissionen er stadig klassificeret som fortroligt. Selv medlemmerne af Europa-Parlamentet har kun begrænset adgang til forhandlingsteksterne, selvom Parlamentet spiller en vigtig rolle i Europas handelsforbindelser, da det kan nedlægge veto mod handelsaftaler, som det gjorde ved handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA). EU-Kommissionen hævder, at der har været større åbenhed i forbindelse med TTIP, end i tidligere handelsforhandlinger, men medlemmerne af et rådgivende organ, som omfatter repræsentanter for civilsamfundet, har ikke adgang til forhandlingsteksterne. I stedet for gennemsigtighed får borgerne propaganda om et påstået overskud på 500 EUR pr. familie. Vi har en mistanke om, at afholdelsen af en offentlig høring om investorbeskyttelse for virksomheder skal fungere som et røgslør for at holde emnet væk fra dagsordenen til efter valget til Europa- Parlamentet sidst i maj. Denne hemmeligholdelse underminerer de demokratiske værdier. Når hverken borgerne eller deres repræsentanter kan få lov til at få besked om følsomme forhandlinger, der har at gøre med reguleringsspørgsmål, som påvirker deres hverdag på så mange måder, så er der noget galt. Det er en hemmelig aftale mellem bureaukratiske magter og særlige interessegrupper, der får privilegeret adgang gennem omkring 600 lobbyister. 22 Februar 2014 / Side 2

3 De Grønne insisterer på intet mindre end fuld gennemsigtighed. Forhandlingsmandatet og forhandlingsteksterne fra hver runde bør offentliggøres, så der regelmæssigt kan finde en gennemsigtig og offentlig debat sted. Det er trods alt demokratisk besluttede normer og regler, der er på spil. De Grønne er også fuldstændigt imod indførelse af mekanismer til tvistbilæggelse mellem investor og stat (ISDS) i TTIP. ISDS giver udenlandske investorer mulighed for at omgå de nationale domstole og at indgive deres klager direkte til internationale voldgiftsinstanser, som ofte består af virksomhedsjurister. Hvorfor give de internationale investorer sådanne retlige privilegier, når man kan anvende veludviklede retssystemer? Det handler om virksomhedernes magt. Hvis en international voldgiftsinstans konstaterer, at demokratisk vedtagne politikker måske vil begrænse en investors beregnede overskud, kan den pålægge en regering til at betale milliarder i erstatning. Dette vil på katastrofal vis begrænse den demokratiske frihed til at lovgive på områder som miljø, sundhed, økonomi, m.m. Sådanne tvistpaneler findes allerede. Både frihandelsaftalen mellem EU og Canada og frihandelsaftalen mellem EU og Singapore indeholder ISDS. Ni af EU's medlemsstater har allerede ISDS i deres bilaterale handelsaftaler med USA, men ved også at inkludere ISDS i TTIP vil hele ordningen få endnu mere fremdrift. Dette er ikke kun fantasifulde teorier. Tysklands energiomstillingspolitik er blevet angrebet ved et panel, der kræver en kompensation på 3,7 milliarder EUR, der skal betales med skatteydernes penge. Tobaksindustrien har sagsøgt Australien og andre lande på grund af deres sundhedslovgivning. Et amerikansk olieselskab har sagsøgt Canada for over 250 millioner USD for et fraktureringsstop. Lande er blevet sagsøgt for at have indført mindsteløn. Den lovgivningsmæssigt lammende virkning er tydelig. Tænk bare: virksomheder i EU kunne bruge ISDS gennem deres amerikanske datterselskaber til at true eller angribe amerikansk lovgivning, mens europæiske datterselskaber af amerikanske virksomheder kunne gøre det samme mod EU's, EU-medlemsstaters eller endda regional lovgivning! Klart budskab fra De Grønne: Ingen ISDS! De demokratiske lovgivningsbeføjelser til at regulere de mange forskellige sektorer vil blive undermineret endnu mere af en af EU-handelskommissær De Guchts favoritidéer i forbindelse med TTIP: Oprettelsen af et råd for reguleringssamarbejde (Regulatory Cooperation Council, RCC) mellem USA og EU. Grundprincippet er simpelt. Inden der udarbejdes en ny lovgivning, om det så er vedrørende miljø- eller forbrugeranliggender, arbejdstagerrettigheder, landbrugsspørgsmål, osv., skal et bilateralt organ bestående af administratorer og repræsentanter for erhvervslivet fra USA og Europa først have haft muligheden for at "analysere" lovgivningens mulige konsekvenser for etablerede erhvervsinteresser. Erhvervslivets lobbyinteresser vil dermed få mulighed for at koordinere svækkelse eller blokering af lovgivningsarbejdet, inden det overhovedet går i gang. Lovgiverne vil være nødt til at begrunde deres hensigter over for det transatlantiske erhvervslivs domstol. Praktisk talt vil en kombinationen af bureaukrati og erhvervsinteresser erstatte den demokratiske beslutningsproces. Sådan et fundamentalt angreb på demokratiet er helt uacceptabelt for De Grønne. De Grønne afviser forslag, der vil øge magten hos erhvervslivets lobbygrupper. SVÆKKELSE AF EU'S STANDARDER ER UACCEPTABEL 22 Februar 2014 / Side 3

4 Stuart Eizenstat fra det transatlantiske virksomhedsråd (Transatlantic Business Council, TABC) har offentligt udtalt sig om mål for TTIP-forhandlingerne, der bør mobilisere alle europæiske og amerikanske forbrugerrettighedsforkæmpere for at stoppe denne lobbysammenslutning: "Standarderne i Europa har et andet niveau, og jeg mener, at disse standarder er urimeligt høje og savner tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag.... Hvad der er gode fødevarer for en amerikansk familie, burde også være gode nok for europæerne." Flere koncerner har udtrykkeligt udtalt, at de har til hensigt at udnytte TTIP til at omgå det forsigtighedsprincip, der ligger til grund for EU's miljølovgivning. Næsten alle industrilobbyerne har deres egne yndlingskrav til nye transatlantiske standarder, der skal forhandles, så de vil blive mere fordelagtige for erhvervslivet. Kemiske virksomheder vil gerne underminere REACH, den banebrydende lovgivning om vurdering af og begrænsninger for kemiske produkter. Industrigrupper vil gerne have, at TTIP foregriber love om pesticider eller decentral lovgivning om frakturering. Andre lobbyer vil gerne genindføre ACTA ad bagdøren. Industrien for produkter til personlig pleje ønsker at afskaffe kontrol i forbindelse med kosmetik og produkter til personlig pleje. Den amerikanske landbrugsindustri er særlig aggressiv i sit forsøg på at opnå et mål, den længe har stræbt efter: endelig at omgå EU's forbrugerbeskyttelsesstandarder både vedrørende genetisk modificerede organismer samt oksekød, svinekød og kylling produceret i USA. På den anden side er der også eksempler på erhvervsinteresser i EU, der gennem TTIP gerne vil have afskaffet de højere amerikanske standarder, f.eks. vedrørende finansielle tjenesteydelser, hvor europæiske finansieringsinstitutter ønsker at underminere disse standarder, der er fastsat af den amerikanske Dodd-Frank-lov. EU-Kommissionen har gentagne gange givet sit tilsagn om, at den ikke vil forhandle om at sænke EU-standarder. "Gensidig anerkendelse" af standarder af forskellig kvalitet og andre strategier kan få den samme effekt, selv uden formelt at ændre EU-lovgivningen. På grundlag af denne "gensidige anerkendelse" kan transnationale virksomheder bruge deres datterselskaber på det andet kontinent til at udnytte de lovgivningsmæssige forskelle. Dette vil betyde, at retten til at regulere praktisk talt bliver annulleret. Der er selvfølgelig standarder, der kan harmoniseres. Fælles fastsatte standarder for eksempelvis virtuel mobilitetsteknologi vil gavne denne sektor. Nogle af disse tekniske standarder kan også aftales i andre internationale sammenhæng. At forsvare retten til og ansvaret for at fastsætte standarder i henhold til borgernes demokratisk legitimerede valg betyder dog, at enhver "ækvivalens" kun vil gælde for standarder, der får samme beskyttelsesniveau. Med hensyn til standarder bør det bemærkes, hvad der udelades fra TTIP: Det er ikke et eksplicit mål at fremme teknologier, der bidrager til omstilling til en økonomi med lav CO2-udledning, heller ikke nedsættelse eller bare udfasning af miljøskadelige subsidier til fossile energikilder er med. Spørgsmål som for eksempel at opnå enighed om forskellige handelsregler for varer, der er fremstillet med forskellige niveauer af kulstofintensitet eller forskellige niveauer af beskyttelse af arbejdstagerne, vil slet ikke blive behandlet. TTIP kan skade den økologiske omstilling, da man for eksempel ved at fjerne de ikketoldmæssige hindringer vil kunne udelukke alle normer for miljøvenligt design. De Grønne er kraftigt imod, at landbrugere og forbrugere i EU vil tabe på dårlige kompromiser. Forsigtighedsprincippet er ikke til forhandling. Vi kræver, at EU-Kommissionen forsvarer de strammere regler i EU, for eksempel hvad angår antibiotika i animalsk produktion, godkendelse og dyrkning af GMO'er, samt mærkning af klonet kød eller fødevarernes oprindelse. Vi kræver, at EU- Kommissionen indfører forbud mod frakturering og skifergasprojekter for at beskytte de europæiske standarder i Europa. Modstridende lovgivning om patenter på liv eller fri udveksling af 22 Februar 2014 / Side 4

5 frø og dyr kan fejes af bordet, og landbrugernes rettigheder vedrørende intellektuel ejendom bør sikres. Seks ud af otte af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende arbejdsstandarder er ikke blevet ratificeret i USA, herunder konventionen om foreningsfrihed og forhandlingsret og ret til kollektive skridt. TTIP-dagsordenen har ingen ambitioner på dette område. De Grønne vil gerne samarbejde med fagforeninger, ikke blot for at forsvare, men også for at forbedre arbejdsstandarder. De Grønne ønsker også at modsætte sig en svækkelse af de europæiske standarder, der er fastlagt for tjenester i offentlighedens interesse. For eksempel er privatisering af vandforsyningen gennem bagdøren eller begrænsning af mulighederne for tildeling af offentlige licitationsarbejder på grundlag af økologiske og sociale kriterier uacceptable for os. TTIP må heller ikke udgøre en fare for de regler, der tilgodeser små og mellemstore virksomheder på begge sider af Atlanten. De Grønne afviser enhver forringelse af miljøstandarder, forbrugerstandarder, landbrugsstandarder, fødevarestandarder, sundhedsstandarder, kulturelle standarder eller standarder for databeskyttelse i forbindelse med TTIP. BESKYTTELSE AF VORES KULTURELLE UNDTAGELSE Eftersom beskyttelsen af vores kulturelle undtagelse har gjort den audiovisuelle industri til en af søjlerne i europæisk identitet, må dette ikke ændres. Afskaffelsen af den kulturelle undtagelse kan muligvis være skadelig for filmindustrien, da den i bemærkelsesværdig grad har reduceret mangfoldigheden inden for filmverdenen og filmproduktionen i den sydkoreanske filmindustri i løbet af de sidste par år, siden Sydkoreas marked blev åbnet fuldstændigt for Hollywoodinvestorer. FASTSÆTTELSE OG GENNEMFØRELSE AF TRANSATLANTISKE DATABESKYTTELSESSTANDARDER EU og USA bør forhandle om fælles databeskyttelsesstandarder, men uden for de foreslåede TTIPforhandlinger, som den transatlantiske forbrugerdialog (Transatlantic Consumer Dialogue - TACD) har foreslået. Vi vil have en rammeaftale om databeskyttelse afsluttet, inden en handelsaftale kan accepteres. Der er behov for at drøfte internationale såvel som nationale databeskyttelsesstandarder, bredt og offentligt, sådan som Edward Snowdens afsløring om NSAaktiviteter på afgørende måde har vist. Databeskyttelse udgør en grundlæggende rettighed. Derudover, og som anerkendt i WTO's overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), må databeskyttelse ikke ses som en ikke-toldmæssig handelshindring. VÆK MED MULTILATERALISMEN PÅ HANDELSOMRÅDET? TTIP skal ses i en bredere kontekst, da den også vil have en indflydelse på de europæiske lande, der ikke er medlem af EU, men som er bundet gennem tidligere bilaterale traktater med EU. De 22 Februar 2014 / Side 5

6 Grønne har altid været fortalere for multilaterale handelsforhandlinger inden for et mere demokratisk ansvarligt WTO for at opnå retfærdige internationale handelsforbindelser. Desuden bør der tages højde for det globale perspektiv, herunder Stillehavspartnerskabet (TPP). TPP omfatter nationer, der repræsenterer mere end 40 % af verdens BNP. Til sammen vil TPP og TTIP repræsenterer mere end 60 % af verdens BNP. Kina og andre store økonomier står uden for begge pagter, hvilket kan få en negativ indflydelse på deres forhold til europæiske lande. Efter de nyligt afsluttede forhandlinger om handelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) vil TTIP yderligere fremme det globale kapløb om vidtrækkende bilaterale handelsaftaler, hvori EU har været en drivkraft siden 2005, hvilket underminerer multilateralisme på handelsområdet. På samme måde undgår USA multilateralisme, når de nu forsøger at danne en eksklusiv klub med EU. Vi mener, at dette på mellemlang sigt måske endda vil kunne svække EU's position i verden. Ved at oprette det største frihandelsområde og dermed bringe økonomisk integration til et helt nyt niveau gennem lovgivningsmæssig konvergens vil TTIP helt kunne ændre den globale regelfastlægning. Dette vil fortsat sætte Verdenshandelsorganisationen (WTO) ud af spillet, idet der forfølges en strategi for Vesten mod resten, hvilket tvinger svagere og fattigere lande til at handle efter regler, som de ikke har nogen mulighed for at påvirke. Desuden kunne det føre til dannelsen af rivaliserende økonomiske blokke, true globalt samarbejde samt svække initiativer til at reformere det globale handelssystem, så det bedre kunne imødegå fælles globale udfordringer, især klimaændringer og miljøbeskyttelse. EN ANDERLEDES TRANSATLANTISK ALLIANCE Det er en magtfuld koalition, der presser på for at få gennemført TTIP, men den er på ingen måder uovervindelig. ACTA blev overvundet. Der er allerede en meget stærk modstand imod Stillehavspartnerskabet. De Grønne vil hjælpe med at opbygge brede koalitioner mod denne TTIPdagsorden sammen med civilsamfundsorganisationer fra alle sektorer, fagforeninger og især forbrugerforeninger og demokratiforkæmpere. De centrale krav er gennemsigtighed, beskyttelse af demokratiet og sikring af standarder - hvilket ikke er handelsbarrierer, men et resultat af eksplicitte lovgivningsmæssige valg, der beskytter folkets interesser og offentlige goder. Vi vil rejse disse spørgsmål under kampagnen til Europa-Parlamentsvalget med ét klart mål: At bekæmpe denne TTIP-dagsorden Vores koalition bør også bygge broer over Atlanten. Allerede i juni 2013 strakte De Grønne hånden ud til amerikanske ngo'er og fagforeningseksperter i handel og inviterede dem til Berlin, Bruxelles og Paris for at udveksle erfaringer. Den transatlantiske forbrugerdialog er et nyttigt forum for denne slags samarbejde, ligesom andre civile netværk også er det. Vi vil slutte os sammen med amerikanske forbrugertalsmænd, der indtil videre i de fleste tilfælde har haft held med at holde finansielle tjenesteydelser væk fra TTIP-dagsordenen, da de ikke ønsker, at reguleringen af deres finansielle markeder undermineres. For nyligt protesterede næsten 200 amerikanske og europæiske grupper imod ISDS. Vi må også opbygge forbindelser til den amerikanske forsamling af delstatslovgivere, der har givet udtryk for sin modstand mod ISDS. Vi må stå sammen med kongresmedlemmer, der har protesteret offentligt imod presset fra USA's handelsrepræsentant for at svække EU-direktivet om brændstofkvalitet, og bør advare ham i et brev om, at hans indsats for at fremme bitumenholdigt sand "vil være i strid med principperne i Obama-regeringens klimahandlingsplan, og at det vil være 22 Februar 2014 / Side 6

7 et kortsigtet udtryk for USA's økonomiske interesser." Der er stærk modstand i Kongressen - på begge sider af bordet - imod at give Obamas regering handelsfremmebemyndigelse, uden hvilken der ikke kan opnås en aftale. TTIP er derfor ikke en færdig aftale. Erfarne handelsforhandlere sætter spørgsmålstegn ved mulighederne for at nå målene i den vidtrækkende TTIP-dagsorden. Den forhastede tidsplan, der officielt er blevet fastsat af politikere, som ignorerer de erfarne handelsforhandlere, begynder at ligne det, som det den altid har været - urealistisk. Hvordan kan noget med så mange konsekvenser forhandles med sådan en hast? TTIP-dagsordenen i dens nuværende form, som EU-Kommissionen støtter, repræsenterer ikke den slags transatlantiske alliance, som De Grønne går ind for. Vi ønsker ikke en transatlantisk aftale, der uundgåeligt vil påvirke De Grønnes standarder i EU negativt. Vi vil fremme et transatlantisk samarbejde som en integrerende del af et globalt multilateralt samarbejde, der støtter en global grøn "New Deal", som vil samordne indsatsen for en bæredygtig lavemissionsøkonomi, social retfærdighed og indsatsen mod klimaændringer og overforbruget af ressourcer. En opadgående harmonisering af de transatlantiske standarder vil helt sikkert have en meget positiv indvirkning i denne henseende. Støtte til det alternative forhandlingsmandat kunne være en lovende fællesstrategi. Et samarbejde om reducering af subsidierne til fossile brændsler ville være fantastisk. TTIP-dagsordenen går ikke i denne retning, og den indeholder for mange farer og risici til at være acceptabel. De Grønne indtager derfor en negativ holdning over for TTIP, sådan som det kommer til udtryk i vores tidligere afgørelser: "Vi går imod enhver handelsaftale, der ikke overholder disse principper, og derfor modsætter vi os TTIP i dens nuværende form." 22 Februar 2014 / Side 7

miljø og offentlige tjenesteydelser

miljø og offentlige tjenesteydelser 1 EU/Canada handelsaftale udsalg udsalg af demokrati, af demokrati, miljø og miljø og offentlige tjenesteydelser offentlige tjenesteydelser CETA vil føre til liberalisering af offentlige tjenesteydelser,

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0136 Bilag 10 Offentligt Sagsnr. 13-1204 Vores ref. TSJ/PWA/lph Den 2. september 2014 LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP)

Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) 13. marts 2015 Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) Verdens vigtigste handelsrelation USA er Danmarks vigtigste marked uden for EU TTIP igangsat i 2013 1. Baggrund EU og USA's handelsrelationer er

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 18.12.2014 2014/2228(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Spørgsmål til TTIP en aftale med konsekvenser der næsten ikke er til at overskue.

Spørgsmål til TTIP en aftale med konsekvenser der næsten ikke er til at overskue. Opgave TTIP økonomisk handelsaftale eller global stormagtspolitik? 0 Spørgsmål til TTIP en aftale med konsekvenser der næsten ikke er til at overskue.. TTIP aftalen handler overordnet om tre temaer; )

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 15. april 2015 Status på forhandlinger om en

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Stop frihandelsaftalen med USA!

Stop frihandelsaftalen med USA! Stop frihandelsaftalen med USA! TTIP er en trussel mod vores demokrati, sundhed, velfærd og faglige rettigheder I øjeblikket forhandler EU og USA en frihandelsaftale, kaldet Transatlantic Trade and Investment

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON DA EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON Del B specifikke spørgsmål 1. Meddelelsen om det globale Europa betragtes som Kommissionens politiske erklæring om international handel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Samlenotat EU/USA-frihandelsforhandlinger KOM-dokument foreligger ikke. Revideret notat 1. Resumé Kommissionen anbefaler åbning af forhandlinger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 05.12.2007 ARBEJDSDOKUMENT om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2007 Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE 23. november 2005/FH WTO Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 7719 WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE Resumé: Udfaldet af WTO-mødet i Hong Kong kan blive afgørende for, om det lykkes at afslutte den

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 4. april 2001 PE 286.426/1-13 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 UDKAST TIL UDTALELSE af María Rodríguez Ramos (PE 286.426) Nice-traktaten

Læs mere

Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden!

Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden! Fælles pressemeddelelse 12. juni 2013 fra filmbranchens organisationer Se pressemeddelelsen i din browser Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden! Vi har et stort ansvar for,

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Halløj i EU-parlamentet om TTIP

Halløj i EU-parlamentet om TTIP En artikel fra KRITISK DEBAT Halløj i EU-parlamentet om TTIP Skrevet af: Kenneth Haar Offentliggjort: 15. juni 2015 Det bedste billede på status i forhandlingerne mellem EU og USA om en frihandelsaftale

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

10 emner med spørgsmål til handels- og udviklingsminister Mogens Jensen om de miljø- og klimamæssige konsekvenser af TTIP-traktaten

10 emner med spørgsmål til handels- og udviklingsminister Mogens Jensen om de miljø- og klimamæssige konsekvenser af TTIP-traktaten 10 emner med spørgsmål til handels- og udviklingsminister Mogens Jensen om de miljø- og klimamæssige konsekvenser af TTIP-traktaten Vi er en gruppe, som netop har afholdt et seminar om handelstraktaten,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 4.9.2015

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 4.9.2015 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 4.9.2015 ARBEJDSDOKUMENT om henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) Udvalget om International

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

TTIP Frihandelsaftale med USA bliver en løftestang. Men for hvad? Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 21.

TTIP Frihandelsaftale med USA bliver en løftestang. Men for hvad? Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 21. TTIP Frihandelsaftale med USA bliver en løftestang. Men for hvad? Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 21. juni 2016, 05:00 Del: EU og USA skal sætte standarden for verdenshandelen. Ikke

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om internationale regler og rammevilkår

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere