TTIP FOR MANGE UTROVÆRDIGE LØFTER OG REELLE RISICI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TTIP FOR MANGE UTROVÆRDIGE LØFTER OG REELLE RISICI"

Transkript

1 Fastlagt holdning TTIP FOR MANGE UTROVÆRDIGE LØFTER OG REELLE RISICI HANDEL BØR FORBEDRE VORES PLANET, IKKE PRIVILEGERE STORE VIRKSOMHEDER EU og USA forhandler på nuværende tidspunkt om en handelsaftale, der, såfremt den vedtages, vil føre til en "traktat som ingen anden før den". Den hedder TTIP, transatlantisk handels- og investeringspartnerskab, men den handler om meget mere end bare handel. Denne partnerskabsaftale, TTIP, vil i sin nuværende form få vidtrækkende og på mange områder uigenkaldelige konsekvenser for vores daglige tilværelse, især vores sundhed, fødevarer, arbejdsmarked, produktsikkerhed, miljø samt sociale standarder og standarder for privatlivets beskyttelse. Den vil endda kunne ændre den måde, hvorpå vi bruger de demokratiske institutioner til at fastsatte regler på alle disse områder, hvilket vil gøre borgernes ønsker og krav mindre relevante. Ikke desto mindre holder forhandlerne for Europa-Kommissionen offentligheden i uvidenhed vedrørende denne dimension af forhandlingerne samt om de mulige og reelle trusler over for borgernes interesser og frihedsrettigheder. Indtil videre er alle anmodninger om fuld gennemsigtighed blevet ignoreret. Kun industrilobbyister har privilegeret adgang. Derfor anfægter vi i de Europæiske Grønne legitimiteten og indholdet af denne aftale, selvom vi går stærkt ind for at udvide det transatlantiske samarbejde i forbindelse med gensidigt fordelagtige anliggender, navnlig med henblik på håndtering af klimaændringer og miljøbeskyttelse samt skattesvig og -unddragelse. EU-Kommissionen havde oprindeligt i sinde at indgå aftalen inden udgangen af I USA vil regeringen have brug for en handelsfremmebemyndigelse (for at sikre et simpelt ja eller nej fra Kongressen), hvilket indtil videre er blevet forkastet af lovgiverne. Af blandt andet denne grund er den amerikanske regerings og EU-Kommissionens plan om at få indgået denne aftale i en hidtil uhørt fart for handelsforhandlinger helt urealistisk. Samtidig fører USA separate men lignende handelsforhandlinger med en gruppe lande i Stillehavsområdet i henhold til Stillehavspartnerskabet (TPP). UREALISTISKE ØKONOMISKE LØFTER Et af standardargumenterne for frihandelsaftaler er, at de reducerer toldafgifterne og derved øger handelen, hvilket giver mulighed for billigere importvarer, og at de store økonomiske fordele klart opvejer ulemperne. Afgifterne mellem USA og EU er dog allerede ret lave i gennemsnit 3 %. Embedsmænd, der promoverer TTIP, fokuserer derfor deres positive økonomiske forudsigelser på 22 Februar 2014 / Side 1

2 'afskaffelse, nedsættelse eller forebyggelse af unødvendige politikker "bag grænserne", de såkaldte ikketoldmæssige hindringer. Optimistiske undersøgelser går ud fra, at TTIP kan føre til en stigning i bruttonationalproduktet (BNP) på 0,5-1 %. Ud over at det er denne tankegang, der har ført til den nuværende krise i Europa, er disse skøn urealistisk høje, og de afslører ikke noget om, at det fulde udbytte først forventes at blive opnået i Dette betyder, at det er usandsynligt, at fordelene på kort sigt vil opveje de negative virkninger af aftalen, hvad angår sundhed, social beskyttelse og privatlivets fred. Ifølge en analyse, der er foretaget af Public Citizen s Global Trade Watch (en forbrugerforening), vil udbyttet af TTIP beløbe sig til mindre end 40 EUR pr. familie pr. år. Og deri medregnes ikke yderligere omkostninger som følge af dårligere beskyttelse i forbindelse med reglerne på sundheds-, finansog miljøområdet og andre områder af almen interesse. Tom Jenkins fra Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) har givet udtryk for sin tvivl vedrørende den stigning i beskæftigelsen, der bliver lovet gennem TTIP: "Det er uklart, hvor disse job skulle komme fra, og hvilke EU-lande der i sidste ende vil drage fordel heraf." Det antages, at noget af det lovede vækstpotentiale vil opstå som følge af de transatlantiske partneres forbedrede muligheder for at pålægge partnertredjelande i hele verden de standarder, som er blevet aftalt i fællesskab. En strategi, hvor Vesten dikterer resten, vil dog ikke kun være en politisk meget risikabel afvigelse fra en multilateral handelsdagsorden, som De Grønne går ind for, men vil også gøre det svært at forudsige de økonomiske konsekvenser. De Grønne kræver en realistisk økonomisk analyse, herunder en konsekvensanalyse vedrørende miljø og menneskerettigheder samt de globale følgevirkninger. ET ANGREB PÅ DEMOKRATIET Den mangel på gennemsigtighed, der har kendetegnet TTIP-forhandlingerne, er ikke kun et ildevarslende signal, men et brud på alle borgeres ret til at vide, hvad der forhandles i deres navn. Det forhandlingsmandat, som EU-Rådet gav til Kommissionen er stadig klassificeret som fortroligt. Selv medlemmerne af Europa-Parlamentet har kun begrænset adgang til forhandlingsteksterne, selvom Parlamentet spiller en vigtig rolle i Europas handelsforbindelser, da det kan nedlægge veto mod handelsaftaler, som det gjorde ved handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA). EU-Kommissionen hævder, at der har været større åbenhed i forbindelse med TTIP, end i tidligere handelsforhandlinger, men medlemmerne af et rådgivende organ, som omfatter repræsentanter for civilsamfundet, har ikke adgang til forhandlingsteksterne. I stedet for gennemsigtighed får borgerne propaganda om et påstået overskud på 500 EUR pr. familie. Vi har en mistanke om, at afholdelsen af en offentlig høring om investorbeskyttelse for virksomheder skal fungere som et røgslør for at holde emnet væk fra dagsordenen til efter valget til Europa- Parlamentet sidst i maj. Denne hemmeligholdelse underminerer de demokratiske værdier. Når hverken borgerne eller deres repræsentanter kan få lov til at få besked om følsomme forhandlinger, der har at gøre med reguleringsspørgsmål, som påvirker deres hverdag på så mange måder, så er der noget galt. Det er en hemmelig aftale mellem bureaukratiske magter og særlige interessegrupper, der får privilegeret adgang gennem omkring 600 lobbyister. 22 Februar 2014 / Side 2

3 De Grønne insisterer på intet mindre end fuld gennemsigtighed. Forhandlingsmandatet og forhandlingsteksterne fra hver runde bør offentliggøres, så der regelmæssigt kan finde en gennemsigtig og offentlig debat sted. Det er trods alt demokratisk besluttede normer og regler, der er på spil. De Grønne er også fuldstændigt imod indførelse af mekanismer til tvistbilæggelse mellem investor og stat (ISDS) i TTIP. ISDS giver udenlandske investorer mulighed for at omgå de nationale domstole og at indgive deres klager direkte til internationale voldgiftsinstanser, som ofte består af virksomhedsjurister. Hvorfor give de internationale investorer sådanne retlige privilegier, når man kan anvende veludviklede retssystemer? Det handler om virksomhedernes magt. Hvis en international voldgiftsinstans konstaterer, at demokratisk vedtagne politikker måske vil begrænse en investors beregnede overskud, kan den pålægge en regering til at betale milliarder i erstatning. Dette vil på katastrofal vis begrænse den demokratiske frihed til at lovgive på områder som miljø, sundhed, økonomi, m.m. Sådanne tvistpaneler findes allerede. Både frihandelsaftalen mellem EU og Canada og frihandelsaftalen mellem EU og Singapore indeholder ISDS. Ni af EU's medlemsstater har allerede ISDS i deres bilaterale handelsaftaler med USA, men ved også at inkludere ISDS i TTIP vil hele ordningen få endnu mere fremdrift. Dette er ikke kun fantasifulde teorier. Tysklands energiomstillingspolitik er blevet angrebet ved et panel, der kræver en kompensation på 3,7 milliarder EUR, der skal betales med skatteydernes penge. Tobaksindustrien har sagsøgt Australien og andre lande på grund af deres sundhedslovgivning. Et amerikansk olieselskab har sagsøgt Canada for over 250 millioner USD for et fraktureringsstop. Lande er blevet sagsøgt for at have indført mindsteløn. Den lovgivningsmæssigt lammende virkning er tydelig. Tænk bare: virksomheder i EU kunne bruge ISDS gennem deres amerikanske datterselskaber til at true eller angribe amerikansk lovgivning, mens europæiske datterselskaber af amerikanske virksomheder kunne gøre det samme mod EU's, EU-medlemsstaters eller endda regional lovgivning! Klart budskab fra De Grønne: Ingen ISDS! De demokratiske lovgivningsbeføjelser til at regulere de mange forskellige sektorer vil blive undermineret endnu mere af en af EU-handelskommissær De Guchts favoritidéer i forbindelse med TTIP: Oprettelsen af et råd for reguleringssamarbejde (Regulatory Cooperation Council, RCC) mellem USA og EU. Grundprincippet er simpelt. Inden der udarbejdes en ny lovgivning, om det så er vedrørende miljø- eller forbrugeranliggender, arbejdstagerrettigheder, landbrugsspørgsmål, osv., skal et bilateralt organ bestående af administratorer og repræsentanter for erhvervslivet fra USA og Europa først have haft muligheden for at "analysere" lovgivningens mulige konsekvenser for etablerede erhvervsinteresser. Erhvervslivets lobbyinteresser vil dermed få mulighed for at koordinere svækkelse eller blokering af lovgivningsarbejdet, inden det overhovedet går i gang. Lovgiverne vil være nødt til at begrunde deres hensigter over for det transatlantiske erhvervslivs domstol. Praktisk talt vil en kombinationen af bureaukrati og erhvervsinteresser erstatte den demokratiske beslutningsproces. Sådan et fundamentalt angreb på demokratiet er helt uacceptabelt for De Grønne. De Grønne afviser forslag, der vil øge magten hos erhvervslivets lobbygrupper. SVÆKKELSE AF EU'S STANDARDER ER UACCEPTABEL 22 Februar 2014 / Side 3

4 Stuart Eizenstat fra det transatlantiske virksomhedsråd (Transatlantic Business Council, TABC) har offentligt udtalt sig om mål for TTIP-forhandlingerne, der bør mobilisere alle europæiske og amerikanske forbrugerrettighedsforkæmpere for at stoppe denne lobbysammenslutning: "Standarderne i Europa har et andet niveau, og jeg mener, at disse standarder er urimeligt høje og savner tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag.... Hvad der er gode fødevarer for en amerikansk familie, burde også være gode nok for europæerne." Flere koncerner har udtrykkeligt udtalt, at de har til hensigt at udnytte TTIP til at omgå det forsigtighedsprincip, der ligger til grund for EU's miljølovgivning. Næsten alle industrilobbyerne har deres egne yndlingskrav til nye transatlantiske standarder, der skal forhandles, så de vil blive mere fordelagtige for erhvervslivet. Kemiske virksomheder vil gerne underminere REACH, den banebrydende lovgivning om vurdering af og begrænsninger for kemiske produkter. Industrigrupper vil gerne have, at TTIP foregriber love om pesticider eller decentral lovgivning om frakturering. Andre lobbyer vil gerne genindføre ACTA ad bagdøren. Industrien for produkter til personlig pleje ønsker at afskaffe kontrol i forbindelse med kosmetik og produkter til personlig pleje. Den amerikanske landbrugsindustri er særlig aggressiv i sit forsøg på at opnå et mål, den længe har stræbt efter: endelig at omgå EU's forbrugerbeskyttelsesstandarder både vedrørende genetisk modificerede organismer samt oksekød, svinekød og kylling produceret i USA. På den anden side er der også eksempler på erhvervsinteresser i EU, der gennem TTIP gerne vil have afskaffet de højere amerikanske standarder, f.eks. vedrørende finansielle tjenesteydelser, hvor europæiske finansieringsinstitutter ønsker at underminere disse standarder, der er fastsat af den amerikanske Dodd-Frank-lov. EU-Kommissionen har gentagne gange givet sit tilsagn om, at den ikke vil forhandle om at sænke EU-standarder. "Gensidig anerkendelse" af standarder af forskellig kvalitet og andre strategier kan få den samme effekt, selv uden formelt at ændre EU-lovgivningen. På grundlag af denne "gensidige anerkendelse" kan transnationale virksomheder bruge deres datterselskaber på det andet kontinent til at udnytte de lovgivningsmæssige forskelle. Dette vil betyde, at retten til at regulere praktisk talt bliver annulleret. Der er selvfølgelig standarder, der kan harmoniseres. Fælles fastsatte standarder for eksempelvis virtuel mobilitetsteknologi vil gavne denne sektor. Nogle af disse tekniske standarder kan også aftales i andre internationale sammenhæng. At forsvare retten til og ansvaret for at fastsætte standarder i henhold til borgernes demokratisk legitimerede valg betyder dog, at enhver "ækvivalens" kun vil gælde for standarder, der får samme beskyttelsesniveau. Med hensyn til standarder bør det bemærkes, hvad der udelades fra TTIP: Det er ikke et eksplicit mål at fremme teknologier, der bidrager til omstilling til en økonomi med lav CO2-udledning, heller ikke nedsættelse eller bare udfasning af miljøskadelige subsidier til fossile energikilder er med. Spørgsmål som for eksempel at opnå enighed om forskellige handelsregler for varer, der er fremstillet med forskellige niveauer af kulstofintensitet eller forskellige niveauer af beskyttelse af arbejdstagerne, vil slet ikke blive behandlet. TTIP kan skade den økologiske omstilling, da man for eksempel ved at fjerne de ikketoldmæssige hindringer vil kunne udelukke alle normer for miljøvenligt design. De Grønne er kraftigt imod, at landbrugere og forbrugere i EU vil tabe på dårlige kompromiser. Forsigtighedsprincippet er ikke til forhandling. Vi kræver, at EU-Kommissionen forsvarer de strammere regler i EU, for eksempel hvad angår antibiotika i animalsk produktion, godkendelse og dyrkning af GMO'er, samt mærkning af klonet kød eller fødevarernes oprindelse. Vi kræver, at EU- Kommissionen indfører forbud mod frakturering og skifergasprojekter for at beskytte de europæiske standarder i Europa. Modstridende lovgivning om patenter på liv eller fri udveksling af 22 Februar 2014 / Side 4

5 frø og dyr kan fejes af bordet, og landbrugernes rettigheder vedrørende intellektuel ejendom bør sikres. Seks ud af otte af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende arbejdsstandarder er ikke blevet ratificeret i USA, herunder konventionen om foreningsfrihed og forhandlingsret og ret til kollektive skridt. TTIP-dagsordenen har ingen ambitioner på dette område. De Grønne vil gerne samarbejde med fagforeninger, ikke blot for at forsvare, men også for at forbedre arbejdsstandarder. De Grønne ønsker også at modsætte sig en svækkelse af de europæiske standarder, der er fastlagt for tjenester i offentlighedens interesse. For eksempel er privatisering af vandforsyningen gennem bagdøren eller begrænsning af mulighederne for tildeling af offentlige licitationsarbejder på grundlag af økologiske og sociale kriterier uacceptable for os. TTIP må heller ikke udgøre en fare for de regler, der tilgodeser små og mellemstore virksomheder på begge sider af Atlanten. De Grønne afviser enhver forringelse af miljøstandarder, forbrugerstandarder, landbrugsstandarder, fødevarestandarder, sundhedsstandarder, kulturelle standarder eller standarder for databeskyttelse i forbindelse med TTIP. BESKYTTELSE AF VORES KULTURELLE UNDTAGELSE Eftersom beskyttelsen af vores kulturelle undtagelse har gjort den audiovisuelle industri til en af søjlerne i europæisk identitet, må dette ikke ændres. Afskaffelsen af den kulturelle undtagelse kan muligvis være skadelig for filmindustrien, da den i bemærkelsesværdig grad har reduceret mangfoldigheden inden for filmverdenen og filmproduktionen i den sydkoreanske filmindustri i løbet af de sidste par år, siden Sydkoreas marked blev åbnet fuldstændigt for Hollywoodinvestorer. FASTSÆTTELSE OG GENNEMFØRELSE AF TRANSATLANTISKE DATABESKYTTELSESSTANDARDER EU og USA bør forhandle om fælles databeskyttelsesstandarder, men uden for de foreslåede TTIPforhandlinger, som den transatlantiske forbrugerdialog (Transatlantic Consumer Dialogue - TACD) har foreslået. Vi vil have en rammeaftale om databeskyttelse afsluttet, inden en handelsaftale kan accepteres. Der er behov for at drøfte internationale såvel som nationale databeskyttelsesstandarder, bredt og offentligt, sådan som Edward Snowdens afsløring om NSAaktiviteter på afgørende måde har vist. Databeskyttelse udgør en grundlæggende rettighed. Derudover, og som anerkendt i WTO's overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), må databeskyttelse ikke ses som en ikke-toldmæssig handelshindring. VÆK MED MULTILATERALISMEN PÅ HANDELSOMRÅDET? TTIP skal ses i en bredere kontekst, da den også vil have en indflydelse på de europæiske lande, der ikke er medlem af EU, men som er bundet gennem tidligere bilaterale traktater med EU. De 22 Februar 2014 / Side 5

6 Grønne har altid været fortalere for multilaterale handelsforhandlinger inden for et mere demokratisk ansvarligt WTO for at opnå retfærdige internationale handelsforbindelser. Desuden bør der tages højde for det globale perspektiv, herunder Stillehavspartnerskabet (TPP). TPP omfatter nationer, der repræsenterer mere end 40 % af verdens BNP. Til sammen vil TPP og TTIP repræsenterer mere end 60 % af verdens BNP. Kina og andre store økonomier står uden for begge pagter, hvilket kan få en negativ indflydelse på deres forhold til europæiske lande. Efter de nyligt afsluttede forhandlinger om handelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) vil TTIP yderligere fremme det globale kapløb om vidtrækkende bilaterale handelsaftaler, hvori EU har været en drivkraft siden 2005, hvilket underminerer multilateralisme på handelsområdet. På samme måde undgår USA multilateralisme, når de nu forsøger at danne en eksklusiv klub med EU. Vi mener, at dette på mellemlang sigt måske endda vil kunne svække EU's position i verden. Ved at oprette det største frihandelsområde og dermed bringe økonomisk integration til et helt nyt niveau gennem lovgivningsmæssig konvergens vil TTIP helt kunne ændre den globale regelfastlægning. Dette vil fortsat sætte Verdenshandelsorganisationen (WTO) ud af spillet, idet der forfølges en strategi for Vesten mod resten, hvilket tvinger svagere og fattigere lande til at handle efter regler, som de ikke har nogen mulighed for at påvirke. Desuden kunne det føre til dannelsen af rivaliserende økonomiske blokke, true globalt samarbejde samt svække initiativer til at reformere det globale handelssystem, så det bedre kunne imødegå fælles globale udfordringer, især klimaændringer og miljøbeskyttelse. EN ANDERLEDES TRANSATLANTISK ALLIANCE Det er en magtfuld koalition, der presser på for at få gennemført TTIP, men den er på ingen måder uovervindelig. ACTA blev overvundet. Der er allerede en meget stærk modstand imod Stillehavspartnerskabet. De Grønne vil hjælpe med at opbygge brede koalitioner mod denne TTIPdagsorden sammen med civilsamfundsorganisationer fra alle sektorer, fagforeninger og især forbrugerforeninger og demokratiforkæmpere. De centrale krav er gennemsigtighed, beskyttelse af demokratiet og sikring af standarder - hvilket ikke er handelsbarrierer, men et resultat af eksplicitte lovgivningsmæssige valg, der beskytter folkets interesser og offentlige goder. Vi vil rejse disse spørgsmål under kampagnen til Europa-Parlamentsvalget med ét klart mål: At bekæmpe denne TTIP-dagsorden Vores koalition bør også bygge broer over Atlanten. Allerede i juni 2013 strakte De Grønne hånden ud til amerikanske ngo'er og fagforeningseksperter i handel og inviterede dem til Berlin, Bruxelles og Paris for at udveksle erfaringer. Den transatlantiske forbrugerdialog er et nyttigt forum for denne slags samarbejde, ligesom andre civile netværk også er det. Vi vil slutte os sammen med amerikanske forbrugertalsmænd, der indtil videre i de fleste tilfælde har haft held med at holde finansielle tjenesteydelser væk fra TTIP-dagsordenen, da de ikke ønsker, at reguleringen af deres finansielle markeder undermineres. For nyligt protesterede næsten 200 amerikanske og europæiske grupper imod ISDS. Vi må også opbygge forbindelser til den amerikanske forsamling af delstatslovgivere, der har givet udtryk for sin modstand mod ISDS. Vi må stå sammen med kongresmedlemmer, der har protesteret offentligt imod presset fra USA's handelsrepræsentant for at svække EU-direktivet om brændstofkvalitet, og bør advare ham i et brev om, at hans indsats for at fremme bitumenholdigt sand "vil være i strid med principperne i Obama-regeringens klimahandlingsplan, og at det vil være 22 Februar 2014 / Side 6

7 et kortsigtet udtryk for USA's økonomiske interesser." Der er stærk modstand i Kongressen - på begge sider af bordet - imod at give Obamas regering handelsfremmebemyndigelse, uden hvilken der ikke kan opnås en aftale. TTIP er derfor ikke en færdig aftale. Erfarne handelsforhandlere sætter spørgsmålstegn ved mulighederne for at nå målene i den vidtrækkende TTIP-dagsorden. Den forhastede tidsplan, der officielt er blevet fastsat af politikere, som ignorerer de erfarne handelsforhandlere, begynder at ligne det, som det den altid har været - urealistisk. Hvordan kan noget med så mange konsekvenser forhandles med sådan en hast? TTIP-dagsordenen i dens nuværende form, som EU-Kommissionen støtter, repræsenterer ikke den slags transatlantiske alliance, som De Grønne går ind for. Vi ønsker ikke en transatlantisk aftale, der uundgåeligt vil påvirke De Grønnes standarder i EU negativt. Vi vil fremme et transatlantisk samarbejde som en integrerende del af et globalt multilateralt samarbejde, der støtter en global grøn "New Deal", som vil samordne indsatsen for en bæredygtig lavemissionsøkonomi, social retfærdighed og indsatsen mod klimaændringer og overforbruget af ressourcer. En opadgående harmonisering af de transatlantiske standarder vil helt sikkert have en meget positiv indvirkning i denne henseende. Støtte til det alternative forhandlingsmandat kunne være en lovende fællesstrategi. Et samarbejde om reducering af subsidierne til fossile brændsler ville være fantastisk. TTIP-dagsordenen går ikke i denne retning, og den indeholder for mange farer og risici til at være acceptabel. De Grønne indtager derfor en negativ holdning over for TTIP, sådan som det kommer til udtryk i vores tidligere afgørelser: "Vi går imod enhver handelsaftale, der ikke overholder disse principper, og derfor modsætter vi os TTIP i dens nuværende form." 22 Februar 2014 / Side 7

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

miljø og offentlige tjenesteydelser

miljø og offentlige tjenesteydelser 1 EU/Canada handelsaftale udsalg udsalg af demokrati, af demokrati, miljø og miljø og offentlige tjenesteydelser offentlige tjenesteydelser CETA vil føre til liberalisering af offentlige tjenesteydelser,

Læs mere

at vi skal arbejde målrettet for at Danmark bliver en del af TTIP, da den fremmer handel på tværs af verdens to største handelszoner.

at vi skal arbejde målrettet for at Danmark bliver en del af TTIP, da den fremmer handel på tværs af verdens to største handelszoner. TTIP-aftalen Indledning The Transatlantic Trade Investment Partnership forkortet, TTIP, er en handelsaftale mellem USA og EU, der har til formål at fjerne så mange hindringer for handel imellem de to områder,

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0136 Bilag 10 Offentligt Sagsnr. 13-1204 Vores ref. TSJ/PWA/lph Den 2. september 2014 LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP)

Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) 13. marts 2015 Frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) Verdens vigtigste handelsrelation USA er Danmarks vigtigste marked uden for EU TTIP igangsat i 2013 1. Baggrund EU og USA's handelsrelationer er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2017 COM(2017) 492 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En afbalanceret

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 15. april 2015 Status på forhandlinger om en

Læs mere

EU/Canada handelsaftale udsalg af demokrati,

EU/Canada handelsaftale udsalg af demokrati, 1 EU/Canada handelsaftale udsalg af demokrati, EU/Canada handelsaftale udsalg af demokrati, miljø og miljø og offentlige tjenesteydelser offentlige tjenesteydelser CETA vil føre til liberalisering af offentlige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 18.12.2014 2014/2228(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Spørgsmål til TTIP en aftale med konsekvenser der næsten ikke er til at overskue.

Spørgsmål til TTIP en aftale med konsekvenser der næsten ikke er til at overskue. Opgave TTIP økonomisk handelsaftale eller global stormagtspolitik? 0 Spørgsmål til TTIP en aftale med konsekvenser der næsten ikke er til at overskue.. TTIP aftalen handler overordnet om tre temaer; )

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2016 (OR. en) LIMITE

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2016 (OR. en) LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0205 (NLE) 2016/0206 (NLE) 2016/0220 (NLE) 13541/16 LIMITE WTO 300 SERVICES 28 FDI 23 CDN

Læs mere

Stop frihandelsaftalen med USA!

Stop frihandelsaftalen med USA! Stop frihandelsaftalen med USA! TTIP er en trussel mod vores demokrati, sundhed, velfærd og faglige rettigheder I øjeblikket forhandler EU og USA en frihandelsaftale, kaldet Transatlantic Trade and Investment

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON DA EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON Del B specifikke spørgsmål 1. Meddelelsen om det globale Europa betragtes som Kommissionens politiske erklæring om international handel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Samlenotat EU/USA-frihandelsforhandlinger KOM-dokument foreligger ikke. Revideret notat 1. Resumé Kommissionen anbefaler åbning af forhandlinger

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0472 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0472 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0472 Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat: Indledning af forhandlinger om frihandelsaftale med Australien 1. Resumé Rådet ventes i løbet af andet halvår 2017 at skulle

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand

VEDTAGNE TEKSTER. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0064 Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2016 om indledning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

HANDELSAFTALE MED JAPAN ER GODT NYT FOR DANMARK

HANDELSAFTALE MED JAPAN ER GODT NYT FOR DANMARK HANDELSAFTALE MED JAPAN ER GODT NYT FOR DANMARK Kontakt: Projektkoordinator, Stefan Jørgensen +45 33 13 07 30 stj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn og Udenrigsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. maj 2016 TTIP - verdens

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

FORBINDELSER: USA OG CANADA

FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU, USA og Canada deler værdierne demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og politisk frihed og har udenrigspolitiske interesser, der

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 05.12.2007 ARBEJDSDOKUMENT om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2007 Udvalget

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0469 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0469 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0469 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr.: 2017-109 Center for Europa og Nordamerika Den 28. september 2017 SAMLENOTAT 1. Modernisering af EU-Chile associeringsaftalen...

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE 23. november 2005/FH WTO Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 7719 WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE Resumé: Udfaldet af WTO-mødet i Hong Kong kan blive afgørende for, om det lykkes at afslutte den

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag om ændring af rådsforordning 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 19. juni 2017 Kontaktperson: Julia Ballaschk

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) PUBLIC 15196/15 LIMITE FISC 189 ECOFIN 971 NOTE fra: til: Vedr.: Den Tjekkiske Republiks delegation De Faste Repræsentanters

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København Knud Østergaard International koordination Historien -Romtraktaten 1957 -Første fødevare direktiv i 1962 Konserveringsstoffer -Langsomt,

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere