Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger"

Transkript

1 Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftale Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit I Indledning Denne vejledning omhandler bekendtgørelse nr. 786 af 25. juni 2010 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, med senere ændringer. Vejledningen har til formål at uddybe bekendtgørelsens tekst og dermed bidrage til en ensartet fortolkning. Vejledningen retter sig til landmænd og dyrlæger, samt de myndigheder, der har tilsynet med overholdelsen af reglerne. Vejledningen skal ses som supplement til bekendtgørelsen, og kan således ikke stå alene. Vejledningen vil løbende blive opdateret. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger trådte i kraft d. 1. juli 2010, og samtidig ophævedes tidligere bekendtgørelser vedrørende gammel og ny sundhedsrådgivning, henholdsvis bekendtgørelse nr. 926 af 21. november 2003 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse nr af 20. oktober 2006 om Ny Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger. 1

2 Afsnit II Hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftale I det følgende beskrives hovedprincipperne i de nye sundhedsrådgivningsaftaler. Detaljerede fortolkninger af bekendtgørelsen findes i afsnit III. Obligatorisk eller frivillig sundhedsrådgivningsaftale Siden de første regler om sundhedsrådgivningsaftaler (SRA) blev indført i 1995, har det været frivilligt for landmænd, om de ville tilslutte sig en sådan ordning. De nye regler om obligatorisk sundhedsrådgivning (OSR) medfører, at der skal indgås SRA, hvis besætningens størrelse er større end eller lig med: 100 køer eller 200 ungkvæg For besætninger, hvis størrelse er under tærskelværdierne, er det frivilligt at indgå SRA. De, som vælger en frivillig SRA, får adgang til samme muligheder for valg af aftaletype, samme rettigheder og samme forpligtelser som besætninger, der er omfattet af OSR. Indgåelse af sundhedsrådgivningsaftale En sundhedsrådgivningsaftale skal generelt indgås mellem en dyrlæge og en besætningsansvarlig og gælder for ét CHR-nummer. Kategorier af landmandspraksis Med henblik på indarbejdelse af incitamentstruktur placeres besætninger med SRA i en af følgende kategorier af landmandspraksis: God landmandspraksis (GLP) Tilfredsstillende landmandspraksis (TLP) Mindre god landmandspraksis (MGLP) Alle besætninger placeres i TLP, når en aftale indgås. Derefter afhænger placeringen af, om besætningen får bøde eller dom for overtrædelse af reglerne for dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler. En besætning vil kun blive flyttet til MGLP i tilfælde af bøde eller dom. Efter et år uden bøde eller dom rykkes besætningen automatisk op til TLP hhv. GLP. På baggrund af en dyrlægeerklæring er det muligt for en besætning, der indgår SRA for første gang, at flytte kategori til GLP inden et år. Der vil efterfølgende ikke være mulighed for at rykke hurtigere op i kategori. Læs mere i afsnit III, på side 6. 2

3 Sanktion God LandmandsPraksis (GLP) 1 år uden bøde/dom Dyrlægeerklæring ved indgåelse af SRA første gang Sanktion Tilfredsstillende LandmandsPraksis (TLP) 1 år uden bøde/dom Mindre God LandmandsPraksis (MGLP) Figur 1. Oversigt over kategorier af landmandspraksis Aftaletyper I det følgende beskrives kort, hvilke typer af SRA, der kan vælges imellem. Valgmulighederne skitseres i figur 2. Som det fremgår af figuren, kan der ved både frivillige og obligatoriske aftaler vælges frit mellem basisaftale og tilvalgsmodul. Desuden kan der yderligere vælges mellem tilvalgsmodulerne 1 og 2. < 100 køer og < 200 ungkvæg 100 køer eller 200 ungkvæg Frivillig Obligatorisk SUNDHEDSRÅDGIVNINGSAFTALE Basisaftale Tilvalgsmodul Tværfaglig Figur 2. Aftaletyper Staldskole Modul 1 Modul 2 3

4 Oversigt over mindste antal rådgivningsbesøg og maksimale ordineringsperioder fremgår af tabel 1 og 2. Aftaletype Landmandskategori MGLP TLP GLP Basisaftale Tværgående Staldskole 1 Modul Kun slagtedyr Modul 2 under 50 køer køer over 250 køer Ikke mælkeleverende Tabel 1. Antal rådgivningsbesøg. Aftaletype Ordineringsperiode MGLP TLP GLP Ungkvæg Voksent kvæg Ungkvæg Voksent kvæg Ungkvæg Voksent kvæg Basisaftale (5) 0 (5) 0 (5) 0 Modul 1 35/(5) (5) 35/(5) (5) 42/(5) (5) Kun slagtedyr 63/(5) 63/(5) 63/(5) Modul 2 35/(5) 35/(5) 35/(5) 35/(5) 35/(5) 35/(5) Tabel 2. Ordineringsperioder. Ordineringsperioder uden parentes indikerer ordinering af lægemidler til behandling af en besætningsdiagnose. Ordineringsperioder i parentes indikerer ordinering af lægemidler, hvor der ikke foreligger en besætningsdiagnose. Dyrlægen må da kun ordinere til efterbehandling. For reguleringen af forebyggende behandlinger henvises til 29 i bekg. nr. 785 af 25. juni 2010 om dyrlægers anvendelse udlevering og ordinering af lægemidler til dyr (med senere ændringer). Forebyggende behandlinger tillades i det omfang, lægemidlet ifølge Lægemiddelstyrelsen er markedsført som sådan. For nuværende er godkendt et lægemiddel, Orbesealer, til forebyggelse af nye infektioner af mælkekirtler i hele goldperioden. Lægemidlet må derfor anvendes, udleveres eller ordineres uden, at der forud er konstateret sygdom på betingelse af, at dyrlægen har et sådant kendskab til dyrets eller dyrenes helbredstilstand, at det er fuldt forsvarligt at indgive lægemidler til dyret eller dyrene. Der kan ikke oprettes en besætningsdiagnose, hvilket heller ikke er nødvendigt, da lægemidlet er undtaget de tidsbegrænsninger, der fremgår af tabel 2, men må udleveres/ordineres til den tidsperiode, der skønnes nødvendig og uden krav om, at dyrlægen indleder behandlingen. Egenkontrol med dyrevelfærd I alle besætninger, hvor der indgås SRA, uanset om aftalen er obligatorisk eller frivillig, skal den besætningsansvarlige udføre egenkontrol med dyrevelfærd. For besætninger, som er omfattet af OSR, fastsættes kravet i Justitsministeriets bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd. For besætninger med frivillig SRA fastsættes kravet i bekendtgørelsen om SRA og egenkontrollen skal udføres i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse. Kravene til egenkontrollen er således enslydende, uanset om aftalen er obligatorisk eller frivillig. Besætninger, som ikke indgår SRA, er ikke underlagt krav om egenkontrol for dyrevelfærd. 4

5 Kravene til dyrlægens rådgivning om dyrevelfærd og audit af den besætningsansvarliges egenkontrol er enslydende for alle typer af SRA. Indberetning til Vetreg Dyrlægen skal indberette til Vetreg på når SRA indgås eller opsiges, om eventuel stedfortræder, og når der findes egenkontrolprogram for besætningen. Fristen for indberetning til Vetreg af indgåelse hhv. opsigelse af SRA samt indberetning af egenkontrolprogram er 8 dage. Fristen for indberetning af stedfortræder er før besætningsdyrlægen midlertidigt fratræder. Afsnit III Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner 2 Nr. 12: En fagkonsulent skal som udgangspunkt have en naturvidenskabelig uddannelse. Dog kan anden uddannelse, for eksempel jordbrugsteknolog, også fungere som fagkonsulent. Nr. 14: Besætningsdyrlægen skal vurdere om en sygdom optræder i besætningen med en sådan hyppighed, at der er grundlag for at stille en besætningsdiagnose. Dyrlægen skal bl.a. vurdere, om sygdommen optræder så hyppigt, at den besætningsansvarlige med tilstrækkelig sikkerhed kan genkende sygdomssymptomerne. Symptomerne skal af besætningsdyrlægen være entydigt beskrevet og genkendelige, så de vigtigste differentialdiagnoser udelukkes. Intentionen er at give den besætningsansvarlige mulighed for at initiere behandling af hyppigt forekommende veldefinerede kvægsygdomme i besætningen. Behovet for besætningsdiagnoser skal løbende vurderes. Besætningsansvarlig: Den person, der i de konkrete situationer har det daglige ansvar for dyrene. Dokumentation: Al dokumentation kan opbevares enten i papirform eller digitalt. For digitale dokumenter kræves det, at der sikres entydig ID af afsender (eks. med digital signatur), samt at dokumentet er låst (eks. som PDFfil). Kapitel 2. Indgåelse og opsigelse af aftale 3 Ved indgåelse af en aftale om sundhedsrådgivning er det altid den, der er ansvarlig for besætningen, der skal underskrive aftalen. 4 Samtlige kreaturer på CHR-nummeret er omfattet af aftalen uanset ejerforhold. Det betyder, at kreaturer, der er opstaldet for andre, eller de dele af besætningen, der afgræsser egne arealer, også er omfattet af aftalen. For kreaturer udstationeret efter kviehotel -princippet skal der udformes en selvstændig aftale for kviehotellet på dette CHR-nummer. 5

6 5 For rene studebesætninger med dyr over 1 år er der ikke krav om obligatorisk sundhedsrådgivning. Der kan selvfølgelig tegnes en frivillig sundhedsrådgivningsaftale. Såfremt en besætning er ophørt midlertidigt og henstår uden dyr (f.eks. som følge af nedslagning af hele besætningen i forbindelse med en smitsom sygdom, brand eller lignende), er der mulighed for at opnå dispensation fra kravet om rådgivningsbesøg i en given periode. 8-9 Ved indgåelse og opsigelse af sundhedsrådgivningsaftalerne skal besætningsdyrlægen indberette på I kontrakten for indgåelse af sundhedsrådgivningsaftale kan man afkrydse, hvis besætningen kun består af slagtedyr (ungdyr). Dette har betydning for antallet af rådgivningsbesøg og ordineringsperioden. Dette skal ikke angives i VetReg. Dyrlægen skal opbevare en underskrevet aftalekontrakt og den besætningsansvarlige en kopi heraf. Indberetning til Vetreg alene er ikke tilstrækkeligt Placering i landmandskategori MGLP, TLP eller GLP beskrives også i afsnit II, side 2. Første gang, og kun første gang, der indgås en sundhedsrådgivningsaftale, har besætningen mulighed for at rykke fra TLP til GLP uden at have været i TLP et helt år. Dyrlægen skal udfærdige en erklæring, hvoraf det fremgår, at betingelserne i 15 er opfyldt. For så vidt angår betingelserne om overtrædelse af de relevante regelsæt, skal den besætningsansvarlige overfor dyrlægen skriftligt kunne erklære, at de anførte betingelser er opfyldt. Ind til videre har grænseværdierne kun indflydelse på indplacering i kategori i forbindelse med denne dyrlægeerklæring og efterfølgende oprykning til GLP. Overskrides de gældende grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed, får det dog betydning for kontrolintensiteten, idet besætninger, der overskrider grænseværdierne, vil have 50 % risiko for at blive udpeget til velfærdskontrol. Efter tildeling af bøde eller dom for overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, uanset dyreart, rykkes besætningen i MGLP. Træk i mælkeafregninger, EU-støtte eller lignende har ikke betydning for besætningens placering i landmandspraksis. Bøder kan kun udstedes af myndigheder. Overtrædelser af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af veterinære lægemidler til dyr begået før d. 1. juli 2010, og som fører til bøde eller dom, vil ikke få betydning for den besætningsansvarliges op- eller nedrykning i kategori af landmandspraksis. Kapitel 3. Basisaftale Basisaftale om sundhedsrådgivning kan indgås i form af enten tværfaglig sundhedsrådgivning eller sundhedsrådgivning med staldskole. Ved tværfaglig sundhedsrådgivning deltager, foruden dyrlægen og den besætningsansvarlige, også 6

7 en fagkonsulent ved de to årlige rådgivningsbesøg. Denne aftaletype kan indgås af alle besætninger, uanset graden af landmandspraksis. Sundhedsrådgivning med staldskole kan kun indgås af besætninger, som er placeret i kategorien god landmandspraksis (GLP). Undtaget fra kravet om GLP er besætninger, der for første gang indgår en sundhedsrådgivningsaftale, og derfor er placeret i TLP. Aftalen omfatter et årligt rådgivningsbesøg samt den besætningsansvarliges deltagelse i staldskole. Fælles for begge aftaletyper er, at kravene til dyrlægens rådgivning er begrænset til at omfatte rådgivning om dyrevelfærd. Dyrlægen skal desuden auditere den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Ved indgåelse af basisaftale får den besætningsansvarlige ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler indføres primært med henblik på at tilgodese behovet i økologiske besætninger, men kan også indgås af konventionelt drevne besætninger. 30 Tovholderen (facilitatoren) skal deltage ved hvert staldskolebesøg. Kapitel 4. Tilvalgsmoduler Fælles for tilvalgsmodulerne er bl.a., at dyrlægens rådgivning foruden sundhedsmæssige forhold også omfatter velfærdsmæssige forhold, og at dyrlægen skal auditere den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. 33 Besætningsdyrlægen har mulighed for at træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af op til 50 % af de årlige rådgivningsbesøg. Besætningsdyrlægen skal ikke indberette denne til Vetreg. 34 Ved fravær i mere end 6 måneder, f.eks. på grund af barsels- eller sygeorlov, kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortrædende dyrlæge, som kan varetage aftalen i op til 24 måneder. Besætningsdyrlægen skal indberette den stedfortrædende dyrlæge til Vetreg. 35 Besætningsdyrlægen skal udarbejde en plan for auditering af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd. Planen skal revideres med højst 12 måneders interval. Eventuelle ændringer som følge af for eksempel ændrede besøg skal fremgå af planen. 38 Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde (både behandlede og ikke behandlede) og dødsfald, og disse skal gennemgås af dyrlægen ved hvert rådgivningsbesøg. Dette gælder for alt kvæg. 39 Dyrlægen skal udfærdige kvartalsvise rapporter. I forbindelse med mellemliggende rådgivningsbesøg skal dyrlægen føre journal med bl.a. konklusioner fra hvert besøg til brug for udfærdigelse af kvartalsrapport. For besætninger med tilvalgsmodul 1, der kun består af slagtedyr, skal der dog kun udfærdiges besøgsrapporter hver 4. måned for MGLP og TLP, og hver 6. måned for GLP. 7

8 43 Fødevarestyrelsen stiller ikke formkrav til journalen. Den skal dog umiddelbart kunne forevises kontrolmyndighederne. Det accepteres, at hele eller dele af journalen forefindes elektronisk. Journalen skal indeholde oplysning om enhver kontakt med besætningen, herunder besætningsdyrlægens telefonkonsultationer og akutbesøg. Journalen skal desuden indeholde de oplysninger, der er listet i stk. 2. Der kræves for hvert rådgivningsbesøg en konklusion, da disse skal danne baggrund for udfærdigelse af kvartalsrapporterne. Tilvalgsmodul 1 Journalen skal bl.a. indeholde en kopi af den besætningsansvarliges medicinoptegnelser, eller en opgørelse udfærdiget af dyrlægen på baggrund af optegnelserne siden sidste rådgivningsbesøg. Vælger dyrlægen at udarbejde en opgørelse, er det tilstrækkeligt, at opgørelsen indeholder den totale mængde af forbrugt medicin af et givent præparat til xx antal dyr til sygdom yy. Ved akutbesøg i besætningen skal der i besætningsjournalen kun føres optegnelser over ordinerede og udleverede lægemidler samt tilbageholdelsestider (kopi af anvisning). Ved et sundhedsrådgivningsbesøg skal journalen ajourføres med alle oplysningerne i 43, stk. 2. Dog kun kopi af rapporter, såfremt der er udarbejdet rapporter siden sidste rådgivningsbesøg For besætninger, der KUN består af slagtedyr (ungkvæg, det vil sige handyr under et år, og hundyr frem til 1. kælvning), er der mulighed for et reduceret antal rådgivningsbesøg. En oversigt over minimumskravet for antal rådgivningsbesøg i tilvalgsmodul 1, samt frekvensen af udarbejdelse af rapporter, fremgår af tabel MODUL 1 Antal besøg Rapporter Voksne dyr og slagtedyr MGLP/TLP 12 Hver 3. måned GLP 9 Hver 3. måned Kun slagtedyr MGLP/TLP 6 Hver 4. måned GLP 4 Hver 6. måned Tabel 3. Antal besøg og frekvens af udarbejdelse af rapporter 48 For den del af rapporten, der vedrører de sundhedsmæssige forhold i besætningen, har Det Veterinære Sundhedsråd udtalt, at rapporten bl.a. skal indeholde en beskrivelse af de under besøgene diagnosticerede sygdomme samt en beskrivelse af forhold af betydning for sundhedstilstanden. Herudover bør rapporten indeholde en vurdering af de tidligere iværksatte behandlinger samt en beskrivelse af de aftalte behandlingsplaner for den kommende periode. Disse oplysninger danner baggrund for ordinering og/eller genordinering af medicin. Rapporternes indhold og omfang skal afspejle besætningens størrelse og problemniveau. Ligger besætningen for eksempel tæt på grænseværdierne for 8

9 antibiotika og/eller dødelighed, eller indkøber besætningen dyr fra mange forskellige besætninger, bør dette afspejles i rapporten. Jo flere risikofaktorer og problemer, der findes i besætningen, jo større krav stilles der altså til rapporterne. 49 Ved indgåelse af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 får landmanden øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler til ungkvæg, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose, samt efterbehandling af voksent kvæg. Ordineringsperiode, jf. tabel 2: Behandling af ungkvæg med besætningsdiagnoser: o MGLP/TLP: 35 dage o GLP: 42 dage o Kun slagtedyr: 63 dage Efterbehandling af enkeltdyr (ungkvæg uden besætningsdiagnose og voksent kvæg) i 5 dage. Dyrlægen skal have indledt behandlingen af hvert enkelt dyr. Behandling af en gruppe af ungkvæg i 5 dage, hvor der ikke er en besætningsdiagnose, og hvor dyrlægen i tilslutning til besøg i besætningen har diagnosticeret sygdommen, men dog ikke har indledt behandlingen. Tilvalgsmodul 2 Besætninger i GLP, som kun består af slagtedyr (ungkvæg), skal mindst have 4 årlige rådgivningsbesøg. Ved stadige sygdomsproblemer kræver det dog flere besøg, da ordineringsperioden kun er 63 dage. Dyrlægen må kun ordinere den mængde, han/hun forventer, der skal bruges den følgende ordineringsperiode til pågældende besætningsdiagnose. Hvis der efter ordineringsperioden er medicin, der mod forventning ikke er forbrugt, skal det, for fortsat at kunne opbevares lovligt i besætningen, genordineres. Ved genordinering skal dyrlægen udlevere en ny anvisning, hvoraf det fremgår hvilke lægemidler og mængder, der genordineres. Dyrlægen kan supplere medicinen med nye ordineringer, så der samlet set ordineres den mængde, dyrlægen fagligt vurderer, der er brug for i den kommende ordineringsperiode Minimumsantal af sundhedsrådgivningsbesøg med tilvalgsmodul 2 afhænger af besætningens størrelse, kategori af landmandspraksis og om besætningen er mælkeleverende. Mindste antal besøg i tilvalgsmodul 2 fremgår af tabel 4. MODUL 2 Landmandskategori Antal rådgivningsbesøg MGLP TLP GLP under 50 køer køer over 250 køer Ikke mælkeleverende Tabel 4. Antal rådgivningsbesøg i tilvalgsmodul 2 53 Der skal med tilvalgsmodul 2 udarbejdes en rapport hver 3. måned uanset antal af rådgivningsbesøg. Det er ikke nødvendigvis alle køer, der har kælvet, og alle kalve, der er født siden 9

10 sidste besøg, der skal undersøges ved et rådgivningsbesøg. Der stilles kun krav om undersøgelse af risikodyr: Nykælvere (alle køer, der har kælvet indenfor 5-19 dage) Kalve (født indenfor 5-19 dage før rådgivningsbesøget) Klinisk undersøgelse af risikodyr bør være problemorienteret. For besætninger med vedvarende og behandlingskrævende sygdomsproblemer skal dyrlægens kliniske undersøgelse være tilsvarende grundig, og må antages at vare mindst 3-5 minutter pr. dyr. For besætninger, som ikke har sygdomsproblemer i større omfang, kan den kliniske undersøgelse forventes at tage noget kortere tid. For eksempel behøver dyrlægen i en besætning uden reproduktionsproblemer ikke nødvendigvis at rektaleksplorere alle nykælvere. 54 Ordineringsperioden i tilvalgsmodul 2 er: Behandling af kvæg (ungkvæg og voksent kvæg) med besætningsdiagnoser i 35 dage. Efterbehandling af enkeltdyr (ungkvæg og voksent kvæg) i 5 dage. Dyrlægen skal have indledt behandlingen af hvert enkelt dyr. Behandling af en gruppe af ungkvæg i 5 dage, hvor der ikke er en besætningsdiagnose, og hvor dyrlægen i tilslutning til besøg i besætningen har diagnosticeret sygdommen, men dog ikke har indledt behandlingen. Tilvalgsmodul 2 indeholder de samme ordineringsmuligheder som tilvalgsmodul 1, samt mulighed for at stille besætningsdiagnoser på voksent kvæg, hvor ordineringsperioden er 35 dage. Dyrlægen må kun ordinere den mængde, han/hun forventer, der skal bruges de følgende 35 dage til pågældende besætningsdiagnose. Hvis der efter de 35 dage er medicin, der mod forventning ikke er forbrugt, skal det for fortsat at kunne opbevares lovligt i besætningen, genordineres. Ved genordinering skal dyrlægen udlevere en ny anvisning, hvoraf det fremgår hvilke lægemidler og mængder, der genordineres. Dyrlægen kan supplere medicinen med nye ordineringer, så der samlet set ordineres den mængde, dyrlægen fagligt vurderer, der er brug for i den kommende ordineringsperiode. 55 De opstillede krav for besætningsdiagnoser gælder for alle aldersgrupper, der er omfattet af tilvalgsmodul 2. Behovet for den enkelte besætningsdiagnose skal løbende vurderes. En besætningsdiagnose kan kun omhandle en veldefineret sygdom, der kan dokumenteres at være regelmæssigt forekommende i besætningen. Der kan ikke oprettes besætningsdiagnoser på sygdomme, hvor rektaleksploration er nødvendig for at stille diagnosen. Der kan oprettes en besætningsdiagnose for goldbehandling (yverinfektion ved goldning). Det kræves, at betingelserne for bl.a. kirtelprøver beskrevet i 26 i lægemiddelbekendtgørelsen for dyrlæger er opfyldt. Laboratoriesvaret skal vurderes af dyrlægen, før den besætningsansvarlige må initiere goldbehandlingen. Medfører laboratoriesvaret, at behandlingen skal korrigeres i forhold til det i forskriften anførte, 10

11 skal dyrlægen mundtligt og efterfølgende skriftligt give den besætningsansvarlige besked. Dyrlægen skal desuden notere det i besætningsjournalen. Ændres behandlingen til et præparat, der ikke forefindes i besætningen, skal dyrlægen ordinere medicinen og udlevere en skriftlig anvisning. Hvis dyrkningsresultater gentagne gange giver anledning til korrektion af goldbehandling, skal besætningsdyrlægen revidere forskriften, så den bringes i overensstemmelse med de faktiske dyrkningsresultater. 56 Der må kun knyttes én forskrift til en besætningsdiagnose, dvs. at der for hver besætningsdiagnose kun er én mulig behandling. Den foreskrevne behandling kan være en kombinationsbehandling med for eksempel antibiotika og smertestillende. Der kan oprettes flere forskellige besætningsdiagnoser, for eksempel for yverbetændelse, med hver sin forskrift. Dette forudsætter, at der tydeligt kan skelnes mellem besætningsdiagnoserne på baggrund af de beskrevne symptomer. Hvis den besætningsansvarlige er i tvivl om, hvilken behandling der skal udføres, skal dyrlægen altid kontaktes. 57 Undersøgelse af mælkeprøver ved behandling for mastitis skal som minimum gennemføres ved alle behandlinger, der inkluderer anvendelse af andre antibiotika end simple penicilliner. Ved simple penicilliner forstås aktivstoffer tilhørende ATCgruppen QJ01CE, beta-lactamase sensitive penicilliner for veterinære lægemidler, eller ATC-gruppe J01CE for humane lægemidler. Gruppen omfatter: benzylpenicillin phenoxymethylpenicillin propicillin azidocillin pheneticillin penamecillin clometocillin benzylpenicillinbenzathin benzylpenicillinprocain phenoxymethylpenicillinbenzathin penethamat hydriodid kombinationer heraf Bakteriologisk dyrkning af mælkeprøverne skal foretages i besætningsdyrlægens praksis eller på et laboratorium med en akkrediteret undersøgelse. Isolerede mastitispatogener skal undersøges for penicillinresistens. Dyrlægen skal regelmæssigt gennemføre en repræsentativ bestemmelse af mastitispatogenerne, således at forskriften kan tilpasses den aktuelle status i besætningen. Dyrlægens laboratoriediagnostik bør kvalitetssikres, for eksempel gennem deltagelse i ringtest. Når der foreskrives behandling af yverbetændelse med andre antibiotika end simple penicilliner, og når resultatet af dyrkning og resistensundersøgelse af mælkeprøven medfører, at behandling skal korrigeres, skal dyrlægen mundtligt og efterfølgende skriftligt give den besætningsansvarlige besked om præparatnavn, dosis, indgivelsesvej samt behandlingslængde. Dyrlægen skal desuden notere det i 11

12 besætningsjournalen. Ændres behandlingen til et præparat, der ikke forefindes i besætningen, skal dyrlægen ordinere medicinen og udlevere en skriftlig anvisning. Hvis forskriften angiver behandling af andre antibiotika end simple penicilliner, men dyrkningsresultater gentagne gange viser sensitivitet af agens overfor simple penicilliner, skal besætningsdyrlægen revidere forskriften, så den bringes i overensstemmelse med de faktiske dyrkningsresultater for at begrænse anvendelsen af kritisk vigtige antibiotika. 58 For den del af rapporten, der vedrører de sundhedsmæssige forhold i besætningen, har Det Veterinære Sundhedsråd udtalt, at rapporten bl.a. skal indeholde en beskrivelse af de under besøgene diagnosticerede sygdomme samt en beskrivelse af forhold af betydning for sundhedstilstanden. Herudover bør rapporten indeholde en vurdering af de tidligere iværksatte behandlinger samt en beskrivelse af de aftalte behandlingsplaner for den kommende periode. Disse oplysninger danner baggrund for ordinering og/eller genordinering af medicin. Rapporternes indhold og omfang skal afspejle besætningens størrelse og problemniveau. Ligger besætningen for eksempel tæt på grænseværdierne for antibiotika og/eller dødelighed, eller indkøber besætningen dyr fra mange forskellige besætninger, bør dette afspejles i rapporten. Jo flere risikofaktorer og problemer, der findes i besætningen, jo større krav stilles der altså til rapporterne. Kapitel 5. Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 60 For så vidt angår sanktionsniveauet og de ændringer, der følger af implementeringen af Veterinærforliget henvises til bemærkningerne til lovforslag nr. L /2010 om forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr (Obligatorisk sundhedsrådgivning, beslaglæggelse af lægemidler m.v.) Af de almindelige bemærkninger til loven, punkt , sanktionsniveau, fremgår således følgende: Ved lov nr. 105 af 20. februar 2006 om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse) vedtog Folketinget en generel skærpelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af reglerne om lægemidler til dyr. For yderligere at styrke den præventive effekt af bødestraffene blev det samtidig fastsat, at bødernes størrelse skal afspejle størrelsen af dyreholdet, henholdsvis antallet af sundhedsrådgivningsaftaler, som den pågældende dyrlæge har indgået. Fødevareministeriet forudsætter, at de vejledende bødetakster for dyrlæger og dyreejere, der er anført i pkt. 3.4 i forarbejderne til lov nr. 105 af 20. februar 2006 om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse), jf. lovforslag L 90 (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 2687ff), videreføres uændret i forhold til de sundhedsrådgivningsaftaler, der er omfattet af dette lovforslag, og at besætningsejerens eller dennes repræsentants undladelse af at indgå pligtmæssig sundhedsrådgivningsaftale tilsvarende bør sanktioneres med en bøde på et beløb i størrelsesordenen kr. i mindre besætninger og et beløb i størrelsesordenen kr. i større besætninger. 12

13 13

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger BEK nr 33 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om dyrlæger nr. 1149 af 12. september 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010 LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD August 2010 PROGRAM Velkomst og introduktion Lovgivning Koens anatomi Det normale kælvningsforløb Det unormale kælvningsforløb Generel oversigt over

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1432 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 423 af 17/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00213 Senere ændringer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 780 af 24.06.2010 I medfør af 47, stk. 1, 48, 50 og 51, 52, stk. 1, 53, stk. 1, 56, stk. 2-3 og 5,

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1533 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35 og 38, stk. 4, i lov nr.

Læs mere

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans university of copenhagen Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans Publication date: 2013 Document Version Peer-review

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger

Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger 2011 vfl.dk Behandling af dyr i økologiske kvægbesætninger Det kan være svært at overskue produktionsreglerne omkring økologisk jordbrug. Hvert år bliver en del landmænd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. december 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr (Obligatorisk sundhedsrådgivning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr 2009/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00192 Fremsat

Læs mere

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Eksterne og interne høringsparter FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HETA 02.04.2013 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Denne høring omfatter følgende udkast

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning.

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for kvægundervisning)

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1226 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00102 Senere

Læs mere

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Vejledning til landmænd Sådan indberetter du Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Introduktion Indberetning af behandlinger og medicin i Dyreregistrering er nu gjort væsentlig nemmere.

Læs mere

Dyrlæge i økologiske. kvæg besætninger. www.landscentret.dk/okokvaeg

Dyrlæge i økologiske. kvæg besætninger. www.landscentret.dk/okokvaeg Dyrlæge i økologiske kvæg besætninger www.landscentret.dk/okokvaeg 9 Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger Det kan være svært at overskue produktionsreglerne omkring økologisk jordbrug. Hvert år bliver

Læs mere

Evaluering af ordningen om. Ny Sundhedsrådgivning i Kvægbesætninger

Evaluering af ordningen om. Ny Sundhedsrådgivning i Kvægbesætninger Evaluering af ordningen om Ny Sundhedsrådgivning i Kvægbesætninger Juni 2008 1. Indledning...3 2. Baggrund for ordningen...3 3. Tilslutning til ordningen om Ny Sundhedsrådgivning i Kvægbesætninger...4

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1362 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 533 af 27/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 J.nr.:2015-15-31-00102 UDKAST Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15,

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35, 37 a, stk. 1 og 2, og 38,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012

Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012 Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012 Veterinærforlig I udløber ved udgangen af 2012. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Om Dyrlægeregistret, VetReg

Om Dyrlægeregistret, VetReg Dyrlægeregistret, VetReg, indeholder oplysninger om alle dyrlæger med dansk autorisation Om VetReg side 2 >> Adgang til oplysninger i VetReg side 3 >> Dyrlægers forpligtigelser i VetReg side 4 >> Her findes

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08

Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08 Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08 Denne rapport er udarbejdet i 2009 Bidragyder(e):

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET 04.06.2010 Redegørelse over Veterinærrejseholdets besøg i 2009 hos 10 dyrlæger udvalgt bl.a. på baggrund af højt ordinationsniveau af tetracyklin i svinebesætninger

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger

Forslag til. Lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 124 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Godkendelse af mærker til dyr, beredskab ved kemisk

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Kontrol med veterinære lægemidler. Lise Søe Naldal og Per Schaap

Kontrol med veterinære lægemidler. Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2006 Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2006 FødevareRapport 2007:018 1. udgave, 1. oplag november 2007 Copyright: Fødevarestyrelsen ISBN:

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24 februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24. februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2013-14-221-01845/Dep sagsnr: 24371 Den 29. januar 2014 FVM 224 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark

Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark Disse retningslinjer er udarbejdet i et samarbejde mellem: Videncentret for Landbrug, Kvæg Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Sundhed & velfærd. Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014. Henrik Læssøe Martin

Sundhed & velfærd. Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014. Henrik Læssøe Martin Sundhed & velfærd Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014 Henrik Læssøe Martin 2... Er der særlige sygdomsproblemer i økologiske besætninger? 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Konventionel

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Kvægposten. Medlemsmødet i januar og Veterinærforliget.

Kvægposten. Medlemsmødet i januar og Veterinærforliget. Kvægposten SvK s nye bestyrelse har fået en flyvende start med et hav af spændende opgaver, og samspillet mellem de enkelte medlemmer har lige siden dag 1 været meget positivt. Det er en fornøjelse at

Læs mere

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 259 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i

Læs mere

Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer

Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer Disse retningslinjer er udarbejdet i et samarbejde mellem: SEGES Kvæg Århus Universitet KU-SUND Den Danske Dyrlægeforening November 2015

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere