Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV : Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)"

Transkript

1 Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV : Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup)

2 2 Uoverensstemmelsen angår aflønningen af 4 vikarer udsendt af et vikarbureau, der er medlem af DI, til assistance for W. Lynggaard Petersen A/S, der er medlem af Dansk Byggeri. Spørgsmålene er nærmere, om Jord- og Betonoverenskomstens bestemmelser om vikararbejde skal forstås således, at vikarerne skulle aflønnes efter denne, og at et efterbetalingskrav kan rettes direkte mod brugervirksomheden. Jord- og Betonoverenskomsten indeholder følgende bestemmelse: 86 Vikararbejde Medlem af Dansk Byggeri: 1. Dansk Byggeri optager som medlemmer virksomheder, der er vikarbureauer. 2. Ansættelse af vikarer på Dansk Byggeris overenskomstområder er omfattet af gældende overenskomster mellem parterne. Det omfatter også de for arbejdsfunktionen bestående lokalaftaler og kutymer. Ikke medlem Dansk Byggeri: 3. Parterne er enige om, at overenskomsterne mellem de berørte organisationer er områdeoverenskomster. 4. Alt arbejde på en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomsternes faglige gyldighedsområde, er omfattet af overenskomsterne, hvis det udføres af en ansat eller af en anden person, der er underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret, f.eks. en vikar, i modsætning til en arbejder, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret. 5. Dansk Byggeri tilkendegiver, at overenskomsterne finder anvendelse for de medarbejdere, der udsendes af et vikarbureau til at arbejde på en medlemsvirksomhed inden for overenskomsternes faglige gyldighedsområde i den tidsperiode, vikararbejdet strækker sig over. 6. Dette gælder dog ikke, såfremt vikaren er udsendt fra et vikarbureau, der via medlemskabet af en anden DA-organisation er omfattet af en kollektiv overenskomst, der gælder for det omhandlede arbejde. 7. Medlemsvirksomheden må i sin aftale med vikarbureauet sikre sig, at vikarbureauet har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold. 8. En vikar, der udfører job for et vikarbureau på en medlemsvirksomhed, kan ikke være omfattet af pensionsreglerne i Pension Danmark, såfremt vikarbureauet er medlem af en anden DA-medlemsorganisation og derigennem er omfattet af en overenskomstmæssig pensionsordning. Øvrige forhold:

3 3 Påstande: Klager har indbragt sagen for faglig voldgift med følgende påstande: 1) Indklagede tilpligtes at anerkende, at Jord- og Betonoverenskomsten indgået mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) er gældende for vikarer udlejet fra Danstaff A/S til W. Lynggaard Petersen A/S, herunder for de 4 vikarer som arbejdede på Tingbjerg Plejehjem i perioden fra den 9. marts til den 17. juli ) Indklagede tilpligtes til Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening at betale ,05 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid til betaling sker. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse for klagers påstand 1 og om udsættelse for så vidt angår klagers påstand 2. Behandlingen ved faglig voldgift: Sagen er den 17. marts 2010 forhandlet for en faglig voldgiftsret med højesteretsdommer Børge Dahl som formand og opmand og med følgende medlemmer: forhandlingssekretær Ole Christensen, 3F, og formand Jesper Weihe, Byggegruppen BJMF København, direktør Børge Elgaard, Dansk Byggeri, og konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri. Udsættelsesspørgsmålet behandledes først. Vedrørende klagers påstand 2 enedes parterne om, 1) at der afholdes en særskilt faglig voldgift om forståelsen af Overenskomstens 86, stk. 7, og om brugervirksomhedens hæftelse, og 2) at der skulle ske betaling i overensstemmelse med klagers påstand 2, hvis forbundet fik medhold i sin forståelse af hæftelsesspørgsmålet ved den under 1 nævnte voldgift og i påstand 1 under den foreliggende sag. Der blev om arbejdet på byggepladsen Tingbjerg Plejehjem afgivet forklaringer af faglig sekretær Michael de Gier, BJMF København, sektionschef Peter Mortensen og formand Jørgen Jørgensen, W. Lynggaard Petersen A/S.

4 4 Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten var flertal for en afgørelse, skulle denne træffes af opmanden, som med en nærmere begrundelse tilkendegav, at der måtte gives indklagede medhold. Parterne var herefter enige om at afslutte sagen i overensstemmelse hermed, jf. arbejdsretslovens 28, stk. 4. Opmandens tilkendegivelse Klagers påstand 1 angår generelt vikarer udlejet fra Danstaff A/S til W. Lynggaard Petersen A/S og konkret 4 vikarer, der arbejdede på Tingbjerg Plejehjem i en periode i Om den generelle del af påstanden udtaler opmanden: Jord- og Betonoverenskomstens 86 må efter forholdet mellem stk. 5 og stk. 6 forstås på den måde, at vikarer, der udsendes til arbejde på en virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri og bundet af Jord- og Betonoverenskomsten, skal aflønnes efter denne overenskomst, hvis det arbejde, de udfører, efter sin art er omfattet af dens faglige gyldighedsområde (stk. 5), men at dette dog ikke gælder, hvis vikarbureauet er medlem af en anden DA-organisation og omfattet af en kollektiv overenskomst, der gælder for det arbejde, vikarerne udfører (stk. 6). Det følger heraf, at Jord- og Betonoverenskomsten forudsætter, at vikarer kan udsendes til en brugervirksomhed, der er bundet af Jord- og Betonoverenskomsten, til arbejde, der kan være omfattet af eller falde uden for Overenskomstens faglige gyldighedsområde, og at vikararbejdet, selv om det er omfattet af Jord- og Betonoverenskomstens faglige gyldighedsområde, også kan være omfattet af en anden overenskomst, nemlig den, som vikarbureauet som medlem af en anden DA-organisation er bundet af, og at Jord- og Betonoverenskomsten i så fald ikke finder anvendelse på vikarerne. Når derfor et vikarbureau er medlem af DI og bundet af Industriens Overenskomst, gælder Jord- og Betonoverenskomsten ikke for arbejde, som udsendte vikarer udfører i en brugervirksomhed, og som Industriens Overenskomst gælder for. Der er ikke under sagen fremkommet grundlag for generelt at fastslå, at arbejde udført af vikarer udlejet fra Danstaff A/S, der er medlem af DI, til W. Lynggaard Petersen A/S ikke kan være dækket af Industriens Overenskomst. Den generelle del af klagers påstand kan derfor ikke tages til følge.

5 5 Om den konkrete del af påstanden udtaler opmanden: Vikarerne, der arbejdede for W. Lynggaard Petersen A/S på byggepladsen Tingbjerg Plejehjem, var udsendt af vikarbureauet Danstaff A/S, der som nævnt er medlem af DI, og selskabet har aflønnet vikarerne efter Industriens Overenskomst. Om det af vikarerne på pladsen udførte arbejde hedder det i referatet af et lokalforhandlingsmøde afholdt den 18. september 2009 med deltagelse fra vikarbureauet og brugervirksomheden samt BJMF og Dansk Byggeri: Arbejdet bestod i nedrivning, oprydning og transport af beton i trillebør, i forbindelse med ombygning af et plejehjem. Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at vikarerne i det væsentlige var beskæftiget med oprydning og rengøring i bygningen, herunder med at køre affald ud af bygningen, og at de herudover har kørt materialer ind i bygningen, herunder i et vist omfang kørt trillebør, som blev fyldt med beton af andre, fra påfyldningsstedet på pladsen til bygningen og ind i elevatoren, hvorfra trillebøren blev overtaget af dem, som skulle lægge betonen ud. Vikarerne har således ikke udført faglært eller tillært arbejde, egentligt nedrivnings- skære- eller betonarbejde. Det er ubestridt, at det arbejde, de pågældende vikarer udførte på byggepladsen for W. Lynggaard Petersen A/S ville være omfattet af Jord- og Betonoverenskomstens faglige gyldighedsområde, hvis det var udført af ansatte hos W. Lynggaard Petersen. Parterne er på den baggrund enige om, at Overenskomsten i medfør af 86, stk. 5, for så vidt finder anvendelse på disse vikarer. Parterne er endvidere enige om, at da vikarbureauet Danstaff A/S er medlem af DI, følger det af Overenskomstens 86, stk. 6, at Overenskomsten dog ikke finder anvendelse på vikarerne, såfremt Industriens Overenskomst gælder for det arbejde, de udførte på pladsen. Spørgsmålet er herefter, om det arbejde, vikarerne udførte på pladsen, er omfattet af Industriens Overenskomst.

6 6 Industriens Overenskomst er en overenskomst mellem DI og CO-i. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at det er DI s opfattelse, at det arbejde, vikarerne udførte, er omfattet af Industriens Overenskomst. Det fremgår således af referatet af et den 2. oktober 2009 afholdt fællesmøde i anledning af en af 3F rejst klage mod vikarbureauet Danstaff A/S over, at de pågældende vikarer på byggepladsen Tingbjerg Plejehjem ikke blev aflønnet efter Jord- og Betonoverenskomsten, men efter Industriens Overenskomst, at det var arbejdsgiversidens standpunkt, at det er Industriens Overenskomst, der er gældende, idet virksomheden er medlem af DI. Endvidere har Peter Mortensen forklaret, at W. Lynggaard Petersen A/S, der ville være sikker på, at vikararbejdet var under Industriens Overenskomst, afholdt et møde med vikarbureauet og DI, som efter en drøftelse af, hvad vikarerne skulle lave bekræftede, at arbejdet ville være under Industriens Overenskomst. Det er uoplyst, hvad CO-i mener om spørgsmålet. Der er ikke grundlag for med henvisning til opmandskendelse af 21. november 2005 refereret i Arbejdsrettens dom af 15. november 2007 i sag A eller 5, 7, 9 og 10 i Industriens Overenskomsts Specielle Del at anse det af vikarerne faktisk udførte arbejde for at være af en sådan art, at det falder uden for Industriens Overenskomsts dækningsområde. På denne baggrund og da det efter arten af vikarernes arbejde ikke er åbenbart, at det ikke er omfattet af Industriens Overenskomst, hvis anvendelsesområde beror på en aftale mellem DI og CO-i og ved tvist kun kan afgøres under en sag mellem DI og CO-i kan klagers påstand heller ikke tages til følge for så vidt angår den specielle del. Indklagede skal herefter frifindes. Børge Dahl

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere