ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE"

Transkript

1 ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN Amtsrådet 1

2 Tillæg nr. 11 til Regionplan vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss Universe i Nordborg Kommune Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sønderjyllands Amt, Teknisk Forvaltning Kortbilag: Reproduceret med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse, (A306/80), 1992/KD ISBN April 2003 Gældende regionplanlægning pr. 1. april 2003 Regionplan , Politisk og administrativ del, Byudvikling og Kortbilag, Juni 2002 Tillæg nr. 1 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Gravlund i Nr. Rangstrup Kommune, September 2002 Tillæg nr. 2 vedr. udvidelse af husdyrbrug på matr. nr. 20, Brøns i Skærbæk Kommune, September 2002 Tillæg nr. 3 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Diagonalvej 9, Gabøl i Vojens Kommune Tillæg nr. 4 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Stokager i Lundtoft Kommune, Oktober 2002 Tillæg nr. 5 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Lauenborg i Rødding Kommune, Oktober 2002 Tillæg nr. 7 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Nørremarksvej 31 i Skærbæk Kommune, November 2002 Forslag til Tillæg nr. 9 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Glasergård ved Bevtoft i Nr. Rangstrup Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Nordborgvej 149 i Nordborg Kommune, febr Tillæg til Regionplan : Tillæg nr. 17 vedr. detailhandlen i Sønderjylland, Maj 2001 Tillæg nr. 21 vedr. nyt erhvervsområde mellem Haderslev og Vojens, Marts 2002 Forslag til Tillæg nr. 25 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Ladegård i Haderslev Kommune, Juni 2002 Forslag til Tillæg nr. 28 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Havsted Vesterkær 2 i Tinglev Kommune 2 REGIONPLAN

3 FORORD Sønderjyllands Amtsråd har på mødet den 7. april 2003 vedtaget Tillæg nr. 11 til Regionplan med VVM-redegørelse for Danfoss Universe i Nordborg Kommune. Danfoss Museum og Teknorama søger om at opføre et Danfoss Universe, der skal være en oplevelsespark, hvor børn og voksne kan lege og eksperimentere med naturkræfter, bevægelse, varme og kulde. Parken skal opføres i Elsmark ved Nordborg, i tilknytning til det sted, hvor Danfoss grundlægger, Mads Clausen er født. Danfoss Museum og Teknorama A/S bad i vinteren 2001/2002 amtet om at tage stilling til, hvorvidt en oplevelsespark af den påtænkte art krævede regionplanlægning og evt. udarbejdelse af VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Projektet kræver regionplanlægning, da arealet overføres fra landzone til byzone. Desuden vurderede amtet efter Samlebekendtgørelsens bilag 2 pkt. 12 d (Forlystelsesparker o.l.), at projektet, på grund af det art, dimension og placering, krævede udarbejdelse af VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen danner baggrund for, at amtsrådet kan tage stilling til, om der skal gives tilladelse til projektet, og giver desuden mulighed for, at offentligheden kan forholde sig til projektet og dets konsekvenser. VVM-redegørelsen beskriver de miljømæssige konsekvenser at projektet. I løbet af arbejdet med VVM-redegørelsen er en lang række tiltag til begrænsning af miljøvirkninger indarbejdet i projektet. VVM-redegørelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem amtet, Danfoss Museum og Teknorama A/S og Sloth-Møller Rådg. Ing. A/S. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 18. december 2002 til 19. februar Der er i høringsperioden indkommet 2 henvendelser, som er besvaret på side 17 i dette hæfte. Endvidere blev der i samarbejde med Danfoss Museum og Teknorama A/S og Nordborg Kommune afholdt et nabomøde i Elsmark den 17. februar med stor tilslutning fra beboerne i Elsmark. Høringsfristen blev forlænget til den 24. februar for at give mulighed for skriftlige kommentarer efter mødet. Mødet gav dog ikke anledning til indsigelser. Sideløbende med amtets udarbejdelse af regionplantillægget har Nordborg Kommune udarbejdet et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for området. Sønderborg Områdets Miljøcenter har udarbejdet en miljøgodkendelse, som offentliggøres samtidig med regionplantillægget. Er der spørgsmål til projektet, kan der rettes henvendelse til Sønderjyllands Amt, Planafdelingen, Morten Lehgaard Madsen, tlf FORORD 3

4 Pavillionen Den blå kube 4 REGIONPLAN

5 INDHOLD Ændringer til Regionplan Resumé af VVM-redegørelsen... Regionplanmæssig status for området... Andre retlige forhold... Indkomne bemærkninger og amtets svar... Amtets vurdering af projektet IN DHOLD 5

6 ÆNDRINGER TIL REGIONPLAN Med dette tillæg nr. 11 ændres følgende retningslinie i Sønderjyllands Amts Regionplan (ændringer er vist med fed, kursiv tekst) 1.2 Byvækst Nye byområder Retningslinie Udlæg eller konvertering af arealer til bolig- og erhvervsformål forudsætter, at kommunen i kommuneplan/tillæg har påvist behovet herfor i relation til den eksisterende rummelighed i allerede udlagte arealer af samme type.... Nordborg Kommune En 3,2 ha stor del af det areal, der i kommuneplanramme er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde i Elsmark, Nordborg Kommune, konverteres til særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg. Se kort 1. Delområde 1, 2 og 3 overføres til byzone Delområde 2 på 3,2 ha konverteres fra blandet bolig- og erhvervsområde til særligt arealkrævende ferie- og fritidsområde Kongshøjgård HAVNBJERG Delområde 3 på 4,1 ha udlægges til særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg. Delområde 4 på 8,9 ha udlægges til særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg, men skal forblive i landzone indtil videre. Havnbjerg Mølle Elsmark Elsbjerg Kort 1. Detailkort, mål 1: over areal, der konverteres fra blandet bolig- og erhvervsområde til særligt arealkrævende ferie- og fritidsområde 6 REGIONPLAN

7 ÆNDRINGER TIL REGIONPLAN Aktivitetsanlæg Golfbaner og andre særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg Retningslinie Anlæggene skal placeres i overensstemmelse med amtets turistpolitik og kræver regionplanlægning. Lokalisering af særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. I kystnærhedszonen skal de særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg lokaliseres i områder med turismeinteresser. Særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg skal placeres og udformes under vidtgående hensyntagen til natur-, landskabs-, kulturhistoriske- og miljøforhold. Anlæggene skal i videst muligt omfang være alment tilgængelige for ophold og færdsel.... Nordborg Kommune: Der udlægges et 7,3 ha stort areal til særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg, se kort 1. Der udarbejdes lokalplan for området, der overføres til byzone. Arealet kan anvendes til oplevelsesparken Danfoss Universe, parkeringspladser samt ny tilkørselsvej. 3,2 ha af arealet har hidtil været udlagt til blandet bolig og erhverv i kommuneplanramme. Lokalplanen for området skal sikre, at Den blå kube placeres som angivet på kort 2. Parken afgrænses som vist på kort 2. Indhegningen af parken sker med grønt trådhegn, i en max højde af 1,80 m. Parken og parkeringsarealerne afgrænses mod nord, øst og vest mod tilstødende arealer af levende hegn. Parkeringsområdet placeres som vist på kort 2. Der anlægges en ny tilkørselsvej med tilslutning til Nordborgvej ca 25 meter i retning mod Nordborg fra Gl. Fabriksvejs nuværende tilslutning, idet den nuværende tilslutning lukkes. Der udlægges et 8,9 ha stort areal til særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg i Elsmark, Nordborg Kommune, som vist på kort 1 (delområde 4). Arealet kan anvendes til udvidelse af attraktionerne i oplevelsesparken Danfoss Universe. Arealet skal forblive i landbrugsmæssig anvendelse, indtil det evt. tages i brug til oplevelsesparken. RETNINGSLINIER 7

8 ÆNDRINGER TIL REGIONPLAN Kort 2. Situationsplan over etape 1 af forlystelsesparken Danfoss Universe, som beskrevet i VVM-redegørelsen 8 REGIONPLAN

9 ÆNDRINGER TIL REGIONPLAN Definitioner: Med særligt arealkrævende ferie- og fritidsanlæg forstås: golfbaner, forlystelses- og dyreparker, større sports- og rideanlæg el. lign. Etablering eller udvidelse af forlystelsesparker og lignende er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999, hvilket vil sige, at amtet skal vurdere, om anlægget kræver regionplantillæg med VVM-redegørelse. Tilkendegivelser: Planlægningen af særligt arealkrævende fritidsanlæg skal ske på et bæredygtigt grundlag og økonomisere med arealressourcerne. Inden for de særligt værdifulde landbrugsområder vil amtsrådet være meget tilbageholdende med at udlægge arealer til særligt arealkrævende fritidsanlæg, jfr. retningslinie Større forlystelsesparker, dyreparker og golfbaner bør holdes uden for såvel de bedste landbrugsjorde, som naturområder og øvrige områder med beskyttelsesinteresser - afhængigt af aktivitetstypen. Danfoss Universe parken kan ikke udvides i delområde 4, før amtet har vurderet, om det vil kræve yderligere regionplantillæg med VVM-redegørelse. RETNINGSLINIER 9

10 RESUMÉ AF VVM-REDEGØRELSEN VVM er en forkortelse af Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Denne redegørelse har til formål at beskrive hvilke miljøpåvirkninger oplevelsesparken Danfoss Universe vil give natur og mennesker. VVM redegørelsen er en del af beslutningsgrundlaget for at der kan vedtages et tillæg til regionplanen. VVM-redegørelsen er udarbejdet af Sloth-Møller, Rådg. Ing. A/S i samarbejde med Danfoss Museum og Teknorama og Amtet. Redegørelsen kan rekvireres ved Amtet. Danfoss ønsker at etablere en videnskabsoplevelsespark: en turistattraktion, som skal profilere virksomheden og inspirere unge til at beskæftige sig med naturvidenskab. Virksomheden ønsker at etablere anlægget i tilknytning til grundlæggeren Mads Clausens fødegård i Elsmark. For at sikre mulighed for at udvide anlægget, hvis parken viser sig at være en succes, reserveres et areal på 8,9 ha i kommuneplanramme til fremtidig udvidelse af parken. Sønderjyllands Amt, Nordborg Kommune og Danfoss Museum og Teknorama A/S har den 26. august 2002 holdt møde med naboer til den planlagte park. Kommentarer, spørgsmål og indvendinger fra naboerne er belyst i nærværende redegørelse og inddraget i det følgende planlægningsarbejde. Desuden har amtet modtaget en række skriftlige henvendelser, som er besvaret i VVM-redegørelsen og regionplanforslaget. Der ønskes etableret en oplevelsespark med fokus på de processer, der er karakteristiske for virksomheden Danfoss, dvs. varme, kulde, bevægelse og vand, samt iværksætter/opfinder kulturen. Parken skal ligge på et 10,2 ha stort areal, som i dag overvejende anvendes til landbrug. De eksisterende bygninger, som i dag huser Danfoss Museum og Teknorama inddrages også i parken. Adgangen til parken sker ad en ny adgangsvej, således at trafikken til parken separeres fra trafikken til Elsmark. Til parken etableres et rigeligt antal P-pladser med mulighed for udvidelse, således at generende parkerede biler uden for området undgås. Et markant element i de nye oplevelsespark bliver den 23 m høje blå kube. Denne placeres lavt i landskabet og i den nordøstlige ende af parken. Kuben bliver synlig fra Nordborgvej nord for Elsmark, og fra Gl. Fabriksvej øst for Elsmark. Fra enkelte boliger i Elsmark vil kuben være meget synlig. Parken og kuben ligger inden for kirkelandskabet til Havnbjerg Kirke. Kuben vil dog kun fra nogle enkelte punkter på vejen vest for Elsmark kunne ses i samme udsigt som kirken og Havnbjerg Mølle. Fra kirken og møllen er parken og kuben stort set ikke synlige, på grund af hhv. en lund af træer på kirkegården og et tæt levende hegn ved møllen. I VVM-redegørelsen indgår foto-visualiseringer af kuben i forhold til landskabet. 10 REGIONPLAN

11 RESUMÉ AF VVM-REDEGØRELSEN Kuben er endvidere orienteret således, at refleksioner af solen fra overfladen ud fra beregninger af solhøjden vurderes kun at kunne genere naboer i de omliggende huse og haver ganske få timer om året. I højsæsonnen forventes trafikmængden på Nordborgvej at stige med 7-8% i forhold til hverdagstrafikken i juli måned. Trafikken forventes at stige med ca. 24% i forhold til weekendtrafikken i juli. Disse spidsbelastninger vil forekomme uden for spidsbelastningstidspunkterne for trafikken til Danfoss A/S. Den øgede trafik vil kunne rummes i det eksisterende og allerede planlagte vejnet på Als. Der kan opstå let øgede støjgener for beboelser langs Nordborgvej. Uden for spidsbelastningsperioderne vil trafikken øges med 2-3%, hvilket vurderes at være ubetydeligt. De mange mennesker, trafikken samt visse attraktioner vil medføre et øget støjniveau i det nu meget stille Elsmark. Parken indrettes således at støjen i spidsbelastningsperioder, som forventes få dage om året, overholder myndighedskravene til blandet bolig og erhvervsbebyggelse. De øvrige dage vil støjniveauet være væsentligt lavere. Om aftenen og om natten vil støjen fra parken være minimal. Parken anlægges på et areal, der ikke rummer store naturværdier. De arkæologiske værdier i området bliver undersøgt inden anlægsarbejdet igangsættes. RESUMÉ AF VVM-REDEGØRELSEN 11

12 REGIONPLANMÆSSIG STATUS FOR OMRÅDET Kommune- eller regionplanlagte arealer til byformål Udlæg eller konvertering af arealer til bolig- og erhvervsformål forudsætter, at kommunen i kommuneplan/tillæg har påvist behovet herfor i relation til den eksisterende rummelighed i allerede udlagte arealer af samme type. Der udlægges ikke nye arealer til bolig- og erhvervsformål, men en del af det eksisterende udlæg konverteres til særligt arealkrævende ferie- og fritidsformål. Kirkelandskab Inddragelse af landbrugsjorder til ikkejordbrugsmæssige formål Kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet må ikke forringes. Kirkelandskabet består af en indblikszone og en baggrundszone. Indblikzonen er området mellem kirken og den vej, hvorfra indblik er mulig. Baggrundszonen er arealerne, som i forhold til den vej, hvor kirken er synlig, danner baggrund for kirken. I kirkernes nære omgivelser kirkelandskabet kan der kun opføres bygninger eller tekniske anlæg m.m., hvis det er påvist, at byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser. I indblikszonen bør beplantning, som visuelt slører og forringer indblikket til kirken, undgås. Der kan kun inddrages landbrugsjorde til ikke-jordbrugsmæssige formål, når arealerne skal anvendes til formål, som mest hensigtsmæssigt placeres i jordbrugsområder. Inddragelse af landbrugsjord skal begrænses mest muligt og om muligt ske på arealer med begrænset betydning for jordbruget. Når landbrugsjord inddrages, skal det tilstræbes at bevare større samlede jordbrugsområder. Ved inddragelse af arealer til ikkejordbrugsmæssige formål, skal udviklingen som hovedregel ske i tilknytning til eksisterende byer. Ved inddragelse af landbrugsjord skal den planlæggende myndighed, som ønsker arealet inddraget, tage hensyn til de berørte ejendomme, struktur- og arronderingsforhold i området, foretagne investeringer, kulturtekniske anlæg, og behovet for arealer til udbringning af husdyrgødning, så den mest hensigtsmæssige løsning for jordbruget tilstræbes. Ved arealinddragelse af landbrugsjord til bl.a. boligformål skal opretholdelsen og udviklingsmulighederne for bestående landbrugsejendomme og forebyggelse af miljøkonflikter indgå i overvejelserne. Landbrugsjorde skal normalt forblive i jordbrugsmæssig drift indtil de faktisk tages i brug til anden anvendelse. Hvor det er muligt, bør jordbrugsdriften kun opgives midlertidigt. 12 REGIONPLAN