Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning"

Transkript

1 Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2011 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder, aktionærer og øvrige interessenter en detaljeret redegørelse om de risici, som Hvidbjerg Bank er eksponeret over for. Det er endvidere hensigten med nærværende rapport at give en indsigt i bankens målsætninger omkring risikovillighed og risikostyring. Risikorapporten er opbygget i to dele. Dels en generel risikorapport, der indeholder en beskrivelse af bankens politikker, risikostyring og risikosituation inden for de væsentligste risikoområder herunder kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og øvrige risici. Denne del af risikorapporten opdateres årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Herudover består risikorapporten af et tillæg med solvensopgørelse samt opgørelse af det interne solvensbehov. Denne del af risikorapporten opgøres og offentliggøres løbende normalt kvartalsvis Oplysningerne i rapporten omhandler 2011, med mindre andet er anført. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende oplysningsforpligtelser i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Det skal oplyses, at rapporten ikke er revideret af bankens eksterne revision, men at udvalgte dele af rapporten indgår i note 6 til årsrapporten 2011 og har dermed været underlagt revision. Endvidere indeholder ledelsesberetningen i årsrapporten 2011 et omfattende afsnit om de risikofaktorer, som påvirker banken. Og dette afsnit er også revideret af Hvidbjerg Banks eksterne revision. Risikofaktorer De væsentligste risikofaktorer kan opdeles i følgende kategorier: Risici forbundet med den samfundsøkonomiske udvikling og markedsmæssige forhold Risici forbundet med Hvidbjerg Banks kreditportefølje (udlån og garantier) Risici forbundet med nedskrivninger Risici relateret til solvens, likviditet og funding Risici forbundet med markedsforhold Risici forbundet med operationelle forhold Risici forbundet med love, regler og restriktioner (compliance) Andre risici forbundet med bankens virksomhed Risici forbundet med den samfundsøkonomiske udvikling Siden sommeren 2007 har det globale finansielle system gennemlevet en af de værste kreditog likviditetsmæssige kriser nogensinde. Oveni er både verdensøkonomien og den danske økonomi præget af afmatning, og euroområdet befinder sig i en decideret både økonomisk og politisk krise. Med nationalbankdirektørens ord: Udsigterne for den kommende tid er usædvanligt usikre. Det indebærer helt overordnet en forretningsmæssig risiko for Hvidbjerg Bank. Forværres situationen, kan det påvirke bankens kreditrisiko og give større risiko for nedskrivninger og udfordringer vedrørende solvens og/eller funding. Samlet set kan disse forhold få negative konsekvenser for Hvidbjerg Banks finansielle situation og driftsmæssige resultater i forhold til de realiserede værdier i 2011, og i værste fald true Bankens eksistens. Side 1 af 18

2 Risici forbundet med kreditporteføljen Kreditrisici udgør den absolut væsentligste risikofaktor for Hvidbjerg Bank, svarende til 79,2 % af de samlede risici ved udgangen af Forringelse af kreditkvaliteten kan således påvirke Bankens finansielle resultat negativt i ganske betydeligt omfang. Private kunder tegner sig for 58 % af udlån og garantier og 75 % af indlånet. Erhverv tegner sig for 42 % af udlånet. Ingen branchegrupper tegner sig for mere end ca. 10 % af de samlede udlån og garantier. Branchemæssigt udgør brancherne private (57,6 %), handel (10,2 %) og landbrug (9,9 %) ved udgangen af 2011 størstedelen af bankens balanceførte udlån og garantier. Generel økonomisk nedgang, stigende arbejdsløshed, faldende jord- og huspriser, rentestigninger og/eller lavere udlånsvillighed blandt kreditgivere kan særligt inden for disse branchegrupper medføre en højere misligholdelsesrate på engagementerne og dermed få negative konsekvenser for bankens finansielle situation og driftsmæssige resultater. Banken har løbende transaktioner med modparter inden for den finansielle sektor. Der er kreditrisiko forbundet med, at modparten i en afledt valuta-, rente-, råvare-, aktie- eller obligationskontrakt misligholder sine forpligtelser, hvilket bankens tab på Amagerbanken i begyndelsen af 2011 er et eksempel på. Sådanne risici kan få negative konsekvenser for bankens finansielle situation og driftsmæssige resultater. Kunders engagementer med andre pengeinstitutter eller kreditorer kan blive opsagt uden at Hvidbjerg Bank har indflydelse herpå. Når det gælder langt de fleste større engagementer er vi opmærksom på, at Hvidbjerg Bank, for så vidt angår banklån, er eneste långiver i forhold til kunden. Forringelse af værdien af stillede sikkerheder eller illikvide sikkerheder kan ligeledes medføre tab og øge Hvidbjerg Banks nedskrivninger og hensættelser. Realiseres de i dette afsnit anførte risici, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Risici forbundet med nedskrivninger Hvidbjerg Bank nedskriver løbende på udlån og garantier i overensstemmelse med gældende lovgivning. Nedskrivningerne foretages på baggrund af tilgængelig information, estimater og antagelser og er derfor behæftet med usikkerhed og risiko. Bankens nedskrivninger er i de seneste tre år øget væsentligt - primært som følge af et vanskeligere erhvervsklima og smuldrende værdier på grund af det samfundsøkonomiske tilbageslag, men også på grund af bankkrisen. Det er imidlertid ikke sikkert, at disse nedskrivninger er tilstrækkelige, og banken forventer også fremover at skulle foretage nedskrivninger. Eksempelvis kan forringelse af værdien af stillede sikkerheder eller illikviditet medføre tab og øge bankens nedskrivninger og hensættelser. Realiseres de i dette afsnit anførte risici, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Risici relateret til solvens, likviditet og funding Pengeinstitutter er i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed pålagt et solvenskrav på 8 % af de risikovægtede poster. Finanstilsynet kan til enhver tid fastsætte et højere solvenskrav for det enkelte pengeinstitut. Bestyrelsen og Direktion skal på baggrund af bankens risikoprofil opgøre bankens individuelle solvensbehov, som ikke kan være mindre end 8 % eller det af Finanstilsynets fastsatte solvenskrav. I henhold til Basel-reglerne skal Hvidbjerg Bank endvidere til enhver tid holde en basiskapital, tilstrækkelig stor til at dække det underskud, som måtte opstå, såfremt en række negative begivenheder måtte indtræffe samtidigt. Denne størrelse er udtrykt ved Bankens interne solvensbehov, og den fremkommer efter en stresstest, hvor de enkelte regnskabsposter Side 2 af 18

3 stresses med en række negative scenarier, som for Hvidbjerg Bank synes usandsynlige, men dog ikke helt utænkelige. Hvidbjerg Banks resultater og eksistensgrundlag kan påvirkes negativt, hvis solvensprocenten reduceres eller vurderes som utilstrækkelig. Bankens vækst som følge af etablering af afdelingerne i Viborg og Holstebro i 2006 og 2007 indebærer en forøgelse af de risikovægtede aktiver, hvilket medfører en risiko for reduktion af bankens solvensprocent. Hvis der sker en reduktion af bankens solvensprocent, og banken ikke er i stand til at rejse yderligere kapital, kan banken blive nødsaget til at reducere sit udlån eller frasælge andre aktiver for at opfylde solvensbehovet. Dette kan få negative konsekvenser for bankens finansielle situation og driftsmæssige resultater, og bankens eksistensgrundlag kan i værste fald blive truet. Det individuelle solvensbehov bestemmes på baggrund af en række faktorer, herunder de vurderede kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici m.v. Forværres boniteten af kreditporteføljen, herunder både betalingsevnen og sikkerhederne, kan dette påvirke det individuelle solvensbehov. Et højere solvenskrav eller solvensbehov for banken kan indebære øgede omkostninger, som kan påvirke bankens finansielle situation og indtjeningsevne i negativ retning. Endvidere kan andre myndigheder, långivere, aktieinvestorer, analytikere og andre relevante markedsdeltagere mene, at bankens solvens er for lav, set i forhold til Finanstilsynets vurdering og den nuværende usikkerhed i den finansielle sektor. En sådan opfattelse kan påføre banken øgede fundingomkostninger og begrænset adgang til kapitalmarkederne. I yderste konsekvens kan solvensbehovet overstige den faktiske solvens, hvorved der er en betydelig risiko for, at Banken ikke kan fortsætte sin drift, hvilket ligeledes kan få negative konsekvenser for bankens finansielle situation og driftsmæssige resultater. Bankens solvens er pr. 31. december 2011 opgjort til 11,6 %, hvilket svarer til en overdækning på 3,6 procentpoint eller 45 %. På trods af denne overdækning kan myndigheder, långivere, aktieinvestorer, analytikere og andre relevante markedsdeltagere mene, at bankens solvens er for lav, set i forhold til den nuværende usikkerhed i den finansielle sektor. En sådan opfattelse kan påføre banken øgede fundingomkostninger og begrænset adgang til kapitalmarkederne. Reduceres bankens solvensprocent, og er banken ikke i stand til at rejse yderligere kapital, kan banken blive nødsaget til at reducere udlån eller frasælge andre aktiver for at opfylde et af Finanstilsynet eventuelt fastsat individuelt solvenskrav eller det af banken individuelt beregnede solvenskrav. I yderste konsekvens kan dette betyde, at banken bliver overført til Finansiel Stabilitet A/S og/eller bankvirksomheden må ophøre. Likviditetsrisiko udtrykker risikoen for ikke at kunne skaffe tilstrækkelig kapital i markedet til at finansiere bankens løbende udlånsvirksomhed. Aktuel har banken en god likviditet med en overdækning på 157,8 % i forhold til lovens krav. Hvidbjerg Bank har aktuelt inddækket sine finansieringsbehov via obligationsudstedelser under den individuelle statsgaranti i henhold til Bankpakke II på i alt ca. 150 mio. kr. Disse finansieringskilder forfalder imidlertid i 2013, hvorefter banken vil være afhængig af, at der opnås tilsagn om andre former for funding. Hvidbjerg Bank forventer imidlertid efterfølgende at kunne afdække sit fremtidige likviditetsbehov via Nationalbankens nye lånefacilitet, hvor Hvidbjerg Bank stiller sikkerhed i låneporteføljer af bedste bonitet. Side 3 af 18

4 Det er en risiko for bankens likviditet og solvens, såfremt det ikke lykkes at opnå lån hos Nationalbanken eller hos andre. Fortsat eller forøget turbulens eller krise på de finansielle markeder og i samfundsøkonomierne kan også påvirke bankens evne til at refinansiere eller skaffe funding på acceptable vilkår og dermed afskære banken fra at øge forretningsomfanget, hvilket vil kunne få negative konsekvenser for bankens finansielle situation og driftsmæssige resultater. I yderste konsekvens kan manglende funding betyde, at banken bliver ude af stand til at honorere sine forpligtelser. Kommende international regulering i henhold til de såkaldte Basel III-regler forventes at stille øgede krav til Hvidbjerg Banks kapitalsammensætning og likviditet, herunder at kernekapitalen overvejende skal bestå af egenkapital (aktiekapital og overskud). Disse nye regler stiller yderligere krav til bankens fremtidige likviditetsoverdækning og konsolidering generelt. Manglende opfyldelse af disse krav vil kunne true bankens eksistensgrundlag på længere sigt. Realiseres de i dette afsnit anførte risici, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Risici forbundet med markedsforhold Markedsrisiko udtrykker risikoen for, at markedsprisen på et finansielt instrument ændrer sig. Hvidbjerg Banks samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valuta-, aktie- og likviditetsrisiko, og bankens markedsrisiko består primært af risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenten, kursændringer på fremmed valuta og kursændringer på aktier. Hvidbjerg Bank fører en meget forsigtig fondspolitik og bankens frie likviditet er fortrinsvis placeret i korte obligationer eller kontant, som det har været tilfældet i en del af Aktierne i bankens egen beholdning består næsten udelukkende af sektoraktier, og der har i en meget lang periode slet ikke været handlet med aktier i bankens egen beholdning. Valutarisici kan opstå i forbindelse med den daglige disponering af valuta herunder afdækning af bankens valutamellemværende i forbindelse med optagelse af seniorkapital i US$. Banken foretager normalt afdækning af valutarisikoen, men i den udstrækning dette ikke er relevant, eller der ikke er foretaget tilstrækkelig afdækning, vil ændringer i forholdet mellem fremmede valutaer og bankens primære valuta, som helt overvejende er danske kroner, kunne få væsentlige negative konsekvenser for bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Risici forbundet med operationelle forhold Operationel risiko defineres som risikoen for økonomiske tab som følge af fejl i interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne begivenheder. Selv om Hvidbjerg Bank har implementeret forretningsgange og procedurer med henblik på at minimere fejl, kan disse tiltag vise sig at være utilstrækkelige. Dette har banken konkret oplevet i forbindelse med Amagerbankens krak i januar 2011, hvor Hvidbjerg Bank - tilfældigt, men yderst uheldigt - netop på tidspunktet for Amagerbankens konkurs havde et indestående på 28 mio. kr. i banken som følge af en kundetransaktion. Heraf forventede banken umiddelbart, at 11,5 mio. kr. ville være tabt, men hen over 2011 er dividenden i konkursboet løbende blevet øget, således at tabet ved årets udgang var reduceret til 4,4 mio. kr. Situationen omkring Amagerbanken har efterfølgende ført til en skærpelse af bankens driftsmæssige rutiner. Der er således fastsat limits for, hvor store indeståender, vi kan acceptere i forhold til vores konkrete modpartsbanker, og så vidt muligt tømmes disse konti dagligt. Dette forhindrer imidlertid ikke 100 %, at en tilsvarende situation kan opstå, f.eks. i forbindelse med en sent indgående indbetaling. Side 4 af 18

5 Hvidbjerg Bank er udsat for risici vedrørende bankens IT-platform. Fejl eller nedbrud i ITsystemerne, virus, hacking eller andre begivenheder kan påvirke bankens drift og få væsentlig negativ indvirkning på vores virksomhed. Banken kan endvidere være ude af stand til at rekruttere eller fastholde kvalificerede medarbejdere. Realiseres de i dette afsnit anførte risici, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Risici forbundet med love, regler og restriktioner (compliance) Hvidbjerg Bank har etableret en compliance funktion, som har fokus på overholdelse af alle regelsæt og love samt interne forretningsgange. Men dette kan vise sig at være utilstrækkeligt. Ændrede lovgivningsmæssige og regulatoriske krav kan påvirke Hvidbjerg Bank. Banken har i de senere år oplevet stærkt voksende og ressourcekrævende krav fra myndighederne, som det kan være vanskeligt at implementere med tilstrækkelig hurtighed. Ændringer i reguleringen af Lov om Finansiel Virksomhed og skattelovgivningen samt tiltag fra tilsynsmyndighederne kan få negative konsekvenser for bankens finansielle situation og driftsmæssige resultater. Hvidbjerg Bank kan blive pålagt at afholde yderligere omkostninger til Indskydergarantifonden, såfremt andre pengeinstitutter går konkurs eller ikke kan opfylde deres forpligtelser eller afvikles under Bankpakke III-IV ordningerne eller andre ordninger i Indskydergarantifondens regi, hvilket kan have væsentlig negativ indflydelse på bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Finanstilsynet har sendt forslag til ændring af Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. i høring. Hvis forslaget vedtages som det er fremsat, indføres der i det væsentligste skærpede regler for pengeinstitutternes nedskrivninger. I forbindelse med at forslaget blev sendt i høring, har Finanstilsynet på deres hjemmeside oplyst, at det centrale i forslaget er, at udlån til nødlidende ejendomskunder fremover skal nedskrives til ejendommens aktuelle værdi, det vil sige det beløb, ejendommen kan forventes solgt til inden for seks måneder. Det samme krav gælder for udlån, hvor banker har anvendt særligt risikable forretningsmetoder. Det drejer sig for eksempel om såkaldte parkeringshandler, hvor nødlidende engagementer bliver overdraget til andre kunder på favorable vilkår. Af høringsbrevet fremgår det, at bekendtgørelsesudkastet er udarbejdet med henblik på ikrafttræden med virkning for halvårsrapporter og årsrapporter med regnskabsperiode, der begynder 1. januar Disse nye regler vurderes ikke at medføre øget risiko for banken i forhold til tidligere. Andre risici forbundet med bankens virksomhed Hvidbjerg Bank er eksponeret over for risici forbundet med bankens vækst. Bankens strategiske fokus med udvidelse af bankens markedsområde gennem etablering af de to nye afdelinger i Viborg og Holstebro vurderes her at udgøre den største risiko. Men i takt med, at afdelingerne vokser, reduceres denne risiko. Begge afdelinger er i dag så store, at de bidrager positivt til Hvidbjerg Banks indtjening, og begge afdelinger er tæt på at give overskud selv ved fuld indregning af fælles omkostninger. Den geografiske koncentration, hvor ca. 52 % af nuværende kunder bor i Struer Kommune, vurderes også at udgøre en mindre risikofaktor. Realiseres de i dette afsnit anførte risici, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Side 5 af 18

6 Risici i forbindelse med, at banken ikke er i stand til at overholde grænseværdierne i Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har i 2010 lanceret en ny testmodel kaldet Tilsynsdiamanten hvor pengeinstitutters styrke og risikoeksponering vurderes ud fra fem parametre med hver sin grænseværdi, som pengeinstitutterne som udgangspunkt skal ligge inden for fra ultimo Sammen skal de fem parametre give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om et givent pengeinstitut er finansielt robust. De fem parametre (grænseværdier) er: 1. Summen af store engagementer (under 125 % af basiskapitalen) 2. Udlånsvækst (mindre end 20 % om året) 3. Ejendomseksponering (mindre end 25 % af de samlede udlån) 4. Stabil funding (mindre end 1). (stabil funding = udlån/arbejdende kapital fratrukket kapital med en restløbetid under 1 år). 5. Likviditetsoverdækning (større en 50 %) Hvidbjerg Bank har lige siden lanceringen af Tilsynsdiamanten fuldt ud levet op til kravene. Banken offentliggør løbende, hvorvidt grænseværdierne overholdes. Overskrides en af grænseværdierne kan dette have negative konsekvenser for bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Hvidbjerg Banks risikostyring Organisation Hvidbjerg Bank udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til daglig påvirker virksomheden. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udviklingen i risici og udnyttelsen af de tildelte risikorammer. Direktionen varetager den overordnede daglige ledelse af bankens risikostyring, herunder udarbejdelse af skriftlige forretningsgange samt retningslinjer og bemyndigelser til Hvidbjerg Banks enkelte afdelinger vedrørende den praktiske gennemførelse af de retningslinjer og politikker, som bestyrelsen har vedtaget. Folketinget vedtog 1. juni 2010 ændringer til lov om finansiel virksomhed, som bl.a. indeholder en ændring af 70, som stiller en lang række nye krav til bestyrelsens håndtering og forståelse af virksomhedens risici. Finanstilsynet har på den baggrund udstedt ny bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.(bekendtgørelse nr af 1. december 2010 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.) Hvidbjerg Banks bestyrelse og direktion har i 2011 indarbejdet det nye regelsæt. Bestyrelsen har i den forbindelse bl.a. udarbejdet et risikoregister, hvor alle risici er beskrevet, med angivelse af væsentlighed, sandsynlighed og håndtering. Endvidere har bestyrelsen udarbejde retningslinjer til direktionen, der bl.a. indeholder en definition af risiko, beskrivelse af bankens risikoappetit, kvantitative og kvalitative risikorammer og principper for opgørelse og måling af risici. Og endelig har bestyrelsen opdateret og ajourført bankens politikker og beredskabsplaner for bl.a. følgende områder: Kreditpolitik Politik for markedsrisiko Politik for håndtering af operationelle risici Politik for forsikringsmæssig dækning af risici Likviditetspolitik IT-sikkerhedspolitik Beredskabsplan for øvrige alvorlige driftsforstyrrelser Side 6 af 18

7 Revisionsudvalg Hvidbjerg Bank har ingen intern revisionsfunktion. Banken har i 2009 nedsat et revisionsudvalg i henhold til Finanstilsynets regelsæt med cand. merc. aud. Lars Jørgensen, Borbjerg, som formand. Lars Jørgensen opfylder de krav, som lovgivningen stiller dvs. at han er uafhængig af virksomheden og besidder særlige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Fra starten udgjorde hele bestyrelsen revisionsudvalget, men banken har i 2010 ændret dette, således at revisionsudvalget herefter udgøres af formanden for bankens bestyrelse, Knud Steffensen, samt Lars Jørgensen. Revisionsudvalgets primære rolle er at assistere bestyrelsen med at opfylde dennes ansvar for at sikre en uafhængig og objektiv overvågning af bankens regnskabsaflæggelse, interne kontrolsystemer, risikostyringssystemer og lovpligtige revision. Eksterne samarbejdspartnere Brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter supporterer banken med information og rådgivning om ny lovgivning, fortolkning af eksisterende regler, risikostyringsmodeller m.v. Bankens edb-central BEC leverer systemløsninger til understøttelse af Hvidbjerg Banks virksomhed - såvel i forhold til kunderne som administrativt - med løbende fokus på tilpasning til lovgivningen på området, behovet for kontrol, risikostyring m.v. Kreditbevilling Hvidbjerg Banks direktør har det centrale og overordnede ansvar for bankens kreditproces. Dvs. udstikning af rammerne for kreditgivning, udarbejdelse af forretningsgange, bevillingsbeføjelser og risikomodeller for kundesegmentering. Bankens bevillingsstruktur er baseret på et decentralt funktionsansvar, hvor hver enkelt afdeling og medarbejder er udstyret med en instruks om, hvor meget de kan bevilge. Økonomistyring Hvidbjerg Banks regnskabs- og administrationschef har det overordnede ansvar for regnskab og finansiel rapportering samt bankens kapitaldækning. Funktionen forestår bl.a. den daglige, månedlige, kvartalsvise og årlige rapportering til direktionen og bestyrelsen vedrørende områderne markedsrisiko og likviditet samt en række indberetninger til f.eks. Finanstilsynet. Herudover har Hvidbjerg Bank styrket risikostyringen og kontrolmiljøet gennem oprettelse af compliance- og risikofunktioner. Compliance- og risikofunktioner Risikofunktionen er todelt, således at bankens kundechef, Vagn Kalhøj, har ansvaret for kreditrisici, mens regnskabs- og administrationschef Lilly Nielsen har ansvaret for alle øvrige risici. Compliance-funktionen varetages af Bankens IT-ansvarlige, Fritz Sloth, og har generelt fokus på overholdelse af alle regelsæt og love samt interne forretningsgange. Desuden er der etableret særlige kontrolfunktioner vedrørende fondshandler og kontrol med interne konti. Der er i den forbindelse etableret funktionsadskillelse alle steder, hvor det er muligt. Endelig udmøntes compliance i Hvidbjerg Bank gennem decentralt funktionsansvar, hvor alle medarbejdere skriftligt er tildelt en instruks, der angiver vedkommendes rettigheder til f.eks. at bevilge kreditter. Side 7 af 18

8 Arbejdet med risikostyring Formålet med Hvidbjerg Banks politikker for risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder, ændring af konjunkturforhold eller politiske indgreb. Arbejdet med risikostyring har taget udgangspunkt i de tre søjler, som Basel II definerer, hvor Søjle 1 omhandler kvantitativ opgørelse af kreditrisici, markedsrisici og operationelle risici Søjle 2 drejer sig om en kvalitativ vurdering af de samme risici plus en række øvrige risici. Søjle 3 foreskriver de omfattende oplysningskrav omkring typerne og omfanget af risici Overordnet beregnes bankens risikovægtede poster efter den såkaldte standardmetode. Operationel risiko opgøres efter basisindikatormetoden, og markedsrisiko opgøres efter den enkle metode. Kreditrisiko Kreditrisiko udtrykker risikoen for, at den ene part i en finansiel forretning påfører den anden part et tab som følge af manglende overholdelse af en forpligtelse. Overordnet udgør kreditrisici den væsentligste risikofaktor i det samlede billede og totalt er Hvidbjerg Banks risikovægtede poster inden for kreditrisici pr. udgangen af 2011 beregnet til 563 mio. kr. svarende til 79,2 % af de samlede risici. Hvidbjerg Banks risikostyringspolitik er tilrettelagt med henblik på at sikre, at transaktioner med kunder og kreditinstitutter til stadighed ligger inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og forventet sikkerhed. Modparter til derivater er begrænset til at være kreditinstitutter, der har en høj kreditværdighed. Endvidere foretager bankens bestyrelse en gang årligt en gennemgang af bankens engagementer med særlig fokus på de største engagementer med henblik på vurdering af eventuelle risici. Kreditpolitik Hovedelementerne i bankens kreditpolitik er: 1. Kunder skal have en sund økonomi og et rimeligt rådighedsbeløb. 2. Engagementet skal stå i et rimeligt forhold til kundens bonitet og kapital- eller formueforhold. 3. Hvor der er mulighed for at tage sikkerhed skal dette ske. Dog medvirker banken ikke til finansiering af engagementer, der alene baserer sig på kaution af tredjemand. Og modtagelse af kaution fra private personer skal så vidt muligt undgås, med mindre særlige forhold tilsiger det. 4. Når det gælder erhvervsengagementer, lægger banken vægt på en betydelig branchespredning, ligesom vi tilstræber, at andelen af store engagementer dvs. engagementer, der hver for sig andrager mere end 10 % af bankens basiskapital holdes så lav som muligt. Bankens kreditpolitik omfatter endvidere klare retningslinjer for: 1. I hvilket omfang og under hvilke forudsætninger, der kan indgås engagementer, som overstiger 10 % af bankens basiskapital. 2. Hvilke brancher banken vil have kreditengagementer med, herunder den maksimale eksponering inden for hver branche. 3. Kravene til den økonomiske rapportering fra kunder ved bevilling af og opfølgning på kreditter. 4. Lånefinansierede investeringsprodukter og garantistillelse. Side 8 af 18

9 Hvidbjerg Bank medvirker ikke til finansiering af: 1. Ulovlige eller uetiske projekter. 2. Projekter, der er uigennemsigtige. 3. Virksomheder eller personer, hvis forretninger har et odiøst præg og derfor kan virke skadende for bankens omdømme. 4. Investering i bankens egne aktier. Risikoklassificering På det operationelle plan har Hvidbjerg Bank i mange år arbejdet med en risikoklassificering af kunderne understøttet af omfattende kontrolsystemer til identifikation og styring af kvantitative kreditrisici. De eksisterende systemer er i slutningen af 2007 blevet suppleret med nye og mere avancerede IT-systemer til bestemmelse af de kvantitative risici på udlån. Alle bankens kreditkunder bliver klassificeret i en gruppe for henholdsvis privat- og erhvervskunder. Nødlidende engagementer indgår ikke i fordelingen. Klassificeringen sker for privatkunder på baggrund af rådighedsbeløb, sikkerhed og reel formue i følgende risikoklasser: 1. Privatkundeengagementer, hvor den samlede gæld < 3,5 gange, for 60+ kunder 2,0 gange, bruttoindkomsten for husstanden, samt hvor rådighedsbeløbet som minimum udgør kr for den første voksne og kr for den næste voksne samt kr for hvert barn. Banken har i 2011 og begyndelsen af 2012 oprettet en særlig undergruppe bestående af kunder, der opfylder Nationalbankens krav til, at de kan indgå som belåningsgrundlag i forbindelse med belåning af udlånsporteføljer dvs. med ekstra krav til rådighedsbeløbene vedr. kreditforenings- og boliglån, vedligeholdelse af bolig og transport m.v. 2. Privatkundeengagementer, hvor den samlede gæld < 3,5 gange bruttoindkomsten for husstanden, samt hvor rådighedsbeløbet som minimum udgør kr for den første voksne og kr for den næste voksne samt kr for hvert barn. 3. Middelgode engagementer, som ikke opfylder kriterierne under kundetype 1 og Svage engagementer. 5. Privatkunder hvor der ikke foreligger økonomioplysninger. Man forholder sig alene til kendskab til kunden og de til sikkerhed deponerede effekter. Erhvervskunder klassificeres grundlæggende efter indtjening, egenkapital og sikkerhed i følgende risikoklasser: Regnskabstype 1 1. Alle engagementer med kommuner som debitorer eller 100 % sikret ved kommuneeller statskaution. 2. Engagementer med halvoffentlige selskaber, hvor en række debitorer hæfter solidarisk (fx vandværker, varmeværker m.v.) 3. Virksomheder med reel positiv konsolidering (efter normale afskrivninger) og positiv egenkapital større end blankoandel. 4. Som under 3 dog med negativ konsolidering, når det kan dokumenteres, at årets resultat er af ekstraordinær karakter. Regnskabstype 2 1. Positiv egenkapital større end blankoandel og negativ konsolidering (2 seneste år eller mere). 2. Egenkapital mindre end blankoandel og med positiv konsolidering, der er dokumenteret fortsat i indeværende år. 3. Rekonstruerede virksomheder (yngre end 2 år) med positiv konsolidering og positiv egenkapital. 4. Positiv egenkapital mindre end blankoandel og negativ konsolidering. Side 9 af 18

10 Regnskabstype 3 1. Negativ egenkapital og negativ konsolidering. 2. Virksomheder rekonstrueret for nylig, hvor regnskab endnu ikke foreligger. Kreditsituationen ultimo 2011 Hvidbjerg Banks samlede forretningsomfang opgjort som summen af indlån, udlån og garantier udgjorde pr. udgangen af 2011 i alt 1,5 mia. kr. Udviklingen i forretningsomfanget fremgår af nedenstående skema. Forretningsomfang i mio. kr Udlån 655,4 615,0 623,5 Indlån 687,5 695,7 610,3 Garantier 137,7 162,2 194,8 I alt 1.480, , ,6 Nedenstående skemaer viser udviklingen i udlån og garantier i 2011 og 2010 fordelt på erhvervskunder og privatkunder. Udlån og garantier tkr. % tkr. % Offentlige myndigheder , ,51 Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri , ,13 Industri og råstofindvinding , ,22 Energiforsyning , ,04 Bygge og anlæg , ,04 Handel , ,69 Transport, hoteller og restauranter , ,83 Information og kommunikation , ,97 Finansiering og forsikring , ,75 Fast ejendom , ,81 Øvrige erhverv , ,63 Erhverv i alt , ,11 Private , ,38 I alt udlån (balanceført) og garantier Branchekoncentration Ovenstående branchefordeling viser, at Hvidbjerg Banks eksponering i forhold til erhvervslivet ved udgangen af 2011 udgjorde 42 % mod 41,1 % året før. Det er imidlertid bankens overordnede mål at reducere eksponeringen i forhold til erhvervskunder yderligere. Som det fremgår af skemaet har Hvidbjerg Bank en god spredning på sine erhvervsengagementer, og ingen erhvervsengagementer tegner sig branchemæssigt for mere end % af de samlede udlån og garantier. Side 10 af 18

11 Geografisk koncentration Hvidbjerg Banks geografiske koncentration, hvor ca. 52 % af de nuværende kunder bor i en enkelt kommune, nemlig Struer Kommune, vurderes at udgøre en mindre risikofaktor. Men i takt med, at afdelingerne i Holstebro og Viborg vokser, reduceres denne risiko. Store engagementer Hvidbjerg Bank har en kreditpolitisk målsætning om at holde andelen af store engagementer, der hver for sig andrager mere end 10 % af bankens egenkapital, så lav som mulig. Og det er bankens politik overhovedet ikke at indgå i store engagementer i forhold til nye kunder. Banken har ingen engagementer med en enkelt kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, der overstiger 25 % af basiskapitalen. Udviklingen i engagementer, der overstiger 10% af basiskapitalen fremgår af nedenstående skema. Store engagementer ultimo Antal engagementer 3 4 Engagementssum efter fradrag og nedskrivninger Summen af store engagementer i % 34,7 43,4 Kreditkvalitet Når det gælder kunder med finansielle problemer og øvrige svage kunder har udviklingen i 2010 og 2011 ført til et øget nedskrivningsbehov. Til gengæld er andelen af svage engagementer blevet mindre, idet der ikke er dukket nye op i et omfang, der tilnærmelsesvis ligner omfanget af engagementer, der er nedskrevet på, ligesom der er sket en vandring mod udlån af bedste bonitet. Udviklingen i kreditkvaliteten fremgår af nedenstående skema. Kreditkvalitet på udlån og garantier, der hverken er i restance eller nedskrevne (maksimal eksponering) Udlån + garantier med væsentlige svagheder, men Udlån + garantier uden med lidt forringet nedskrivninger/hens bonitet og visse Udlån + garantier med ættelser svaghedstegn normal bonitet I alt Offentlige myndigheder Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Private Total Side 11 af 18

12 Sikkerheder De mest anvendte sikkerheder ved engagementer med erhvervskunder er pant i fast ejendom, værdipapirer, driftsmidler samt virksomhedspant og fordringspant. De mest anvendte sikkerheder ved engagementer med privatkunder er pant i fast ejendom, biler og værdipapirer. Ved værdiansættelsen af landbrugsjord er der anvendt Finanstilsynets aktuelle retningslinjer. Fordelingen af sikkerheder (belåningsværdi) fremgår af nedenstående skema (tkr.) 2010 (tkr.) Pant i fast ejendom Belåningsværdien opgøres ud fra tvangsrealisationsprincippet, dvs. en forventet værdi ved salg med fradrag af omkostninger og 1 års renter. Løsørepant (pant i biler, virksomhedspant, fordringspant) Belåningsværdien opgøres ud fra tvangsrealisationsprincippet. Pant i biler opgøres som købsprisen med fradrag af 20 % af købsprisen i afskrivning pr. år og derefter 90 % af dette beløb. Virksomhedspant vurderes individuelt til mellem 0 % - 60 % af den bogførte værdi. Fordringspant vurderes individuelt til mellem 40 % - 60 % af de bogførte tilgodehavender. Indestående på egne konti Belåningsværdien er lig med det indestående beløb. Andre effekter (livspolicer, indtrædelsesret ved garantier mv.) Belåningsværdien på livspolicer opgøres som tilbagekøbsværdien og indtrædelsesretten ved garantier er værdisat til garantibeløbet. VP-obligationer Belåningsværdien opgøres som 95 % af kursværdien. Udenlandske obligationer Belåningsværdien opgøres som 85 % af kursværdien. VP-aktier Belåningsværdien opgøres som 85 % af kursværdien. Udenlandske aktier Belåningsværdien opgøres som 75 % af kursværdien. I alt Side 12 af 18

13 Nedskrivninger Hvidbjerg Bank nedskriver løbende på udlån og garantier i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Nedskrivningerne foretages på baggrund af tilgængelig information, estimater og antagelser og er derfor behæftet med usikkerhed og risiko. Opgørelsen af nedskrivningsbehovet for bankens kunder er under den nuværende økonomiske krise behæftet med en forøget risiko, hvor forværringer i kundernes økonomi kan medføre en væsentlig forøgelse i nedskrivningsbehovet. Bankens nedskrivninger fordelt på branchegrupper for regnskabsårene 2011 og 2010 samt den totale nedskrivningssaldo fremgår af nedenstående skema. Nye/tilbageførte individuelle og gruppevise nedskrivninger Individuelle (tkr.) Individuelle (%) Gruppevise (tkr.) Individuelle (tkr.) Individuelle (%) Gruppevise (tkr.) Offentlige myndigheder 92 0, ,80 Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri , ,06 Industri og råstofindvinding , ,55 Energiforsyning 0 0,00 0 0,00 Bygge og anlæg , ,61 Handel , ,30 Transport, hoteller og restauranter , ,72 Information og kommunikation 0 0, ,56 Finansiering og forsikring 355 2, ,51 Fast ejendom 274 2,22 0 0,00 Øvrige erhverv 41 0, ,38 Erhverv i alt , , Private , , Netto nye nedskrivninger , , Amagerbanken Det private Beredskab Total inkl. gruppevise nedskrivninger Side 13 af 18

14 Årsager til individuelle nedskrivninger på udlån (tkr.) Nedskrivning Krediteksponering Krediteksponering (tkr.) Nedskrivning Konkurs Inkasso Betydelige økonomiske vanskeligheder Kontraktbrud Lempelse i vilkår Uerholdelig fordring I alt Heraf værdi af sikkerheder Akkumulerede nedskrivninger Hvidbjerg Banks akkumulerede nedskrivninger pr. udgangen af 2011 fremgår af nedenstående: Individuelle nedskrivninger: Nedskrivningssaldo primo Årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. regnskabsår Tidligere individuelt nedskrevet nu endelig tabt Nedskrivningssaldo ultimo Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivningssaldo primo Årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivningssaldo ultimo Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter (Amagerbanken) Nedskrivningssaldo i alt ultimo (korrektivkonto) Side 14 af 18

15 Kreditrisikoopgørelse ultimo 2011 Hvidbjerg Banks kreditrisiko er opgjort efter standardmetoden i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen vægtet efter bestemmelserne i bekendtgørelsens bilag 3. Ved opgørelsen medregnes effekten af garantier, kreditderivater og sikkerhedsstillelser i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsens bilag 7. Bankens kreditrisici er pr. udgangen af 2011 beregnet til 563,4 mio. kr., hvilket svarer til 79,2 % af de samlede risici. Den samlede værdi af eksponeringer efter nedskrivninger og kreditrisikoreduktioner (vægtede poster) fremgår af nedenstående skema. Eksponering tkr. tkr. Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker 0 0 Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder 0 0 Eksponeringer mod offentlige enheder 0 0 Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker 0 0 Eksponeringer mod internationale organisationer 0 0 Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Dækkede obligationer 0 0 Kortfristede instituteksponeringer og erhvervseksponeringer m.v. 0 0 Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger 0 0 Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Markedsrisiko Markedsrisiko udtrykker risikoen for, at markedsprisen på et finansielt instrument ændrer sig på baggrund af ændring i markedsforholdene. Hvidbjerg Bank fører en meget forsigtig fondspolitik og bankens frie likviditet er fortrinsvis placeret i korte obligationer. Aktierne i bankens egen beholdning består næsten udelukkende af sektoraktier, og der har i en meget lang periode slet ikke været handlet med aktier i bankens egen beholdning. Samlet set er Hvidbjerg Banks risikovægtede poster inden for markedsrisici pr. udgangen af 2011 beregnet til 47,8 mio. kr. svarende til ca. 6,7 % af de samlede risici. Operationel risiko Operationel risiko defineres som risikoen for økonomiske tab som følge af fejl i interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne begivenheder. Det er bankens politik, at de operationelle risici til stadighed skal begrænses. I den forbindelse har vi defineret en række særlige indsatsområder, hvor der er eller vil blive iværksat tiltag med henblik på at opnå en forbedret risikostyring. Side 15 af 18

16 Compliance-risiko. Banken har med henblik på at overholde love og bekendtgørelser mv. og med henblik på at mindske tab udarbejdet en række politikker og forretningsgange, som beskriver bankens interne processer, og hvordan bankens medarbejdere skal håndtere disse. Politikker og forretningsgange skal sikre, at love og bekendtgørelser mv. overholdes samt at fejl undgås og dermed mindsker bankens tab. Forretningsgangene skal endvidere minimere bankens afhængighed af nøglepersoner. Kontrolrisiko. Banken har etableret et internt kontrolmiljø, hvor der er etableret en betryggende funktionsadskillelse, og hvor der dagligt udføres en række kontroller. Der er udarbejdet en række standarder for, hvordan kontroller skal gennemføres og rapporteres. IT-risiko. En central del af bankens værn mod risikoen for at lide økonomiske tab som følge af fejl i ITsystemer er bankens IT-sikkerhedspolitik og IT-sikkerhedsregelsæt. Disse politikker og regler stiller en række krav til medarbejdernes adfærd og til IT-systemernes indretning mv. De stiller også en række minimumskrav til håndteringen af følsomme oplysninger. Banken arbejder herudover løbende med en beredskabsplan, som skal begrænse tab i tilfælde af manglende adgang til it-systemer eller andre krisesituationer. Omdømmerisiko. Bankens image blandt kunder og samarbejdspartnere er afgørende for bankens succes. Det vurderes derfor løbende, om tiltag og aktiviteter kan skade bankens image. Leverandør- og forsyningsrisiko. Banken har indgået en række strategiske alliancer med eksterne samarbejdspartnere. En række af disse er indgået i fællesskab med alle eller dele af andre lokale pengeinstitutter. Det betyder, at Hvidbjerg Bank indgår i fællesskabsløsninger, der har så stor en forretningsmæssig volumen, at vi tilsammen altid vil være en interessant partner for en leverandør. Force majeure-risiko. Banken har udarbejdet planer for håndtering af såvel røveri- som bombetrusler. Øvrige force majeure hændelser, f.eks. brand og strømsvigt er beskrevet i bankens beredskabsplan. Styringen af operationelle risici er primært forankret i bankens stabsfunktioner og afdelinger, som jf. bankens forretningsgange og kontroller løbende søger at minimere risikoen for operationelle risici. Øvrige risici Bankens strategiske beslutning om udvidelse af bankens markedsområde gennem etablering af de to nye afdelinger i Viborg og Holstebro vurderes her at udgøre den største risikofaktor. Men i takt med, at afdelingerne vokser, reduceres denne risiko. Derimod vurderes Hvidbjerg Banks størrelse ikke at udgøre en risiko. Ved opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici har Hvidbjerg Bank anvendt basisindikatormetoden i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18. Efter denne metode opgøres de operationelle risici til 15 % af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne opgøres som summen af nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. De sidste års underskud har formindsket basiskapitalen og overdækningen ned til solvensbehovet er således indsnævret til en margen på ca. 35 %. For at øge denne sikkerhedsmargen arbejdes der pt. bl.a. med en kapitaludvidelse, som forventes afsluttet i 2. kvartal Banken har positive forventninger til opbakningen til denne emission fra bl.a. mange lokale aktionærer. Derudover arbejdes der med eventuelle muligheder for optagelse af ansvarlig Side 16 af 18

17 kapital. Da disse tiltag endnu ikke er afsluttet, har vi foretaget tillæg til solvensbehovet ud fra en kvalitativ vurdering. Samlet set er Hvidbjerg Banks risikovægtede poster under operationelle risici pr. udgangen af 2011 opgjort til 100,4 mio. kr. svarende til ca. 14,1 % af de samlede risici. Risici relateret til solvens og solvensbehov Bankens solvens- og kapital-risici vedrører den risiko, der består i, at banken måtte komme ud for en situation, hvor den ikke har tilstrækkelig kapital til at overholde de lovgivningsmæssige solvenskrav og individuelt opgjorte kapitalbehov. I henhold til Basel-reglerne skal Hvidbjerg Bank til enhver tid holde en basiskapital, som er stor nok til at dække det underskud, som ville opstå, såfremt en række negative begivenheder måtte indtræffe samtidigt. Denne størrelse er udtrykt ved bankens interne solvensbehov. Opgørelse af det interne solvensbehov og dermed solvensoverdækning bygger på en række forudsætninger og antagelser og er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Samtidig er solvensopgørelsen omfattet af myndighedskontrol, hvor der er risiko for, at banken kan blive pålagt et højere solvenskrav end det af banken opgjorte solvensbehov. Hvidbjerg Bank har opgjort sit interne solvensbehov ved hjælp af en model, som er udviklet af brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter og godkendt af Finanstilsynet. Modellen indebærer, at solvensbehovet opbygges fra 0 %. Efter stresstest af hver enkelt risikofaktor opgøres det nødvendige kapitalbehov til at modstå de respektive risici. Solvensbehovsopgørelse Hvidbjerg Bank justerer løbende sit interne solvensbehov efter stresstest af regnskabsposterne. Den seneste opgørelse af solvensbehovet kan ses i tillægget til denne risikorapport. Det skal bemærkes, at solvensbehovsopgørelsen ikke er revideret af Hvidbjerg banks eksterne revision. Risici relateret til likviditet og funding Hvidbjerg Banks virksomhed finansieres gennem indlån, lån hos andre penge- og kreditinstitutter (interbankfunding), samt obligationsudstedelser, optagelse af ansvarlig lånekapital og egenkapital. Ved udgangen af 2011 havde Hvidbjerg Bank et indlånsoverskud på 32,1 mio. kr. inkl. indlån sikret af statsgaranti på 72,7 mio. kr. Hvidbjerg Banks samlede funding pr. udgangen af 2011 er sammensat som vist herunder. Indlån 1 687,5 mio. kr. Interbankfunding 2 52,0 mio. kr. Lines 15,0 mio. kr. Udstedte obligationer 75,0 mio. kr. Ansvarlige lån 35,0 mio. kr. Egenkapital 66,7 mio. kr. Funding i alt 931,2 mio. kr. 1) Inkl. Seniorlån på 72,7 mio. kr. 2) Ekskl. clearingposter i forbindelse med betalingsafvikling, som opføres brutto i balancen. Pr. udgangen af 2011 udgjorde disse 16,5 mio. kr. Tillægges disse fremkommer den balanceførte post vedr. kreditinstitutter på 68,5 mio. kr. Pr. udgangen af 2011 var indlån til en værdi af 521,4 mio. kr. ud af det samlede indlån på 687,5 mio. kr. omfattet af Indskydergarantifondens dækning på EUR (ca kr.). Dette betragtes af ledelsen som en tilfredsstillende spredning, der giver en vis beskyttelse i et evt. stressscenarie. Side 17 af 18

18 Kortfristet funding med en løbetid på under 12 måneder. Pr. udgangen af 2011 udgjorde Hvidbjerg Banks kortfristede funding 77,0 mio. kr. Denne består af interbankfunding (inkl. uudnyttede trækningsrettigheder) på 67,0 mio. kr. som udgøres af lines i forskellige danske banker. Endvidere består den kortfristede funding af en del af bankens ansvarlige kapital, nemlig 10 mio. kr., som forfalder i august Langfristet funding med en løbetid på mere end 12 måneder. Pr udgangen af 2011 udgjorde Hvidbjerg Banks langfristede funding (ekskl. egenkapital) 172,7 mio. kr., bestående af udstedte obligationer, seniorlån og ansvarlige lån med løbetid over 12 måneder. Hvidbjerg Bank havde pr. udgangen af 2011 en likviditetsoverdækning på 157,8 % i forhold til kravet i Lov om Finansiel Virksomhed 152, samt en funding ratio på 0,76, hvilket for begge målepunkters vedkommende er pænt fra myndighedernes grænseværdier i Tilsynsdiamanten. Der er således betydelig likviditet til finansiering af det nuværende forretningsomfang. Af den langsigtede funding forfalder 147,7 mio. kr. i juli Hvidbjerg Bank forventer at erstatte den del af fundingen, som forfalder i 2013 ved at udnytte Nationalbankens nye lånefacilitet, hvor en del af bankens udlån belånes i Nationalbanken. Bankens ledelse vurderer, at belåning af dele af bankens udlånsportefølje vil sikre den fornødne likviditet til at finansiere udlånsaktiviteten i de kommende år. Bankens ledelse overvejer sideløbende andre muligheder for at sikre en god likviditet, men for nærværende vurderer banken, at Nationalbankens nye lånefacilitet er den enkleste og billigste måde at etablere den likviditetsmæssige funding på. Banken har indrettet sine finanser på lån fra Nationalbanken og har derfor en klar forventning om at opnå lån fra Nationalbanken. Side 18 af 18

Risikorapport for Hvidbjerg Bank A/S 2010

Risikorapport for Hvidbjerg Bank A/S 2010 Risikorapport for Hvidbjerg Bank A/S 2010 Indledning Hvidbjerg Banks risikorapport 2010 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder, aktionærer

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere