Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring."

Transkript

1 DEPARTEMENTET Til adressaterne på vedlagte høringsliste 27. januar 2014 Dato J. nr Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon Høring udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring. Bank Danske Bank reg kt EAN CVR Eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag bedes sendt til Transportministeriet senest den 24. februar 2014 på med kopi til Modtagne høringssvar vil blive sendt til Folketingets Transportudvalg. Lovforslaget er et projekteringslovforslag for de anlægsprojekter, der indgår i Aftalen om en moderne jernbane udmøntning af Togfonden DK, og indeholder en bemyndigelse til, at transportministeren kan undersøge, projektere og miljøvurdere de konkrete projekter. Samtidig indeholder lovforslaget en ændring af lov om jernbane, hvor der forslås indsat en række nye bestemmelser, som giver transportministeren en række generelle hjemler i forbindelse med anlæg af nye baneanlæg eller ændringer af bestående baneanlæg. Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Berit Gohr Kaptain på tlf eller på mail til Lovforslaget er desuden lagt på høringsportalen på Med venlig hilsen Berit Gohr Kaptain

2 1 Udkast 25. januar 2014 Transportministeriet j. nr Forslag til Lov om en moderne jernbane og om ændring af lov om jernbane Kapitel 1 Definition af anlægsprojekterne 1. Transportministeren bemyndiges til at undersøge og projektere følgende anlægsprojekter, herunder undersøge anlægsprojekternes virkninger på miljøet: 1) En ny jernbane over Vestfyn, jf. bilag 1 til loven. 2) En ny jernbane over Vejle Fjord, jf. bilag 2 til loven. 3) En ny jernbane mellem Hovedgård - Hasselager, jf. bilag 3 til loven. 4) Banebetjening af Billund og Billund Lufthavn. 5) Opgraderinger af følgende jernbanestrækninger: Fredericia Vejle, Vejle Horsens, Horsens- Hovedgård, Aarhus-Aalborg og omkring Aarhus H samt perrontilpasninger mv. 6) Hastighedsopgraderinger på følgende regionale jernbanestrækninger: Aalborg Frederikshavn, Struer Thisted, Langå Struer, Østerport Helsingør, Vejle Struer, Esbjerg Struer, Skanderborg Skjern, Bramming Tønder, Holbæk-Kalundborg, Køge Nord Næstved samt Tinglev Sønderborg. 7) Forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland. 8) Øget banekapacitet mellem Herning - Holstebro. 9) Niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg Station. 10) Ekstra spor ved Gødstrup Station. 2. I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. november 2010, som ændret ved lov nr. 612 af 18. juni 2012 og 1 i lov nr. 613 af 18. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 23 indsættes som nyt kapitel: Kap. 9 b Anlæg af baner Byggelinjer mv. 23 a. Transportministeren kan pålægge byggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre gennemførelsen af nye baneanlæg eller ændringer af bestående baneanlæg. Byggelinjer kan pålægges for en periode af højst 10 år. Byggelinjepålægget kan én gang ved et nyt pålæg forlænges med yderligere op til 10 år.

3 2 Stk. 2. På ejendomme, der ligger inden for byggelinjen, må der ikke uden tilladelse fra transportministeren opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedrevet bebyggelse, ligesom der ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. På sådanne ejendomme må der heller ikke indrettes andre anlæg af blivende art. 23 b. Transportministeren kan, som en midlertidig foranstaltning forud for et eventuelt pålæg af byggelinjer, nedlægge forbud mod, at der på en ejendom, der berøres af de anlæg, der er nævnt i 23 a, foretages de foranstaltninger, der er nævnt i 23 a, stk. 2. Et sådant forbud kan nedlægges for et tidsrum af 1 år og kan ikke nedlægges mere end én gang. Stk. 2. Kommunen skal indberette til transportministeren, inden der meddeles tilladelse til byggeri på ejendomme, der ikke er pålagt byggelinjer, og som berøres af anlægget. Hvis transportministeren ikke inden for 2 måneder efter at have modtaget sådan indberetning nedlægger forbud i henhold til stk. 1, kan byggetilladelse meddeles. Stk. 3. Klage over en afgørelse om forbud fritager ikke klageren for at efterkomme forbuddet. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. 23 c. Transportministeren skal i lokale medier eller lignende offentliggøre byggelinjepålæg efter 23 a. Transportministeren skal endvidere sende meddelelse til de ejere og brugere, hvis ejendomme direkte berøres af pålægget, og hvis adkomst fremgår af tingbogen. Stk. 2. Når fristen for klage er udløbet, og der er truffet afgørelse i klagesagen, skal byggelinjepålægget tinglyses med angivelse af hjemmel. Stk. 3. Klage over en afgørelse om byggelinjepålæg fritager ikke klageren for at efterkomme pålægget. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. Stk. 4. Byggelinjepålæg skal fra offentliggørelsen respekteres af ejendommenes ejere og brugere, panthavere og andre indehavere af rettigheder over ejendommene, uanset hvornår rettighederne er erhvervet. Stk. 5. Forinden byggearbejder iværksættes på en ejendom, hvorpå der er pålagt byggelinjer i henhold til 23 a, skal bygherren indhente oplysning hos transportministeren om, hvorvidt arbejdets udførelse vil komme i strid med byggelinjepålægget. 23 d. Hvis ejeren af et areal, der er pålagt byggelinjer efter 23 a, afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende arealer, kan ejeren på ethvert tidspunkt kræve, at transportministeren på vegne af anlægsmyndigheden eller et anlægsselskab oprettet ved lov overtager arealet mod erstatning. Anlægsmyndigheden eller anlægsselskabet afholder alle omkostninger hertil. Stk. 2. Ejeren af et areal, der i væsentligt omfang er pålagt byggelinjer efter 23 a, kan på ethvert tidspunkt desuden kræve, at transportministeren på vegne af anlægsmyndigheden eller anlægsselskabet overtager arealet mod erstatning, når byggelinjerne hindrer afhændelse af arealet på normale vilkår, og ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå arealet før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation. Stk. 3. Udgør det areal, der er pålagt byggelinjer efter 23 a, kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget, hvis den tilbageværende del af ejendommen bliver så lille eller af en sådan beskaffenhed, at ejendommen ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevares som selvstændig ejendom eller udnyttes på rimelig måde. Tilsvarende gælder, hvis byggelinjepålægget hindrer afhændelse af hele ejendommen på normale vilkår i de situationer, der er nævnt i stk. 2.

4 3 Stk. 4. Afslår transportministeren ejerens anmodning om overtagelse efter stk. 1-3, eller opnås der ikke enighed om erstatningens størrelse, kan ejeren påklage transportministerens afgørelse til de taksationsmyndigheder, der er nævnt i 57 og 58 i lov om offentlige veje. Taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav efter stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter i så fald erstatning for arealets overtagelse efter 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. Ved taksationsmyndighedernes behandling finder 58 a-62 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 4, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden for seks måneder, efter at klagemyndighedens afgørelse er kommet frem til klageren. Fremrykket ekspropriation 23 e. Transportministeren kan på vegne af anlægsmyndigheden eller et anlægsselskab oprettet ved lov efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af en projekteringsaktivitet, der udføres af anlægsmyndigheden eller et anlægsselskab, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, såfremt ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår. Anlægsmyndigheden henholdsvis anlægsselskabet afholder alle omkostninger hertil. Stk. 2. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Stk. 3. Ved erstatningsfastsættelsen finder 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje anvendelse. 3. Loven træder i kraft den 1. juli 2014 Kapitel 3 Ikrafttræden

5 4 Bilag 1 Ny jernbane over Vestfyn

6 5 Bilag 2 Ny jernbane over Vejle Fjord

7 6 Bilag 3 Ny jernbane Hovedgård-Hasselager

8 7 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund for forslaget Politiske aftaler Lovforslagets indhold Ny Jernbane over Vestfyn Ny jernbane over Vejle Fjord Ny jernbane Hovedgård - Hasselager Banebetjening af Billund og Billund Lufthavn Hastighedsopgraderinger i forbindelse med Timemodellen Regionale hastighedsopgraderinger Forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland Øget kapacitet på jernbanen mellem Herning og Holstebro Niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg Station Ekstra spor ved Gødstrup Station Elektrificering Ændring af lov om jernbane - fremrykket ekspropriation og byggelinjer Gældende ret Fremrykket ekspropriation Byggelinjer Transportministeriets overvejelser og lovforslag Fremrykket ekspropriation og grundlovens Forbud og byggelinjer Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Ligestillingsmæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Høring Sammenfattende skema... 17

9 8 1. Indledning Det foreslås, at transportministeren bemyndiges til at undersøge, projektere og miljøvurdere en lang række konkrete projekter, som til sammen realiserer Togfonden DK og visionen om Timemodellen. Lovforslaget indeholder bemyndigelse til at transportministeren kan undersøge, projektere og miljøvurdere følgende anlægsprojekter: 1) En ny jernbane over Vestfyn, jf. bilag 1 til loven. 2) En ny jernbane over Vejle Fjord, jf. bilag 2 til loven. 3) En ny jernbane mellem Hovedgård - Hasselager, jf. bilag 3 til loven. 4) Banebetjening af Billund og Billund Lufthavn. 5) Opgraderinger af følgende jernbanestrækninger: Fredericia Vejle, Vejle Horsens, Horsens- Hovedgård, Aarhus-Aalborg og omkring Aarhus H samt perrontilpasninger mv. 6) Hastighedsopgraderinger på følgende regionale jernbanestrækninger: Aalborg Frederikshavn, Struer Thisted, Langå Struer, Østerport Helsingør, Vejle Struer, Esbjerg Struer, Skanderborg Skjern, Bramming Tønder, Holbæk-Kalundborg, Køge Nord Næstved samt Tinglev Sønderborg. 7) Forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland. 8) Øget banekapacitet mellem Herning - Holstebro. 9) Niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg Station. 10) Ekstra spor ved Gødstrup Station. Samtidig forslås der indsat en række nye bestemmelser i lov om en jernbane, som giver transportministeren en række generelle hjemler i forbindelse med anlæg af nye baneanlæg eller ændringer af bestående baneanlæg. De foreslåede bestemmelser medfører, at transportministeren kan nedlægge byggelinjer og forbud. Desuden foreslås det, at transportministeren i visse særlige tilfælde kan overtage en ejendom, hvor der er nedlagt byggelinjer. Endvidere forslås det, at ejere, der er i en særlig situation og hvis ejendom berøres særligt indgribende af et kommende projekt, vil kunne anmode om, at deres ejendom overtages, før end de ordinære ekspropriationer vil finde sted. 2. Baggrund for forslaget 2.1. Politiske aftaler Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen, hvoraf det fremgår, at det statslige merprovenu ved harmoniseringen af beskatningen i Nordsøen på ca. 28,5 mia. kr. afsættes til kollektiv trafik til størst mulig gavn for danskerne gennem etablering af Togfonden DK. Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 14. januar 2014 Aftale om en moderne jernbane udmøntning af Togfonden DK. Aftalen omhandler den nærmere udmøntning af midlerne i Togfonden DK, herunder at der disponeres 23 mia. kr. til massive investeringer i nye skinner, hurtigere forbindelser og elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Desuden reserveres der 3,4 mia. kr. til en ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager. Den politiske aftale om Togfonden DK er gengivet i bilag 1 til lovforslaget.

10 9 3. Lovforslagets indhold Lovforslaget giver hjemmel til, at transportministeren kan undersøge, projektere og miljøvurdere de konkrete projekter, der er angivet i 1, og som er beskrevet nærmere nedenfor i afsnittene For alle anlægsprojekterne gælder, at den konkrete udformning af disse skal undersøges nærmere, herunder skal det vurderes, om der er VVM-pligt for det enkelte projekt eller om projektet ikke vil påvirke miljøet i en sådan grad, at yderligere undersøgelser er nødvendige. For så vidt angår nyanlæg af jernbaner til fjerntrafik, jf. de foreslåede projekter i 1, nr. 1-4, vil disse være VVM-pligtige. Disse projekter vil således skulle gennemgå en VVM-proces, hvor anlægsmyndigheden udarbejder en VVM-redegørelse. Offentligheden vil i forbindelse med anlægsmyndighedens udarbejdelse af VVM-redegørelsen blive inddraget i en idefase og i en offentlighedsfase. VVM-redegørelsen vil i det væsentlige blive indarbejdet i en kommende anlægslov. Derved vil anlægsloven få samme kendetegn som en VVM-tilladelse, idet lovgiver inden vedtagelse af loven har taget alle projektets miljøpåvirkninger i betragtning. Denne model er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, hvoraf det fremgår af art. 1, stk. 5, at direktivet ikke finder anvendelse på projekter, der vedtages i enkeltheder ved en national særlov. For så vidt angår de øvrige projekter, jf. de foreslåede projekter i 1, nr. 5-10, vil det ligeledes skulle vurderes, i hvilket omfang projekterne påvirker miljøet. Anlægsmyndigheden vil udarbejde en såkaldt screening, som i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og privates anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, anmeldes til de berørte kommuner. Kommunen videresender anmeldelsen til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen træffer på den baggrund en screeningsafgørelse, om hvorvidt projektet er VVM-pligtigt eller ej. Såfremt der er VVM-pligt kan projektet gennemføres på to måder, enten via ovennævnte model, hvor der gennemføres en VVM-proces og hvor projektet munder ud i en anlægslov, eller via den normale VVMproces i planloven, hvor det er Naturstyrelsen, der giver en VVM-tilladelse. Det vil i praksis være transportministeren, der beslutter om et VVM-pligtigt projekt vil blive realiseres på baggrund af en anlægslov eller efter de almindelige VVM-regler i planloven. Beslutning herom vil afhænge af projektets omfang og karakter, men også af projektets tidsplan. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om der vil blive udarbejdet anlægslove for samtlige de foreslåede anlægsprojekter. Såfremt et projekt ikke påvirker miljøet væsentligt vil projektet i udgangspunktet kunne iværksættes uden yderligere miljøundersøgelser. Desuden foreslås der en ændring i jernbaneloven, hvor der foreslås indsat en række generelle hjemler i forbindelse med anlæg af jernbaner eller ændring af bestående af jernbaneanlæg. De foreslåede ændringer i jernbaneloven medfører, at transportministeren allerede i projekteringsfasen kan nedlægge forbud forud for et eventuelt pålæg af byggelinjer. Desuden foreslås, at transportministeren kan nedlægge egentlige byggelinjer for at beskytte de enkelte projekter mod fordyrelser. Forbud og byggelinjer skal sikre, at der ikke opføres ny bebyggelse eller foretages væsentlige forandringer af eksisterende bebyggelse tæt på de kommende projekter.

11 10 Der foreslås endvidere indsat en hjemmel til fremrykket ekspropriation, således at ejere af ejendomme, der berøres særligt indgribende af et anlægsprojekt, og som er i en særlig situation, kan anmode om, at deres ejendom eksproprieres før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer Ny Jernbane over Vestfyn Der påtænkes etableret en ny højhastighedsbane på 35 km langs den fynske motorvej, jf. bilag 1 til loven. Hovedforslaget er en placering på den sydlige side af motorvejen. Banen tilsluttes den eksisterende jernbane hhv. vest for Odense og øst for Kauslunde. Den nye jernbane er 4 km kortere end den eksisterende jernbane, som bevares til brug for regionaltog og godstog Ny jernbane over Vejle Fjord Der påtænkes etableret en ny 9 km lang højhastighedsjernbane, som forløber hen over Vejle Fjord 6,5 km øst for den nuværende vejbro, jf. bilag 2 til loven. Anlægget omfatter en ca. 3,1 km lang bro og 6 km landanlæg. Broens højde bliver 40 meter i gennemsejlingsfaget. Hovedforslaget indebærer, at jernbanen udfletter fra den eksisterende jernbane ved Brejning og går gennem et skovområde ned mod fjorden. Nord for fjorden tilsluttes jernbanen til den eksisterende jernbane ved Daugård Ny jernbane Hovedgård - Hasselager Der påtænkes etableret en ny 23 km lang højhastighedsjernbane fra Hovedgård nord for Horsens til Hasselager syd for Aarhus, jf. bilag 3 til loven. Hovedforslaget indebærer, at den nye jernbane forløber gennem åbne arealer, tilsluttes den eksisterende jernbane syd for Hovedgård, passerer øst om Solbjerg og tilsluttes den eksisterende jernbane i Hasselager. Som det fremgår af bilag 3 til loven, er der en alternativ linjeføring, som også vil blive miljøvurderet Banebetjening af Billund og Billund Lufthavn Der påtænkes etableret en baneforbindelse mellem Vejle og Billund. Såvel den konkrete linjeføring, samt hvilken form for banebetjening, der ønskes, skal forinden linjeføringen og baneformen fastlægges, drøftes nærmere, herunder med de lokale parter. En banebetjening af Billund vil bidrage til et generelt løft af den kollektive trafik i Østjylland og skabe sammenhæng mellem landsdelstrafikken og de prioriterede byer i Timemodellen, herunder bl.a. Vejle og Herning og Billund. Banen får stationer ved Billund Lufthavn og nær Legoland Hastighedsopgraderinger i forbindelse med Timemodellen Ud over de tre nye jernbanestrækninger påtænkes relevante dele af den eksisterende jernbane mellem Fredericia og Hovedgård samt mellem Aarhus og Aalborg opgraderet til 200 km/t eller højest mulige hastighed. Hastigheden gennem Fredericia Banegård påtænkes opgraderet fra 100 km/t til 120 km/t ved at justere sporene og kurverne.

12 11 Strækningen mellem Pjedsted og Brejning påtænkes opgraderet fra 140 km/t til 160 km/t. Strækningen mellem Daugard og Horsens påtænkes opgraderet til 200 km/t ved blandt andet at rette to kurver ud. Strækningen mellem Horsens Nord Hovedgård påtænkes opgraderet til 200 km/t ved blandt andet at rette 9 kurver ud. Strækningerne Aarhus-Hobro og Hobro-Aalborg påtænkes ligeledes hastighedsopgraderet. Forligskredsen bag Aftalen om En Grøn Transportpolitik af 29. januar 2009 (Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) har tidligere besluttet en hastighedsopgradering fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t på strækningen mellem Aarhus og Aalborg. Med VVM-analysen undersøges muligheden for, at hastigheden kan sættes yderligere op. Med Togfonden DK afsættes midler til at øge hastigheden på strækningen til 200 km/t de steder, hvor det er muligt uden større sporflytninger. På øvrige delstrækninger øges hastigheden til det maksimalt mulige uden større sporflytninger. Kapaciteten på Aarhus H påtænkes udbygget ved blandt andet nye eller ændrede sporskifteforbindelser samt en ny perron. Der er desuden afsat midler til en pulje, således at udfordringer på andre stationer i forhold til afvikling af togene kan undersøges og imødekommes Regionale hastighedsopgraderinger For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen påtænkes hastighedsopgraderinger af følgende regionale jernbaner: Aalborg Frederikshavn Struer Thisted Langå Struer Vejle Struer Esbjerg Struer Skanderborg Skjern Bramming Tønder Holbæk-Kalundborg Køge Nord Næstved Østerport - Helsingør Tinglev - Sønderborg 3.7. Forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland Der påtænkes en udbygning af kapaciteten mellem Aalborg og Hirtshals, dvs. på så vel Banedanmarks net som på Region Nordjyllands jernbane Hjørring-Hirtshals, eventuelt via dobbeltspor og/eller krydsningsstationer m.v Øget kapacitet på jernbanen mellem Herning og Holstebro

13 12 Det påtænkes, at kapaciteten på jernbanen mellem Herning og Holstebro skal undersøges nærmere samt at kapaciteten skal udbygges. Formålet med at udbygge kapaciteten på jernbanen er at muliggøre, at der kan køre op til tre tog i timen på strækningen og på den måde skabe grundlag for at køre direkte tog mellem Aarhus og Holstebro Niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg Station Der påtænkes etableret en niveaufri skæring (en såkaldt fly-over), hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye jernbane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikal værdi og vil særligt være til fordel for godstogene. For passagertrafikken ligger Ny Ellebjerg endvidere centralt, hvor jernbanen København-Køge-Ringsted, Øresundsbanen, S-togsringen og S-banen til Køge krydser hinanden. Det gør Ny Ellebjerg oplagt som et nyt trafikknudepunkt for hele hovedstadsområdet. Der påtænkes således etableret de nødvendige perroner, trapper, elevatorer, overdækning m.v. på Ny Ellebjerg Station Ekstra spor ved Gødstrup Station I Aftale om Elektrificering af jernbanen m.v af 7. februar 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, blev det besluttet at etablere en station (med ét spor) ved det kommende regionshospital beliggende ved Gødstrup. Der påtænkes etableret et ekstra spor på stationen, som vil forbedre mulighederne for trafikering af stationen Elektrificering Som en del af aftalen om udmøntningen af Togfonden DK gennemføres også elektrificering af den resterende del af jernbanehovednettet i Danmark. Det drejer sig om strækningerne: Fredericia Aalborg ( ) Aalborg Frederikshavn ( ) Roskilde Kalundborg ( ) Vejle Struer ( ) Elektrificeringsprojekterne har hjemmel i lov nr. 609 af 12. juni 2013 om elektrificering af jernbanen og indgår ikke udover det bevillingsmæssige spørgsmål i denne lov. 4. Ændring af lov om jernbane - fremrykket ekspropriation og byggelinjer 4.1. Gældende ret Fremrykket ekspropriation På baneområdet indførtes hjemmel til fremrykket ekspropriation første gang i den første projekteringslov for København-Ringsted, lov nr. 497 af 7. juni 2001,og siden er der indført hjemmel til fremrykket ekspropriation (forlods overtagelse) i samtlige projekteringslove på baneområdet samt i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring samt lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane.

14 13 Fremrykket ekspropriation beskriver den situation, hvor ministeren, efter anmodning fra ejeren, under visse betingelser kan erhverve en ejendom forud for de ordinære ekspropriationer. Fremrykket ekspropriation kan dog kun komme på tale, såfremt der foreligger særlige grunde hos ejeren. Fremrykket ekspropriation skal således sikre borgere, der er i særlige situationer, en mulighed for at blive eksproprieret allerede i projekteringsfasen Byggelinjer Første gang, der indførtes mulighed for at pålægge byggelinjer på baneområdet, var i lov nr af 22. december 2004 om projektering af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Formålet med muligheden for at pålægge byggelinjer var at sikre en senere gennemførelse af baneanlægget, herunder at sikre, at der ikke påførtes anlægget urimelige udgifter. I dag findes regler om byggelinjer i de enkelte projekteringslove for de forskellige infrastrukturprojekter, eksempelvis lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring samt lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane. Byggelinjer er anlægsmyndighedens mulighed for at sikre gennemførelsen af nye baneanlæg samt udvidelse af bestående baneanlæg. Byggelinjer betyder, at der ikke kan opføres ny eller genopføres bebyggelse eller andre anlæg af blivende art samt foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse inden for den pålagte byggelinje. Byggelinjer kan alene pålægges for en periode ad gangen. Med reglerne sikres borgerne samtidig visse rettigheder, såfremt de pålagte byggelinjer berører dem særligt indgribende Transportministeriets overvejelser og lovforslag Fremrykket ekspropriation og grundlovens 73 Der har på vejområdet i de senere år været en udvikling i retning af, at der i stigende omfang sættes projekter i gang på baggrund af en politisk aftale, og at der udarbejdes anlægslove, når det er endeligt besluttet at gennemføre projektet. En lignende udvikling på baneområdet, hvor man muligvis ikke vil finde det nødvendigt at lave projekteringslove i samme omfang som hidtil, må forudses. Hvis der ikke laves projekteringslove, er der ikke hjemmel til at foretage fremrykket ekspropriation, idet hjemlen optages i projekteringslovene. Formålet med at indsætte en generel bestemmelse om fremrykket ekspropriation i jernbaneloven er således at sikre mulighed for at blive eksproprieret på et tidligt tidspunkt i processen, såfremt der foreligger særlige forhold hos ejeren. Transportministeren kan benytte bestemmelsen, når der er truffet beslutning om et nyt baneanlæg eller ændringer af et bestående baneanlæg, fx i form af en projekteringslov, jf. den foreslåede 1. Bestemmelsen vil også kunne udnyttes, såfremt der er truffet beslutning om en projekteringsaktivitet på anden vis end i form af en projekteringslov, fx via en politisk aftale. Selvom der er givet transportministeren bemyndigelse til at projektere et givent anlægsprojekt, vil bestemmelsen først kunne benyttes, når der er udarbejdet et konkret anlægsprojekt, fx når en VVM-redegørelse er udarbejdet eller der er foretaget en VVM-screening, der har ført til, at et konkret projekt ikke er underlagt VVM-pligt. Fx i forbindelse med visse af de anlægsprojekter, der fremgår af den foreslåede 1, fx 1, stk. 1, nr. 4, banebetjening af Billund og Billund Lufthavn, hvor der endnu ikke er truffet beslutning om

15 14 linjeføringen, eller hvilken type bane der skal anlægges. I sådanne situationer vil bestemmelsen først kunne finde anvendelse efter, at der er udarbejdet en VVM-redegørelse for det besluttede baneprojekt. Med den foreslåede regel får ejeren mulighed for at anmode om fremrykket ekspropriation. Det vil dog være et krav, at der foreligger særlige grunde hos ejeren for, at en fremrykket ekspropriation kan imødekommes. Muligheden foreslås af hensyn til eventuelle ejere af ejendomme, der senere vil skulle eksproprieres, og hvor der foreligger særlige tvingende grunde til, at ekspropriationen bør fremrykkes, fx som følge af sygdom eller lignende. Det fremgår af grundlovens 73, at ejendomsretten er ukrænkelig, og at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Med den foreslåede bestemmelse skabes således i overensstemmelse med grundlovens 73 en lovhjemmel til at erhverve de fornødne arealer til de konkrete baneprojekter. Ved fremrykket ekspropriation vil det dog kun være i de tilfælde, hvor ejeren af den pågældende ejendom anmoder om det, jf. den foreslåede bestemmelse i jernbanelovens 23 d, stk. 2 og 23 e Forbud og byggelinjer Som nævnt ovenfor i afsnit har der på vejområdet i de senere år været en udvikling i retning af, at der i stigende omfang sættes projekter i gang på baggrund af en politisk aftale, og at der udarbejdes anlægslove, når det er endeligt besluttet at gennemføre projektet. En lignende udvikling må som nævnt forudses på baneområdet Hvis der ikke laves projekteringslove, er der ikke hjemmel til at nedlægge forbud eller byggelinjer, idet hjemlerne hertil optages i projekteringslovene. Formålet med at indsætte generelle bestemmelser om forbud og byggelinjer i jernbaneloven er således at sikre mulighed for at transportministeren kan sikre et projektet mod senere fordyrelser. Transportministeren kan benytte bestemmelsen, når der er truffet beslutning om et nyt baneanlæg eller ændringer af et bestående baneanlæg, fx. i form af en projekteringslov, jf. den foreslåede 1. Bestemmelsen vil også kunne udnyttes, såfremt der er truffet beslutning om en projekteringsaktivitet på anden vis end i form af en projekteringslov, fx via en politisk aftale. Selvom der er givet transportministeren bemyndigelse til at projektere et givent anlægsprojekt, vil bestemmelsen først kunne benyttes, når der er udarbejdet et konkret anlægsprojekt, fx når en VVM-redegørelse er udarbejdet eller der er foretaget en VVM-screening, der har ført til, at et konkret projekt ikke er underlagt VVM-pligt. En generel bestemmelse i jernbaneloven vil endvidere skabe en ensretning med reguleringen på vejområdet for så vidt angår statslige anlægsprojekter, idet der i vejloven findes regler om nedlæggelse af forbud og byggelinjer. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen, hvoraf det fremgår, at det statslige merprovenu ved harmoniseringen af beskatningen i Nordsøen på ca. 28,5 mia. kr. afsættes til kollektiv trafik til størst mulig gavn for danskerne gennem etablering af Togfonden DK. Aftalen blev udmøntet ved lov nr af 26. december 2013 om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat.

16 15 Som følge af aftalen af 14. januar 2014 om En moderne Jernbane udmøntning af Togfonden DK er den økonomiske ramme for gennemførelse af Togfonden 28,5 mia. kr., jf. bilag 1 til lovforslaget. Af den samlede ramme går ca mio. kr. til projekteringsfasen til VVM-undersøgelser og fremrykkede ekspropriationer i forbindelse med de i 1 foreslåede projekter. Indførelse af en generel hjemmel til nedlæggelse af forbud og byggelinjer samt fremrykket ekspropriation i jernbaneloven vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for staten her og nu, men kan på sigt medføre omkostninger, som kræver bevillingsmæssig hjemmel. Der er ikke økonomiske og administrative omkostninger for kommuner og regioner i forbindelse med lovforslaget. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Der forventes økonomiske fordele for erhvervslivet som følge af den øgede mobilitet, som Timemodellen skaber. Den øgede mobilitet forventes at påvirke arbejdsudbuddet positivt, idet omkostningerne ved transport bliver lavere pga. markant rejsetidsreduktion. 7. Ligestillingsmæssige konsekvenser Undersøgelser af transportvaner viser, at kvinder i højere grad end mænd rejser med kollektiv trafik. Der er dog en tendens til, at mænd, når de vælger kollektiv trafik, i højere grad benytter de kollektive transportmidler ved lidt længere rejser. Det er forventningen, at udmøntningen af Togfonden og indførelse af Timemodellen vil kunne bidrage til at tiltrække nye passagerer af begge køn, fordi det vil blive langt hurtigere at rejse med tog i hele Danmark. Det er således forventningen, at anlægsprojekterne vil kunne være med til at øge både kvinders og mænds samlede benyttelse af kollektiv transport og dermed være ligestillingsmæssigt afbalanceret. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser For alle anlægsprojekterne gælder, at det skal vurderes, om der er VVM-pligt for det enkelte projekt eller om projektet ikke vil påvirke miljøet i en sådan grad, at yderligere undersøgelser er nødvendige. For så vidt angår nyanlæg af jernbaner til fjerntrafik, jf. de foreslåede projekter i 1, nr. 1-4, vil disse være VVM-pligtige. Disse projekter vil således skulle gennemgå en VVM-proces, hvor anlægsmyndigheden udarbejder en VVM-redegørelse. Offentligheden vil i forbindelse med anlægsmyndighedens udarbejdelse af VVM-redegørelsen blive inddraget i en idefase og i en offentlighedsfase. VVM-redegørelsen vil i det væsentlige blive indarbejdet i en kommende anlægslov. For så vidt angår de øvrige projekter, jf. de foreslåede projekter i 1, nr. 5-10, vil det ligeledes skulle vurderes, i hvilket omfang projekterne påvirker miljøet. Anlægsmyndigheden vil udarbejde en såkaldt screening, som i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af

17 16 visse offentlige og privates anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, anmeldes til de berørte kommuner. Kommunen videresender anmeldelsen til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen træffer på den baggrund en screeningsafgørelse, om hvorvidt projektet er VVM-pligtigt eller ej. Såfremt der er VVM-pligt kan projektet gennemføres på to måder, enten via at der gennemføres en VVM-proces og hvor projektet munder ud i en anlægslov, eller via den normale VVM-proces i planloven, hvor det er Naturstyrelsen, der giver en VVM-tilladelse. Såfremt et projekt ikke påvirker miljøet væsentligt vil projektet i udgangspunktet kunne iværksættes uden yderligere miljøundersøgelser. 10. Forholdet til EU-retten VVM-undersøgelserne vil opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation) (EF-Tidende 2012, nr. L 26, side 1). VVM-undersøgelsen vil endvidere opfylde kravene i habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-tidende 1992 nr. L 206, side 7-50) og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirketivet) (EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7.) 11. Høring Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 27. januar 2014 til den 24. februar 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatsamfundet, Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik, Arriva Tog A/S, Assens Kommune, Billund Kommune, Billund Lufthavn, Brancheforeningen Danske Advokater, Brønderslev Kommune, CFL Cargo Danmark ApS, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk cyklistforbund, Dansk Energi, Dansk Energinet, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsfremme, Dansk Handicap forbund, Danske handicaporganisationer, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Ledningsejerforum, Dansk Transport og Logistik DTL, Danske Regioner, DB Schenker Rail, DI Transport, DSB, Energinet.dk, Esbjerg Kommune, Fagligt Fælles Forbund, Favrskov Kommune, Faxe Kommune, Fredensborg Kommune, Fredericia Kommune, Frederikshavn Kommune, Friluftsrådet, Gentofte Kommune,Hector Rail AB, Hedensted Kommune, Helsingør Kommune, Herning Kommune, Hjørring Kommune, HK Trafik og Jernbane, Holbæk Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Hørsholm Kommune, Håndværksrådet, Jernbanenævnet, Ikast-Brande Kommune, Kalundborg Kommune, Kommunernes Landsforening, København Kommune, Køge Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Landsorganisationen i Danmark, Lejre Kommune, Lyngby Taarbæk Kommune, Mariagerfjord Kommune, Metroselskabet I/S, Middelfart Kommune, NOAH-Trafik, Nordfyn Kommune, Næstved Kommune, Odder Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune, Rebild Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Struer Kommune, Sønderborg Kommune, Rigsrevisionen, Rådet for Bæredygtig Trafik, Thisted Kommune, Trafikforbundet, Trafikselskaberne i Danmark, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejle Kommune, Viborg Kommune, Aabenrå Kommune, Aalborg Kommune og Aarhus Kommune.

18 Sammenfattende skema Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive Negative konsekvenser/merudgifter konsekvenser/ mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Ingen Økonomisk ramme på ca. 28,5 mia. kr. i statslig finansiering. Ingen fsva. kommuner og regioner. Ingen Fordele som følge af øget mobilitet. Ingen Miljømæssige konsekvenser For så vidt angår nyanlæg af jernbaner til fjerntrafik, jf. de foreslåede projekter i 1, nr. 1-4, vil disse være VVMpligtige. For så vidt angår de øvrige projekter, jf. de foreslåede projekter i 1, nr. 5-10, vil det ligeledes skulle vurderes, i hvilket omfang projekterne påvirker miljøet og om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EUretten VVM-undersøgelsern vil opfylde kravene i VVM-direktivet, direktivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter samt fuglebeskyttelsesdirektivet. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse bemyndiger transportministeren til at undersøge og projektere følgende anlægsprojekter, herunder undersøge anlægsprojekternes virkninger på miljøet: 1) En ny jernbane over Vestfyn, jf. bilag 1 til loven.

19 18 2) En ny jernbane over Vejle Fjord, jf. bilag 2 til loven. 3) En ny jernbane mellem Hovedgård - Hasselager, jf. bilag 3 til loven. 4) Banebetjening af Billund og Billund Lufthavn. 5) Opgraderinger af følgende jernbanestrækninger: Fredericia Vejle, Vejle Horsens, Horsens- Hovedgård, Aarhus-Aalborg og omkring Aarhus H samt perrontilpasninger mv. 6) Hastighedsopgraderinger på følgende regionale jernbanestrækninger: Aalborg Frederikshavn, Struer Thisted, Langå Struer, Østerport Helsingør, Vejle Struer, Esbjerg Struer, Skanderborg Skjern, Bramming Tønder, Holbæk-Kalundborg, Køge Nord Næstved samt Tinglev Sønderborg. 7) Forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland. 8) Øget banekapacitet mellem Herning Holstebro., 9) Niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg Station. 10) Ekstra spor ved Gødstrup Station. Projektering og undersøgelse af anlægsprojekterne, som realiserer Aftalen om en moderne jernbane udmøntning af Togfonden omfatter den planlægning af de nødvendige arbejder for realisering af projekterne forud for en endelig politisk beslutning, fx i form af en anlægslov. Forskellige projektalternativer vil blive undersøgt. Anlægsomkostningerne for et eller flere af disse alternativer estimeres på et kvalificeret grundlag, og det vurderes hvor lang tid det tager at gennemføre projekterne. Anlægselementerne fastlægges og det afklares hvilke arealer der skal inddrages. Som led i projekteringen vil de miljømæssige konsekvenser ved de angivne projekter blive undersøgt. For de anlægsprojekter, der omhandler projektering af nye baneanlæg, jf. nr. 1-4 vil der skulle udarbejdes VVM-redegørelser. For de øvrige projekter, jf. nr vil det ved en screening blive afklaret om, der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Det er Naturstyrelsen, der afgør, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. For en nærmere beskrivelse af de ti projekter henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til 2 Til nr. 1 Der foreslås indsat et nyt kapitel i jernbaneloven. Kapitlet omhandler anlæg af baner. Til 23 a Som noget nyt foreslås med 23 a indført en generel hjemmel til, at transportministeren kan pålægge byggelinjer på jernbaneområdet. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit og Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 giver transportministeren bemyndigelse til at sikre gennemførelse af nye baneanlæg eller ændring af bestående baneanlæg ved at pålægge byggelinjer på berørte ejendomme. Transportministeren kan benytte bestemmelsen, når der er truffet beslutning om et nyt baneanlæg eller ændringer af et bestående baneanlæg, fx i form af en projekteringslov, jf. den foreslåede 1 oven for i lov om en moderne jernbane. Selvom der er givet transportministeren bemyndigelse til at undersøge og projektere et givent anlægsprojekt, vil bestemmelsen i visse situationer først kunne benyttes, når der er udarbejdet et konkret anlægsprojekt. Dette vil fx være tilfældet i forbindelse med visse af de

20 19 anlægsprojekter, der fremgår af den foreslåede 1, fx 1, stk. 1, nr. 4 banebetjening af Billund og Billund Lufthavn, hvor der endnu ikke er truffet beslutning om linjeføringen, eller hvilken type bane der skal anlægges. Transportministeren vil også kunne benytte bestemmelsen, når der på anden vis, er truffet endelig beslutning om, at et konkret anlægsprojekt skal projekteres, fx når en miljøredegørelse er udarbejdet eller der er foretaget en VVM-screening, der har ført til at et konkret projekt ikke er underlagt VVMpligt. Med bestemmelsen i stk. 1 begrænses den periode, der kan pålægges byggelinjer for en periode af højst 10 år. Der skal således træffes en ny beslutning om byggelinjepålæg, hvis byggelinjerne ønskes opretholdt ud over denne periode. Byggelinjepålægget kan ved nyt pålæg forlænges én gang med yderligere op til 10 år. Det er hensigten, at klagefristen vedrørende byggelinjepålæg skal være 4 uger for at skabe overensstemmelse med de bestemmelser om byggelinjer, der findes i projekteringslovene på området. Transportministeren fastsætter regler om klagefrister med hjemmel i 24 c, stk. 2. Bestemmelsen i stk. 2 beskriver retsvirkningerne af byggelinjepålægget. Byggelinjerne medfører, at grundejeren ikke uden transportministerens tilladelse må opføre ny bebyggelse og anlæg af blivende art, såsom sportspladser, tankanlæg eller lignende, herunder ved tilbygning eller ved genopførsel, på det areal, der ligger inden for byggelinjerne. Byggelinjerne er dog ikke til hinder for, at der foretages almindelig istandsættelse og vedligeholdelse, herunder tidssvarende modernisering af eksisterende bygninger og anlæg. Byggelinjerne er heller ikke til hinder for salg af ejendommen eller optagelse af lån mod sikkerhed i ejendommen, fx kreditforeningslån eller boliglån i bank. Byggelinjepålæg på en ejendom til sikring af bygningen af baneanlægget anses som en almindelig regulering af ejendomsretten og er som sådan principielt erstatningsfri for det offentlige. Byggelinjepålæg er således generelle og er som udgangspunkt ikke så intensive, at de kan anses for at udgøre ekspropriative indgreb. I tilfælde, hvor byggelinjerne virker særligt indgribende, har en ejer af et areal, der pålægges byggelinjer, dog adgang til under visse nærmere betingelser at begære sin ejendom helt eller delvis overtaget af anlægsmyndigheden mod erstatning, jf. de i 23 d stk. 1-3, foreslåede bestemmelser. Bestemmelsen svarer i det væsentlige til i lov om offentlige veje. 23 b Som noget nyt foreslås indført en generel hjemmel til, at transportministeren som en midlertidig foranstaltning forud for et eventuelt pålæg af byggelinjer kan nedlægge forbud mod, at der på en ejendom, der berøres af det i 23 a nævnte anlæg, foretages de foranstaltninger, der er nævnt i 23 a, stk. 2. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 1 gives transportministeren hjemmel til, som en midlertidig foranstaltning forud for et eventuelt pålæg af byggelinjer at nedlægge forbud mod bebyggelse på ejendomme, som vil blive berørt af anlægget. Forbudsperioden har kun gyldighed et år og kan ikke forlænges. Bestemmelsen giver mulighed for midlertidigt at hindre byggeri i tilfælde, hvor der endnu

21 20 ikke er pålagt byggelinjer, og hvor der påtænkes gennemført foranstaltninger, som nævnt i den foreslåede 23 a, stk. 2. Det er hensigten, at klagefristen vedrørende byggelinjepålæg skal være 4 uger for at skabe overensstemmelse med de bestemmelser om byggelinjer, der findes i projekteringslovene på området. Transportministeren fastsætter regler om klagefrister med hjemmel i 24 c, stk. 2. Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 pålægges kommunen som den myndighed, der udsteder byggetilladelse, at underrette transportministeren om planlagt nybyggeri på ejendomme, der ikke er pålagt byggelinjer, og som berøres af anlægget. Hvis der ikke er nedlagt forbud inden to måneder efter indberetningen, kan bygningsmyndigheden udstede byggetilladelse. I stk. 3 fastsættes det, at klage over et nedlagt forbud som hovedregel ikke har opsættende virkning, men at klagemyndigheden har mulighed for i konkrete tilfælde, at give klagen opsættende virkning. Bestemmelsen svarer i det væsentlige til 36 i lov om offentlige veje. 23 c Som noget nyt foreslås, som følge af de nye regler om byggelinjer, regler om offentliggørelse og meddelelse af byggelinjepålæg. Den foreslåede stk. 1 fastsætter, at der skal ske offentliggørelse af pålæg af byggelinjer, og at der skal ske meddelelse direkte til ejere og brugere af ejendomme, der direkte berøres af pålægget. Som konsekvens heraf skal transportministeren oplyse om beliggenheden af byggelinjer på de pågældendes ejendomme. I medfør af stk. 2 skal byggelinjepålæg tinglyses, dog først når klagefristen er udløbet, og der er truffet afgørelse i forbindelse med eventuel klage. Som nævnt i bemærkningerne til den foreslåede 23 a, er det hensigten, at klagefristen sættes til 4 uger. Tinglysningen er af oplysende karakter, jf. bemærkningerne nedenfor til stk. 4, hvoraf det fremgår, at gyldighedsvirkningen af et byggelinjepålæg er knyttet til offentliggørelsen. Stk. 3 fastsætter, at klager over pålæg af byggelinje som hovedregel ikke har opsættende virkning, men at klagemyndigheden har mulighed for i konkrete tilfælde at beslutte at give klagen opsættende virkning. I stk. 4 fastsættes, at byggelinjebestemmelser, der er offentliggjort, skal respekteres af såvel ejendommenes ejere som af andre rettighedshavere, uanset hvornår deres rettigheder er erhvervet. Gyldighedsvirkningen af byggelinjepålæg er knyttet til offentliggørelsen. Meddelelsen til ejere og brugere af berørte ejendomme er kun af oplysende karakter. Bestemmelsen i stk. 5 pålægger bygherren pligt til forud for iværksættelse af et planlagt byggeri at indhente oplysning om, hvorvidt byggeri på en ejendom, der er pålagt byggelinjer efter 23 a, vil komme i strid med byggelinjebestemmelsen. Bestemmelsen svarer i det væsentligste til 37 i lov om offentlige veje. 23 d

22 21 Som noget nyt foreslås en generel hjemmel til, at transportministeren efter anmodning fra ejeren af arealer, der er pålagt byggelinjer, under visse omstændigheder kan overtage arealet. Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 1 kan ejeren af et areal, der er pålagt byggelinjer efter 23 a, forlange arealet overtaget af transportministeren mod erstatning, hvis den pågældende afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til ejendommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende arealer. Alle omkostninger hertil afholdes af anlægsmyndigheden eller et anlægsselskab oprettet ved lov. Den retsbeskyttelse, bestemmelsen i stk. 1 giver grundejerne, er således begrænset til situationer, hvor ejendommen ikke kan udnyttes på en økonomisk forsvarlig måde. Som eksempel på et tilfælde, hvor ejendommen ikke kan udnyttes på en økonomisk forsvarlig måde, kan nævnes den situation, hvor en tilbygning ikke vil kunne opføres, og hvor det må lægges til grund, at det på ejendommen beliggende hus efter kvarterets karakter ikke har en sådan størrelse og beskaffenhed, at grunden efter sin beliggenhed, størrelse og værdi kan anses for udnyttet i økonomisk rimeligt omfang. Ifølge den foreslåede bestemmelse i stk. 2 kan ejeren af et areal, der i væsentligt omfang er pålagt byggelinjer efter 23 a, kræve, at transportministeren overtager arealet mod erstatning, når byggelinjerne hindrer afhændelse af arealet, og der foreligger særlige personlige grunde hos ejeren. Særlige personlige grunde vil fx foreligge, hvor en grundejer på grund af sygdom, alder, familiemæssige eller af andre sociale grunde ønsker at afhænde ejendommen for at flytte til et andet sted. Erhvervsvirksomheder, der drives i selskabsform, vil i visse tilfælde ligeledes kunne opfylde kriteriet om særlige personlige grunde. De særlige personlige grunde vil i sådanne tilfælde kunne foreligge hos ledelsen af den pågældende virksomhed. For erhvervsvirksomheder vil kriteriet om en særlig personlig grund ligeledes kunne opfyldes, hvis erhvervsvirksomheden lider et betydeligt indtægtstab, hvis der ikke sker ekspropriation før de ordinære ekspropriationer. Kravet om, at byggelinjerne skal omfatte et areal, der i væsentligt omfang er pålagt byggelinjer efter 23 a, sigter til den situation, hvor det vurderes, at der er risiko for, at den pågældende ejendom totaleksproprieres eller eksproprieres delvist i større omfang i forbindelse med projektets gennemførelse. Der skal således på det tidspunkt, hvor anmodningen om overtagelse fremsættes, i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af byggelinjernes betydning for arealet eller ejendommen, baseret på den viden, der er om baneanlæggets udformning på dette tidspunkt. Vurderingen vil være afhængig af, om der er tale om en beboelsesejendom eller en erhvervsejendom, og om den pågældende ejendom består af én eller flere lodder. Udgangspunktet er, at byggelinjepålægget skal omfatte en så stor del af ejendommen, at der er risiko for, at transportministeren under alle omstændigheder vil skulle overtage ejendommen helt eller delvist i større omfang for at kunne realisere baneanlægget med den konkrete udformning, som byggelinjen skal sikre. Det er i øvrigt en betingelse, at byggelinjerne hindrer salg af arealet eller ejendommen på normale vilkår, hvilket ejeren fx kan dokumentere ved erklæring fra en ejendomsmægler. Der gælder ingen frister for fremsættelse af begæring om overtagelse.

Forslag. Lov om ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ændring af lov om jernbane Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. marts 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane 1 I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Lov om letbane på Ring 3

Lov om letbane på Ring 3 LOV nr 165 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2013-2452 Senere ændringer til forskriften LOV nr 686

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne

Forslag. Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. marts 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S.«

Udviklingsselskabet By & Havn I/S.« LOV nr 156 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-2843 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Forslag. Lov om elektrificering af jernbanen

Forslag. Lov om elektrificering af jernbanen 2012/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 12-03561 Fremsat den 27. februar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen)

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Vejledning til Vejloven

Vejledning til Vejloven Vejledning til Vejloven Overtagelse December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Overtagelse Introduktion

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Vejbyggelinier December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Vejbyggelinjer

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2014

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2014 Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2014 Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 7 2. STATUS FOR TRÆK PÅ DEN

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Ny baneforbindelse over Vestfyn

Ny baneforbindelse over Vestfyn Ny baneforbindelse over Vestfyn Debatoplæg VVM-undersøgelse November 2014 Debatoplæg - Ny baneforbindelse over Vestfyn VVM-undersøgelse af en ny baneforbindelse over Vestfyn Vejle Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Status for anlægsprojekter på transportområdet

Status for anlægsprojekter på transportområdet Status for anlægsprojekter på transportområdet Transport- og Bygningsministeriet 1. halvår 2015 Status for anlægsprojekter på transportområdet Transport- og Bygningsministeriet 1. halvår 2015 Indhold

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere