Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet"

Transkript

1 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 2008, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse regulerer tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der retter sig mod faglærte og ufaglærte, herunder arbejdsledige, jf. dog 4, stk. 1 og 2. Stk. 2. Tilskud efter denne bekendtgørelse ydes ikke til lærlinge eller andre uddannelsessøgende. Der kan dog ydes støtte i forbindelse med uddannelsesforløb under Piareersarfiit. Kurser 2. Tilskud kan inden for den i landstingsfinanslovens givne bevilling ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser på erhvervsuddannelsesområdet, hvis formål er at forbedre og udvikle kursisternes kompetencer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. Stk. 2. Der kan endvidere for ledige eller uddannelsessøgende, der er tilknyttet Piareersarfiit og som højest har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet, ydes tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurser, der har til formål at fremme kursisternes personlige udvikling, hvis Departementet for Erhvervsuddannelser vurderer, at deltagelse i sådanne kurser er afgørende for at kunne gennemføre en faglig opkvalificering. Disse kurser skal dog som hovedregel gennemføres med afsæt i de af Piareersarfiit udarbejdede obligatoriske individuelle handlingsplaner, jf. landstingsforordning om arbejdsformidling m.v., eller være en del af de modulopbyggede realkompetencekurser. 3. Tilskud kan inden for den i finansloven givne bevilling ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kompetenceudviklingskurser inden for erhverv, der ønskes fremmet. Derudover kan der for denne type kurser ydes hel eller delvis dækning af kursusafgifter og kursusgodtgørelse. Kurserne afvikles i samarbejde mellem Departementet for Erhvervsuddannelse, virksomhederne og kommunerne. 4. Departementet for Erhvervsuddannelser vil endvidere kunne yde tilskud i forbindelse med deltagelse i modulopbyggede grundlæggende lederkurser for ledere, der højest har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. Der kan for instruktører på de i stk. 1 og 2-3 nævnte kurser ydes tilskud til dagpenge og tilskud til dækning af rejse og opholdsudgifter. Ansøgning herom indgives af kursusudbyderen. 5. I forbindelse med tildeling af tilskud indhenter Departementet for Erhvervsuddannelser årligt indstillinger fra Erhvervs- og Kompetenceudviklingsrådet.

2 Betingelser for tildeling af tilskud 6. Ansøgning om tilskud skal af arbejdsgiveren, kommunalbestyrelsen, jf. 2, stk. 2, eller kursusudbyderen, jf. 4, stk. 2, være indgivet Departementet for Erhvervsuddannelser eller den pågældende branche- eller erhvervsskole, der udbyder kurset, senest 14 dage før kursusstart på fortrykt ansøgningsskema og indeholde oplysninger om kursets formål, indhold, varighed, kursussted, antal deltagere, budget for rejse- og opholdsudgifter samt oplysninger om eventuel anden støtte, som tilskudsmodtageren har fået bevilget for det pågældende kursus. Stk. 2. Der ydes alene tilskud i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser, der efter ansøgning herom har fået tilsagn om tilskud før tidspunktet for afvikling af det pågældende kursus. Tilskuddet udbetales til arbejdsgiveren eller til den, som afholder udgifterne. 7. Der ydes tilskud i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser, der er af minimum 4 dages varighed, medmindre en del af kurset er tilrettelagt i form af opgaver, der udføres af kursisterne umiddelbart før eller efter kursets afholdelse. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Departementet for Erhvervsuddannelser yde tilskud i forbindelse med kurser af kortere varighed end 4 dage, hvis de pågældende kurser henvender sig til brancher, der er karakteriseret ved en hastig teknologisk eller vidensmæssig udvikling eller modulopbyggede uddannelser, herunder grundlæggende lederkurser for faglærte og ufaglærte. 8. Der ydes alene tilskud i forbindelse med kurser med mindst 6 deltagere, der udbydes eller arrangeres af branche- eller erhvervsskolerne, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Der kan dog uanset bestemmelsen i stk. 1 ydes tilskud i forbindelse med kurser, som branche- eller erhvervsskolerne udbyder eller arrangerer i samarbejde med andre udbydere, eksempelvis i form af modulopbyggede uddannelsesforløb efter godkendelse af Departementet for Erhvervsuddannelser på grundlag af indstilling fra det pågældende brancheudvalg. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der efter godkendelse af Departementet for Erhvervsuddannelser ydes tilskud i forbindelse med kurser, der udbydes af de lokale Piareersarfiit eller øvrige udbydere, såfremt lignende kurser ikke kan udbydes af branche- eller erhvervsskolerne i Grønland. Departementet for Erhvervsuddannelser skal i forbindelse med godkendelse sikre, at kurserne har den fornødne faglige lødighed og ikke er uforholdsvis udgiftskrævende. 9. Tilskud til dækning af rejseudgifter er betinget af, at rejsen til og fra kursusstedet foretages i umiddelbar tilslutning til kurset. Hvis en kursusdeltager rejser på et andet tidspunkt, ydes der ikke tilskud til dækning af dennes rejseudgifter. Stk. 2. Tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter er betinget af, at rejserne og kursusopholdet er tilrettelagt så hensigtsmæssigt som muligt med henblik på at reducere omkostningerne. 10. Kursister skal være fyldt 18 år, højst have en kortere videregående erhvervsuddannelse, have bopæl i Grønland og opfylde de i forhold til det pågældende kursus fastsatte faglige forudsætninger for deltagelse i kurset. 11. Der ydes ikke tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser, hvis der kan opnås anden økonomisk støtte, der tilsigter at dække de pågældende rejse- eller opholdsudgifter.

3 12. Departementet for Erhvervsuddannelser udarbejder afrapporteringsskemaer til brug for administration af tilskud. Stk. 2. Tilskudsmodtager udfylder og indsender afrapporteringsskema til Departementet for Erhvervsuddannelser snarest muligt efter afvikling af de pågældende kurser. Tilskuddets omfang 13. Tilskud ydes alene som rejseudgifter til og fra kursusstedet, herunder nødvendige opholdsudgifter under rejsen til og fra kursusstedet og forplejningsudgifter under kursusopholdet, jf. dog 3 og 4, stk. 2, efter de af Departementet for Erhvervsuddannelser fastsatte satser. Stk. 2. Dækning af udgifter til ophold og forplejning ydes fra og med kursets første dag til og med den sidste dag for kursets afvikling på kursusstedet, ligesom nødvendige udgifter til ophold og forplejning under rejsen til og fra kursusstedet dækkes. Beløbet til ophold dækker de faktiske udgifter til indkvartering, som er rimelige efter forhold på stedet. Beløbet til dækning af forplejningsudgifter følger reglerne om dagpenge og nattillæg under tjenesterejser til, i og fra Grønland. Såfremt kost og logi ikke er en del af kursuspakken, ydes kostpenge og nattillæg i henhold til gældende regler for tjenestemænd med videre under staten, Grønlands Hjemmestyre og kommunerne, fratrukket beløb til morgenmad, hvis dette er inkluderet i et eventuelt hotelophold og fratrukket beløb til godtgørelsen ved fri kostforplejning. Tilbagebetaling m.v. 14. Departementet for Erhvervsuddannelser kan kræve udbetalt tilskud tilbagebetalt, hvis: 1) Kursisten afbryder kurset, medmindre det kan dokumenteres, at afbrydelsen skyldes sygdom hos kursisten eller dennes nærmeste familie. 2) Kursistens deltagelse har været af en sådan beskaffenhed i form af mangelfuld deltagelse i kursusaktiviteter og gentagen forsinket fremmøde, at kursisten reelt ikke har gennemført kurset og der ikke foreligger en rimelig begrundelse herfor. Stk. 2. Tilskud til dækning af opholdsudgifter bortfalder for den resterende del af kurset, herunder tilskuddet til hjemrejse, hvis en kursist afbryder kurset. Departementet for Erhvervsuddannelser kan dog i ganske særlige tilfælde, herunder ved dokumenteret sygdom hos kursisten eller dennes nærmeste familie, fravige dette, hvis afbrydelse sker efter aftale med kursuslederen. 15. Såfremt det konstateres, at tilskuddet er blevet anvendt til andre formål end det bevilgede, kan Departementet for Erhvervsuddannelser kræve hel eller delvis tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud. Departementet for Erhvervsuddannelser kan endvidere ved en senere behandling af ansøgning om tilskud tillægge det vægt, at tilskudsmodtager ikke har tilbagebetalt tilskud, som Departementet har krævet tilbagebetalt. Klage 16. Departementet for Erhvervsuddannelsers afgørelser om tilskud, herunder om tildeling og tilbagebetaling af tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

4 Ikrafttræden 17. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 24. oktober 1990 om tilskud til erhvervsuddannelseskurser. Grønlands Hjemmestyre, den 1. juli 2008 Siverth K. Heilmann / Christel Lund Jæger-Hansen Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser (Udvidelse af hjemmelsgrundlag for tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, regler om praktikløn og præciseringer som følge af ressortændringer) 1 I landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser, som ændret ved landstingsforordning nr. 11 af 18. december 2003, foretages følgende ændringer: 1. Landstingsforordningens titel affattes således: "Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet" 2. Overskriften før 1, affattes således: "Formål". 3. Overalt i landstingsforordningen ændres: "erhvervsuddannelseskurser" til: "kurser på erhvervsuddannelsesområdet".

5 4. I 3 ændres: "Kultur, Uddannelse, og forskning" til: "Erhvervsuddannelser". 5. Overalt i landstingsforordningen ændres: "Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning" til: "Direktoratet for Erhvervsuddannelser". 6. I 6, 1. pkt., indsættes efter "nye uddannelser": ", godkender efter indstilling fra brancheudvalget uddannelsesplaner" , stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk affattes således: "En elev under en erhvervsuddannelses praktikophold er berettiget til praktikløn i henhold til gældende overenskomst samt særydelser i henhold til landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Er praktikstedet ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, skal eleven have mindst samme løn- og ansættelsesvilkår som en elev hos en offentlig arbejdsgiver, der er omfattet af en overenskomst. Stk. 2. En elev under en erhvervsuddannelses skoleophold er berettiget til uddannelsesstøtte i henhold til landstingsforordning om uddannelsesstøtte.". 9. Overskriften før 47, affattes således: "Kurser på erhvervsuddannelsesområdet" affattes således: " 47. Inden for beløb fastsat på finansloven kan der ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der retter sig mod faglærte og ufaglærte arbejdere, herunder arbejdsledige, der højest har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet. Der kan endvidere inden for særlige erhverv, der ønskes fremmet, ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med kurser, der retter sig mod selvstændige erhvervsdrivende med mindre virksomheder, der højest har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. Kurserne varetages af de grønlandske brancheskoler og skal udbydes offentligt, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Der kan dog uanset bestemmelsen i stk. 2 ydes tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der udbydes af øvrige udbydere, såfremt lignende kurser ikke udbydes af de grønlandske brancheskoler. Der kan endvidere ydes tilskud til enkeltpersoners deltagelse i kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der ikke udbydes af de grønlandske erhvervsskoler. Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til afholdelse af tillidsmandskurser eller til deltagelse heri. Stk. 5. Der kan kun ydes tilskud efter ansøgning herom." affattes således: " 49. Landsstyret kan fastsætte regler omformålet med de tilskudsberettigede kurser, betingelser for modtagelse af tilskud, herunder regler om indgivelse af ansøgninger om tilskud, tilskuddets omfang og udbetaling, herunder faste satser per dag, og regler i almindelighed om kursusvirksomhed."

6 2 Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 2008 Hans Enoksen / Siverth K. Heilmann Forslag til 1. behandling Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget) Ændringsforslag til 3. Behandling (vedtaget) Ændringsforslag til 3. Behandling (vedtaget)

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere