" 21. maj 2010 Stine Whitehouse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "" 21. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09"

Transkript

1 Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri! " 21. maj 2010 Stine Whitehouse Referat af møde med det psykologfaglige uddannelsesråd i Børne- og Ungdomspsykiatri den 20. maj 2010, kl Mødet blev afholdt ved Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Deltagere: Psykologfaglig ledende koordinator Annette Anberg, Region Sjælland, ledende psykolog Jack Byman, Region Hovedstaden, psykologfaglig koordinator Gunvor Brandt, Region Midtjylland, Konst. Ledende psykolog Ditte Lammers Vernal, Region Nordjylland, psykolog Karen Holst, Region Syddanmark, ledende psykolog Dennis Lind, Dansk Psykolog Forening, Psykolog Pusjka H.L. Cohn, Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge, fuldmægtig Stine Whitehouse,, sekretær Allis Langvad, (referent). 1. Velkomst og præsentation - Velkomst ved Stine Whitehouse - Præsentationsrunde af rådets medlemmer - Præsentation af dagsorden Medlemmerne ønskede at få drøftet kurser til psykologerne samt en beskrivelse af specialpsykologens kompetencer. Der var enighed om, at kurser vil være et centralt punkt på dagsordnen ved kommende møde den 19. august Baggrund og motivation for igangsætning af den ny uddannelse Oplæg af Psykiatridirektør Anne Jastrup (Region Midtjylland) Anne Jastrup gennemgik opstart af projektet. Der blev stillet spørgsmål til Anne Jastrup om økonomien. Man er bekymret for økonomien og beder om tydeliggørelse af, hvilke beløb der er til rådighed. Anne Jastrup lovede at viderebringe bekymringen til psykiatridirektørforum. Det vil blive synliggjort, hvor mange midler, der er til rådighed til specialpsykologerne. Kurserne arrangeres i et samarbejde mellem sekretariatet og Børne- og Ungdomspsykiatrien, Risskov. Kurserne forsøges samlet i Odense. Det blev nævnt, at det er problematisk at psykologerne hører under socialministeriet og ikke som den øvrige del af psykiatrien, som hører under Sundhedsministeriet. Dels kan det skabe barrierer, dels er man ikke underkastet den samme lovgivning. Anne Jastrups oplæg vedlægges referatet.

2 Oplæg (Dansk Psykolog Forening) Annette Anbert gav et historisk rids over opstart og tilblivelse af specialpsykologuddannelsen samt baggrunden for uddannelsen. Specialpsykologuddannelsen ses som en kvalitetssikring af psykologernes arbejde i psykiatrien. Uddannelsen skal blandt andet sikre en ensartethed af kompetencerne på landsplan samt give mulighed for at opnå faglig ekspertise hurtigt, hvilket mest af alt er både nødvendigt og til glæde for de børn/unge og deres familier, der i en periode af deres liv, hvor hjælp til afklaring af alvorlige og omfattende problemer bliver afhængige af høj faglig psykolog ekspertise i børne- og ungdomspsykiatrien. - Hvordan arbejder psykologerne i regionerne, hvordan har arbejdet indtil videre været. I Region Hovedstaden er børne- og ungepsykiatrien opdelt i 3 BU centre med hver deres ledende psykolog: Glostrup, Hillerød og Bispebjerg. Man har nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med at udarbejde en opgavebeskrivelse for de kommende specialpsykologer, hvor man bl.a. vil beskrive kompetencefordelingen i forhold til andre specialister og læger. Det er opfattelsen, at opgavebeskrivelsen for specialpsykologer vil omfatte flere og nye opgaver end aktuelt udføres af psykologer ansat i B&U psykiatrien. Der er hos psykologerne generelt stor interesse for uddannelsen, men fra lægeside en vis skepsis over for den, særligt mht. at specialpsykologer er tænkt tillagt en række nye centrale kompetencer. Der er ansat ca. 75 psykologer i B&U psykiatrien. I Børne- & Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland har der været opbakning til den nye videreuddannelse. Cheflægen har været med til at lave uddannelsen og er meget positiv. Der er nedsat et råd, men der har ikke været afholdt møde. Børne- og ungepsykiatrien er placeret i Aalborg. Der er ansat psykologer. I Region Midtjylland er der tale om ét børne- og ungdomspsykiatrisk center (BUC Midt) med adresser på 3 matrikler nemlig Risskov, Herning og Viborg. I alt er der pt. 73 psykologer ansat i BUC. På de enkelte afsnit er der ansat i alt 10 psykologfaglige koordinator, som samarbejder med den ledende psykolog. Stillingen som ledende psykolog er aktuelt i opslag og forventes besat hen over sommeren, og det er tanken at den ledende psykolog skal være medlem af uddannelsesrådet. I Region Syddanmark er der 4 centre; Odense, Kolding, Esbjerg og Augustenborg. Der er ingen ledende psykolog undtagen i Odense. Karen Holst er fra anden side blevet orienteret om, at der er forskellige holdninger til uddannelsen blandt centrene. Der er inden for B&U ansat 57 psykologer. I Region Sjælland er børne- og ungepsykiatrien opdelt på tre geografier (tre centre): Roskilde, Holbæk og Næstved, med i alt 9 afsnit, henholdsvis ungedøgnungeambulatorier og børneambulatorier. Der findes pt. 2 sengepladser til børn, inkluderet i et af de ungdomspsykiatriske afsnit. Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling ledes at et ledelsesteam bestående af: ledende overlæge, ledende oversygeplejerske, lægefaglig ledende koordinator og psykologfaglig

3 ledende koordinator. Sidstnævnte er Annette A., der på denne måde også er medansvarlig for den samlede drift. Der er ansat lige godt 30 psykologer i regionens børne- og ungdomspsykiatri. Det er Annettes oplevelse at denne ledelsesstruktur er konstruktiv understøttende for regionens samlede børne- og ungdomspsykiatriske virke. 3. Uddannelsens opbygning og organisering - Oplæg af Stine Whitehouse, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen Stine Whitehouse gennemgik uddannelsens opbygning og organisering. Oplægget vedlægges referatet. 4. Frokost Det blev drøftet hvorvidt man skal være specialpsykolog for at være uddannelsesansvarlig psykolog. Det kan efterfølgende oplyses, at det er et krav, at man på sigt skal være specialpsykolog for at varetage opgaven som uddannelsesansvarlig. Dog er der mulighed for at dispensere herfor i en startperiode dette med henblik på, at sikre, at de svagest bemandede regioner (Sjælland og Nordjylland) også kommer i gang. Men der bliver tale om en konkret faglig vurdering fra uddannelsesrådet, og det vil være væsentligt, at man forpligter sig på at opnå anerkendelse som specialpsykolog inden for en kortere årrække. Endvidere formentlig at der også er opbakning fra speciallæge, der vil deltage i uddannelsesansvaret. Der er nedsat et kontaktpersonråd bestående af en kontaktperson fra hver af de fem regioner. Sekretariatet blev bedt om at undersøge, hvilke opgaver kontaktpersonerne varetager. Det kan efterfølgende oplyses, at der ikke er vedtaget et egentlig kommissorium for kontaktpersonerne. Kontaktpersonernes opgaver består hovedsageligt i at sikre fremdrift i de enkelte regioner, herunder sikre drøftelse af økonomi og organisering. Formålet med kontaktpersonordningen er desuden at øge bevågenhed om uddannelsen fra forvaltningernes side. Liste over kontaktpersonerne vedlægges sammen med referat fra første møde afholdt med kontaktpersonerne. 5. Valg af formand for Det psykologfaglige uddannelsesråd i Børne- og Ungdomspsykiatri På rådets første møde skal der vælges en formand. Formandens opgave er blandt andet at sikre løbende psykologfaglig bistand til sekretariatet i enkeltsager samt ved fastlæggelse af dagsorden m.v. Formanden skal varetager rådgivning af sekretariatet mellem møderne i uddannelsesrådet. Formanden deltager desuden i møder i Det Nationale Råd for Specialpsykologuddannelsen. Uddannelsesrådet udpeger selv deres formand, blandt de af regionen udpegede medlemmer. Formanden for det psykologfaglige uddannelsesråd honoreres og/eller frikøbes svarende til ordningen for postgraduate kliniske lektorer/fmd. for uddannelsesråd i den lægelige videreuddannelse. Honoreringen er kr. årligt samt et frikøb fra ansættende afdeling på kr. årligt. Beløbet til frikøb udbetales til den ansættende afdeling, og dækker også udgifter til transport, kontorhold etc., som afholdes af arbejdspladsen.

4 Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen opfordrer alle regionsudpegede medlemmer til på forhånd at tage stilling til, om de ønsker at gøre kandidatur til formandsposten og evt. afklare dette med den lokale psykiatriledelse. Gunvor Brandt blev valgt under forudsætning af, at ledelsen i Risskov godkender dette. Gunvor Brandt har efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt for hende at være formand for rådet. Annette Anbert har i stedet meddelt, at hun har mulighed for at være formand for rådet. Da rådet ikke har haft indsigelser imod dette er Annette således formand for rådet. 6. Meritordningen, regelsæt og ansøgninger 6.A Orientering omkring regelsættet for meritordningen, antallet af meritansøgninger og fordeling af ansøgere på tværs af regionerne. Efter sekretariatets gennemgang af listerne over ansøgere indstillede sekretariatet, at følgende ansøgere flyttes fra gruppe 1 til gruppe 2: Nr. 3 Iben Theilgaard Nr. 4 Hanne Yttin Efter sekretariatets gennemgang af listerne over ansøgere indstillede sekretariatet, at følgende ansøgere flyttes fra gruppe 2 til gruppe 1: Nr. 26 Birte Lausch Nr. 52 Ellen Stenderup Dette godkendte rådet. Der var inden mødet indkommet ønske fra Region Hovedstaden om, at følgende ansøgere skulle behandles forlods sammen med gruppe 1 ansøgerne: Nr. 27 Tinna Wisborg Bach Nr. 31 Margit Koudal Nielsen Nr. 55 Susanne Lassen Landorph Dette godkendte rådet. Der var tillige indkommet ønske fra Region Nordjylland om, at følgende ansøgere skulle behandles forlods sammen med gruppe 1 ansøgerne: Nr. 37 Ane Hedager Mortensen Nr. 38 Tove Klausen Nr. 42 Susanne Hjort Søgaard. Dette godkendte rådet.

5 Reviderede lister med gruppe 1, 2 og 3 samt oversigt over gruppe 2 ansøgere, der skal behandles forlods vedlægges referatet. 6.B På grund af et overvældende stort antal meritansøgninger vurderer sekretariatet, at det ikke er muligt at gennemgå alle ansøgningerne på mødet den 20. maj. Sekretariatet anbefaler, at uddannelsesrådet, på mødet den 20. maj, koncentrerer sig om rådte ansøgere, herunder alle ansøgere i gruppe 1. Sekretariatet ønsker at rådet tager stilling til hvordan de to resterende grupper af meritansøgere skal håndteres. Eksempelvis: - Om rådet ønsker at oprette et underråd, der inden næste møde i august har foretaget en meritvurdering af de resterende ansøgere - Om rådet ønsker at formanden for det psykologfaglige uddannelsesråd alene varetager meritvurderingerne - Om rådet ønsker at dele ansøgningerne op imellem sig. Hvis rådet ønsker denne håndteringsmodel anbefaler sekretariatet at alle ansøgninger vurderes af mindst 2 rådsmedlemmer Sekretariatet anbefaler, at uanset rådets valg af håndteringsmodel for de resterende meritansøgninger, skal rådet ved næste møde i august være i stand til at fremlægge en færdig indstilling vedr. hver enkelt ansøgers meritansøgning. Der var enighed om, at man for at undgå habilitetsproblemer skal oplyse, hvilke ansøgere man kender, og dermed ikke kan vurdere. Rådets medlemmer fik på mødet lejlighed til at udfylde en liste over, hvilke ansøgere i gruppe 2 det enkelte medlem ikke kan vurdere pga. kendskab til ansøgeren. Det blev besluttet at gruppe 2 og gruppe 3 ansøgere vurderes af hele rådet, således at ansøgningerne opdeles mellem rådets medlemmer, og hver ansøgning bliver vurderet af to medlemmer med skiftende makkere. Det blev besluttet, at tvivlsspørgsmål rundsendes til alle medlemmer. Man besluttede følgende tidsplan for vurdering af ansøgningerne i gruppe 2 og 3: Sekretariatet udsender en cd med gruppe 2 ansøgere og en cd med gruppe 3 ansøgere til samtlige medlemmer af rådet senest den 4. juni. Medlemmerne skal gøre følgende: - Screene ansøgningerne for manglende dokumentation - kontrollere hvilke kurser der mangler - kontrollere hvilke bilag der mangler Det blev aftalt at sekretariatet laver en liste over hvem, der skal vurdere de enkelte ansøgere i gruppe 2, se liste over ansøgere, hvor sidste kolonne angiver, hvem der skal behandle sagen. For så vidt angår gruppe 3 blev der på mødet ikke udfyldt liste over eventuelle habilitetsproblemer. Rådet bedes derfor aftale indbyrdes, hvem der vurdere hvilke ansøgere i gruppe 3. Sekretariatet skal have besked fra Rådet om, hvilken supplerende dokumentation der skal

6 indhentes senest den 11. juni. Den 16. juni skrives ud til ansøgerne om manglende dokumentation samt om hvornår de kan forvente, at få endelig svar på deres meritansøgning (starten af september). Ansøgerne får en frist på 5 dage til at indsende dokumentation, dvs. senest den 24. juni. Den 25. juni sender sekretariatet supplerende dokumentation til rådet. Det blev endvidere besluttet, at Rådet mødes den 1. juli 2010 fra kl i Vejle eller Middelfart med henblik på at aftale nærmere kriterier for vurderingerne. Sekretariatet laver et udkast til brev til ansøgerne, som rådet skal godkende. Det blev besluttet, at der på sigt skal laves en hvidbog. Gunvor vil stå for dette. 6. C Drøftelse af, om rådet ønsker at supplere de eksisterende meritregler med et mindstekrav om eksempelvis x antal års erhvervserfaring for at søge om merit i gruppe 3 Punktet udsættes til mødet den 1. juli D Sagsbehandling af rådte ansøgere, herunder alle ansøgere i gruppe 1. (se vedlagte ansøgerliste og cd med ind scannede ansøgninger) Alle i gruppe 1 godkendes med 2 specialistuddannelser og 8 års ansættelse i Børne- og Ungdomspsykiatri. Der var enighed om, at der i godkendelsesbrevet skal stå, at der vil blive udbudt lederkurser. Danske Regioner skal afklare, hvorvidt der er krav om deltagelse i lederkurser eller om lederkurser blot skal udbydes. Det kan efterfølgende oplyses, at lederkurser ikke er tænkt som et krav for merit. Ansøgerne skal således blot gøres opmærksomme på, at der vil blive udbudt lederkurser. Følgende ansøgere blev godkendt på mødet: Nr. 1 Pusjka Helene Cohn Nr. 2 Jack Byman Nr. 5 Pierre Topaz (under forudsætning af en underskrift på ansøgning, indsendt autorisation samt kursusbevis for specialistuddannelserne) Nr. 6 Dorte Damm Nr. 7 Marianne Esdahl Nr. 8 Karin Christensen Nr. 9 Annette Anbert Nr. 10 Asta Nielsen Nr. 11 Karen Holst Nr. 12 Gunvor Brandt Nr. 13 Trine Vestergaard Rådet drøftede hvorvidt ansøger nr. 26 Birte Lausch, ansat på Ungdomshjemmet

7 Holmstrupgård, kan godkendes med den nævnte ansættelse. Rådet ønskede at indbringe spørgsmålet om vurdering af ansættelse på socialinstitutioner for Det Nationale Råd. Sekretariatet kan efterfølgende oplyse, at man ikke mener, at spørgsmålet er egnet til drøftelse i Det Nationale Råd, der med sin sammensætning ikke er beregnet på at gå ind i faglige diskussioner, men udelukkende i organisatoriske. Rådet bør foretage en faglig vurdering af værdien af en sådan ansættelse, som eventuelt vil kunne tælle med en given brøkdel i forhold andre ansættelser. Rådet har endvidere mulighed for at øge dokumentationskravet for supervision og patientgrundlag ved ansættelser på socialinstitutioner. Ansøgninger nr. 26, 27, 31, 37, 38, 42, 52 og 55 blev udleveret til rådet. Ansøgningerne vil blive gennemgået individuelt af rådsmedlemmerne. Formanden melder tilbage til sekretariatet på mail Det kan nu oplyses, at Sundhedsstyrelsen for nylig har udsendt udkast til bekendtgørelse for uddannelsen. Bekendtgørelsen indeholder en række ting, der er uacceptable for regionerne, blandt andet ændrede kriterier for godkendelse af gruppe 1. Endelig afgørelse for gruppe 1 ansøgere er derfor nødt til at afvente afklaring omkring, hvorledes bekendtgørelsen kommer til at se ud i endelig form. Der er indkaldt til møde herom i Sundhedsstyrelsen den 9. juni Rådet vil blive orienteret om status så snart der er afklaring herom. 6.E Drøftelse og stillingstagen til hvordan meritordningen skal varetages i fremtiden. Sekretariatet ønsker at rådet tager stilling til hvordan meritordningen skal varetages i fremtiden. Eksempelvis: - Om rådet ønsker at der skal være mulighed for at søge om merit eksempelvis hvert halve eller hele år, efter en fastsat ansøgningsfrist - Om rådet ønsker, at der skal være mulighed for at psykologerne kan ansøge om merit løbende uden fastsatte ansøgningsfrister - Om rådet ønsker at oprette et underråd, der fremover foretager meritvurderingerne på vegne af rådet. - Om rådet ønsker at formanden for det psykologfaglige uddannelsesråd alene varetager meritvurderingerne i fremtiden - Om sekretariatet på vegne af rådet femover skal varetage ansøgninger om merit for ansøgere i gruppe 1, og videresende ansøgninger under gruppe 2 og 3 til et underråd eller formanden Punktet drøftes på kommende møde den 19. august Der blev stillet forslag om, at der kan ansøges løbende, men dette blev ikke drøftet yderligere. 7. Kommende møder Næstkommende møde i uddannelsesrådet er den 19. august Mødet forventes afholdt i Vejle. - Primær dagsorden er opsamling af de to resterende grupper af meritansøgninger, samt orientering og drøftelse af kursusprogrammet for

8 8. Evt. meritordningen. - Uddannelsesafdelingen i Risskov inviteres til at komme med en status omkring udviklingen af kurser og præsentation af enkelte kursers indhold og opbygning. Rådsmedlemmerne var enige om, at fremtidige kurser skal behandles på dette møde. Sekretariatet forslår endnu et møde i slutningen af september Sekretariatet forslår følgende mulige datoer til et heldagsmøde: 21., 22. eller 24. september. - Primær dagsorden er godkendelse af uddannelsessteder og eventuelt godkendelse af uddannelsesforløb Der var enighed om at afholde møde den 22. september 2010 fra kl , mødested blev ikke aftalt. Endvidere blev der aftalt møde den 1. juli 2010 kl i Vejle, se ovenfor under punkt 6B. Intet. Vedlagt: - Adresseliste over rådsmedlemmerne - Adresseliste over kontaktpersonerne - Referat fra kontaktpersonernes første møde den 11. maj Referat fra møde den 27. maj 2010 i det psykologfaglige uddannelsesråd for Psykiatri (voksenområdet) - Anne Jastrups oplæg - Stine Whitehouse s oplæg - Ny liste over gruppe 1, 2 og 3, herunder med angivelse af hvem der behandler de enkelte ansøgninger Viborg, den 3. juni 2010 Allis Langvad Referent

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING 24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG FORENING GENERALFORSAMLING 2012 Udgivelse: 24. februar 2012 Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S SIDE 2 Generalforsamling

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2013 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 2a. Antal sager... 7 2b. Sagernes fordeling på de enkelte regioner... 8 2c. Sagernes

Læs mere

Psykologers beskæftigelse 2010

Psykologers beskæftigelse 2010 Psykologers beskæftigelse 2010 En undersøgelse af tendenser og udvikling blandt psykologer på arbejdsmarkedet Stud.psych. Tobias Haastrup Holst & Cand.oecon. Niels Kjeldsen, konsulent i Dansk Psykolog

Læs mere

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tlf.

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 29. oktober 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere