HVOR SKAL VI HEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?"

Transkript

1 STRATEGI

2 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus er primo 2013 flyttet til nye og forbedrede lokaler i MarselisborgCentret. Vi er blevet akkrediteret med bravour efter Den Danske Kvalitetsmodel og kan nu dokumentere vores arbejde og den høje kvalitet, vi leverer. Vi har afholdt en række lokale arrangementer rundt omkring i landet og gennemført større nationale og internationale konferencer. Endelig har vi været mere synlige i pressen end nogensinde før. Formålet med denne strategi er at fortsætte den positive udvikling. Strategi er en strategi for hele PTU og inkluderer derfor både medarbejdere og frivillige. Når strategien er bygget op om en række gensidigt forpligtende udsagn, er det fordi, at vi alle har ansvar for, at vores organisation og aktiviteter er i konstant udvikling. Ikke for vores egen skyld, men for hele tiden at kunne forbedre hjælpen til de mennesker, som lever med alvorlige skader efter ulykke eller sygdom.

3 STRATEGIENS FUNDAMENT Strategien bygger på vores mission og kernekompetencer. Vores mission er det, vi stræber imod og bidrager med i en overordnet samfundsmæssig kontekst. Vores kernekompetencer er det, der kendetegner PTU som en samlet helhed og forener os i vores daglige arbejde som medarbejdere og frivillige. VORES MISSION PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. VORES KERNEKOMPETENCER Erfaring PTU har rødder helt tilbage til Vi har derfor en årelang erfaring med at hjælpe mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom og har opbygget en meget stor viden om bevægelseshandicappedes forhold i det danske samfund. Engagement Vores engagement bunder i et grundlæggende ønske om, at alle mennesker uanset funktionsniveau skal have mulighed for at leve et godt liv med lige adgang til alle dele af samfundslivet. Fokusset og drivkraften i vores arbejde, som både medarbejdere og frivillige, er viljen til at gøre en positiv forskel for det enkelte menneske. Arbejdet foregår altid i respekt for og i øjenhøjde med vores medlemmer, patienter og kunder. Professionalisme Vi er en organisation, hvor professionalisme, ansvarlighed og troværdighed er i højsædet. Både som medarbejdere og frivillige arbejder vi hele tiden på at udvikle vores organisation og aktiviteter kvantitativt såvel som kvalitativt. Tværfaglighed Vores arbejde er funderet i en helhedsorienteret tilgang, hvor vi arbejder koordineret og tværfagligt for at opnå det bedste resultat for vores medlemmer, patienter og kunder. Vores medarbejdere er alle specialiseret på et højt niveau inden for forskellige fagområder, og vores frivillige repræsenterer en bred vifte af kompetencer og erfaringer. Rådgivning I PTU har vi mange års erfaring i at hjælpe og rådgive mennesker, således at de kommer bedst muligt videre i livet efter en ulykke. Dette være sig inden for specialiserede områder såsom rådgivning om bilvalg og køretest, rehabilitering og job- og uddannelsesmuligheder, men også den rådgivning, som mange af PTU s frivillige, der selv har været udsat for ulykke eller sygdom, hver dag yder.

4 VORES STRATEGI Mens vores kernekompetencer og mission skal ses som henholdsvis grundlaget for vores arbejde og det overordnede formål med selvsamme, er strategien rettet imod en række konkrete områder, som kræver særligt fokus i de kommende år. Følgende fokusområder er fastlagt for : KOMMUNIKATION MÅLRETTET UDVIKLING TVÆRFAGLIGHED KVALITET FUNDRAISING Under hvert fokusområde er opstillet en række fælles målsætninger, som både med arbejdere og frivillige i organisationen skal have fokus på i den treårige strategi periode.

5 PTU STRATEGI 2013 KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION Vi vil opprioritere arbejdet med at udbrede kendskabet til PTU, så synligheden af vores arbejde øges. I en organisation med mange aktiviteter og stigende ambitioner er det nødvendigt med en effektiv kommunikation både internt og eksternt. I de kommende år vil vi sætte særligt fokus på følgende: Mange flere skal kende PTU! Vores arbejde berettiger til et langt større kendskab i den brede befolkning, end tilfældet er i dag. En højere kendskabsgrad er en forudsætning for, at mennesker, som har været ude for en ulykke eller sygdom, ved at de kan henvende sig hos os og få den rette hjælp. Dette gælder i særlig grad også for deres pårørende. I vil vi opprioritere arbejdet med at udbrede kendskabet til PTU, så synligheden af vores arbejde øges. Vi vil fortælle vores interessenter om PTU s arbejde! Det er altafgørende, at potentielle samarbejdspartnere så som kommuner, forsikringsselskaber, hospitaler og private virksomheder ved, hvad vi står for, og hvad vi kan tilbyde. I den kommende strategiperiode skal der derfor arbejdes på at kortlægge, hvilke interessenter PTU særligt skal synliggøres i forhold til, og hvilke kommunikative tiltag der skal iværksættes i den forbindelse. Vi vil påvirke det politiske system! Hvis vi skal gøre en forskel, kræver det, at vi er til stede netop der, hvor beslutningerne træffes nemlig i det politiske system. Vi vil derfor i den kommende strategi periode arbejde for at blive mere synlige i den politiske debat og gennem direkte dialog med politikere og embedsmænd sætte fokus på de problemstillinger, som vores målgrupper står overfor. Vi vil særligt arbejde for et øget fokus på post polio i sundhedssystemet, anerkendelse af piskesmæld i sundhedssystemet og at få sat fokus på ulykkesramtes behov i tiden efter en ulykke. Vi vil tale det samme sprog! For at styrke det interne og eksterne samarbejde er det vigtigt, at vi taler det samme sprog. Dette betyder bl.a., at vi har de samme definitioner og klassifikationssystemer af begreber så som funktionsnedsættelse, rehabilitering og tværfaglighed overalt i organisationen. Vi skal også arbejde med målrettet kommunikation gennem udarbejdelse og revidering af skriftligt materiale samt målrettet distribution her af. Vi vil være synlige online! En væsentlig del af en effektiv ekstern kommunikation er, at vi er synlige. Her er netmediet en central platform. Vi vil derfor i perioden have fokus på løbende at udvikle og opdatere vores hjemmeside, som er den væsentligste eksterne kommunikationskanal og vores ansigt udadtil. Derudover skal vi i højere grad benytte sociale medier som Facebook, hvor der kan skabes direkte kontakt til medlemmer og andre interessenter. Vi vil styrke vores interne vidensdeling! Den store udvikling, PTU har gennemgået, stiller krav om, at vi optimerer den interne vidensdeling i organisationen. Det betyder, at der i den kommende strategiperiode skal være fokus på, hvordan viden mest optimalt spredes i organisationen, således at alle medarbejdere og frivillige til enhver tid er opdaterede med informationer om beslutninger og aktiviteter. Vigtige redskaber er i denne sammenhæng Sharepoint for medarbejdere og nyhedsbreve for frivillige. Det er ligeledes væsentligt at se på andre kommunikationskanaler i form af eksempelvis fælles informations møder.

6 PTU STRATEGI 2013 MÅLRETTET UDVIKLING MÅLRETTET UDVIKLING Vi skal i perioden blive bedre til at spørge hinanden, om vi kan gøre tingene på en ny og bedre måde. Vi er en organisation i udvikling. Men udviklingen skal ikke være vilkårlig alt efter, hvor vinden blæser os hen. Den skal derimod være målrettet, således at vi bevæger os derhen, hvor vi ønsker at være. Derfor vil vi de kommende år prioritere en klar og målrettet udvikling i alle vores aktiviteter. Vi vil særligt sætte fokus på følgende områder: Vi vil have fokus på brugerinddragelse! Vi skal blive bedre til at inddrage brugerperspektivet i forhold til bl.a. udvikling og evaluering af vores tilbud, projekter i PTU. Vi skal udarbejde en struktur for systematisk inddragelse af vores brugere, herunder både medlemmer, patienter, frivillige, eksterne samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi vil have fokus på forskningsprojekter! Vi vil blive bedre til at dokumentere vores viden gennem en mere systematisk registrering af data, således at der kan findes evidens for, hvilken effekt vores aktiviteter har for vores målgrupper. Derudover vil vi også være med til at udvikle ny viden gennem interne forskningsprojekter og i samarbejde med relevante vidensinstitutioner både nationalt og internationalt. Derfor vil vi i perioden have fokus på både at dokumentere vores viden og igangsætte relevante forskningsprojekter inden for PTU s fagområder. Vi vil være en grøn organisation! Der er gode muligheder for optimering af energiforbruget i vores bygninger i både Århus og København. Dette til gavn for både miljø og økonomi. I perioden skal der derfor arbejdes på at kortlægge energirøvere og komme med forslag til energioptimeringstiltag. Derudover vil vi have fokus på at skabe synlighed og bevidsthed blandt medarbejderne, patienter og medlemmer om energiforbruget. Vi vil benytte nye digitale løsninger! En forsat positiv udvikling kræver, at vi konstant er opmærksomme på at forny os og gøre vores arbejde på den mest effektive måde både som medarbejdere og frivillige. I den kommende strategiperiode vil vi derfor arbejde for, at vi i langt højere grad end tidligere gør brug af digitale løsninger til at lette det daglige arbejde. Dette betyder blandt andet, at vi i videst muligt omfang vil afskaffe brugen af papirblanketter og brevpost. Vores midler skal ikke bruges på porto og papirflytteri, når der findes digitale løsninger, der kan klare opgaverne mere effektivt. Derudover vil vi se på, hvordan ny it og velfærdsteknologi kan udnyttes mere intensivt i det daglige arbejde med medlemmer, patienter og kunder. Vi vil indgå eksterne samarbejder! Der findes en række interessenter, der ligesom PTU har fokus på mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Det være sig kommuner, forsikringsselskaber og andre handicaporganisationer. I skal vi arbejde for at fremme partnerskaber med disse interessenter efter devisen sammen når vi længere. Derved opnås større politisk gennemslagskraft. Vi vil være bevidste om vores prioriteringer! En målrettet udvikling kræver, at der må prioriteres. Det betyder, at ikke alle idéer kan og skal sættes i søen som nye aktiviteter og projekter. Derfor skal der i den kommende strategiperiode foregå en klar og strategisk ledelsesmæssig prioritering af, hvilke projekter og målgrupper vi skal satse på i de kommende år. En skarp prioritering betyder også, at det kan blive nødvendigt at afvikle aktiviteter og projekter, som ikke længere er relevante eller skaber resultater og i stedet udvikle nye aktiviteter. Denne prioritering er det ledelsens opgave at synliggøre i alle dele af organisationen.

7 PTU STRATEGI 2013 TVÆRFAGLIGHED De mange forskellige fagligheder og kompetencer, der er til stede blandt PTU s medarbejdere og frivillige, skal udnyttes. Derfor vil vi i perioden arbejde for at få fokus på samarbejde og tværfaglighed i alle aktiviteter i organisationen. TVÆRFAGLIGHED Selvom tværfaglighed er en af vores kernekompetencer i PTU, skal vi fastholde et konstant fokus på en optimal koordinering af indsatsen over for vores medlemmer, patienter og kunder. Derfor vil vi i strategiperioden stille skarpt på følgende områder: Vi vil samarbejde på tværs! De mange forskellige kompetencer, der er til stede blandt PTU s medarbejdere og frivillige, skal udnyttes. Derfor vil vi i perioden arbejde for at få fokus på tværfaglighed i alle aktiviteter i organisationen. Vi vil med andre ord skabe et rum for, at både medarbejdere og frivillige mødes på tværs af PTU med det formål at idéudvikle uden for de vante rammer. Vi vil turde være innovative! For at sikre en positiv udvikling skal vi turde tænke ud af boksen og gøre tingene på en ny og anderledes måde. Det betyder, at der på alle niveauer i organisationen er brug for et kritisk blik på egne arbejdsprocesser og aktiviteter. Vi skal i perioden blive bedre til at spørge hinanden, om vi kan gøre tingene på en ny og bedre måde. Dette gælder eksempelvis mødekultur og arbejdsgange. Vi vil skabe en læringskultur! Der bliver i PTU lagt vægt på, at medarbejderne og de frivillige konstant bliver dygtigere og tilegner sig ny viden. Derfor er der sat væsentlige midler af til efteruddannelse af medarbejdere og kurser for frivillige. Der er dog ingen formaliserede retningslinjer for, hvordan den viden, man erhverver sig gennem kursus eller uddannelse, mest optimalt spredes i organisationen. Vi vil derfor arbejde med at skabe større vidensdeling både individuelt og i fællesskab. Det kunne eksempelvis være gennem sidemandsoplæring, mentorordninger, projektarbejde på tværs af fag områder eller faglig sparring. Vi vil omgås socialt! Vi er en organisation, hvor professionalisme og faglighed er i højsædet. Det er dog vigtigt, at vi ikke kun ses i faglige sammenhænge, men også i sociale. Dette skyldes, at sociale aktiviteter skaber trivsel og ikke mindst netværk, som kan være med til at forbedre alles hverdag. Derfor skal der i den kommende strategiperiode være fokus på at arrangere en række aktiviteter for medarbejdere og frivillige, og som kan være med til at styrke det sociale sammenhold på tværs af organisationen.

8 PTU STRATEGI 2013 KVALITET KVALITET Det er vigtigt for os, at vores medlemmer, patienter og kunder er tilfredse med den service, som de modtager hos os. Derfor vil vi i arbejde systematisk med tilfredshedsmålinger. PTU er en organisation, hvor kvalitet er i højsædet. Det gør sig gældende i det daglige arbejde med patienter, medlemmer og kunder, men i høj grad også i forhold til kvaliteten for den enkelte medarbejder eller frivillige i dennes hverdag. Vi har derfor fastsat følgende mål på kvalitetsområdet: Vi vil måle tilfredshed! Det er vigtigt for os, at vores medlemmer, patienter, frivillige og kunder er tilfredse med den behandling og service, som de modtager hos os. Derfor vil vi i perioden arbejde mere systematisk med tilfredshedsmålinger. I forhold til vores patienter i rehabiliteringscentret vil vores egen tilfredshedsmåling være et supplement til den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser også kaldet LUP der hvert år gennemføres hos alle offentlige og private sygehuse. Vi vil arbejde med at måle livskvalitet! Det er væsentligt, at vi kan dokumentere kvaliteten af vores arbejde. Der er dog nogle områder, hvor det er sværere end andre. Dette gælder blandt andet målingen af den øgede livskvalitet, som vores arbejde giver den enkelte. I vores daglige arbejde ser vi hver dag, at det lykkes. Vi vil i den kommende strategiperiode arbejde på at få dokumenteret dette ved at arbejde med metoder, som kan måle livskvalitet. Vi vil have fokus på kompetenceafklaring og -udvikling! PTU som arbejdsplads rummer mange forskellige medarbejderkompetencer. Det er en vigtig forudsætning for, at vi kan sikre den høje kvalitet og faglighed i det daglige arbejde, at medarbejderne konstant kompetenceudvikles. En væsentlig ledelsesmæssig opgave i perioden er derfor at arbejde systematisk med kompetenceafdækning og -udvikling, således at vi sikrer, at alle kompetencer udnyttes de rigtige steder i organisationen. Ved at afklare de tilstedeværende kompetencer sikres det, at der er en sammenhæng mellem medarbejderens individuelle kompetenceudviklingsplaner og organisationens overordnede målsætninger. Vi vil arbejde systematisk med akkrediteringsretningslinjerne! PTU s RehabiliteringsCenter blev i 2012 akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Vi kan altså nu dokumentere, at vi lever op til de nationale krav for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. PTU skal også fremover kunne dokumentere, at vi lever op til disse krav gennem et omfattende system af procedurer og standarder inden for alle områder. Vi skal derfor i den kommende strategiperiode arbejde for, at alle medarbejdere kan demonstrere, at de kender og bruger de relevante retningslinjer, og PTU skal løbende føre tilsyn med kvaliteten af behandlingerne. Dette sker blandt andet gennem systematisk kvalitetsarbejde og -udvikling i form af sikkerheds- og kvalitetsmålinger. Vi vil arbejde for et godt arbejdsmiljø! Forudsætningen for at medlemmer og patienter får en god behandling og god service er, at medarbejderne og frivillige også trives. Vi vil derfor i perioden sætte fokus på det gode arbejdsmiljø, blandt andet gennem arbejdspladsvurderinger (APV), styrkelse af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget og tilfredshedsmålinger blandt de frivillige.

9 PTU STRATEGI 2013 FUNDRAISING PTU har potentiale til at mangedoble antallet af medlemmer, og derfor vil vi i målrette indsatsen for at øge tilgangen af nye medlemmer. FUNDRAISING Vores arbejde for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom, kræver mange midler. Derfor er det vigtigt med et konstant fokus på at sikre et sundt og bæredygtigt fundament for vores fortsatte udvikling og vækst. I perioden vil vi have følgende fokusområder for vores fundraising: Vi vil styrke samarbejdet med private virksomheder! Private virksomheder ønsker i stigende grad at tage et socialt ansvar. Mange større virksomheder deltager derfor i en række aktiviteter og samarbejder med organisationer og virksomheder, som bidrager til en positiv udvikling i samfundet. I den kommende strategiperiode skal vi derfor have fokus på at afsøge mulighederne for partnerskaber eller andre former for virksomhedssamarbejder. Vi vil have fokus på nye indtjeningskilder! I PTU ønsker vi en væsentlig spredning af indtægtskilder for at blive mindre sårbare over for eventuelle fald i en given indtægt. Derfor vil vi i perioden have fokus på nye måder at tjene penge på, som eksempelvis events, arrangementer, pakkeløsninger i samarbejde med forsikringsselskaber, kommuner eller andre. Vi vil idéudvikle sammen! Vi er en stor organisation, hvor der er mange hoveder til at tænke idéer til nye projekter og fundraisingindsatser. Det skal vi udnytte. I vil vi derfor oprette en idébank på Sharepoint, hvor alle medarbejdere har mulighed for at dele kreative og innovative ideer. Her vil også ligge en oversigt over igangværende projekter, en liste over hvilke projekter, der allerede er søgt midler til og hvilke ansøgninger, der er blevet imødekommet. Vi vil have flere medlemmer i foreningen! Jo flere medlemmer vi har, jo større kendskabsgrad og gennemslagskraft har vi over for politikere og andre beslutningstagere. Derfor er det vigtigt med et konstant fokus på medlemshvervning. PTU har potentiale til at mangedoble antallet af medlemmer, og derfor vil vi i i den kommende strategiperiode målrette indsatsen for at øge tilgangen af nye medlemmer. Vi vil have flere støttemedlemmer! Vi har i dag ikke mange støttemedlemmer. Når vores aktive medlemmer ikke længere har brug for vores ydelser og aktiviteter, betyder det alt for ofte et farvel til foreningen. I perioden skal vi derfor have fokus på at fastholde vores medlemmer som støttemedlemmer eller bidragydere. Derudover skal vi have fokus på at hverve andre støttemedlemmer, som har lyst til bidrage til vores gode sag.

10 HVAD GØR VI NU? Strategien kan ikke stå alene men skal i alle dele af organisationen udmøntes i konkrete aktivitetsplaner for det kommende år. På baggrund af en fælles skabelon for aktivitetsplaner skal de forskellige afdelinger og frivilliggrupper derfor udarbejde planer for, hvordan strategien konkret implementeres. Dette foregår på årlig basis. LAD OS ALLE HJÆLPE HINANDEN MED AT NÅ VORES MÅL FOR PERIO- DEN , SÅ PTU KAN FORTSÆTTE DEN GODE UDVIKLING, SOM VI HAR HAFT DE FORE- GÅENDE ÅR. Lad os alle hjælpe hinanden med at nå vores mål for perioden , så PTU kan fortsætte den gode udvikling, som vi har haft de foregående år.

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5 Strategi Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 STRATEGI 2020 MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Hvad er en mission?... 4 Hvad er en værdi?... 4 Hvad er en vision?... 4 Proces... 5 Møder med handicaporganisationerne...

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Fremtidens offentlige sektor

Fremtidens offentlige sektor Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj 2014. Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere