HVOR SKAL VI HEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?"

Transkript

1 STRATEGI

2 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus er primo 2013 flyttet til nye og forbedrede lokaler i MarselisborgCentret. Vi er blevet akkrediteret med bravour efter Den Danske Kvalitetsmodel og kan nu dokumentere vores arbejde og den høje kvalitet, vi leverer. Vi har afholdt en række lokale arrangementer rundt omkring i landet og gennemført større nationale og internationale konferencer. Endelig har vi været mere synlige i pressen end nogensinde før. Formålet med denne strategi er at fortsætte den positive udvikling. Strategi er en strategi for hele PTU og inkluderer derfor både medarbejdere og frivillige. Når strategien er bygget op om en række gensidigt forpligtende udsagn, er det fordi, at vi alle har ansvar for, at vores organisation og aktiviteter er i konstant udvikling. Ikke for vores egen skyld, men for hele tiden at kunne forbedre hjælpen til de mennesker, som lever med alvorlige skader efter ulykke eller sygdom.

3 STRATEGIENS FUNDAMENT Strategien bygger på vores mission og kernekompetencer. Vores mission er det, vi stræber imod og bidrager med i en overordnet samfundsmæssig kontekst. Vores kernekompetencer er det, der kendetegner PTU som en samlet helhed og forener os i vores daglige arbejde som medarbejdere og frivillige. VORES MISSION PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. VORES KERNEKOMPETENCER Erfaring PTU har rødder helt tilbage til Vi har derfor en årelang erfaring med at hjælpe mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom og har opbygget en meget stor viden om bevægelseshandicappedes forhold i det danske samfund. Engagement Vores engagement bunder i et grundlæggende ønske om, at alle mennesker uanset funktionsniveau skal have mulighed for at leve et godt liv med lige adgang til alle dele af samfundslivet. Fokusset og drivkraften i vores arbejde, som både medarbejdere og frivillige, er viljen til at gøre en positiv forskel for det enkelte menneske. Arbejdet foregår altid i respekt for og i øjenhøjde med vores medlemmer, patienter og kunder. Professionalisme Vi er en organisation, hvor professionalisme, ansvarlighed og troværdighed er i højsædet. Både som medarbejdere og frivillige arbejder vi hele tiden på at udvikle vores organisation og aktiviteter kvantitativt såvel som kvalitativt. Tværfaglighed Vores arbejde er funderet i en helhedsorienteret tilgang, hvor vi arbejder koordineret og tværfagligt for at opnå det bedste resultat for vores medlemmer, patienter og kunder. Vores medarbejdere er alle specialiseret på et højt niveau inden for forskellige fagområder, og vores frivillige repræsenterer en bred vifte af kompetencer og erfaringer. Rådgivning I PTU har vi mange års erfaring i at hjælpe og rådgive mennesker, således at de kommer bedst muligt videre i livet efter en ulykke. Dette være sig inden for specialiserede områder såsom rådgivning om bilvalg og køretest, rehabilitering og job- og uddannelsesmuligheder, men også den rådgivning, som mange af PTU s frivillige, der selv har været udsat for ulykke eller sygdom, hver dag yder.

4 VORES STRATEGI Mens vores kernekompetencer og mission skal ses som henholdsvis grundlaget for vores arbejde og det overordnede formål med selvsamme, er strategien rettet imod en række konkrete områder, som kræver særligt fokus i de kommende år. Følgende fokusområder er fastlagt for : KOMMUNIKATION MÅLRETTET UDVIKLING TVÆRFAGLIGHED KVALITET FUNDRAISING Under hvert fokusområde er opstillet en række fælles målsætninger, som både med arbejdere og frivillige i organisationen skal have fokus på i den treårige strategi periode.

5 PTU STRATEGI 2013 KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION Vi vil opprioritere arbejdet med at udbrede kendskabet til PTU, så synligheden af vores arbejde øges. I en organisation med mange aktiviteter og stigende ambitioner er det nødvendigt med en effektiv kommunikation både internt og eksternt. I de kommende år vil vi sætte særligt fokus på følgende: Mange flere skal kende PTU! Vores arbejde berettiger til et langt større kendskab i den brede befolkning, end tilfældet er i dag. En højere kendskabsgrad er en forudsætning for, at mennesker, som har været ude for en ulykke eller sygdom, ved at de kan henvende sig hos os og få den rette hjælp. Dette gælder i særlig grad også for deres pårørende. I vil vi opprioritere arbejdet med at udbrede kendskabet til PTU, så synligheden af vores arbejde øges. Vi vil fortælle vores interessenter om PTU s arbejde! Det er altafgørende, at potentielle samarbejdspartnere så som kommuner, forsikringsselskaber, hospitaler og private virksomheder ved, hvad vi står for, og hvad vi kan tilbyde. I den kommende strategiperiode skal der derfor arbejdes på at kortlægge, hvilke interessenter PTU særligt skal synliggøres i forhold til, og hvilke kommunikative tiltag der skal iværksættes i den forbindelse. Vi vil påvirke det politiske system! Hvis vi skal gøre en forskel, kræver det, at vi er til stede netop der, hvor beslutningerne træffes nemlig i det politiske system. Vi vil derfor i den kommende strategi periode arbejde for at blive mere synlige i den politiske debat og gennem direkte dialog med politikere og embedsmænd sætte fokus på de problemstillinger, som vores målgrupper står overfor. Vi vil særligt arbejde for et øget fokus på post polio i sundhedssystemet, anerkendelse af piskesmæld i sundhedssystemet og at få sat fokus på ulykkesramtes behov i tiden efter en ulykke. Vi vil tale det samme sprog! For at styrke det interne og eksterne samarbejde er det vigtigt, at vi taler det samme sprog. Dette betyder bl.a., at vi har de samme definitioner og klassifikationssystemer af begreber så som funktionsnedsættelse, rehabilitering og tværfaglighed overalt i organisationen. Vi skal også arbejde med målrettet kommunikation gennem udarbejdelse og revidering af skriftligt materiale samt målrettet distribution her af. Vi vil være synlige online! En væsentlig del af en effektiv ekstern kommunikation er, at vi er synlige. Her er netmediet en central platform. Vi vil derfor i perioden have fokus på løbende at udvikle og opdatere vores hjemmeside, som er den væsentligste eksterne kommunikationskanal og vores ansigt udadtil. Derudover skal vi i højere grad benytte sociale medier som Facebook, hvor der kan skabes direkte kontakt til medlemmer og andre interessenter. Vi vil styrke vores interne vidensdeling! Den store udvikling, PTU har gennemgået, stiller krav om, at vi optimerer den interne vidensdeling i organisationen. Det betyder, at der i den kommende strategiperiode skal være fokus på, hvordan viden mest optimalt spredes i organisationen, således at alle medarbejdere og frivillige til enhver tid er opdaterede med informationer om beslutninger og aktiviteter. Vigtige redskaber er i denne sammenhæng Sharepoint for medarbejdere og nyhedsbreve for frivillige. Det er ligeledes væsentligt at se på andre kommunikationskanaler i form af eksempelvis fælles informations møder.

6 PTU STRATEGI 2013 MÅLRETTET UDVIKLING MÅLRETTET UDVIKLING Vi skal i perioden blive bedre til at spørge hinanden, om vi kan gøre tingene på en ny og bedre måde. Vi er en organisation i udvikling. Men udviklingen skal ikke være vilkårlig alt efter, hvor vinden blæser os hen. Den skal derimod være målrettet, således at vi bevæger os derhen, hvor vi ønsker at være. Derfor vil vi de kommende år prioritere en klar og målrettet udvikling i alle vores aktiviteter. Vi vil særligt sætte fokus på følgende områder: Vi vil have fokus på brugerinddragelse! Vi skal blive bedre til at inddrage brugerperspektivet i forhold til bl.a. udvikling og evaluering af vores tilbud, projekter i PTU. Vi skal udarbejde en struktur for systematisk inddragelse af vores brugere, herunder både medlemmer, patienter, frivillige, eksterne samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi vil have fokus på forskningsprojekter! Vi vil blive bedre til at dokumentere vores viden gennem en mere systematisk registrering af data, således at der kan findes evidens for, hvilken effekt vores aktiviteter har for vores målgrupper. Derudover vil vi også være med til at udvikle ny viden gennem interne forskningsprojekter og i samarbejde med relevante vidensinstitutioner både nationalt og internationalt. Derfor vil vi i perioden have fokus på både at dokumentere vores viden og igangsætte relevante forskningsprojekter inden for PTU s fagområder. Vi vil være en grøn organisation! Der er gode muligheder for optimering af energiforbruget i vores bygninger i både Århus og København. Dette til gavn for både miljø og økonomi. I perioden skal der derfor arbejdes på at kortlægge energirøvere og komme med forslag til energioptimeringstiltag. Derudover vil vi have fokus på at skabe synlighed og bevidsthed blandt medarbejderne, patienter og medlemmer om energiforbruget. Vi vil benytte nye digitale løsninger! En forsat positiv udvikling kræver, at vi konstant er opmærksomme på at forny os og gøre vores arbejde på den mest effektive måde både som medarbejdere og frivillige. I den kommende strategiperiode vil vi derfor arbejde for, at vi i langt højere grad end tidligere gør brug af digitale løsninger til at lette det daglige arbejde. Dette betyder blandt andet, at vi i videst muligt omfang vil afskaffe brugen af papirblanketter og brevpost. Vores midler skal ikke bruges på porto og papirflytteri, når der findes digitale løsninger, der kan klare opgaverne mere effektivt. Derudover vil vi se på, hvordan ny it og velfærdsteknologi kan udnyttes mere intensivt i det daglige arbejde med medlemmer, patienter og kunder. Vi vil indgå eksterne samarbejder! Der findes en række interessenter, der ligesom PTU har fokus på mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Det være sig kommuner, forsikringsselskaber og andre handicaporganisationer. I skal vi arbejde for at fremme partnerskaber med disse interessenter efter devisen sammen når vi længere. Derved opnås større politisk gennemslagskraft. Vi vil være bevidste om vores prioriteringer! En målrettet udvikling kræver, at der må prioriteres. Det betyder, at ikke alle idéer kan og skal sættes i søen som nye aktiviteter og projekter. Derfor skal der i den kommende strategiperiode foregå en klar og strategisk ledelsesmæssig prioritering af, hvilke projekter og målgrupper vi skal satse på i de kommende år. En skarp prioritering betyder også, at det kan blive nødvendigt at afvikle aktiviteter og projekter, som ikke længere er relevante eller skaber resultater og i stedet udvikle nye aktiviteter. Denne prioritering er det ledelsens opgave at synliggøre i alle dele af organisationen.

7 PTU STRATEGI 2013 TVÆRFAGLIGHED De mange forskellige fagligheder og kompetencer, der er til stede blandt PTU s medarbejdere og frivillige, skal udnyttes. Derfor vil vi i perioden arbejde for at få fokus på samarbejde og tværfaglighed i alle aktiviteter i organisationen. TVÆRFAGLIGHED Selvom tværfaglighed er en af vores kernekompetencer i PTU, skal vi fastholde et konstant fokus på en optimal koordinering af indsatsen over for vores medlemmer, patienter og kunder. Derfor vil vi i strategiperioden stille skarpt på følgende områder: Vi vil samarbejde på tværs! De mange forskellige kompetencer, der er til stede blandt PTU s medarbejdere og frivillige, skal udnyttes. Derfor vil vi i perioden arbejde for at få fokus på tværfaglighed i alle aktiviteter i organisationen. Vi vil med andre ord skabe et rum for, at både medarbejdere og frivillige mødes på tværs af PTU med det formål at idéudvikle uden for de vante rammer. Vi vil turde være innovative! For at sikre en positiv udvikling skal vi turde tænke ud af boksen og gøre tingene på en ny og anderledes måde. Det betyder, at der på alle niveauer i organisationen er brug for et kritisk blik på egne arbejdsprocesser og aktiviteter. Vi skal i perioden blive bedre til at spørge hinanden, om vi kan gøre tingene på en ny og bedre måde. Dette gælder eksempelvis mødekultur og arbejdsgange. Vi vil skabe en læringskultur! Der bliver i PTU lagt vægt på, at medarbejderne og de frivillige konstant bliver dygtigere og tilegner sig ny viden. Derfor er der sat væsentlige midler af til efteruddannelse af medarbejdere og kurser for frivillige. Der er dog ingen formaliserede retningslinjer for, hvordan den viden, man erhverver sig gennem kursus eller uddannelse, mest optimalt spredes i organisationen. Vi vil derfor arbejde med at skabe større vidensdeling både individuelt og i fællesskab. Det kunne eksempelvis være gennem sidemandsoplæring, mentorordninger, projektarbejde på tværs af fag områder eller faglig sparring. Vi vil omgås socialt! Vi er en organisation, hvor professionalisme og faglighed er i højsædet. Det er dog vigtigt, at vi ikke kun ses i faglige sammenhænge, men også i sociale. Dette skyldes, at sociale aktiviteter skaber trivsel og ikke mindst netværk, som kan være med til at forbedre alles hverdag. Derfor skal der i den kommende strategiperiode være fokus på at arrangere en række aktiviteter for medarbejdere og frivillige, og som kan være med til at styrke det sociale sammenhold på tværs af organisationen.

8 PTU STRATEGI 2013 KVALITET KVALITET Det er vigtigt for os, at vores medlemmer, patienter og kunder er tilfredse med den service, som de modtager hos os. Derfor vil vi i arbejde systematisk med tilfredshedsmålinger. PTU er en organisation, hvor kvalitet er i højsædet. Det gør sig gældende i det daglige arbejde med patienter, medlemmer og kunder, men i høj grad også i forhold til kvaliteten for den enkelte medarbejder eller frivillige i dennes hverdag. Vi har derfor fastsat følgende mål på kvalitetsområdet: Vi vil måle tilfredshed! Det er vigtigt for os, at vores medlemmer, patienter, frivillige og kunder er tilfredse med den behandling og service, som de modtager hos os. Derfor vil vi i perioden arbejde mere systematisk med tilfredshedsmålinger. I forhold til vores patienter i rehabiliteringscentret vil vores egen tilfredshedsmåling være et supplement til den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser også kaldet LUP der hvert år gennemføres hos alle offentlige og private sygehuse. Vi vil arbejde med at måle livskvalitet! Det er væsentligt, at vi kan dokumentere kvaliteten af vores arbejde. Der er dog nogle områder, hvor det er sværere end andre. Dette gælder blandt andet målingen af den øgede livskvalitet, som vores arbejde giver den enkelte. I vores daglige arbejde ser vi hver dag, at det lykkes. Vi vil i den kommende strategiperiode arbejde på at få dokumenteret dette ved at arbejde med metoder, som kan måle livskvalitet. Vi vil have fokus på kompetenceafklaring og -udvikling! PTU som arbejdsplads rummer mange forskellige medarbejderkompetencer. Det er en vigtig forudsætning for, at vi kan sikre den høje kvalitet og faglighed i det daglige arbejde, at medarbejderne konstant kompetenceudvikles. En væsentlig ledelsesmæssig opgave i perioden er derfor at arbejde systematisk med kompetenceafdækning og -udvikling, således at vi sikrer, at alle kompetencer udnyttes de rigtige steder i organisationen. Ved at afklare de tilstedeværende kompetencer sikres det, at der er en sammenhæng mellem medarbejderens individuelle kompetenceudviklingsplaner og organisationens overordnede målsætninger. Vi vil arbejde systematisk med akkrediteringsretningslinjerne! PTU s RehabiliteringsCenter blev i 2012 akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Vi kan altså nu dokumentere, at vi lever op til de nationale krav for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. PTU skal også fremover kunne dokumentere, at vi lever op til disse krav gennem et omfattende system af procedurer og standarder inden for alle områder. Vi skal derfor i den kommende strategiperiode arbejde for, at alle medarbejdere kan demonstrere, at de kender og bruger de relevante retningslinjer, og PTU skal løbende føre tilsyn med kvaliteten af behandlingerne. Dette sker blandt andet gennem systematisk kvalitetsarbejde og -udvikling i form af sikkerheds- og kvalitetsmålinger. Vi vil arbejde for et godt arbejdsmiljø! Forudsætningen for at medlemmer og patienter får en god behandling og god service er, at medarbejderne og frivillige også trives. Vi vil derfor i perioden sætte fokus på det gode arbejdsmiljø, blandt andet gennem arbejdspladsvurderinger (APV), styrkelse af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget og tilfredshedsmålinger blandt de frivillige.

9 PTU STRATEGI 2013 FUNDRAISING PTU har potentiale til at mangedoble antallet af medlemmer, og derfor vil vi i målrette indsatsen for at øge tilgangen af nye medlemmer. FUNDRAISING Vores arbejde for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom, kræver mange midler. Derfor er det vigtigt med et konstant fokus på at sikre et sundt og bæredygtigt fundament for vores fortsatte udvikling og vækst. I perioden vil vi have følgende fokusområder for vores fundraising: Vi vil styrke samarbejdet med private virksomheder! Private virksomheder ønsker i stigende grad at tage et socialt ansvar. Mange større virksomheder deltager derfor i en række aktiviteter og samarbejder med organisationer og virksomheder, som bidrager til en positiv udvikling i samfundet. I den kommende strategiperiode skal vi derfor have fokus på at afsøge mulighederne for partnerskaber eller andre former for virksomhedssamarbejder. Vi vil have fokus på nye indtjeningskilder! I PTU ønsker vi en væsentlig spredning af indtægtskilder for at blive mindre sårbare over for eventuelle fald i en given indtægt. Derfor vil vi i perioden have fokus på nye måder at tjene penge på, som eksempelvis events, arrangementer, pakkeløsninger i samarbejde med forsikringsselskaber, kommuner eller andre. Vi vil idéudvikle sammen! Vi er en stor organisation, hvor der er mange hoveder til at tænke idéer til nye projekter og fundraisingindsatser. Det skal vi udnytte. I vil vi derfor oprette en idébank på Sharepoint, hvor alle medarbejdere har mulighed for at dele kreative og innovative ideer. Her vil også ligge en oversigt over igangværende projekter, en liste over hvilke projekter, der allerede er søgt midler til og hvilke ansøgninger, der er blevet imødekommet. Vi vil have flere medlemmer i foreningen! Jo flere medlemmer vi har, jo større kendskabsgrad og gennemslagskraft har vi over for politikere og andre beslutningstagere. Derfor er det vigtigt med et konstant fokus på medlemshvervning. PTU har potentiale til at mangedoble antallet af medlemmer, og derfor vil vi i i den kommende strategiperiode målrette indsatsen for at øge tilgangen af nye medlemmer. Vi vil have flere støttemedlemmer! Vi har i dag ikke mange støttemedlemmer. Når vores aktive medlemmer ikke længere har brug for vores ydelser og aktiviteter, betyder det alt for ofte et farvel til foreningen. I perioden skal vi derfor have fokus på at fastholde vores medlemmer som støttemedlemmer eller bidragydere. Derudover skal vi have fokus på at hverve andre støttemedlemmer, som har lyst til bidrage til vores gode sag.

10 HVAD GØR VI NU? Strategien kan ikke stå alene men skal i alle dele af organisationen udmøntes i konkrete aktivitetsplaner for det kommende år. På baggrund af en fælles skabelon for aktivitetsplaner skal de forskellige afdelinger og frivilliggrupper derfor udarbejde planer for, hvordan strategien konkret implementeres. Dette foregår på årlig basis. LAD OS ALLE HJÆLPE HINANDEN MED AT NÅ VORES MÅL FOR PERIO- DEN , SÅ PTU KAN FORTSÆTTE DEN GODE UDVIKLING, SOM VI HAR HAFT DE FORE- GÅENDE ÅR. Lad os alle hjælpe hinanden med at nå vores mål for perioden , så PTU kan fortsætte den gode udvikling, som vi har haft de foregående år.

Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi

Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi Strategi 2012 2012 Hvor skal vi hen? PTU har gennem de seneste år været gennem en rivende udvikling. Vi har afholdt en række større internationale konferencer, som har været med til at synliggøre os over

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

DFUNK Strategi

DFUNK Strategi DFUNK Strategi 2014-16 DFUNK strategi 2014-16 Med strategien 2014-16 ønsker vi at sikre kontinuitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i DFUNKs arbejde de næste tre år. Samtidig ønsker vi at sikre, at hele

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab Vision for patienten som partner Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab 2 Forord Med visionen»patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab«vil

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere