Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Den 22. august 2013 kl i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden Driftssituationen i Jobcenteret Foreløbigt LBR regnskab for 2013 samt budget for Projektansøgning: Fortsat styrkelse af samarbejdet mellem de praktiserende læger og Jobcenter Egedal Projektansøgning: Ekstraordinære initiativer for skabelse af nye fleksjob Projektansøgning: Find vejen! 5 dages kursus for ledige Projektansøgning: Virksomhedsmappen et brugervenligt værktøj til et effektivt virksomhedsbesøg Underretning om anvendelse af virksomhedspraktik Beskæftigelsesplan Orientering om anvendelse af jobrotationsordningen i Egedal Kommune Prioritering af fremtidige projekter Eventuelt

2 Side nr.1 Fraværende med afbud: Iben Andreasen, Jens Nielsen, Kim Iversen, Lars Qvistgaard Fraværende uden afbud: Suzanne Gamborg, Torsten Beer Suppleant Niels Kjeldsen var mødt i stedet for Jan Olsen.

3 Side nr.2 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med følgende ændringer: - Punkt 11 benævnes: Prioritering af fremtidige projekter og aktiviteter. - Punkt 5 behandles efter punkt 11.

4 Side nr.3 2. Driftssituationen i Jobcenteret. Bilag 1. Kvartalsrapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen - Resultater af Beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark, 1. kvartal Teamleder Linette Rasmussen vil mundtligt redegøre for situationen i Jobcenteret. Indstilling Administrationen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning.

5 Side nr.4 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2013 samt budget for Bilag 1. LBR-regnskab 2013 pr. 1. august Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014 LBR har til sin rådighed i 2013: kr. Pr. 1. august 2013 er der af LBR bevilget kr. Resterende midler for 2013 udgør: kr. Indstilling Arbejdsmarkedsstyrelsen har i et brev af 24. juni 2013 udmeldt, at bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært bortfalder i 2014 som følge af aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Et lovforslag, der muliggør dette, vil blive fremsat i efteråret Administrationen har undersøgt i BRHS om hvorvidt der i indeværende år vil blive tilført yderligere midler til LBR, hvilket fortsat er uafklaret. Administrationen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning.

6 Side nr.5 4. Projektansøgning: Fortsat styrkelse af samarbejdet mellem de praktiserende læger og Jobcenter Egedal. Bilag 1. Hensigtserklæring. Med henblik på fortsat udvikling og optimering af samarbejdet mellem de praktiserende læger og Jobcenter Egedal, således at varigheden med perioder af sygedagpenge og kontanthjælp bliver ekstraordinært nedsat, fremsættes nærværende ansøgning. I forbindelse med vedtagelsen af den nye førtidspensions- og fleksjobreform pr. 1. januar 2013 samt kontanthjælpsreformen, der træder i kraft 1. januar 2014, er det Jobcentrets vurdering at der er et fornyet behov for et samarbejdsmøde med de praktiserende læger. De 2 reformer stiller større krav til vores vidensdeling og kendskab til hinandens arbejde, ligesom det stiller krav til tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde. Formålet er at styrke den tidlige indsats i forhold til helbredsmæssige og sociale foranstaltninger. Formål: Formålet er at evaluere og optimere det eksisterende samarbejde med de praktiserende læger og at videndele på hinandens områder. Endvidere at orientere om lovændringer og betydningen af disse for borgerne, lægerne og Jobcentret. Metode: Der afholdes et samarbejdsmøde med de praktiserende læger i september måned Mødet er planlagt til at vare 3 timer. Det vil bestå af et oplæg af en oplægsholder udefra, omhandlende intentionerne med de nye reformer og disses betydning for borgere, de praktiserende læger og Jobcentret. Derudover vil der være en workshop, hvor de praktiserende læger og jobkonsulenterne ud fra cases vil få mulighed for at drøfte deres samarbejde. Succeskriterier: Administrationen fastsætter efterfølgende resultatmål for henholdsvis sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Indstilling Administrationen indstiller: At Rådet bevilger et rammebeløb på kr ,-. til dækning af oplægsholder, forplejning, diæter og transportgodtgørelse til de praktiserende læger. Rådet bevilgede kr til afholdelse af udgifter vedr. oplægsholdere og forplejning.

7 Side nr.6 Jobcenteret medfinansierer kr til dækning af udgifter til diæter og transportgodtgørelse. Resultatmålet forelægges Rådet på mødet i november 2013.

8 Side nr.7 5. Projektansøgning: Ekstraordinære initiativer for skabelse af nye fleksjob. Som følge af den nye reform på fleksjobområdet, er der i Jobcenteret ansat 2 Fleksjobambassadører med det formål at igangsætte tiltag i beskæftigelsesindsatsen rettet mod lokale virksomheder og ledighedsydelsesmodtagerne, der ligger ud over Jobcenterets tidligere indsats. Ansættelsen er sket med midler fra Beskæftigelsesministeriet. Ansøgningen handler om midler til brug for udgifter, der ikke er budgetteret med og ikke kan henføres til den tidligere daglige drift af Jobcenteret. Der er tale om tiltag, der ikke tidligere er afprøvet i Jobcenteret med henblik på at øge beskæftigelsen blandt kommunens p.t. 118 ledighedsydelsesmodtagere. De enkelte initiativer: Temaaftener for virksomheder med henblik på at øge virksomhedernes viden om at have en fleksjobber ansat, herunder foredrag af virksomhedsejer, der har fleksjobbere ansat foredrag af inspirerende fleksjobber, der har skabt eget job præsentation af Fleksjobambassadørerne i Egedal Kommune Midlerne skal bruges til betaling af foredragsholdere og en forfriskning. Jobcenteret forestiller sig at invitere de 100 største lokale virksomheder målt på antal ansatte. Jobcenteret anser muligheden for at finde økonomisk dækning til etablering af et fleksjob mest sandsynlig der. (>4 medarbejdere). Tilbud om forløb med 4 workshops for borgere på ledighedsydelse. De 4 workshops er målrettet 15 borgere pr. hold. De skal have temaer som Skånehensyn hvordan sælger du dem og hvordan lever du med dem? Planlæg din hverdag - jobsøgning, kost og motion. Gentænk dit arbejdsliv find nye jobmuligheder. Hvordan holder du motivationen oppe ved hjælp af networking? Det overordnede formål med disse workshops er at skabe øget mental sundhed hos borgerne og at skabe netværk til dem. Midlerne anvendes til betaling af foredragsholdere, udlevering af et stk. skridttæller til hver ledighedsydelsesmodtager samt forplejning i hver workshop. Introduktion af webinars (møder/seminarer på nettet via kamera) som sparrings-redskab i jobsøgningen dannelse af netværksgrupper på internettet. Jobcenteret ønsker et projekt, hvor vi på internettet danner

9 Side nr.8 netværksgrupper, som kan mødes på webmøder. Opstarten faciliteres af en Fleksjobkonsulent. Opstarten varer indtil der er dannet et mødestabilt netværk. Tanken er også, at Fleksjobkonsulenterne kan coache og spare på den enkelte borgers proces via web-møder. Midlerne anvendes til uddannelse af Fleksjobkonsulenter i Webinarmetoder, kameraudstyr og headset til Fleksjobambassadørerne og udstyr, der kan udlånes til involverede borgere. Håndholdte jobsøgningsforløb med udvalgte ledighedsydelsesmodtagere, alene baseret på uopfordret ansøgning og information til arbejdsgiver omkring den nye fleksjoblovgivning. Jobsøgningsforløbene skal tage udgangspunkt i specifikke søgninger, der giver den enkelte borger en emneliste med alle relevante oplysninger om virksomhederne, incl. kontaktpersoner og telefonnr. Den jobsøgende skal have understøttende materiale med sig ud til virksomhederne og søgningen skal understøttes af en markedsføring fra Jobcenteret, udført i samarbejde med Warnek & Myrner. Midlerne anvendes til køb af licens til programmet og rettigheder til at uddele materiale til borgere fra Kontaktfirma", papirer, hvorpå Jobcenteret kan printe egne brochurer fra og køb af kampagne hos Warnek & Myrner. Succeskriterier: Administrationen fastsætter efterfølgende succeskriterier for projektet. Indstilling Administrationen indstiller: At Rådet bevilger et rammebeløb på kr ,- til projektet. Rådet bevilgede kr til projektet. Jobcenteret medfinansierer kr Rådet ønskede, at resultatmålet skal formuleres som x pct. af deltagerne er i fleksjob tre måneder efter endt forløb, og skal forelægges Rådet på mødet i november 2013.

10 Side nr.9 6. Projektansøgning: Find vejen! 5 dages kursus for ledige. Bilag 1. Projektbeskrivelse ved Psynaps Med henblik på den fortsatte udvikling af indsatsen ønsker Jobcenteret at afprøve et nyt forløb for forsikrede ledige. Formålet er at bibringe ledige, der oplever, at de er låst fast i deres ledighedssituation, konkrete redskaber til at komme videre og ud af deres ledighed. Forløbet er udviklet på initiativ af en medarbejder i Arbejdsmarkedsteam. Kursusforløbet på fem dage har til formål at give deltagerne en række redskaber som procesfacilitatorer, som de kan anvende til dels at finde nye muligheder på arbejdsmarkedet og som de efterfølgende kan anvende i deres fremtidige jobs. Eksempelvis anvender deltagerne de tilegnede værktøjer til at generere nye ideer til hvilke muligheder ledigheden giver dem, og ideer til hvordan disse muligheder udnyttes. Formålet er hermed, at deltagerne opnår en lang bruttoliste med muligheder, som de efterfølgende kan arbejde videre med i forhold til job eller uddannelse. Deltagerne inddrages i undervisningen således, at de selv faciliterer øvelserne og derved får erfaring med brugen af redskaberne, at de bliver aktive, og at de kommer i gang med at tage ansvar for egen situation. Resultatet bliver, at deltagerne ser mere optimistisk på egen situation og får yderligere motivation og energi. Inden kursets afslutning har deltagerne udarbejdet egen handleplan, der sætter deltagerne i stand til selv at udnytte de muligheder, som de har afdækket i løbet af ugen. Der er tale om et pilotprojekt, hvor værktøjerne og teorierne er velkendte og afprøvede, dog ikke med ledige og deres oplevelser af deres ledighedssituation. Psynaps er derfor interesserede i at gennemføre projektet med henblik på følgende at dokumentere effekten af forløbet, at undersøge deltagernes oplevelse af deres egen situation før kurset, umiddelbart efter kurset og igen tre måneder efter kursets afslutning ved hjælp af webbaserede spørgeskemaer. At bringe fastlåste ledige videre til ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse. Succeskriterier: Administrationen fastsætter efterfølgende succeskriterier for projektet. Psynaps vil efterfølgende udarbejde en skriftlig evaluering hvor Jobcenteret vil bistå med levering af data til denne. Jobcenteret vil lægge lokaler til undervisningen.

11 Side nr.10 Indstilling Administrationen indstiller: At Rådet bevilger kr til projektet. Rådet bevilgede kr til projektet. Resultatmål: 75% af deltagerne er i beskæftigelse 3 måneder efter endt forløb, svarende til 12 deltagere.

12 Side nr Projektansøgning: Virksomhedsmappen et brugervenligt værktøj til et effektivt virksomhedsbesøg. Bilag 1. Beskrivelse af indholdet i Virksomhedsmappen fra Wanek & Myrner. Jobcenteret ønsker at forbedre kontakten til virksomhederne gennem en ekstraordinær indsats. Jobcenteret har derfor indhentet tilbud på en såkaldt Virksomhedsmappe fra kommunikations- og rådgivningsfirmaet Wanek & Myrner. Mappen tænkes udleveret af virksomheds, fastholdelseskonsulenterne og fleksjobambassadørerne til virksomhederne og indeholder alle relevante jobcentertilbud. Der er således ikke kun tale om en beskrivelse af de gængse ordninger, men også om jobrotation, grundlæggende voksenundervisning, arbejdsfordeling, arbejdspladsindretning, 56-aftale, mulighedserklæring og rundbordssamtaler, er blandt eksemplerne på de i alt 38 faktaark om mulighederne i lovgivningen. Der er tale om en løsning, som endvidere vil gøre det nemmere for virksomheds og fastholdelseskonsulenterne at forberede deres arbejde forud for mødet med virksomheden. Fakta-arkene vil løbende bliver opdateret af Wanek og Myrner, således at disse hele tiden er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Med henblik på forankring af Virksomhedsmappen vil Jobcenteret fremover selv finansierer opdateringsaftalen i forhold til lovgivningen, hvilket årligt udgør en udgift på kr Succeskriterier: Administrationen fastsætter efterfølgende succeskriterier for projektet. Indstilling Administrationen indstiller: At Rådet bevilger kr til projektet. Rådet ønskede ikke at støtte projektet.

13 Side nr Underretning om anvendelse af virksomhedspraktik. Bilag 1. Virksomhedspraktikker i Egedal Kommune for 1. kvartal På mødet i LBR den blev det besluttet, at LBR fremover ønsker underretning om anvendelse af virksomhedspraktikordningen, jfr. Beskæftigelsesindsatsloven. Der er nu komme et nyt system AMS SharePoint platform fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Denne nye oversigt er trukket i dette system og opdateres én gang i kvartalet. Vedr. virksomhedspraktikker til dagpengemodtagere bemærkes, at der jf. 11 i bekendtgørelse nr. 488 af 29. maj 2012 åbnes mulighed for at dimittender kan deltage i virksomhedspraktik i op til 8 uger. Indstilling Administrationen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning med bemærkning om, at Rådet er tilfreds med den udleverede oversigt og er tryg ved Jobcenterets anvendelse af virksomhedspraktik.

14 Side nr Beskæftigelsesplan Bilag 1. Udkast Beskæftigelsesplan Høringssvar fra LO/FTF af 15. august 2013 Indstilling LBR skal afgive bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2014 senest den 31. august Beskæftigelsesplanen fremlægges i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med bemærkninger fra LBR og Beskæftigelsesregionen. Den endelige plan skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 15. oktober Administrationen indstiller: at Rådet afgiver bemærkninger til Beskæftigelsesplan Rådet gav udtryk for, at det er en god beskæftigelsesplan med velbeskrevne indsatsområder. Rådet havde følgende bemærkninger: - DA og DH godkendte Beskæftigelsesplan 2014 uden bemærkninger. - LO og FTF henviste til afgivet høringsvar af 15. august AC s høringsvar af 21. august 2013 blev omdelt på mødet.

15 Side nr Orientering om anvendelse af jobrotationsordningen i Egedal Kommune. Jobrotation er et værktøj, der giver en virksomhed mulighed for at sende en eller flere ansatte på efteruddannelse og samtidig erstatte de ansatte med ledige vikarer i perioden. De ledige kan enten ansættes som vikarer, hvor virksomheden modtager jobrotationsydelse i perioden eller ansættes med løntilskud. Kommunen bliver kompenseret 100 pct. for de udgifter, som den afholder i forbindelse med jobrotationsprojekter. Jobrotationsordningen er til gavn for de allerede ansatte såvel som de ledige. Således får de ansatte mulighed for at få opkvalificeret deres faglige kompetencer mens de ledige får mulighed for at opnå konkret arbejdserfaring på et givent område hvilket er med til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Jobcenter Egedal har arbejdet på at udbrede kendskabet til jobrotationsordningen i Egedal Kommune igennem 2012 og Medarbejderne fra Jobcenteret deltager løbende i arbejdsgrupper i Egedal Kommune med henblik på at udbrede viden om de redskaber, der er til rådighed i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder brugen af jobrotation. Eksempler har Jobcenteret deltaget i en arbejdsgruppe i Center for Ejendomme og Intern Service vedr. teknisk service, samt i en arbejdsgruppe i Center for Sundhed og Omsorg omkring SOSU hjælpere. For at understøtte brugen af jobrotation i Egedal Kommune har Jobcenteret herudover opstillet et separat mål for udbredelsen af jobrotation i Egedal Kommune i Beskæftigelsesplan I 2012 og 2013 har Jobcenter Egedal registreret i alt 11 personer i jobrotationsforløb. Her er tale om borgere med bopæl i Egedal Kommune, der har deltaget i jobrotationsprojekter i eller udenfor Egedal Kommune, samt borgere med bopæl uden for Egedal, der har deltaget i jobrotationsprojekter hjemmehørende i Egedal Kommune. Der er tale om såvel offentlige som private jobrotationsprojekter, og som hovedregel er der tale om jobrotationsprojekter med jobrotationsydelse. Det bemærkes, at antallet af personer i jobrotationsforløb ikke giver et retvisende billede af arbejdsbyrden ved brug af ordningen. Således er der tale om en administrativ tung ordning, der involverer aktører fra mange kommuner. Projekterne fordeler sig om følger: 9 personer har deltaget i to offentlige jobrotationsprojekter vedrørende Madservice. Heraf har de 8 deltaget i et projekt i Egedal Kommune mens den sidste person har deltaget i et tilsvarende projekt i Københavns Kommune. Formålet med projekterne er at

16 Side nr.15 opkvalificere de ledige ift. arbejde i et køkken, mens de ansatte følger kurser inden for kost og ernæring. En enkelt borger har deltaget i et privat jobrotationsprojekt i Kvickly Stenløse som afløser for en ansat, der deltager i en uddannelse som butikslærling. En borger har deltaget i et privat jobrotationsprojekt i Ballerup Golfcenter mens medarbejderen deltager i en uddannelse som greenkeeper. Det er ikke muligt at fremlægge præcise data for effekten af jobrotationsprojekterne. Således er der ikke udelukkende tale om borgere fra Egedal Kommune, hvorfor Jobcenteret ikke har adgang til data om alle deltagernes forsørgelsesstatus. Jobcenter Egedal planlægger fremadrettet fortsat at deltage i en række jobrotationsprojekter: Egedal Kommune arbejder på at implementere et projekt, hvorunder ufaglærte ansatte tilbydes opkvalificering inden for ejendomsservice mv. Som en del af projektet ønsker kommunen at benytte jobrotationsordningen. Jobcenter Egedal har modtaget en henvendelse fra Region Hovedstaden vedrørende vikarer til et jobrotationsprojekt ved Hillerød og Frederikssund Hospital rettet mod efteruddannelse af rengøringsassistenter. Jobcenteret er blevet kontaktet af Jobcenter Roskilde omkring et jobrotationsprojekt, hvor der er behov for vikarer for butiksmedarbejdere og rengøringsassistenter. Indstilling Administrationen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Rådet noterede sig Jobcenterets opfattelse af, at jobrotation ofte bringer de ledige videre i ordinær beskæftigelse.

17 Side nr Prioritering af fremtidige projekter. Under henvisning til punkt 3 ønsker formandskabet en drøftelse og prioritering af tidligere beslutning om uddeling af en årlig virksomhedspris. Rådet ønskede at overføre 25 pct. af 2013-bevillingen til 2014, svarende til kr LO udleverede et projektforslag på mødet, og Rådet besluttede at behandle dette på mødet i november 2013, hvor Rådet vil prioritere midlerne for 2014.

18 Side nr Eventuelt. Der var intet til eventuelt.

19 Side nr.18 Anders-W. Niemann (FTF) Erhard Filtenborg (C) Iben Andreasen (DA) Jan Olsen (LO) Jens Nielsen (LO) Kim IVERSEN (DA) Lars Qvistgaard (AC) Lea Jensen (DH) Ole Rubæk (DA) Pernille Winkler (PLO) Suzanne Gamborg (DH) Torsten Beer (Erhvervsrådet) Johnny Gyllensteen (suppl.da) Niels Kjeldsen (suppl. LO) Ole Kjær Poulsen (suppl.ftf) Palle Kristensen (suppl.lo) Teddy Petersen (suppl.dh) Linette Rasmussen (Teamleder)

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 11.25 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere