DANSK TRIATLON FORBUND DANISH TRIATHLON FEDERATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK TRIATLON FORBUND DANISH TRIATHLON FEDERATION"

Transkript

1 DIF s Idræts Forbund DTriF Forbundsplan Version 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Fakta om Dansk Triatlon Forbund (DTriF)... 2 DTriFs vision... 3 DTriFs mission... 3 DTriFs værdigrundlag... 3 DTriFs idrætspolitik... 3 Den politiske og adminsitrative organisation... 5 Organisationsdiagrammer... 5 Roller og ansvar... 6 Generalforsamlingen... 6 Revisorer... 7 Bestyrelsen... 7 Amatør- og ordensudvalg... 8 Forretningsudvalg... 8 Administrationen... 9 Indtægter og udgifter... 9 Forankring... 9 Indsatsområder og målsætninger Politikker DTriFs Børne- og ungepolitik DTriFs Breddepolitik DTriFs Elitepolitik DTriFs Uddannelsespolitik DTriFs Doping- og ernæringspolitik DTriFs Politik for internationale relationer Konsolidering og opfølgning af forbundsplanen... 14

2 DIF s Idræts Forbund Baggrund og indledning Triatlon bygger oprindeligt på den personlige udfordring i at kombinere de tre idrætter svømning, cykling og løb. Dette individuelle projekt kommer bl.a. til udtryk ved det årlige Hawaii Ironman, som også er et udgangspunkt for sporten i sin nuværende form og derfor nærmest har en mytisk betydning. Kerneelmenterne for Dansk Triatlon Forbund er tilbuddet om idrætslige fællesskaber og idrætsfaglig sparring for alle triatleter samt ønsket om at skabe en opfattelse af triatlon som en sund, alsidig og ukompliceret idræt. Denne forbundssplan vil være det overordnede styringsredskab for DTriF i perioden Planen justeres årligt i henhold til gældende forhold. Tidligere versioner af planen vil findes på forbundets hjemmeside. Denne forbundsplan erstatter den tidligere virksomhedsplan med målsætninger og strategier samt politikker for den forgangne olympiade, der har været den overordnede ramme for forbundets politik og arbejde i perioden Forbundets samlede politikker er som i den tidligere indarbejdet i planen. Fakta om Dansk Triatlon Forbund (DTriF) Dansk Triatlon Forbund er det samlede organ for danske triatlonklubber og triatlonsporten i. Forbundet blev stiftet d. 4. august 1984 og er medlem af European Triathlon Union (ETU) og International Triathlon Union (ITU). Forbundet blev sammen med forbundet for moderne femkamp d. 27. september 1990 optaget i s Idrætsforbund (DIF) under Dansk Multisport Forbund (DMSF). Dette blev dog pr. 1. januar 2011 opløst således, at DTriF og Moderne Femkamp blev selvstændige specialforbund under DIF. Som specialforbund under DIF, der også samarbejder med Team (TD) former disse DTriFs økonomiske fundament og støtter yderligere forbundet med professionel rådgivning og konsulentbistand indenfor diverse områder. I 2000 fik triatlon olympisk status af IOC og var for første gang på det olympiske program ved legene i Sydney. Vi har siden haft dansk deltagelse, hver gang legene har været afholdt. Fra 2016 er paratri også på programmet i de paraolympiske lege i Rio de Janiero, hvor vi også håber på at være repræsenteret. Forbundet har i den forgangne olympiade oplevet en kolossal vækst såvel mht. antallet af klubber som medlemmer. I 2008 havde DTriF således 53 medlemsklubber og 1964 medlemmer og ved udgangen af 2012 havde DTriF 72 registerede medlemsklubber og 6179 medlemmer. Fordelingen af klubber på landsplan ses på forbundets hjemmeside.

3 DIF s Idræts Forbund DTriFs vision Gøre triatlon til en sport for alle. DTriFs mission Understøtte klubberne i med at skabe de bedste rammer for udviklingen af sporten gennem afholdelse af kvalitetsstævner, uddannelse, synlighed af sporten og en effektiv administration. Udvikle atleter der har potentiale til at være en del af den internationale verdens elite. Varetage et ungdomsudviklingsarbejde der kan være med til at skabe nye topatleter og understøtte den bedst mulige sportslige udvikling af unge atleter. Gøre forbundets økonomi så uafhængig som mulig ved hjælp af midler fra sponsorer, kunder og samarbejdspartnere. DTriFs værdigrundlag Værdisættet for Dansk Triatlon Forbund består af nedenstående værdier: Mangfoldighed: Sporten er bred, idet den dyrkes i forskellige idrætsdiscipliner og på tværs af køn, alder og fysik på motions- og eliteplan. Fleksibilitet: Sporten dyrkes individuelt og i træningsfællesskaber i mange forskellige varianter og miljøer. Fairplay: Konkurrence på lige vilkår hvor der udvises hensyn og respekt og hvor etik er højeste prioritet. Der tages stærkt afstand fra enhver form for doping. Kampen for at opnå bedre resultater skal foregå på en etisk forsvarlig måde. Respekt: Der udvises en miljømæssig forsvarlig adfærd i forhold til den natur, vi træner og konkurrerer i. DTriFs idrætspolitik Forbundets politik er baseret på følgende principper: Elite og bredde understøttes ligeværdigt. DTriF erkender, at eliten profilerer triatlon og har således et unikt elitesetup på Syddansk Univeristet (SDU) og et tæt samarbejde med Team. Bredden udgør det basale fundament for sporten. Gennem udviklingsarbejde og udviklingsprojekter understøttet af s

4 DIF s Idræts Forbund Idrætsforbund ønsker DTriF at støtte triatlonaktiviteter i såvel centralt som lokalt med udvikling, koordinering af tiltag og diverse konsulentydelser. Aktiviteter, herunder en stævnerække, træningslejre, samlinger og uddannelse er afgørende fundamenter. Mesterskaber, stævner og træningsfællesskaber på tværs af elite, bredde og idrætsgrene er forudsætninger for sporten ligesom uddannelse er afgørende for styrkelsen af elite- og breddefeltet. Bestyrelsen fastlægger aktiviteter, som gennemføres af forbundets administration i tæt samarbejde med de enkelte medlemsklubber. Forbundets administration sikrer koordinering, kvalitet, prioritering og udvikling af regionale og nationale triatlonaktiviteter. På eliteområdet er sportslige resultater en forudsætning og essentielt i forhold til DTriFs arbejde. Forbundets generelle politikker vedr. børn- og unge, bredde, elite, uddannelse, doping og ernæring samt internationale relationer findes bagerst i forbundsplanen.

5 DIF s Idræts Forbund DEN POLITISKE OG ADMINSITRATIVE ORGANISATION DTriFs politiske organisation består af forbundsbestyrelsen med formand og økonomiansvarlig samt 5-6 medlemmer, som er ansvarlige for forskellige områder samt et forretningsudvalg og et amatør- og ordensudvalg. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte yderligere arbejdsudvalg efter behov. Bemærkninger til den politiske organisation: Bestyrelsen heruder specifikt formand og økonomiansvarlig vælges af generalforsamlingen i henhold til forbundets love og er ansvarlig for at fastlægge og sikre gennemførsel af forbundets vision, mission og målsætninger. Amatør- og ordensudvalget vælges årligt af generalforsamlingen i henhold til forbundets love. Udvalget skal afgøre alle sager vedr. amatør, ordens- og udelukkelsesbestemmelser om overtrædelse af reglementer og lignede eller usømmelig adfærd og fungerer som voldgiftsret i stridigheder under forbundet. Forretningsudvalget konstiturerer sig selv med formand og bestyrelsens økonomiansvarlige og behandler løbende sager af mindre rækkevidde og uden principiel karater. Udvalget udarbejder endvidere budgetoplæg til vedtagelse i bestyrelsen. Forbundets direktør er sekretær for udvalget. Forbundets direktør varetager den daglige ledelse af forbundet. Direktøren er personaleansvarlig for alle ansatte herunder alle konsulenteter, trænere og det administrative personale ligesom direktøren er ansvarlig for, at de af bestyrelsen fastsatte målsætninger implementeres. På de følgende sider er organisationsdiagram for den politiske og administrative del afbilledet, efterfulgt af nærmere beskrivelser af roller og ansvar. Organisationsdiagrammer På de følgender sider er diagrammer for forbundets politiske og administrative organisation afbilledet efterfulgt af beskrivelser af roller og ansvar.for de respektive poster.

6 DIF s Idræts Forbund Politisk organisation Formand Amatør- og Ordensudvalg Forretningsudvalg Økonomiansvarlig Bestyrelsesmedlem/ eliteansvarlig Bestyrelsesmedlem/ breddeansvarlig Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Administrativ organisation Direktør Økonomimedarbejder /sekretaer Administrativ medarbejder Chef Udviklingsafdeling Chef elitecenter Teknisk ansvarlig Udviklingsmedarbejder Ungdomstræner Dommere Udviklingsmedarbejder Roller og ansvar Herunder listes rollefordeling og ansvarsområder for alle i organisationen: Generalforsamlingen Generalforsamlingen består af repræsentanter fra alle medlemsklubberne og er forbundets øverste myndighed. Forsamlingen mødes en gang årligt og vælger medlemmer til bestyrelsen og amatør- og ordensudvalget, godkender årsregnskab, vedtager eventuelle ændringer til DTriFs love og stillede forslag.

7 DIF s Idræts Forbund Revisorer Generalforsamlingen vælger revisorer til at kontrollere, at der ikke sker uregelmæssigheder og forbundets midler anvendes i overensstemmelse med budgettet og kulturministeriets. Alle regnskabsbilag stilles til deres rådighed ved årsafslutningen. Revisorerne laver en årsrapport med bemærkninger til det forløbne år, som rundsendes til alle medlemsklubber inden den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen har mulighed for at stille opklarende spørgsmål til bestyrelsen eller administrationen. Bestyrelsen Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af forbundets politik, vision, mission, målsætninger og strategier samt realiseringen heraf. Bestyrelsen er også ansvarlig for administrationen af forbundets midler og budgettering. Der arbejdes i henhold til vedtagen forretningsorden, god organisationsledelse og code of conduct. Disse forefindes på forbundets hjemmeside. Bestyrelsen har kontakt til administrationen, hvor direktøren i det daglige refererer til formanden. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: En formand En økonomiansvarlig En breddeansvarlig En eliteansvarlig To-tre bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen i henhold til forbundets love. Bestyrelsen afholder møde 4-5 gange om året og har løbende kontakt og dialog via telefon, og et bestyrelsesforum. Alle møder føres til referat. Herunder listes de enkelte bestyrelsesposters overordnede områder og funktioner: Formand Formanden er hovedansvarlig for DTriF. Følgende opgaver påhviler formanden: Udarbejdelse af samlet politisk program og forbundsplan med mål og strategier Intern arbejdsorganisering Indkaldelse til og afvikling af bestyrelsesmøder og generalforsamling Formel kontakt til DIF, ETU & ITU Repræsentation af forbundet Udarbejdelse af budget Økonomiansvarlig Den økonomiansvarlige har hovedansvaret for forbundets samlede økonomi herunder administration af tildelte DIF og Team midler. Følgende opgaver påhviler den økonomiansvarlige:

8 DIF s Idræts Forbund Udarbejdelse af og opfølgning på budget Regnskabsaflæggelse herunder udfærdigelse af ledelsesberetning Kontakt til revisorer Løbende orientering omkring økonomien til bestyrelsen Breddeansvarlig Den breddeansvarlige er hovedansvarlig for forbundets breddepolitik, samarbejdet med DIF omkring udviklingskonsulentordning og aktiviteter som herunder noteret: Opfølgning på og overvågning af igangværende bredde- og udviklingsprojekter Udvikling af kurser og træner- og lederuddannelser i DTriF regi Udvikling af diverse børne-, ungdoms- og agegroupaktiviteter Uddeling af den årlige breddeidrætsleder- og agegrouppris samt pris for ungdomsinitiativ. Den breddeansvarlige deltager i DIF møder og arrangementer, som kræver politisk ledelse Sparringspartner på udarbejdelse af breddebudget Eliteansvarlig Den eliteansvarlige er hovedansvarlig for forbundets elitepolitik og elite- og talentarbejde samt samarbejdet med Team. Følgende opgaver påhviler den eliteansvarlige: Opfølgning på og overvågning af igangværende eliteprojekter og landsholdsaktivitet Videreudvikling af talent- og elitearbejdet Uddeling af de årlige elitepriser til årets eliteatlet samt årets talent Den eliteansvarlig deltager i årligt styregruppemøde med Team og diverse eliterelaterede arrangementer, som kræver politisk ledelse Sparringspartner på udarbejdelse af elitebudget Øvrige opgaver fordeles bestyrelsesmedlemmer imellem. Amatør- og ordensudvalg Udvalget vælges hvert år af generalforsamlingen og består af 1 formand og 2 medlemmer samt en suppleant. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen, være bestyrelsessuppleant, revisor eller medlem af andre nedsatte udvalg. Et medlem af udvalget anses for inhabilt, såfremt vedkommende er part i en sag eller på anden måde er interesseret i sagens udfald. I så fald indkaldes suppleant. Amatør- og ordensudvalgets opgaver er: At afgøre alle sager vedr. amatør, ordens- og udelukkelsesbestemmelser om overtrædelse af reglementer og lignede eller usømmelig adfærd. Som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Triatlon Forbund. Forretningsudvalg Udvalget konstiturerer sig selv med formand og bestyrelsens økonomiansvarlige. Forbundets direktør er sekretær for udvalget. Udvalget sætter selv sin forretningssorden, men er i sit virke forpligtet overfor generalsamlingen og bestyrelsens beslutninger. Det behandler løbende sager i tidsrummet mellem afholdte bestyrelsesmøder. Udvalget kan træffe afgørelser af mindre rækkevidde

9 DIF s Idræts Forbund og uden principel karakter, mens sager af større rækkevidde og principiel karakter indstilles af udvalget til bestyrelsen. Administrationen Forbundets administration har ansvaret for de daglige operationelle opgaver som: Behandling af og besvarelser på forespørgsler til forbundet Drive forbundet hjemmeside og udsende nyhedsbreve og pressemeddelelser Markedsføre sporten Udvikle og forestå uddannelser, kurser og træningslejre Rådgive og hjælpe klubber på børne-, unge-, bredde-, elite- og talentområdet Organisere talentudvikling og elitearbejde Administrere stævnekalender, DM-rækken og cup Servicere og assistere klubber i afvikling af stævner herunder sikkerhedsprotokoller Varetage opgaver indenfor teknikområdet Varetage økonomien herunder skabe sponsorindtægter Direktøren deltager i bestyrelsesmøder efter behov og skal orientere bestyrelsen om det daglige arbejde og eventuelle problemstillinger. Indtægter og udgifter Forbundets samlede økonomi fremgår af årsregnskabet, som fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling. Direktøren, bestyrelsens økonomiansvarlige og formanden udarbejder et budgetoplæg med baggrund i planlagte udgifter og indtægter indenfor de opstillede indsatsområder og målsætninger for det kommende år. Budget vedtages af bestyrelsen. Det fremsættes til orientering på generalforsamling. Der henvises i øvrigt til årsregnskab og budget. Forankring Forankring sker gennem en visionær organisation, som udfærdiger strategier og medlemsklubbernes opbakning om bestyrelsens og de ansattes arbejde med at konsolidere forbundsplanen.

10 DIF s Idræts Forbund Indsatsområder og målsætninger Grundet forbundets begrænsede økonomiske og personalemæssige ressourcer skal der foretages en prioritering blandt alle ønsker og indsatsområder med tilhørende strategier og målsætninger, uanset hvor vigtige de for hver især måtte være. Områderne og målsætningerne herunder keyactions er i overensstemmelse med forbundets vision og mission og bliver for hvert år blev taget op til revision og eventuelt justeret. Bestyrelsen har valgt at prioritere følgende indsatsområder og vedtaget en række keyactions og målsætninger med udgangspunkt i forbundets nuværende administrative og økonomiske situation som følger: Elite og talent: Landsholdet - Sikre det høje internationale niveau på lang distance fastholdes og opretholde fødekæden. Duathlon bliver igen inkluderet. Ambitionen på kort distance er flere atleter i top 20. Forbundet skal facilitere trisporten som levevej. Team SDU/ udviklingslandshold - Skabe og forestå et professionelt træningsfællesskab og talentudviklingsarbejde for forbundets talenter. Trænere - Sikre vores atleter får de mest kompetente trænere AG motionister: AG landsholdet - Videreudvikle konceptet, der skal skabe sammenhold blandt atleter og vise DK ud ad til. Træningslejre - Forsat udbyde træningslejre, der ligesom AG landsholdet skal skabe sammenhold og være med til at give identitet. Børn og unge: Børne-, unge- og ungseniormiljøer - Skabe rammerne for udvikling af disse miljøer; vi skal gøre det fedt at være ung triatlet og ikke mindst blive i idrætten, når teenageårene sætter ind. Træneruddannelse - Arbejde med ATK, videreudvikle ungdomstræneruddannelsen og gøre det mere attraktivt at være ungdomstræner og arbejde med børn og unge Events og stævner - Skabe flere events/stævner for unge, der giver dem gode trioplevelser Rekruttering - Udarbejde og implementere strategier for rekruttering og fastholdelse af unge Paratri: Implementering - Rumme og udvikle det i klubberne og på stævnesiden. Klubperformance: Klubudvikling - Tilbyde klubberne bestyrelsescoaching, træneruddannelser og samarbejde omkring klubudviklingsprojekter, der gør arbejdet i klubberne bedre og nemmere Medlemsservice Styrke klubberne i arbejdet med medlemmer, ungdomsmiljøer og afvikling af stævner mm.

11 DIF s Idræts Forbund Effektivitet i processer og systemer: Klubmodul Effektivisere og videreudvikle modullet i forhold til klubbernes og forbundets behov og ønsker, så arbejdet bliver nemmere og der bliver mere tid til visionært arbejde og udvikling Regnskab forbedre økonomistyringen for at skabe mere overskuelighed og gennemsigtighed og dermed også sikre et bedre beslutninggrundlag for tiltag med økonomisk indflydelse Værktøjer gøre mere brug af hjælpemidler eller værktøj som forum, sharepoint, årshjul o. lign. der kan bedre kommunikation og vidensdeling i administration og bestyrelsen og med medlemmerne. Events: Stævner og koncepter Videreudvikling af stævne- og mesterkabsset-ups og koncepter samt afvikling, der er med til at løfte kvaliteten og sikkerheden samt udbud. Teknikdelen Sikre en kvalificeret dommerstab og teknisk delegerede samt stævneforhold og deltagere til medlemsstævner Branding: Forstærke kendskabet til og dybden af triatlon gennem forbedret kommunikation og branding af sporten øge tilgangen af medlemmer, tilfredshed blandt klubber samt sponsorship og investeringer. Politikker DTriFs Børne- og ungepolitik DTriF ønsker at være medvirkende til at fremme børn og unges lyst til bevægelse og idrætslige aktiviteter og dermed deres mulighed for at tilegne sig kompetencer, som kan være nyttige i forhold til et sundt og idrætsaktivt voksenliv. Dette bør ske i trygge rammer og med en pædagogisk tilgang, som bygger på det sociale fællesskab der også giver plads til den enkeltes fysiske og mentale udvikling. DTriF skal sikre kvaliteten af triatlontilbud til børn og unge og kræver dermed også, at alle som har omgang med børn og unge skal have en børneattest. DTriFs Breddepolitik DTriF opfatter begrebet bredde i ordets bogstaveligste forstand Triatlon for alle og vil arbejde for de bedst mulige forhold for triatleter uanset talent, ambitioner, alder og køn. DTriF ønsker at skabe et varieret triatlonlandskab, hvor alle tilgodeses såvel på stævneudbuddet som på klubplan. DTriF ønsker således at styrke udbuddet af triatlonaktiviteter kvalitativt og kvantitativt på landsplan. Dette skal ske i form af stævner, som samlet dækker alle triatleters behov og som fokuserer på den gode idrætslige oplevelse og i form af aktive klubber, der afvikler mangeartede kvalitative aktiviteter med svømning, cykling og løb som omdrejningspunkt.

12 DIF s Idræts Forbund DTriF vil være vidensbank for opbygningen af den gode klub og inspirator for klubaktiviteter og udvikling samt events. DTriFs Elitepolitik Dansk triatlon har altid markeret sig stærkt internationalt. DTriF ønsker at udvikle et højt internationalt niveau blandt de danske triatleter, hvorfor forbundet skal arbejde for skabelsen af kvalitative træningsmiljøer og en struktureret eliterekruttering. En stor subelite er med til at kvalificere træningsfællesskaberne. Derved kan man opbygge en selvforstærkende proces, hvor mange elitetriatleter gør træningsfællesskaberne attraktive at forblive i i en længere periode. Derved vil et større antal triatleter få afprøvet deres idrætslige muligheder fuldt ud. I kraft af de store krav, der stilles til svømmefærdighederne på kort distance, arbejder vi tæt sammen med svømmeunionen. DTriF vil have en ren sport og tager afstand fra enhver form for doping! (Se dopingpolitik) DTriF ønsker, at der sammen med fastsættelsen af de idrætslige målsætninger for den enkelte elitetriatlet, også drøftes den enkeltes uddannelsesmæssige ønsker, herunder også en plan for en civilkarriere efter sportskarrieren. DTriFs Uddannelsespolitik Uddannelse skal betrages som en investering og bør opfylde afdækkede udviklings- og uddannelsesmæssige behov. DTriF vil arbejde for at udvikle og udbyde nationale træneruddannelser for at sikre kvalificerede trænere på børn-, ungdoms-, senior- og landsholdsniveau. Uddannelsesforløbet skal således medvirke til at højne det faglige niveau blandt trænere og derigennem skabe basis for en videreudvikling af triatlon som helhed. DTriF ansatte trænere skal sikres videreuddannelse. DTriF vil arbejde for at udvikle og udbyde lederuddannelser for at sikre kompetente ledere på alle niveaer i triatlon. Forbundet skal sikre formidling af ny viden om træning, motion, fysisk aktivitet og ledelse til alle triatleter. DTriFs uddannelsespolitik omfatter også eliteudøvere. Uddannelsespolitikken er specielt aktuelt i forhold til eliteidrætsudøvere på senior- og ungdomsplan, som må/ kan træffe nogle valg i prioriteringen af idrætten i forhold til deres civile karriere. Generelt gælder det om at opnå så gode idrætslige forhold under den sportslige karriere som muligt, og ikke mindst forberede et liv efter endt idrætskarriere. Selv en professionel triatlonkarriere medfører som regel ikke mulighed for opsparing til tiden efter karrieren. Derfor bør atleter gøres opmærksom på dette, og atleterne bør få hjælp til planlægning af karriereforløb i forhold til uddannelse/job. Ungdoms- og juniorelite: Team giver muligheden for forlængede uddannelser for eliteaktive fra 15 års alderen, såfremt disse er tilknyttet DTriF s Udviklingsteam. Dette omfatter såvel videregående skoler som lærepladser. Seniorlandshold:

13 DIF s Idræts Forbund I erkendelse af at triatlon er meget tidskrævende idræt og at det er meget svært at passe et fuldtidsjob eller en fuldtidsuddannelse, med den belastning en eliteidrætskarriere medfører, forestår forbundet altetsamtaler med fokus på uddannelse og karriere. Det er forbundets opgave at råde, vejlede og støtte men aldrig at beslutte. DTriFs Doping- og ernæringspolitik DTriF ønsker, i overensstemmelse med såvel DIF som Team, at danske idrætsudøvere på alle niveauer, skal have mulighed for at præstere så godt som muligt. Disciplinerne under DTriF er nær beslægtet med idrætsgrene, som har været voldsomt ramt af dopingmisbrug. DTriF ønsker at forhindre, at dopingmisbruget breder sig til triatlon/duatlon miljøet. DTriF ønsker generelt, at medlemmerne i såvel elite- som breddesammenhæng dyrker idrætten på et sundt grundlag. DTriF tager afstand fra enhver form for doping! Doping defineres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende og senest opdaterede Nationale Antidopingregler idet disse udarbejdes og implementeres i overensstemmelse med de forpligtelser Anti Doping og DIF har under det internationale kodeks for antidoping WADA. Den enkelte udøver er altid selv ansvarlig for det, han/hun indtager, og vil altid selv skulle stå til ansvar for en positiv dopingprøve, også selv om denne ikke måtte være en følge af bevidst doping, men f.eks. af forurenet kosttilskud. Det er DTriFs holdning, at der mindst bør være dopingkontrol ved alle nationale og internationale mesterskaber. Det ønskes, at der jævnligt foretages out of competition kontroller af landsholdstruppen og øvrige udøvere af sporten. En dopingdom medfører udelukkelse fra landshold samt al konkurrenceaktivitet under DTriF i henhold til afgørelsen truffet i i DIFs Dopingnævn. Det ønskes, at landsholdsatleter aktivt går imod doping i deres handlinger. DTriF vil arbejde for at udbrede information om doping og misbrug heraf. Kosttilskud i bred forstand må anses for at have en minimal effekt på idrætspræstationer sammenlignet med optimal kost og træning. Generelt anbefaler DTriF ikke brugen af kosttilskud. Kosttilskud anbefales kun i særlige tilfælde og kun efter personlig vejledning af diætist eller læge. Som følge af de omfattende muligheder Team har for rådgivning af den absolutte elite gennem Team tilknyttede eksperter, kan det dog accepteres, at den absolutte internationale elite gives visse muligheder for optimering af kost og træning efter samråd med TD læger og diætister. Endvidere ønsker DTriF at yde en større indsats for at forhindre spiseforstyrrelser hos eliteudøvere og motionister. Især trænere, ledere og forældre bør være opmærksomme på den øgede risiko for spiseforstyrrelser i forbindelse med konkurrenceidræt. Trænere bør være i stand til at identificere tidlige tegn på spiseforstyrrelser. I tilfælde af at spiseforstyrrelser konstateres, skal atleten omgående henvises til behandling. Idrætslige aktiviteter sættes i bero, såfremt dette anbefales af den behandlende læge. Atleter under 18 år opfordres ikke til vægtreduktion med henblik på sportslig succes. I alle tilfælde bør planlægningen af vægtreduktion ske i samarbejde med læge og/eller diætist.

14 DIF s Idræts Forbund DTriFs Politik for internationale relationer DTriF er medlem i de internationale triatlonorganisationer European Triathlon Union (ETU) og International Triathlon Union (ITU). DTriF ønsker at tage aktivt del i det internationale arbejde og vil søge at øve indflydelse på udviklingen af sporten ud fra de principper og værdier, som DTriF står for gennem samarbejde med disse organisationer og medlemmer heraf samt deltagelse i internationale kongresser og møder. Deltagelsen i det internationale arbejde er samtidigt en god mulighed for at skabe kontakter til triforbund i andre lande og dermed kunne netværke, sparre og udveksle erfaringer og eventuelt samarbejde omkring udviklingen af sporten såvel nationalt som internationalt. Konsolidering og opfølgning af forbundsplanen Bestyrelsen ønsker med denne plan at fortsætte og konsolidere arbejdet med organisationen i det angivne format i perioden Forbundsplanen følges op hvert år af bestyrelsen og der laves en status på de vedtagne indsatsområder, målsætninger og strategier, hvorefter det vurderes om disse skal justeres, udgå og/ eller nye inddrages. Eventuelle ønsker og indstillinger fra klubberne indgår selvsagt i denne evaluering ligesom budgetlægning tilpasses indsatsområderne med tilhørende målsætninger og keyactions eller såkaldte strategier. Bestyrelsen er ansvarlig for implementering af forbundsplanen. November 2013

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Eliteidræt i Danmark. Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme

Eliteidræt i Danmark. Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme Eliteidræt i Danmark Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme ELITEIDRÆT I DANMARK Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt årsrapport 2007 007 fakta om 2007 33 forskellige idrætsgrene 1033 danske atleter 133 mio. kr. Samlet omsætning 13 VM-medaljer og 15 EM-medaljer

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Reglement for stående udvalg

Reglement for stående udvalg Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Foto: Uffe Stæhr BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014

Foto: Uffe Stæhr BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014 1 Foto: Uffe Stæhr BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014 2 INDHOLD BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Indledning... 3 Dansk idræt generelt herunder DIF & Team Danmark samt vision 25-50-75... 4 Internationalt

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere