DANSK TRIATLON FORBUND DANISH TRIATHLON FEDERATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK TRIATLON FORBUND DANISH TRIATHLON FEDERATION"

Transkript

1 DIF s Idræts Forbund DTriF Forbundsplan Version 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Fakta om Dansk Triatlon Forbund (DTriF)... 2 DTriFs vision... 3 DTriFs mission... 3 DTriFs værdigrundlag... 3 DTriFs idrætspolitik... 3 Den politiske og adminsitrative organisation... 5 Organisationsdiagrammer... 5 Roller og ansvar... 6 Generalforsamlingen... 6 Revisorer... 7 Bestyrelsen... 7 Amatør- og ordensudvalg... 8 Forretningsudvalg... 8 Administrationen... 9 Indtægter og udgifter... 9 Forankring... 9 Indsatsområder og målsætninger Politikker DTriFs Børne- og ungepolitik DTriFs Breddepolitik DTriFs Elitepolitik DTriFs Uddannelsespolitik DTriFs Doping- og ernæringspolitik DTriFs Politik for internationale relationer Konsolidering og opfølgning af forbundsplanen... 14

2 DIF s Idræts Forbund Baggrund og indledning Triatlon bygger oprindeligt på den personlige udfordring i at kombinere de tre idrætter svømning, cykling og løb. Dette individuelle projekt kommer bl.a. til udtryk ved det årlige Hawaii Ironman, som også er et udgangspunkt for sporten i sin nuværende form og derfor nærmest har en mytisk betydning. Kerneelmenterne for Dansk Triatlon Forbund er tilbuddet om idrætslige fællesskaber og idrætsfaglig sparring for alle triatleter samt ønsket om at skabe en opfattelse af triatlon som en sund, alsidig og ukompliceret idræt. Denne forbundssplan vil være det overordnede styringsredskab for DTriF i perioden Planen justeres årligt i henhold til gældende forhold. Tidligere versioner af planen vil findes på forbundets hjemmeside. Denne forbundsplan erstatter den tidligere virksomhedsplan med målsætninger og strategier samt politikker for den forgangne olympiade, der har været den overordnede ramme for forbundets politik og arbejde i perioden Forbundets samlede politikker er som i den tidligere indarbejdet i planen. Fakta om Dansk Triatlon Forbund (DTriF) Dansk Triatlon Forbund er det samlede organ for danske triatlonklubber og triatlonsporten i. Forbundet blev stiftet d. 4. august 1984 og er medlem af European Triathlon Union (ETU) og International Triathlon Union (ITU). Forbundet blev sammen med forbundet for moderne femkamp d. 27. september 1990 optaget i s Idrætsforbund (DIF) under Dansk Multisport Forbund (DMSF). Dette blev dog pr. 1. januar 2011 opløst således, at DTriF og Moderne Femkamp blev selvstændige specialforbund under DIF. Som specialforbund under DIF, der også samarbejder med Team (TD) former disse DTriFs økonomiske fundament og støtter yderligere forbundet med professionel rådgivning og konsulentbistand indenfor diverse områder. I 2000 fik triatlon olympisk status af IOC og var for første gang på det olympiske program ved legene i Sydney. Vi har siden haft dansk deltagelse, hver gang legene har været afholdt. Fra 2016 er paratri også på programmet i de paraolympiske lege i Rio de Janiero, hvor vi også håber på at være repræsenteret. Forbundet har i den forgangne olympiade oplevet en kolossal vækst såvel mht. antallet af klubber som medlemmer. I 2008 havde DTriF således 53 medlemsklubber og 1964 medlemmer og ved udgangen af 2012 havde DTriF 72 registerede medlemsklubber og 6179 medlemmer. Fordelingen af klubber på landsplan ses på forbundets hjemmeside.

3 DIF s Idræts Forbund DTriFs vision Gøre triatlon til en sport for alle. DTriFs mission Understøtte klubberne i med at skabe de bedste rammer for udviklingen af sporten gennem afholdelse af kvalitetsstævner, uddannelse, synlighed af sporten og en effektiv administration. Udvikle atleter der har potentiale til at være en del af den internationale verdens elite. Varetage et ungdomsudviklingsarbejde der kan være med til at skabe nye topatleter og understøtte den bedst mulige sportslige udvikling af unge atleter. Gøre forbundets økonomi så uafhængig som mulig ved hjælp af midler fra sponsorer, kunder og samarbejdspartnere. DTriFs værdigrundlag Værdisættet for Dansk Triatlon Forbund består af nedenstående værdier: Mangfoldighed: Sporten er bred, idet den dyrkes i forskellige idrætsdiscipliner og på tværs af køn, alder og fysik på motions- og eliteplan. Fleksibilitet: Sporten dyrkes individuelt og i træningsfællesskaber i mange forskellige varianter og miljøer. Fairplay: Konkurrence på lige vilkår hvor der udvises hensyn og respekt og hvor etik er højeste prioritet. Der tages stærkt afstand fra enhver form for doping. Kampen for at opnå bedre resultater skal foregå på en etisk forsvarlig måde. Respekt: Der udvises en miljømæssig forsvarlig adfærd i forhold til den natur, vi træner og konkurrerer i. DTriFs idrætspolitik Forbundets politik er baseret på følgende principper: Elite og bredde understøttes ligeværdigt. DTriF erkender, at eliten profilerer triatlon og har således et unikt elitesetup på Syddansk Univeristet (SDU) og et tæt samarbejde med Team. Bredden udgør det basale fundament for sporten. Gennem udviklingsarbejde og udviklingsprojekter understøttet af s

4 DIF s Idræts Forbund Idrætsforbund ønsker DTriF at støtte triatlonaktiviteter i såvel centralt som lokalt med udvikling, koordinering af tiltag og diverse konsulentydelser. Aktiviteter, herunder en stævnerække, træningslejre, samlinger og uddannelse er afgørende fundamenter. Mesterskaber, stævner og træningsfællesskaber på tværs af elite, bredde og idrætsgrene er forudsætninger for sporten ligesom uddannelse er afgørende for styrkelsen af elite- og breddefeltet. Bestyrelsen fastlægger aktiviteter, som gennemføres af forbundets administration i tæt samarbejde med de enkelte medlemsklubber. Forbundets administration sikrer koordinering, kvalitet, prioritering og udvikling af regionale og nationale triatlonaktiviteter. På eliteområdet er sportslige resultater en forudsætning og essentielt i forhold til DTriFs arbejde. Forbundets generelle politikker vedr. børn- og unge, bredde, elite, uddannelse, doping og ernæring samt internationale relationer findes bagerst i forbundsplanen.

5 DIF s Idræts Forbund DEN POLITISKE OG ADMINSITRATIVE ORGANISATION DTriFs politiske organisation består af forbundsbestyrelsen med formand og økonomiansvarlig samt 5-6 medlemmer, som er ansvarlige for forskellige områder samt et forretningsudvalg og et amatør- og ordensudvalg. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte yderligere arbejdsudvalg efter behov. Bemærkninger til den politiske organisation: Bestyrelsen heruder specifikt formand og økonomiansvarlig vælges af generalforsamlingen i henhold til forbundets love og er ansvarlig for at fastlægge og sikre gennemførsel af forbundets vision, mission og målsætninger. Amatør- og ordensudvalget vælges årligt af generalforsamlingen i henhold til forbundets love. Udvalget skal afgøre alle sager vedr. amatør, ordens- og udelukkelsesbestemmelser om overtrædelse af reglementer og lignede eller usømmelig adfærd og fungerer som voldgiftsret i stridigheder under forbundet. Forretningsudvalget konstiturerer sig selv med formand og bestyrelsens økonomiansvarlige og behandler løbende sager af mindre rækkevidde og uden principiel karater. Udvalget udarbejder endvidere budgetoplæg til vedtagelse i bestyrelsen. Forbundets direktør er sekretær for udvalget. Forbundets direktør varetager den daglige ledelse af forbundet. Direktøren er personaleansvarlig for alle ansatte herunder alle konsulenteter, trænere og det administrative personale ligesom direktøren er ansvarlig for, at de af bestyrelsen fastsatte målsætninger implementeres. På de følgende sider er organisationsdiagram for den politiske og administrative del afbilledet, efterfulgt af nærmere beskrivelser af roller og ansvar. Organisationsdiagrammer På de følgender sider er diagrammer for forbundets politiske og administrative organisation afbilledet efterfulgt af beskrivelser af roller og ansvar.for de respektive poster.

6 DIF s Idræts Forbund Politisk organisation Formand Amatør- og Ordensudvalg Forretningsudvalg Økonomiansvarlig Bestyrelsesmedlem/ eliteansvarlig Bestyrelsesmedlem/ breddeansvarlig Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Administrativ organisation Direktør Økonomimedarbejder /sekretaer Administrativ medarbejder Chef Udviklingsafdeling Chef elitecenter Teknisk ansvarlig Udviklingsmedarbejder Ungdomstræner Dommere Udviklingsmedarbejder Roller og ansvar Herunder listes rollefordeling og ansvarsområder for alle i organisationen: Generalforsamlingen Generalforsamlingen består af repræsentanter fra alle medlemsklubberne og er forbundets øverste myndighed. Forsamlingen mødes en gang årligt og vælger medlemmer til bestyrelsen og amatør- og ordensudvalget, godkender årsregnskab, vedtager eventuelle ændringer til DTriFs love og stillede forslag.

7 DIF s Idræts Forbund Revisorer Generalforsamlingen vælger revisorer til at kontrollere, at der ikke sker uregelmæssigheder og forbundets midler anvendes i overensstemmelse med budgettet og kulturministeriets. Alle regnskabsbilag stilles til deres rådighed ved årsafslutningen. Revisorerne laver en årsrapport med bemærkninger til det forløbne år, som rundsendes til alle medlemsklubber inden den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen har mulighed for at stille opklarende spørgsmål til bestyrelsen eller administrationen. Bestyrelsen Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af forbundets politik, vision, mission, målsætninger og strategier samt realiseringen heraf. Bestyrelsen er også ansvarlig for administrationen af forbundets midler og budgettering. Der arbejdes i henhold til vedtagen forretningsorden, god organisationsledelse og code of conduct. Disse forefindes på forbundets hjemmeside. Bestyrelsen har kontakt til administrationen, hvor direktøren i det daglige refererer til formanden. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: En formand En økonomiansvarlig En breddeansvarlig En eliteansvarlig To-tre bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen i henhold til forbundets love. Bestyrelsen afholder møde 4-5 gange om året og har løbende kontakt og dialog via telefon, og et bestyrelsesforum. Alle møder føres til referat. Herunder listes de enkelte bestyrelsesposters overordnede områder og funktioner: Formand Formanden er hovedansvarlig for DTriF. Følgende opgaver påhviler formanden: Udarbejdelse af samlet politisk program og forbundsplan med mål og strategier Intern arbejdsorganisering Indkaldelse til og afvikling af bestyrelsesmøder og generalforsamling Formel kontakt til DIF, ETU & ITU Repræsentation af forbundet Udarbejdelse af budget Økonomiansvarlig Den økonomiansvarlige har hovedansvaret for forbundets samlede økonomi herunder administration af tildelte DIF og Team midler. Følgende opgaver påhviler den økonomiansvarlige:

8 DIF s Idræts Forbund Udarbejdelse af og opfølgning på budget Regnskabsaflæggelse herunder udfærdigelse af ledelsesberetning Kontakt til revisorer Løbende orientering omkring økonomien til bestyrelsen Breddeansvarlig Den breddeansvarlige er hovedansvarlig for forbundets breddepolitik, samarbejdet med DIF omkring udviklingskonsulentordning og aktiviteter som herunder noteret: Opfølgning på og overvågning af igangværende bredde- og udviklingsprojekter Udvikling af kurser og træner- og lederuddannelser i DTriF regi Udvikling af diverse børne-, ungdoms- og agegroupaktiviteter Uddeling af den årlige breddeidrætsleder- og agegrouppris samt pris for ungdomsinitiativ. Den breddeansvarlige deltager i DIF møder og arrangementer, som kræver politisk ledelse Sparringspartner på udarbejdelse af breddebudget Eliteansvarlig Den eliteansvarlige er hovedansvarlig for forbundets elitepolitik og elite- og talentarbejde samt samarbejdet med Team. Følgende opgaver påhviler den eliteansvarlige: Opfølgning på og overvågning af igangværende eliteprojekter og landsholdsaktivitet Videreudvikling af talent- og elitearbejdet Uddeling af de årlige elitepriser til årets eliteatlet samt årets talent Den eliteansvarlig deltager i årligt styregruppemøde med Team og diverse eliterelaterede arrangementer, som kræver politisk ledelse Sparringspartner på udarbejdelse af elitebudget Øvrige opgaver fordeles bestyrelsesmedlemmer imellem. Amatør- og ordensudvalg Udvalget vælges hvert år af generalforsamlingen og består af 1 formand og 2 medlemmer samt en suppleant. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen, være bestyrelsessuppleant, revisor eller medlem af andre nedsatte udvalg. Et medlem af udvalget anses for inhabilt, såfremt vedkommende er part i en sag eller på anden måde er interesseret i sagens udfald. I så fald indkaldes suppleant. Amatør- og ordensudvalgets opgaver er: At afgøre alle sager vedr. amatør, ordens- og udelukkelsesbestemmelser om overtrædelse af reglementer og lignede eller usømmelig adfærd. Som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Triatlon Forbund. Forretningsudvalg Udvalget konstiturerer sig selv med formand og bestyrelsens økonomiansvarlige. Forbundets direktør er sekretær for udvalget. Udvalget sætter selv sin forretningssorden, men er i sit virke forpligtet overfor generalsamlingen og bestyrelsens beslutninger. Det behandler løbende sager i tidsrummet mellem afholdte bestyrelsesmøder. Udvalget kan træffe afgørelser af mindre rækkevidde

9 DIF s Idræts Forbund og uden principel karakter, mens sager af større rækkevidde og principiel karakter indstilles af udvalget til bestyrelsen. Administrationen Forbundets administration har ansvaret for de daglige operationelle opgaver som: Behandling af og besvarelser på forespørgsler til forbundet Drive forbundet hjemmeside og udsende nyhedsbreve og pressemeddelelser Markedsføre sporten Udvikle og forestå uddannelser, kurser og træningslejre Rådgive og hjælpe klubber på børne-, unge-, bredde-, elite- og talentområdet Organisere talentudvikling og elitearbejde Administrere stævnekalender, DM-rækken og cup Servicere og assistere klubber i afvikling af stævner herunder sikkerhedsprotokoller Varetage opgaver indenfor teknikområdet Varetage økonomien herunder skabe sponsorindtægter Direktøren deltager i bestyrelsesmøder efter behov og skal orientere bestyrelsen om det daglige arbejde og eventuelle problemstillinger. Indtægter og udgifter Forbundets samlede økonomi fremgår af årsregnskabet, som fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling. Direktøren, bestyrelsens økonomiansvarlige og formanden udarbejder et budgetoplæg med baggrund i planlagte udgifter og indtægter indenfor de opstillede indsatsområder og målsætninger for det kommende år. Budget vedtages af bestyrelsen. Det fremsættes til orientering på generalforsamling. Der henvises i øvrigt til årsregnskab og budget. Forankring Forankring sker gennem en visionær organisation, som udfærdiger strategier og medlemsklubbernes opbakning om bestyrelsens og de ansattes arbejde med at konsolidere forbundsplanen.

10 DIF s Idræts Forbund Indsatsområder og målsætninger Grundet forbundets begrænsede økonomiske og personalemæssige ressourcer skal der foretages en prioritering blandt alle ønsker og indsatsområder med tilhørende strategier og målsætninger, uanset hvor vigtige de for hver især måtte være. Områderne og målsætningerne herunder keyactions er i overensstemmelse med forbundets vision og mission og bliver for hvert år blev taget op til revision og eventuelt justeret. Bestyrelsen har valgt at prioritere følgende indsatsområder og vedtaget en række keyactions og målsætninger med udgangspunkt i forbundets nuværende administrative og økonomiske situation som følger: Elite og talent: Landsholdet - Sikre det høje internationale niveau på lang distance fastholdes og opretholde fødekæden. Duathlon bliver igen inkluderet. Ambitionen på kort distance er flere atleter i top 20. Forbundet skal facilitere trisporten som levevej. Team SDU/ udviklingslandshold - Skabe og forestå et professionelt træningsfællesskab og talentudviklingsarbejde for forbundets talenter. Trænere - Sikre vores atleter får de mest kompetente trænere AG motionister: AG landsholdet - Videreudvikle konceptet, der skal skabe sammenhold blandt atleter og vise DK ud ad til. Træningslejre - Forsat udbyde træningslejre, der ligesom AG landsholdet skal skabe sammenhold og være med til at give identitet. Børn og unge: Børne-, unge- og ungseniormiljøer - Skabe rammerne for udvikling af disse miljøer; vi skal gøre det fedt at være ung triatlet og ikke mindst blive i idrætten, når teenageårene sætter ind. Træneruddannelse - Arbejde med ATK, videreudvikle ungdomstræneruddannelsen og gøre det mere attraktivt at være ungdomstræner og arbejde med børn og unge Events og stævner - Skabe flere events/stævner for unge, der giver dem gode trioplevelser Rekruttering - Udarbejde og implementere strategier for rekruttering og fastholdelse af unge Paratri: Implementering - Rumme og udvikle det i klubberne og på stævnesiden. Klubperformance: Klubudvikling - Tilbyde klubberne bestyrelsescoaching, træneruddannelser og samarbejde omkring klubudviklingsprojekter, der gør arbejdet i klubberne bedre og nemmere Medlemsservice Styrke klubberne i arbejdet med medlemmer, ungdomsmiljøer og afvikling af stævner mm.

11 DIF s Idræts Forbund Effektivitet i processer og systemer: Klubmodul Effektivisere og videreudvikle modullet i forhold til klubbernes og forbundets behov og ønsker, så arbejdet bliver nemmere og der bliver mere tid til visionært arbejde og udvikling Regnskab forbedre økonomistyringen for at skabe mere overskuelighed og gennemsigtighed og dermed også sikre et bedre beslutninggrundlag for tiltag med økonomisk indflydelse Værktøjer gøre mere brug af hjælpemidler eller værktøj som forum, sharepoint, årshjul o. lign. der kan bedre kommunikation og vidensdeling i administration og bestyrelsen og med medlemmerne. Events: Stævner og koncepter Videreudvikling af stævne- og mesterkabsset-ups og koncepter samt afvikling, der er med til at løfte kvaliteten og sikkerheden samt udbud. Teknikdelen Sikre en kvalificeret dommerstab og teknisk delegerede samt stævneforhold og deltagere til medlemsstævner Branding: Forstærke kendskabet til og dybden af triatlon gennem forbedret kommunikation og branding af sporten øge tilgangen af medlemmer, tilfredshed blandt klubber samt sponsorship og investeringer. Politikker DTriFs Børne- og ungepolitik DTriF ønsker at være medvirkende til at fremme børn og unges lyst til bevægelse og idrætslige aktiviteter og dermed deres mulighed for at tilegne sig kompetencer, som kan være nyttige i forhold til et sundt og idrætsaktivt voksenliv. Dette bør ske i trygge rammer og med en pædagogisk tilgang, som bygger på det sociale fællesskab der også giver plads til den enkeltes fysiske og mentale udvikling. DTriF skal sikre kvaliteten af triatlontilbud til børn og unge og kræver dermed også, at alle som har omgang med børn og unge skal have en børneattest. DTriFs Breddepolitik DTriF opfatter begrebet bredde i ordets bogstaveligste forstand Triatlon for alle og vil arbejde for de bedst mulige forhold for triatleter uanset talent, ambitioner, alder og køn. DTriF ønsker at skabe et varieret triatlonlandskab, hvor alle tilgodeses såvel på stævneudbuddet som på klubplan. DTriF ønsker således at styrke udbuddet af triatlonaktiviteter kvalitativt og kvantitativt på landsplan. Dette skal ske i form af stævner, som samlet dækker alle triatleters behov og som fokuserer på den gode idrætslige oplevelse og i form af aktive klubber, der afvikler mangeartede kvalitative aktiviteter med svømning, cykling og løb som omdrejningspunkt.

12 DIF s Idræts Forbund DTriF vil være vidensbank for opbygningen af den gode klub og inspirator for klubaktiviteter og udvikling samt events. DTriFs Elitepolitik Dansk triatlon har altid markeret sig stærkt internationalt. DTriF ønsker at udvikle et højt internationalt niveau blandt de danske triatleter, hvorfor forbundet skal arbejde for skabelsen af kvalitative træningsmiljøer og en struktureret eliterekruttering. En stor subelite er med til at kvalificere træningsfællesskaberne. Derved kan man opbygge en selvforstærkende proces, hvor mange elitetriatleter gør træningsfællesskaberne attraktive at forblive i i en længere periode. Derved vil et større antal triatleter få afprøvet deres idrætslige muligheder fuldt ud. I kraft af de store krav, der stilles til svømmefærdighederne på kort distance, arbejder vi tæt sammen med svømmeunionen. DTriF vil have en ren sport og tager afstand fra enhver form for doping! (Se dopingpolitik) DTriF ønsker, at der sammen med fastsættelsen af de idrætslige målsætninger for den enkelte elitetriatlet, også drøftes den enkeltes uddannelsesmæssige ønsker, herunder også en plan for en civilkarriere efter sportskarrieren. DTriFs Uddannelsespolitik Uddannelse skal betrages som en investering og bør opfylde afdækkede udviklings- og uddannelsesmæssige behov. DTriF vil arbejde for at udvikle og udbyde nationale træneruddannelser for at sikre kvalificerede trænere på børn-, ungdoms-, senior- og landsholdsniveau. Uddannelsesforløbet skal således medvirke til at højne det faglige niveau blandt trænere og derigennem skabe basis for en videreudvikling af triatlon som helhed. DTriF ansatte trænere skal sikres videreuddannelse. DTriF vil arbejde for at udvikle og udbyde lederuddannelser for at sikre kompetente ledere på alle niveaer i triatlon. Forbundet skal sikre formidling af ny viden om træning, motion, fysisk aktivitet og ledelse til alle triatleter. DTriFs uddannelsespolitik omfatter også eliteudøvere. Uddannelsespolitikken er specielt aktuelt i forhold til eliteidrætsudøvere på senior- og ungdomsplan, som må/ kan træffe nogle valg i prioriteringen af idrætten i forhold til deres civile karriere. Generelt gælder det om at opnå så gode idrætslige forhold under den sportslige karriere som muligt, og ikke mindst forberede et liv efter endt idrætskarriere. Selv en professionel triatlonkarriere medfører som regel ikke mulighed for opsparing til tiden efter karrieren. Derfor bør atleter gøres opmærksom på dette, og atleterne bør få hjælp til planlægning af karriereforløb i forhold til uddannelse/job. Ungdoms- og juniorelite: Team giver muligheden for forlængede uddannelser for eliteaktive fra 15 års alderen, såfremt disse er tilknyttet DTriF s Udviklingsteam. Dette omfatter såvel videregående skoler som lærepladser. Seniorlandshold:

13 DIF s Idræts Forbund I erkendelse af at triatlon er meget tidskrævende idræt og at det er meget svært at passe et fuldtidsjob eller en fuldtidsuddannelse, med den belastning en eliteidrætskarriere medfører, forestår forbundet altetsamtaler med fokus på uddannelse og karriere. Det er forbundets opgave at råde, vejlede og støtte men aldrig at beslutte. DTriFs Doping- og ernæringspolitik DTriF ønsker, i overensstemmelse med såvel DIF som Team, at danske idrætsudøvere på alle niveauer, skal have mulighed for at præstere så godt som muligt. Disciplinerne under DTriF er nær beslægtet med idrætsgrene, som har været voldsomt ramt af dopingmisbrug. DTriF ønsker at forhindre, at dopingmisbruget breder sig til triatlon/duatlon miljøet. DTriF ønsker generelt, at medlemmerne i såvel elite- som breddesammenhæng dyrker idrætten på et sundt grundlag. DTriF tager afstand fra enhver form for doping! Doping defineres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende og senest opdaterede Nationale Antidopingregler idet disse udarbejdes og implementeres i overensstemmelse med de forpligtelser Anti Doping og DIF har under det internationale kodeks for antidoping WADA. Den enkelte udøver er altid selv ansvarlig for det, han/hun indtager, og vil altid selv skulle stå til ansvar for en positiv dopingprøve, også selv om denne ikke måtte være en følge af bevidst doping, men f.eks. af forurenet kosttilskud. Det er DTriFs holdning, at der mindst bør være dopingkontrol ved alle nationale og internationale mesterskaber. Det ønskes, at der jævnligt foretages out of competition kontroller af landsholdstruppen og øvrige udøvere af sporten. En dopingdom medfører udelukkelse fra landshold samt al konkurrenceaktivitet under DTriF i henhold til afgørelsen truffet i i DIFs Dopingnævn. Det ønskes, at landsholdsatleter aktivt går imod doping i deres handlinger. DTriF vil arbejde for at udbrede information om doping og misbrug heraf. Kosttilskud i bred forstand må anses for at have en minimal effekt på idrætspræstationer sammenlignet med optimal kost og træning. Generelt anbefaler DTriF ikke brugen af kosttilskud. Kosttilskud anbefales kun i særlige tilfælde og kun efter personlig vejledning af diætist eller læge. Som følge af de omfattende muligheder Team har for rådgivning af den absolutte elite gennem Team tilknyttede eksperter, kan det dog accepteres, at den absolutte internationale elite gives visse muligheder for optimering af kost og træning efter samråd med TD læger og diætister. Endvidere ønsker DTriF at yde en større indsats for at forhindre spiseforstyrrelser hos eliteudøvere og motionister. Især trænere, ledere og forældre bør være opmærksomme på den øgede risiko for spiseforstyrrelser i forbindelse med konkurrenceidræt. Trænere bør være i stand til at identificere tidlige tegn på spiseforstyrrelser. I tilfælde af at spiseforstyrrelser konstateres, skal atleten omgående henvises til behandling. Idrætslige aktiviteter sættes i bero, såfremt dette anbefales af den behandlende læge. Atleter under 18 år opfordres ikke til vægtreduktion med henblik på sportslig succes. I alle tilfælde bør planlægningen af vægtreduktion ske i samarbejde med læge og/eller diætist.

14 DIF s Idræts Forbund DTriFs Politik for internationale relationer DTriF er medlem i de internationale triatlonorganisationer European Triathlon Union (ETU) og International Triathlon Union (ITU). DTriF ønsker at tage aktivt del i det internationale arbejde og vil søge at øve indflydelse på udviklingen af sporten ud fra de principper og værdier, som DTriF står for gennem samarbejde med disse organisationer og medlemmer heraf samt deltagelse i internationale kongresser og møder. Deltagelsen i det internationale arbejde er samtidigt en god mulighed for at skabe kontakter til triforbund i andre lande og dermed kunne netværke, sparre og udveksle erfaringer og eventuelt samarbejde omkring udviklingen af sporten såvel nationalt som internationalt. Konsolidering og opfølgning af forbundsplanen Bestyrelsen ønsker med denne plan at fortsætte og konsolidere arbejdet med organisationen i det angivne format i perioden Forbundsplanen følges op hvert år af bestyrelsen og der laves en status på de vedtagne indsatsområder, målsætninger og strategier, hvorefter det vurderes om disse skal justeres, udgå og/ eller nye inddrages. Eventuelle ønsker og indstillinger fra klubberne indgår selvsagt i denne evaluering ligesom budgetlægning tilpasses indsatsområderne med tilhørende målsætninger og keyactions eller såkaldte strategier. Bestyrelsen er ansvarlig for implementering af forbundsplanen. November 2013

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Virksomhedsplan 2014-2015 Ver. 3, oktober 2014 2

Virksomhedsplan 2014-2015 Ver. 3, oktober 2014 2 INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)... 4 DSQF S MISSION... 4 DSQF S VISION... 4 DSQF S VÆRDIGRUNDLAG... 4 Troværdighed... 4 Nytænkning... 4 Viden... 4 Etik... 4 DSQF S IDRÆTSPOLITIK...

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Eliteudvalget har besluttet den kommende struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012. Nedenstående tabel viser en oversigt over

Læs mere

Dansk triatlon Forbunds Frivillighedsstrategi. Frivillighedsstrategi for. Dansk Triatlon Forbund

Dansk triatlon Forbunds Frivillighedsstrategi. Frivillighedsstrategi for. Dansk Triatlon Forbund Frivillighedsstrategi for Dansk Triatlon Forbund 2015 2020 Indholdsfortegnelse 1. Frivillighedsstrategi 1.1 Baggrund 1.2 Hvorfor frivillighedsstrategi 1.3 Mission 2. De frivillige 2.1 Baggrund 2.2 Hvorfor

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Code of Conduct - God organisationsledelse i Danmarks Bowling Forbund

Code of Conduct - God organisationsledelse i Danmarks Bowling Forbund Code of Conduct - God organisationsledelse i Danmarks Bowling Forbund 02/2016 Præambel Bestyrelsen i Danmarks Bowling Forbund (forbundet) har vedtaget nedenstående regler (Code of Conduct) om god organisationsledelse

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vision og Strategi frem mod 2014

Vision og Strategi frem mod 2014 2. juli 2004 Vision og Strategi frem mod 2014 Ved Danmarks Motor Unions klublederseminar med titlen "Vision og Strategi frem mod 2014" - afholdt den 6. marts 2004 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere.

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere. Sjællands Tennis Union (SLTU) har (31.12.2013) 115 klubber med i alt 27.915 medlemmer, svarende til 47 % af DTF samlede medlemsskare på 59.389 medlemmer. SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer,

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund DHIF s historie Dansk Handicap Idræts-Forbund Etableret 1971 Specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) Ca. 18.000 medlemmer 446 klubber Aktiviteter og idrætter DHIF

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 DIF s Idræts Forbund Formandens beretning 2012 Ved Anna Karin Klærke 2012 var endnu et godt triatlonår, det er meget glædeligt at interessen for trisporten forsat er stor og jeg kan gentage mig selv fra

Læs mere

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid):

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): s- Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): Direktøren har det overordnede ansvar for DOF s drift og den løbende udvikling af forbundet i tæt samarbejde med udvalg, projektgrupper og frivillige medarbejdere

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur Klubeliteforum d. 24/11-2016 1 Agenda Ansvar / struktur Eliteplan 2017-2020 Erfaringer fra 2013-2016 Udfordringer fremadrettet Finansiering Talentudvikling Klubbernes rolle Talentcentrenes rolle Landshold

Læs mere

Virksomhedsplan 2010 ver. 1.2 27.10.2009 2

Virksomhedsplan 2010 ver. 1.2 27.10.2009 2 INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)... 4 DSQF S MISSION... 4 DSQF S VISION... 4 DSQF S VÆRDIGRUNDLAG... 4 Troværdighed... 5 Nytænkning... 5 Viden... 5 Etik... 5 DSQF S IDRÆTSPOLITIK...

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Sportscollege. Sportscollege Ballerup

Sportscollege. Sportscollege Ballerup Sportscollege Ballerup 1 2 er for dig, der ønsker at kombinere udviklingen af dit idrætstalent med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Du vil blive tilbudt udvikling af dit idrætstalent gennem træning

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere