Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Davidsen, Jacob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Davidsen, Jacob"

Transkript

1 Aalborg Universitet Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Davidsen, Jacob Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Davidsen, J. (2013). Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam. Aalborg: e- Learning Lab Center for User-Driven Innovation, Learning. (e-learning Lab Publication Series. Center for Userdriven Innovation, Learning and Design; Nr. 29). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: oktober 03, 2015

2 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam No. 29 Elearning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation, Learning & Design

3 Forfatterne Publikation: Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Forfatter: Jacob Davidsen e-learning Lab - Center for Brugerdreven Innovation, Læring & Design Aalborg Universitet, november 2013 Aalborg Universitet e-learning Lab, Institut for Kommunikation Nyhavnsgade 14 DK-9000 Aalborg Kontakt: Marianne Lykke ISSN:

4 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Om e-learning Lab e-learning Lab vil etablere et solidt teoretisk og metodisk grundlag og sikre udviklingen af langtidsholdbar viden inden for forskningsfeltet Brugerdreven Innovation, Læring og Design. Vidensudviklingen sker gennem et frugtbart, dynamisk og samarbejdsorienteret forskningsmiljø i interaktion med brugergrupper og interessenter med ønsker om at frembringe viden, der vil tjene regionen, nationen og verden bedst i det 21. århundrede. e-learning Lab tilføjer til brobygningen over den digitale kløft gennem projekter med partnere i udviklingslande. Serien e-learning Lab Publication Series udbreder workshop- og projektrapporter, konferenceforedrag og master- og ph.d.-afhandlinger skabt af forskere og studerende med forbindelse til e-learning Lab. Publikationerne kan hentes gratis på websiden Mod betaling kan trykte udgaver bestilles hos Joan Vuust Milborg på Redaktører af skriftserien: Ann Bygholm Ellen Christiansen ell projektledere 2

5 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Evaluering... 6 Tovholdernes perspektiv... 6 Forventningsafstemning og kontekstafklaring... 6 Faglighed og it... 7 Kompetenceudvikling... 8 Rollen som tovholder... 8 Ledelsens opbakning... 9 Bloggen Netværksdeltagernes perspektiv Faglighed og it Kompetenceudvikling Netværksdeltagelsen Tovholderne Ledelsens engagement og indsigt i it Bloggen som videndelingsplatform Sammenfatning Referencer Bilag interviewguide til tovholderne interviewguide til netværksdeltagerne

6 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Introduktion Gennem de sidste år har emnet it i skolen været genstand for megen debat i mediebilledet generelt og blandt landets politikere og interesseorganisationer. Folkeskolens digitale tilstand er blevet skitseret set fra elevernes, lærernes og ledernes perspektiver gennem årene, og et af de tilbagevendende emner, på tværs af rapporter nationalt og internationalt, er lærernes digitale parathed og lærernes digitale kompetencer eller mangel på samme. Eksempelvis viste KMD analyse i rapporten Folkeskolens digitale tilstand udfordringer og muligheder fra 2012, at der var stor spredning i lærernes erfaringer med digitale læremidler og brugen af it generelt. Helt konkret var det over halvdelen af de adspurgte lærere, som nogle gange havde brug for praksisnær vejledning i forhold til tekniske (62%) og didaktiske (53%) aspekter omkring it. Den overordnede konklusion fra rapporten peger på, at der kan være behov for at arbejde mere systematisk med videndeling og sparring om brug af it og digitale læremidler lærerne imellem. En tidligere rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2009 konkluderede ligeledes, at der er et stort potentiale i lokal og praksisnær kompetenceudvikling og i, at skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt lærerne. Den sidste rapport, som skal nævnes i denne sammenhæng, er Særlige ressourcepersoner i folkeskolen, der ligeledes udledte, at der i høj grad er lokale traditioner for samarbejde og videndeling, og at der er uklarhed i forhold til procedurer for brug af vejledere på skolerne. Kort fortalt peger alle tre rapporter på, at der kan arbejdes mere systematisk med videndeling blandt lærerne, særligt i forhold til it og fag pædagogisk og didaktisk. Det er netop dette, projektet Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam er et konkret bud på. Som et alternativ til de traditionelle teknik-orienterede kurser udenfor skolens rammer afprøvede Favrskov kommune en lokal netværksorienteret tilgang til kompetenceudvikling med særlig fokus på fag og it. Projektperioden løb fra 1/ til 1/9/2013, og i dette kommunale it-faglige netværk mødtes lærere på tværs af skoler i Favrskov kommune til seminarer og netværksmøder. Denne rapport præsenterer tovholdernes og netværksdeltagernes erfaringer fra projekt, som peger på potentialer og udfordringer ved denne form for kompetenceudvikling. Målet med rapporten er netop at dele erfaringerne fra dette projekt, set fra deltagernes perspektiv, altså hvordan tovholderne og netværksdeltagerne oplevede de forskellige it-faglige netværk. På den baggrund er det ligeledes et mål med denne rapport, at andre kan drage nytte af erfaringerne fra dette projekt, og starte lignende projekter op i deres kommuner. Projektet har modtaget direkte støtte af Biblioteksstyrelsen, og er medfinansieret af Favrskov kommune og e-learning Lab v. Aalborg Universitet. e-learning Lab har forestået følgeforskning på projektet, og i denne rapport præsenteres projektet og erfaringerne. Stor tak til alle lærerne i Favrskov kommune for deres deltagelse i interviewene det var meget lærerigt at høre om jeres erfaringer fra netværket. Ligeledes takkes lektor Tom Nyvang ved Aalborg universitet for gennemlæsning og kommentering af rapporten. For mere information om projektet: 4

7 Introduktion til projektet 1 Favrskov kommune har gennem de seneste år uddannet en stor gruppe it- og læsevejledere, som sammen med skolebibliotekarerne fremadrettet skal udgøre kommunens ressourceteam. Desuden har kommunen i vid udstrækning taget interaktive whiteboards (IWB), LærIT 2 og SharePoint-server i drift, men for at realisere en ændret praksis gennem implementering af disse it-værktøjer forudsættes en systematisk indsats fra ledelse og ressourcepersoner omkring brugen af it-værktøjerne i praksis. De nævnte ressourcer kan være med til at understøtte elevernes faglige læring og digitale dannelse, men de udnyttes på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt eller nødvendigvis hensigtsmæssigt. Målet med den systematiske indsats er, at de forskellige lærerteams selv udvikler deres praksis gennem facilitering, feedback og evaluering støttet af ressourcepersonerne. Overordnet sigter projektet mod en generel øget fokusering på faglig læring og digital dannelse gennem synlig implementering af digitale læringsformer. Konkret udmønter dette sig i tre overordnede mål for projektet: Styrket faglighed gennem anvendelse af it knyttet til multimodal kommunikation. Øget blended videndelingspraksis i tværkommunale faglige netværk gennem brug af blogs og andre web 2.0 værktøjer. Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af interaktive whiteboards (IWB) og skoletube. Således forsøger projektet at kvalificere skolernes ressourcepersoner gennem en blended netværksorganisering, så de herefter har et afsæt til at deltage i fag- og klasseteams med henblik på at vejlede, observere, give feedback og evaluere udviklingen af en praksis med digitale læringsformer. Netværket skal ligeledes bidrage til fælles ressourceudnyttelse og udvikling af konkrete vejledningsmodeller og værktøjer på kommunens skoler. Gennem projektet deltog deltagerne i temadage, netværksmøder, workshops og samtidig anvendtes virtuel videndeling i form af blogs. Projektet opererer med to typer af deltagere tovholderne som skal facilitere aktiviteter for netværksdeltagerne. Begge typer af deltagere har modtaget timer for deres deltagelse i projektet, og tovholderne har modtaget undervisning om deres rolle i netværket. Deltagerne og tovholderne har været inddelt i faglige netværk, såsom dansk, engelsk, matematik, billedkunst og SFO. Enkelte af netværkene har ydermere været inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling af pædagogiske og didaktiske årsager. Sluttelig skal projektet kvalificere skolerne, så de kan udforme egen strategi, knyttet til kommunens strategi for Børn og Unge i en digitaliseret skole. Med andre ord kommer projektets unikke karakter til udtryk gennem fokus på, hvordan ressourceteamet tovholderne målrettet kan bringe andre læringsformer og medier i spil i understøttelsen af de forskellige skolers fagteamets i planlægning, undervisning og evaluering. Konkret handler det om at blive bedre til at facilitere itbaserede læringsaktiviteter og styrke arbejdet med at rammesætte og beskrive mål og læringsaktiviteter rettet mod elevernes faglige og digitale dannelse, herunder også feedback og evaluering af de processer og medieudtryk som eleverne producerer. Det var centralt for projektet at komme med et bud på, hvordan der kan videndeles mellem 1 Dele af dette afsnit er baseret på kommunes ansøgning til biblioteksstyrelsen 2 5

8 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam ressource- og lærerteamets fagligheder, såvel internt på de forskellige skoler, som på tværs af skoler gennem netværket. Evaluering Evalueringen af projektet foregik som semistrukturerede fokusgruppeinterviews med henholdsvis tovholdere og netværksdeltagere. Interviewene blev foretaget over to sammenhængende dage, først med tovholderne og dernæst med netværksdeltagerne. Interviewene havde en varighed på en time og 30 minutter interviewguides findes som bilag 1 og 2. Efterfølgende er interviewene blevet transskriberet og tematiseret i meningsenheder 3. Herunder præsenteres henholdsvis tovholdernes og netværksdeltagernes oplevelser og erfaringer med at deltage i netværket. Efter præsentationen af tovholdernes og netværksdeltagernes perspektiver sammenfattes disse på et mere generelt niveau. Tovholdernes perspektiv De tre tovholdere repræsenterede billedkunst, engelsk og skolefritidsordningen (SFO). Tovholderne var generelt positivt indstillede overfor projektet, men oplevede også udfordringer i hvert af deres respektive netværk. På tværs af de tre faglige netværk oplevede tovholderne meget spredte pædagogiske og didaktiske forudsætninger blandt deltagerne i forhold til fag og it. Særligt i forhold til it-delen. Nedenfor går vi i dybden med nogle af de mest fremtrædende emner, som tovholderne fortalte om under interviewet. Forventningsafstemning og kontekstafklaring Tovholderne pointerede enstemmigt, at rammerne for et kompetenceudviklingsforløb skal være tydelige og konkrete, så det er klart for alle deltagere, hvad forløbet handler om. I dette projekt oplevede tovholderne, at deltagerne mødte op med vidt forskellige indstillinger og forventninger til netværket og kompetenceudviklingsforløbet, og det var en svær opgave at udrede og afklare, hvad de egentlig skulle arbejde med under møderne. Det skyldes ydermere, at deltagelsen var meget svingende fra gang til gang i eksempelvis engelsknetværket, hvor nye deltagere ændrede dagsordnen og målene for netværket. Tovholderen fra engelsknetværket fortæller, at deltagerne var frustrerede over den svingende deltagelse i netværket, da nye deltagere ville forhandle dagsorden og formål igen. Kort fortalt så udtrykte tovholderne, at det er vigtigt at alle deltagere i netværket er klar over, hvad det handler om, og hvordan det skal foregå. Og så er det ultra vigtigt, at de rammer der er stukket ud fra starten de simpelthen er så tydelige så der simpelthen ikke er nogen der er gået galt i byen, fordi det var det jeg oplevede, at der kom 15 mennesker der havde 15 forskellige forventninger til, hvad er det vi skal til nu. - Ebbe (engelsk) Deltagelsen i de to andre netværk billedkunst og SFO var mere konsistent, og deltagerne mødte stort set op til alle de fire møder. For alle de tre netværk gælder dog, at lærerne helst ikke ville have lektier for fra gang til gang flere af deltagerne 3 Lydfilerne og transskriptionerne er ikke vedlagt rapporten af hensyn til deltagerne. 6

9 efterspurgte mere værktøjsundervisning og mere traditionel kursusvirksomhed med én ansvarlig underviser. det er vigtig at kontekstafklare rigtig, rigtig tydeligt, inden de kommer af sted, fordi jeg havde faktisk også 19 der mødte op og troede de skulle have kursus og at jeg bare skulle stå og tale og så måtte jeg sige ej det var ikke lige og det tog faktisk næsten 1½ gang tror jeg og trække dem ind på den bane der hed, det er faktisk jer der skal bidrage til det her, og jeg måtte egentlig ind og facilitere endte det vel med noget der minder om undervisning fordi jeg måtte sige nu skal i sætte jer i grupper og diskutere - Zizi (SFO) For jeg vil da sige, hvis det har været stukket ud det var at de skulle have kendskab til de der skoletube værktøjer og der skulle vi prøve at lave nogle produkter ikke, det havde jeg haft 100 gange nemmere ved. Så havde de haft vidst, så skal vi ud, så skal vi arbejde med nogle af de værktøjer og det havde vi haft meget nemmere ved, på den måde egentlig, hvis rammen havde været sådan, men det var bare ikke det de havde forventet og jeg tror egentlige det var meget det, der også gik galt. - Ebbe (engelsk) Tovholderne for de tre netværk gav altså udtryk for, at der var uklarhed om formatet på netværksmøderne, og at videndelingen mellem deltagerne skulle dyrkes. Tovholderne ville gerne at netværksdeltagerne havde haft erfaring med de forskellige it-værktøjer inden de mødte op. Faglighed og it I modsætning til arbejdet med it i skolen, så opleves de tekniske problemstillinger ikke på samme måde i SFO. I SFO er pædagogerne ikke nær så afhængige af om itværktøjerne virker, da de altid kan finde på andre aktiviteter med eleverne. Alle tre tovholdere er bevidste omkring de forskellige rammer SFO og skole har for brugen af it. En anden modsætning, er at lærerne har nogle fastlagte faglige mål de kan tage udgangspunkt i, hvor de i SFO har udfordringer med at knytte faglighed til brugen af it. Det er rigtig sjovt fordi vi sidder lige med den modsatte hvordan får vi bundet noget faglighed og nogle mål op på det her, hvad er det børnene skal lære ved det. At det ikke bare sådan er tidsfordriv hvis man kan sige det sådan. - Zizi (SFO) At skabe noget nyt og det kan godt være det er set før man må godt bruge alle de andre ting man har set i sit liv og brugt i sit liv og så noget nyt frem som er sit eget, som har sit eget præg alligevel og hvor man selv har været igennem en kreativ proces, så man ikke bare overtager noget andre har, men man selv er igennem den der proces. Så processen bliver enormt vigtig. - Ane (billedkunst) 7

10 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam I har de her værktøjer og I har det her mål, hvordan I når frem til det, det er så op til jer og I må selv vælge de værktøjer I synes passer til det udtryk I vil have Det er sådan noget jeg synes er sindssygt spændende - Ane (billedkunst) Tovholderne giver også udtryk for, at der i stigende grad er mere fokus på, hvilke aktiviteter man kan igangsætte med it, i stedet for at have fokus på, at alle skal have adgang til en computer. Ydermere at integrationen af it kan være med til at sætte fokus på kreativitet, multimodalitet, produktion og dokumentation af elevernes proces og produkt. Jeg tænker lige på dokumentation, det var i hvert fald noget der på mit billedkunst hold, det havde de slet ikke tænkt i at billeder og videooptagelser og alt mulig kunne lægges ind på forældre-intra og elev-intra. Altså de tænker slet ikke i hvor meget det alligevel kan give af indsigt både for forældre og at man tillægger faget værdi, at prøv lige at se vi laver faktisk andet end ler her. - Ane (billedkunst) Indenfor SFO har dokumentation også medført videndeling på tværs af kommunens SFOer, fordi produkterne lige pludselig er tilgængelige på tværs af institutionerne. Tovholderne giver enstemmigt udtryk for en spirende tendens i forhold til lærernes diskussion af it og fag. Tovholderne påpeger, at det er vigtigt at starte med fagets mål og derefter anvende værktøjer (ikke nødvendigvis it) til at understøtte denne proces. Kompetenceudvikling Uafhængig af kompetenceudviklingens format, så påpeger tovholderne, at det er refleksion og feedback i forbindelse med forløbet, som har størst betydning for udbyttet. Tovholderne er bevidste om, at det kræver en god organisering af et netværk for at alle deltagerne får reflekteret over forløbet, og sat deres nye viden i spil i deres praksis. Tovholderne forslår eksempelvis, at deltagerne skal fremlægge deres nye viden i fagteams eller på pædagogiskrådsmøder. Således at deltagernes ledere og kollegaer bliver opmærksomme på at organisationen rummer ny viden, som andre måske kan få gavn af. Tovholderne ville gerne have inddraget netværksdeltagerne endnu mere i videndeling, men oplevede modstand i forhold til at give opgaver for fra gang til gang. Eksempelvis påpeger tovholderen fra engelsk, at hans forslag om at dele og diskutere elevernes produktioner ikke blev modtaget særlig godt af deltagerne. Det lader til, at der stadig er nogle barrierer for materiale og videndeling mellem lærerne, men at det i høj grad er et udtryk for manglende tid, ejerskab og løn, og ikke manglende lyst til at dele. 4 Rollen som tovholder Tovholderrollen fordrer, at tovholderne kan støtte de forskellige behov og krav lærerne har så de bliver vejledt og støttet, der hvor de er i forhold til it og fag. I den sammenhæng talte tovholderne om undervisningsdifferentiering for voksne, og at 4 Dette emne er ikke blevet undersøgt nærmere i evalueringen, og opfattes som en langt mere kompleks størrelse end en sag om tid, ejerskab og løn. 8

11 rollen som tovholder var forbundet med en vis form for usikkerhed. Derfor er rollen som tovholder ikke nem at definere, da de af flere af deltagerne blev positioneret som kursusholdere, og tovholderne egentlig hellere ville videndele og indgå i et gensidigt læringspartnerskab med deltagerne. Så i sidste ende efterspørger tovholderne også metoder og teknikker til at varetage denne rolle bedre. Tovholderne for engelsk og billedkunst giver udtryk for, at de foretrækker at synliggøre de faglige mål fremfor undervisning i forskellige teknologier. Nu når jeg nu er rundt og vejlede mine kollegaer, så vil jeg gerne have dem meget hurtigt til at de egentlig opstiller de faglige mål, hvad er det børnene skal lære af det. Og så kan man jo angribe det på mange forskellige vinkler og det er jo så der jeg føler at jeg kan komme ind og bidrage med at man kunne gøre sådan og man kunne gøre sådan og man kunne inddrage de værktøjer. - Ebbe (engelsk) Og det er jo den ene del af det, den anden er jo stadigvæk, hvis rammerne havde været endnu mere tydelige med hvad er det I skal her ude, som deltagere, hvad er det helt nøjagtig du skal som tovholder. Det synes jeg vi brugte meget lang tid på at få afklare egentlig, de forventninger som I skal stille til mig eller som jeg har fået at vide at det er det her jeg skal og hvad er det gruppen egentlig forventer, sådan vi blev pejlet os ind på - Ebbe (engelsk) Tovholderne efterspørger, mere viden om hvordan faglige netværk kan faciliteres, og undervisning i rollen som tovholder. Det drejer sig både om rent tekniske problemstillinger, men også om hvordan voksne lærer om it, og om hvordan didaktiske og pædagogiske diskussioner kan faciliteres. Men man kunne godt lige have brugt at få at vide, du skal facilitere det sådan her det giver bedst muligheder, lad være at holde et power point på 10 timer, eller hvad det nu kunne være - Zizi (SFO) Ledelsens opbakning Tovholderne gav udtryk for at ledelsens opbakning til projektet har stor betydning for deltagelsen og den kontinuerlige forankring af den nye viden i praksis. Eksempelvis fortalte tovholderen fra engelsk: Så det er vi lige begyndt på og så har jeg jo en ledelse der bakker rigtig godt op egentlig og skubber på og det hjælper utrolig meget vil jeg sige. Så dels kommer der jo det og så kommer der så nogle.. altså at alle lærer skal lave produkter der sådan bliver samlet sammen et sted, hvor de så bliver valgt ud og skal op og præsentere det på pr-møder, men sådan egentligt at man har en garanti for at dels så ligger der noget man kan tage ud og bruge men også nogen du kan gå til du kender, som kan sige du kørte noget med det der hvordan gjorde I lige det eller.. sådan at man kan få noget hjælp fra hinanden, og det er jo også 9

12 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam en kæmpe opbakning at få fra ledelsen så man kan sige, så bliver der i hvert fald gjort noget, noget der forpligter. - Ebbe (engelsk) Det handler dels om at ledelsen viser interesse for medarbejdernes deltagelse i kurser og seminar, og dels at de stiller krav til medarbejderen i form af at forankre og videndele med andre lærere på skolen. Tovholderne gav udtryk for at ledelsen opfølgning havde stor betydning for deres engagement. Det handler jo om at de viser en interesse for det man har været ude i, og egentlig følger op på det efterfølgende og siger.. jamen stiller nogle krav til jamen.. kunne du så ikke, nu har du været ude i engelsk kunne du så ikke.. altså så regner med at du følger op på det på et fagvalgsmøde og kommer måske med nogle ideer eller går ind til itvejlederen og siger hvordan kunne man få dem.. altså hvordan kan jeg få bredt det her ud som ringe i vandet og det er jo der hvor de skal støtte op om det. Så måske være initiativtager til det og få snakket med de mennesker der nu skal sætte tingene i vandet - Ebbe (engelsk) Selvom ledelsen har vist interesse for netværket og tovholdernes deltagelse, så oplevede tovholderen fra billedkunst, at lederen ikke rigtig havde kendskab til formålet med netværket og bad tovholderen om at introducere formål for lærerkollegiet. Ja, altså jeg tror lidt... nu... når han forklarede om det her på mødet, vores skoleleder, så sad vi til et lærermøde og så blev der spurgt hvad er det her for noget vi er meldt til? Folk de vidste nærmest ikke engang de var meldt til noget vel, eller hvad det var de var meldt til og så kiggede han sådan bare ned på mig, kan du ikke? hvor han vidste, han vidste helt ærligt ikke hvad det var for noget, hvad det gik ud på, så og få tanken videre til hvordan er det så vi får arbejdet videre med det i teamsne på skolen, den var jo slet ikke inde i nå jeg var jo tovholder så det vidste jeg nok noget om. - Ane (billedkunst) Med andre ord, så er tovholderne enige om at ledelsens forståelse og indsigt i it og fag har stor betydning for forankringen i praksis. Det skal ikke bare være noget lederen kan tjekke af på listen over projekter og indsatser, det skal være noget lederen viser interesse for kontinuerligt, da det smitter positivt af på deltagerne. Det handler i høj grad om at finde en balance mellem ledernes indblanding og lærernes autonomi og ledernes anerkendelse og lærernes ejerskab. Lærerne udtrykker, at netværket har sat nogle tanker i gang omkring ledelsen rolle i projekter som disse. Bloggen Tovholderne har delte meninger om bloggen særligt det at forholde sig reflekterende til egen praksis skriftligt. Tovholderne ville gerne have haft nogle opgaver med klare opgaveformulering, og en enkelt af tovholderne ville gerne have benyttet video i stedet for tekst. 10

13 Nå men man kunne jo også godt sige hvordan har I talt om mål 1, mål 2 mål 3 så skulle man jo reflektere over det i hvert fald om ikke andet også inden man gik i gang. - Zizi (SFO) Tovholderne udtrykker at bloggen, som teknologi mangler dynamik og mulighed for feedback, og de mest af alt oplevede det som en statisk informationsside. Tovholderne fra SFO og billedkunst er dog enige om at brugen af bloggen tvang dem til at reflektere over projektet på en anden måde. De fik mulighed for at gå i dialog med sig selv om deres erfaringer og oplevelser i forbindelse med projektet. Netværksdeltagernes perspektiv Ligesom tovholderne repræsenterede netværksdeltagerne billedkunst, engelsk og SFO. Hvert netværk var repræsenteret ved to deltagere (den ene deltager fra billedkunst udeblev grundet sygdom). Netværksdeltagerne havde et varieret udbyttet af deres deltagelse, hvilket i høj grad afspejler sig i deres kendskab til og brug af it i deres dagligdag som lærere. Faglighed og it Deltagerne giver alle udtryk for vigtigheden af at knytte fag og it sammen, men en enkelt af deltagerne fra overbygningen har erfaringer med at programmernes funktioner og effekter overskygger fagligheden, når eleverne anvender it i deres læringsprojekter. I modsætning til denne bekymring finder vi en af projektets billedkunstlærere, som gennem projektet har fået kendskab til en række nye itværktøjer. Introduktionen til disse værktøjer har givet læreren mulighed for at arbejde med faget på nye måder understøttet af it, og samtidig bruge it som en løftestang for tværfaglighed i undervisning. Med udgangspunkt i faget billedkunst fortæller læreren om de nye muligheder it giver svage elever for deltagelse og produktion af kreative udtryk gennem it: Jamen jeg fik i hvert fald lukket øjnene op for it-verdenen inden for billedkunst og jeg kom da til at tænke på nogen af de elever der går ned i billedkunst og synes det er rigtig rigtig svært, fordi de ikke selv er kreative. Altså de kan bare ikke tegne, de kan bare ikke lave de tal eller bogstaver eller tegninger eller figurer osv. som dem der nu bare har det inde. At de kan bruge it til at få lavet nogle billedmæssige udtryk for det de vil vise, med andre midler altså de kan måske tage nogle fotos, som vi så havde gjort, de kan sætte noget tekst op, de kan arbejde med layout osv. alligevel selv om de ikke selv kan side, som vi tidligere gjorde og tegne på karton og lave en plakat over et eller andet emne. At det har de så mulighed for at lave. - Lene (billedkunst) Samme oplevelse kommer til udtryk fra en af engelsklærerne, som har gode erfaringer med at drengene får lavet nogle æstetisk flottere produkter, når de anvender it. Indenfor SFO-området har pædagogerne gode erfaringer med, at børnene selv finder sammen i grupper og arbejder med it. Det er ikke kun i forhold til underholdning og spil, eleverne tager selv initiativ til at arbejde med faglige emner gennem produktioner. En af lærerne fra udskolingen i engelsk, som har flere års erfaring med it, udtrykker at 11

14 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam it ikke længere er en nyhed, men skal betragtes som et værktøj blandt mange andre som bruges i arbejdet med eleverne: jeg synes da efterhånden vi er nået der til hvor det ikke længere er: huhuu vi har computere! men det er et stykke værktøj vi bruger til daglig. Og det skulle jo gerne være sådan at det bare virkede hver gang, sådan det bare var et stykke værktøj vi brugte til daglig, fordi det er jo ikke computerne i sig selv der er hele i ideen i det, det er jo hele pædagogikken om computeren det handler om. - Per (engelsk) Samme lærer giver udtryk for, at it kan være med til at understøtte autentisk kommunikation, eksempelvis med en venskabsklasse fra et andet land. En anden lærer kommenterer på dette og forklarer, at det også kræver at venskabsklassen har teknikken i orden. Overordnet er lærerne parate til at tale om it og fag, men giver flere gange udtryk for, at motivationen til at bruge it i høj grad hænger sammen med tilgængeligheden og stabiliteten af teknikken i hverdagen. De af lærerne som har brugt it gennem flere år taler om, at it skal anvendes, når det giver mening, og mange aktiviteter kan understøttes af andre værktøjer. Kompetenceudvikling En af pædagogerne fra SFO efterspørger flere kurser rettet mod at bruge teknikken, men giver samtidig udtryk for at videndeling i praksis er vigtig: Måske én der kommer på et mere intensivt kursus, for jeg ved godt så kommer det til at tage mange timer men så man kan lære fra sig, vidensdele ikke også. - Carina (SFO) Blandt deltagerne er der delte meninger om, hvad et godt kompetenceudviklingsforløb er. Lærerne som gennem en årrække har anvendt it, vil gerne søsætte projekter og diskutere elevernes produktioner i et netværk som dette, hvor de af lærerne som ikke bruger it i samme grad i hverdagen, gerne vil kombinere de didaktiske og pædagogiske diskussioner med introduktion til forskellige værktøjer. Samlet set vil lærerne gerne have mere hands-on, og mindre gennemgang af it-værktøjer. Netværket præsenterer altså en bred vifte af indgange til brugen af it, hvilket ikke skal ses som noget negativt, da deltagerne kan få øjnene op for andres tilgange, ønsker og krav. Netværksdeltagelsen Generelt er lærerne positive overfor netværket som form og har i et eller andet omfang få noget ud af deltagelsen. Samtlige af deltagerne giver udtryk for, at der var stor spredning i deltagernes kendskab og erfaring med brugen af it i fagene og SFO. Eksempelvis fortæller billedkunstlæreren og pædagogerne fra SFO: Der var meget forskellige forudsætninger på det hold vi var på i hvert fald. Og jeg synes Ane var rigtig, rigtig dygtig til at præsentere det for os så at man ikke følte at man var lost selvom man ikke havde prøvet at oprette nogen af alle de der forskellige tjenester tidligere. Så fik vi jo en frygtelig masse hjemmeopgaver og det tror jeg.. der stejlede vi nok fordi vi havde alle sammen fået tildelt 10 timer og vi brugte ca. lige så 12

15 lang tid til transport, som det antal timer vi havde fået, plus at vi havde et hav af ting som vi burde have sat os ind i - Lene (billedkunst) altså der er nogen af mine kollegaer som virkelig skal have det helt fra bunden af og så er det altså svært at gå ind og sige jamen nu skal vi lave en film, når man så er den eneste der ligesom kan det. Så det kræver lidt at man får en kultur på arbejdspladsen som er mere engageret i det der med it, for det der med at stå med det alene det - Lise (SFO) Bare det der med at man ser lidt hvad de andre uden for ens egen lille virkelighed, ens egen lille osteklokke, hvad går de og laver som man kunne blive inspireret af, så jeg synes klart det er noget der skal fortsætte de her netværksmøder. - Carina (SFO) Ligeledes fortæller lærerne og pædagogerne, at det ikke handler om motivationen, men at de mangler tid til at sætte sig ind i it-værktøjerne samt nogle kollegaer at videndele med i deres daglige praksis. Selvom deltagerne generelt er tilfredse med netværkene, så er der også utilfredshed at spore i netværket om engelsk. Det skyldes flere ting, først og fremmest, at organiseringen af møderne var tilrettelagt som tavleundervisning (hvilket blev efterspurgt af nogle og frembedt af andre af deltagerne jf. tovholdernes perspektiv), men i allerhøjeste grad fordi udskoling og indskoling var samlet i et netværk. da vi mødte op første 2 gange der sidder vi og så sidder han oppe og tavleunderviser og fortæller os omkring forskellige hjemmesider som man kan gå ind på. Og der har jeg det sådan lidt så send linket og fortæl mig hvad det er, så skal jeg nok selv gå ind og tjekke det hvis det.. altså de fleste af dem synes jeg at vi havde, har jeg hørt om før. Jeg synes, det lyder også lidt arrogant, men jeg synes bare at.. jeg synes bare når nu man ved at man lærer it ved at gøre, så synes jeg man skal sige, sætte nogle rammer op, ligesom når man har et kursus og siger I skal lave nogle film på Ipads, I skal lave.. det skal handle.. en kortfilm om sport eller doping, hvad nu end - Gå ud, tag nogle film, rediger det, kom tilbage, så skal jeg nok hjælpe når det er I stødet ind i problemer. Det synes jeg er en fed må de at arbejde med it på. - Emil (engelsk) Ligesom tovholderne oplevede netværksdeltagerne, at den svingende deltagelse fra de andre deltagere var frustrerende. Nogle deltagere mødte simpelthen ikke op til samtlige møder eller gik før møderne sluttede. Det oplevede de interviewede deltagere som frustrerende, da gruppen ikke fulgtes ad, og der gik meget tid med at finde fælles fodslag under møderne. Hvilket er interessant, da netværkstankegangen ikke nødvendigvis søger konsensus, men at inddrage forskelligartede perspektiver. Ligeledes udtrykker deltagerne, at hyppigheden af møderne gerne må være højere, så de mødes oftere i netværket, og at netværket gerne måtte have haft en længere tidshorisont. Lærerne og pædagogerne giver udtryk for, at det er vigtigt, at de under møderne får præsenteret nogle værktøjer de kan tage i brug i praksis med det samme. Udover den direkte anvendelige viden efterspørger de mere videndeling med kollegaer på skolerne omkring brugen af it i praksis - pædagogisk og didaktisk. 13

16 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Tovholderne Tovholderne opleves forskelligt på tværs af de faglige netværk, og lærerne der i forvejen har et bredt og stort kendskab til it-værktøjer efterspørger flere didaktiske refleksioner og diskussioner under møderne, mens den anden gruppe af lærere gerne vil introduceres til it-værktøjerne mere generelt og hjælpes i gang. når man kommer til et kursus, hvor kompetencelinjen egentlig er vandret, hvor vi er nogle stykker der egentlig ved en hel del og så sidder der en der ved nogenlunde det samme og det er bare ham der knytter trådene så ender det tit i at det bliver en snakken i rundkreds. Det kan godt være inspirerende men det er ikke sådan jeg føler jeg tager noget med der fra. - Per (engelsk) I modsætning til erfaringerne fra engelsknetværket står billedkunst, hvor tovholderen tog udgangspunkt i fagets mål og derefter præsenterede forskellige it-værktøjer til understøttelse af dette. Desuden blev nogle af de forskellige it-værktøjer brugt i tovholderens præsentationer: Vi startede ikke med it faktisk. Vi startede med formålet med faget og så havde Ane jo lavet noget fancy noget med at.. jeg kan ikke huske om det var Tagxedo eller et eller andet program, hvor hun så havde scannet hele formålet ind og så kunne vi så se hvordan det blev fremhævet af at de ord der havde gået igen mange gange Kommunikation for eksempel, Visuel og sådan nogle ord de blev meget meget større - Lene (billedekunst) Samtlige af lærerne giver udtryk for at mere hands-on og realisering af projekter i praksis ville have styrket udbyttet af deres deltagelse i netværkene. Deltagerne fra SFO giver udtryk for, at de efter møderne er begyndt at bruge it mere, men at de blandt kollegaerne bliver set som eksperter, og her vil netværksdeltagerne hellere videndele end at indtage en ekspertrolle, hvor brugen af it står og falder med deres initiativer og engagement. Jeg synes i høj grad det har fået mig til at tænke it i faget, også i andre sammenhænge, altså når jeg har dansk. Men det synes jeg, og jeg har fået mod på at sparke lidt til nogle kollegaer. Vi skal til at lave noget på skolen - streetart projekt, hvor de så alle sammen tænker, nå men så skal vi have købt en masse maling så siger jeg, jamen det er ikke sikkert der skal males noget nogen steder, men vi skal ud og tage billeder af vores skolebygning og så skal vi have dem lagt ind og så skal vi arbejde med hvordan kan vi lave det og så hvis noget af det bliver godt på computeren så kan det godt være at det skal laves i praksis og printes ud... så bliver der jo et kæmpe matematikstykke, hvordan.. hvor højt skal vi op ad muren her før vi skal skifte farve og så videre, hvordan får vi det tegnet op. - Lene (billedkunst) Generelt er netværksdeltagerne enige om at tovholderne skal klædes bedre på til at lede netværket både fagligt og omkring it. Der tegner sig dog ikke noget præcist billede af, hvad det er tovholderne skal mestre i denne type netværk. 14

17 Ledelsens engagement og indsigt i it Deltagerne giver udtryk for at ledelsens opbakning til deltagelsen i netværket er essentiel, og at ledelsens forståelse af udfordringer og muligheder omkring it og fag er vigtig. Nogle af deltagerne oplevede at blive presset til at deltage, og at der manglede kommunikation om, hvad netværket handlede om og hvorfor de skulle deltage. Deltagerne vil gerne have mere direkte kommunikation fra projektgruppen bag netværket, fordi de oplevede at informationer gik tabt. Desuden giver deltagerne udtryk for at ledelsens opbakning til nye projekter, hvor lærerne kan afprøve deres nye viden og ideer er vigtig. Eksempelvis fortæller en af deltagerne fra SFO: det betyder meget, synes jeg, også at man får opbakningen til at kunne gøre noget også når man kommer hjem med det og siger det her det kunne bare være fedt altså.. det er ikke sikkert du får et ja, men hun hører alligevel en. Eksempelvis med det der vi arbejder hen på måske at kunne få råd til sådan en Vidensbrønd ude fra Solutors af, med kombinere noget it med noget bevægelse og noget, så hun er meget inde over min leder synes jeg, i forhold til it. - Carina (SFO) Og en af lærerne fra engelsk-netværket støtter om dette: Det vil jeg også godt lige slutte oven i fordi.. Vi har simpelthen vores skole fokusere.. vores leder fokusere rigtig meget på it i og med vi har så mange computere nu, vi har kasser med Ipads, vi har SMART-boards i de små klasser, der er ikke noget der halter der, men det er også det med tiden og få folk up to speed. De siger bare I skal arbejde med it nå ok men det er bare op til os selv ligesom at komme videre med det. Det tror jeg også på nogen punkter det er den rette måde at gøre det, for man skal arbejde med det selv altså, men det kunne være rart hvis man netop har de her.. har nogle møder hvor man kan støtte hinanden og hjælpe lidt og netop også snakke om de der ting, hvordan får man brugt it en så de bliver fagligt dygtigere, at det ikke bare er et stykke legetøj. - Emil (engelsk) Samlet set giver netværksdeltagerne udtryk for, at ledelsens opbakning til og anerkendelse af brugen af it er vigtig, og særligt at forståelsen af de didaktiske og pædagogiske problemstillinger fra ledelsens side er vigtig for anvendelse af it i fagene. Bloggen som videndelingsplatform Deltagerne er klar over at tovholderne har blogget og reflekteret over it og fag, men de har ikke selv deltaget aktivt med kommentering af blogindlæggene. Enkelte af lærerne har brugt det som referat og orienteret sig mod bloggen for at følge med i netværkets aktiviteter. I billedkunstnetværket brugte de til gengæld et mindmap-værktøj til at dele teknologier med hinanden, og det er de forsat med efter netværket officielt sluttede. Deltagerne efterspørger en mere interaktiv teknologi til videndeling end blogs. 15

18 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Sammenfatning Sammenfattende peger tovholdernes og netværksdeltagernes erfaringer på, at it-faglige netværk rummer store potentialer for videndeling og kompetenceudvikling på tværs af skoler og fag, men at kontekstafklaring og forventningsafstemning er vigtig, hvis målene med sådan et netværk skal gennemføres og realiseres i praksis. Helt konkret peger deltagernes erfaringer og oplevelser på en række punkter, der kræver opmærksomhed i etablering af it-faglige netværk mellem skoler og skolerne lokalt: Forventnings- og kontekst-afklaring er afgørende for deltagelsen og udbyttet af netværket for både tovholdere og netværksdeltagere. Teknik tager stadig tid, og man skal som lærer være klar til at håndtere usikkerheden, og den til tider usikre stabilitet. Lederne skal have forståelse for muligheder og problemstillinger omkring anvendelsen af it fagligt, pædagogisk og didaktisk. Desuden kan lederne gennem kontinuerlig interesse for lærernes deltagelse i netværksaktiviteter være med til at sikre forankring af den nye viden i praksis. Der er dog en fin balancegang mellem ledernes indblanding og anerkendelse og lærernes autonomi og ejerskab. Der er stor spredning blandt deltagerne i forhold til anvendelsen af it i praksis og didaktisk. Netværket kan kortlægge forskellene og bruge dem positivt i videndeling, men det er vigtigt at lærerne har nogenlunde samme udgangspunkt og arbejder med samme elevgruppe. Lærerne vil gerne lære af og med hinanden, men deres kompetenceprofil skal være nogenlunde ens. Lærerne vil gerne igangsætte projekter i netværksregi og lære af hinandens erfaringer på tværs af skolerne. Rollen som tovholder er en kompetence i sig selv, og der kan med fordel sættes mere fokus på denne rolle. Helt konkret gennem uddannelse af tovholderne til at håndtere og facilitere videndeling mellem deltagerne. Lærerne orienterer sig mod fagets mål og søger it-værktøjer, der kan støtte vejen til målet. I den sammenhæng efterspørger lærerne den type videndeling, som de har oplevet og været med til at skabe gennem netværket lokalt på skolerne. Evalueringen peger dog også på at deltagelsen i netværk kan være med til at udfordre eksisterende mål, så praksis taler tilbage til ministeriets mål. Både tovholdere og netværksdeltagere er gennem deltagelsen i de it-faglige netværk blevet opmærksomme på potentialer og udfordringer ved denne type kompetenceudvikling. Eksempelvis peger udtalelserne fra tovholdere og netværksdeltagere fra billedkunst og SFO på en øget integration og brug af it i løbet af projektperioden, men vigtigst af alt en dybere forståelse af it teknisk, pædagogisk og didaktisk. Deltagernes viden og erfaring gennem deltagelse i netværket har givet dem nye måder at se og forstå it og fag på. 16

19 Referencer Danmarks Evalueringsinstitut. (2009a). It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver. Danmarks Evalueringsinstitut. Danmarks Evalueringsinstitut. (2009b). Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Kbh.: Danmarks Evalueringsinstitut. KMD Analyse. (2012). Folkeskolens digitale tilstand - Udforinger og muligheder. 17

20 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Bilag 1 interviewguide til tovholderne Interview i forbindelse med projektet IMPLEMENTERING AF DIGITALE LÆRINGSFORMER, FACILITERET AF SKOLENS RESSOURCETEAM 3. september 1300 Korsholm skole Fokusgruppeinterview med tovholderne Introduktion til rammerne for interviewet det formelle. Interviewet er inddelt i 4 temaer og vil foregå som en samtale mellem os. Det er helt i orden at belyse temaer, som vi ikke har medtaget. Det også helt ok at afbryder og komme med supplerende bemærkninger. Det er jeres chance for at udtrykke jeres erfaringer fra projektet det sure med det søde. Målene med projektet: For at få os på sporet, vil jeg korte nævne de overordnede mål med projektet: Styrket faglighed gennem anvendelse af it knyttet til multimodal kommunikation Øget blended videndelingspraksis i tværkommunale faglige netværk gennem brug af blogs og andre web 2.0 værktøjer Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og skoletube Introduktion opstart af samtalen De forskellige deltagere introducerer sig selv navn, alder, fag og indgang til it og fag (SFO) Bedste og værste oplevelse med IT i skolen og SFO? It og skolen Hvad kan it bruges til i skolen og jeres SFO? Hvordan kan it understøtte jeres fag og arbejdet i SFO? - Hvordan kan it understøtte et opdateret fagsyn? Hvordan kan it understøtte samarbejde, produktion og deltagelse i fagene og skolen? Hvad kendetegner et godt kompetenceudviklingsforløb? Netværket og rollen som tovholder Hvordan oplever i det at videndele med omdrejningspunkt i it og fag? Hvordan har i oplevet rollen som tovholder? På hvilken måde har i gennem netværket søgt at bruge it som en pædagogisk løftestang? Hvordan har det været at deltage i og facilitere et tværkommunalt netværk som tovholder? På hvilken måde har de forskellige aktiviteter understøttet de faglige netværk? Seminarer? Netværksmøder? Blogindlæg? Studietur til Bett? 18

21 Hvad har i gjort for at involvere og engagere deltagerne i jeres faglige netværk? Hvad er i lykkedes med? Hvad har det sværeste været i den forbindelse? Hvordan oplever i deltagernes forventninger som netværksdeltagere? Kan vi i fællesskab komme tættere på hvad den gode tovholder gør i et netværk som dette? I har deltaget i netværket som tovholdere gennem det sidste år, hvis I skulle dele jeres 3 vigtigste erfaringer fra projektet med en kommune der vil afprøve det samme hvad ville I så bemærke? Hvordan har netværksaktiviteterne påvirket jeres dagligdag? Ledelsen rolle for facilitering af netværket? Ledelsens engagement? Hvilke kvaliteter er der i at mødes og diskutere didaktiske forventninger? Bloggen Hvordan har i oplevet det at bruge den fælles blog som udviklings- og refleksionsværktøj? Hvad har i fået ud af at samle deltagernes input i blogindlæg? Har bloggen understøttet jeres rolle og opgave som tovholder? I har en ide om hvordan og i hvilket omfang deltagerne har læst og brugt jeres blogindlæg? 2 interviewguide til netværksdeltagerne. Interview i forbindelse med projektet IMPLEMENTERING AF DIGITALE LÆRINGSFORMER, FACILITERET AF SKOLENS RESSOURCETEAM 4. september 1300 Hinnerup skole Fokusgruppeinterview med netværksdeltagerne Introduktion til rammerne for interviewet det formelle. Interviewet er inddelt i 4 temaer og vil foregå som en samtale mellem os. Det er helt i orden at belyse temaer, som vi ikke har medtaget. Det er jeres chance for at udtrykke jeres erfaringer fra projektet det sure med det søde. Målene med projektet: For at få os på sporet, vil jeg korte nævne de overordnede mål med projektet: Styrket faglighed gennem anvendelse af it knyttet til multimodal kommunikation Øget blended videndelingspraksis i tværkommunale faglige netværk gennem brug af blogs og andre web 2.0 værktøjer Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og skoletube Introduktion opstart af samtalen De forskellige deltagere introducerer sig selv navn, alder, fag og indgang til it og fag Bedste og værste oplevelse med IT i skolen og SFO? It og skolen Hvad kan it bruges til i skolen og SFO? Hvordan kan it understøtte jeres fag og SFO? 19

22 Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam - Hvordan kan it understøtte et opdateret fagsyn? Hvordan kan it understøtte samarbejde, det at arbejde med medieproduktion og deltagelse i fagene, skolen og SFO? Netværket og rollen som netværksdeltager Hvordan har det været at deltage i netværket? - Hvad har i fået ud af det? Hvordan oplever i det at videndele med omdrejningspunkt i it, fag og SFO? Hvordan har i oplevet rollen som netværksdeltager? På hvilken måde har i gennem netværket ændret jeres brug og syn på it? På hvilken måde har de forskellige aktiviteter understøttet de faglige netværk? Seminarer? Netværksmøder? Blogposts? Hvad har i gjort for at involvere og engagere jer i de faglige netværk? Hvad har været godt? Hvad har det sværeste været i den forbindelse? I har deltaget i netværket gennem det sidste år, hvis I skulle dele jeres 3 vigtigste erfaringer fra projektet med en kommune der vil afprøve det samme hvad ville I så bemærke? Hvordan har netværksaktiviteterne påvirket jeres dagligdag? Hvad oplever i som et godt kompetenceudviklende forløb? Ledelsen rolle for facilitering af netværket? Ledelsens engagement? Bloggen Hvordan har i oplevet det at brugen af bloggen? Hvor ofte har i besøgt bloggen? Har i kommenteret på nogle af tovholdernes indlæg? Har i diskuteret indlæggene? Har i brugt nogle af tovholdernes ideer i jeres daglige praksis? (hvordan?) Har bloggen understøttet jeres rolle netværksdeltager? (hvordan/hvordan ikke?) 20

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Aalborg Universitet Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3),

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3), Aalborg Universitet Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation Misfeldt, Morten Published in: Mona Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

IBSE Deltagerstyret Problem og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Østergaard, Lars Domino

IBSE Deltagerstyret Problem og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Østergaard, Lars Domino Aalborg Universitet IBSE Deltagerstyret Problem og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Østergaard, Lars Domino Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Kaspersen, S. W. (2016). Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen. Liv i skolen, 18(4),

Citation for pulished version (APA): Kaspersen, S. W. (2016). Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen. Liv i skolen, 18(4), Danish University Colleges Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen Kaspersen, Steffen Wessel Published in: Liv i skolen Publication date: 2016 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere