Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2013-14"

Transkript

1 Handlingsplan Endelig version vedtaget af bestyrelsen (efter høring i PR og SU) 1

2 Handlingsplan Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 3 Mission... 3 Vision... 3 Strategi... 3 TG - Amagers gymnasium & HF... 3 TG s profil... 3 Handlingsplan Aktuelle udfordringer... 5 Eleverne... 5 Pædagogik, projekter og udvikling... 7 Strategisk bygningsudvikling... 8 Økonomi... 8 Arbejdstid og overenskomst... 8 Kommunikation... 8 Kvalitet og evaluering... 8 Internationalisering... 9 Politiske strømninger Elever undervisningsmiljø og elevtrivsel Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere og ansatte i øvrigt Ekstracurriculære aktiviteter: Studievejledning, Læsevejledning, lektiehjælp, mv. 11 Ansvarlig: Ledelsen, studievejledningen, læsevejledningen ITU videreudvikling af undervisnings-it Ansvarlig: ITU og ledelsen Ny nordisk skole Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere Idræt som studieretningsfag Ansvarlig: SP, ledelsen og idræt og skemalæggere Strategisk Bygningsudvikling Ansvarlig: MR, SP, CJ, LJ Pædagogisk udvikling Ansvarlig: KQ, BF, BR og PPU, ITU, International koordinator og PR Kompetenceudvikling Ansvarlig: MR, BR og SamarbejdsUdvalg (SU) Personale, pædagogisk faggruppedag Ansvarlig: MR, BR og PPU/SU Overordnet økonomi Ansvarlig: SP, ledelsen Faggruppeprojekt Ansvarlig: Faggrupper, PPU, ledelsen Eksamen Ansvarlig CH, BF Internationalisering Ansvarlig: ledelsen og international koordinator

3 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed - fornyelse og tradition Mission Tårnby Gymnasium & HF tilbyder to ungdomsuddannelser, det almene gymnasium og HF. Begge uddannelser giver almen dannelse og en lang række faglige, sociale og personlige kompetencer, der er et stærkt grundlag for videre studier. Uddannelserne bygger på fire områder - det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område. Vision 1. Tårnby Gymnasium & HF er i kraft af sin placering midt på Amager og sit brede pædagogiske sigte det naturlige valg for elever, der ønsker en almen gymnasial uddannelse enten i gymnasiet eller på HF. 2. TG er en attraktiv arbejdsplads. 3. Vi stiller krav til eleverne og forventer, at de stiller krav til skolen. 4. På TG lægger vi vægt på en høj faglighed, et åbent og aktivt miljø i rare omgivelser med plads til alle. Strategi TG - Amagers gymnasium & HF TG er en stor skole midt på Amager i Tårnby kommune. TG udbyder ungdomsuddannelser til det nære opland og til øvrige interesserede ansøgere fra København og Malmø-området. TG s profil TG s undervisning skal bygge på et bredt, fagligt og alment fundament samtidig med, at der på visse områder oparbejdes og udvikles særlige kompetencer. TG skal udbyde en bred vifte af studieretninger og fag, hvori de særlige kompetencer indgår. TG ønsker løbende at udvikle forskellige faglige, pædagogiske og administrative indsatsog styrkeområder med en udviklings- og projektorienteret tilgang såvel internt som eksternt. Bestyrelsen tager løbende beslutning om valg af indsatsområder via TG s handlingsplan. TG ønsker med den projektorienterede tilgang at kunne tilgodese et igangværende generationsskifte og den igangværende omstilling af ungdomsuddannelserne, hvor alle lærere bidrager og er en del af udviklingen. Branding 1. Vores skole skal stå skarpt i omverdenen. Den faglige bredde og de særlige profiler på TG skal understøtte det. 3

4 2. TG skal være kendt som et aktivt uddannelsessted. Lokalt, regionalt og internationalt samarbejde 1. TG lever op til sin centrale placering i et område præget af udvikling og tæt kontakt til omverdenen. 2. TG samarbejder med folkeskoler, ungdomsinstitutioner, videregående uddannelser, Ungdommens Uddannelsescenter, studievalg København og kommunerne for at støtte elevernes overgang fra folkeskole til TG og fra TG til videre uddannelser. 3. TG inddrager andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i og udenfor Øresundsregionen i undervisningen på en række områder, der er relevante for de enkelte studieretninger og hf-forløb. 4. TG samarbejder med gymnasieskoler og kulturelle institutioner på begge sider af Sundet for at udvikle kvaliteten i undervisningen. 5. Eleverne arbejder løbende med globale problemstillinger i og uden for undervisningen. Eleverne 2. Elevinddragelse i kompetente udvalg. 3. Vejledning og støtte i forløbet (f.eks. værksted og lektiecafé). 4. Særlig opmærksomhed på rekruttering af elever fra Dragør, Tårnby og Sundby. 5. Fokus på TG som et attraktivt uddannelsessted. 6. Søge et stabilt elevgrundlag. Ledelse og lærere 1. Lærerne og ledelse sikre rekruttering og fastholdelse, samt vedligeholdelse og udvikling af kompetencer. 2. Ledelsen og lærerne skal understøtte holdindsatsen. 3. En nærværende ledelse af en videnbaseret organisation, som skal skabe rammer for udvikling, bl.a. gennem projekter. Samarbejde Der er tradition for demokrati og samarbejde på TG. Gensidig respekt, fællesskab, tolerance og ansvarlighed er vigtige udgangspunkter for samarbejdet på TG. 4

5 Handlingsplan Aktuelle udfordringer TG s følger den overordnede strategi vedtaget i bestyrelsen TG s overordnede strategi, som er besluttet i bestyrelsen, vil blive udmøntet i nedenstående punkter: At sætte kerneopgaven, undervisning og læring, i centrum Til stadighed at udvikle og sikre undervisningens kvalitet At styrke samarbejdet og dialogen med omverdenen At sikre internationalisering til gavn for undervisningen og skolens udvikling At skabe et godt økonomisk fundament for kerneopgaverne At udvikle en attraktiv arbejdsplads At arbejde for et godt samarbejdsklima med plads til alle ansatte og elever At sikre en tidssvarende it-understøttelse af undervisningen Arbejde med udvikling af profilen for HF på TG Arbejde med udvikling af studieretningstoning i STX Eleverne Vi ser fortsat en større spredning af eleverne i disse år, med stigende søgning til STX og HF generelt, og med et fortsat vigende jobmarked for unge. HF-kapaciteten i Storkøbenhavn er udvidet meget i 2012, og der vil derfor fortsat være konkurrence om tiltrækning af unge til det toårige HF. Elevdemografien ser ud til at give et lille fald i ansøgertal i 2013, for at nå op på niveau med tidligere år i Regeringens aftale om at der kun må optages 28 i klasserne, har givet nye udfordringer i forhold til kapaciteten, og TG udbyder 9 (10) STX klasser og 4 HF næste år med et samlet klassetal på 35(36), efter at skolens kapacitet er udvidet med musikhuset og inddragelsen af lysgårdene til elevrum, og med forventning om at skolen bliver klar med nye lokaler til november i multihallen. 5

6 KAPACITET STX 2012/2013 STX 2013/2014 toårig HF 2012/2013 toårig HF 2013/2014 antal klasse- pladser antal klasse- pladser antal klasse- pladser antal klasse- pladser klasser kvotient i alt klasser kvotient i alt klasser kvotient i alt klasser kvotient i alt Område Centrum Off gymnasier & HF - Christianshavns Gymnasium Frederiksberg Gym Gefion Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Rysensteen Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Tårnby Gymnasium Ørestad Gymnasium Frederiksberg HF-kursus VUC Amager HF-Centret Efterslægten 1) Københavns VUC Offentlige i Centrum i alt Private gymnasier og HF - Det frie Gymnasium Ingrid Jespersens Gymsk Københavns Private Gym N. Zahles Gymnasieskole Niels Steensens Gymnasium Private i Centrum i alt Centrum i alt Med en bred ungdomsgruppe, hvor omkring 70 % af en ungdomsårgang vælger STX og HF vil der fortsat være et betydeligt arbejde med at differentiere undervisningsmetoder, men også med at udvikle til støtteforanstaltninger og fastholde studie- og ordensdisciplin. Skolen arbejder fortsat med udviklingen af undervisning og lærerefteruddannelse, men har desuden i lighed med andre skoler etableret en del støtteforanstaltninger og en øget kontrol med fravær og manglende opgaveafleveringer. Det er det, vi kalder skolens tre ben. 6

7 I 2012 er der udarbejdet en elevtrivselsundersøgelse, som viser at TG-eleverne er meget glade for at gå på skolen. UMV spørgsmål 3.4 UMV spørgsmål 3.1 Denne positive holdning til TG hos eleverne skal fastholdes og bruges til at øge fokus på en god læreproces for den enkelte elev. Pædagogik, projekter og udvikling Skolens flerårige arbejde med fastholdelse, frafald og fravær i regi af VOFF og Interreg projektet har vist sig at bære frugt. Der er noteret lavere fravær i timerne, lige som deltagelsen i de tre forskellige lektieværksteder har været stigende. Endelig ser det ud til at fastholdelse af elever er større end først antaget i budgettet. I forlængelse af skolens tre ben med fokus på kvalitet i undervisningen, støttefunktioner i studievejledning og lektieværksteder og konsekvens ved manglende opgaveaflevering, vil en fremtidig indsats fokusere på at løfte elevernes faglige motivation og niveau. et er at få eleverne til at gøre det lidt bedre på de forskellige niveauer de er. Denne udvikling med at øge elevernes læring, skal tilsvarende afspejle sig i en løbende kompetenceudvikling for lærerne. Med udgangspunkt i kompetencestrategien fra 2013, skal der bygges oven på de tidligere års arbejde med TG som attraktiv arbejdsplads og herunder være fokus på kompetenceudvikling i bred forstand med tre hovedområder: Elevernes læring, med henblik på at løfte barren for den enkelte. IT og minipædagogikum for nye og mere erfarne lærere, med fokus på at fungere i den elevkontekst som er helt særlig for TG. Udfordringen de næste år bliver dels at bygge videre på disse erfaringer og dels at udmønte kompetenceudviklingsstrategien i konkrete praktiske tiltag. Rammerne omkring den pædagogiske udvikling er foregået i regi af Pædagogisk Råd (PR), og er forankret i PPU, Projektgruppen for Pædagogisk Udvikling, hvori PR-formand eller 7

8 næstformand er fødte medlemmer samt i ITU. På baggrund af en revision af strukturen vil det pædagogiske arbejde tage udgangspunkt i en delvis ny konstruktion. Strategisk bygningsudvikling TG er kommet godt igennem første del af den strategiske bygningsudvikling. Der er i 2012 således færdiggjort et musikhus i skolegården. To lysgårde er blevet overdækket og inddraget som undervisningsområde, og endelig er der sket en renovering af lokalerne i kemi, biologi og naturgeografi. Samtidig er finansieringen, herunder den eksterne finansiering faldet positivt på plads. Med en godkendt lokalplan, vil fokus det kommende år være opførelse af en idrætshal/multihal. Bygningsudvikling er en meget tidskrævende aktivitet, og der er flere processer i gang med forskellige detaljeringsniveauer i forhold til opfølgning på og gennemførelse af planerne. Årene 2013 og 14 vil have fokus på processen og deraf følgende resultater. Tilsvarende skal der i takt med udvikling af rammerne (bygningerne) også konsolideres udviklingstiltag inden for de kunstneriske fag. I skoleåret 2012 er der genetableret en samarbejdsaftale med Tårnby Musikskole. Der skal planlægges en renovering af pigeidrætssalen mhp. at kunne anvende den til drama og mere kreative, elevaktiverende undervisningsformer, når multihallen står færdig. Økonomi I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2013 fortsættes et loft på antallet af elever i klasserne på max. 28. Dette sammenholdt med de tidligere udmeldte besparelser for betyder, at der igen næste år være behov for omhyggelig styring og tilpasning af økonomien. Især er det vigtigt at fokusere på behovet for tilpasning af udgifter til de lavere indtægter i Prognoserne viser, at der i de kommende år, vil være så stor gymnasiesøgning i vores område, at det forventes, at skolens kapacitet kan fyldes op. TG har udmeldt en kapacitet på 9 (10) gymnasieklasser og 4 HF-klasser i Brobygningsaktiviteten og antallet af introkursister forventes at have samme omfang som i Arbejdstid og overenskomst Med OK 13 følger nye tiltag, som skal udvikles og sættes i værk. For at sikre den bedst mulige proces og kommunikation lægges der op til en revideret mødestruktur i skoleåret Kommunikation Kommunikationsområdet skal løbende vurderes mht. ressourcer og opgaver. Der er tale om et kompliceret felt med intern kommunikation (og hertil hørende kommunikationsplatforme: TG-nyt, Fronter/Sharepoint, Lectio og Outlook samt Infoboard og mødestruktur/- form). Ekstern kommunikation hænger sammen med samarbejdsaftaler og eksterne forpligtelser som Genvej NU, HF2 hjemmeside og fællesannoncering for HF, egen hjemmeside, årsskrift samt evt. nye produkter. Hele kommunikationsområdet har været i fokus i 2012 og vil være det fortsat i 2013, med en delvis revision af mødestruktur og kommissorier og besætning af hverv. Kvalitet og evaluering Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle TG s kvalitetssikring. I stigende grad er nøgletal en del af årsregnskabet. TG vælger i årets løb at fokusere på forskellige områder, der skal 8

9 evalueres og dermed danne baggrund for handlingstiltag. Internationalisering TG har i en årrække udbygget de internationale kontakter i USA, Frankrig og senest Indien. Samtidig har skolen afholdt studierejser for alle elever som afhængigt af lærerbesætning og fag har været til forskellige mål mest i Europa. Vurderingen er, at behovet for at vise eleverne verden er blevet mindre, da de selv har mulighed for at rejse. Det øger muligheden for at fokusere rejsernes sammenhæng med fag, og tværfaglige projekter. Skolen skal på baggrund af eksisterende erfaringer tegne konturerne af en internationaliseringsstrategi, som hænger sammen med studieretningers fokus. Politiske strømninger I det omfang Ministeriet for Børn og Undervisning vil melde strategiske mål ud for skolerne, vil disse blive indarbejdet i den gældende handlingsplan for det kommende skoleår. Som udgangspunkt vil skolen skulle arbejde med et gennemsnitsoptag på 28 pr klasse. Tilsvarende skal skolen forholde sig til TG s HF-profil, i og med at VUC-Amager har fået 2- årigt HF som følge af finanslovsforliget. Børne- og Undervisningsministeriet har til stadighed fokus på fravær og frafald. En ny ramme for arbejdstid og fokus for undervisning kan blive en del af de nye udfordringer, som skolen skal arbejde med. 9

10 1. Elever undervisningsmiljø og elevtrivsel Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere og ansatte i øvrigt TG foretog sin sidste undervisningsmiljøvurdering (UMV) i november Ifølge lov nr. 166 af skal der foretages en revision af UMV en mindst hver tredje år. Skolen har i slutningen af 2012 indsamlet data til en ny UMV. et er at forbedre undervisningsmiljø og elevtrivsel. Analyse og formidling af spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsesresultaterne vil foreligge i foråret 2013 og vil derefter indgå som en del af baggrunden for udformningen af skolens handlingsplan herunder hvilke nye initiativer der evt. bør iværksættes. 10

11 2. Ekstracurriculære aktiviteter: Studievejledning, Læsevejledning, lektiehjælp, mv. Ansvarlig: Ledelsen, studievejledningen, læsevejledningen Med baggrund i nogle af de seneste års gode resultater, herunder deltagelse i Interregprojektet, vil der være et årligt behov for at evaluere og analysere de enkelte initiativer, med henblik på revision af de konkrete tiltag, der skal indgå som en del af skolens drift det kommende skoleår. Opfølgning på erfaringer fra tidligere år, revision af det samlede arbejde i det omfang der er behov. Fokus på fravær, frafald og fastholdelse Fokus på understøttelse af elev-læringsmål Planlægning af og integration af driftsaktiviteter. Læsescreening og læsekurser, skal evt. udvides med talblindheds screening Planlægning og gennemførelse af forskellige former for lektiehjælp: Elever hjælper elever, fokuserede fagværksteder, opgaveværksteder. Fortsat stram styring i forhold til elevfravær. 11

12 3. ITU videreudvikling af undervisnings-it Ansvarlig: ITU og ledelsen TG har de seneste år arbejdet målrettet med at udforske IT-muligheder i undervisningen og vurdering af forskellige former for IT-funktionalitet i den forbindelse både i regi af ITklasserne og i øvrigt. Der har været afholdt en række kurser, bl.a. WEB 2.0, kurser i Windows 7, samt interne workshops om brug af IT osv. Som en naturlig udløber heraf skal der fortsat ses på bedre forhold omkring hardware og kapacitet i klasserne, samt i studiecenter og datalokaler. Hertil kommer supportfunktioner i forhold til lærere og elever, så det i højere grad kan blive muligt at anvende IT som en naturlig del af den daglige undervisning. Fortsat implementering af IT-strategien. Der arbejdes for bedst mulig udnyttelse af de eksisterende IT-faciliteter og viden blandt lærere og elever, herunder efteruddannelse af lærerne, samt udbygning af IT-faciliteterne, således at TG er fremtidssikret mht. både hardware, software og IT-kompetencer. Den eksisterende handlingsplan for undervisnings-it skal revideres med opstilling af prioriterede ønsker for anskaffelser på 1-3 års sigt. - Udarbejdelse af en handlingsplan på baggrund af en overordnet IT-strategi for anskaffelse og udskiftning af generel hardware og software til undervisning. Fagspecifikke programmer og ønsker behandles i faggrupperne. - Fortsat spredning og videndeling af eksisterende erfaringer med IT i undervisningen (fra bl.a. den virtuelle klasse og opfølgning på pædagogisk dag om virtuel undervisning), så der skubbes til udviklingen, bl.a. gennem afholdelse af workshops. - Implementering af et videndelingssystem, f.eks. Office 365 vha. tilpasning af relevante faciliteter og introkurser - Netværksdannelse i regi af ITC-Fyn både i forhold til pædagogiske og tekniske emner. - Afdækning af lærernes IT-kompetencer i samarbejde med evalueringsudvalget. 12

13 4. Ny nordisk skole Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere Med baggrund i MBU s satsning på Ny nordisk skole, er TG blevet udpeget sammen med udvalgte folkeskoler på Amager som ny nordisk skoledeltager, hvilket vil udgøre en ramme om skolens daglige arbejde og aktuelle og fremtidige udfordringer. Inden for rammerne af ministeriets udviklingsprogram for Ny nordisk Skole vil TG fokusere på: At udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan, At forsøge at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater At styrke tilliden til uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Fokus vil være på udfordringer som: Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev? Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvilke kompetencer får vores elever brug for i en ny international verdensorden? Hvorfor lykkes det ikke at bryde den sociale arv? Hvorfor bliver drengene hægtet af? Styrke overgangen fra udskolingen i folkeskolen til gymnasiet/hf, herunder forbedre og målrette de eksisterende brobygningsforløb, introduktionsdage og grundforløb. Udvikling af den konkrete undervisningspraksis og den organisatoriske tilrettelæggelse. Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev mht. ansvarlighed og motivation? Nedsættelse af læringscirkler som et konkret nyt forum til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af parterne i projektet. Læringscirklerne skal suppleres med gensidige skole- og undervisningsbesøg med mulighed for efterfølgende sparring og supervision. Gensidig udveksling af best praksis og brug af eksterne parter. Styrke og udbrede en anvendelsesorienteret og motiverende formidling af fagligt stof fra gymnasieelever til folkeskoleelever i udskolingen, som f.eks i de naturvidenskabelige fag i form af en Naturvidenskabsskabsfestival og et innovationsprojekt i 2. fremmedsprog. Udvikling model og plan for erfaringsudveksling med andre nordiske skoler. Forsøget løber over en flerårig periode, hvor der i dels vil være en eksplorativ fase, hvor man undersøger de konkrete muligheder, og får etableret de konkrete netværk og den indbyrdes kommunikation og dels en fase, hvor der udarbejdes handleplaner. Fra vil der være fokus på de handlingsplaner der opstilles i projektet, og der vil blive afholdt læringscirkler og elevformidling, erfaringsudvekslet med andre nordiske skoler og udarbejdet rapporter mv. som opfølgning på projektet. 13

14 5. Idræt som studieretningsfag Ansvarlig: SP, ledelsen og idræt og skemalæggere I 2009 blev der indgået en samarbejdsaftale med Tårnby kommune, der udløber i skoleåret 2012/13. Det aftalte brede samarbejde med idrætsklubber på Amager, der oprindeligt blev aftalt gennem Sport og Event Amager, kom aldrig til at fungere, da Sport og Event Amager tilsyneladende ophørte med at fungere. I stedet har der været et vist tosidigt samarbejde omkring fodboldtræning og styrketræning mellem enkelte klubber, Tårnby Kommune og TG. et er at evaluere hidtidig praksis mhp. At udvikle en ny model for idræt, hvor målet er at adressere elever, der dyrker eliteidræt i de lokale klubber, samt organisere et skema for eleverne der tilgodeser deres træningsbehov. Desuden er det et mål at styrke det lokale samarbejde. En fortsættelse og styrkelse af samarbejdet med idrætsklubberne og Tårnby kommune. Det skal overvejes, om der skal etableres et hverv som idrætskoordinator med henblik på fortsat at udvikle og implementere samarbejdet med klubberne og Tårnby kommune samt organiseringen af lærerne omkring idrætsklasserne og en præcisering af træningsarbejdets sammenhæng med undervisningen. 14

15 6. Strategisk Bygningsudvikling Ansvarlig: MR, SP, CJ, LJ Behov for udbygning og modernisering af skolens bygninger. Med baggrund i SWECO Architects prospekt om bygningsudvikling følges processens videre forløb. Gennemførelse af 2. del af helhedsplanen for ud- og ombygning af Tårnby Gymnasium & HF, opførelse af en multihal. Forberedelse af 3. fase: Nyindretning af pigeidrætssal. 1. Løbende arkitektmøder 2. Procesmøder: Idræt 3. Procesmøder: Musik 4. Procesmøder: Drama 5. Evt. ansøgning om midler til byggeri 6. Følge proces på igangsættelse af byggeri 7. Følge lokalplan til dørs 8. Overvågning af byggeomkostninger i forhold til budget 9. Behandling af byggesag på ledermøder og bestyrelsesmøder 10. Konsekvensovervågning og evt. nye byggetiltag. 15

16 7. Pædagogisk udvikling Ansvarlig: KQ, BF, BR og PPU, ITU, International koordinator og PR Skolens pædagogiske udvikling har PPU, ITU, international koordinering og PR som udgangspunkt. Her forankres projektudviklingen og her omsættes nyudvikling og erfaring til konkrete tiltag. for det kommende års arbejde vil være a. Skriftlighed i fagene og på tværs, herunder omlægning af en del af det skriftlige arbejde b. Øget fokus på grundforløb og studieretninger c. Kobling af studieretninger, AT og rejser d. Anvendelsesorientering e. Elevaktiverende arbejdsformer (Innovation, CL, IBSE mv.) f. Fortsat spredning og videndeling af eksisterende erfaringer med IT i undervisningen (fra bl.a. den virtuelle klasse og opfølgning på pædagogisk dag om virtuel undervisning) g. Rammeforsøg: forsøg med placering af ks i 2hf h. Fokus på HF-pædagogik i. Programsætning for afholdelse af pædagogiske dage og workshops j. Opsamling af nye initiativer fra projekter, daglige erfaringer og MBU Aktiviteten forberedes i foråret Der etableres en ny struktur, hvor IT-udvikling, internationalt arbejde og projektudvikling indgår repræsentativt i arbejdet. De enkelte punkter vil blive udfoldet mht. konkretisering som en del af aktiviteten. 16

17 8. Kompetenceudvikling Ansvarlig: MR, BR og SamarbejdsUdvalg (SU) Med udgangspunkt i den ny udarbejdede kompetencestrategi, fastlægges indsatsen for det kommende år, herunder revision af eksisterende kursusregler og nye kompetenceudviklingstiltag pba. behovsopsamling i MUS og på pædagogisk faggruppedag samt eksterne indlæg og diskussion på ledelsesseminarer. Udviklingsplan for forskellige medarbejdergrupper Udviklingsplanen skal diskuteres i regi af SU og gennemføres i skoleårene

18 9. Personale, pædagogisk faggruppedag Ansvarlig: MR, BR og PPU/SU Pædagogisk faggruppedag Med udgangspunkt i personalepolitikken skal der afholdes GRUS-samtaler hver andet år. GRUS vil i skoleåret have form af en pædagogisk faggruppedag og bl.a. have fokus på undervisningsevaluering (fortsættelse fra sidste skoleår), målene for Ny Nordisk Skole og elevernes karakterniveau, styrkelse af grundforløb samt øget anvendelsesorientering og samarbejde med Omverdenen. Der udarbejdes materiale, som udsendes kort før faggruppedagen mhp. at adressere flg. pkt.: udforskning og udvikling af faggruppernes undervisningspraksis undervisningsevaluering kompetenceudvikling og didaktisk værktøjskasse eksternt samarbejde trivsel Materialet diskuteres i PPU og SU. Der udarbejdes en plan for udvikling og gennemførelse af faggruppedagen. Opmærksomhedspunkter vil blive samlet og drøftet i PPU, SU og ledelsen mhp. evt. justeringer og nye tiltag. 18

19 10. Overordnet økonomi Ansvarlig: SP, ledelsen De mange usikkerhedsfaktorer i vurderingen af skolens fremtidige indtægter og udgifter kræver en vedvarende overvågning af skolens økonomiske situation. Usikkerheden skyldes bl.a. ukendte faktorer som taxameterudviklingen, evt. indgreb i dispositionsretten, elevoptagets størrelse samt lønudviklingen for de ansatte. Der ud over skal omkostningerne ved ny- og ombygningen følges. Stabil økonomiudvikling under omskiftelige forhold. Sikre effektiv skoledrift Implementering af nye tiltag fra MBU herunder at udgifterne afstemmes efter indtægterne Sikre økonomisk råderum til pædagogisk udvikling Sikre økonomisk råderum til vedligeholdelse og udbygning af it, teknisk udstyr, inventar og de bygningsmæssige rammer. Udarbejdelse af og opfølgning på budgettet. Udarbejdelse af årsregnskab Udarbejdelse af flerårsplaner. Udarbejdelse af analyser til belysning af udviklingen i indtægter og udgifter. Økonomimøder med fokus på sikring af daglig drift, herunder godkendelse af ansøgninger til inventar, vedligeholdelse mm. 19

20 11.Faggruppeprojekt Ansvarlig: Faggrupper, PPU, ledelsen Overenskomstforhandlinger i 2013 har resulteret i en øget lønudgift til lærerene på 5-6%. Ledelsen har i gensidig forståelse med tillidsrepræsentanterne på skolen valgt at finde besparelsen, således at det pædagogiske udviklingsarbejde friholdes. Udvikling af det udvidede undervisningsbegreb TG har i nogle år arbejdet med forskellige tiltag i undervisning, vejledning og skriftlige opgaver til at kunne møde eleverne bedre og give dem en optimal studie- og læringssituation, herunder elevaktiverende undervisning i form af IT-klasser, CL og innovative undervisningsmetoder. TG har eleven som centrum for arbejdet med skolens tre ben: Undervisning, støtte og konsekvens. Fokus på udvikling af undervisningen skal fremadrettet dels samle de forskellige erfaringer, vi allerede har gjort i forhold til udvikling af undervisningen, dels videreudvikle det, man under en samlet betegnelse kan kalde det udvidede undervisningsbegreb. Udgangspunktet for det udvidede undervisningsbegreb på TG er facilitering af elevens læring, i hvilken form den måtte antage for at optimere læring, løfte elevernes karakterniveau og sikre søgningen til TG. Det betyder dagligt at udfordre, inspirere, presse, coache, engagere og flytte vores elever for at give dem flere muligheder for at få fat og klare sig godt på de uddannelser, som kommer efter gymnasiet og i livet generelt. Man kan spørge om eleverne bliver gode nok af den måde, vi gør tingene på, og hvis ikke så finde andre veje. Det betyder også, at det vil påvirke den måde vi forbereder, tilrettelægger og evaluerer undervisning på afhængigt af elevernes udgangspunkt og fagenes karakter. Læreren skal føle sig forpligtet over for faget, men i lige så høj grad over for elevernes udbytte af undervisningen. Dette skal udforskes og udvikles i forskellige aspekter. Formålet er: 1) At forbedre studiemiljøet for eleverne på skolen og dermed udviklingen af den enkelte elevs studiekompetence, samt gennem en fælles og systematisk indsats at løfte elevernes karakterniveau 2) At give gode muligheder for faglig-pædagogisk udvikling med eleven i centrum 3) At videreudvikle TG som en arbejdsplads, som er præget af samarbejde i både faggrupper og studieretninger og omkring forberedelse og afvikling af undervisning. 4) At fastholde og udvikle TG som en akademisk arbejdsplads, hvor der er et godt arbejdsmiljø og hvor der både er gode muligheder for individuel udvikling og fagligtpædagogisk samarbejde om undervisningen. og fokus for faggruppeprojektet: 1) En styrkelse af overgangen fra udskolingen til grundforløbet på TG. Øget samarbejde i faggrupper, der sikrer den nødvendige repetition, basisviden og progression. Tænke i samarbejde og erfaringsudveksling med lokale folkeskoler i regi af projekt Ny Nordisk Skole. 2) Fokus på skriftlighed som varierede træningsformer i den daglige undervisning, som processkrivning med konkrete (del)krav til eleverne og som omlagt skriftligt 20

21 arbejde. Skriftlighed kan også indgå i udviklingen af virtuelle undervisningsformer. Tænke i systematisk forberedelse af eleverne frem mod skrivning af de store skriftlige opgaver og i understøttelse af mundtlighed. 3) Opfølgning på elevaktiverende undervisningsformer og anvendelsesorientering. Hvad virker? Hvad kunne med fordel opdyrkes? Tænke i elektronisk videndeling/fælles materialesamling på ny platform. 4) Udvikling af det udvidede undervisningsbegreb (se ovenfor) herunder virtuelle former. De enkelte faggrupper skal komme med forslag til elementer i et udvidet undervisningsbegreb, som drøftes på informationsmøderne og efterfølgende samles i et fælles TG-inspirationskatalog i regi af PPU over mulige måder til at omlægge eller tilrettelægge undervisning på en ny måde. 5) En styrkelse af faggruppesamarbejdet og samarbejdet i studieretningsfagene for at skabe sammenhæng for både elever og lærere (herunder udvikling af modeller for 2-lærer undervisning, f.eks. i forbindelse med undervisningsdifferentiering samt faglig vejledning af eleverne). 21

22 12. Eksamen Ansvarlig CH, BF Nye krav fra MBU 1) Mulighed for gruppeeksamen i mediefag-c i HF og øvrige niveauer, samt evt. drama 2) Ny eksamensbekendtgørelse, der giver eleverne adgang til egne læremidler, egne noter og egne arbejder på nettet. At afvikle gruppeeksamen for de hold, der måtte ønske det, på en hensigtsmæssig måde. At sikre reglernes overholdelse med hensyn til den begrænsede internetadgang. I god tid inden eksamen indhentes ønsker om eksamensform fra lærerne i mediefag. Eleverne gøres bekendt med reglerne for den begrænsede netadgang og med konsekvenserne af en eventuel overtrædelse. Der tilføjes en passus i vejledningen til vagterne om de ændrede regler. 22

23 13. Internationalisering Ansvarlig: ledelsen og international koordinator På baggrund af ønsker fremsat på SU om at stramme op omkring studierejser, vil hele internationaliseringsaspektet af STX og HF blive gennemarbejdet. En arbejdsgruppe vil komme med et udspil i foråret 2013 til en fornyelse af studierejsekonceptet, så det i højere grad afspejler et fagligt studieretnings-fokus. TG vil arbejde med at udvikle en strategi for internationalt arbejde herunder en fornyelse af koncept og praksis for afvikling af studierejser. Strategien høres i PPU og SU og forelægges for bestyrelsen. - Strategiudvikling - Udarbejdelse af nyt studierejse koncept - Implementering af gode råd om studierejser - Implementering af det internationale i undervisningsplaner 23

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Strategi 2011-2015. - Revideret efteråret 2012 - for Randers HF & VUC. Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den.

Strategi 2011-2015. - Revideret efteråret 2012 - for Randers HF & VUC. Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den. Strategi 2011-2015 for Randers HF & VUC - Revideret efteråret 2012 - Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den. Peter Drucker 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategiprocessen... 4

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 >frem mod en Handlingsplan Vedtaget af bestyrelsen 26. maj 2015 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Vision... 3 Strategi... 3 VG-Indsatsområder

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium Redigeret af Charlotte Andreasen og Tue Vinther-Jørgensen Projektet Det Virtuelle Gymnasium

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer: 537401 Journalnr.: 089.82K.391 www.eucsyd.dk/om EUC Syd/Åbenhed og kvalitet 1 1. Opnåede

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere