Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2013-14"

Transkript

1 Handlingsplan Endelig version vedtaget af bestyrelsen (efter høring i PR og SU) 1

2 Handlingsplan Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 3 Mission... 3 Vision... 3 Strategi... 3 TG - Amagers gymnasium & HF... 3 TG s profil... 3 Handlingsplan Aktuelle udfordringer... 5 Eleverne... 5 Pædagogik, projekter og udvikling... 7 Strategisk bygningsudvikling... 8 Økonomi... 8 Arbejdstid og overenskomst... 8 Kommunikation... 8 Kvalitet og evaluering... 8 Internationalisering... 9 Politiske strømninger Elever undervisningsmiljø og elevtrivsel Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere og ansatte i øvrigt Ekstracurriculære aktiviteter: Studievejledning, Læsevejledning, lektiehjælp, mv. 11 Ansvarlig: Ledelsen, studievejledningen, læsevejledningen ITU videreudvikling af undervisnings-it Ansvarlig: ITU og ledelsen Ny nordisk skole Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere Idræt som studieretningsfag Ansvarlig: SP, ledelsen og idræt og skemalæggere Strategisk Bygningsudvikling Ansvarlig: MR, SP, CJ, LJ Pædagogisk udvikling Ansvarlig: KQ, BF, BR og PPU, ITU, International koordinator og PR Kompetenceudvikling Ansvarlig: MR, BR og SamarbejdsUdvalg (SU) Personale, pædagogisk faggruppedag Ansvarlig: MR, BR og PPU/SU Overordnet økonomi Ansvarlig: SP, ledelsen Faggruppeprojekt Ansvarlig: Faggrupper, PPU, ledelsen Eksamen Ansvarlig CH, BF Internationalisering Ansvarlig: ledelsen og international koordinator

3 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed - fornyelse og tradition Mission Tårnby Gymnasium & HF tilbyder to ungdomsuddannelser, det almene gymnasium og HF. Begge uddannelser giver almen dannelse og en lang række faglige, sociale og personlige kompetencer, der er et stærkt grundlag for videre studier. Uddannelserne bygger på fire områder - det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område. Vision 1. Tårnby Gymnasium & HF er i kraft af sin placering midt på Amager og sit brede pædagogiske sigte det naturlige valg for elever, der ønsker en almen gymnasial uddannelse enten i gymnasiet eller på HF. 2. TG er en attraktiv arbejdsplads. 3. Vi stiller krav til eleverne og forventer, at de stiller krav til skolen. 4. På TG lægger vi vægt på en høj faglighed, et åbent og aktivt miljø i rare omgivelser med plads til alle. Strategi TG - Amagers gymnasium & HF TG er en stor skole midt på Amager i Tårnby kommune. TG udbyder ungdomsuddannelser til det nære opland og til øvrige interesserede ansøgere fra København og Malmø-området. TG s profil TG s undervisning skal bygge på et bredt, fagligt og alment fundament samtidig med, at der på visse områder oparbejdes og udvikles særlige kompetencer. TG skal udbyde en bred vifte af studieretninger og fag, hvori de særlige kompetencer indgår. TG ønsker løbende at udvikle forskellige faglige, pædagogiske og administrative indsatsog styrkeområder med en udviklings- og projektorienteret tilgang såvel internt som eksternt. Bestyrelsen tager løbende beslutning om valg af indsatsområder via TG s handlingsplan. TG ønsker med den projektorienterede tilgang at kunne tilgodese et igangværende generationsskifte og den igangværende omstilling af ungdomsuddannelserne, hvor alle lærere bidrager og er en del af udviklingen. Branding 1. Vores skole skal stå skarpt i omverdenen. Den faglige bredde og de særlige profiler på TG skal understøtte det. 3

4 2. TG skal være kendt som et aktivt uddannelsessted. Lokalt, regionalt og internationalt samarbejde 1. TG lever op til sin centrale placering i et område præget af udvikling og tæt kontakt til omverdenen. 2. TG samarbejder med folkeskoler, ungdomsinstitutioner, videregående uddannelser, Ungdommens Uddannelsescenter, studievalg København og kommunerne for at støtte elevernes overgang fra folkeskole til TG og fra TG til videre uddannelser. 3. TG inddrager andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i og udenfor Øresundsregionen i undervisningen på en række områder, der er relevante for de enkelte studieretninger og hf-forløb. 4. TG samarbejder med gymnasieskoler og kulturelle institutioner på begge sider af Sundet for at udvikle kvaliteten i undervisningen. 5. Eleverne arbejder løbende med globale problemstillinger i og uden for undervisningen. Eleverne 2. Elevinddragelse i kompetente udvalg. 3. Vejledning og støtte i forløbet (f.eks. værksted og lektiecafé). 4. Særlig opmærksomhed på rekruttering af elever fra Dragør, Tårnby og Sundby. 5. Fokus på TG som et attraktivt uddannelsessted. 6. Søge et stabilt elevgrundlag. Ledelse og lærere 1. Lærerne og ledelse sikre rekruttering og fastholdelse, samt vedligeholdelse og udvikling af kompetencer. 2. Ledelsen og lærerne skal understøtte holdindsatsen. 3. En nærværende ledelse af en videnbaseret organisation, som skal skabe rammer for udvikling, bl.a. gennem projekter. Samarbejde Der er tradition for demokrati og samarbejde på TG. Gensidig respekt, fællesskab, tolerance og ansvarlighed er vigtige udgangspunkter for samarbejdet på TG. 4

5 Handlingsplan Aktuelle udfordringer TG s følger den overordnede strategi vedtaget i bestyrelsen TG s overordnede strategi, som er besluttet i bestyrelsen, vil blive udmøntet i nedenstående punkter: At sætte kerneopgaven, undervisning og læring, i centrum Til stadighed at udvikle og sikre undervisningens kvalitet At styrke samarbejdet og dialogen med omverdenen At sikre internationalisering til gavn for undervisningen og skolens udvikling At skabe et godt økonomisk fundament for kerneopgaverne At udvikle en attraktiv arbejdsplads At arbejde for et godt samarbejdsklima med plads til alle ansatte og elever At sikre en tidssvarende it-understøttelse af undervisningen Arbejde med udvikling af profilen for HF på TG Arbejde med udvikling af studieretningstoning i STX Eleverne Vi ser fortsat en større spredning af eleverne i disse år, med stigende søgning til STX og HF generelt, og med et fortsat vigende jobmarked for unge. HF-kapaciteten i Storkøbenhavn er udvidet meget i 2012, og der vil derfor fortsat være konkurrence om tiltrækning af unge til det toårige HF. Elevdemografien ser ud til at give et lille fald i ansøgertal i 2013, for at nå op på niveau med tidligere år i Regeringens aftale om at der kun må optages 28 i klasserne, har givet nye udfordringer i forhold til kapaciteten, og TG udbyder 9 (10) STX klasser og 4 HF næste år med et samlet klassetal på 35(36), efter at skolens kapacitet er udvidet med musikhuset og inddragelsen af lysgårdene til elevrum, og med forventning om at skolen bliver klar med nye lokaler til november i multihallen. 5

6 KAPACITET STX 2012/2013 STX 2013/2014 toårig HF 2012/2013 toårig HF 2013/2014 antal klasse- pladser antal klasse- pladser antal klasse- pladser antal klasse- pladser klasser kvotient i alt klasser kvotient i alt klasser kvotient i alt klasser kvotient i alt Område Centrum Off gymnasier & HF - Christianshavns Gymnasium Frederiksberg Gym Gefion Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Rysensteen Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Tårnby Gymnasium Ørestad Gymnasium Frederiksberg HF-kursus VUC Amager HF-Centret Efterslægten 1) Københavns VUC Offentlige i Centrum i alt Private gymnasier og HF - Det frie Gymnasium Ingrid Jespersens Gymsk Københavns Private Gym N. Zahles Gymnasieskole Niels Steensens Gymnasium Private i Centrum i alt Centrum i alt Med en bred ungdomsgruppe, hvor omkring 70 % af en ungdomsårgang vælger STX og HF vil der fortsat være et betydeligt arbejde med at differentiere undervisningsmetoder, men også med at udvikle til støtteforanstaltninger og fastholde studie- og ordensdisciplin. Skolen arbejder fortsat med udviklingen af undervisning og lærerefteruddannelse, men har desuden i lighed med andre skoler etableret en del støtteforanstaltninger og en øget kontrol med fravær og manglende opgaveafleveringer. Det er det, vi kalder skolens tre ben. 6

7 I 2012 er der udarbejdet en elevtrivselsundersøgelse, som viser at TG-eleverne er meget glade for at gå på skolen. UMV spørgsmål 3.4 UMV spørgsmål 3.1 Denne positive holdning til TG hos eleverne skal fastholdes og bruges til at øge fokus på en god læreproces for den enkelte elev. Pædagogik, projekter og udvikling Skolens flerårige arbejde med fastholdelse, frafald og fravær i regi af VOFF og Interreg projektet har vist sig at bære frugt. Der er noteret lavere fravær i timerne, lige som deltagelsen i de tre forskellige lektieværksteder har været stigende. Endelig ser det ud til at fastholdelse af elever er større end først antaget i budgettet. I forlængelse af skolens tre ben med fokus på kvalitet i undervisningen, støttefunktioner i studievejledning og lektieværksteder og konsekvens ved manglende opgaveaflevering, vil en fremtidig indsats fokusere på at løfte elevernes faglige motivation og niveau. et er at få eleverne til at gøre det lidt bedre på de forskellige niveauer de er. Denne udvikling med at øge elevernes læring, skal tilsvarende afspejle sig i en løbende kompetenceudvikling for lærerne. Med udgangspunkt i kompetencestrategien fra 2013, skal der bygges oven på de tidligere års arbejde med TG som attraktiv arbejdsplads og herunder være fokus på kompetenceudvikling i bred forstand med tre hovedområder: Elevernes læring, med henblik på at løfte barren for den enkelte. IT og minipædagogikum for nye og mere erfarne lærere, med fokus på at fungere i den elevkontekst som er helt særlig for TG. Udfordringen de næste år bliver dels at bygge videre på disse erfaringer og dels at udmønte kompetenceudviklingsstrategien i konkrete praktiske tiltag. Rammerne omkring den pædagogiske udvikling er foregået i regi af Pædagogisk Råd (PR), og er forankret i PPU, Projektgruppen for Pædagogisk Udvikling, hvori PR-formand eller 7

8 næstformand er fødte medlemmer samt i ITU. På baggrund af en revision af strukturen vil det pædagogiske arbejde tage udgangspunkt i en delvis ny konstruktion. Strategisk bygningsudvikling TG er kommet godt igennem første del af den strategiske bygningsudvikling. Der er i 2012 således færdiggjort et musikhus i skolegården. To lysgårde er blevet overdækket og inddraget som undervisningsområde, og endelig er der sket en renovering af lokalerne i kemi, biologi og naturgeografi. Samtidig er finansieringen, herunder den eksterne finansiering faldet positivt på plads. Med en godkendt lokalplan, vil fokus det kommende år være opførelse af en idrætshal/multihal. Bygningsudvikling er en meget tidskrævende aktivitet, og der er flere processer i gang med forskellige detaljeringsniveauer i forhold til opfølgning på og gennemførelse af planerne. Årene 2013 og 14 vil have fokus på processen og deraf følgende resultater. Tilsvarende skal der i takt med udvikling af rammerne (bygningerne) også konsolideres udviklingstiltag inden for de kunstneriske fag. I skoleåret 2012 er der genetableret en samarbejdsaftale med Tårnby Musikskole. Der skal planlægges en renovering af pigeidrætssalen mhp. at kunne anvende den til drama og mere kreative, elevaktiverende undervisningsformer, når multihallen står færdig. Økonomi I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2013 fortsættes et loft på antallet af elever i klasserne på max. 28. Dette sammenholdt med de tidligere udmeldte besparelser for betyder, at der igen næste år være behov for omhyggelig styring og tilpasning af økonomien. Især er det vigtigt at fokusere på behovet for tilpasning af udgifter til de lavere indtægter i Prognoserne viser, at der i de kommende år, vil være så stor gymnasiesøgning i vores område, at det forventes, at skolens kapacitet kan fyldes op. TG har udmeldt en kapacitet på 9 (10) gymnasieklasser og 4 HF-klasser i Brobygningsaktiviteten og antallet af introkursister forventes at have samme omfang som i Arbejdstid og overenskomst Med OK 13 følger nye tiltag, som skal udvikles og sættes i værk. For at sikre den bedst mulige proces og kommunikation lægges der op til en revideret mødestruktur i skoleåret Kommunikation Kommunikationsområdet skal løbende vurderes mht. ressourcer og opgaver. Der er tale om et kompliceret felt med intern kommunikation (og hertil hørende kommunikationsplatforme: TG-nyt, Fronter/Sharepoint, Lectio og Outlook samt Infoboard og mødestruktur/- form). Ekstern kommunikation hænger sammen med samarbejdsaftaler og eksterne forpligtelser som Genvej NU, HF2 hjemmeside og fællesannoncering for HF, egen hjemmeside, årsskrift samt evt. nye produkter. Hele kommunikationsområdet har været i fokus i 2012 og vil være det fortsat i 2013, med en delvis revision af mødestruktur og kommissorier og besætning af hverv. Kvalitet og evaluering Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle TG s kvalitetssikring. I stigende grad er nøgletal en del af årsregnskabet. TG vælger i årets løb at fokusere på forskellige områder, der skal 8

9 evalueres og dermed danne baggrund for handlingstiltag. Internationalisering TG har i en årrække udbygget de internationale kontakter i USA, Frankrig og senest Indien. Samtidig har skolen afholdt studierejser for alle elever som afhængigt af lærerbesætning og fag har været til forskellige mål mest i Europa. Vurderingen er, at behovet for at vise eleverne verden er blevet mindre, da de selv har mulighed for at rejse. Det øger muligheden for at fokusere rejsernes sammenhæng med fag, og tværfaglige projekter. Skolen skal på baggrund af eksisterende erfaringer tegne konturerne af en internationaliseringsstrategi, som hænger sammen med studieretningers fokus. Politiske strømninger I det omfang Ministeriet for Børn og Undervisning vil melde strategiske mål ud for skolerne, vil disse blive indarbejdet i den gældende handlingsplan for det kommende skoleår. Som udgangspunkt vil skolen skulle arbejde med et gennemsnitsoptag på 28 pr klasse. Tilsvarende skal skolen forholde sig til TG s HF-profil, i og med at VUC-Amager har fået 2- årigt HF som følge af finanslovsforliget. Børne- og Undervisningsministeriet har til stadighed fokus på fravær og frafald. En ny ramme for arbejdstid og fokus for undervisning kan blive en del af de nye udfordringer, som skolen skal arbejde med. 9

10 1. Elever undervisningsmiljø og elevtrivsel Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere og ansatte i øvrigt TG foretog sin sidste undervisningsmiljøvurdering (UMV) i november Ifølge lov nr. 166 af skal der foretages en revision af UMV en mindst hver tredje år. Skolen har i slutningen af 2012 indsamlet data til en ny UMV. et er at forbedre undervisningsmiljø og elevtrivsel. Analyse og formidling af spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsesresultaterne vil foreligge i foråret 2013 og vil derefter indgå som en del af baggrunden for udformningen af skolens handlingsplan herunder hvilke nye initiativer der evt. bør iværksættes. 10

11 2. Ekstracurriculære aktiviteter: Studievejledning, Læsevejledning, lektiehjælp, mv. Ansvarlig: Ledelsen, studievejledningen, læsevejledningen Med baggrund i nogle af de seneste års gode resultater, herunder deltagelse i Interregprojektet, vil der være et årligt behov for at evaluere og analysere de enkelte initiativer, med henblik på revision af de konkrete tiltag, der skal indgå som en del af skolens drift det kommende skoleår. Opfølgning på erfaringer fra tidligere år, revision af det samlede arbejde i det omfang der er behov. Fokus på fravær, frafald og fastholdelse Fokus på understøttelse af elev-læringsmål Planlægning af og integration af driftsaktiviteter. Læsescreening og læsekurser, skal evt. udvides med talblindheds screening Planlægning og gennemførelse af forskellige former for lektiehjælp: Elever hjælper elever, fokuserede fagværksteder, opgaveværksteder. Fortsat stram styring i forhold til elevfravær. 11

12 3. ITU videreudvikling af undervisnings-it Ansvarlig: ITU og ledelsen TG har de seneste år arbejdet målrettet med at udforske IT-muligheder i undervisningen og vurdering af forskellige former for IT-funktionalitet i den forbindelse både i regi af ITklasserne og i øvrigt. Der har været afholdt en række kurser, bl.a. WEB 2.0, kurser i Windows 7, samt interne workshops om brug af IT osv. Som en naturlig udløber heraf skal der fortsat ses på bedre forhold omkring hardware og kapacitet i klasserne, samt i studiecenter og datalokaler. Hertil kommer supportfunktioner i forhold til lærere og elever, så det i højere grad kan blive muligt at anvende IT som en naturlig del af den daglige undervisning. Fortsat implementering af IT-strategien. Der arbejdes for bedst mulig udnyttelse af de eksisterende IT-faciliteter og viden blandt lærere og elever, herunder efteruddannelse af lærerne, samt udbygning af IT-faciliteterne, således at TG er fremtidssikret mht. både hardware, software og IT-kompetencer. Den eksisterende handlingsplan for undervisnings-it skal revideres med opstilling af prioriterede ønsker for anskaffelser på 1-3 års sigt. - Udarbejdelse af en handlingsplan på baggrund af en overordnet IT-strategi for anskaffelse og udskiftning af generel hardware og software til undervisning. Fagspecifikke programmer og ønsker behandles i faggrupperne. - Fortsat spredning og videndeling af eksisterende erfaringer med IT i undervisningen (fra bl.a. den virtuelle klasse og opfølgning på pædagogisk dag om virtuel undervisning), så der skubbes til udviklingen, bl.a. gennem afholdelse af workshops. - Implementering af et videndelingssystem, f.eks. Office 365 vha. tilpasning af relevante faciliteter og introkurser - Netværksdannelse i regi af ITC-Fyn både i forhold til pædagogiske og tekniske emner. - Afdækning af lærernes IT-kompetencer i samarbejde med evalueringsudvalget. 12

13 4. Ny nordisk skole Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere Med baggrund i MBU s satsning på Ny nordisk skole, er TG blevet udpeget sammen med udvalgte folkeskoler på Amager som ny nordisk skoledeltager, hvilket vil udgøre en ramme om skolens daglige arbejde og aktuelle og fremtidige udfordringer. Inden for rammerne af ministeriets udviklingsprogram for Ny nordisk Skole vil TG fokusere på: At udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan, At forsøge at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater At styrke tilliden til uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Fokus vil være på udfordringer som: Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev? Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvilke kompetencer får vores elever brug for i en ny international verdensorden? Hvorfor lykkes det ikke at bryde den sociale arv? Hvorfor bliver drengene hægtet af? Styrke overgangen fra udskolingen i folkeskolen til gymnasiet/hf, herunder forbedre og målrette de eksisterende brobygningsforløb, introduktionsdage og grundforløb. Udvikling af den konkrete undervisningspraksis og den organisatoriske tilrettelæggelse. Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev mht. ansvarlighed og motivation? Nedsættelse af læringscirkler som et konkret nyt forum til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af parterne i projektet. Læringscirklerne skal suppleres med gensidige skole- og undervisningsbesøg med mulighed for efterfølgende sparring og supervision. Gensidig udveksling af best praksis og brug af eksterne parter. Styrke og udbrede en anvendelsesorienteret og motiverende formidling af fagligt stof fra gymnasieelever til folkeskoleelever i udskolingen, som f.eks i de naturvidenskabelige fag i form af en Naturvidenskabsskabsfestival og et innovationsprojekt i 2. fremmedsprog. Udvikling model og plan for erfaringsudveksling med andre nordiske skoler. Forsøget løber over en flerårig periode, hvor der i dels vil være en eksplorativ fase, hvor man undersøger de konkrete muligheder, og får etableret de konkrete netværk og den indbyrdes kommunikation og dels en fase, hvor der udarbejdes handleplaner. Fra vil der være fokus på de handlingsplaner der opstilles i projektet, og der vil blive afholdt læringscirkler og elevformidling, erfaringsudvekslet med andre nordiske skoler og udarbejdet rapporter mv. som opfølgning på projektet. 13

14 5. Idræt som studieretningsfag Ansvarlig: SP, ledelsen og idræt og skemalæggere I 2009 blev der indgået en samarbejdsaftale med Tårnby kommune, der udløber i skoleåret 2012/13. Det aftalte brede samarbejde med idrætsklubber på Amager, der oprindeligt blev aftalt gennem Sport og Event Amager, kom aldrig til at fungere, da Sport og Event Amager tilsyneladende ophørte med at fungere. I stedet har der været et vist tosidigt samarbejde omkring fodboldtræning og styrketræning mellem enkelte klubber, Tårnby Kommune og TG. et er at evaluere hidtidig praksis mhp. At udvikle en ny model for idræt, hvor målet er at adressere elever, der dyrker eliteidræt i de lokale klubber, samt organisere et skema for eleverne der tilgodeser deres træningsbehov. Desuden er det et mål at styrke det lokale samarbejde. En fortsættelse og styrkelse af samarbejdet med idrætsklubberne og Tårnby kommune. Det skal overvejes, om der skal etableres et hverv som idrætskoordinator med henblik på fortsat at udvikle og implementere samarbejdet med klubberne og Tårnby kommune samt organiseringen af lærerne omkring idrætsklasserne og en præcisering af træningsarbejdets sammenhæng med undervisningen. 14

15 6. Strategisk Bygningsudvikling Ansvarlig: MR, SP, CJ, LJ Behov for udbygning og modernisering af skolens bygninger. Med baggrund i SWECO Architects prospekt om bygningsudvikling følges processens videre forløb. Gennemførelse af 2. del af helhedsplanen for ud- og ombygning af Tårnby Gymnasium & HF, opførelse af en multihal. Forberedelse af 3. fase: Nyindretning af pigeidrætssal. 1. Løbende arkitektmøder 2. Procesmøder: Idræt 3. Procesmøder: Musik 4. Procesmøder: Drama 5. Evt. ansøgning om midler til byggeri 6. Følge proces på igangsættelse af byggeri 7. Følge lokalplan til dørs 8. Overvågning af byggeomkostninger i forhold til budget 9. Behandling af byggesag på ledermøder og bestyrelsesmøder 10. Konsekvensovervågning og evt. nye byggetiltag. 15

16 7. Pædagogisk udvikling Ansvarlig: KQ, BF, BR og PPU, ITU, International koordinator og PR Skolens pædagogiske udvikling har PPU, ITU, international koordinering og PR som udgangspunkt. Her forankres projektudviklingen og her omsættes nyudvikling og erfaring til konkrete tiltag. for det kommende års arbejde vil være a. Skriftlighed i fagene og på tværs, herunder omlægning af en del af det skriftlige arbejde b. Øget fokus på grundforløb og studieretninger c. Kobling af studieretninger, AT og rejser d. Anvendelsesorientering e. Elevaktiverende arbejdsformer (Innovation, CL, IBSE mv.) f. Fortsat spredning og videndeling af eksisterende erfaringer med IT i undervisningen (fra bl.a. den virtuelle klasse og opfølgning på pædagogisk dag om virtuel undervisning) g. Rammeforsøg: forsøg med placering af ks i 2hf h. Fokus på HF-pædagogik i. Programsætning for afholdelse af pædagogiske dage og workshops j. Opsamling af nye initiativer fra projekter, daglige erfaringer og MBU Aktiviteten forberedes i foråret Der etableres en ny struktur, hvor IT-udvikling, internationalt arbejde og projektudvikling indgår repræsentativt i arbejdet. De enkelte punkter vil blive udfoldet mht. konkretisering som en del af aktiviteten. 16

17 8. Kompetenceudvikling Ansvarlig: MR, BR og SamarbejdsUdvalg (SU) Med udgangspunkt i den ny udarbejdede kompetencestrategi, fastlægges indsatsen for det kommende år, herunder revision af eksisterende kursusregler og nye kompetenceudviklingstiltag pba. behovsopsamling i MUS og på pædagogisk faggruppedag samt eksterne indlæg og diskussion på ledelsesseminarer. Udviklingsplan for forskellige medarbejdergrupper Udviklingsplanen skal diskuteres i regi af SU og gennemføres i skoleårene

18 9. Personale, pædagogisk faggruppedag Ansvarlig: MR, BR og PPU/SU Pædagogisk faggruppedag Med udgangspunkt i personalepolitikken skal der afholdes GRUS-samtaler hver andet år. GRUS vil i skoleåret have form af en pædagogisk faggruppedag og bl.a. have fokus på undervisningsevaluering (fortsættelse fra sidste skoleår), målene for Ny Nordisk Skole og elevernes karakterniveau, styrkelse af grundforløb samt øget anvendelsesorientering og samarbejde med Omverdenen. Der udarbejdes materiale, som udsendes kort før faggruppedagen mhp. at adressere flg. pkt.: udforskning og udvikling af faggruppernes undervisningspraksis undervisningsevaluering kompetenceudvikling og didaktisk værktøjskasse eksternt samarbejde trivsel Materialet diskuteres i PPU og SU. Der udarbejdes en plan for udvikling og gennemførelse af faggruppedagen. Opmærksomhedspunkter vil blive samlet og drøftet i PPU, SU og ledelsen mhp. evt. justeringer og nye tiltag. 18

19 10. Overordnet økonomi Ansvarlig: SP, ledelsen De mange usikkerhedsfaktorer i vurderingen af skolens fremtidige indtægter og udgifter kræver en vedvarende overvågning af skolens økonomiske situation. Usikkerheden skyldes bl.a. ukendte faktorer som taxameterudviklingen, evt. indgreb i dispositionsretten, elevoptagets størrelse samt lønudviklingen for de ansatte. Der ud over skal omkostningerne ved ny- og ombygningen følges. Stabil økonomiudvikling under omskiftelige forhold. Sikre effektiv skoledrift Implementering af nye tiltag fra MBU herunder at udgifterne afstemmes efter indtægterne Sikre økonomisk råderum til pædagogisk udvikling Sikre økonomisk råderum til vedligeholdelse og udbygning af it, teknisk udstyr, inventar og de bygningsmæssige rammer. Udarbejdelse af og opfølgning på budgettet. Udarbejdelse af årsregnskab Udarbejdelse af flerårsplaner. Udarbejdelse af analyser til belysning af udviklingen i indtægter og udgifter. Økonomimøder med fokus på sikring af daglig drift, herunder godkendelse af ansøgninger til inventar, vedligeholdelse mm. 19

20 11.Faggruppeprojekt Ansvarlig: Faggrupper, PPU, ledelsen Overenskomstforhandlinger i 2013 har resulteret i en øget lønudgift til lærerene på 5-6%. Ledelsen har i gensidig forståelse med tillidsrepræsentanterne på skolen valgt at finde besparelsen, således at det pædagogiske udviklingsarbejde friholdes. Udvikling af det udvidede undervisningsbegreb TG har i nogle år arbejdet med forskellige tiltag i undervisning, vejledning og skriftlige opgaver til at kunne møde eleverne bedre og give dem en optimal studie- og læringssituation, herunder elevaktiverende undervisning i form af IT-klasser, CL og innovative undervisningsmetoder. TG har eleven som centrum for arbejdet med skolens tre ben: Undervisning, støtte og konsekvens. Fokus på udvikling af undervisningen skal fremadrettet dels samle de forskellige erfaringer, vi allerede har gjort i forhold til udvikling af undervisningen, dels videreudvikle det, man under en samlet betegnelse kan kalde det udvidede undervisningsbegreb. Udgangspunktet for det udvidede undervisningsbegreb på TG er facilitering af elevens læring, i hvilken form den måtte antage for at optimere læring, løfte elevernes karakterniveau og sikre søgningen til TG. Det betyder dagligt at udfordre, inspirere, presse, coache, engagere og flytte vores elever for at give dem flere muligheder for at få fat og klare sig godt på de uddannelser, som kommer efter gymnasiet og i livet generelt. Man kan spørge om eleverne bliver gode nok af den måde, vi gør tingene på, og hvis ikke så finde andre veje. Det betyder også, at det vil påvirke den måde vi forbereder, tilrettelægger og evaluerer undervisning på afhængigt af elevernes udgangspunkt og fagenes karakter. Læreren skal føle sig forpligtet over for faget, men i lige så høj grad over for elevernes udbytte af undervisningen. Dette skal udforskes og udvikles i forskellige aspekter. Formålet er: 1) At forbedre studiemiljøet for eleverne på skolen og dermed udviklingen af den enkelte elevs studiekompetence, samt gennem en fælles og systematisk indsats at løfte elevernes karakterniveau 2) At give gode muligheder for faglig-pædagogisk udvikling med eleven i centrum 3) At videreudvikle TG som en arbejdsplads, som er præget af samarbejde i både faggrupper og studieretninger og omkring forberedelse og afvikling af undervisning. 4) At fastholde og udvikle TG som en akademisk arbejdsplads, hvor der er et godt arbejdsmiljø og hvor der både er gode muligheder for individuel udvikling og fagligtpædagogisk samarbejde om undervisningen. og fokus for faggruppeprojektet: 1) En styrkelse af overgangen fra udskolingen til grundforløbet på TG. Øget samarbejde i faggrupper, der sikrer den nødvendige repetition, basisviden og progression. Tænke i samarbejde og erfaringsudveksling med lokale folkeskoler i regi af projekt Ny Nordisk Skole. 2) Fokus på skriftlighed som varierede træningsformer i den daglige undervisning, som processkrivning med konkrete (del)krav til eleverne og som omlagt skriftligt 20

21 arbejde. Skriftlighed kan også indgå i udviklingen af virtuelle undervisningsformer. Tænke i systematisk forberedelse af eleverne frem mod skrivning af de store skriftlige opgaver og i understøttelse af mundtlighed. 3) Opfølgning på elevaktiverende undervisningsformer og anvendelsesorientering. Hvad virker? Hvad kunne med fordel opdyrkes? Tænke i elektronisk videndeling/fælles materialesamling på ny platform. 4) Udvikling af det udvidede undervisningsbegreb (se ovenfor) herunder virtuelle former. De enkelte faggrupper skal komme med forslag til elementer i et udvidet undervisningsbegreb, som drøftes på informationsmøderne og efterfølgende samles i et fælles TG-inspirationskatalog i regi af PPU over mulige måder til at omlægge eller tilrettelægge undervisning på en ny måde. 5) En styrkelse af faggruppesamarbejdet og samarbejdet i studieretningsfagene for at skabe sammenhæng for både elever og lærere (herunder udvikling af modeller for 2-lærer undervisning, f.eks. i forbindelse med undervisningsdifferentiering samt faglig vejledning af eleverne). 21

22 12. Eksamen Ansvarlig CH, BF Nye krav fra MBU 1) Mulighed for gruppeeksamen i mediefag-c i HF og øvrige niveauer, samt evt. drama 2) Ny eksamensbekendtgørelse, der giver eleverne adgang til egne læremidler, egne noter og egne arbejder på nettet. At afvikle gruppeeksamen for de hold, der måtte ønske det, på en hensigtsmæssig måde. At sikre reglernes overholdelse med hensyn til den begrænsede internetadgang. I god tid inden eksamen indhentes ønsker om eksamensform fra lærerne i mediefag. Eleverne gøres bekendt med reglerne for den begrænsede netadgang og med konsekvenserne af en eventuel overtrædelse. Der tilføjes en passus i vejledningen til vagterne om de ændrede regler. 22

23 13. Internationalisering Ansvarlig: ledelsen og international koordinator På baggrund af ønsker fremsat på SU om at stramme op omkring studierejser, vil hele internationaliseringsaspektet af STX og HF blive gennemarbejdet. En arbejdsgruppe vil komme med et udspil i foråret 2013 til en fornyelse af studierejsekonceptet, så det i højere grad afspejler et fagligt studieretnings-fokus. TG vil arbejde med at udvikle en strategi for internationalt arbejde herunder en fornyelse af koncept og praksis for afvikling af studierejser. Strategien høres i PPU og SU og forelægges for bestyrelsen. - Strategiudvikling - Udarbejdelse af nyt studierejse koncept - Implementering af gode råd om studierejser - Implementering af det internationale i undervisningsplaner 23

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013.

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013. Resultatmål 2013-14 Tårnby Gymnasium & HF Målene afspejler en helhedsorienteret indsats i forhold til elever, personale og udviklingsaktiviteter. Der vil derfor kunne være overlappende temaer. Ekstraramme

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Resultatmål 2014-15. Fokus Elever: fravær, frafald, karakterer og studieparathed

Resultatmål 2014-15. Fokus Elever: fravær, frafald, karakterer og studieparathed Resultatmål 2014-15 Fokus Elever: fravær, frafald, karakterer og studieparathed Mindre fravær indsats i forhold elever/studerende et er opretholdelse af den bedring i fraværet, som er sket de seneste tre

Læs mere

Handlingsplan 2015-16

Handlingsplan 2015-16 Handlingsplan 2015-16 1. Elever 2. Personale 3. Økonomi Bygninger IT 4. KPI++ 5. Udvikling Pædagogik og organisering 6. Skole Omverden Institution Ledelse Indhold Handlingsplan 2015-16... 3 Udfordringer

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Elever Pædagogisk udvikling Økonomi Bygninger IT Personale KPI Samarbejde Handlingsplan 2016-17 Der arbejdes med en overordnet handlingsplan, som skal vedtages af bestyrelsen. I denne vil være angivet

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2016-17 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Handelsgymnasiet 2010-13 side 1 Mission Vision Indsatsområder Handelsgymnasiet Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning (f.eks. Cooperative Learning) at give unge mulighed for at

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere