FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 Notat Anders Rahbek BILAG 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT Dokumentinformation Version nr. 4.0 Dokumentejer: Anders Rahbek Seneste revision, dato 18. juni 2012 Revideret af: Anders Rahbek Godkendt af Indgår i Manual for Vejarbejder faneblad nr.: Digital placering drev / SharePoint sti: Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 14 Indholdsfortegnelse BILAG BAGGRUND OG FORMÅL OVERORDNET ANSVARSOMRÅDE OG MÅLSÆTNINGER OPGAVER I TRAFIKAL DRIFT Rådighedstilladelser behandling og udstedelse Trafikal Drift-tilsyn Trafikal konsekvensvurdering Koordinering og prioritering af vejarbejder Assistance til T.I.C Overblik over vejarbejder Data i VaV Visning af Vejarbejder Samarbejde med andre myndigheder Afmærkningsplaner Kommunikation omkring vejarbejder Årshjul planlægningsmøder Gravetilladelser behandling og udstedelse Reetablering Særtransporter og modulvogntog Erstatningssager Skadevoldersager Borgerhenvendelser Lokal beredskabskontakt Spærretider Dokumentation ORGANISERING I TRAFIKAL DRIFT Trafikal Drifts organisering Driftskoordinering DRI-KOO-opgaver Lokale fagkoordinatorer Trafikal Drift-medarbejdere Kontaktflader internt i Vejdirektoratet... 14

3 3 af 14 1 BAGGRUND OG FORMÅL Vejdirektoratet arbejder løbende på at optimere håndteringen af vejarbejder på tværs af geografiske, faglige og organisatoriske skel. Vejdirektoratet har i den forbindelse og som et led i organisationsændringerne primo 2012 styrket Trafikal Drift-funktionerne i hele Vejdirektoratet. Denne funktionsbeskrivelse præciserer på den baggrund Trafikal Drifts fremadrettede rolle og opgavevaretagelse. Funktionsbeskrivelsen tager afsæt i Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætning om "ét VD", "bedre bestiller" og "Trafik Manager" og skal indgå som en del af den generelle dokumentation af Vejdirektoratets arbejde på området. Udarbejdelsen af funktionsbeskrivelsen indgår endvidere som en del af Driftsområdets handlingsplanmål for Funktionsbeskrivelsen tager fuld effekt i Trafikal Drift fra den 1. januar Store dele af implementering af nye tiltag vil dog få betydning for driften allerede i Funktionsbeskrivelsen er godkendt af Driftsområdets ledelsesgruppe i maj Funktionsbeskrivelsen bliver i fremtiden revideret på baggrund af en årlig evaluering af håndteringen af vejarbejder samt i øvrigt efter behov.

4 4 af 14 2 OVERORDNET ANSVARSOMRÅDE OG MÅLSÆTNINGER Vejdirektoratet er vejmyndighed på de danske statsveje. Det er som hovedregel Trafikal Drift, der udøver denne myndighedsrolle 1 på vegne af Vejdirektoratet. Trafikal Drift har i den forbindelse bl.a. det primære ansvar for håndteringen af forhold, der knytter sig til fremkommelighed på statsvejene. Enkelte opgaver i Trafikal Drift-regi er ikke direkte relateret til fremkommelighed. Disse opgaver centrerer sig om sagsoplysning og sparring med andre enheder i Vejdirektoratet. Ved udøvelse af funktionen skal Trafikal Drift: Bidrage til at sikre den bedst mulige fremkommelighed Bidrage til at fremme trafiksikkerheden Bidrage til at sætte trafikanten i centrum i forbindelse med Vejdirektoratets arbejde på vejen Bidrage til at skabe øget brugertilfredshed og et bedre omdømme for Vejdirektoratet Bidrage til at fremme samarbejdet med eksterne aktører, herunder politi, kommuner, borgere samt offentligheden i øvrigt Bidrage til at styrke rollen som bedre bestiller samt stille relevante krav til entreprenører i forbindelse med udførelse af opgaverne på vejen Bidrage til at skabe en mere effektiv og ensartet administration, bl.a. i forbindelse med behandling af rådighedstilladelser og lignende. Der udarbejdes årligt specifikke målsætninger for Trafikal Drift, og disse indarbejdes i de almindelige handlingsplanmål for Driftsområdet. 1 Myndighed over dele af vejnettet kan overdrages til Anlæg ved større anlægsprojekter.

5 5 af 14 3 OPGAVER I TRAFIKAL DRIFT I det følgende gennemgås på overordnet niveau de opgaver, som løses i Trafikal Drift. Opgaverne løses i det daglige primært i Trafikal Drift-funktionerne i de lokale driftsafdelinger. 3.1 RÅDIGHEDSTILLADELSER BEHANDLING OG UDSTEDELSE Alle arbejder på statsvejene, der, jf. vejregler m.v., kræver en rådighedstilladelse, kan alene iværksættes på baggrund af en rådighedstilladelse udstedt af Trafikal Drift. Trafikal Drifts opgave er at behandle ansøgninger om råden over vej samt udstede rådighedstilladelser for vejarbejder på statsvejnettet. Som led i håndteringen af rådighedstilladelser varetager Trafikal Drift det løbende samarbejde med de vejarbejdsansvarlige og politiet i forbindelse med udstedelsen af rådighedstilladelser. Opgaver i relation til rådighedstilladelser inkluderer bl.a.: Samarbejde med andre enheder i Vejdirektoratet Indhentning af godkendelser fra politiet Håndtering af konfliktende vejarbejder Optimering af vejarbejder på samme strækninger Planlægning af kommunikationsindsats i samarbejde med vejarbejdsansvarlige og kommunikationsafdelingen Kontrol af, om de fastsatte spærretider overholdes i ansøgningen Kontrol af status på trafikken.dk. I øvrigt henvises til aktuelle servicemål og relevante instrukser på området, herunder særligt 'Instruks for Råden over Vej'. Det er Trafikal Drifts ansvar og kompetence at vurdere, om fremkommeligheden tilgodeses i tilstrækkelig grad i forbindelse med godkendelse af en rådighedsansøgning bl.a. på baggrund af beregningen af trafikale konsekvenser omtalt nedenfor. 3.2 TRAFIKAL DRIFT-TILSYN Tilsynsopgaven knytter sig direkte til myndighedsrollen. Tilsyn med vejarbejder har til formål at sikre, at arbejdet sker i overensstemmelse med vilkårene i den udstedte rådighedstilladelse. Myndighedstilsynet foretages som stikprøvekontrol. Ansvaret for vejarbejdet påhviler den vejarbejdssansvarlige eller anlægstilsynet på de aktuelle vejarbejder. Trafikal Drift kontakter i praksis den vejarbejdsansvarlige eller anlægstilsynet i tilfælde af, at afmærkningen ikke er korrekt opstillet, eller hvis vilkårene i rådighedstilladelsen i øvrigt ikke er overholdt. Opgaven med opfølgning omfatter alle rådighedstilladelser udstedt af Vejdirektoratet.

6 6 af 14 Opgaver i relation til Trafikal Drift-tilsyn inkluderer bl.a.: Generel opfølgning i forhold til fremkommelighedsforstyrrende elementer i forbindelse med igangværende arbejder Kontrol af, om rådighedstilladelsen og skilteplanen bliver fulgt Kontrol af, om spærretider overholdes Kontrol af, om entreprenørens medarbejdere har relevant uddannelsesniveau, jf. Vejdirektoratets kurser "Vejen som arbejdsplads" Tilsyn af større afmærkninger i trafikbelastede situationer Tilsyn af større afmærkninger uden for normal arbejdstid og i mørketiden Tilsyn i forbindelse med reetablering efter endt vejarbejde. Det overordnede ansvar for, at arbejder er i overensstemmelse med vilkårene i den udstedte tilladelse, påhviler dog uændret projektledelsen/anlægstilsynet i de aktuelle arbejder. Trafikal Drifttilsynet foretager stikprøvekontrol og kontakter projektledelsen/anlægstilsynet, i tilfælde af at afmærkningen ikke er korrekt opstillet, eller hvis vilkårene i rådighedstilladelsen i øvrigt ikke er overholdt. Trafikal Drift-tilsynet har bemyndigelse til egenhændigt om nødvendigt at standse arbejdet og bortvise entreprenøren. 3.3 TRAFIKAL KONSEKVENSVURDERING Med henblik på at minimere de trafikale gener bør der for en række vejarbejder udarbejdes en vurdering af de trafikale konsekvenser af arbejdet. I tilfælde, hvor der på baggrund af en sådan vurdering kan forudsiges særlige udfordringer, kan Trafikal Drift stille særlige krav til bl.a. arbejdets afmærkning, udførelse og informationsindsats. Kravene til konsekvensvurderingen fastsættes af Trafikal Drift, men det er den enkelte vejarbejdsansvarlige, der har ansvaret for, at vurderingen foretages og dokumenteres. Vurderingen vedlægges rådighedsansøgningen og indgår i sagsbehandlingen. For alle arbejder, som planlægges udført på den del af vejnettet, som er defineret som 'natarbejdsvejnet' 2, udarbejdes en mere detaljeret vurdering af de trafikale konsekvenser. Vurderingen skal indeholde beregninger i relation til trafikafviklingen, herunder beregninger af potentielle forsinkelser, ventetider, kødannelser og lignende. Trafikal Drift kan på baggrund af konsekvensvurderingen stille særlige krav til arbejdet, herunder: Krav om, at der udarbejdes en kommunikationsplan for arbejdet (eksempelvis baseret på VEDKOM's kommunikationskit) Krav om udarbejdelse af ekstraordinære pressemeddelelser til udsendelse i forbindelse med arbejdets udførelse Krav om, at projektet/entreprenøren opstiller og finansierer webkamera til brug for T.I.C.'s trafikovervågning, -styring og kommunikationsindsats Krav om gps-meldinger fra entreprenørens biler, tavlevogne og TMA'er til Vejdirektoratet 2 'Natarbejdsvejnettet' kan som udgangspunkt defineres som den del af statsvejnettet, hvor døgntrafikken i begge retninger tilsammen overstiger hhv køretøjer for motorveje og køretøjer for hovedlandeveje.

7 7 af 14 Krav om at sikre, at der ikke gennemføres arbejder, samtidig med at der på nabovejnettet gennemføres aktiviteter, som forhindrer bilisterne i at søge alternative ruter Krav om særlig tilsynsindsats i forbindelse med arbejdets udførelse Krav om eventuel afholdelse af planlægningsmøde med Trafikal Drift, eventuelt politiet, berørte kommuner, beredskabet m.fl. Ved konkrete vejarbejder, der forventes at påvirke fremkommeligheden på det strategiske vejnet, skal Trafikal Drift-medarbejdere inddrage trafikansvarlige fra de berørte kommuner. Trafikal Drift deltager endvidere i den trafikale konsekvensvurdering i forbindelse med den årlige planlægning af kommunikationsindsatsen i samarbejde med kommunikationsafdelingen. Trafikal Drift-repræsentanter kan desuden bidrage til det løbende arbejde med udvikling og test af de metoder, der ligger til grund for trafikal konsekvensvurdering. 3.4 KOORDINERING OG PRIORITERING AF VEJARBEJDER Trafikal Drift spiller en nøglerolle i den løbende koordinering omkring vejarbejder med henblik på generel optimering af f.eks. afspærringer m.v. Dette er særligt relevant ved kontrol af overlappende afspærringer og lignende. Desuden prioriterer og koordinerer Trafikal Drift i tilfælde af konfliktende arbejder. Koordinationen og prioriteringen skal tilgodese fremkommelighed ved at sikre flow, kapacitet og adgang til alternative ruter i forbindelse med arbejdernes udførelse. Samtidig skal koordinationen sikre, at der ikke opstår konflikter i forbindelse med arbejder, som er sammenfaldende i tid og sted. Såfremt fremkommeligheden ikke tilgodeses i tilstrækkelig grad, er det den vejarbejdsansvarliges ansvar at komme med alternative forslag, jf. anvisningerne fra Trafikal Drift. Det er samtidig den vejarbejdsansvarliges ansvar at vurdere de økonomiske konsekvenser, som kravene til fremkommelighed medfører. Eventuelle uenigheder, som ikke kan håndteres direkte mellem projektet og Trafikal Drift, eskaleres gennem den almindelige ledelsesvej. Der henvises i øvrigt til det selvstændige dokument 'Koordinering og prioritering af vejarbejder' (under udarbejdelse). 3.5 ASSISTANCE TIL T.I.C. Trafikal Drift fungerer som 'fremkommelighedsadvokater' på statsvejnettet. Trafikal Drift kan således i særlige tilfælde udgøre T.I.C.s øjne på vejen i forbindelse med vurderingen af trafikale udfordringer eller i forbindelse med opfølgning på beredskabsentreprenørernes indsats. Trafikal Drift assisterer på den måde T.I.C. i forhold til entrepriseledelsen af beredskabsentreprenørerne. Det kan eksempelvis være i forbindelse med færdselsuheld eller øvrige fremkommelighedsforstyrrende hændelser. Opgave udføres alene på opfordring fra T.I.C. og kan løses af både det løbende vejtilsyn (såfremt dette ikke er sammenfaldende med beredskabsentreprisen) og af Trafikal Drift-medarbejdere. Det bemærkes dog, at Trafikal Drift ikke vil have et stående beredskab uden for almindelig arbejdstid.

8 8 af OVERBLIK OVER VEJARBEJDER Trafikal Drift skal altid have det fulde overblik over vejarbejder. Dette opnås gennem brug af systemet Visning af Vejarbejder (VaV) samt ved generelt at holde sig orienteret. TIC skal have et overblik over vejarbejder i hele landet. Fagkoordinatoren for Trafikal Drift i DRI- KOO skal have et overblik over systemstatus og har ansvaret for udvikling og vedlighold af VaV. Fagkoordinatorerne i de lokale driftsafdelinger har ansvaret for overblik over arbejder inden for egen geografi. I praksis skal dette overblik være detaljeret nok til løbende at kunne detektere vejarbejder, der kolliderer eller i øvrigt skaber fremkommelighedsproblemer. Overblik over vejarbejder indgår altid som dagsordenpunkt på møder i Fagnetværk for Trafikal Drift-møder. 3.7 DATA I VAV VISNING AF VEJARBEJDER Trafikal Drift er ansvarlig for opfølgning vedrørende korrekt og rettidig data for vejarbejder i systemet VaV. Denne opgave varetages i samarbejde med de vejarbejdsansvarlige, der i praksis er garanter for korrekt data vedrørende det enkelte vejarbejde. Trafikal Drift indarbejder en periodisk kontrol af data i systemet i det daglige arbejde og tildeler ansvaret for dette til medarbejdere i en rotationsordning. Der sker en løbende erfaringsopsamling og registrering af fejl til brug for det løbende udviklingsarbejde omkring systemet, herunder evaluering af arbejdsgangene omkring data. Der henvises til den selvstændige beskrivelse af 'Håndtering af data i VaV'. 3.8 SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER Trafikal Drift samarbejder med andre myndigheder i en række sammenhænge, hvoraf de væsentligste er: 1) Samarbejde med politi og involverede kommuner i forbindelse med større afspærringer i og omkring trafikale knudepunkter på det strategiske vejnet 2) Indhenter politisamtykke i forbindelse med udstedelse af tilladelse til råden over vej (ROV) 3) Myndigheder som ambulanceberedskab og brand og redning skal i relevant omfang holdes orienteret om udstedelsen af gravetilladelser og rådighedsansøgninger 4) Sektorsamarbejder Trafikal Drift deltager i sektorsamarbejder, herunder både den generelle planlægning og den løbende koordinering med kommuner, politi, beredskab osv. 3.9 AFMÆRKNINGSPLANER I samarbejde med entreprenører og vejarbejdsansvarlige deltager Trafikal Drift i den generelle planlægning omkring afmærkninger ved større vejarbejder og anlægsarbejder. I praksis inkluderer dette afholdelse af planlægningsmøder med entreprenører, vejarbejdsansvarlige og eventuelt rådgivere i forbindelse med det forberedende arbejde inden udarbejdelse af en rådighedsansøgning.

9 9 af KOMMUNIKATION OMKRING VEJARBEJDER Trafikal Drift indgår i både den årlige planlægning af kommunikationsindsatsen og i mindre grad i det løbende arbejde med kommunikation om vejarbejder samt opfølgning på kommunikation om vejarbejder, der har indflydelse på fremkommeligheden. Dette sker i praksis gennem en kontrol af, om oplysninger i trafikmelding stemmer overens med de faktiske forhold. Trafikal Drift indgår desuden i ad hoc-dialog med vejarbejdsansvarlige om kommunikationsindsatsen på enkelte relevante vejarbejder ÅRSHJUL PLANLÆGNINGSMØDER Trafikal Drift deltager i den årlige planlægning af vejarbejder i samarbejde med budget/projektejere. Det tilstræbes, at dette arbejde ligger klar i starten af året. På baggrund af årsplan for vejarbejder indgår Trafikal Drift i det årlige planlægningsseminar for planlægning af kommunikationsindsats ved vejarbejder med forventede betydelige trafikale konsekvenser. Desuden deltager Trafikal Drift i forbindelse med evaluering af vejarbejdersæson, herunder evaluering af den interne koordinering, leverandørhåndtering, trafikal konsekvensvurdering m.v. Der gennemføres halvårlige planlægningsmøder med de lokale politimyndigheder. Første møde afholdes, inden vejarbejdssæsonen starter GRAVETILLADELSER BEHANDLING OG UDSTEDELSE Trafikal Drift behandler gravetilladelser på linje med rådighedstilladelser REETABLERING Trafikal Drift bistår den vejarbejdsansvarlige med planlægning af og definition af krav til reetablering i forbindelse med vejarbejder. Desuden varetager Trafikal Drift eventuelt tilsyn i forbindelse med reetablering og sikrer opfølgning på garantieftersyn på gravetilladelser. Trafikal Drift fører tilsyn med, at de aktiviteter, der er aftalt i afmærkningsplanen, efterleves af entreprenører SÆRTRANSPORTER OG MODULVOGNTOG Trafikal Drift varetager opgaven med formidling af fremkommelighedsaspekter i forbindelse med vejarbejder til enheder i Vejdirektoratet med ansvar for særtransporter og modulvogntog. Trafikal Drift skal løbende vurdere, om vejarbejder vil få indflydelse på planlagte eller fremtidige særtransporter. Ligeledes skal der løbende tages højde for, hvorvidt modulvogntogsnettet påvirkes i afgørende grad af aktuelle og fremtidige vejarbejder ERSTATNINGSSAGER Trafikal Drift varetager i vid udstrækning den relevante sagsbelysning og dokumentation for Juridisk Afdeling i sager om erstatning for skader pådraget af Vejdirektoratet. Initiativet i forhold til disse sager ligger ikke i Trafikal Drift, men Trafikal Drift agerer på opfordring af Juridisk Afdeling SKADEVOLDERSAGER Trafikal Drift deltager i sagsbehandlingen af skadevoldersager, herunder miljøsager og herunder udarbejdelse af faktura til relevante parter i skadevoldersager. Under denne opgave hører også opretholdelse og servicering af netværk med interesseparter (beredskabsentreprenørerne, politi-

10 10 af 14 myndighed, forsikringsselskaber m.fl.). Dette understøtter opklaring af flest mulige skadevoldersager BORGERHENVENDELSER Trafikal Drift håndterer dagligt en række borgerhenvendelser enten direkte eller som led i behandlingen af andre afdelingers svar til borgere. Såfremt der er tale om henvendelser, som ikke vedrører Trafikal Drifts opgaveområde, henvises til rette kontaktperson i Vejdirektoratet LOKAL BEREDSKABSKONTAKT Trafikal Drift kan deltage som lokal beredskabsrepræsentant i forbindelse med det stående beredskab i samarbejde med politiet. Trafikal Drift-medarbejdere kan således indgå i de lokale beredskabsstabe (lokal KSN) i tilfælde, hvor politiet vælger at nedsætte et sådant i forbindelse med katastrofesituationer eller ekstremt vejrlig. Trafikal Drift kan således fungere som lokal kontaktperson for vintercentralen i Aalborg i forbindelse med politiets anmodning om deltagelse i en lokal beredskabsstab. Trafikal Drift deltager ligeledes efter nærmere aftale med den lokale afdelingsledelse i forbindelse med den løbende koordination og planlægning med politiet af beredskabet SPÆRRETIDER Trafikal Drift indgår i Vejdirektoratets arbejde omkring fastsættelse af regler for spærretider på statsvejene. Dette arbejde udføres i reglen med fire års mellemrum i regi af en faggruppe nedsat med samme formål DOKUMENTATION Trafikal Drift bidrager i vidt omfang til dokumentation af vejregler, retningslinjer, instrukser m.v. Disse opgaver udføres i regi af diverse faggrupper. Dette omfatter både faggrupper under Trafikal Drifts ansvarsområde og faggrupper og fagnetværk nedsat på tværs af Vejdirektoratet.

11 11 af 14 4 ORGANISERING I TRAFIKAL DRIFT I det følgende beskrives den organisatoriske forankring af Trafikal Drift. Desuden angives roller og ansvar for de forskellige funktioner inden for Trafikal Drift. 4.1 TRAFIKAL DRIFTS ORGANISERING Trafikal Drift er forankret i Driftsområdet i Vejdirektoratets Driftsdivision. Inden for Driftsområdet er Trafikal Drift organiseret inden for fire afdelinger i DRI-KOO samt i hver af de tre lokale driftsafdelinger i hhv. Aalborg, Middelfart og Næstved. Fagkoordinatorerne refererer i det daglige til afdelingslederne i de fire afdelinger, og har som primær opgave at koordinere opgaverne indenfor Trafikal Drift. Til de tre lokale driftsafdelinger i hhv. Aalborg, Middelfart og Næstved er tilknyttet et antal Trafikal Drift-medarbejdere. Trafikal Drift-medarbejderne har deres personalemæssige reference til den lokale afdelingsleder, men refererer i forhold til det daglige arbejde til den lokale Fagkoordinator for Trafikal Drift. De tre lokale Trafikal Drift-funktioner løser opgaverne listet ovenfor inden for eget geografisk område og er som udgangspunkt organiseret ens. Funktionerne kan dog i nogen udstrækning organisere det daglige arbejde ud fra egne ønsker og metoder. Der kan således være enkelte lokale forhold, der berettiger en afvigelse fra den i øvrigt ensrettede tilgang på tværs af landet. Som hovedregel skal alle opgaver, der inkluderer kontakt til og samarbejde med andre aktører, såsom entreprenører, være ensrettet i en grad, der letter samarbejdet med nationale aktører. Denne ensretning skal ligeledes lette samarbejdet internt i Vejdirektoratet. Ensretningen i forhold til opgaveløsning, opgaveprioritering og ressourcedimensionering skal understøtte en ensartet indsats i arbejdet med opfyldelsen af de fastsatte mål for Trafikal Drift og understøtte Vejdirektoratets strategiske grundlag vedrørende Ét VD. Det daglige arbejde med koordinering og erfaringsudveksling mellem de fire fagkoordinatorer sker i regi af Fagnetværk for Trafikal Drift som beskrevet nedenfor. Fagkoordinatorerne bidrager til den overordnede opfyldelse af de fastsatte mål for Trafikal Drift. Samtidig er fagkoordinatorerne garanter for den samlede indsats for ensretning på tværs af Trafikal Drift, hvad angår indmelding af ressourcer til faggrupper, dokumentation og projekt- og udviklingsarbejde. Enhver uenighed om praksis og principper for Trafikal Drifts arbejde, der ikke umiddelbart kan afgøres blandt de lokale fagkoordinatorer, forelægges til afgørelse I Fagnetværksgruppen for Trafikal Drift Enhver eskalering i forhold til samarbejdet med andre enheder, f.eks. de vejarbejdsansvarlige, forelægges de lokale afdelingsledere og følger herefter det administrative hierarki.

12 12 af DRIFTSKOORDINERING DRI-KOO-OPGAVER Den koordinerende driftsafdeling, DRI-KOO, er sidestillet de tre Trafikal Drift-afdelinger, men har til opgave at sikre den faglige udvikling på området for Trafikal Drift. En række emner og forhold kræver koordinering på nationalt plan, og de tre lokale Trafikal Driftafdelinger er forpligtet til at stille viden og ressourcer til rådighed for denne koordinering og udvikling. DRI-KOO skal koordinere den faglige udvikling og sikrer en løbende erfaringsudveksling. Som udgangspunkt sker denne udveksling på kvartalsvise møder mellem de fire fagkoordinatorer, som afhængig af dagorden kan medbringe relevante medarbejdere til deltagelse i hele eller dele af mødet. DRI-KOO har systemejerskab for de primære systemer i Trafikal Drift nemlig Råden over Vej (ROV) samt Visning af Vejarbejder (VaV). DRI-KOO har i den sammenhæng ansvar for videreudvikling af systemerne samt opfølgning på performance m.v. DRI-KOO sikre dokumentationen af det faglige arbejde i Trafikal Drift, herunder revision af Manual for Vejarbejder. DRI-KOO iværksætter relevante udviklingsaktiviteter til optimering af arbejdet inden for Trafikal Drift. Dette omfatter endvidere sikring af, at de lokale Trafikal Drift-funktioner har de faglige, systemmæssige og processuelle forudsætninger for at løse opgaverne inden for Trafikal Drift Fagkoordinator DRI-KOO Fagkoordinator i DRI-KOO sikre den nationale faglige udvikling og koordinering og er formand for Fagnetværk for Trafikal Drift. Fagkoordinator DRI-KOO er ansvarlig for afholdelsen af et relevant antal møder i Fagnetværk for Trafikal Drift og sikre, at beslutninger truffet i Fagnetværk for Trafikal Drift bliver realiseret i praksis og i øvrigt meldt ud til relevante parter. Fagkoordinator DRI-KOO inddrages ikke i det daglige arbejde omkring sagsbehandling, medmindre der er tale om principielle sager, der kræver nærmere koordinering inden afgørelse. De emner, der umiddelbart vil kræve koordinering af fagkoordinator DRI-KOO, er: Faglige udfordringer af generel karakter Håndtering af større udfordringer i samarbejdet med leverandører Kravspecifikation ved større udbud matrix Udviklingsprojekter med nationalt perspektiv f.eks. trafikplanlægning, udvikling af itsystemer og samarbejde med politiet og andre myndigheder Faglig kompetenceudvikling udvikling af kurser og lignende Retningslinjer for datamasters håndtering af data, herunder kvalitetskrav, tidsfrister og omfang bl.a. i relation til de vejarbejdsansvarliges inddatering. Disse emner vil i høj grad danne baggrund for aktiviteter i Fagnetværk for Trafikal Drift

13 13 af LOKALE FAGKOORDINATORER Hver af de tre lokale Trafikal Drift-funktioner er repræsenteret ved en fagkoordinator, som indgår i Fagnetværk for Trafikal Drift. Fagkoordinatorerne i de tre afdelinger er organisatorisk ligestillede og refererer i faglige spørgsmål til den koordinerende fagkoordinator DRI-KOO. Fagkoordinatorens primære opgave er at sikre varetagelse af opgaverne inden for den lokale Trafikal Drift-funktion. Dette indebærer den daglige koordinering af den lokale Trafikal Driftfunktion samt koordination med de øvrige Trafikal Drift-funktioner samt DRI-KOO. Fagkoordinatorens opgaver omfatter endvidere: Deltagelse i Fagnetværk for Trafikal Drift. Indgår i relevant omfang i det koordinerende arbejde omkring leverandørhåndtering. Indgår i relevant omfang i tværgående aktiviteter i Vejdirektoratet som f.eks. projektet "det strategiske vejnet". Deltager i særlige tilfælde i møder med entreprenører og rådgivere ved planlægning af større vejarbejder. Indgår i vurderingen og planlægningen af årsplan for kommunikation om vejarbejder. Superviserer det daglige arbejde omkring tilsyn. Ansvarlig for kontrol af lokal Trafikal Drift-data i vejman.dk/vav, herunder kontrol af kvalitet og rettidighed af data indmeldt af vejarbejdsansvarlige. Ansvarlig for lokal it-arkivering af sager m.v., herunder drevstruktur og indhold. Lokalt drev reserveres og organiseres hensigtsmæssigt i forhold til Trafikal Drifts opgaver. Opgaven koordineres med de øvrige driftsafdelinger. Deltager i arbejdet med trafikal konsekvensvurdering. Dette særligt i forbindelse med større anlægsprojekter. Indgår i særlige tilfælde ved konfliktløsning ved konfliktende vejarbejder. Indgår i det løbende samarbejde med politi, kommuner og andre lokale myndigheder. Kan dog udpege andre Trafikal Drift-medarbejdere til deltagelse i disse aktiviteter. Fagkoordinator har til opgave at sikre et højt niveau for det faglige samarbejde både internt i Trafikal Drift-afdelingen og på tværs af de tre Trafikal Drift-afdelinger. Et eksempel på dette er afholdelse af faglige fællesmøder i Trafikal Drift. Fagkoordinator skal sikre opretholdelsen af et stærkt og frugtbart samarbejde på tværs af Vejdirektoratets områder. Dette gælder i særdeleshed for samarbejdet med Anlæg, Plan og Trafik og Trafik og Beredskab. Fagkoordinator indgår i den løbende vurdering af kompetencekrav og uddannelses- og kursusbehov på tværs af Trafikal Drift og faciliterer den løbende faglige udvikling og sparring i driftsafdelingen. Skal sikre for den løbende dokumentation af Trafikal Drifts arbejde, f.eks. jura, standarder, vejregler, tegninger etc., funktions- eller arbejdsbeskrivelser, herunder planer for revision m.v. Arbejder desuden for, at forvaltningsprincippet Vi løser opgaverne ensartet, og er der behov for at fravige, så gør vi det alle følges.

14 14 af TRAFIKAL DRIFT-MEDARBEJDERE I hver Trafikal Drift-afdeling indgår en række medarbejdere, der står for den praktiske udførelse af opgaverne listet i kapitel 2. Trafikal Drift-medarbejderne refererer i det daglige til den lokale fagkoordinator i relation til alle faglige emner. Opgaverne udføres såvel på kontoret som i marken. Alle Trafikal Drift-medarbejdere skal som udgangspunkt kunne løse alle opgaverne. 4.5 KONTAKTFLADER INTERNT I VEJDIREKTORATET Den løbende optimering af vejarbejder afhænger i høj grad af det interne samarbejde i Vejdirektoratet. I nedenstående listes de væsentligste samarbejdspartnere for Trafikal Drift og de primære opgaver, der løses i samarbejde: 1) Anlæg Trafikal Drift indgår aktivt i planlægningen omkring afmærkning ved større anlægsarbejder og har derfor en betydelig berøringsflade med Anlæg. 2) Vejarbejdsansvarlig Vejarbejdsansvarlig er en rollebetegnelse, der går igen på tværs af divisioner i Vejdirektoratet. Tidligere har denne rolle haft betegnelsen projektleder eller entreprisestyrer. Samarbejdet med den vejarbejdsansvarlig kan dække mange emner, men vil typisk omhandle de elementer, der berører fremkommeligheden og kommunikationen om samme. 3) Trafik og Beredskab T.I.C. Trafikal Drifts vejtilsyn bistår T.I.C. med at kontrollere beredskabsentreprenørernes indsats i forbindelse med færdselsuheld eller øvrige fremkommelighedsforstyrrende hændelser. T.I.C. kan undtagelsesvis inden for den almindelige kontortid rekvirere et vejtilsyn hos Trafikal Drift, f.eks. i forbindelse med en større hændelse. 4) Kommunikation Trafikal Drift indgår i den årlige planlægning af kommunikationsindsatsen for vejarbejder. Desuden kan Trafikal Drift i løbet af året advisere hhv. Kommunikation og den vejarbejdsansvarlige, hvis Trafikal Drift oplever, at kommunikationsindsatsen på et givet vejarbejde ikke er tilstrækkelig. 5) Plan Samarbejdet med Plan centrerer sig om myndighedsopgaver omkring skiltning. Desuden indgår Trafikal Drift i samarbejdet omkring videndeling inden for og udviklingen af trafikplanlægning.

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

TRAFIKAFVIKLING OG TRAFIKAL DRIFT I ÉT VD

TRAFIKAFVIKLING OG TRAFIKAL DRIFT I ÉT VD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. november 2012 14/00502-2 Anders Rahbek/Niels Brock AHR@vd.dk 7244 7228 TRAFIKAFVIKLING OG TRAFIKAL DRIFT I ÉT VD Dokumentinformation Version nr. 2.0 Dokumentejer:

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder. NVF-seminar november 2011

Fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder. NVF-seminar november 2011 Fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder NVF-seminar 3. 4. november 2011 Overordnede indsatser Trafik Manager Kompetenceløft Revision af vejregler for afmærkning af vejarbejder Trafik Manager rollen

Læs mere

VEJARBEJDEROVERBLIK - OVERBLIK OVER PLANLAGTE- OG IGANGVÆRENDE VEJARBEJDER 11. OKTOBER 2012 V/ANDERS RAHBEK

VEJARBEJDEROVERBLIK - OVERBLIK OVER PLANLAGTE- OG IGANGVÆRENDE VEJARBEJDER 11. OKTOBER 2012 V/ANDERS RAHBEK VEJARBEJDEROVERBLIK - OVERBLIK OVER PLANLAGTE- OG IGANGVÆRENDE VEJARBEJDER 11. OKTOBER 2012 V/ANDERS RAHBEK AGENDA Baggrund Vejarbejderoverblikskort Eksempler på kortets anvendelighed Status Perspektiver

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager skal understøtte VD s mission og vision Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem.

Læs mere

Vejdirektoratet Vejcenter Midt- og Vestjylland

Vejdirektoratet Vejcenter Midt- og Vestjylland Vejdirektoratet Midt- og Vestjylland chef Johan Sondrup Poulsen Kommunalreformen, Veje Eksisterende statsveje - 2006 Statsveje jf. reformen - 2007 De nye hovedlandeveje Med kommunalreformen har VD fået

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen Agenda Fælles overblik fælles trafikinformation Hvad er OOV? Hvad er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 2 Indhold Introduktion Side 3 Trafikinformation - Live-opdateret vejarbejderinformation Side 4 Arbejdsgang ved entreprenør-sms-indmelding

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

17-04-2013 TRAFIK MANAGER NVF 19. MARTS 2013. Et fagligt mål i Vejdirektoratets strategiske tema. Dias 2

17-04-2013 TRAFIK MANAGER NVF 19. MARTS 2013. Et fagligt mål i Vejdirektoratets strategiske tema. Dias 2 TRAFIK MANAGER NVF 19. MARTS 2013 Et fagligt mål i Vejdirektoratets strategiske tema Dias 2 1 Trafik Manager skal understøtte VD s mission og vision Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje.

Læs mere

INSTRUKS FOR VEJ- ARBEJDSANSVARLIG

INSTRUKS FOR VEJ- ARBEJDSANSVARLIG 1 af 23 INSTRUKS FOR VEJ- ARBEJDSANSVARLIG 14/00502-1 Dokumentinformation Version nr. 1-00 Dokumentejer: Niels Brock Seneste revision, dato 20-3-13 Revideret af: AEU Godkendt af Gitte Hoeg og Michael Ebbesen

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE

DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2 AGENDA Det Strategiske Vejnet baggrund og formål Overblikskortet koordinering og planlægning - ved Jannik Thalbitzer Thiberg

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter Information forud for dialogmøder Introduktion til dialogmøder Dagsorden 13.00-13.10: Vejdirektoratet 13.10-13.40: Vejdirektoratets Trafikcenter Formål og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Notat. Oplæg - Trafikhåndtering ifm. ledningsomlægninger

Notat. Oplæg - Trafikhåndtering ifm. ledningsomlægninger Ta Notat Emne: Fra: Oplæg - Trafikhåndtering ifm. ledningsomlægninger Arbejdsgruppen bestående af: Ivan Christensen - Gladsaxe Kommune Torsten Lindberg - Vallensbæk Kommune Mads Lindberg Christiansen -

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017 Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg Marts 2017 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2017 16/13481-16 Niels Boesgaard Lauridsen nbje@vd.dk 7244 2048

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL KOMMUNER Baggrund Forsøget med modulvogntog blev startet i 2008, og er blevet forlænget til udgangen af 2016. Det er kun udvalgte strækninger der er godkendt til

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. rådgivning 93200.R01. Storstrømsbroen, hovedrådgivning. Sjælland (Masnedø) og Falster. august 2013.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. rådgivning 93200.R01. Storstrømsbroen, hovedrådgivning. Sjælland (Masnedø) og Falster. august 2013. Tilbuds- og afregningsgrundlag rådgivning 93200.R01 Storstrømsbroen, hovedrådgivning Sjælland (Masnedø) og Falster august 2013 Bilag C DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2013 Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNININGEN OG KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE - Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København Baggrund

Læs mere

DET STRATEGISKE VEJNET

DET STRATEGISKE VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. august 2012 Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 DET STRATEGISKE VEJNET - VEJSTRÆKNINGER MED ØGET FOKUS PÅ FREMKOMMELIGHED Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste. Ulla Vilsbøll Milling

Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste. Ulla Vilsbøll Milling Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste Ulla Vilsbøll Milling Indhold Hvorfor samles vintertjenesten? Et strategisk projekt Vagtcentral og bemanding Samarbejdsrelationer Vinteren 2009/2010 statistik

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet. til Forretningsudvalgets møde 8.

Bilag. Region Midtjylland. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet. til Forretningsudvalgets møde 8. Region Midtjylland Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr. 29 !"# $%" &'"( ") (* $$" "*) ((* $+$, " ) " $,!(!

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Ejendomsdrift Journalnr.: Dato: 18.10.016 Skrevet af: JEWI Funktionsbeskrivelse for souschef i Ejendomsdrift Stillingsbetegnelse: Souschef. Ansættelsessted:

Læs mere

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne Netværksoperatør ITS på tværs 19.09.06 - En ny udfordring for myndighederne Bente Iversen og Charlotte von Scholten, Vejdirektoratet Disposition 1. Operatørrollen 2. Samarbejde med vejmyndigheder og politi

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Governance for standardisering af vej- og trafikdata

Governance for standardisering af vej- og trafikdata Governance for standardisering af vej- og trafikdata Gældende fra 1. januar 2016 Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Sanne Karlsen Mail sak@vd.dk Telefon +45 7244 3333 Dokument 15/14090-3 Side 1/11 Vejdirektoratet

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere