Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden"

Transkript

1 Tidspunkt 7. april kl Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand X Nicoline Bundgaard, næstformand X Hans Henrik Juhl, kasserer X Anders Jørgensen, børne og ungdomskorps X Karen Fink Bjerregaard, politiske ungdomsforeninger X Nina Frøjk Hansen, religiøse X Espen Krogh, mellemfolkelige og internationale X Henrik Dahlin, øvrige X Henrik Koch, sekretariatsleder X Sandra Kistrup Trampedach, studentermedhjælper kommunikation X Rasmus Bach Bilag 3.1 Handleplan for arbejdsprogrammet 2014 v1 3.1 Styrelsens mødeplan v1 3.4 BILAG OM KOMMUNIKATIONSSTRATEGI EFTERSENDES 3.8 Høringsbrev. Økonomiske rammer for klubrejser 3.8 Indstilling. Økonomiske rammer for klubrejser 5.1 Arbejdsseminar Den åbne skole Formalia Godkendelse af dagsorden Orientering Orientering: Grupperinger

2 Grupperingsrepræsentanterne fortæller om nyt siden sidst. Orientering: Formand/FU Formanden fortæller om nyt siden sidst der relaterer sig til opgaver for formand, næstformand og kasserer; herunder første FU møde Orientering: Sekretariatet Henrik fortæller om nyt siden sidst der relaterer sig til sekretariatet; herunder brug af Styrelsen brugeren på sekretariatets computere, nøgler og alarm, Ledelse Beslutning: Handleplan for arbejdsprogram og mødeplan for 2014 BILAG x2 Styrelsen beslutter om der afholdes møde i august, hvornår der afholdes møde i januar, om vi skal deltage i Studiestartsmessen på Aarhus Universitet. Styrelsen godkender FU s forslag til handleplan for arbejdsprogrammet og heraf følgende mødeplan (i version 1), som der derefter arbejdes efter resten af året og derfor løbende justeres ved nye beslutninger. Bilagene er udarbejdet med udgangspunkt i drøftelserne på styrelsesweekenden. Beslutning: Afholdelse af Åbent Hus og Sommerfest Styrelsen beslutter om der igen i år skal afholdes åbent hus, fastsætter dato og diskuterer hvilket kursus der skal afholdes i den forbindelse. Styrelsen beslutter om der på opfordring fra Årsmødet skal afholdes sommerfest, fastsætter dato og diskuterer hvilket øvrigt indhold der kunne være. Beslutning: 17 18årige med i Børne og Ungebyrådet Sekretariatet nedsætter en arbejdsgruppe der skal komme med forslag til hvordan de årige i højere grad kommer med i Børne og Ungebyrådet. Styrelsen beslutter om et eller flere styrelsesmedlemmer skal sidde med i arbejdsgruppen Beslutning: Kommunikationsstrategi BILAG Sekretariatet har afholdt møder om den nye kommunikationsstrategi og ny hjemmeside og har taget drøftelserne fra styrelsesweekenden med ind i arbejdet. Styrelsen præsenteres for det foreløbige arbejde, og giver retning for det følgende ved at træffe beslutning om hvilke indsatser der skal arbejdes videre med under hensyntagen til de ressourcer der er til rådighed bl.a. i det løbende opfølgningsarbejde på længere sigt. Orientering: Medlemsundersøgelse Henrik orienterer om antallet af tilbagemeldinger på medlemsundersøgelsen. Grupperingsrepræsentanterne bedes ringe rundt til de sidste foreninger, for at indhente svar på den del af undersøgelsen der handler om medlemsdata (antal medlemmer mv.). Hvis en gruppering er

3 overrepræsenteret udpeges et ekstra styrelsesmedlem til rundringningen. Der vælges evt. et tidsrum for en fælles ringeaften på sekretariatet. Beslutning: Fritidslivsundersøgelse Henrik orienterer om status bl.a. omkring tilladelse til at indhente besvarelse i Folkeskolen. Styrelsen drøfter muligheder for at nå ud til målgruppe på de videregående uddannelser bl.a. igennem egne netværker. Styrelsen orienteres om budget for undersøgelsen, og træffer beslutning om bl.a. præmiestørrelse. Drøftelse: Medlemsbesøg forud for udarbejdelse af fritidspolitisk idekatalog For at kunne udarbejde det fritidspolitiske idekatalog, har vi behov for viden om medlemsforeningernes grundlæggende behov. FU foreslår at denne viden indhentes ved at besøge alle medlemsforeningerne, og at dette gøres inden styrelsesmødet i september. Styrelsen drøfter hvilke spørgsmål der er relevante at stille medlemsforeningerne, og drøfter mere generelt hvordan medlemsbesøgene skal gribes an. Ansvarlige for udarbejdelse af en drejebog med udgangspunkt i drøftelsen udpeges, og de har den klar til majmødet. Beslutning: Høring omkring økonomiske rammer for klubrejser BILAG x2 ÅUF er inviteret til at være høringspart på en ny økonomisk ramme for udenlandsrejser i ungdomsskolerne (klubberne). Læs f.eks. op på presseklippene fra sidste forår: (start nedefra med artiklen fra 2. april 2013). Styrelsen drøfter den indstilling der er med som bilag og beslutter hvad der skal gives som høringssvar. Økonomi Beslutning: Underskudsgaranti til spejdernes event i Tivoli Anders fremlægger eventuelt forslag? Nyt fra diverse Beslutning: KL seminar om den åbne skole BILAG Kommunernes landsforening afholder seminar om den åbne skole i forbindelse med den nye skolereform den 8. maj i Aalborg. Samarbejder imellem foreninger og skole er på arbejdsprogrammet og dette kan derfor bruges som en mulighed for at få mere viden om mulighederne. Styrelsen beslutter om et eller flere styrelsesmedlemmer skal deltage. Prisen er 650 kr. eks. moms. og eks. udgifter til transport. Eventuelt

4 Kommende mødedatoer og sager kan ses i mødeplanen. Næste møde: Mandag den 5. maj kl , på dagsordenen særligt dyrt materiel, medlemsbesøg og kontingentstruktur FU møde forud for styrelsesmødet: Mandag den 28. april kl Pkt. Type Orientering/debat Beslutning Opfølgning 1 Formalia 1.1 Godkendelse af Dagsorden godkendt dagsorden 2 Orientering 2.1 Orienterig: grupperinger Karen: Pus har afholdt møde. Nina: Suppleant fundet Nina giver sekretariatet kontakt oplysninger 2.2 Orientering: Formand/FU 2.3 Orientering: Sekretariatet Første FU møde afholdt Opsamling på handleplan Mødeplan Sidste Skoledag: 28. maj i Mindeparken ÅUF planlægger på forhånd Grønne pigespejdere: Findes disse. Styrelsens brugere, alarm og nøgler til ÅUF orientering. Der er bestilt 4 nøgler. 3 Ledelse 3.1 Beslutning: Handleplan for arbejdsprogram og mødeplan for 2014 Mødeafholdelse: Studiestartsmesse: Skal vi være til stede alle dagene Handleplan: August møde: Kommer muligvis på senere 1. september: OK 2. januarmødedato holdes åben Handleplan godkendt Snak med foreningerne om det er relevant.

5 3.2 Beslutning: Afholdelse af Åbent Hus og Sommerfest Mødeplan: Åbent Hus: Tidligere: Sandwich, rundvisning, workshop (trækplaster) Sommerfest: Henrik Dahlin: Hænger godt sammen med at få bedre kontakt til foreningerne. Karen: God ide, gøre opmærksom på, at vi er der. Der er noget at deltage. Mød ÅUF. Cecilie: Fagligt + fest Nikoline: Evt. noget fagligt inden selve festen. Evt. brainstorming fritidspolitikken. Hans: Fritidspolitik generelt. Henrik K.: Hvor fagligt skal det være? Anders: Hvad er det vi gerne vil have ideer til? Hans: Fritidspolitikkatalog. Behøver ikke være teknisk. Det skal vise hvad foreningerne har brug for. Nikoline: En fest ville være et godt trækplaster til at få hørt mange foreninger med fritidspolitikken. Cecilie: Lige nu handler det om, at beslutte om det er relevant. Henrik K.: Kan det være at vi skal lave noget i forbindelse med festugen. Kan lede op til Kulturhovedstad senere hen. Anders: Tidspunktet skal diskuteres Godkendt Vedtaget. Afholdes i november. Stemmer for en fest. Tidspunkt besluttes senere hen. Der skal være en faglig del. 3.3 Beslutning: 17 18årige med Børne og Ungebyrådet Problematik: tiltrække 17 18årige Henrik K.: Lige nu kommer det ud til folkeskolen, men det det op til ÅUF, hvis vi skal søger for at det ikke bliver primært 13 15/16 år. Opgaven for ÅUF er at nå ud over grundskole niveau. 3.4 Beslutning: Rasmus:Svært at hive noget konkret ud fra Opbakning til at der bliver gjort noget. Nedsættelse af arbejdsgruppe. Anders og Karen vil gerne med i arbejdsgruppen.

6 Kommunikationsstrategi styrelsesweekend referatet: Diskussions spørgsmål: Skabelse af identitet: Koge identiteten ned til én enkelt sætning Godkendelse af principper: Beholde, tilføje, slette? Principperne gør det tydeligere at have noget retning. Anders/Cecilie: Der kan være initiativer, hvor ikke alle principper skal med. Henrik K.: Man forholder sig til principperne, hver gang man laver noget. For at tjekke om man har glemt noget. Principperne kan ses som en tjekliste. Det kan hjælpe med at give mening. Hans: Nogle af principperne er indlysende. Fx anerkendelse. Principperne: Åbenhed: Internt/ekstern:ok Anerkendelse: slettes. Tilgængelighed: ok Relevans & rettigtidighed: ok Konsekvens: ok Ansvars og kompetencefordeling: ok > Rasmus orienterer om Podio og funktionerne som denne. 5 gratis brugere: derefter 9$ pr.bruger om mdr. Hans: Kan kigge på sharepoint. Kommunikationskanaler: Årsmødemappen: Digitalisering eller fortsat analog. Cecilie: Godt fortsat at have medlemshistorier. Hans: vigtige dokumenter skal udleveres: dagsorden, budget, årsregnskab osv. Nikoline: Færre, flotte mapper til politikere osv. Ikke nødvendigt til alle til årsmødet. Cecilie: Opmærksom på om vi skal indkalde per brev i vedtægterne ud. Karen: Mapper udleveret til årsmødet. Synes det er vigtigt at have årsmødemappen. Vise Se på om årsmødemappen kan opsættes anderledes. Stadig interesseret i medlemsberetningerne.

7 hvad vi laver. Gør opmærksom på at vi er vigtige. Cecilie: Beretninger skal komme i løbet af året. Medlemshistorier gør det vedrørende. Det burde være muligt at effektivisere årsmødemappen. Direkt Mails Tvungne nyhedsmails: Mulighed for at sende til folk som er interesserede frem for kun formænd. Få skabt et behov internt i medlemsforeningerne. Primær målgruppe: Kontaktpersonerne. Hans: Fordele at differentiere til målgrupper. Skarp på nice/need to know Sociale medier: Podio Intern kommunikation: Optimering og sammenlægning af hjemmesider (Skitse over muligt design sendt ud) Tanker omkring strukturen Allert på vigtige ting. Kommunikationsplan: Køreplan: retningslinjer: Hvad gør vi i forskellige tilfælde? Vejledning til fremtidige medarbejdere. Grafisk layout forsætter. Udarbejdelse af plan for at måle på kom.planen. Formandsrettet: need to know (1 gang om måneden) Medlemshistorier = nice to know. Facebook: nice to know. Rasmus undersøger om man kan få det gratis til mere end 5 brugere. Podio afprøves. Ok. Ok Måling kommer op på et separat møde. 3.5 Orientering: Medlemsundersøgelse Henrik: 30 som der ikke er hørt fra Opfølgning på disse.

8 15 som har åbnet. 45, som vi måske skal have fat i. 3.6 Beslutning: Fritidslivsundersøgelse 3.7 Drøftelse: Medlemsbesøg forud for udarbejdelse af fritidspolitisk idekatalog Vi skal have et medlemssystem som er up to date. 71 har fuldført hele spørgeskemaet. Mikkel og Søren har fået spørgeskemaet ned til ca. 12 min. By inddelt i områder: By, bynært, udsatte områder. Skoler repræsentativt udvalgt: 12 skoler (af 67) 7 9 klasser. Tilladelse til at indhente oplysninger i folkeskolen: Indhentning af oplysninger på de videregående uddannelser: Økonomi: Dyrt at få respondenter. Søgt lokaludviklingspulje ÅUF lægger selv i puljen Alle er meget interesserede i at se svarene fra undersøgelsen Viden indhentes ved at besøge medlemsforeningerne. ÅUF skal vide hvordan de er opbygget. Hvilke problemer/udfordringer har foreningen? Relevante spørgsmål til medlemsforeningerne Udarbejdelse af drejebog for besøgene. Præmier: ipads Der skal være noget andet ud over hovedpræmien. Styrelsesrepræsentanten skal stikke en føler ud i foreningerne, for at finde ud af om de ønsker besøg. En drejebog skal være opbygget i Google foreninger/skrive til dem på facebook, for at få fat på dem Henrik sender oplysninger til de enkelte på deres foreninger. Anders og Nikoline ringer rundt til korpsene efter påske. Hvis styrelsen kender nogen på de videregående uddannelser, skal de kontakte Mikkel. Mikkel skal sende version af spørgeskemaet ud til styrelsen. Arbejde m. drejebog: Henrik Dahlin, Cecilie Hansen, Nikoline Bundgaard. (inden næste møde)

9 3.8 Beslutning: Høring omkring økonomiske rammer for klubrejser 4 Økonomi 4.1 Beslutning: Underskudsgaranti til spejdernes event i Tivoli 5 Nyt fra diverse 5.1 Beslutning: KL seminar om den åbne skole 5.2 Inspirationsdag på Aarhus Universitet 6 Eventuelt Nikoline: Det kommer an på, hvad der bliver givet tilskud til. Det er ikke ligegyldigt hvad der bliver givet tilskud til. Der skal ikke gives tilskud til aktiviteter, som kunne finde sted i foreningerne. Henrik: Det skal sættes i forhold til foreningslivet. I foreningslivet har man fx fjernet sommerlejrtilskuddet, og lokaletilskuddet i udlandet. Skal man have personligt tilskud i klubregi og ikke foreningsregi? Er det ulovligt? Ønsker underskudsgaranti på kr. Regner ikke med at det er penge der kan bruges, men det er for at spejderne ikke selv skal stille penge de ikke har. Den skal være der. Arrangementet skal køre rundt i sig selv. Mulighed for at sende styrelsesrepræsentanter af sted. 22. maj 2014: inspirationsdag 5 6 gratis billetter. niveauer. Drejebog skal tilpasses foreninger/grupperinger Samler op på næste møde Korpsene udarbejder et reelt forslag m. risici. Opfølgning næste møde. Nikoline og Cecilie følger op. Hans, Mikkel, Henrik, Uddeling via Facebook,

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde Fredag d. 19.07.13 09.00 Formalia (B) Valgt til dirrigenter: Olivia Boesen, Puk Rasmussen og Jonathan Tümler referat fra fælles bm og telefon bm referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagere Ålborg Jette Bjerrum, formand Ålborg Susanne Ørnbo, næstformand Århus Iben Jungersen, formand

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Formalia del 1 Nationalt

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere