ENERGINE I( Program for intern. overvågning. Ârsberetning 2OI3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGINE I( Program for intern. overvågning. Ârsberetning 2OI3"

Transkript

1 ENERGINE I( Program for intern overvågning Ârsberetning 2OI3

2 Program for intern overvågning Udgivet af Oplag: Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Den kan også downloades på: og www. gaslager.energinet.dk Dok.nr. 13/ /t6

3 Program for intern overvågning. Ârsberetning 2013 Indhold 1. Indledning 1,1 og Program for Intern Overvågning L.2 Opbygning af årsberetningen..., Særlige forhold i Datahub på elmarkedet idriftsat 2.2 Nyt ESDH-system 2.3 Informationssikkerhed 2.4 Organisationsændring januar 's 100 pct. ejede Gasbørs har skiftet navn 2.6 har erhvervet kapitalandel i CASC EU 3 Gennemførelse og kontrol af PIO-programmet Implementering af PIO-programmet Kontrol af PlO-programmet 3.3 Håndtering af afvigelsertil PIO-programmet De 9 punkter for 4.L Forretni ngsmæssigt følsomme oplysni nger 4.2 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - egne aktiviteter 4.3 Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagerfaciliteter Aktør og kundekontakt Kommunikationsarbejde og identifikationsstrategi 4.6 Selskabsmæssig adskillelse af aktiviteter Regnskabsmæssigadskillelse Krav om habilitet 4.9 Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Forhold gældende for Gaslager A/S 5.1 Indledning 5.2 PIO-programmet PIO-programmetsimplementeringogkontrol 5.4 PIO ansvarlig for gaslageret I I De 9 punkter for Gaslager A/S 11 7 Bilag Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...'.'." Forretningsmæssigt fortrolige oplysninger - egne aktiviteter.". L2 6.3 Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagerfaciliteter Aktør- og kundekontakt Kommunikationsarbejde og identifikationsstrategi Selskabsmæssig udski1 e1se Regnskabsmæssig adski11e se Krav om habilitet 6,9 Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Godkendelse af årsberetning for ,., t t Dok. 13/ glt6

4 Program for intern overvågning. Ârsberetning Indledning 1.1 og Program for Intern Overvågning er ifølge BEK 979 og 980 af 6. oktober2olt forpligtigettil at have et program for intern overvågning (herefter PIO programmet). PIO programmet blev etableret i 2006 og bliver løbende tilrettet 's opgaver m.m. PIO-programmet omfatter alle medarbejdere i med tilhørende datterselskaber samt de parter i form af rådgivere, konsulenter, tilstødende systemoperatører, entreprenører og leverandører, som samarbejder med. L.2 Opbygning af årsberetningen Ârsberetningen beskriver først de forhold, der er gældende for både og Gaslager A/S. Herefter følger et afsnit for de 9 programpunkter specifikt gældende for Gaslager A/S. 1.3 For information om se bilag 1 2. Særlige forhold i t Datahub på elmarkedet idriftsat I marts 2013 lykkedes det at få taget et vigtigt skridt mod en Øget konkurrence på detailmarkedet, da sammen med 130 elnet- og elhandelsselskaber satte den såkaldte DataHub i drift. DataHub'en er en fælles datacentral, som samler alle oplysninger om danskernes elforbrug ét sted. DataHub'en gør det både lettere for kunderne at skifte elleverandør og lettere for leverandørerne at skabe nye og bedre produkter, der er tilpasset kunderne. ålet er at skabe gennemsigtighed og sænke barriererne på Oet danske detailmarked og samtidig skabe grobund for, at forbrugerne kan drage nytte af de spirende Smart Grid-teknologier, Derved skabes mulighed for yderligere konkurrence på detailmarkedet. DataHub'en er et kompliceret system med en stor mængde data, som skal spille sammen med aktørerne på det danske elmarked - i alt 130 elhandelsselskaber og elnetselskaber. Selve DataHub'ens funktionalitet har stort set været som forventet, men i begyndelsen var der nogle indkøringsproblemer. Set i forhold til systemets størrelse og kompleksitet har problemerne dog ikke været større, end man kunne forvente. Der er gennemført en analyse af sikkerhedsmodellen i Datahub'en, som skal sikre, at borgernes data behandles og opbevares på en sikker måde. I denne proces er der udpeget en uafhængig "trusted advisor", som medvirker til at løfte Energinet.d k's kompetencer i nden for informationssikkerhed. Rådg iverens anbefa I i nger er under implementering i Datahub'en. 2.2 Nyt ESDH-system I august måned 2013 overgik til et nyt ESDH-system. ESDH stårfor Elektronisk Sags-og DokumentHåndtering. ESDH er en metode til lagring, arkivering (og samtidig journalisering), styring af elektroniske dokumenter og til ensartet sagsbehandling. Dok. 13/ /L6

5 Program for intern overvågning. Ârsberetning 2013 Det primære ESDH-system i Energinet,dk er Public 3600, som, via en webklient, er sags- og dokumentstyringsdelen suppleret med en række integrationer, som tilbyder ESDH-funktionalitet i blandt andet Office-programmer og SharePointprojektrum. Alt arkivpligtigt materiale skal lagres i Public Systemet er anmeldt og godkendt af Statens Arkiver jf. kravene til oftentlige virksomheder. Med overgangen til det nye system har revideret arkiveringsprocesserne og journalplaner. I forbindelse med overgang til det nye ESDH-system har foretaget arkivaflevering til Statens Arkiver af alt materiale for perioden i henhold til lovgivning på området. Med det nye ESDH-system er det blevet nemmere at styre adgang til sager, specielt med henblik på, hvilke adgange eksterne konsulenter tildeles. 2.3 Informationssikkerhed Hele 2013 har været kendetegnet ved en hektisk aktivitet med hensyn til informationssikkerhed, og der er arbejdet hårdt på at komme mål med såvel organisatoriske som tekniske aktiviteter og projekter. Det er kendt, at har behov for at modnes med hensyn til sikkerheden omkring anvendelsen af teknologi. Dette er sket i eksprestempo, særligt gennem ledelses- og governancemæssige tiltag og ikke mindst via dialog og debat med medarbejderne om deres rolle. I ugerne gennemførte en informationskampagne med fokus på adfærden. Kampagnen løb af stablen tæt koordineret med en såt<aldt "penetrationstest", som blev foretaget af hackere fra CSIS Security Group. Testen blev som noget nyt adviseret for medarbejderne på forhånd, hvorfor CSIS havde fået til opgave at provokere, såvel fysisk som viftuelt. Den blev derfor gennemført både som en test af den fysiske sikring, herunder procedurer og adfærd samt en test af den digitale "adfærd og sikring" hos den enkelte medarbejder. Læringen af testen er blevet delt med medarbejderne, og fremtidsforker Anne Skare Nielsen har summeret op på kampagnen ved et stormøde. Det nyetablerede informationssikkerhedsudvalg har afholdt tre møder i 2013, hvor det særligt har været vedtagelsen af en ny lt-anvendelsespolitik, der har været debatteret. Politikken er vedtaget i alle led i, hvorefter der vil blive afholdt endnu en informationskampagne i foråret. Endvidere har udvalget vedtaget et nyt regelsæt for informationssikkerheden i. Dette er struktureret i en strategisk informationssikkerhedspolitik, 16 taktiske ISO strukturerede guidelines og et større antal operationelle baselines. Produktet Siscon Control Manager er valgt som værktøjet til implementering af regelsættet, herunder præsentation og integration til intranet og senere som grundlag for etablering af et egentligt Information Security Management System (ISMS), der kan rapportere status og risikoprofil til forretning og ledelse. Ud fra devisen, at det nu gælder om at være klar til, at noget går galt, er der fokuseret på beredskabsområdet i lt-afdelingen. Der er tilført flere ressourcer til området og strategien baseres på en "Black Swan" tilgang ("forbered det utænkelige"). Endvidere er der lavet aftale med en ekstern leverandør om en CERT-aftale, ligesom GovCERT's scanningstjeneste vil blive implementeret i Dok. 13/ s/16

6 Program for intern overvågning. Ârsberetning 2013 arbejder struktureret med informationssikkerhed og har allokeret substantielle kompetencer og ressourcer til området. Energinet,dk giver dermed informationssikkerhed det fokus, som er påkrævet af hensyn til samfundets generelle forsyn ingssikkerhed. 2.4 Organisationsændring januar 2OL4 er vokset meget gennem årene og varetager ganske mange forskellige opgaver. Der er en stor spændvidde fra driftsopgaver af el- og gassystemerne til forvaltningsopgaver eller vores gaslager, som er en kommerciel forretning. For at tydeliggøre over for omverdenen, hvordan vi løser opgaverne, hvad vi fokuserer på, og hvilken kasket vi har på, ændrede den 24. januar 2014 sin organisation. Organisationsændringen har bevirket, at det overordnede ansvar for at drive 's interne overvågningsprogram er flyttet til lura og Forvaltning. 2.5 's 1OO pct. ejede Gasbørs har skiftet navn 's gasbørs har i 2013 skiftet navn fra Nord Pool Gas til Gaspoint Nordic I de senere år har 's rolle i højere grad bevæget sig mod at være markedsfacilitator, der sikrer aktørerne optimale handelsbetingelser. Målet er, at Gaspoint Nordic skal fastholde og udvikle sin position som det nordiske omdrejningspunkt for gas-handel og markedsudvikling. Målet er at skabe bedre konkurrence og gennemsigtighed i et lukket gasmarked, der i årtier har været præget af lange forsyningsaftaler og komplicerede prisformler. er ejer af gasbørsen og ser denne som et vigtigt redskab til at styrke konkurrencen på gasmarkedet. Gaspoint Nordic er underlagt andre rammevilkår end og driver sine aktiviteter uden bevilling og i potentiel konkurrence med andre broker- og børsvirksomheder. 's program for intern overvågning er ikke implementeret i Gaspoint Nordic. Gaspoint Nordic er afhængig af, at markedet har tillid til børsen og er derfor påpasselig med at sikre, at alle aktører tilbydes samme information på samme tidspunkt. Tilsvarende vil Gaspoint Nordic til en hver tid tilbyde de samme services og priser til alle børsmedlemmer. Gaspoint Nordic udlever derfor selv principperne om ikke-diskrimination og fortrolighed i hele sit virke og via alle de fastlagte forretnrngs9ange. Med fokus på irre diskrimination, har Gaspoint Nordic og indgået en samarbejdsaftale, der sikrer, at børsmarkedet holder ekstraordinæt åbent i tilfælde af en beredskabssituation i gasmarkedet (early warning, aleft, emergency supply). I en sådan situation sikrer børsen, at der stilles en markedsplads til rådighed24/7, og at alle aktører modtager præcis den samme information - alt sammen med henblik på at sikre en markedsbaseret løsning på beredskabssituationen gennem køb/ salg af balancegas. Dok. 13/ /16

7 Program for intern overvågning. Ârsberetning har erhvervet kapitalandel i CASC EU ndtrådte den 1. oktober 2013 i ejerskabet af selskabet CASC EU (Capacity Allocation Service Company) sammen med en lang række andre TSO'er. CASC EU er et auktionshusf der sælger transmissionsrettigheder. Selskabet er ikke omfattet af 's PIO-program 3. Gennemførelse og kontrol af PIO-programmet 3.1 ImplementeringafPlO-programmet Implementering af PlO-programmet sikres ved, at alle nye medarbejdere introduceres til programmet og den generelle PlO-manual under deres introduktionsforløb. Introduktionen følges op med en afdelingsspecifik gennemgang af relevante PIOom råder for medarbejderen. Førstnævnte varetages af Jura og Forvaltning, mens den afdelingsspecifikke uddannelse varetages af områdets udpegede PIO-repræsentant(er) ogleller sektionscheferne. I alt er der 2 overordnede PlO-ansvarlige: en for og en for Gaslager A/S samt 8 PlO-repræsentanter, der fungerer som ambassadører ude i afdelingerne og stabene i Energinet,dk. I 2013 er der løbende blevet orienteret om PlO-programmet både via 's intranet samt på afdelings- og sektionsmøder for at sikre, at de ansatte forsat er bevidste om PIO-programmet og dets udmøntning i dagligdagen. 3.2 Kontrol af PlO-programmet PIO-programmet kontrolleres formelt 2 gange årligt via intern audit. I 2013 har der været gennemført 3 interne audits på eio-området. Konklusionen fra audit er, at PIO er godt implementeret de fleste steder, specielt de steder i organisationen, hvor der er en tæt dialog med markedsaktører og myndigheder eller samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der blev givet én afvigelse på PlO-området, som gik på et link, der ikke virkede. Atuigelsen er lukket. Herudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i den daværende Supportdivision. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at understøtte udbredelsen af kendskabet til PlO-programmet og forståelsen for, hvorfor PIO er vigtigt for. Resultatet af undersøgelsen gav ikke anledning til behov for at følge op på nogle bestemte områder under PIO-programmet' 3.3 Håndtering af afvigelser til PIO-programmet Ud over afvigelsen fra intern audit er der yderligere blevet registreret 3 afvigelser, som er relateret til PIO. To afvigelser omhandlede lt-sikkerhedsmæssige forhold, hvor brud på Ifsikkerhed, kunne have givet anledning til en afuigelse ipio-regi. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at brudene på lt-sikkerheden ikke havde givet uberetti- Dok. 13/ /16

8 Program for intern overvågning. Ârsberetning 2013 gede personer adgang til information. Afvigelserne gav anledning til dialog om g rænsefladen mellem Energ inet.dk's IT-sikkerhedsreg ler og pio-reg lerne. Den sidste afvigelse vedrørte udarbejdelse af et notat på baggrund af analysedata, hvor man blev usikker på, om det var ok, at både fnerginet.dk som Gas TSO og Gaslager deltog i udarbejdelsen, selv om notatet skulle offentliggøres. Behandlingen af afvigelsen viste, at der ikke var brud på plo-reglerne. Det gav igen anledning til god dialog om, hvornår noget er omfattet af plo og hvornår ikke. Indberetningen af afvigelser er stadig meget lille, og der vil forsat være fokus på, om medarbejderne husker at få indberettet PlO-afvigelserne i systemet, eller de glemmer det, hvis udfordringerne løses straks. En afvigelse på vores udbudshåndteringsregler blev ikke registreret i 's afvigelsessystem. Afvigelsen var, at Indkøbsafdelingen i forbindelse med et udbud kom til at sende et svar til byder, hvor der i mailen var et par interne kommentarer om en konkurrent til byder. Fejlen blev fanget af byders juridiske afdeling, der straks sendte mailen retur. har efterfølgende taget konsekvensen af fejlen. Proceduren er revideret, og derer indkøbt et nyt system til styring af udbud. Det nye system testes medio 2074 og forventes implementeret september i De 9 punkter for 4.1 Forretningsmaessigtfølsommeoplysninger anvender i udbredt grad eksterne konsulenter, hvorfor der forsat er stor fokus på deres adgang til og håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Jf. afsnit 2.3 har der i 2013 har der været stor fokus på informationssikkerheden i. Der har i 2OI3 været 7 sager om aktindsigt. Alle sager er behandlet jf. pioprog ram mets retni ngslinjer vedrørende akti ndsigt og ud levering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Ingen har vedrørt PIO-relaterede forhold. 4.2 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - egne aktiviteter Der arbejdes ud fra meroffentlighedsprincippet, som understøttes af brugen af Gas Market Messages portalen (følge af REMlT-forordningen) på Gasområdet. portalen giver og andre aktører i gasmarkedet mulighed for at udmelde viden om hændelser vedrørende pludselig opståede produktionsnedbrud eller ændrede leverancer af gas til systemet, uden som et forsinkende mellemled. rormålet med dette er, at alle aktører på gasmarkedet kan få oplysningerne på samme tid, så alle har mulighed for at handle på baggrund af denne viden. I løbet af 2013 er der udarbejdet retningslinjer, der tydelig gennemgår, hvordan man skal handle med gas, og hvem der må handle med gas. Dette er for at sikre, at lever op til kravene i PIo- og REMIT-forordningen om, at ansatte ikke må gøre brug af intern viden. For at kunne handle med gas i Energinet,dk må man ikke have adgang til specifik markedsviden, og man skal have deltaget i det interne kursus om REMIT. Dok. 13/ al16

9 Program for intern overvågn n9. Ârsberetning 2013 Pendanten på elområdet er anvendelsen af UMM'er (Urgent Market Messages) Endvidere har der væres stor fokus på informationssikkerheden jf. afsnit Adgang, udbygning og vedl geholdelse af e - og naturgasnet og lagerfaciliteter Der er ikke sket ændringer i relation til håndteringen af aktører og kunder i Adgang til brugen af nettet til transport af el og naturgas, er beskrevet i "Markedsforskrifterne" og "Regler for gastransport", der sikrer tredjepartsadgang på transparente og ikke-diskriminerende vilkår. Ændringer til punktet håndteres løbende i forbindelse med evtentuelle ændringer i "Markedsforskrifterne" og "Regler for gastransport". Udviklingen og forandringerne i reglerne sker i åben og tæt dialog med myndigheder og kunder (samt forbrugere). 4.4 Aktør og kundekontakt Der er ikke sket ændringer i relation til håndteringen af aktører og kunder i 2013 er økonomisk reguleret ud fra et "hvile-i-si9-selv"-princip, der betyder, at virksomheden er finansieret af el- og naturgastransmissionstarifferne, og virksomheden kun må opkræve en betaling, der dækker virksomhedens nødvendige omkostninger samt en forrentning af egenkapitalen, der sikrer realværdien heraf. 's økonomi er også reguleret i Bekendtgørelse om økonomisk regulering af (BEK 965). har derfor ikke samme potentielle eller økonomiske incitament til at favorisere bestemte selskaber, som andre virksomheder kan have. Herudover gælder øget opmærksomhed på reglerne for håndtering af forretningsmæssigt følsomme og fortrolige oplysninger, når der kommunikeres med aktører og kunder. 4.5 Kommunikationsarbejde og identifikationsstrategi I er der indarbejdet procedurer, der sikrer, at virksomheden afgiver de oplysninger og den information, som er væsentlig for ejeren. Kommunikationspolitikken er baseret på åbenhed og dialog, idet interessenterne - det være sig kunder, samarbejdspartnere, borgere, myndigheder og pressen - har en berettiget forventning om, at som offentlig virksomhed med en vigtig samfundsmæssig rolle kommunikerer åbent og gennemsigtigt om sine aktiviteter. 's hjemmeside er neutral i sin udformning og har ingen kommercielle elementer. Hjemmesiden er delt så det klart fremgår, hvilke oplysninger der vedrører el og hvilke vedr. gas, ligesom gaslageret har sin egen hjemme side. 4.6 Selskabsmæssig adskillelseaf aktiviteter Der er ikke sket ændringer i relation til emnet i Dok. 13/ /t6

10 Program for intern overvågning. Ârsberetning Energinet,dk 4.7 Regnskabsmæss g adskillelse Reglerne for håndtering af den regnskabsmæssige adskillelse er ikke ændret i Krav til regnskabsmæssig adskillelse fremgår i "Lov om ", og regnskabet og herunder segmentopdelingen er også en del af den udførte revision, der gennemføres af PWC og Rigsrevlstonen. 4.8 Krav om habilitet Ledelsens uafhænq ig hed er certificeret som ejerskabsadskilt transmissionssystemoperatør (TSO) for el og gas i overensstemmelse med de nye el- og gasdirektiver, der i Danmark er implementeret via elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Uafhængighedskravene gælder både for og for de enkelte personer, der bestrider ledelseshverv for. I forbindelse hermed har bestyrelsen og direktionen derfor underskrevet tro- og loveerklæringer, der garanterer den personlige uafhængighed. Som følge af 's overtagelse af 10 regionale selskaber i 2012, har Energitilsynet 2013 foretaget en vurdering af, om oveftagelsen medfører behov for en re-certificering. Energitilsynet vurderer, at der ikke skal indledes en ny ceftificeri ngsprocedu re. Opdateringen af tro- og loveerklæringen skerfast én gang årligt iforbindelse med 's årsrapportering. Herudover vurderes ledelsens uafhængigh ed før møder ud fra de punkter, der skal behandles. Meda rbejdernes uafhæng i g hed Medarbejdernes uafhængighed vurderes ligeledes løbende i forbindelse med de opgaver, der skal håndteres. Eneroinet.dk's uafhænqiqhed I forbindelse med Kassø-Tjele-projektet købte i 2ot2 en gård, der havde en vindmølle til produktion. I2013 blev der lukketfor produktionen fra møllen, og vindmøllen forventes udbudttil salg i2074, så ikke kan drage fordel af egne oplysninger og få en fordel frem for andre vindmølleejere. 4.9 Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Energinet,dkkøber årligt produkter og tjenesteydelser for mere end DKK 3-4 milliarder. Indkøbene spænder fra store investeringer i den danske el- og gasforsyning til mindre indkøb i relation til administration og vedligehold. Indkøbsafdelingen arbejder løbende på optimering af indkøbsprocesserne. Afvigelsen vedrørende udbudshåndtering nævnt under afsnit 3.3 gav anledning til gennemgang af udbudsprocessen. Det er ligeledes fremhævet, at Indkøbsafdelingen arbejder ud fra de 3 nedenstående vigtige principper: 1. Konkurrenceudsættelse - Kontakt flere potentielle leverandører Dok. 13/ !o/76

11 Program tor intern overvågning. Ârsberetning 2013 Ikke altid bruge den samme leverandør, fordi man kender ham 2. Gennemsigtighed - Offentliggørelse - Udvælgelse - Tildeling - Krav til udbudsgrundlaget (klare og præcise beskrivelser) 3. Ligebehandling - Forbud mod nationalitet diskrimination samt diskrimination af danske tilbudsgivere foftolkes meget strengt. Information om indkøb og udbud er offentlig tilgængelig på vores hjemmeside 5. Forhold gældende for Gaslager AIS. 5.1 Indledning Gaslager A/S er et selvstændigt datterselskab, der er ejet af Gaslager Holding A/S (se bilag 1). Selskabet har 14 ansatte på lageret i Lille Torup. Derudover er der 4 personer i Gaslager Produkter og Salg samt 2-4 fuldtidspersoner fra 's Gastransmissions- og Markedsafdelinger, som løser gaslageropgaver for Gaslager. 5.2 PIO-programmet PIO-programmet er et fælles program for (SOV) og Gaslager A/S med et separat afsnit, der indeholdende eventuelle specielle Gaslagerrelaterede forhold. Konsekvenserne af organisationsændringen i 2OL2 for forhold vedrørende den interne overvågning blev vurderet i første halvår Konklusionen var, at organisationsændringen ikke gav anledning til ændringer i relation til PIO-programmet. 5.3 PIO-programmetsimplementeringogkontrol Gaslager- og vedligeholdelseschefen, der tillige er gaslagerets uafhængige PIOansvarlige, har ansvaret for PIO-programmets implementering og overholdelse. PIO-programmets implementering og kontrol varetages efter det fælles programs retningslinjer. Der er i 2013 løbende blevet orienteret om PIO på sektionsmøderne i Gaslageret specielt med fokus på behandling af fortrolige oplysninger om driftsforhold og behandling af information og tilbud fra eksterne firmaer. 5.4 PIO ansvarlig for gaslageret Der er ikke sket ændringer i De 9 punkter for Gaslager A/S 6.1 Forretningsmæssigtfølsommeoplysninger De ansatte i Gaslager A/S kommer som udgangspunkt ikke i besiddelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Men skulle de gøre det, er medar- Dok. 13/ tl/16

12 Program for intern overvågning. Årsberetning bejderne i Gaslageret underlagt de samme regler som medarbejderne i. 6.2 Forretningsmæss gt foftrolige oplysn nger - egne aktiviteter De ansatte i Gaslager A/S kan komme i besiddelse af forretningsmæssigt fortrolige oplysninger, fx viden om projekter, der påvirker gaslagerets kapacitet, inden de offentliggøres, Disse oplysninger håndteres efter det fælles programs retningslinjer. 6.3 Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagerfaciliteter Adgang til naturgaslageret i Lille Torup sker i henhold til "Regler for Gaslager", der sikrer tredjepartsadgang på transparente og ikke-diskriminerende vilkår. Ændringer på området følger derfor ændringer i regelsættet. Herudover offentliggøres vedligeholdelsesplanen på gaslagerets hjemmeside, så den er tilgængelig for alle aktører. 6.4 Aktør- og kundekontakt Gaslageret har sin egen hjemmeside Hjemmesiden varetages i et samarbejde mellem medarbejdere fra 's gasmarkedsafdeling og sektionen Gaslager Produkter og Salg, der begge er omfattet af 's fælles PIO-program. Her har aktørerne lige adgang til informationer vedr. gaslageret som fx lagerdata, salg og procedurer samt produkter og tariffer. Det er Gaslager Produkter og Salg, der varetager kundekontakten 6.5 Kommunikationsarbejdeog identifikationsstrategi Gaslager A/S har sin egen hjemmeside Se afsnit 4.5, 6.6 Selskabsmcess g udskillelse Gaslager A/S er udskilt som selvstændigt datterselskab under Energient.dk Gaslager Holding A/S, under (SOV), jf. bilag 1:. 6.7 Regnskabsmæssig adskillelse Gaslager A/S er underlagt samme regler som vedrørende regnskabsmæssig adskillelse - se afsnit Krav om habilitet I forbindelse med udpegningen af en uafhængig overvågningsansvarlig for Gaslager A/S har der været fokuseret på, at personen ikke måtte have ansættelse i (SOV) og ikke måtte have interesser i eller forretningsforhold med (SOV). Ud fra personindstillingen til Energitilsynet med redegørelse for personens uafhængighed, har Energitilsynet jf. BEK 979 g 7 godkendt den indstillede person. Direktionen er underlagt samme regler som - se afsnit 4.8 Dok. 13/ /16

13 Program for intern overvågning. Ârsberetnlng Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Gaslager A/S er underlagt samme regler som vedrørende indgåelse af aftaler på markedsbestemte vilkår - se afsnit 4.9. Der er ingen ændringer hertil i Godkendelse af årsbe 2 3 For (SOV) : Peder Østermark Andreasen Adm. direktør For Gaslager A/S Peter Axel Hodal Adm. direktør Leif n Gaslager - og vedligeholdelseschef og uafhængig overvågningsansvarlig Dok. 13/ t3/16

14 Program For intern overvågning. Årsberetning 2013 Bilag 1: er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Klima-, Energi- og Bygningsministeren. Ejeren har den endelige myndighed over virksomheden inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i lov om og i bekendtgørelse om økonomisk regulering af. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den virksomhed, der udøves af og Energinet.d k's helejede datterselskaber. står til ansvar for virksomhedens resultater over for ejeren. søger løbende gennem interne kontroller og uafhængig revision at give de mest korrekte, fyldestgørende og pålioetige oplysninger i virksomhedens rapportering. Rappofteringen bidrager til, at ejeren kan vurdere resultaterne af bestyrelsens og ledelsens handlinger. 's opgave er sat i verden for at løse en række opgaver på samfundets vegne. Vi har det overordnede ansvar for at forsyne Danmark med el og gas, medvirke til fair konkurrence og indpasse vedvarende energr. på elområdet ejer, driver og udbygger det danske eltransmissionsnet - elektricitetens motorveje - og elektriske forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. På gasområdet ejer, driver og udbygger det danske gastransmissionsnet og gasforbindelserne til Sverige og Tyskland. Derudover ejes gaslageret i Lille Torup ved Viborg. Nogle af de vigtigste opgaver som har, er følgende:. At opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på el- og naturgasområdet. At gennemføre en helhedsorienteret udbygning af transmissionskapacitet i forhold til den langsigtede forsyningssikkerhed. At medvirke til at skabe objektive og gennemsigtige betingelser for konkurrence på energimarkederne. At indpasse vedvarende energi i el- og gassystemerne. At støtte udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig energiproduktion. At udbetale tilskud til vedvarende energi, fx vindmøller og biogas. At opgøre udledningen af stoffer til miljøet fra det samlede energisystem varetager desuden systemansvaret i Danmark 's virksomhed drives ikke på baggrund af en bevilling, men direkte med hjemmel i Lov om. Dok. 13/ /t6

15 Program for intern overvågning. Ârsberetning Datterselskaber ejer og driver en række aktiviteter i datterselskaber, der alle er 100 pct. ejet af. Gaslager A/S Gaslager A/S sælger lagerprodukter på gasmarkedet på kommercielle vilkår. Gaslageret ligger i Lille Torup ved Viborg og er i konkurrence med tyske gaslagre, gaslageret i Stenlille, som ejes af DONG Energy A/S og med andre typer af fleksibilitetsleverandører i det nord-vesteuropæiske gasmarked. Gaslager A/S sælger kapaciteten på lageret på auktioner og First Come First Served (FCFS). Gassen opbevares i7 underjordiske hulrum (kaverner), som er udskyllet i områdets salthorst. Gaslageret er væsentligt for at opretholde forsyningssikkerheden på gasområdet i Danmark og Sverige, ligesom adgang til lagerkapacitet er en forudsætning for et vel-fungerende marked. Lageret drives på konkurrencemæssige vilkår. Adgangen til naturgaslageret sker i henhold til "Regler for Gaslager", der sikrer tredjepaftsadgang på transparente og i kke-diskrim inerende vil kår. Associated Activities A/S Associated Activities A/S udlejer ledig kapacitet i de optiske fiberkabler, som er etableret i forbindelse med 's elektriske luftledninger og kabler. anvender fiberkablerne i forbindelse med drift og overvågning af elsystemet. Den kapacitet, som ikke selv bruger, udlejes på tommercielle vilkår, Desuden udlejes plads til placering af mobilantenner på Energinet.d k's højspændi ngsmaster. Selskabet sælger herudover på opfordring af danske industriinteresser energirådgivning i udlandet inden for 's kernekompetencer. Det gælder især 's viden om og efaring med at integrere vedvarende energi i elsystemet, Opgaverne vedrører typ sk ovelførsel af viden via målrettede projekter eller gennem generel undervisning og træning. Konsulentopgaverne løses i regi af Associated Activities A/S under navnet Energy Consultancy A/S (EEC). Selskabet forestår de kommercielle aktiviteter, som i henhold til lovgivningen kan udøve i tilknytning til 's aktiviteter som hovedvirksomhed i medfør af elforsyningsloven, gasforsyningsloven og anden relevant lovgivning Regionale Net.dk A/S Regionale Net.dk A/S har til formål at drive kollektiv elforsyningsvirksomhed (transmissionsvirksomhed) i henhold til elforsyningsloven. Ud over ejerskabet af de regionale eltransmissionsnet varetages den fysiske drift af nettene for det enkelte nets vedkommende i en tidsbegrænset periode via overgangsaftaler. Forholdene er vurderet i forbindelse med 's certificering som transmissionssystemoperatør. Se afsnit 4.8. Dok. 13/ ts/t6

16 Program for intern overvågning, Ârsberetning 2013 Gaspoint Nordic A/S er en Gasbørs, der faciliterer en markedsplads, hvor producenter, distributører, industrivirksomheder, energiselskaber, handelsrepræsentanter og store forbrugere kan købe eller sælge naturgas på tot sigt - helt anonymt. For yderligere information se 's årsrapport 2013 på www,enerqinet.dk. Dok. 13/ L6lL6

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Koncernårsrapport 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Nøgletal Finansielle nøgletal Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning DKK

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 Årsrapport 2011 Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 FINANSIELLE NØGLETAL 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse Omsætning DKK mio. 7.369 8.480 9.145 8.360 9.792 Over- og underdækning DKK mio. 530

Læs mere

Årsrapport 2007. for Energinet.dk

Årsrapport 2007. for Energinet.dk Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 for Energinet.dk Videndeling, samarbejde og innovation Energinet.dk s nye hovedsæde Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelsen 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger

Læs mere

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 for Energinet.dk 1 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El-

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab Halvårsrapport 2009 Koncernregnskab Indhold Hvad er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Påtegninger 5 Ledelsens beretning 9 Resultatopgørelse 23 Balance 24 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1 Halvårsrapport 2007 Indhold Hvem er Energinet.dk Hvem er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 8 Ledelsens beretning 12 Finansiel beretning 15 Anvendt

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet Sammentænkning strategiplan 2014 Sikker energi til samfundet Indhold Forord...3 Vores retning... 4 Vores løfter...5 - Høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling, sundt investeringsklima Vores indsatser...

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Nu bygges gasledningen gennem Østersøen Velkommen til nye læsere! Alle virksomheder med autorisation til at udføre gasinstallationer får fremover

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere