ENERGINE I( Program for intern. overvågning. Ârsberetning 2OI3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGINE I( Program for intern. overvågning. Ârsberetning 2OI3"

Transkript

1 ENERGINE I( Program for intern overvågning Ârsberetning 2OI3

2 Program for intern overvågning Udgivet af Oplag: Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Den kan også downloades på: og www. gaslager.energinet.dk Dok.nr. 13/ /t6

3 Program for intern overvågning. Ârsberetning 2013 Indhold 1. Indledning 1,1 og Program for Intern Overvågning L.2 Opbygning af årsberetningen..., Særlige forhold i Datahub på elmarkedet idriftsat 2.2 Nyt ESDH-system 2.3 Informationssikkerhed 2.4 Organisationsændring januar 's 100 pct. ejede Gasbørs har skiftet navn 2.6 har erhvervet kapitalandel i CASC EU 3 Gennemførelse og kontrol af PIO-programmet Implementering af PIO-programmet Kontrol af PlO-programmet 3.3 Håndtering af afvigelsertil PIO-programmet De 9 punkter for 4.L Forretni ngsmæssigt følsomme oplysni nger 4.2 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - egne aktiviteter 4.3 Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagerfaciliteter Aktør og kundekontakt Kommunikationsarbejde og identifikationsstrategi 4.6 Selskabsmæssig adskillelse af aktiviteter Regnskabsmæssigadskillelse Krav om habilitet 4.9 Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Forhold gældende for Gaslager A/S 5.1 Indledning 5.2 PIO-programmet PIO-programmetsimplementeringogkontrol 5.4 PIO ansvarlig for gaslageret I I De 9 punkter for Gaslager A/S 11 7 Bilag Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...'.'." Forretningsmæssigt fortrolige oplysninger - egne aktiviteter.". L2 6.3 Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagerfaciliteter Aktør- og kundekontakt Kommunikationsarbejde og identifikationsstrategi Selskabsmæssig udski1 e1se Regnskabsmæssig adski11e se Krav om habilitet 6,9 Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Godkendelse af årsberetning for ,., t t Dok. 13/ glt6

4 Program for intern overvågning. Ârsberetning Indledning 1.1 og Program for Intern Overvågning er ifølge BEK 979 og 980 af 6. oktober2olt forpligtigettil at have et program for intern overvågning (herefter PIO programmet). PIO programmet blev etableret i 2006 og bliver løbende tilrettet 's opgaver m.m. PIO-programmet omfatter alle medarbejdere i med tilhørende datterselskaber samt de parter i form af rådgivere, konsulenter, tilstødende systemoperatører, entreprenører og leverandører, som samarbejder med. L.2 Opbygning af årsberetningen Ârsberetningen beskriver først de forhold, der er gældende for både og Gaslager A/S. Herefter følger et afsnit for de 9 programpunkter specifikt gældende for Gaslager A/S. 1.3 For information om se bilag 1 2. Særlige forhold i t Datahub på elmarkedet idriftsat I marts 2013 lykkedes det at få taget et vigtigt skridt mod en Øget konkurrence på detailmarkedet, da sammen med 130 elnet- og elhandelsselskaber satte den såkaldte DataHub i drift. DataHub'en er en fælles datacentral, som samler alle oplysninger om danskernes elforbrug ét sted. DataHub'en gør det både lettere for kunderne at skifte elleverandør og lettere for leverandørerne at skabe nye og bedre produkter, der er tilpasset kunderne. ålet er at skabe gennemsigtighed og sænke barriererne på Oet danske detailmarked og samtidig skabe grobund for, at forbrugerne kan drage nytte af de spirende Smart Grid-teknologier, Derved skabes mulighed for yderligere konkurrence på detailmarkedet. DataHub'en er et kompliceret system med en stor mængde data, som skal spille sammen med aktørerne på det danske elmarked - i alt 130 elhandelsselskaber og elnetselskaber. Selve DataHub'ens funktionalitet har stort set været som forventet, men i begyndelsen var der nogle indkøringsproblemer. Set i forhold til systemets størrelse og kompleksitet har problemerne dog ikke været større, end man kunne forvente. Der er gennemført en analyse af sikkerhedsmodellen i Datahub'en, som skal sikre, at borgernes data behandles og opbevares på en sikker måde. I denne proces er der udpeget en uafhængig "trusted advisor", som medvirker til at løfte Energinet.d k's kompetencer i nden for informationssikkerhed. Rådg iverens anbefa I i nger er under implementering i Datahub'en. 2.2 Nyt ESDH-system I august måned 2013 overgik til et nyt ESDH-system. ESDH stårfor Elektronisk Sags-og DokumentHåndtering. ESDH er en metode til lagring, arkivering (og samtidig journalisering), styring af elektroniske dokumenter og til ensartet sagsbehandling. Dok. 13/ /L6

5 Program for intern overvågning. Ârsberetning 2013 Det primære ESDH-system i Energinet,dk er Public 3600, som, via en webklient, er sags- og dokumentstyringsdelen suppleret med en række integrationer, som tilbyder ESDH-funktionalitet i blandt andet Office-programmer og SharePointprojektrum. Alt arkivpligtigt materiale skal lagres i Public Systemet er anmeldt og godkendt af Statens Arkiver jf. kravene til oftentlige virksomheder. Med overgangen til det nye system har revideret arkiveringsprocesserne og journalplaner. I forbindelse med overgang til det nye ESDH-system har foretaget arkivaflevering til Statens Arkiver af alt materiale for perioden i henhold til lovgivning på området. Med det nye ESDH-system er det blevet nemmere at styre adgang til sager, specielt med henblik på, hvilke adgange eksterne konsulenter tildeles. 2.3 Informationssikkerhed Hele 2013 har været kendetegnet ved en hektisk aktivitet med hensyn til informationssikkerhed, og der er arbejdet hårdt på at komme mål med såvel organisatoriske som tekniske aktiviteter og projekter. Det er kendt, at har behov for at modnes med hensyn til sikkerheden omkring anvendelsen af teknologi. Dette er sket i eksprestempo, særligt gennem ledelses- og governancemæssige tiltag og ikke mindst via dialog og debat med medarbejderne om deres rolle. I ugerne gennemførte en informationskampagne med fokus på adfærden. Kampagnen løb af stablen tæt koordineret med en såt<aldt "penetrationstest", som blev foretaget af hackere fra CSIS Security Group. Testen blev som noget nyt adviseret for medarbejderne på forhånd, hvorfor CSIS havde fået til opgave at provokere, såvel fysisk som viftuelt. Den blev derfor gennemført både som en test af den fysiske sikring, herunder procedurer og adfærd samt en test af den digitale "adfærd og sikring" hos den enkelte medarbejder. Læringen af testen er blevet delt med medarbejderne, og fremtidsforker Anne Skare Nielsen har summeret op på kampagnen ved et stormøde. Det nyetablerede informationssikkerhedsudvalg har afholdt tre møder i 2013, hvor det særligt har været vedtagelsen af en ny lt-anvendelsespolitik, der har været debatteret. Politikken er vedtaget i alle led i, hvorefter der vil blive afholdt endnu en informationskampagne i foråret. Endvidere har udvalget vedtaget et nyt regelsæt for informationssikkerheden i. Dette er struktureret i en strategisk informationssikkerhedspolitik, 16 taktiske ISO strukturerede guidelines og et større antal operationelle baselines. Produktet Siscon Control Manager er valgt som værktøjet til implementering af regelsættet, herunder præsentation og integration til intranet og senere som grundlag for etablering af et egentligt Information Security Management System (ISMS), der kan rapportere status og risikoprofil til forretning og ledelse. Ud fra devisen, at det nu gælder om at være klar til, at noget går galt, er der fokuseret på beredskabsområdet i lt-afdelingen. Der er tilført flere ressourcer til området og strategien baseres på en "Black Swan" tilgang ("forbered det utænkelige"). Endvidere er der lavet aftale med en ekstern leverandør om en CERT-aftale, ligesom GovCERT's scanningstjeneste vil blive implementeret i Dok. 13/ s/16

6 Program for intern overvågning. Ârsberetning 2013 arbejder struktureret med informationssikkerhed og har allokeret substantielle kompetencer og ressourcer til området. Energinet,dk giver dermed informationssikkerhed det fokus, som er påkrævet af hensyn til samfundets generelle forsyn ingssikkerhed. 2.4 Organisationsændring januar 2OL4 er vokset meget gennem årene og varetager ganske mange forskellige opgaver. Der er en stor spændvidde fra driftsopgaver af el- og gassystemerne til forvaltningsopgaver eller vores gaslager, som er en kommerciel forretning. For at tydeliggøre over for omverdenen, hvordan vi løser opgaverne, hvad vi fokuserer på, og hvilken kasket vi har på, ændrede den 24. januar 2014 sin organisation. Organisationsændringen har bevirket, at det overordnede ansvar for at drive 's interne overvågningsprogram er flyttet til lura og Forvaltning. 2.5 's 1OO pct. ejede Gasbørs har skiftet navn 's gasbørs har i 2013 skiftet navn fra Nord Pool Gas til Gaspoint Nordic I de senere år har 's rolle i højere grad bevæget sig mod at være markedsfacilitator, der sikrer aktørerne optimale handelsbetingelser. Målet er, at Gaspoint Nordic skal fastholde og udvikle sin position som det nordiske omdrejningspunkt for gas-handel og markedsudvikling. Målet er at skabe bedre konkurrence og gennemsigtighed i et lukket gasmarked, der i årtier har været præget af lange forsyningsaftaler og komplicerede prisformler. er ejer af gasbørsen og ser denne som et vigtigt redskab til at styrke konkurrencen på gasmarkedet. Gaspoint Nordic er underlagt andre rammevilkår end og driver sine aktiviteter uden bevilling og i potentiel konkurrence med andre broker- og børsvirksomheder. 's program for intern overvågning er ikke implementeret i Gaspoint Nordic. Gaspoint Nordic er afhængig af, at markedet har tillid til børsen og er derfor påpasselig med at sikre, at alle aktører tilbydes samme information på samme tidspunkt. Tilsvarende vil Gaspoint Nordic til en hver tid tilbyde de samme services og priser til alle børsmedlemmer. Gaspoint Nordic udlever derfor selv principperne om ikke-diskrimination og fortrolighed i hele sit virke og via alle de fastlagte forretnrngs9ange. Med fokus på irre diskrimination, har Gaspoint Nordic og indgået en samarbejdsaftale, der sikrer, at børsmarkedet holder ekstraordinæt åbent i tilfælde af en beredskabssituation i gasmarkedet (early warning, aleft, emergency supply). I en sådan situation sikrer børsen, at der stilles en markedsplads til rådighed24/7, og at alle aktører modtager præcis den samme information - alt sammen med henblik på at sikre en markedsbaseret løsning på beredskabssituationen gennem køb/ salg af balancegas. Dok. 13/ /16

7 Program for intern overvågning. Ârsberetning har erhvervet kapitalandel i CASC EU ndtrådte den 1. oktober 2013 i ejerskabet af selskabet CASC EU (Capacity Allocation Service Company) sammen med en lang række andre TSO'er. CASC EU er et auktionshusf der sælger transmissionsrettigheder. Selskabet er ikke omfattet af 's PIO-program 3. Gennemførelse og kontrol af PIO-programmet 3.1 ImplementeringafPlO-programmet Implementering af PlO-programmet sikres ved, at alle nye medarbejdere introduceres til programmet og den generelle PlO-manual under deres introduktionsforløb. Introduktionen følges op med en afdelingsspecifik gennemgang af relevante PIOom råder for medarbejderen. Førstnævnte varetages af Jura og Forvaltning, mens den afdelingsspecifikke uddannelse varetages af områdets udpegede PIO-repræsentant(er) ogleller sektionscheferne. I alt er der 2 overordnede PlO-ansvarlige: en for og en for Gaslager A/S samt 8 PlO-repræsentanter, der fungerer som ambassadører ude i afdelingerne og stabene i Energinet,dk. I 2013 er der løbende blevet orienteret om PlO-programmet både via 's intranet samt på afdelings- og sektionsmøder for at sikre, at de ansatte forsat er bevidste om PIO-programmet og dets udmøntning i dagligdagen. 3.2 Kontrol af PlO-programmet PIO-programmet kontrolleres formelt 2 gange årligt via intern audit. I 2013 har der været gennemført 3 interne audits på eio-området. Konklusionen fra audit er, at PIO er godt implementeret de fleste steder, specielt de steder i organisationen, hvor der er en tæt dialog med markedsaktører og myndigheder eller samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der blev givet én afvigelse på PlO-området, som gik på et link, der ikke virkede. Atuigelsen er lukket. Herudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i den daværende Supportdivision. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at understøtte udbredelsen af kendskabet til PlO-programmet og forståelsen for, hvorfor PIO er vigtigt for. Resultatet af undersøgelsen gav ikke anledning til behov for at følge op på nogle bestemte områder under PIO-programmet' 3.3 Håndtering af afvigelser til PIO-programmet Ud over afvigelsen fra intern audit er der yderligere blevet registreret 3 afvigelser, som er relateret til PIO. To afvigelser omhandlede lt-sikkerhedsmæssige forhold, hvor brud på Ifsikkerhed, kunne have givet anledning til en afuigelse ipio-regi. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at brudene på lt-sikkerheden ikke havde givet uberetti- Dok. 13/ /16

8 Program for intern overvågning. Ârsberetning 2013 gede personer adgang til information. Afvigelserne gav anledning til dialog om g rænsefladen mellem Energ inet.dk's IT-sikkerhedsreg ler og pio-reg lerne. Den sidste afvigelse vedrørte udarbejdelse af et notat på baggrund af analysedata, hvor man blev usikker på, om det var ok, at både fnerginet.dk som Gas TSO og Gaslager deltog i udarbejdelsen, selv om notatet skulle offentliggøres. Behandlingen af afvigelsen viste, at der ikke var brud på plo-reglerne. Det gav igen anledning til god dialog om, hvornår noget er omfattet af plo og hvornår ikke. Indberetningen af afvigelser er stadig meget lille, og der vil forsat være fokus på, om medarbejderne husker at få indberettet PlO-afvigelserne i systemet, eller de glemmer det, hvis udfordringerne løses straks. En afvigelse på vores udbudshåndteringsregler blev ikke registreret i 's afvigelsessystem. Afvigelsen var, at Indkøbsafdelingen i forbindelse med et udbud kom til at sende et svar til byder, hvor der i mailen var et par interne kommentarer om en konkurrent til byder. Fejlen blev fanget af byders juridiske afdeling, der straks sendte mailen retur. har efterfølgende taget konsekvensen af fejlen. Proceduren er revideret, og derer indkøbt et nyt system til styring af udbud. Det nye system testes medio 2074 og forventes implementeret september i De 9 punkter for 4.1 Forretningsmaessigtfølsommeoplysninger anvender i udbredt grad eksterne konsulenter, hvorfor der forsat er stor fokus på deres adgang til og håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Jf. afsnit 2.3 har der i 2013 har der været stor fokus på informationssikkerheden i. Der har i 2OI3 været 7 sager om aktindsigt. Alle sager er behandlet jf. pioprog ram mets retni ngslinjer vedrørende akti ndsigt og ud levering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Ingen har vedrørt PIO-relaterede forhold. 4.2 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - egne aktiviteter Der arbejdes ud fra meroffentlighedsprincippet, som understøttes af brugen af Gas Market Messages portalen (følge af REMlT-forordningen) på Gasområdet. portalen giver og andre aktører i gasmarkedet mulighed for at udmelde viden om hændelser vedrørende pludselig opståede produktionsnedbrud eller ændrede leverancer af gas til systemet, uden som et forsinkende mellemled. rormålet med dette er, at alle aktører på gasmarkedet kan få oplysningerne på samme tid, så alle har mulighed for at handle på baggrund af denne viden. I løbet af 2013 er der udarbejdet retningslinjer, der tydelig gennemgår, hvordan man skal handle med gas, og hvem der må handle med gas. Dette er for at sikre, at lever op til kravene i PIo- og REMIT-forordningen om, at ansatte ikke må gøre brug af intern viden. For at kunne handle med gas i Energinet,dk må man ikke have adgang til specifik markedsviden, og man skal have deltaget i det interne kursus om REMIT. Dok. 13/ al16

9 Program for intern overvågn n9. Ârsberetning 2013 Pendanten på elområdet er anvendelsen af UMM'er (Urgent Market Messages) Endvidere har der væres stor fokus på informationssikkerheden jf. afsnit Adgang, udbygning og vedl geholdelse af e - og naturgasnet og lagerfaciliteter Der er ikke sket ændringer i relation til håndteringen af aktører og kunder i Adgang til brugen af nettet til transport af el og naturgas, er beskrevet i "Markedsforskrifterne" og "Regler for gastransport", der sikrer tredjepartsadgang på transparente og ikke-diskriminerende vilkår. Ændringer til punktet håndteres løbende i forbindelse med evtentuelle ændringer i "Markedsforskrifterne" og "Regler for gastransport". Udviklingen og forandringerne i reglerne sker i åben og tæt dialog med myndigheder og kunder (samt forbrugere). 4.4 Aktør og kundekontakt Der er ikke sket ændringer i relation til håndteringen af aktører og kunder i 2013 er økonomisk reguleret ud fra et "hvile-i-si9-selv"-princip, der betyder, at virksomheden er finansieret af el- og naturgastransmissionstarifferne, og virksomheden kun må opkræve en betaling, der dækker virksomhedens nødvendige omkostninger samt en forrentning af egenkapitalen, der sikrer realværdien heraf. 's økonomi er også reguleret i Bekendtgørelse om økonomisk regulering af (BEK 965). har derfor ikke samme potentielle eller økonomiske incitament til at favorisere bestemte selskaber, som andre virksomheder kan have. Herudover gælder øget opmærksomhed på reglerne for håndtering af forretningsmæssigt følsomme og fortrolige oplysninger, når der kommunikeres med aktører og kunder. 4.5 Kommunikationsarbejde og identifikationsstrategi I er der indarbejdet procedurer, der sikrer, at virksomheden afgiver de oplysninger og den information, som er væsentlig for ejeren. Kommunikationspolitikken er baseret på åbenhed og dialog, idet interessenterne - det være sig kunder, samarbejdspartnere, borgere, myndigheder og pressen - har en berettiget forventning om, at som offentlig virksomhed med en vigtig samfundsmæssig rolle kommunikerer åbent og gennemsigtigt om sine aktiviteter. 's hjemmeside er neutral i sin udformning og har ingen kommercielle elementer. Hjemmesiden er delt så det klart fremgår, hvilke oplysninger der vedrører el og hvilke vedr. gas, ligesom gaslageret har sin egen hjemme side. 4.6 Selskabsmæssig adskillelseaf aktiviteter Der er ikke sket ændringer i relation til emnet i Dok. 13/ /t6

10 Program for intern overvågning. Ârsberetning Energinet,dk 4.7 Regnskabsmæss g adskillelse Reglerne for håndtering af den regnskabsmæssige adskillelse er ikke ændret i Krav til regnskabsmæssig adskillelse fremgår i "Lov om ", og regnskabet og herunder segmentopdelingen er også en del af den udførte revision, der gennemføres af PWC og Rigsrevlstonen. 4.8 Krav om habilitet Ledelsens uafhænq ig hed er certificeret som ejerskabsadskilt transmissionssystemoperatør (TSO) for el og gas i overensstemmelse med de nye el- og gasdirektiver, der i Danmark er implementeret via elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Uafhængighedskravene gælder både for og for de enkelte personer, der bestrider ledelseshverv for. I forbindelse hermed har bestyrelsen og direktionen derfor underskrevet tro- og loveerklæringer, der garanterer den personlige uafhængighed. Som følge af 's overtagelse af 10 regionale selskaber i 2012, har Energitilsynet 2013 foretaget en vurdering af, om oveftagelsen medfører behov for en re-certificering. Energitilsynet vurderer, at der ikke skal indledes en ny ceftificeri ngsprocedu re. Opdateringen af tro- og loveerklæringen skerfast én gang årligt iforbindelse med 's årsrapportering. Herudover vurderes ledelsens uafhængigh ed før møder ud fra de punkter, der skal behandles. Meda rbejdernes uafhæng i g hed Medarbejdernes uafhængighed vurderes ligeledes løbende i forbindelse med de opgaver, der skal håndteres. Eneroinet.dk's uafhænqiqhed I forbindelse med Kassø-Tjele-projektet købte i 2ot2 en gård, der havde en vindmølle til produktion. I2013 blev der lukketfor produktionen fra møllen, og vindmøllen forventes udbudttil salg i2074, så ikke kan drage fordel af egne oplysninger og få en fordel frem for andre vindmølleejere. 4.9 Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Energinet,dkkøber årligt produkter og tjenesteydelser for mere end DKK 3-4 milliarder. Indkøbene spænder fra store investeringer i den danske el- og gasforsyning til mindre indkøb i relation til administration og vedligehold. Indkøbsafdelingen arbejder løbende på optimering af indkøbsprocesserne. Afvigelsen vedrørende udbudshåndtering nævnt under afsnit 3.3 gav anledning til gennemgang af udbudsprocessen. Det er ligeledes fremhævet, at Indkøbsafdelingen arbejder ud fra de 3 nedenstående vigtige principper: 1. Konkurrenceudsættelse - Kontakt flere potentielle leverandører Dok. 13/ !o/76

11 Program tor intern overvågning. Ârsberetning 2013 Ikke altid bruge den samme leverandør, fordi man kender ham 2. Gennemsigtighed - Offentliggørelse - Udvælgelse - Tildeling - Krav til udbudsgrundlaget (klare og præcise beskrivelser) 3. Ligebehandling - Forbud mod nationalitet diskrimination samt diskrimination af danske tilbudsgivere foftolkes meget strengt. Information om indkøb og udbud er offentlig tilgængelig på vores hjemmeside 5. Forhold gældende for Gaslager AIS. 5.1 Indledning Gaslager A/S er et selvstændigt datterselskab, der er ejet af Gaslager Holding A/S (se bilag 1). Selskabet har 14 ansatte på lageret i Lille Torup. Derudover er der 4 personer i Gaslager Produkter og Salg samt 2-4 fuldtidspersoner fra 's Gastransmissions- og Markedsafdelinger, som løser gaslageropgaver for Gaslager. 5.2 PIO-programmet PIO-programmet er et fælles program for (SOV) og Gaslager A/S med et separat afsnit, der indeholdende eventuelle specielle Gaslagerrelaterede forhold. Konsekvenserne af organisationsændringen i 2OL2 for forhold vedrørende den interne overvågning blev vurderet i første halvår Konklusionen var, at organisationsændringen ikke gav anledning til ændringer i relation til PIO-programmet. 5.3 PIO-programmetsimplementeringogkontrol Gaslager- og vedligeholdelseschefen, der tillige er gaslagerets uafhængige PIOansvarlige, har ansvaret for PIO-programmets implementering og overholdelse. PIO-programmets implementering og kontrol varetages efter det fælles programs retningslinjer. Der er i 2013 løbende blevet orienteret om PIO på sektionsmøderne i Gaslageret specielt med fokus på behandling af fortrolige oplysninger om driftsforhold og behandling af information og tilbud fra eksterne firmaer. 5.4 PIO ansvarlig for gaslageret Der er ikke sket ændringer i De 9 punkter for Gaslager A/S 6.1 Forretningsmæssigtfølsommeoplysninger De ansatte i Gaslager A/S kommer som udgangspunkt ikke i besiddelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Men skulle de gøre det, er medar- Dok. 13/ tl/16

12 Program for intern overvågning. Årsberetning bejderne i Gaslageret underlagt de samme regler som medarbejderne i. 6.2 Forretningsmæss gt foftrolige oplysn nger - egne aktiviteter De ansatte i Gaslager A/S kan komme i besiddelse af forretningsmæssigt fortrolige oplysninger, fx viden om projekter, der påvirker gaslagerets kapacitet, inden de offentliggøres, Disse oplysninger håndteres efter det fælles programs retningslinjer. 6.3 Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagerfaciliteter Adgang til naturgaslageret i Lille Torup sker i henhold til "Regler for Gaslager", der sikrer tredjepartsadgang på transparente og ikke-diskriminerende vilkår. Ændringer på området følger derfor ændringer i regelsættet. Herudover offentliggøres vedligeholdelsesplanen på gaslagerets hjemmeside, så den er tilgængelig for alle aktører. 6.4 Aktør- og kundekontakt Gaslageret har sin egen hjemmeside Hjemmesiden varetages i et samarbejde mellem medarbejdere fra 's gasmarkedsafdeling og sektionen Gaslager Produkter og Salg, der begge er omfattet af 's fælles PIO-program. Her har aktørerne lige adgang til informationer vedr. gaslageret som fx lagerdata, salg og procedurer samt produkter og tariffer. Det er Gaslager Produkter og Salg, der varetager kundekontakten 6.5 Kommunikationsarbejdeog identifikationsstrategi Gaslager A/S har sin egen hjemmeside Se afsnit 4.5, 6.6 Selskabsmcess g udskillelse Gaslager A/S er udskilt som selvstændigt datterselskab under Energient.dk Gaslager Holding A/S, under (SOV), jf. bilag 1:. 6.7 Regnskabsmæssig adskillelse Gaslager A/S er underlagt samme regler som vedrørende regnskabsmæssig adskillelse - se afsnit Krav om habilitet I forbindelse med udpegningen af en uafhængig overvågningsansvarlig for Gaslager A/S har der været fokuseret på, at personen ikke måtte have ansættelse i (SOV) og ikke måtte have interesser i eller forretningsforhold med (SOV). Ud fra personindstillingen til Energitilsynet med redegørelse for personens uafhængighed, har Energitilsynet jf. BEK 979 g 7 godkendt den indstillede person. Direktionen er underlagt samme regler som - se afsnit 4.8 Dok. 13/ /16

13 Program for intern overvågning. Ârsberetnlng Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Gaslager A/S er underlagt samme regler som vedrørende indgåelse af aftaler på markedsbestemte vilkår - se afsnit 4.9. Der er ingen ændringer hertil i Godkendelse af årsbe 2 3 For (SOV) : Peder Østermark Andreasen Adm. direktør For Gaslager A/S Peter Axel Hodal Adm. direktør Leif n Gaslager - og vedligeholdelseschef og uafhængig overvågningsansvarlig Dok. 13/ t3/16

14 Program For intern overvågning. Årsberetning 2013 Bilag 1: er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Klima-, Energi- og Bygningsministeren. Ejeren har den endelige myndighed over virksomheden inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i lov om og i bekendtgørelse om økonomisk regulering af. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den virksomhed, der udøves af og Energinet.d k's helejede datterselskaber. står til ansvar for virksomhedens resultater over for ejeren. søger løbende gennem interne kontroller og uafhængig revision at give de mest korrekte, fyldestgørende og pålioetige oplysninger i virksomhedens rapportering. Rappofteringen bidrager til, at ejeren kan vurdere resultaterne af bestyrelsens og ledelsens handlinger. 's opgave er sat i verden for at løse en række opgaver på samfundets vegne. Vi har det overordnede ansvar for at forsyne Danmark med el og gas, medvirke til fair konkurrence og indpasse vedvarende energr. på elområdet ejer, driver og udbygger det danske eltransmissionsnet - elektricitetens motorveje - og elektriske forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. På gasområdet ejer, driver og udbygger det danske gastransmissionsnet og gasforbindelserne til Sverige og Tyskland. Derudover ejes gaslageret i Lille Torup ved Viborg. Nogle af de vigtigste opgaver som har, er følgende:. At opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på el- og naturgasområdet. At gennemføre en helhedsorienteret udbygning af transmissionskapacitet i forhold til den langsigtede forsyningssikkerhed. At medvirke til at skabe objektive og gennemsigtige betingelser for konkurrence på energimarkederne. At indpasse vedvarende energi i el- og gassystemerne. At støtte udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig energiproduktion. At udbetale tilskud til vedvarende energi, fx vindmøller og biogas. At opgøre udledningen af stoffer til miljøet fra det samlede energisystem varetager desuden systemansvaret i Danmark 's virksomhed drives ikke på baggrund af en bevilling, men direkte med hjemmel i Lov om. Dok. 13/ /t6

15 Program for intern overvågning. Ârsberetning Datterselskaber ejer og driver en række aktiviteter i datterselskaber, der alle er 100 pct. ejet af. Gaslager A/S Gaslager A/S sælger lagerprodukter på gasmarkedet på kommercielle vilkår. Gaslageret ligger i Lille Torup ved Viborg og er i konkurrence med tyske gaslagre, gaslageret i Stenlille, som ejes af DONG Energy A/S og med andre typer af fleksibilitetsleverandører i det nord-vesteuropæiske gasmarked. Gaslager A/S sælger kapaciteten på lageret på auktioner og First Come First Served (FCFS). Gassen opbevares i7 underjordiske hulrum (kaverner), som er udskyllet i områdets salthorst. Gaslageret er væsentligt for at opretholde forsyningssikkerheden på gasområdet i Danmark og Sverige, ligesom adgang til lagerkapacitet er en forudsætning for et vel-fungerende marked. Lageret drives på konkurrencemæssige vilkår. Adgangen til naturgaslageret sker i henhold til "Regler for Gaslager", der sikrer tredjepaftsadgang på transparente og i kke-diskrim inerende vil kår. Associated Activities A/S Associated Activities A/S udlejer ledig kapacitet i de optiske fiberkabler, som er etableret i forbindelse med 's elektriske luftledninger og kabler. anvender fiberkablerne i forbindelse med drift og overvågning af elsystemet. Den kapacitet, som ikke selv bruger, udlejes på tommercielle vilkår, Desuden udlejes plads til placering af mobilantenner på Energinet.d k's højspændi ngsmaster. Selskabet sælger herudover på opfordring af danske industriinteresser energirådgivning i udlandet inden for 's kernekompetencer. Det gælder især 's viden om og efaring med at integrere vedvarende energi i elsystemet, Opgaverne vedrører typ sk ovelførsel af viden via målrettede projekter eller gennem generel undervisning og træning. Konsulentopgaverne løses i regi af Associated Activities A/S under navnet Energy Consultancy A/S (EEC). Selskabet forestår de kommercielle aktiviteter, som i henhold til lovgivningen kan udøve i tilknytning til 's aktiviteter som hovedvirksomhed i medfør af elforsyningsloven, gasforsyningsloven og anden relevant lovgivning Regionale Net.dk A/S Regionale Net.dk A/S har til formål at drive kollektiv elforsyningsvirksomhed (transmissionsvirksomhed) i henhold til elforsyningsloven. Ud over ejerskabet af de regionale eltransmissionsnet varetages den fysiske drift af nettene for det enkelte nets vedkommende i en tidsbegrænset periode via overgangsaftaler. Forholdene er vurderet i forbindelse med 's certificering som transmissionssystemoperatør. Se afsnit 4.8. Dok. 13/ ts/t6

16 Program for intern overvågning, Ârsberetning 2013 Gaspoint Nordic A/S er en Gasbørs, der faciliterer en markedsplads, hvor producenter, distributører, industrivirksomheder, energiselskaber, handelsrepræsentanter og store forbrugere kan købe eller sælge naturgas på tot sigt - helt anonymt. For yderligere information se 's årsrapport 2013 på www,enerqinet.dk. Dok. 13/ L6lL6

ENERGT Nrr/ot.. Program for intern overo vagntng T. Ârsberetning 2OI2

ENERGT Nrr/ot.. Program for intern overo vagntng T. Ârsberetning 2OI2 ENERGT Nrr/ot.. Program for intern overo vagntng T Ârsberetning 2OI2 Program for intern overvågning. Udgivet af Oplag: Rappoften kan fås ved henvendelse til Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Ttf.70 to

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning 2015 årsberetning Klassificering: Offentlig/Public Program for intern overvågning Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej

Læs mere

ENERGINE I< Program for intern o. overvagn n g. 2oL4 årsberetning

ENERGINE I< Program for intern o. overvagn n g. 2oL4 årsberetning ENERGINE I< Program for intern o overvagn n g 2oL4 årsberetning Program for intern overvågning Udgivet af Energinet.dk Internt dok. nr. t3/9oo42-77 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Program for Intern Overvågning. Energinet.dk

Program for Intern Overvågning. Energinet.dk Program for Intern Overvågning Årsberetning 2009 1 Indhold 1. Virksomheden 2. Baggrund 2.1 Lovgrundlag 2.2 Strukturering af overvågningsprogrammet 3. Beskrivelse af PIO-programmet 3.1 Forretningsmæssigt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Hvorfor vil naturgassen ændre sig?

Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Torben Brabo Energinet.dk DGF Gastekniske Dage 2008 Energinet.dk Torben Brabo 1 Agenda for min præsentation Energinet.dk og Naturgas (fokus i organisationen) Naturgas

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Kraftvarmedag Foreningen Danske Kraftvarmeværker Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energiområdet : Folketing, ministerium, myndigheder og klageinstanser Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2015-2017

Strategi for Energitilsynet 2015-2017 1 Strategi for Energitilsynet 2015-2017 2 Strategi 2015-2017: I 2012 fik Energitilsynets sin første strategi som selvstændig organisation. Forud for formuleringen af denne var gået et omfattende forarbejde,

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter Lidt om Energinet.dk V/ Sektionschef Marian Kaagh 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Ejer

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

Evaluering og justering af det ledelsesmæssige samarbejde om implementering af engrosmodellen

Evaluering og justering af det ledelsesmæssige samarbejde om implementering af engrosmodellen BILAG 1 Til 16. april 2015 SHR/SHR Evaluering og justering af det ledelsesmæssige samarbejde om implementering af engrosmodellen Dette notat indeholder forslag til revideret kommissorium for den fortsatte

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 9.1.2012

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 9.1.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.1.2012 K(2011) 87 endelig UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 9.1.2012 i medfør af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2009/72/EF

Læs mere

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK,

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, Energistyrelsen ens@ens.dk acl.ens.dk cfe@ens.dk HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, LOV OM NATURGASFORSYNING OG LOV OM ETABLERING OG BENYTTELSE AF RØRLEDNING TIL TRANSPSORT AF

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1 DataHub Systemet bag Engrosmodellen Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling 31-03-2016 Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 4 4 Foretagne kontroller 5 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk Markedsmodel 2.0 Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk 19-08-2015 sommer skole 2015 1 Agenda 1 Baggrund for Markedsmodel 2.0 2 Fase 1: Udfordringer og mulige løsninger 3 Den europæiske ramme 4 Fase

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere