DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA

2 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

3 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/1 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V

4 DA V/2 Forslag til almindeligt budget INDLEDNING Som EU's uafhængige revisionsinstitution er det Den Europæiske Revisionsrets (Rettens) særlige opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og gennemsigtighed. Det gør den ved: i) at identificere risici med hensyn til EU-borgernes finansielle interesser ii) at give uafhængig sikkerhed med hensyn til EU's økonomiske forvaltning og iii) at rådgive de politiske beslutningstagere om, hvordan anvendelsen af offentlige midler kan forbedres. Retten tilfører nytteværdi ved at offentliggøre beretninger og udtalelser baseret på uafhængig revision og undersøgelser, som bidrager til det offentlige tilsyn med gennemførelsen af EU's budget og til at skabe et kvalificeret grundlag for beslutninger om forvaltningsordninger, politik- og programudformning samt fordelingen af EU-budgettet. Retten vil sikre, at de revisionsopgaver, den udvælger, og dens særberetninger: i) afspejler risiciene med hensyn til den økonomiske forvaltning, offentlighedens interesse og Rettens evne til at tilføre nytteværdi gennem revision ii) har fokus på performancerelaterede spørgsmål, herunder spørgsmål i tilknytning til særlige emner, der har aktuel offentlig interesse, overordnede EU-målsætninger og tværgående politikker. Retten er i gang med at gennemføre en intern reformproces med henblik på at implementere sin strategi for og imødekomme de bemærkninger, som Europa-Parlamentet fremsatte i sin betænkning om Den Europæiske Revisionsrets fremtidige rolle. Med denne reform sigter Retten mod at: i) blive en smidig, opgaveorienteret organisation, der fleksibelt kanaliserer sine ressourcer hen imod de opgaver, hvor der er størst behov ii) strømline forvaltningsrevisionsprocessen for at udarbejde beretninger hurtigere iii) opnå større produktivitet i forbindelse med de årlige finansielle og juridisk-kritiske revisioner iv) sikre, at dens produkter får den størst mulige effekt, ved at implementere en strategi for kommunikation og forbindelser med interessenter v) afspejle nylige ændringer i Rettens ledelsesstruktur og at vi) styrke sine menneskelige ressourcer og informationsteknologisystemer for at sikre, at de oplysninger, der er nødvendige til at gennemføre strømlinede revisionsprocedurer i en smidig, opgaveorienteret organisation, stilles til rådighed på effektiv vis. Rettens budgetanmodning for 2016 er i fuld overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for overslagene over institutionernes administrationsudgifter i forslaget til budget for 2016 (1 ) budgetproceduren vil fortsat finde sted i en kontekst med budgetbegrænsninger i mange medlemsstater, og Retten mener derfor, at budgetdisciplinen skal opretholdes. For at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets forventninger ( 2 ) i disse svære tider forsøger Retten løbende at udnytte alle muligheder for at omorganisere sit personale og øvrige ressourcer og modernisere sine arbejdsmetoder, og den viser dermed, at den er fast besluttet på at anvende sine ressourcer bedst muligt, opnå besparelser og øge produktiviteten. Retten arbejder på at minimere sine omkostninger til administrativ støtte. Den bestræber sig på at opnå disse omkostningsreduktioner, uden at dette får negativ effekt på kerneaktiviteterne, og samtidig med at den bevarer sin evne til at tiltrække og fastholde fagligt højt kvalificerede medarbejdere fra hele Europa. (1 ) Notat Ares (2014) af 19. december 2014 fra GD Budget og brev fra Kristalina Georgieva, næstformand for Europa- Kommissionen med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, til formanden, ref. Ares(2015) af 4. februar (2 ) Rådets konklusioner af 17. februar 2015 om de budgetmæssige retningslinjer for 2016.

5 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/3 Med henblik på at nå disse resultater søger Retten at strømline revisionsprocessen. For særberetningernes vedkommende burde dette føre til kortere produktionstid, og for så vidt angår årsberetningen for 2015 agter Retten at gøre beretningen mere fokuseret og opnå besparelser. Det skal bemærkes, at Retten samtidig påtager sig nye opgaver i relation til Den Fælles Afviklingsmekanisme, som vil kunne kræve yderligere ressourcer med specifik viden og erfaring. Der vil derfor ikke blive foretaget en systematisk forhøjelse i 2016 for at følge prisniveauet, som Kommissionen forventer, vil stige med 1,9 % i Luxembourg. Retten vil fastholde de væsentlige besparelser, der tidligere er opnået, og bestræbe sig på at opnå nye besparelser i Det samlede beløb, der ansøges om til 2016-budgettet, svarer derfor til en stigning på i alt 1,86 % i forhold til Denne stigning skyldes: i) de ekstraordinære poster, der nævnes i punkt 3, og ii) de forudsætninger, der er opstillet i relation til lønninger, og som der redegøres for i punkt Den samlede budgetanmodning for 2016 er som følger: (euro) Foreslået budget 2016 Vedtaget budget 2015 Ændring i % Driftsbudget ,55 % Ekstraordinære poster: Byggeomkostninger Teknisk opgradering af K2 0 0 Udløb af en række medlemmers mandater Rettens reform (IT-krav) Ekstraordinære poster i alt Budgetanmodning i alt ,86 % Hvis man ikke medtager de omkostninger, der er opført under»ekstraordinære poster«, kan den anslåede ændring i driftsbudgettet tilskrives en stigning på 1,51 % i afsnit I, der fortrinsvis skyldes den anslåede justering af lønninger, mens udgifterne under afsnit II, i betragtning af en skønnet stigning i prisniveauet på 1,9 % i Luxembourg, reelt falder med 0,79 %. Dette dokument forklarer Rettens overslag over indtægter og udgifter for 2016 og skitserer navnlig ændringerne i forhold til det godkendte budget for GENNEMFØRELSE AF REVISIONSSTRATEGIEN FOR PERIODEN Det primære formål med Rettens revisionsstrategi er at maksimere værdien af Rettens bidrag til offentlig ansvarlighed i EU. For at opfylde dette mål har vi fastsat følgende prioriteter: at sætte fokus på at forbedre den offentlige ansvarlighed i EU i Rettens produkter at samarbejde med andre for at styrke Rettens bidrag til ansvarlighed i EU at videreudvikle Retten som en professionel revisionsinstitution

6 DA V/4 Forslag til almindeligt budget at gøre bedst mulig brug af Rettens viden, færdigheder og ekspertise at demonstrere Rettens performance og ansvarlighed. Retten har forpligtet sig til at levere relevante produkter af høj kvalitet, som foreligger på det rigtige tidspunkt, og som hjælper EU med at sikre større offentlig ansvarlighed i forbindelse med de offentlige midler, der stilles til rådighed til at opfylde EU's mål. I perioden vil Retten i sine beretninger, udtalelser og bemærkninger sætte fokus på behovet for at: sikre større offentlig ansvarlighed og styrke revisionsordningerne forbedre den økonomiske forvaltning og rapporteringen om gennemførelsen og effekten af EU-budgettet og styrke udformningen af EU-politikker og udgiftsprogrammer. Rettens strategi tager højde for det usikre og foranderlige miljø, som Retten opererer i. Retten har i den forbindelse prioriteret at forberede sig på de udviklinger, som den kan forudse, og forbedre sin evne til at reagere hurtigt og konsekvent på dem, som den ikke kan forudse. 2.1 Tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme behovene Reduktion i antallet af stillinger I henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning skal alle institutioner reducere antallet af ansatte med 5 % over fem år. Retten har med dette for øje allerede foretaget tre reduktioner på 1 % (i budgetterne for 2013, 2014 og 2015) og vil reducere sit personale med yderligere 1 % inden udgangen af De 872 godkendte stillinger i 2015 vil således blive reduceret med 9 i Ligesom i 2015 vil yderligere én stilling blive overført til Kommissionen i overensstemmelse med en aftale mellem Retten og lønudbetalingskontoret (PMO). Dermed vil der være i alt 862 stillinger på Rettens stillingsfortegnelse for Konsekvenser for den faste nedskæring Den faste nedskæring er blevet fastsat til 2,76 % i budgetforslaget, hvilket svarer til 23,5 ledige stillinger. En yderligere reduktion kunne gå ud over kvantiteten og kvaliteten af de produkter, som Retten leverer til Europa-Parlamentet og Rådet. 3. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD 3.1 Mandatet udløber for nogle medlemmer af Retten Mandatet for ni af Rettens medlemmer udløber den 6. maj Mandatet for yderligere et medlem udløber den 1. november De euro i kapitel 10 er omkostninger i forbindelse med syv medlemmers udtræden og deres efterfølgeres indtræden. 3.2 Rettens reform: Opgradering af IT-systemer Budgetanmodningen i tilknytning til Rettens reform ( euro) omfatter arbejdet med at tilpasse de eksisterende informationssystemer (Assyst2, AMS, MR, Compass osv.) og planen for forbedring af oversættelsen. Den omfatter også udvikling af nye systemer såsom databaser med oplysninger om interessenter, anbefalinger og tilfælde af svig.

7 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/5 Rettens sagshåndteringssystem, vidensportal og egen søgefacilitet (vidensstyring) er også under videreudvikling. Der vil også blive gennemført flere vigtige IT-projekter vedrørende arbejdspladsen i tilknytning til reformen, herunder et projekt for ensartet kommunikation, nye ordninger for fjernadgang og en ny applikation til administration af forretningsrejser. Forretningskontinuitetsprojekterne for 2016 omfatter migration til Windows 10 og Sharepoint 2013, software til udveksling af data (Exchange software) og datacentres mulige migration til nye hosting-faciliteter. 4. TILBAGEVENDENDE FORHOLD 4.1 Personaleanliggender Forudsætninger for opstillingen af budgettet for medlemmernes vederlag og for lønninger og tillæg til personalet I overensstemmelse med instrukserne fra Kommissionens Generaldirektorat for Budget (1 ) er budgettet for medlemmernes vederlag (kapitel 1 0) og for vederlag og tillæg til fastansat og midlertidigt personale (kapitel 1 2) samt andre ansatte (kapitel 1 4) opstillet på grundlag af følgende forudsætninger: en justering af vederlag og tillæg på +1,2 % vedrørende 2015 en justering af vederlag og tillæg på +1,8 % med virkning fra 1. juli 2016, som skal betales i seks måneder i Opnormering af faste og midlertidige stillinger Opnormering af stillinger af hensyn til personalets karriereudviklingsmuligheder er omhandlet i personalevedtægten i artikel 6, i bilag I, afdeling B, og i bilag XIII, artikel 10. Ifølge disse bestemmelser skal institutionerne sikre, at der er tilstrækkelig mange forfremmelsesmuligheder til rådighed til, at de satser, der på forhånd er fastsat for hver lønklasse, overholdes. For at kunne opfylde dette krav er der behov for 23 opnormeringer i 2016: Opnormering fra til Antal faste stillinger Antal midlertidige stillinger AD 9 til AD 10 6 AD 6 til AD 7 2 AST 9 til AST 10 1 AST 8 til AST 9 1 AST 7 til AST AST 6 til AST 7 1 AST 4 til AST 5 2 AST 2 til AST 3 7 Opnormeringer i alt 17 6 Disse opnormeringer giver ikke tjenestemænd en individuel ret til at blive forfremmet og indebærer ikke en forpligtelse til at give forfremmelser. Afgørelser om forfremmelser er hovedsagligt meritbaserede, jf. vedtægtens artikel Ændring - faste og midlertidige stillinger Retten anmoder om at få ændret to AST5- og to AST6-stillinger til AD5-stillinger, dels som led i sine bestræbelser på at koncentrere ressourcerne på sine kerneaktiviteter, dels som en konsekvens af sin politik med at rekruttere revisorer i ansættelsesgruppe AD. Der anmodes endvidere om, at en række AST-stillinger ændres til den nyligt oprettede SCansættelsesgruppe for at afspejle den gradvise overførsel af sekretæropgaver til denne ansættelsesgruppe. (1 ) Notat Ares (2014) fra 19. december 2014 fra generaldirektøren for budget til generalsekretærerne.

8 DA V/6 Forslag til almindeligt budget Ændringer fra til Antal faste stillinger Antal midlertidige stillinger AST 6 til AD 5 2 AST 5 til AD 5 2 AST 4 til SC 5 2 AST 2 til SC 3 1 AST 2 til SC 2 2 Ændringer i alt Udvikling i antallet af eksternt ansatte Behovet for specifik midlertidig ekspertise har ført til en stigning på euro i Rettens planlagte udgifter til kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. Disse behov er opstået som følge af Rettens nye opgaver i relation til Den Fælles Tilsynsmekanisme (FTM) og Den Fælles Afviklingsmekanisme (SRM), som kræver specifik viden om og erfaring med banksektoren. Det vil kræve yderligere ressourcer at dække Rettens deltagelse i internationale samarbejdsaktiviteter, navnlig de aktiviteter, der omfatter internationale forbindelser, kommunikation og strategi, og som Formandens Kontor er ansvarligt for. Udvikling i antallet af og udgifterne til»eksternt ansatte«den Europæiske Revisionsret Budget 2015 Indtægts- og udgiftsoverslag 2016 Type ansatte Bevillinger (euro) Skønnet antal FTE (*) på basis af de godkendte bevillinger Bevillinger (euro) Skønnet antal FTE (*) på basis af de godkendte bevillinger Kontraktansatte ,00 57, ,00 61,25 Udstationerede nationale eksperter , ,00 14 Lokalt ansatte Vikarer , ,00 1 Parlamentariske assistenter (*) Fuldtidsækvivalenter 4.2 Udgifter til tjenesterejser Overslagene over behovet for bevillinger til tjenesterejser (artikel 1 6 2) i det kommende regnskabsår udarbejdes i begyndelsen af det foregående år (år n-1). Retten vedtager imidlertid først det årlige arbejdsprogram hen imod slutningen af dette år. På det tidspunkt, hvor Retten udarbejder sit budgetforslag, kan den kun lægge resultaterne af det flerårige arbejdsprogram, som udarbejdes i oktober år n-2, til grund for sit overslag over bevillingsbehovet. Det gør problemet større, at en stor del af udgifterne til tjenesterejser har direkte relation til det årlige arbejdsprogram og ikke kan forudses på grundlag af udgifterne i de foregående år. Rettens beretninger afhænger i stor udstrækning af de tjenesterejser, som de ansatte gennemfører. For at undgå større afbrydelser af arbejdsprogrammet er Retten nødt til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med penge til rådighed, og det kan betyde, at bevillingerne i nogle år ikke udnyttes fuldt ud. Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke kan forudsige behovet nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver»god valuta for pengene«. Retten håber, at budgetmyndigheden vil have forståelse for, at bevillingerne i nogle tilfælde ikke udnyttes fuldt ud. Retten foreslår, at der til revision og støtteaktiviteter i 2016 afsættes et beløb på euro på 2016-budgettet.

9 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/7 5. UNDERBYGGENDE OPLYSNINGER Følgende bilag vedlægges til underbygning af Rettens budgetanmodning for 2016: Bilag 1: Redegørelse for personalepolitikken for såvel fastansat som midlertidigt personale Bilag 2: Forklaringer til budgetposter med stigninger og reduktioner.

10 DA V/8 Forslag til almindeligt budget BILAG 1 REDEGØRELSE FOR PERSONALEPOLITIKKEN VEDRØRENDE FASTANSAT OG MIDLERTIDIGT PERSONALE, FREMLAGT I HENHOLD TIL ARTIKEL 38 I FINANSFORORDNINGEN Revisionsrettens primære mål er at udføre sin hovedopgave som defineret i artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. For at kunne opfylde dette mål har Retten anmodet om og fået bevilget faste og midlertidige stillinger af Europa- Parlamentet og Rådet. Anmodningerne om stillinger er baseret på så realistiske vurderinger som muligt af det minimum af ressourcer, Retten skal have for at kunne opfylde de forpligtelser, traktaten pålægger den, på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde og dermed opfylde de legitime forventninger, som Europa-Parlamentet og Rådet og andre brugere har til Rettens arbejde. Når Retten har fået tildelt de stillinger, som ifølge dens egne beregninger er nødvendige, søger den at få dem besat med passende kvalificerede og erfarne medarbejdere og tager i den forbindelse hensyn til kulturelle, sproglige og faglige forskelle inden for EU. Endvidere følger den en personalepolitik, som giver medarbejderne mulighed for videreudvikle sig igennem hele karriereforløbet, så de motiveres og når op på et højt præstationsniveau. Denne personalepolitik tages regelmæssigt op til revision og forbedres, så de ansatte tilskyndes til at præstere deres bedste. Rettens mål er at beholde en høj procentdel af sit personale i en lang årrække og at hjælpe alle medarbejdere, hvis præstation ikke er på det forventede niveau, med at få løst eventuelle problemer. Retten har i de senere år haft problemer med at ansætte og holde på kvalificerede medarbejdere. For at få løst disse problemer og forhindre tilsvarende problemer i de kommende år har Retten iværksat en række tiltag: a) Nyansatte får supplerende uddannelse, og der fastlægges en faglig udviklingsplan, der tager hensyn til den enkeltes uddannelse og tidligere erhvervserfaring, og som skal følges gennem hele karriereforløbet. b) Der lægges stor vægt på at sikre, at karrieremulighederne i Revisionsretten mindst er lige så gode som i de øvrige institutioner, først og fremmest ved at opnormere stillinger, når det er nødvendigt, i overensstemmelse med personalevedtægten. c) Der er indført et system for personalebedømmelse, hvor de ansattes præstationer vurderes i forhold til klare mål, herunder mål relateret til faglig udvikling. d) Retten er opmærksom på arbejdsmiljøet og de dermed forbundne sociale infrastrukturer og forsøger derved at modvirke»bruxelleseffekten«dvs. de lavere leveomkostninger og den bedre livsstil, som yngre medarbejdere mener Bruxelles kan tilbyde i forhold til Luxembourg. Det er Rettens opfattelse, at når ansatte beslutter at forlade Retten for at skabe sig en karriere i en anden institution, kan det samlet set have en merværdieffekt på Den Europæiske Unions økonomiske forvaltning, så længe personaleudskiftningen i Retten sker i et bæredygtigt tempo.

11 Budgetpost BILAG 2 Forklaringer til budgetposterne med de væsentligste stigninger Budget 2015 Budgetforslag 2016 Stigning euro euro euro % Konto Vederlag, godtgørelser og pensioner , , ,00 0,86 Lønstigning Konto Godtgørelse ved tiltræden og udtræden af tjenesten Forklaring , , ,00 630,56 Fornyelse af 7 (10) medlemmers mandat Konto Vederlag og godtgørelser , , ,00 1,45 Lønstigning Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse , , ,00 9,85 Stigning i antallet af ansættelser Konto Andet personale , , ,00 5,94 Lønstigning og mindre stigning i antallet af kontraktansatte Konto Praktikkurser og udveksling af ansatte , , ,00 39,21 Stigning i antallet af UNE + 1 ekspert fra EIB Konto Andre eksterne ydelser , , ,00 2,50 Stigning i antallet af vikarer Konto Eksterne ydelser på det sproglige område , , ,00 1,83 Stigning i oversættelsesomkostningerne Konto Lægetjeneste , , ,00 0,96 Stigning i omkostningerne til undersøgelser og farmaceutiske produkter Konto Restauranter og kantiner , , ,00 9,09 Supplerende omkostninger til vedligeholdelseskontrakten for køkkenerne Konto Leje , , ,00 5,63 Leje af et kontor i Strasbourg (EP) Konto Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter , , ,00 50,00 Undersøgelser for opgradering af K2 og ny K DA Den Europæiske Unions Tidende L 705/9

12 Budgetpost Budget 2015 Budgetforslag 2016 Stigning euro euro euro % Konto Energiforbrug , , ,00 1,80 Stigning i lejet areal Konto Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel Konto Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne Forklaring , , ,00 6,88 Stigning i tilknytning til Rettens reform , , ,00 2,33 Stigning i tilknytning til Rettens reform Konto Teknisk materiel og tekniske anlæg , , ,00 53,60 Højere omkostninger til vedligeholdelse og reparation i multimediekonferencelokalet Konto Transportmateriel , , ,00 6,96 Flere kilometer i forbindelse med officielle tjenesterejser/opgaver Konto Procesomkostninger , , ,00 80,00 Stigning baseret på den hidtidige gennemførelse Konto Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang Konto Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering , , ,00 43,57 Stigning i brugen af eksperter i forbindelse med revisionsopgaver , , ,00 4,84 Stigning i arkiveringsomkostningerne Konto Generelle publikationer , , ,00 2,50 Stigning i omkostningerne i tilknytning til kommunikationsstrategi L 705/10 DA Den Europæiske Unions Tidende

13 Budgetpost Forklaringer til budgetposterne med de væsentligste reduktioner Budget 2015 Budgetforslag 2016 Reduktion euro euro euro % Konto Overgangsgodtgørelser , , ,00 2,71 Fald i antallet af modtagere Konto Betaling for overarbejde , , ,00 4,62 Besparelser Konto Faglig videreuddannelse , , ,00 3,47 Besparelser Konto Tjenesterejser , , ,00 2,70 Besparelser Konto Dagcentret for mindre børn , , ,00 4,21 Overslag forelagt af EP og KOM Konto PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte Forklaring , , ,00 16,67 Omkostninger i tilknytning til serviceleveranceaftale Konto Indretning af lokaler , , ,00 48,78 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Rengøring og vedligeholdelse , , ,00 0,70 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Sikring af og tilsyn med ejendomme , , ,00 2,10 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Andre udgifter vedrørende ejendomme , , ,00 13,46 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Telekommunikation , , ,00 11,41 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Inventar , , ,00 11,76 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer , , ,00 14,29 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Porto og andre forsendelsesomkostninger , , ,00 14,00 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Møder, kongresser og konferencer , , ,00 7,75 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto EU-Tidende , , ,00 36,36 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte DA Den Europæiske Unions Tidende L 705/11

14 V/12 DA Forslag til almindeligt budget INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Revisionsretten for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2016 Betegnelse Beløb Udgifter Egne indtægter Bidrag

15 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/13 EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 % 2014/2016 KAPITEL Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte ,52 94, Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m. 0, Provenu af det særlige fradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste ,01 99,01 KAPITEL I ALT ,53 95,24 KAPITEL Personalets bidrag til pensionsordningen ,22 93, Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder p.m. p.m , Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,04 94,03 Titel 4 - I alt ,57 94,80

16 V/14 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret ,52 Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1) Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1). Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december Provenu af det særlige fradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret ,01

17 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/15 KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER (fortsat) (fortsat) Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1). KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret ,22 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m ,82 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

18 V/16 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGT KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Artikel Betegnelse Konto KAPITEL Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0) p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, % 2014/ Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti p.m. p.m , Renter af forfinansiering p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m ,31 KAPITEL Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0,

19 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/17 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 KAPITEL Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m ,53 % 2014/2016 KAPITEL Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, Titel 5 - I alt p.m. p.m ,84

20 V/18 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af transportmateriel, der tilhører institutionen. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0) Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af andet løsøre end transportmateriel, der tilhører institutionen. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Denne artikel omfatter også indtægter ved salg af disse produkter i elektronisk udgave.

21 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/19 KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGT Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m ,31 Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Renter af forfinansiering Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

22 V/20 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m ,53 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

23 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/21 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med den administrative drift.

24 V/22 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 KAPITEL Diverse indtægter p.m ,55 KAPITEL I ALT p.m ,55 % 2014/2016 Titel 9 - I alt p.m ,55 TILSAMMEN ,96 95,12

25 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/23 TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Diverse indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m ,55 Under denne artikel anføres diverse indtægter.

26 V/24 DA Forslag til almindeligt budget UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2016 og 2015) og gennemførelse (2014) Titel Kapitel Betegnelse 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITU- TIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN , TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE , ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER , ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN ,62 Titel 1 - I alt ,80 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED , IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE , LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER , MØDER OG KONFERENCER , OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING ,21 Titel 2 - I alt ,54 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 0, 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 0, Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0, TILSAMMEN ,34

27 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/25 TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Konto 2014 % 2014/2016 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder Vederlag, godtgørelser og pensioner Ikke-opdelte bevillinger ,32 100, Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger ,94 85,92 Artikel I alt ,26 100, Overgangsgodtgørelser Pensioner Tjenesterejser Uddannelse Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger ,67 136,43 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m ,21 Ikke-opdelte bevillinger ,43 65,60 Ikke-opdelte bevillinger ,58 107,46 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,15 133,70 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger ,75 93, Betaling for overarbejde Ikke-opdelte bevillinger ,20 93, Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse Ikke-opdelte bevillinger ,66 90,92 Artikel I alt ,61 93, Godtgørelser ved førtidig udtræden Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0,

28 V/26 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger (fortsat) Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Gennemførelse 2014 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, % 2014/ Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,61 93,82 KAPITEL Øvrige ansatte og eksterne personer Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger ,72 90, Praktikkurser og udveksling af ansatte Ikke-opdelte bevillinger ,31 64, Andre eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger ,54 132, Eksterne ydelser på det sproglige område Ikke-opdelte bevillinger ,85 103,82 Artikel I alt ,42 84, Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,42 84,35 KAPITEL Udgifter til forvaltning af personalet Forskellige udgifter ved ansættelse Ikke-opdelte bevillinger , 120, Faglig videreuddannelse Ikke-opdelte bevillinger ,01 96,61 Artikel I alt ,01 98, Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger ,61 86, Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Velfærd Ikke-opdelte bevillinger , 71,43

29 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/27 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger (fortsat) Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Gennemførelse 2014 % 2014/2016 Ikke-opdelte bevillinger , 107,79 Artikel I alt , 96, Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger , 62, Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger , 178, Dagcentret for mindre børn Ikke-opdelte bevillinger , 108, PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte Ikke-opdelte bevillinger , 46,67 Artikel I alt , 102,99 KAPITEL I ALT ,62 92,73 Titel 1 - I alt ,80 96,98

30 V/28 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Vederlag og andre rettigheder Vederlag, godtgørelser og pensioner ,32 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 2. Denne bevilling er bestemt til at dække lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg til Revisionsrettens medlemmer samt virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten ,94 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 6. Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter: rejseudgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten for medlemmer af Revisionsretten bosættelsespenge, der udbetales medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden flytteudgifter for medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden Overgangsgodtgørelser ,67 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 8.

31 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/29 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) (fortsat) Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelse og familietillæg til tidligere medlemmer af Revisionsretten Pensioner p.m. p.m ,21 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 9, 10, 11 og 16. Denne bevilling er bestemt til at dække alders- og invalidepension til tidligere medlemmer af Revisionsretten samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn efter tidligere medlemmer af Revisionsretten Tjenesterejser ,43 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, tjenesterejseudgifter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse. De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), anslås til EUR Uddannelse ,58 Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser og andre faglige seminarer for Revisionsrettens medlemmer.

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE Guide for applicants Call for proposals 2014 EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Konkurrence Politik og strategi Direktorat A VEJLEDNING FOR ANSØGERE *** UDDANNELSE AF NATIONALE DOMMERE INDEN FOR

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT?

ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT? 2012 ISSN 1831-0796 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Særberetning nr. 25 ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT? DA Særberetning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere