DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA

2 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

3 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/1 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V

4 DA V/2 Forslag til almindeligt budget INDLEDNING Som EU's uafhængige revisionsinstitution er det Den Europæiske Revisionsrets (Rettens) særlige opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og gennemsigtighed. Det gør den ved: i) at identificere risici med hensyn til EU-borgernes finansielle interesser ii) at give uafhængig sikkerhed med hensyn til EU's økonomiske forvaltning og iii) at rådgive de politiske beslutningstagere om, hvordan anvendelsen af offentlige midler kan forbedres. Retten tilfører nytteværdi ved at offentliggøre beretninger og udtalelser baseret på uafhængig revision og undersøgelser, som bidrager til det offentlige tilsyn med gennemførelsen af EU's budget og til at skabe et kvalificeret grundlag for beslutninger om forvaltningsordninger, politik- og programudformning samt fordelingen af EU-budgettet. Retten vil sikre, at de revisionsopgaver, den udvælger, og dens særberetninger: i) afspejler risiciene med hensyn til den økonomiske forvaltning, offentlighedens interesse og Rettens evne til at tilføre nytteværdi gennem revision ii) har fokus på performancerelaterede spørgsmål, herunder spørgsmål i tilknytning til særlige emner, der har aktuel offentlig interesse, overordnede EU-målsætninger og tværgående politikker. Retten er i gang med at gennemføre en intern reformproces med henblik på at implementere sin strategi for og imødekomme de bemærkninger, som Europa-Parlamentet fremsatte i sin betænkning om Den Europæiske Revisionsrets fremtidige rolle. Med denne reform sigter Retten mod at: i) blive en smidig, opgaveorienteret organisation, der fleksibelt kanaliserer sine ressourcer hen imod de opgaver, hvor der er størst behov ii) strømline forvaltningsrevisionsprocessen for at udarbejde beretninger hurtigere iii) opnå større produktivitet i forbindelse med de årlige finansielle og juridisk-kritiske revisioner iv) sikre, at dens produkter får den størst mulige effekt, ved at implementere en strategi for kommunikation og forbindelser med interessenter v) afspejle nylige ændringer i Rettens ledelsesstruktur og at vi) styrke sine menneskelige ressourcer og informationsteknologisystemer for at sikre, at de oplysninger, der er nødvendige til at gennemføre strømlinede revisionsprocedurer i en smidig, opgaveorienteret organisation, stilles til rådighed på effektiv vis. Rettens budgetanmodning for 2016 er i fuld overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for overslagene over institutionernes administrationsudgifter i forslaget til budget for 2016 (1 ) budgetproceduren vil fortsat finde sted i en kontekst med budgetbegrænsninger i mange medlemsstater, og Retten mener derfor, at budgetdisciplinen skal opretholdes. For at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets forventninger ( 2 ) i disse svære tider forsøger Retten løbende at udnytte alle muligheder for at omorganisere sit personale og øvrige ressourcer og modernisere sine arbejdsmetoder, og den viser dermed, at den er fast besluttet på at anvende sine ressourcer bedst muligt, opnå besparelser og øge produktiviteten. Retten arbejder på at minimere sine omkostninger til administrativ støtte. Den bestræber sig på at opnå disse omkostningsreduktioner, uden at dette får negativ effekt på kerneaktiviteterne, og samtidig med at den bevarer sin evne til at tiltrække og fastholde fagligt højt kvalificerede medarbejdere fra hele Europa. (1 ) Notat Ares (2014) af 19. december 2014 fra GD Budget og brev fra Kristalina Georgieva, næstformand for Europa- Kommissionen med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, til formanden, ref. Ares(2015) af 4. februar (2 ) Rådets konklusioner af 17. februar 2015 om de budgetmæssige retningslinjer for 2016.

5 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/3 Med henblik på at nå disse resultater søger Retten at strømline revisionsprocessen. For særberetningernes vedkommende burde dette føre til kortere produktionstid, og for så vidt angår årsberetningen for 2015 agter Retten at gøre beretningen mere fokuseret og opnå besparelser. Det skal bemærkes, at Retten samtidig påtager sig nye opgaver i relation til Den Fælles Afviklingsmekanisme, som vil kunne kræve yderligere ressourcer med specifik viden og erfaring. Der vil derfor ikke blive foretaget en systematisk forhøjelse i 2016 for at følge prisniveauet, som Kommissionen forventer, vil stige med 1,9 % i Luxembourg. Retten vil fastholde de væsentlige besparelser, der tidligere er opnået, og bestræbe sig på at opnå nye besparelser i Det samlede beløb, der ansøges om til 2016-budgettet, svarer derfor til en stigning på i alt 1,86 % i forhold til Denne stigning skyldes: i) de ekstraordinære poster, der nævnes i punkt 3, og ii) de forudsætninger, der er opstillet i relation til lønninger, og som der redegøres for i punkt Den samlede budgetanmodning for 2016 er som følger: (euro) Foreslået budget 2016 Vedtaget budget 2015 Ændring i % Driftsbudget ,55 % Ekstraordinære poster: Byggeomkostninger Teknisk opgradering af K2 0 0 Udløb af en række medlemmers mandater Rettens reform (IT-krav) Ekstraordinære poster i alt Budgetanmodning i alt ,86 % Hvis man ikke medtager de omkostninger, der er opført under»ekstraordinære poster«, kan den anslåede ændring i driftsbudgettet tilskrives en stigning på 1,51 % i afsnit I, der fortrinsvis skyldes den anslåede justering af lønninger, mens udgifterne under afsnit II, i betragtning af en skønnet stigning i prisniveauet på 1,9 % i Luxembourg, reelt falder med 0,79 %. Dette dokument forklarer Rettens overslag over indtægter og udgifter for 2016 og skitserer navnlig ændringerne i forhold til det godkendte budget for GENNEMFØRELSE AF REVISIONSSTRATEGIEN FOR PERIODEN Det primære formål med Rettens revisionsstrategi er at maksimere værdien af Rettens bidrag til offentlig ansvarlighed i EU. For at opfylde dette mål har vi fastsat følgende prioriteter: at sætte fokus på at forbedre den offentlige ansvarlighed i EU i Rettens produkter at samarbejde med andre for at styrke Rettens bidrag til ansvarlighed i EU at videreudvikle Retten som en professionel revisionsinstitution

6 DA V/4 Forslag til almindeligt budget at gøre bedst mulig brug af Rettens viden, færdigheder og ekspertise at demonstrere Rettens performance og ansvarlighed. Retten har forpligtet sig til at levere relevante produkter af høj kvalitet, som foreligger på det rigtige tidspunkt, og som hjælper EU med at sikre større offentlig ansvarlighed i forbindelse med de offentlige midler, der stilles til rådighed til at opfylde EU's mål. I perioden vil Retten i sine beretninger, udtalelser og bemærkninger sætte fokus på behovet for at: sikre større offentlig ansvarlighed og styrke revisionsordningerne forbedre den økonomiske forvaltning og rapporteringen om gennemførelsen og effekten af EU-budgettet og styrke udformningen af EU-politikker og udgiftsprogrammer. Rettens strategi tager højde for det usikre og foranderlige miljø, som Retten opererer i. Retten har i den forbindelse prioriteret at forberede sig på de udviklinger, som den kan forudse, og forbedre sin evne til at reagere hurtigt og konsekvent på dem, som den ikke kan forudse. 2.1 Tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme behovene Reduktion i antallet af stillinger I henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning skal alle institutioner reducere antallet af ansatte med 5 % over fem år. Retten har med dette for øje allerede foretaget tre reduktioner på 1 % (i budgetterne for 2013, 2014 og 2015) og vil reducere sit personale med yderligere 1 % inden udgangen af De 872 godkendte stillinger i 2015 vil således blive reduceret med 9 i Ligesom i 2015 vil yderligere én stilling blive overført til Kommissionen i overensstemmelse med en aftale mellem Retten og lønudbetalingskontoret (PMO). Dermed vil der være i alt 862 stillinger på Rettens stillingsfortegnelse for Konsekvenser for den faste nedskæring Den faste nedskæring er blevet fastsat til 2,76 % i budgetforslaget, hvilket svarer til 23,5 ledige stillinger. En yderligere reduktion kunne gå ud over kvantiteten og kvaliteten af de produkter, som Retten leverer til Europa-Parlamentet og Rådet. 3. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD 3.1 Mandatet udløber for nogle medlemmer af Retten Mandatet for ni af Rettens medlemmer udløber den 6. maj Mandatet for yderligere et medlem udløber den 1. november De euro i kapitel 10 er omkostninger i forbindelse med syv medlemmers udtræden og deres efterfølgeres indtræden. 3.2 Rettens reform: Opgradering af IT-systemer Budgetanmodningen i tilknytning til Rettens reform ( euro) omfatter arbejdet med at tilpasse de eksisterende informationssystemer (Assyst2, AMS, MR, Compass osv.) og planen for forbedring af oversættelsen. Den omfatter også udvikling af nye systemer såsom databaser med oplysninger om interessenter, anbefalinger og tilfælde af svig.

7 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/5 Rettens sagshåndteringssystem, vidensportal og egen søgefacilitet (vidensstyring) er også under videreudvikling. Der vil også blive gennemført flere vigtige IT-projekter vedrørende arbejdspladsen i tilknytning til reformen, herunder et projekt for ensartet kommunikation, nye ordninger for fjernadgang og en ny applikation til administration af forretningsrejser. Forretningskontinuitetsprojekterne for 2016 omfatter migration til Windows 10 og Sharepoint 2013, software til udveksling af data (Exchange software) og datacentres mulige migration til nye hosting-faciliteter. 4. TILBAGEVENDENDE FORHOLD 4.1 Personaleanliggender Forudsætninger for opstillingen af budgettet for medlemmernes vederlag og for lønninger og tillæg til personalet I overensstemmelse med instrukserne fra Kommissionens Generaldirektorat for Budget (1 ) er budgettet for medlemmernes vederlag (kapitel 1 0) og for vederlag og tillæg til fastansat og midlertidigt personale (kapitel 1 2) samt andre ansatte (kapitel 1 4) opstillet på grundlag af følgende forudsætninger: en justering af vederlag og tillæg på +1,2 % vedrørende 2015 en justering af vederlag og tillæg på +1,8 % med virkning fra 1. juli 2016, som skal betales i seks måneder i Opnormering af faste og midlertidige stillinger Opnormering af stillinger af hensyn til personalets karriereudviklingsmuligheder er omhandlet i personalevedtægten i artikel 6, i bilag I, afdeling B, og i bilag XIII, artikel 10. Ifølge disse bestemmelser skal institutionerne sikre, at der er tilstrækkelig mange forfremmelsesmuligheder til rådighed til, at de satser, der på forhånd er fastsat for hver lønklasse, overholdes. For at kunne opfylde dette krav er der behov for 23 opnormeringer i 2016: Opnormering fra til Antal faste stillinger Antal midlertidige stillinger AD 9 til AD 10 6 AD 6 til AD 7 2 AST 9 til AST 10 1 AST 8 til AST 9 1 AST 7 til AST AST 6 til AST 7 1 AST 4 til AST 5 2 AST 2 til AST 3 7 Opnormeringer i alt 17 6 Disse opnormeringer giver ikke tjenestemænd en individuel ret til at blive forfremmet og indebærer ikke en forpligtelse til at give forfremmelser. Afgørelser om forfremmelser er hovedsagligt meritbaserede, jf. vedtægtens artikel Ændring - faste og midlertidige stillinger Retten anmoder om at få ændret to AST5- og to AST6-stillinger til AD5-stillinger, dels som led i sine bestræbelser på at koncentrere ressourcerne på sine kerneaktiviteter, dels som en konsekvens af sin politik med at rekruttere revisorer i ansættelsesgruppe AD. Der anmodes endvidere om, at en række AST-stillinger ændres til den nyligt oprettede SCansættelsesgruppe for at afspejle den gradvise overførsel af sekretæropgaver til denne ansættelsesgruppe. (1 ) Notat Ares (2014) fra 19. december 2014 fra generaldirektøren for budget til generalsekretærerne.

8 DA V/6 Forslag til almindeligt budget Ændringer fra til Antal faste stillinger Antal midlertidige stillinger AST 6 til AD 5 2 AST 5 til AD 5 2 AST 4 til SC 5 2 AST 2 til SC 3 1 AST 2 til SC 2 2 Ændringer i alt Udvikling i antallet af eksternt ansatte Behovet for specifik midlertidig ekspertise har ført til en stigning på euro i Rettens planlagte udgifter til kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. Disse behov er opstået som følge af Rettens nye opgaver i relation til Den Fælles Tilsynsmekanisme (FTM) og Den Fælles Afviklingsmekanisme (SRM), som kræver specifik viden om og erfaring med banksektoren. Det vil kræve yderligere ressourcer at dække Rettens deltagelse i internationale samarbejdsaktiviteter, navnlig de aktiviteter, der omfatter internationale forbindelser, kommunikation og strategi, og som Formandens Kontor er ansvarligt for. Udvikling i antallet af og udgifterne til»eksternt ansatte«den Europæiske Revisionsret Budget 2015 Indtægts- og udgiftsoverslag 2016 Type ansatte Bevillinger (euro) Skønnet antal FTE (*) på basis af de godkendte bevillinger Bevillinger (euro) Skønnet antal FTE (*) på basis af de godkendte bevillinger Kontraktansatte ,00 57, ,00 61,25 Udstationerede nationale eksperter , ,00 14 Lokalt ansatte Vikarer , ,00 1 Parlamentariske assistenter (*) Fuldtidsækvivalenter 4.2 Udgifter til tjenesterejser Overslagene over behovet for bevillinger til tjenesterejser (artikel 1 6 2) i det kommende regnskabsår udarbejdes i begyndelsen af det foregående år (år n-1). Retten vedtager imidlertid først det årlige arbejdsprogram hen imod slutningen af dette år. På det tidspunkt, hvor Retten udarbejder sit budgetforslag, kan den kun lægge resultaterne af det flerårige arbejdsprogram, som udarbejdes i oktober år n-2, til grund for sit overslag over bevillingsbehovet. Det gør problemet større, at en stor del af udgifterne til tjenesterejser har direkte relation til det årlige arbejdsprogram og ikke kan forudses på grundlag af udgifterne i de foregående år. Rettens beretninger afhænger i stor udstrækning af de tjenesterejser, som de ansatte gennemfører. For at undgå større afbrydelser af arbejdsprogrammet er Retten nødt til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med penge til rådighed, og det kan betyde, at bevillingerne i nogle år ikke udnyttes fuldt ud. Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke kan forudsige behovet nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver»god valuta for pengene«. Retten håber, at budgetmyndigheden vil have forståelse for, at bevillingerne i nogle tilfælde ikke udnyttes fuldt ud. Retten foreslår, at der til revision og støtteaktiviteter i 2016 afsættes et beløb på euro på 2016-budgettet.

9 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/7 5. UNDERBYGGENDE OPLYSNINGER Følgende bilag vedlægges til underbygning af Rettens budgetanmodning for 2016: Bilag 1: Redegørelse for personalepolitikken for såvel fastansat som midlertidigt personale Bilag 2: Forklaringer til budgetposter med stigninger og reduktioner.

10 DA V/8 Forslag til almindeligt budget BILAG 1 REDEGØRELSE FOR PERSONALEPOLITIKKEN VEDRØRENDE FASTANSAT OG MIDLERTIDIGT PERSONALE, FREMLAGT I HENHOLD TIL ARTIKEL 38 I FINANSFORORDNINGEN Revisionsrettens primære mål er at udføre sin hovedopgave som defineret i artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. For at kunne opfylde dette mål har Retten anmodet om og fået bevilget faste og midlertidige stillinger af Europa- Parlamentet og Rådet. Anmodningerne om stillinger er baseret på så realistiske vurderinger som muligt af det minimum af ressourcer, Retten skal have for at kunne opfylde de forpligtelser, traktaten pålægger den, på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde og dermed opfylde de legitime forventninger, som Europa-Parlamentet og Rådet og andre brugere har til Rettens arbejde. Når Retten har fået tildelt de stillinger, som ifølge dens egne beregninger er nødvendige, søger den at få dem besat med passende kvalificerede og erfarne medarbejdere og tager i den forbindelse hensyn til kulturelle, sproglige og faglige forskelle inden for EU. Endvidere følger den en personalepolitik, som giver medarbejderne mulighed for videreudvikle sig igennem hele karriereforløbet, så de motiveres og når op på et højt præstationsniveau. Denne personalepolitik tages regelmæssigt op til revision og forbedres, så de ansatte tilskyndes til at præstere deres bedste. Rettens mål er at beholde en høj procentdel af sit personale i en lang årrække og at hjælpe alle medarbejdere, hvis præstation ikke er på det forventede niveau, med at få løst eventuelle problemer. Retten har i de senere år haft problemer med at ansætte og holde på kvalificerede medarbejdere. For at få løst disse problemer og forhindre tilsvarende problemer i de kommende år har Retten iværksat en række tiltag: a) Nyansatte får supplerende uddannelse, og der fastlægges en faglig udviklingsplan, der tager hensyn til den enkeltes uddannelse og tidligere erhvervserfaring, og som skal følges gennem hele karriereforløbet. b) Der lægges stor vægt på at sikre, at karrieremulighederne i Revisionsretten mindst er lige så gode som i de øvrige institutioner, først og fremmest ved at opnormere stillinger, når det er nødvendigt, i overensstemmelse med personalevedtægten. c) Der er indført et system for personalebedømmelse, hvor de ansattes præstationer vurderes i forhold til klare mål, herunder mål relateret til faglig udvikling. d) Retten er opmærksom på arbejdsmiljøet og de dermed forbundne sociale infrastrukturer og forsøger derved at modvirke»bruxelleseffekten«dvs. de lavere leveomkostninger og den bedre livsstil, som yngre medarbejdere mener Bruxelles kan tilbyde i forhold til Luxembourg. Det er Rettens opfattelse, at når ansatte beslutter at forlade Retten for at skabe sig en karriere i en anden institution, kan det samlet set have en merværdieffekt på Den Europæiske Unions økonomiske forvaltning, så længe personaleudskiftningen i Retten sker i et bæredygtigt tempo.

11 Budgetpost BILAG 2 Forklaringer til budgetposterne med de væsentligste stigninger Budget 2015 Budgetforslag 2016 Stigning euro euro euro % Konto Vederlag, godtgørelser og pensioner , , ,00 0,86 Lønstigning Konto Godtgørelse ved tiltræden og udtræden af tjenesten Forklaring , , ,00 630,56 Fornyelse af 7 (10) medlemmers mandat Konto Vederlag og godtgørelser , , ,00 1,45 Lønstigning Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse , , ,00 9,85 Stigning i antallet af ansættelser Konto Andet personale , , ,00 5,94 Lønstigning og mindre stigning i antallet af kontraktansatte Konto Praktikkurser og udveksling af ansatte , , ,00 39,21 Stigning i antallet af UNE + 1 ekspert fra EIB Konto Andre eksterne ydelser , , ,00 2,50 Stigning i antallet af vikarer Konto Eksterne ydelser på det sproglige område , , ,00 1,83 Stigning i oversættelsesomkostningerne Konto Lægetjeneste , , ,00 0,96 Stigning i omkostningerne til undersøgelser og farmaceutiske produkter Konto Restauranter og kantiner , , ,00 9,09 Supplerende omkostninger til vedligeholdelseskontrakten for køkkenerne Konto Leje , , ,00 5,63 Leje af et kontor i Strasbourg (EP) Konto Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter , , ,00 50,00 Undersøgelser for opgradering af K2 og ny K DA Den Europæiske Unions Tidende L 705/9

12 Budgetpost Budget 2015 Budgetforslag 2016 Stigning euro euro euro % Konto Energiforbrug , , ,00 1,80 Stigning i lejet areal Konto Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel Konto Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne Forklaring , , ,00 6,88 Stigning i tilknytning til Rettens reform , , ,00 2,33 Stigning i tilknytning til Rettens reform Konto Teknisk materiel og tekniske anlæg , , ,00 53,60 Højere omkostninger til vedligeholdelse og reparation i multimediekonferencelokalet Konto Transportmateriel , , ,00 6,96 Flere kilometer i forbindelse med officielle tjenesterejser/opgaver Konto Procesomkostninger , , ,00 80,00 Stigning baseret på den hidtidige gennemførelse Konto Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang Konto Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering , , ,00 43,57 Stigning i brugen af eksperter i forbindelse med revisionsopgaver , , ,00 4,84 Stigning i arkiveringsomkostningerne Konto Generelle publikationer , , ,00 2,50 Stigning i omkostningerne i tilknytning til kommunikationsstrategi L 705/10 DA Den Europæiske Unions Tidende

13 Budgetpost Forklaringer til budgetposterne med de væsentligste reduktioner Budget 2015 Budgetforslag 2016 Reduktion euro euro euro % Konto Overgangsgodtgørelser , , ,00 2,71 Fald i antallet af modtagere Konto Betaling for overarbejde , , ,00 4,62 Besparelser Konto Faglig videreuddannelse , , ,00 3,47 Besparelser Konto Tjenesterejser , , ,00 2,70 Besparelser Konto Dagcentret for mindre børn , , ,00 4,21 Overslag forelagt af EP og KOM Konto PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte Forklaring , , ,00 16,67 Omkostninger i tilknytning til serviceleveranceaftale Konto Indretning af lokaler , , ,00 48,78 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Rengøring og vedligeholdelse , , ,00 0,70 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Sikring af og tilsyn med ejendomme , , ,00 2,10 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Andre udgifter vedrørende ejendomme , , ,00 13,46 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Telekommunikation , , ,00 11,41 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Inventar , , ,00 11,76 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer , , ,00 14,29 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Porto og andre forsendelsesomkostninger , , ,00 14,00 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Møder, kongresser og konferencer , , ,00 7,75 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto EU-Tidende , , ,00 36,36 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte DA Den Europæiske Unions Tidende L 705/11

14 V/12 DA Forslag til almindeligt budget INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Revisionsretten for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2016 Betegnelse Beløb Udgifter Egne indtægter Bidrag

15 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/13 EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 % 2014/2016 KAPITEL Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte ,52 94, Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m. 0, Provenu af det særlige fradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste ,01 99,01 KAPITEL I ALT ,53 95,24 KAPITEL Personalets bidrag til pensionsordningen ,22 93, Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder p.m. p.m , Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,04 94,03 Titel 4 - I alt ,57 94,80

16 V/14 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret ,52 Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1) Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1). Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december Provenu af det særlige fradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret ,01

17 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/15 KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER (fortsat) (fortsat) Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1). KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret ,22 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m ,82 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

18 V/16 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGT KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Artikel Betegnelse Konto KAPITEL Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0) p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, % 2014/ Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti p.m. p.m , Renter af forfinansiering p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m ,31 KAPITEL Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0,

19 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/17 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 KAPITEL Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m ,53 % 2014/2016 KAPITEL Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, Titel 5 - I alt p.m. p.m ,84

20 V/18 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af transportmateriel, der tilhører institutionen. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0) Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af andet løsøre end transportmateriel, der tilhører institutionen. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Denne artikel omfatter også indtægter ved salg af disse produkter i elektronisk udgave.

21 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/19 KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGT Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m ,31 Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Renter af forfinansiering Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

22 V/20 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m ,53 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

23 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/21 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med den administrative drift.

24 V/22 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 KAPITEL Diverse indtægter p.m ,55 KAPITEL I ALT p.m ,55 % 2014/2016 Titel 9 - I alt p.m ,55 TILSAMMEN ,96 95,12

25 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/23 TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Diverse indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m ,55 Under denne artikel anføres diverse indtægter.

26 V/24 DA Forslag til almindeligt budget UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2016 og 2015) og gennemførelse (2014) Titel Kapitel Betegnelse 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITU- TIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN , TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE , ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER , ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN ,62 Titel 1 - I alt ,80 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED , IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE , LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER , MØDER OG KONFERENCER , OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING ,21 Titel 2 - I alt ,54 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 0, 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 0, Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0, TILSAMMEN ,34

27 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/25 TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Konto 2014 % 2014/2016 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder Vederlag, godtgørelser og pensioner Ikke-opdelte bevillinger ,32 100, Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger ,94 85,92 Artikel I alt ,26 100, Overgangsgodtgørelser Pensioner Tjenesterejser Uddannelse Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger ,67 136,43 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m ,21 Ikke-opdelte bevillinger ,43 65,60 Ikke-opdelte bevillinger ,58 107,46 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,15 133,70 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger ,75 93, Betaling for overarbejde Ikke-opdelte bevillinger ,20 93, Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse Ikke-opdelte bevillinger ,66 90,92 Artikel I alt ,61 93, Godtgørelser ved førtidig udtræden Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0,

28 V/26 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger (fortsat) Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Gennemførelse 2014 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, % 2014/ Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,61 93,82 KAPITEL Øvrige ansatte og eksterne personer Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger ,72 90, Praktikkurser og udveksling af ansatte Ikke-opdelte bevillinger ,31 64, Andre eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger ,54 132, Eksterne ydelser på det sproglige område Ikke-opdelte bevillinger ,85 103,82 Artikel I alt ,42 84, Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,42 84,35 KAPITEL Udgifter til forvaltning af personalet Forskellige udgifter ved ansættelse Ikke-opdelte bevillinger , 120, Faglig videreuddannelse Ikke-opdelte bevillinger ,01 96,61 Artikel I alt ,01 98, Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger ,61 86, Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Velfærd Ikke-opdelte bevillinger , 71,43

29 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/27 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger (fortsat) Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Gennemførelse 2014 % 2014/2016 Ikke-opdelte bevillinger , 107,79 Artikel I alt , 96, Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger , 62, Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger , 178, Dagcentret for mindre børn Ikke-opdelte bevillinger , 108, PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte Ikke-opdelte bevillinger , 46,67 Artikel I alt , 102,99 KAPITEL I ALT ,62 92,73 Titel 1 - I alt ,80 96,98

30 V/28 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Vederlag og andre rettigheder Vederlag, godtgørelser og pensioner ,32 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 2. Denne bevilling er bestemt til at dække lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg til Revisionsrettens medlemmer samt virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten ,94 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 6. Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter: rejseudgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten for medlemmer af Revisionsretten bosættelsespenge, der udbetales medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden flytteudgifter for medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden Overgangsgodtgørelser ,67 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 8.

31 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/29 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) (fortsat) Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelse og familietillæg til tidligere medlemmer af Revisionsretten Pensioner p.m. p.m ,21 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 9, 10, 11 og 16. Denne bevilling er bestemt til at dække alders- og invalidepension til tidligere medlemmer af Revisionsretten samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn efter tidligere medlemmer af Revisionsretten Tjenesterejser ,43 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, tjenesterejseudgifter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse. De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), anslås til EUR Uddannelse ,58 Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser og andre faglige seminarer for Revisionsrettens medlemmer.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN 2006 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

BEGRUNDELSE. Der bør derfor indføres en enhedsstruktur for afholdelse af udvælgelsesprøver, og ressourcerne bør udnyttes i fællesskab.

BEGRUNDELSE. Der bør derfor indføres en enhedsstruktur for afholdelse af udvælgelsesprøver, og ressourcerne bør udnyttes i fællesskab. BEGRUNDELSE Ifølge vedtægtens artikel 2, som ændret ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3947/92, «kan to eller flere institutioner overdrage en enkelt af dem eller et interinstitutionelt organ

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0156/2012 3.5.2012

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0156/2012 3.5.2012 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument A7-0156/2012 3.5.2012 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 3 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

I - INDLEDNING. 3. Tidsplanen ser ud som følger: NT\798980DA.doc 2/11 PE432.337/BUR DA. Procedure. Vejledende tidsplan for proceduren

I - INDLEDNING. 3. Tidsplanen ser ud som følger: NT\798980DA.doc 2/11 PE432.337/BUR DA. Procedure. Vejledende tidsplan for proceduren Generalsekretæren D(2009) 67287 09/12/2009 NOTAT TIL PRÆSIDIET Om.: Foreløbigt forslag til budgetoverslag med henblik på et ændringsbudget for regnskabsåret 2010 Sektion I Europa-Parlamentet (De budgetmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere