LEDELSE I VEJDIREKTORATET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE I VEJDIREKTORATET"

Transkript

1 LEDELSE I VEJDIREKTORATET

2 2 / Intro / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Intro / 3 Intro Ledelse i Vejdirektoratet er fundamentet for Vejdirektoratets ledelsesudviklingsprogram. Det er en beskrivelse af vores ledelsesstruktur og de forventninger, Vejdirektoratet har til sine ledere i forhold til at udøve god og effektiv ledelse. Denne folder er først og fremmest til ledere, men også til medarbejdere og eksterne rådgivere der yder ledelsessupport til Vejdirektoratets ledere. Formålet er at sikre en rød tråd og fælles forståelse af, hvor Vejdirektoratet vil hen med udviklingen af den fælles ledelsespraksis uanset om udviklingsaktiviteter bliver initieret lokalt eller centralt. Ledelsesudviklingsprogrammet bygger på en leadership pipeline tankegang, hvor fokus er, at god og effektiv ledelse afhænger af det ledelsesniveau, man agerer på. Samtidig understreger leadership pipeline tankegangen vigtigheden af, at strategiimplementering og ledelsesudvikling altid foregår inden for en strategisk ramme og aldrig løsrevet fra vores strategiske fokus. OM LEADERSHIP PIPELINE Hovedpointerne i leadership pipeline-modellen er: At ledelse har strategisk betydning for, at en organisation kan levere sine kerneydelser At god ledelse afhænger af det enkelte ledelsesniveau At ledelsesudvikling kun giver effekt, hvis den tænkes tæt sammen med organisationens strategi At løsrevne lederkurser kun giver begrænset effekt At lederudvikling er et ledelsesansvar Modellen bygger på tre ben: Færdigheder de kompetencer, man forventes at have på de forskellige niveauer Tidsprioriteter hvordan man på de forskellige niveauer skal anvende sin tid Arbejdsværdier de værdier, som er centrale på de forskellige niveauer

3 4 / Hvad er en VD-profil? / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Kobling mellem karriereveje og VD-profiler / 5 Hvad er en VD-profil? Kobling mellem karriereveje og VD-profiler Kernen i Ledelse i Vejdirektoratet er fem VD-profiler, som beskriver forventninger til færdigheder, tidsprioriteter og arbejdsværdier på hvert niveau i organisationen fra medarbejder til vejdirektør. VD-profilerne beskriver ikke den konkrete tilstand i dag, men den ønskede ledelsespraksis, som er nødvendig for at imødekomme Vejdirektoratets strategiske udfordringer i morgen og i overmorgen. VD-profilerne skal bruges som et ledelsesredskab og medarbejderprofilen er udviklet ind i denne sammenhæng. Det betyder, at profilerne har fokus på ledelsesudfordringer og -opgaver og på udfordringerne ved at bevæge sig mellem ledelsesniveauerne. På tværs af Vejdirektoratets fem VD-profiler er der en række fællestræk. Først og fremmest er der på alle ledelsesniveauer et krav om, at vi forventningsafstemmer både opad, nedad og på tværs af ledelsesstrukturen og samtidig tager ansvar for at gøre hinanden gode. Det betyder, at man f.eks. som afdelingsleder har medansvar for, at medarbejdere, lederkollegaer og chefen lykkes ved hele tiden at forventningsafstemme omkring opgaveløsning og ansvarsfordeling. Dernæst skal VD-profilerne være med til at fremme, at vi altid udfører opgaver på rette niveau, at vi alle er i stand til at navigere på flere niveauer og samtidig altid agerer på rette niveau. I figuren illustreres niveauerne og samspillet mellem dem. Vejdirektoratet har fire ligeværdige karriereveje - som generalist, specialist, projektleder og leder (illustreret i figuren). Karrierevejene går på tværs af faggrænser og uddannelse. De anvendes i forhold til alle medarbejdergrupper og giver rammen for medarbejdernes strategiske kompetenceudvikling. Medarbejderprofilen beskriver den generelle forventning til alle medarbejdere og omfatter de tre karriereveje som generalist, specialist og projektleder, mens de fire ledelsesprofiler (afdelingsleder, chef, divisionsdirektør og vejdirektør) omfatter ledelseskarrierevejen. Mens medarbejderprofilen beskriver de generelle forventninger, stiller karriere vejene supplerede krav og forventninger til de respektive medarbejdergrupper. Der er stor forskel på indholdet i de tre karriereveje samt indenfor den enkelte karrierevej. F.eks. vil der i forhold til det at være projektleder i VD være tale om projektledelsesopgaver af forskellig art, ansvar og omfang. Den centrale skillelinje mellem medarbejderniveauet og lederniveauet er, hvorvidt man har personaleansvar eller ej. Medarbejderprofilen er udviklet som element i ledelsesstrukturen for, at man som afdelingsleder både i egen afdeling og på tværs af Vejdirektoratet kan udfylde sin ledelsesrolle ved at kende den fælles forventning til medarbejderne. Medarbejderprofilen udgør dog blot en ramme for medarbejderne og kan suppleres i individuel dialog med afdelingslederen med en konkret opgave- og rollebeskrivelse for hver enkelt medarbejder. VEJDIREKTØR DIVISIONSDIREKTØR LEDELSE CHEF PROJEKTLEDELSE AFDELINGSLEDER GENERALIST SPECIALIST MEDARBEJDER Ledelsesstruktur Karriereveje

4 6 / God ledelsespraksis i Vejdirektoratet / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Strategisk gearing af organisationen / 7 God ledelsespraksis i Vejdirektoratet Strategisk gearing af organisationen Dagligdagen for Vejdirektoratets ledere er ikke enten eller men altid en klog balancering af både og. Mens profilerne udtrykker forventningen til de enkelte niveauer i organisationen er den samlede ledelsespraksis på tværs af alle niveauer udtrykt i de syv ledelsesparadokser. PARADOKSER Paradokser - fordi de beskriver situationer, hvor man som leder ikke altid kan vælge men skal være i stand til at håndtere mulige modsatrettede krav. Tilsammen giver de et billede af god ledelsespraksis i Vejdirektoratet. Gå forrest i at skabe ét VD med tværgående samarbejde og fælles organisatorisk succes OG sikre egen enheds udvikling og mål på højt kvalitativt niveau Levere varen ved konstant forbedrede resultater OG sikre en arbejdsplads kendetegnet ved fleksibilitet og arbejdsglæde Agere loyalt inden for klare mandater og værdier OG turde tænke og agere strategisk og visionært Uddelegere beslutningskompetence og handlekraft OG have føling med processen samt tage ansvar for resultatet Realisere mere for mindre med høj lønsomhed og effektivitet OG skabe gode og stærke faglige miljøer og relationer både internt og eksternt Ledelse i Vejdirektoratet er fundamentet for den fremadrettede udvikling og skal bruges i det konkrete arbejde med at geare organisationens strategiske ledelsespraksis. VDprofilerne skal oversættes til konkrete ledelsesværktøjer og er rammen for følgende indsatsområder: Koncept for ledelsesevaluering VD-profilerne danner grundlag for udvikling af ledelsesevaluering, LUS-koncept (og MUS) og belønningsstruktur. Forventningerne i profilerne skal derfor oversættes til og afspejles i konkrete spørgsmål og måleparametre. Ledelsesfora og -struktur VD-profilernes placering af roller og ansvar på de enkelte niveauer i organisationen er grundlag for videre udvikling af vores ledelsesfora og -struktur for at sikre, at vi altid har de rette fora, samt at sager behandles, diskuteres og beslutninger træffes på rette niveau. Kompetenceudvikling af ledere VD-profilerne er rammen for kompetenceudvikling af ledere på alle niveauer. Al kompetenceudvikling af ledere vil hermed komme til at foregå med udgangspunkt i profilerne for kontinuerligt at sikre, at Vejdirektoratet har det rette hold af ledere. Rekruttering af ledere VD-profilerne skal anvendes som guide i forbindelse med rekruttering af ledere f.eks. i forbindelse med formulering af jobprofil og stillingsopslag. Profilerne skaber synlighed og tydelighed om forventningerne til de enkelte niveauer i organisationen og skal derfor bruges til at hjælpe nyansatte ledere godt i gang i ledelsesstrukturen. Talentudvikling VD-profilerne er rammen for indsatser omkring udvikling af ledelsestalenter, idet profilerne igen synliggør og tydeliggør de kompetencer, som organisationen har brug for. Passageskift VD-profilerne sætter fokus på forskelle i roller, fokus og ansvar mellem niveauerne og skal være med til skærpe indsatsen for at støtte og kompetenceudvikle medarbejdere og ledere, der bevæger sig mellem forskellige niveauer for at sikre, at passageskift bliver gode og effektive. Ledelseskommunikation VD-profilerne har fokus på, at der er forskel på opgaver, roller og ansvar alt efter hvilket ledelsesniveau, man befinder sig på. Disse forskelle skal også afspejles i ledelseskommunikationen forskellige lederniveauer har brug for forskellige informationer, værktøjer og kompetencer. Bevare og udvikle faglig integritet OG levere varen i en politisk virkelighed Udstikke klare og forståelige rammer OG håndtere konstante forandringer som et vilkår

5 8 / Hvem har ansvaret for, at bolden ruller? / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Sådan bruger du folderen / 9 Hvem har ansvaret for, at bolden ruller? Sådan bruger du folderen Hvem har ansvaret for, at bolden ruller? En rød tråd i leadership pipeline tankegangen er, at ledelsesudvikling er et ledelsesansvar mens HR har en støttefunktion. Denne tankegang slår også igennem i Vejdirektoratets interne fordeling af ansvar for, at bolden ruller og for, at vi kontinuerligt udvikler den strategiske ledelsespraksis. Du bruger folderen og profilerne i din daglige dialog med lederkollegaer og medarbejdere som ramme for at skærpe forventningsafstemning om opgaver og ansvar op, ned og på tværs. Brug folderen i en anerkendende tilgang og sørg for at give rum og tid til at diskutere, hvornår vi træder rigtigt, og hvad vi lærer af de forskellige ledelsessituationer og -udfordringer, som vi agerer i. Du bruger samtidig folderen til at guide al ledelsessupport både i forbindelse med intern og ekstern bistand, så vi sikrer en fælles forståelse af, hvad der er god og effektiv ledelse i Vejdirektoratet. Her kan du se en samlet illustration af VD-profilerne: MEDARBEJDER AFDELINGSLEDER CHEF DIVISIONSDIREKTØR Arbejder selvstændigt og når forventede resultater Deltager aktivt Skaber effektive hele løsninger og samarbejder VEJDIREKTØR Ledere: Medarbejdere: Udøver strategisk faglig ledelse Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Kommunikerer og videndeler tilgange, erfaringer og resultater Du tager ansvar: for din egen udvikling for udviklingsplan for niveauet under for at medudvikle niveauet over og på tværs Personaleområdet supporterer som HR-partner: med retning og fokus med viden og inspiration med støttesystemer og strukturer Direktører, chefer og afdelingsledere agerer: ved at videndele, tillære/fralære og forandre ved at implementere centrale initiativer lokalt og formidle lokale behov og initiativer centralt ved at støtte op og udfordre FOKUSERER VEJDIREKTORATETS STRATEGISKE RETNING LEVERER FAGLIGE RESULTATER Alle værdsætter deres rolle som medarbejder eller leder og udfolder Vejdirektoratets værdier. ENGAGEMENT KOMPETENCE SAMARBEJDE KREATIVITET TROVÆRDIGHED

6 10 / Medarbejder / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Medarbejder / 11 Medarbejderprofil Arbejder selvstændigt og når forventede resultater Du orienterer dig i Vejdirektoratets strategi, politikker og udfordringer Du forstår betydningen af dine opgaver i en større forretningssammenhæng og står fagligt bag opgaveløsningen Du er bevidst om dit mandat og ved, hvornår du skal i dialog med din afdelingsleder, og hvornår du tager initiativ til at udføre opgaven på egen hånd Du er fleksibel, tilrettelægger selv din opgaveløsning og leverer de aftalte resultater i overensstemmelse med de opsatte mål Leverer faglige resultater Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt med din afdelingsleder, dine kollegaer og samarbejdspartnere og fokuserer din egen indsats i forhold til Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du leverer faglige resultater indenfor aftalt tid, økonomi og kvalitet Deltager aktivt Du skaber resultater både via samarbejde og en individuel indsats Du er fagligt ambitiøs, og tænker et skridt frem i opgaveløsningen Du er en kompetent holdspiller og løser Vejdirektoratets opgaver med udgangspunkt i udviklingen af omverdenens behov Du tager ansvar for din egen opgaveløsning og udvikling, men tager også et medansvar for, at dine kolleger og din afdelingsleder lykkes bedst muligt Værdsætter rollen som medarbejder Du skaber resultater gennem samarbejde og personlig indsats Du udfolder Vejdirektoratets værdier og trives med at forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du bidrager til et godt arbejdsmiljø ved at tage medansvar for trivsel og adressere potentielle udfordringer, inden de udvikler sig til konflikter Du opsøger aktivt opgaverelevant viden om den politiske og samfundsmæssige dagsorden Du forstår Vejdirektoratet som en politisk ledet organisation Du har en god fornemmelse for politisk og internt gangbare løsninger Skaber effektive hele løsninger og samarbejder Du forstår din egen og afdelingens rolle i Vejdirektoratet Du tænker i helheder og løser opgaver i passende bredt perspektiv både fagligt og organisatorisk og med trafikanter og samarbejdspartnere i fokus Du anvender de vedtagne standarder, systemer og værktøjer og bruger samtidig din faglighed til at udfordre og effektivisere processer Du skaber synergi i samarbejder, projekter og netværk og indgår i faglige og personlige relationer til Vejdirektoratets bedste - internt såvel som eksternt Kommunikerer og videndeler tilgange, erfaringer og resultater Du bidrager aktivt til Vejdirektoratets videndelingskultur Du opsøger relevant information og sparring i afdelingen, på tværs af Vejdirektoratet og i andre faglige sammenhænge Du formidler resultater og løsninger forståeligt, så din afdelingsleder eller andre kan agere herpå Du brander Vejdirektoratet som attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads

7 12 / Afdelingsleder / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Afdelingsleder / 13 Afdelingslederprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du er opmærksom på den aktuelle samfundsudvikling og oversætter Vejdirektoratets strategi, politikker, udfordringer og kommende opgaveportefølje for afdelingens medarbejdere Du har det ledelsesfaglige ansvar for afdelingens resultater Du opstiller mål, planlægger, prioriterer, rammesætter og følger op på opgaver og resultater i din egen afdeling Du når afdelingens mål ved hjælp af en gennemsigtig og effektiv ressourcestyring Du har øje for at optimere den enkelte medarbejders opgaveløsning i forhold til Vejdirektoratets overordnede mål og performance Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du rekrutterer og fastholder medarbejdere med udgangspunkt i afdelingens og Vejdirektoratets forretningsfokus, alternativt kompetenceudvikler eller afvikler Du skaber resultater som coachende personaleleder med flair for at kombinere de rette kompetencer Du afdækker kompetencegab hos dine medarbejdere og giver rammer og ressourcer for kompetenceudvikling Du spotter talenter og tager ansvar for at udforske og udfordre den enkeltes potentiale i organisationen Du giver dine medarbejdere rammen til at udfylde deres medarbejderprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du udfolder dit ledelsesmandat og leder på eget initiativ op ved at kvalificere og dygtiggøre din chefs ageren - og på tværs til en handlekraftig ledergruppe Du sætter dig ind i og forstår den politiske og samfundsmæssige dagsorden og vurderer med organisatorisk viden politisk gangbare løsninger Du sparrer med medarbejdere omkring politiske vinkler på konkrete opgaver og ser faglige løsninger fra et transportpolitisk perspektiv Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du tager ansvar for afdelingens rolle i Vejdirektoratet Du klæder dine medarbejdere på til at levere resultater i bredt perspektiv med trafikanter og samarbejdspartnere i fokus Du investerer tværgående ressourcer for at realisere ét enkelt, robust og fokuseret Vejdirektorat Du forventer synergi af dine medarbejderes deltagelse i samarbejder, projekter og netværk og skaber selv synergi i dine egne relationer Du etablerer og udvikler relationer til Vejdirektoratets bedste - internt såvel som eksternt, faglige såvel som ledelsesfaglige Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Du skaber engagement blandt medarbejderne ved tydeligt, loyalt og meningsfuldt at formidle ledelsesmæssige beslutninger ind i egen afdeling Du lytter, inspirerer og sikrer målrettet feedback og videndeling både internt i Vejdirektoratet og i relation med eksterne samarbejdspartnere Du brander Vejdirektoratet som attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads Leverer faglige resultater > fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt og kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og afdelingens engagement i at implementere og udvikle Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du opbygger forretningsforståelse og nødvendige kompetencer hos medarbejdere for at kunne levere varen Du udvikler på eget initiativ afdelingen i tråd med Vejdirektoratets strategiske retning og udfordrer klogt Vejdirektoratets udvikling Du prioriterer faglige sparringsrum til dine medarbejdere og udvikler et handlekraftigt ledelsesrum i dit eget område og i Vejdirektoratet som helhed Værdsætter rollen som afdelingsleder Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig afdelingsledelse Du ser vigtigheden i både at lede op, ned og på tværs til Vejdirektoratets fælles succes Du træder i karakter og påtager dig altid ledelsesansvaret i afdelingen, men uddelegerer konkrete opgaver og skaber resultater gennem dine medarbejdere Du er rollemodel i at udfolde Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du sikrer et godt arbejdsmiljø i afdelingen og Vejdirektoratet som helhed med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

8 14 / Chef / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Chef / 15 Chefprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du er opmærksom på den aktuelle samfundsudvikling og oversætter Vejdirektoratets strategi, politikker, udfordringer og kommende opgaveportefølje i relation til området - og bruger områdets viden til at sikre Vejdirektoratet som central aktør Du tænker og agerer visionært og langsigtet både i forhold til samfundsudvikling, økonomi, ledelse og transportfaglighed Du opstiller mål, prioriterer og følger op på overordnede opgaver i området Du når områdets mål ved hjælp af gennemsigtig og effektiv ressourcestyring Du støtter og udvikler dine afdelinger i at opnå faglige resultater Du sikrer koordinering af strategiske grænseflader for at kunne realisere Vejdirektoratets mål og resultatkontrakt med departementet Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du rekrutterer og fastholder afdelingsledere med udgangspunkt i områdets og Vejdirektoratets forretningsfokus, alternativt kompetenceudvikler eller afvikler Du sikrer resultater ved at coache og tage ansvar for den strategiske ledelsesudvikling af afdelingsledere i direkte reference Du skaber rum for og udvikler talenter, så Vejdirektoratet lykkes samlet set Du giver dine afdelingsledere ledelsesfaglig tyngde til at udfylde deres ledelsesprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du tager medansvar for en handlekraftig ledelsesgruppe ved konstant at koordinere strategiske grænseflader Du udfolder dit ledelsesmandat og leder på eget initiativ op ved at kvalificere og dygtiggøre din divisionsdirektørs ageren - og på tværs til en handlekraftig ledergruppe Du sætter dig ind i og forstår den politiske og samfundsmæssige dagsorden og vurderer med organisatorisk viden politisk holdbare løsninger Du vurderer både interne og eksterne grænseflader og potentielle interessekonflikter - og prioriterer din egen og områdets engagement i disse Du sikrer kvalificering, klar formidling og timing af beslutningsgrundlag Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du tager ansvar for områdets rolle i Vejdirektoratet Du sikrer, at både trafikanter og samarbejdspartnere oplever, at vores ydelses- og serviceniveau har den fornødne kvalitet Du afstemmer linje og ressourcer på tværs af områder Du opbygger robuste kompetencemiljøer og udvikler og efterspørger altid tværfaglige løsninger Du er en dygtig procesleder og definerer områdets samarbejdsstrukturer Du etablerer og udvikler ledelsesfaglige relationer til Vejdirektoratets bedste - internt såvel som eksternt ommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater K Du har stor gennemslagskraft og kommunikerer tydeligt, loyalt og meningsfuldt beslutninger ind i eget område Du kvalificerer direktionens strategiske beslutningskompetence i forhold til at udvikle Vejdirektoratets kernevirksomhed og forretningsunderstøttende aktiviteter Du videndeler strategisk og benchmarker både processer og resultater Du brander Vejdirektoratet som attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads Leverer faglige resultater = fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt og kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og områdets engagement i at implementere Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du opbygger forretningsforståelse og nødvendige kompetencer i området for at kunne levere varen Du udvikler på eget initiativ området i tråd med Vejdirektoratets strategiske retning og udfordrer Vejdirektoratets udvikling Du prioriterer sparringsrum til ledere og medarbejdere, og du udvikler et handlekraftigt ledelsesrum i din egen division og i Vejdirektoratet som helhed Værdsætter rollen som chef Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig områdeledelse Du ser vigtigheden i både at lede op, ned og på tværs til Vejdirektoratets fælles succes Du træder naturligt i karakter og påtager dig altid det overordnede ansvar i området Du uddelegerer opgaver og ledelseskraft til afdelingsledere og skaber resultater herigennem Du er rollemodel i at udfolde Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du sikrer et godt arbejdsmiljø i området og i Vejdirektoratet som helhed med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

9 16 / Divisionsdirektør / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Divisionsdirektør / 17 Divisionsdirektørprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du udvikler og oversætter Vejdirektoratets fokus og strategiske grundlag i samarbejde med den øvrige direktion for derigennem at sikre udmøntning gennem egen division Du tænker og agerer visionært og langsigtet både i forhold til samfund, økonomi, ledelse og transportfaglighed Du løfter altid strategiske beslutninger om Vejdirektoratets kernevirksomhed og forretning ind i direktionen Du opstiller retning og rammer for Vejdirektoratet som en væsentlig aktør i udviklingen af den danske infrastruktur Du tager ansvar for det faglige slutprodukts kvalitet og timing i den fælles portefølje Du har medansvar for at udmønte Vejdirektorats resultatkontrakt med departementet og tager ansvar for at udmønte divisionens mål Du arbejder med en gennemsigtig og effektiv ressourcestyring og med de aftalte finansieringsformer og midler Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du rekrutterer og fastholder chefer med udgangspunkt i områdets og Vejdirektoratets forretningsfokus, alternativt kompetenceudvikler eller afvikler Du sikrer resultater ved at coache og tage ansvar for den strategiske ledelsesudvikling af chefer Du vurderer løbende, om Vejdirektoratets karriereveje giver den rigtige kombination af kompetencer til at udvikle Vejdirektoratet i den ønskede retning Du giver din ledergruppe ledelsesfaglig tyngde til at udfylde deres ledelsesprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du udfolder dit ledelsesmandat og leder på eget initiativ op ved at kvalificere og dygtiggøre din direktørs ageren og på tværs til en beslutningsdygtig direktion Du har medansvar for at udvikle en strategisk koordinerende chefgruppe, en handlekraftig samlet ledergruppe og resultatskabende medarbejdere Du tænker i politiske og samfundsmæssige dagsordner og sikrer via et tæt og kontinuerligt samarbejde, at det politiske og det politisk-administrative system anerkender Vejdirektoratets indsats, udfordringer og præmisser Du udviser udstrakt politisk tæft i forhold til Vejdirektoratets væsentligste interessenter Du bringer Vejdirektoratet klogt i spil som ressource, der bidrager til at eksekvere politisk vedtagne mål Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du tager ansvar for divisionens rolle i Vejdirektoratet Du opbygger en organisationskultur med fokus på ét enkelt og fokuseret Vejdirektorat - og accepterer ikke faglige eller organisatoriske siloløsninger Du sikrer forretningsforståelse i hele Vejdirektoratet og specifikt i din division Du udøver og efterspørger procesledelse, der sammentænker og optimerer alle faser i Vejdirektoratets samlede produktionskæde Du etablerer og udvikler toplederrelationer til Vejdirektoratets bedste Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Du formidler engageret den fælles retning og meningen med den valgte kurs Du giver målrettet klare bestillinger og feedback, og du bærer strategisk relevans ind i direktionen Du videndeler strategisk og sikrer, at Vejdirektoratet matcher den politiske efterspørgsel og nationale og internationale benchmark Du brander Vejdirektoratet som central aktør i udviklingen af den danske infrastruktur og som en attraktiv arbejdsplads Leverer faglige resultater < fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt og kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og divisionens engagement i forhold til at implementere Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du opbygger forretningsforståelse og afdækker kompetencebehov, både generelt i Vejdirektoratet og specifikt i divisionen, for at kunne levere varen Du udvikler på eget initiativ divisionen i tråd med Vejdirektoratets strategiske retning og udfordrer kompetent Vejdirektoratets udvikling Du prioriterer sparringsrum til ledere og medarbejdere samt tid til eksterne relationer Du udvikler et handlekraftigt ledelsesrum i direktionen, til strategiske samarbejdspartnere og i forhold til departementet Værdsætter rollen som divisionsdirektør Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig divisionsledelse Du ser vigtigheden i både at lede op, ned og på tværs til Vejdirektoratets fælles succes Du træder naturligt i karakter og påtager dig altid det overordnede ansvar for divisionens arbejde Du uddelegerer opgaver og ledelseskraft til chefer og skaber resultater herigennem Du har medansvar for en organisationskultur båret af Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du sikrer et godt arbejdsmiljø i divisionen og i Vejdirektoratet som helhed med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

10 18 / Vejdirektør / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Vejdirektør / 19 Vejdirektørprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du har ansvar for at udvikle og oversætte Vejdirektoratets fokus og strategiske grundlag Du tænker og agerer visionært og langsigtet både i forhold til samfund, økonomi, ledelse og transportfaglighed Du løfter strategiske udfordringer og beslutninger ind i direktionen - og opstiller retning og rammer for Vejdirektoratet som en væsentlig aktør i udvikling af den danske infrastruktur Du står til ansvar for Vejdirektoratets resultatkontrakt med departementet og sikrer et internt system med smidige strategiprocesser og en gennemsigtig og effektiv ressourcestyring Du driver Vejdirektoratet og udfordrer kompetent styrings- og organiseringsformer samt ressourceanvendelse Fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt - kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og Vejdirektoratets engagement i transportpolitiske mål Du opbygger forretningsforståelse og sætter den strategiske retning for Vejdirektoratet Du prioriterer strategisk sparringsrum til ledere og medarbejdere, samt tid til eksterne relationer Du afklarer løbende dit mandat med departementet Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du sikrer et system, der giver mulighed for at rekruttere, fastholde og udvikle det rette mix af kompetencer og talentpotentialer Du rekrutterer, fastholder, kompetenceudvikler og afvikler divisionsdirektører med udgangspunkt i VD s forretningsfokus Du sikrer resultater ved at coache og skabe handlekraftige ledelsesstrukturer Du giver direktionen, chefgruppen og den samlede ledergruppe ledelsesfaglig tyngde til at udfylde deres ledelsesprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du tænker i politiske og samfundsmæssige dagsordner og sikrer via et tæt og kontinuerligt samarbejde, at det politiske og det politisk-administrative system anerkender Vejdirektoratets indsats, udfordringer og præmisser Du udviser udstrakt politisk tæft i forhold til Vejdirektoratets væsentligste interessenter Du bringer Vejdirektoratet i spil som ressource, der bidrager til at eksekvere politisk vedtagne mål Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du går forrest i at opbygge en organisationskultur med fokus på ét enkelt og fokuseret Vejdirektorat Du spotter faldgruber af tværorganisatorisk art og stiller krav om løsning Du står til ansvar for, at Vejdirektoratets organisationsdesign, samarbejdsstruktur og kultur motiverer effektive hele løsninger med trafikanter og samarbejdspartnere i centrum Du etablerer og udvikler toplederrelationer til Vejdirektoratets bedste Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Du formidler den fælles retning og meningen med den valgte kurs Du er Vejdirektoratets frontfigur og har en udstrakt grad af gennemslagskraft Du bærer strategiske spørgsmål og perspektiver ind i direktionen, giver målrettet klare bestillinger og feedback Du videndeler strategisk og brander Vejdirektoratet som central aktør i udviklingen af den danske infrastruktur og som attraktiv arbejdsplads Du er stolt af Vejdirektoratets faglige opgaveløsning og formår at sælge denne stolthed videre i omverdenen Du har ansvar for, at Vejdirektoratet er en anerkendt, troværdig og leveringsdygtig samarbejdspartner Værdsætter rollen som vejdirektør Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig virksomhedsledelse Du ser vigtigheden i at lede til Vejdirektoratets succes Du træder naturligt i karakter og påtager dig altid det overordnede ansvar for Vejdirektoratets arbejde Du uddelegerer opgaver og ledelseskraft til divisionsdirektører og skaber resultater herigennem Du har ansvar for en organisationskultur båret af Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du tager ansvar for et godt arbejdsmiljø i Vejdirektoratet med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

11 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K vejdirektoratet.dk

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LP I VEJDIREKTORATET Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LEADERSHIP PIPELINE I VEJDIREKTORATET AGENDA Erfaring

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser 2016 Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Organisation og Ledelse INDLEDNING TIL LEDELSESPROFILER

Læs mere

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER HOLBÆK KOMMUNES LEDELSESGRUNDLAG 1 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 1 16-11-2015 08:43:14 2 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 2 16-11-2015 08:43:14

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Ledelse som en samskabende proces Strategiskabelse Meningsskabelse innovationsprocesser Selvforståelse Opgaven Samfundsforståelse faglige processer Samskabelse Resultatskabelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

LEDELSESGRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE LEDELSESGRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Vi skal være førende LEDELSESGRUNDLAG FORORD Hermed præsenteres du for SDE s ledelsesgrundlag version 2014. Hvad kan det bruges til? Og hvorfor har vi brugt tid

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget 22092011 Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevaluering Kommune Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevalueringen i Næstved Kommune tager udgangspunkt i de seks principper

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Kompetenceprofiler For chefer på EVU institutterne HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Definition Jeg er loyal overfor Metropol og mine kolleger Fælles Metropol forståelse Jeg

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til Tilbudsservice. Borgere, virksomheder, eksterne og interne samarbejdspartnere skal opleve et Jobcenter

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere