LEDELSE I VEJDIREKTORATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE I VEJDIREKTORATET"

Transkript

1 LEDELSE I VEJDIREKTORATET

2 2 / Intro / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Intro / 3 Intro Ledelse i Vejdirektoratet er fundamentet for Vejdirektoratets ledelsesudviklingsprogram. Det er en beskrivelse af vores ledelsesstruktur og de forventninger, Vejdirektoratet har til sine ledere i forhold til at udøve god og effektiv ledelse. Denne folder er først og fremmest til ledere, men også til medarbejdere og eksterne rådgivere der yder ledelsessupport til Vejdirektoratets ledere. Formålet er at sikre en rød tråd og fælles forståelse af, hvor Vejdirektoratet vil hen med udviklingen af den fælles ledelsespraksis uanset om udviklingsaktiviteter bliver initieret lokalt eller centralt. Ledelsesudviklingsprogrammet bygger på en leadership pipeline tankegang, hvor fokus er, at god og effektiv ledelse afhænger af det ledelsesniveau, man agerer på. Samtidig understreger leadership pipeline tankegangen vigtigheden af, at strategiimplementering og ledelsesudvikling altid foregår inden for en strategisk ramme og aldrig løsrevet fra vores strategiske fokus. OM LEADERSHIP PIPELINE Hovedpointerne i leadership pipeline-modellen er: At ledelse har strategisk betydning for, at en organisation kan levere sine kerneydelser At god ledelse afhænger af det enkelte ledelsesniveau At ledelsesudvikling kun giver effekt, hvis den tænkes tæt sammen med organisationens strategi At løsrevne lederkurser kun giver begrænset effekt At lederudvikling er et ledelsesansvar Modellen bygger på tre ben: Færdigheder de kompetencer, man forventes at have på de forskellige niveauer Tidsprioriteter hvordan man på de forskellige niveauer skal anvende sin tid Arbejdsværdier de værdier, som er centrale på de forskellige niveauer

3 4 / Hvad er en VD-profil? / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Kobling mellem karriereveje og VD-profiler / 5 Hvad er en VD-profil? Kobling mellem karriereveje og VD-profiler Kernen i Ledelse i Vejdirektoratet er fem VD-profiler, som beskriver forventninger til færdigheder, tidsprioriteter og arbejdsværdier på hvert niveau i organisationen fra medarbejder til vejdirektør. VD-profilerne beskriver ikke den konkrete tilstand i dag, men den ønskede ledelsespraksis, som er nødvendig for at imødekomme Vejdirektoratets strategiske udfordringer i morgen og i overmorgen. VD-profilerne skal bruges som et ledelsesredskab og medarbejderprofilen er udviklet ind i denne sammenhæng. Det betyder, at profilerne har fokus på ledelsesudfordringer og -opgaver og på udfordringerne ved at bevæge sig mellem ledelsesniveauerne. På tværs af Vejdirektoratets fem VD-profiler er der en række fællestræk. Først og fremmest er der på alle ledelsesniveauer et krav om, at vi forventningsafstemmer både opad, nedad og på tværs af ledelsesstrukturen og samtidig tager ansvar for at gøre hinanden gode. Det betyder, at man f.eks. som afdelingsleder har medansvar for, at medarbejdere, lederkollegaer og chefen lykkes ved hele tiden at forventningsafstemme omkring opgaveløsning og ansvarsfordeling. Dernæst skal VD-profilerne være med til at fremme, at vi altid udfører opgaver på rette niveau, at vi alle er i stand til at navigere på flere niveauer og samtidig altid agerer på rette niveau. I figuren illustreres niveauerne og samspillet mellem dem. Vejdirektoratet har fire ligeværdige karriereveje - som generalist, specialist, projektleder og leder (illustreret i figuren). Karrierevejene går på tværs af faggrænser og uddannelse. De anvendes i forhold til alle medarbejdergrupper og giver rammen for medarbejdernes strategiske kompetenceudvikling. Medarbejderprofilen beskriver den generelle forventning til alle medarbejdere og omfatter de tre karriereveje som generalist, specialist og projektleder, mens de fire ledelsesprofiler (afdelingsleder, chef, divisionsdirektør og vejdirektør) omfatter ledelseskarrierevejen. Mens medarbejderprofilen beskriver de generelle forventninger, stiller karriere vejene supplerede krav og forventninger til de respektive medarbejdergrupper. Der er stor forskel på indholdet i de tre karriereveje samt indenfor den enkelte karrierevej. F.eks. vil der i forhold til det at være projektleder i VD være tale om projektledelsesopgaver af forskellig art, ansvar og omfang. Den centrale skillelinje mellem medarbejderniveauet og lederniveauet er, hvorvidt man har personaleansvar eller ej. Medarbejderprofilen er udviklet som element i ledelsesstrukturen for, at man som afdelingsleder både i egen afdeling og på tværs af Vejdirektoratet kan udfylde sin ledelsesrolle ved at kende den fælles forventning til medarbejderne. Medarbejderprofilen udgør dog blot en ramme for medarbejderne og kan suppleres i individuel dialog med afdelingslederen med en konkret opgave- og rollebeskrivelse for hver enkelt medarbejder. VEJDIREKTØR DIVISIONSDIREKTØR LEDELSE CHEF PROJEKTLEDELSE AFDELINGSLEDER GENERALIST SPECIALIST MEDARBEJDER Ledelsesstruktur Karriereveje

4 6 / God ledelsespraksis i Vejdirektoratet / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Strategisk gearing af organisationen / 7 God ledelsespraksis i Vejdirektoratet Strategisk gearing af organisationen Dagligdagen for Vejdirektoratets ledere er ikke enten eller men altid en klog balancering af både og. Mens profilerne udtrykker forventningen til de enkelte niveauer i organisationen er den samlede ledelsespraksis på tværs af alle niveauer udtrykt i de syv ledelsesparadokser. PARADOKSER Paradokser - fordi de beskriver situationer, hvor man som leder ikke altid kan vælge men skal være i stand til at håndtere mulige modsatrettede krav. Tilsammen giver de et billede af god ledelsespraksis i Vejdirektoratet. Gå forrest i at skabe ét VD med tværgående samarbejde og fælles organisatorisk succes OG sikre egen enheds udvikling og mål på højt kvalitativt niveau Levere varen ved konstant forbedrede resultater OG sikre en arbejdsplads kendetegnet ved fleksibilitet og arbejdsglæde Agere loyalt inden for klare mandater og værdier OG turde tænke og agere strategisk og visionært Uddelegere beslutningskompetence og handlekraft OG have føling med processen samt tage ansvar for resultatet Realisere mere for mindre med høj lønsomhed og effektivitet OG skabe gode og stærke faglige miljøer og relationer både internt og eksternt Ledelse i Vejdirektoratet er fundamentet for den fremadrettede udvikling og skal bruges i det konkrete arbejde med at geare organisationens strategiske ledelsespraksis. VDprofilerne skal oversættes til konkrete ledelsesværktøjer og er rammen for følgende indsatsområder: Koncept for ledelsesevaluering VD-profilerne danner grundlag for udvikling af ledelsesevaluering, LUS-koncept (og MUS) og belønningsstruktur. Forventningerne i profilerne skal derfor oversættes til og afspejles i konkrete spørgsmål og måleparametre. Ledelsesfora og -struktur VD-profilernes placering af roller og ansvar på de enkelte niveauer i organisationen er grundlag for videre udvikling af vores ledelsesfora og -struktur for at sikre, at vi altid har de rette fora, samt at sager behandles, diskuteres og beslutninger træffes på rette niveau. Kompetenceudvikling af ledere VD-profilerne er rammen for kompetenceudvikling af ledere på alle niveauer. Al kompetenceudvikling af ledere vil hermed komme til at foregå med udgangspunkt i profilerne for kontinuerligt at sikre, at Vejdirektoratet har det rette hold af ledere. Rekruttering af ledere VD-profilerne skal anvendes som guide i forbindelse med rekruttering af ledere f.eks. i forbindelse med formulering af jobprofil og stillingsopslag. Profilerne skaber synlighed og tydelighed om forventningerne til de enkelte niveauer i organisationen og skal derfor bruges til at hjælpe nyansatte ledere godt i gang i ledelsesstrukturen. Talentudvikling VD-profilerne er rammen for indsatser omkring udvikling af ledelsestalenter, idet profilerne igen synliggør og tydeliggør de kompetencer, som organisationen har brug for. Passageskift VD-profilerne sætter fokus på forskelle i roller, fokus og ansvar mellem niveauerne og skal være med til skærpe indsatsen for at støtte og kompetenceudvikle medarbejdere og ledere, der bevæger sig mellem forskellige niveauer for at sikre, at passageskift bliver gode og effektive. Ledelseskommunikation VD-profilerne har fokus på, at der er forskel på opgaver, roller og ansvar alt efter hvilket ledelsesniveau, man befinder sig på. Disse forskelle skal også afspejles i ledelseskommunikationen forskellige lederniveauer har brug for forskellige informationer, værktøjer og kompetencer. Bevare og udvikle faglig integritet OG levere varen i en politisk virkelighed Udstikke klare og forståelige rammer OG håndtere konstante forandringer som et vilkår

5 8 / Hvem har ansvaret for, at bolden ruller? / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Sådan bruger du folderen / 9 Hvem har ansvaret for, at bolden ruller? Sådan bruger du folderen Hvem har ansvaret for, at bolden ruller? En rød tråd i leadership pipeline tankegangen er, at ledelsesudvikling er et ledelsesansvar mens HR har en støttefunktion. Denne tankegang slår også igennem i Vejdirektoratets interne fordeling af ansvar for, at bolden ruller og for, at vi kontinuerligt udvikler den strategiske ledelsespraksis. Du bruger folderen og profilerne i din daglige dialog med lederkollegaer og medarbejdere som ramme for at skærpe forventningsafstemning om opgaver og ansvar op, ned og på tværs. Brug folderen i en anerkendende tilgang og sørg for at give rum og tid til at diskutere, hvornår vi træder rigtigt, og hvad vi lærer af de forskellige ledelsessituationer og -udfordringer, som vi agerer i. Du bruger samtidig folderen til at guide al ledelsessupport både i forbindelse med intern og ekstern bistand, så vi sikrer en fælles forståelse af, hvad der er god og effektiv ledelse i Vejdirektoratet. Her kan du se en samlet illustration af VD-profilerne: MEDARBEJDER AFDELINGSLEDER CHEF DIVISIONSDIREKTØR Arbejder selvstændigt og når forventede resultater Deltager aktivt Skaber effektive hele løsninger og samarbejder VEJDIREKTØR Ledere: Medarbejdere: Udøver strategisk faglig ledelse Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Kommunikerer og videndeler tilgange, erfaringer og resultater Du tager ansvar: for din egen udvikling for udviklingsplan for niveauet under for at medudvikle niveauet over og på tværs Personaleområdet supporterer som HR-partner: med retning og fokus med viden og inspiration med støttesystemer og strukturer Direktører, chefer og afdelingsledere agerer: ved at videndele, tillære/fralære og forandre ved at implementere centrale initiativer lokalt og formidle lokale behov og initiativer centralt ved at støtte op og udfordre FOKUSERER VEJDIREKTORATETS STRATEGISKE RETNING LEVERER FAGLIGE RESULTATER Alle værdsætter deres rolle som medarbejder eller leder og udfolder Vejdirektoratets værdier. ENGAGEMENT KOMPETENCE SAMARBEJDE KREATIVITET TROVÆRDIGHED

6 10 / Medarbejder / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Medarbejder / 11 Medarbejderprofil Arbejder selvstændigt og når forventede resultater Du orienterer dig i Vejdirektoratets strategi, politikker og udfordringer Du forstår betydningen af dine opgaver i en større forretningssammenhæng og står fagligt bag opgaveløsningen Du er bevidst om dit mandat og ved, hvornår du skal i dialog med din afdelingsleder, og hvornår du tager initiativ til at udføre opgaven på egen hånd Du er fleksibel, tilrettelægger selv din opgaveløsning og leverer de aftalte resultater i overensstemmelse med de opsatte mål Leverer faglige resultater Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt med din afdelingsleder, dine kollegaer og samarbejdspartnere og fokuserer din egen indsats i forhold til Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du leverer faglige resultater indenfor aftalt tid, økonomi og kvalitet Deltager aktivt Du skaber resultater både via samarbejde og en individuel indsats Du er fagligt ambitiøs, og tænker et skridt frem i opgaveløsningen Du er en kompetent holdspiller og løser Vejdirektoratets opgaver med udgangspunkt i udviklingen af omverdenens behov Du tager ansvar for din egen opgaveløsning og udvikling, men tager også et medansvar for, at dine kolleger og din afdelingsleder lykkes bedst muligt Værdsætter rollen som medarbejder Du skaber resultater gennem samarbejde og personlig indsats Du udfolder Vejdirektoratets værdier og trives med at forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du bidrager til et godt arbejdsmiljø ved at tage medansvar for trivsel og adressere potentielle udfordringer, inden de udvikler sig til konflikter Du opsøger aktivt opgaverelevant viden om den politiske og samfundsmæssige dagsorden Du forstår Vejdirektoratet som en politisk ledet organisation Du har en god fornemmelse for politisk og internt gangbare løsninger Skaber effektive hele løsninger og samarbejder Du forstår din egen og afdelingens rolle i Vejdirektoratet Du tænker i helheder og løser opgaver i passende bredt perspektiv både fagligt og organisatorisk og med trafikanter og samarbejdspartnere i fokus Du anvender de vedtagne standarder, systemer og værktøjer og bruger samtidig din faglighed til at udfordre og effektivisere processer Du skaber synergi i samarbejder, projekter og netværk og indgår i faglige og personlige relationer til Vejdirektoratets bedste - internt såvel som eksternt Kommunikerer og videndeler tilgange, erfaringer og resultater Du bidrager aktivt til Vejdirektoratets videndelingskultur Du opsøger relevant information og sparring i afdelingen, på tværs af Vejdirektoratet og i andre faglige sammenhænge Du formidler resultater og løsninger forståeligt, så din afdelingsleder eller andre kan agere herpå Du brander Vejdirektoratet som attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads

7 12 / Afdelingsleder / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Afdelingsleder / 13 Afdelingslederprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du er opmærksom på den aktuelle samfundsudvikling og oversætter Vejdirektoratets strategi, politikker, udfordringer og kommende opgaveportefølje for afdelingens medarbejdere Du har det ledelsesfaglige ansvar for afdelingens resultater Du opstiller mål, planlægger, prioriterer, rammesætter og følger op på opgaver og resultater i din egen afdeling Du når afdelingens mål ved hjælp af en gennemsigtig og effektiv ressourcestyring Du har øje for at optimere den enkelte medarbejders opgaveløsning i forhold til Vejdirektoratets overordnede mål og performance Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du rekrutterer og fastholder medarbejdere med udgangspunkt i afdelingens og Vejdirektoratets forretningsfokus, alternativt kompetenceudvikler eller afvikler Du skaber resultater som coachende personaleleder med flair for at kombinere de rette kompetencer Du afdækker kompetencegab hos dine medarbejdere og giver rammer og ressourcer for kompetenceudvikling Du spotter talenter og tager ansvar for at udforske og udfordre den enkeltes potentiale i organisationen Du giver dine medarbejdere rammen til at udfylde deres medarbejderprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du udfolder dit ledelsesmandat og leder på eget initiativ op ved at kvalificere og dygtiggøre din chefs ageren - og på tværs til en handlekraftig ledergruppe Du sætter dig ind i og forstår den politiske og samfundsmæssige dagsorden og vurderer med organisatorisk viden politisk gangbare løsninger Du sparrer med medarbejdere omkring politiske vinkler på konkrete opgaver og ser faglige løsninger fra et transportpolitisk perspektiv Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du tager ansvar for afdelingens rolle i Vejdirektoratet Du klæder dine medarbejdere på til at levere resultater i bredt perspektiv med trafikanter og samarbejdspartnere i fokus Du investerer tværgående ressourcer for at realisere ét enkelt, robust og fokuseret Vejdirektorat Du forventer synergi af dine medarbejderes deltagelse i samarbejder, projekter og netværk og skaber selv synergi i dine egne relationer Du etablerer og udvikler relationer til Vejdirektoratets bedste - internt såvel som eksternt, faglige såvel som ledelsesfaglige Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Du skaber engagement blandt medarbejderne ved tydeligt, loyalt og meningsfuldt at formidle ledelsesmæssige beslutninger ind i egen afdeling Du lytter, inspirerer og sikrer målrettet feedback og videndeling både internt i Vejdirektoratet og i relation med eksterne samarbejdspartnere Du brander Vejdirektoratet som attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads Leverer faglige resultater > fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt og kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og afdelingens engagement i at implementere og udvikle Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du opbygger forretningsforståelse og nødvendige kompetencer hos medarbejdere for at kunne levere varen Du udvikler på eget initiativ afdelingen i tråd med Vejdirektoratets strategiske retning og udfordrer klogt Vejdirektoratets udvikling Du prioriterer faglige sparringsrum til dine medarbejdere og udvikler et handlekraftigt ledelsesrum i dit eget område og i Vejdirektoratet som helhed Værdsætter rollen som afdelingsleder Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig afdelingsledelse Du ser vigtigheden i både at lede op, ned og på tværs til Vejdirektoratets fælles succes Du træder i karakter og påtager dig altid ledelsesansvaret i afdelingen, men uddelegerer konkrete opgaver og skaber resultater gennem dine medarbejdere Du er rollemodel i at udfolde Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du sikrer et godt arbejdsmiljø i afdelingen og Vejdirektoratet som helhed med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

8 14 / Chef / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Chef / 15 Chefprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du er opmærksom på den aktuelle samfundsudvikling og oversætter Vejdirektoratets strategi, politikker, udfordringer og kommende opgaveportefølje i relation til området - og bruger områdets viden til at sikre Vejdirektoratet som central aktør Du tænker og agerer visionært og langsigtet både i forhold til samfundsudvikling, økonomi, ledelse og transportfaglighed Du opstiller mål, prioriterer og følger op på overordnede opgaver i området Du når områdets mål ved hjælp af gennemsigtig og effektiv ressourcestyring Du støtter og udvikler dine afdelinger i at opnå faglige resultater Du sikrer koordinering af strategiske grænseflader for at kunne realisere Vejdirektoratets mål og resultatkontrakt med departementet Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du rekrutterer og fastholder afdelingsledere med udgangspunkt i områdets og Vejdirektoratets forretningsfokus, alternativt kompetenceudvikler eller afvikler Du sikrer resultater ved at coache og tage ansvar for den strategiske ledelsesudvikling af afdelingsledere i direkte reference Du skaber rum for og udvikler talenter, så Vejdirektoratet lykkes samlet set Du giver dine afdelingsledere ledelsesfaglig tyngde til at udfylde deres ledelsesprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du tager medansvar for en handlekraftig ledelsesgruppe ved konstant at koordinere strategiske grænseflader Du udfolder dit ledelsesmandat og leder på eget initiativ op ved at kvalificere og dygtiggøre din divisionsdirektørs ageren - og på tværs til en handlekraftig ledergruppe Du sætter dig ind i og forstår den politiske og samfundsmæssige dagsorden og vurderer med organisatorisk viden politisk holdbare løsninger Du vurderer både interne og eksterne grænseflader og potentielle interessekonflikter - og prioriterer din egen og områdets engagement i disse Du sikrer kvalificering, klar formidling og timing af beslutningsgrundlag Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du tager ansvar for områdets rolle i Vejdirektoratet Du sikrer, at både trafikanter og samarbejdspartnere oplever, at vores ydelses- og serviceniveau har den fornødne kvalitet Du afstemmer linje og ressourcer på tværs af områder Du opbygger robuste kompetencemiljøer og udvikler og efterspørger altid tværfaglige løsninger Du er en dygtig procesleder og definerer områdets samarbejdsstrukturer Du etablerer og udvikler ledelsesfaglige relationer til Vejdirektoratets bedste - internt såvel som eksternt ommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater K Du har stor gennemslagskraft og kommunikerer tydeligt, loyalt og meningsfuldt beslutninger ind i eget område Du kvalificerer direktionens strategiske beslutningskompetence i forhold til at udvikle Vejdirektoratets kernevirksomhed og forretningsunderstøttende aktiviteter Du videndeler strategisk og benchmarker både processer og resultater Du brander Vejdirektoratet som attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads Leverer faglige resultater = fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt og kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og områdets engagement i at implementere Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du opbygger forretningsforståelse og nødvendige kompetencer i området for at kunne levere varen Du udvikler på eget initiativ området i tråd med Vejdirektoratets strategiske retning og udfordrer Vejdirektoratets udvikling Du prioriterer sparringsrum til ledere og medarbejdere, og du udvikler et handlekraftigt ledelsesrum i din egen division og i Vejdirektoratet som helhed Værdsætter rollen som chef Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig områdeledelse Du ser vigtigheden i både at lede op, ned og på tværs til Vejdirektoratets fælles succes Du træder naturligt i karakter og påtager dig altid det overordnede ansvar i området Du uddelegerer opgaver og ledelseskraft til afdelingsledere og skaber resultater herigennem Du er rollemodel i at udfolde Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du sikrer et godt arbejdsmiljø i området og i Vejdirektoratet som helhed med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

9 16 / Divisionsdirektør / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Divisionsdirektør / 17 Divisionsdirektørprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du udvikler og oversætter Vejdirektoratets fokus og strategiske grundlag i samarbejde med den øvrige direktion for derigennem at sikre udmøntning gennem egen division Du tænker og agerer visionært og langsigtet både i forhold til samfund, økonomi, ledelse og transportfaglighed Du løfter altid strategiske beslutninger om Vejdirektoratets kernevirksomhed og forretning ind i direktionen Du opstiller retning og rammer for Vejdirektoratet som en væsentlig aktør i udviklingen af den danske infrastruktur Du tager ansvar for det faglige slutprodukts kvalitet og timing i den fælles portefølje Du har medansvar for at udmønte Vejdirektorats resultatkontrakt med departementet og tager ansvar for at udmønte divisionens mål Du arbejder med en gennemsigtig og effektiv ressourcestyring og med de aftalte finansieringsformer og midler Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du rekrutterer og fastholder chefer med udgangspunkt i områdets og Vejdirektoratets forretningsfokus, alternativt kompetenceudvikler eller afvikler Du sikrer resultater ved at coache og tage ansvar for den strategiske ledelsesudvikling af chefer Du vurderer løbende, om Vejdirektoratets karriereveje giver den rigtige kombination af kompetencer til at udvikle Vejdirektoratet i den ønskede retning Du giver din ledergruppe ledelsesfaglig tyngde til at udfylde deres ledelsesprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du udfolder dit ledelsesmandat og leder på eget initiativ op ved at kvalificere og dygtiggøre din direktørs ageren og på tværs til en beslutningsdygtig direktion Du har medansvar for at udvikle en strategisk koordinerende chefgruppe, en handlekraftig samlet ledergruppe og resultatskabende medarbejdere Du tænker i politiske og samfundsmæssige dagsordner og sikrer via et tæt og kontinuerligt samarbejde, at det politiske og det politisk-administrative system anerkender Vejdirektoratets indsats, udfordringer og præmisser Du udviser udstrakt politisk tæft i forhold til Vejdirektoratets væsentligste interessenter Du bringer Vejdirektoratet klogt i spil som ressource, der bidrager til at eksekvere politisk vedtagne mål Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du tager ansvar for divisionens rolle i Vejdirektoratet Du opbygger en organisationskultur med fokus på ét enkelt og fokuseret Vejdirektorat - og accepterer ikke faglige eller organisatoriske siloløsninger Du sikrer forretningsforståelse i hele Vejdirektoratet og specifikt i din division Du udøver og efterspørger procesledelse, der sammentænker og optimerer alle faser i Vejdirektoratets samlede produktionskæde Du etablerer og udvikler toplederrelationer til Vejdirektoratets bedste Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Du formidler engageret den fælles retning og meningen med den valgte kurs Du giver målrettet klare bestillinger og feedback, og du bærer strategisk relevans ind i direktionen Du videndeler strategisk og sikrer, at Vejdirektoratet matcher den politiske efterspørgsel og nationale og internationale benchmark Du brander Vejdirektoratet som central aktør i udviklingen af den danske infrastruktur og som en attraktiv arbejdsplads Leverer faglige resultater < fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt og kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og divisionens engagement i forhold til at implementere Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du opbygger forretningsforståelse og afdækker kompetencebehov, både generelt i Vejdirektoratet og specifikt i divisionen, for at kunne levere varen Du udvikler på eget initiativ divisionen i tråd med Vejdirektoratets strategiske retning og udfordrer kompetent Vejdirektoratets udvikling Du prioriterer sparringsrum til ledere og medarbejdere samt tid til eksterne relationer Du udvikler et handlekraftigt ledelsesrum i direktionen, til strategiske samarbejdspartnere og i forhold til departementet Værdsætter rollen som divisionsdirektør Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig divisionsledelse Du ser vigtigheden i både at lede op, ned og på tværs til Vejdirektoratets fælles succes Du træder naturligt i karakter og påtager dig altid det overordnede ansvar for divisionens arbejde Du uddelegerer opgaver og ledelseskraft til chefer og skaber resultater herigennem Du har medansvar for en organisationskultur båret af Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du sikrer et godt arbejdsmiljø i divisionen og i Vejdirektoratet som helhed med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

10 18 / Vejdirektør / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Vejdirektør / 19 Vejdirektørprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du har ansvar for at udvikle og oversætte Vejdirektoratets fokus og strategiske grundlag Du tænker og agerer visionært og langsigtet både i forhold til samfund, økonomi, ledelse og transportfaglighed Du løfter strategiske udfordringer og beslutninger ind i direktionen - og opstiller retning og rammer for Vejdirektoratet som en væsentlig aktør i udvikling af den danske infrastruktur Du står til ansvar for Vejdirektoratets resultatkontrakt med departementet og sikrer et internt system med smidige strategiprocesser og en gennemsigtig og effektiv ressourcestyring Du driver Vejdirektoratet og udfordrer kompetent styrings- og organiseringsformer samt ressourceanvendelse Fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt - kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og Vejdirektoratets engagement i transportpolitiske mål Du opbygger forretningsforståelse og sætter den strategiske retning for Vejdirektoratet Du prioriterer strategisk sparringsrum til ledere og medarbejdere, samt tid til eksterne relationer Du afklarer løbende dit mandat med departementet Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du sikrer et system, der giver mulighed for at rekruttere, fastholde og udvikle det rette mix af kompetencer og talentpotentialer Du rekrutterer, fastholder, kompetenceudvikler og afvikler divisionsdirektører med udgangspunkt i VD s forretningsfokus Du sikrer resultater ved at coache og skabe handlekraftige ledelsesstrukturer Du giver direktionen, chefgruppen og den samlede ledergruppe ledelsesfaglig tyngde til at udfylde deres ledelsesprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du tænker i politiske og samfundsmæssige dagsordner og sikrer via et tæt og kontinuerligt samarbejde, at det politiske og det politisk-administrative system anerkender Vejdirektoratets indsats, udfordringer og præmisser Du udviser udstrakt politisk tæft i forhold til Vejdirektoratets væsentligste interessenter Du bringer Vejdirektoratet i spil som ressource, der bidrager til at eksekvere politisk vedtagne mål Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du går forrest i at opbygge en organisationskultur med fokus på ét enkelt og fokuseret Vejdirektorat Du spotter faldgruber af tværorganisatorisk art og stiller krav om løsning Du står til ansvar for, at Vejdirektoratets organisationsdesign, samarbejdsstruktur og kultur motiverer effektive hele løsninger med trafikanter og samarbejdspartnere i centrum Du etablerer og udvikler toplederrelationer til Vejdirektoratets bedste Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Du formidler den fælles retning og meningen med den valgte kurs Du er Vejdirektoratets frontfigur og har en udstrakt grad af gennemslagskraft Du bærer strategiske spørgsmål og perspektiver ind i direktionen, giver målrettet klare bestillinger og feedback Du videndeler strategisk og brander Vejdirektoratet som central aktør i udviklingen af den danske infrastruktur og som attraktiv arbejdsplads Du er stolt af Vejdirektoratets faglige opgaveløsning og formår at sælge denne stolthed videre i omverdenen Du har ansvar for, at Vejdirektoratet er en anerkendt, troværdig og leveringsdygtig samarbejdspartner Værdsætter rollen som vejdirektør Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig virksomhedsledelse Du ser vigtigheden i at lede til Vejdirektoratets succes Du træder naturligt i karakter og påtager dig altid det overordnede ansvar for Vejdirektoratets arbejde Du uddelegerer opgaver og ledelseskraft til divisionsdirektører og skaber resultater herigennem Du har ansvar for en organisationskultur båret af Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du tager ansvar for et godt arbejdsmiljø i Vejdirektoratet med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

11 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K vejdirektoratet.dk

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION.

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION. Ledelsesgrundlag 2010 1 Beredskab Plan og Udvikling Digitalisering og IT Projekt/Intern Udvikling HR og Personale Økonomi og Analyse Borgerservice Natur og Miljø Ejendom og Byggeri Jobcenter Handicap/Socialpsykiatri

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

03Leadership Pipeline

03Leadership Pipeline 03Leadership Pipeline - som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft Kristian Dahl Studielektor AAU, cand. psych., Erhvervspsykolog, Kd@ilosi.dk. Thorkil Molly-Søholm Studielektor

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende

Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende Ledelsesevalueringer opleves ikke altid som et nyttigt redskab af hverken den enkelte leder eller organisationen

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur INDHOLD Forord 3 Implementering det lange seje træk 4 Medarbejderinddragelse Skab gode betingelser

Læs mere