LEDELSE I VEJDIREKTORATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE I VEJDIREKTORATET"

Transkript

1 LEDELSE I VEJDIREKTORATET

2 2 / Intro / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Intro / 3 Intro Ledelse i Vejdirektoratet er fundamentet for Vejdirektoratets ledelsesudviklingsprogram. Det er en beskrivelse af vores ledelsesstruktur og de forventninger, Vejdirektoratet har til sine ledere i forhold til at udøve god og effektiv ledelse. Denne folder er først og fremmest til ledere, men også til medarbejdere og eksterne rådgivere der yder ledelsessupport til Vejdirektoratets ledere. Formålet er at sikre en rød tråd og fælles forståelse af, hvor Vejdirektoratet vil hen med udviklingen af den fælles ledelsespraksis uanset om udviklingsaktiviteter bliver initieret lokalt eller centralt. Ledelsesudviklingsprogrammet bygger på en leadership pipeline tankegang, hvor fokus er, at god og effektiv ledelse afhænger af det ledelsesniveau, man agerer på. Samtidig understreger leadership pipeline tankegangen vigtigheden af, at strategiimplementering og ledelsesudvikling altid foregår inden for en strategisk ramme og aldrig løsrevet fra vores strategiske fokus. OM LEADERSHIP PIPELINE Hovedpointerne i leadership pipeline-modellen er: At ledelse har strategisk betydning for, at en organisation kan levere sine kerneydelser At god ledelse afhænger af det enkelte ledelsesniveau At ledelsesudvikling kun giver effekt, hvis den tænkes tæt sammen med organisationens strategi At løsrevne lederkurser kun giver begrænset effekt At lederudvikling er et ledelsesansvar Modellen bygger på tre ben: Færdigheder de kompetencer, man forventes at have på de forskellige niveauer Tidsprioriteter hvordan man på de forskellige niveauer skal anvende sin tid Arbejdsværdier de værdier, som er centrale på de forskellige niveauer

3 4 / Hvad er en VD-profil? / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Kobling mellem karriereveje og VD-profiler / 5 Hvad er en VD-profil? Kobling mellem karriereveje og VD-profiler Kernen i Ledelse i Vejdirektoratet er fem VD-profiler, som beskriver forventninger til færdigheder, tidsprioriteter og arbejdsværdier på hvert niveau i organisationen fra medarbejder til vejdirektør. VD-profilerne beskriver ikke den konkrete tilstand i dag, men den ønskede ledelsespraksis, som er nødvendig for at imødekomme Vejdirektoratets strategiske udfordringer i morgen og i overmorgen. VD-profilerne skal bruges som et ledelsesredskab og medarbejderprofilen er udviklet ind i denne sammenhæng. Det betyder, at profilerne har fokus på ledelsesudfordringer og -opgaver og på udfordringerne ved at bevæge sig mellem ledelsesniveauerne. På tværs af Vejdirektoratets fem VD-profiler er der en række fællestræk. Først og fremmest er der på alle ledelsesniveauer et krav om, at vi forventningsafstemmer både opad, nedad og på tværs af ledelsesstrukturen og samtidig tager ansvar for at gøre hinanden gode. Det betyder, at man f.eks. som afdelingsleder har medansvar for, at medarbejdere, lederkollegaer og chefen lykkes ved hele tiden at forventningsafstemme omkring opgaveløsning og ansvarsfordeling. Dernæst skal VD-profilerne være med til at fremme, at vi altid udfører opgaver på rette niveau, at vi alle er i stand til at navigere på flere niveauer og samtidig altid agerer på rette niveau. I figuren illustreres niveauerne og samspillet mellem dem. Vejdirektoratet har fire ligeværdige karriereveje - som generalist, specialist, projektleder og leder (illustreret i figuren). Karrierevejene går på tværs af faggrænser og uddannelse. De anvendes i forhold til alle medarbejdergrupper og giver rammen for medarbejdernes strategiske kompetenceudvikling. Medarbejderprofilen beskriver den generelle forventning til alle medarbejdere og omfatter de tre karriereveje som generalist, specialist og projektleder, mens de fire ledelsesprofiler (afdelingsleder, chef, divisionsdirektør og vejdirektør) omfatter ledelseskarrierevejen. Mens medarbejderprofilen beskriver de generelle forventninger, stiller karriere vejene supplerede krav og forventninger til de respektive medarbejdergrupper. Der er stor forskel på indholdet i de tre karriereveje samt indenfor den enkelte karrierevej. F.eks. vil der i forhold til det at være projektleder i VD være tale om projektledelsesopgaver af forskellig art, ansvar og omfang. Den centrale skillelinje mellem medarbejderniveauet og lederniveauet er, hvorvidt man har personaleansvar eller ej. Medarbejderprofilen er udviklet som element i ledelsesstrukturen for, at man som afdelingsleder både i egen afdeling og på tværs af Vejdirektoratet kan udfylde sin ledelsesrolle ved at kende den fælles forventning til medarbejderne. Medarbejderprofilen udgør dog blot en ramme for medarbejderne og kan suppleres i individuel dialog med afdelingslederen med en konkret opgave- og rollebeskrivelse for hver enkelt medarbejder. VEJDIREKTØR DIVISIONSDIREKTØR LEDELSE CHEF PROJEKTLEDELSE AFDELINGSLEDER GENERALIST SPECIALIST MEDARBEJDER Ledelsesstruktur Karriereveje

4 6 / God ledelsespraksis i Vejdirektoratet / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Strategisk gearing af organisationen / 7 God ledelsespraksis i Vejdirektoratet Strategisk gearing af organisationen Dagligdagen for Vejdirektoratets ledere er ikke enten eller men altid en klog balancering af både og. Mens profilerne udtrykker forventningen til de enkelte niveauer i organisationen er den samlede ledelsespraksis på tværs af alle niveauer udtrykt i de syv ledelsesparadokser. PARADOKSER Paradokser - fordi de beskriver situationer, hvor man som leder ikke altid kan vælge men skal være i stand til at håndtere mulige modsatrettede krav. Tilsammen giver de et billede af god ledelsespraksis i Vejdirektoratet. Gå forrest i at skabe ét VD med tværgående samarbejde og fælles organisatorisk succes OG sikre egen enheds udvikling og mål på højt kvalitativt niveau Levere varen ved konstant forbedrede resultater OG sikre en arbejdsplads kendetegnet ved fleksibilitet og arbejdsglæde Agere loyalt inden for klare mandater og værdier OG turde tænke og agere strategisk og visionært Uddelegere beslutningskompetence og handlekraft OG have føling med processen samt tage ansvar for resultatet Realisere mere for mindre med høj lønsomhed og effektivitet OG skabe gode og stærke faglige miljøer og relationer både internt og eksternt Ledelse i Vejdirektoratet er fundamentet for den fremadrettede udvikling og skal bruges i det konkrete arbejde med at geare organisationens strategiske ledelsespraksis. VDprofilerne skal oversættes til konkrete ledelsesværktøjer og er rammen for følgende indsatsområder: Koncept for ledelsesevaluering VD-profilerne danner grundlag for udvikling af ledelsesevaluering, LUS-koncept (og MUS) og belønningsstruktur. Forventningerne i profilerne skal derfor oversættes til og afspejles i konkrete spørgsmål og måleparametre. Ledelsesfora og -struktur VD-profilernes placering af roller og ansvar på de enkelte niveauer i organisationen er grundlag for videre udvikling af vores ledelsesfora og -struktur for at sikre, at vi altid har de rette fora, samt at sager behandles, diskuteres og beslutninger træffes på rette niveau. Kompetenceudvikling af ledere VD-profilerne er rammen for kompetenceudvikling af ledere på alle niveauer. Al kompetenceudvikling af ledere vil hermed komme til at foregå med udgangspunkt i profilerne for kontinuerligt at sikre, at Vejdirektoratet har det rette hold af ledere. Rekruttering af ledere VD-profilerne skal anvendes som guide i forbindelse med rekruttering af ledere f.eks. i forbindelse med formulering af jobprofil og stillingsopslag. Profilerne skaber synlighed og tydelighed om forventningerne til de enkelte niveauer i organisationen og skal derfor bruges til at hjælpe nyansatte ledere godt i gang i ledelsesstrukturen. Talentudvikling VD-profilerne er rammen for indsatser omkring udvikling af ledelsestalenter, idet profilerne igen synliggør og tydeliggør de kompetencer, som organisationen har brug for. Passageskift VD-profilerne sætter fokus på forskelle i roller, fokus og ansvar mellem niveauerne og skal være med til skærpe indsatsen for at støtte og kompetenceudvikle medarbejdere og ledere, der bevæger sig mellem forskellige niveauer for at sikre, at passageskift bliver gode og effektive. Ledelseskommunikation VD-profilerne har fokus på, at der er forskel på opgaver, roller og ansvar alt efter hvilket ledelsesniveau, man befinder sig på. Disse forskelle skal også afspejles i ledelseskommunikationen forskellige lederniveauer har brug for forskellige informationer, værktøjer og kompetencer. Bevare og udvikle faglig integritet OG levere varen i en politisk virkelighed Udstikke klare og forståelige rammer OG håndtere konstante forandringer som et vilkår

5 8 / Hvem har ansvaret for, at bolden ruller? / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Sådan bruger du folderen / 9 Hvem har ansvaret for, at bolden ruller? Sådan bruger du folderen Hvem har ansvaret for, at bolden ruller? En rød tråd i leadership pipeline tankegangen er, at ledelsesudvikling er et ledelsesansvar mens HR har en støttefunktion. Denne tankegang slår også igennem i Vejdirektoratets interne fordeling af ansvar for, at bolden ruller og for, at vi kontinuerligt udvikler den strategiske ledelsespraksis. Du bruger folderen og profilerne i din daglige dialog med lederkollegaer og medarbejdere som ramme for at skærpe forventningsafstemning om opgaver og ansvar op, ned og på tværs. Brug folderen i en anerkendende tilgang og sørg for at give rum og tid til at diskutere, hvornår vi træder rigtigt, og hvad vi lærer af de forskellige ledelsessituationer og -udfordringer, som vi agerer i. Du bruger samtidig folderen til at guide al ledelsessupport både i forbindelse med intern og ekstern bistand, så vi sikrer en fælles forståelse af, hvad der er god og effektiv ledelse i Vejdirektoratet. Her kan du se en samlet illustration af VD-profilerne: MEDARBEJDER AFDELINGSLEDER CHEF DIVISIONSDIREKTØR Arbejder selvstændigt og når forventede resultater Deltager aktivt Skaber effektive hele løsninger og samarbejder VEJDIREKTØR Ledere: Medarbejdere: Udøver strategisk faglig ledelse Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Kommunikerer og videndeler tilgange, erfaringer og resultater Du tager ansvar: for din egen udvikling for udviklingsplan for niveauet under for at medudvikle niveauet over og på tværs Personaleområdet supporterer som HR-partner: med retning og fokus med viden og inspiration med støttesystemer og strukturer Direktører, chefer og afdelingsledere agerer: ved at videndele, tillære/fralære og forandre ved at implementere centrale initiativer lokalt og formidle lokale behov og initiativer centralt ved at støtte op og udfordre FOKUSERER VEJDIREKTORATETS STRATEGISKE RETNING LEVERER FAGLIGE RESULTATER Alle værdsætter deres rolle som medarbejder eller leder og udfolder Vejdirektoratets værdier. ENGAGEMENT KOMPETENCE SAMARBEJDE KREATIVITET TROVÆRDIGHED

6 10 / Medarbejder / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Medarbejder / 11 Medarbejderprofil Arbejder selvstændigt og når forventede resultater Du orienterer dig i Vejdirektoratets strategi, politikker og udfordringer Du forstår betydningen af dine opgaver i en større forretningssammenhæng og står fagligt bag opgaveløsningen Du er bevidst om dit mandat og ved, hvornår du skal i dialog med din afdelingsleder, og hvornår du tager initiativ til at udføre opgaven på egen hånd Du er fleksibel, tilrettelægger selv din opgaveløsning og leverer de aftalte resultater i overensstemmelse med de opsatte mål Leverer faglige resultater Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt med din afdelingsleder, dine kollegaer og samarbejdspartnere og fokuserer din egen indsats i forhold til Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du leverer faglige resultater indenfor aftalt tid, økonomi og kvalitet Deltager aktivt Du skaber resultater både via samarbejde og en individuel indsats Du er fagligt ambitiøs, og tænker et skridt frem i opgaveløsningen Du er en kompetent holdspiller og løser Vejdirektoratets opgaver med udgangspunkt i udviklingen af omverdenens behov Du tager ansvar for din egen opgaveløsning og udvikling, men tager også et medansvar for, at dine kolleger og din afdelingsleder lykkes bedst muligt Værdsætter rollen som medarbejder Du skaber resultater gennem samarbejde og personlig indsats Du udfolder Vejdirektoratets værdier og trives med at forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du bidrager til et godt arbejdsmiljø ved at tage medansvar for trivsel og adressere potentielle udfordringer, inden de udvikler sig til konflikter Du opsøger aktivt opgaverelevant viden om den politiske og samfundsmæssige dagsorden Du forstår Vejdirektoratet som en politisk ledet organisation Du har en god fornemmelse for politisk og internt gangbare løsninger Skaber effektive hele løsninger og samarbejder Du forstår din egen og afdelingens rolle i Vejdirektoratet Du tænker i helheder og løser opgaver i passende bredt perspektiv både fagligt og organisatorisk og med trafikanter og samarbejdspartnere i fokus Du anvender de vedtagne standarder, systemer og værktøjer og bruger samtidig din faglighed til at udfordre og effektivisere processer Du skaber synergi i samarbejder, projekter og netværk og indgår i faglige og personlige relationer til Vejdirektoratets bedste - internt såvel som eksternt Kommunikerer og videndeler tilgange, erfaringer og resultater Du bidrager aktivt til Vejdirektoratets videndelingskultur Du opsøger relevant information og sparring i afdelingen, på tværs af Vejdirektoratet og i andre faglige sammenhænge Du formidler resultater og løsninger forståeligt, så din afdelingsleder eller andre kan agere herpå Du brander Vejdirektoratet som attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads

7 12 / Afdelingsleder / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Afdelingsleder / 13 Afdelingslederprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du er opmærksom på den aktuelle samfundsudvikling og oversætter Vejdirektoratets strategi, politikker, udfordringer og kommende opgaveportefølje for afdelingens medarbejdere Du har det ledelsesfaglige ansvar for afdelingens resultater Du opstiller mål, planlægger, prioriterer, rammesætter og følger op på opgaver og resultater i din egen afdeling Du når afdelingens mål ved hjælp af en gennemsigtig og effektiv ressourcestyring Du har øje for at optimere den enkelte medarbejders opgaveløsning i forhold til Vejdirektoratets overordnede mål og performance Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du rekrutterer og fastholder medarbejdere med udgangspunkt i afdelingens og Vejdirektoratets forretningsfokus, alternativt kompetenceudvikler eller afvikler Du skaber resultater som coachende personaleleder med flair for at kombinere de rette kompetencer Du afdækker kompetencegab hos dine medarbejdere og giver rammer og ressourcer for kompetenceudvikling Du spotter talenter og tager ansvar for at udforske og udfordre den enkeltes potentiale i organisationen Du giver dine medarbejdere rammen til at udfylde deres medarbejderprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du udfolder dit ledelsesmandat og leder på eget initiativ op ved at kvalificere og dygtiggøre din chefs ageren - og på tværs til en handlekraftig ledergruppe Du sætter dig ind i og forstår den politiske og samfundsmæssige dagsorden og vurderer med organisatorisk viden politisk gangbare løsninger Du sparrer med medarbejdere omkring politiske vinkler på konkrete opgaver og ser faglige løsninger fra et transportpolitisk perspektiv Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du tager ansvar for afdelingens rolle i Vejdirektoratet Du klæder dine medarbejdere på til at levere resultater i bredt perspektiv med trafikanter og samarbejdspartnere i fokus Du investerer tværgående ressourcer for at realisere ét enkelt, robust og fokuseret Vejdirektorat Du forventer synergi af dine medarbejderes deltagelse i samarbejder, projekter og netværk og skaber selv synergi i dine egne relationer Du etablerer og udvikler relationer til Vejdirektoratets bedste - internt såvel som eksternt, faglige såvel som ledelsesfaglige Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Du skaber engagement blandt medarbejderne ved tydeligt, loyalt og meningsfuldt at formidle ledelsesmæssige beslutninger ind i egen afdeling Du lytter, inspirerer og sikrer målrettet feedback og videndeling både internt i Vejdirektoratet og i relation med eksterne samarbejdspartnere Du brander Vejdirektoratet som attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads Leverer faglige resultater > fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt og kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og afdelingens engagement i at implementere og udvikle Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du opbygger forretningsforståelse og nødvendige kompetencer hos medarbejdere for at kunne levere varen Du udvikler på eget initiativ afdelingen i tråd med Vejdirektoratets strategiske retning og udfordrer klogt Vejdirektoratets udvikling Du prioriterer faglige sparringsrum til dine medarbejdere og udvikler et handlekraftigt ledelsesrum i dit eget område og i Vejdirektoratet som helhed Værdsætter rollen som afdelingsleder Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig afdelingsledelse Du ser vigtigheden i både at lede op, ned og på tværs til Vejdirektoratets fælles succes Du træder i karakter og påtager dig altid ledelsesansvaret i afdelingen, men uddelegerer konkrete opgaver og skaber resultater gennem dine medarbejdere Du er rollemodel i at udfolde Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du sikrer et godt arbejdsmiljø i afdelingen og Vejdirektoratet som helhed med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

8 14 / Chef / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Chef / 15 Chefprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du er opmærksom på den aktuelle samfundsudvikling og oversætter Vejdirektoratets strategi, politikker, udfordringer og kommende opgaveportefølje i relation til området - og bruger områdets viden til at sikre Vejdirektoratet som central aktør Du tænker og agerer visionært og langsigtet både i forhold til samfundsudvikling, økonomi, ledelse og transportfaglighed Du opstiller mål, prioriterer og følger op på overordnede opgaver i området Du når områdets mål ved hjælp af gennemsigtig og effektiv ressourcestyring Du støtter og udvikler dine afdelinger i at opnå faglige resultater Du sikrer koordinering af strategiske grænseflader for at kunne realisere Vejdirektoratets mål og resultatkontrakt med departementet Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du rekrutterer og fastholder afdelingsledere med udgangspunkt i områdets og Vejdirektoratets forretningsfokus, alternativt kompetenceudvikler eller afvikler Du sikrer resultater ved at coache og tage ansvar for den strategiske ledelsesudvikling af afdelingsledere i direkte reference Du skaber rum for og udvikler talenter, så Vejdirektoratet lykkes samlet set Du giver dine afdelingsledere ledelsesfaglig tyngde til at udfylde deres ledelsesprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du tager medansvar for en handlekraftig ledelsesgruppe ved konstant at koordinere strategiske grænseflader Du udfolder dit ledelsesmandat og leder på eget initiativ op ved at kvalificere og dygtiggøre din divisionsdirektørs ageren - og på tværs til en handlekraftig ledergruppe Du sætter dig ind i og forstår den politiske og samfundsmæssige dagsorden og vurderer med organisatorisk viden politisk holdbare løsninger Du vurderer både interne og eksterne grænseflader og potentielle interessekonflikter - og prioriterer din egen og områdets engagement i disse Du sikrer kvalificering, klar formidling og timing af beslutningsgrundlag Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du tager ansvar for områdets rolle i Vejdirektoratet Du sikrer, at både trafikanter og samarbejdspartnere oplever, at vores ydelses- og serviceniveau har den fornødne kvalitet Du afstemmer linje og ressourcer på tværs af områder Du opbygger robuste kompetencemiljøer og udvikler og efterspørger altid tværfaglige løsninger Du er en dygtig procesleder og definerer områdets samarbejdsstrukturer Du etablerer og udvikler ledelsesfaglige relationer til Vejdirektoratets bedste - internt såvel som eksternt ommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater K Du har stor gennemslagskraft og kommunikerer tydeligt, loyalt og meningsfuldt beslutninger ind i eget område Du kvalificerer direktionens strategiske beslutningskompetence i forhold til at udvikle Vejdirektoratets kernevirksomhed og forretningsunderstøttende aktiviteter Du videndeler strategisk og benchmarker både processer og resultater Du brander Vejdirektoratet som attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads Leverer faglige resultater = fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt og kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og områdets engagement i at implementere Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du opbygger forretningsforståelse og nødvendige kompetencer i området for at kunne levere varen Du udvikler på eget initiativ området i tråd med Vejdirektoratets strategiske retning og udfordrer Vejdirektoratets udvikling Du prioriterer sparringsrum til ledere og medarbejdere, og du udvikler et handlekraftigt ledelsesrum i din egen division og i Vejdirektoratet som helhed Værdsætter rollen som chef Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig områdeledelse Du ser vigtigheden i både at lede op, ned og på tværs til Vejdirektoratets fælles succes Du træder naturligt i karakter og påtager dig altid det overordnede ansvar i området Du uddelegerer opgaver og ledelseskraft til afdelingsledere og skaber resultater herigennem Du er rollemodel i at udfolde Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du sikrer et godt arbejdsmiljø i området og i Vejdirektoratet som helhed med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

9 16 / Divisionsdirektør / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Divisionsdirektør / 17 Divisionsdirektørprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du udvikler og oversætter Vejdirektoratets fokus og strategiske grundlag i samarbejde med den øvrige direktion for derigennem at sikre udmøntning gennem egen division Du tænker og agerer visionært og langsigtet både i forhold til samfund, økonomi, ledelse og transportfaglighed Du løfter altid strategiske beslutninger om Vejdirektoratets kernevirksomhed og forretning ind i direktionen Du opstiller retning og rammer for Vejdirektoratet som en væsentlig aktør i udviklingen af den danske infrastruktur Du tager ansvar for det faglige slutprodukts kvalitet og timing i den fælles portefølje Du har medansvar for at udmønte Vejdirektorats resultatkontrakt med departementet og tager ansvar for at udmønte divisionens mål Du arbejder med en gennemsigtig og effektiv ressourcestyring og med de aftalte finansieringsformer og midler Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du rekrutterer og fastholder chefer med udgangspunkt i områdets og Vejdirektoratets forretningsfokus, alternativt kompetenceudvikler eller afvikler Du sikrer resultater ved at coache og tage ansvar for den strategiske ledelsesudvikling af chefer Du vurderer løbende, om Vejdirektoratets karriereveje giver den rigtige kombination af kompetencer til at udvikle Vejdirektoratet i den ønskede retning Du giver din ledergruppe ledelsesfaglig tyngde til at udfylde deres ledelsesprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du udfolder dit ledelsesmandat og leder på eget initiativ op ved at kvalificere og dygtiggøre din direktørs ageren og på tværs til en beslutningsdygtig direktion Du har medansvar for at udvikle en strategisk koordinerende chefgruppe, en handlekraftig samlet ledergruppe og resultatskabende medarbejdere Du tænker i politiske og samfundsmæssige dagsordner og sikrer via et tæt og kontinuerligt samarbejde, at det politiske og det politisk-administrative system anerkender Vejdirektoratets indsats, udfordringer og præmisser Du udviser udstrakt politisk tæft i forhold til Vejdirektoratets væsentligste interessenter Du bringer Vejdirektoratet klogt i spil som ressource, der bidrager til at eksekvere politisk vedtagne mål Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du tager ansvar for divisionens rolle i Vejdirektoratet Du opbygger en organisationskultur med fokus på ét enkelt og fokuseret Vejdirektorat - og accepterer ikke faglige eller organisatoriske siloløsninger Du sikrer forretningsforståelse i hele Vejdirektoratet og specifikt i din division Du udøver og efterspørger procesledelse, der sammentænker og optimerer alle faser i Vejdirektoratets samlede produktionskæde Du etablerer og udvikler toplederrelationer til Vejdirektoratets bedste Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Du formidler engageret den fælles retning og meningen med den valgte kurs Du giver målrettet klare bestillinger og feedback, og du bærer strategisk relevans ind i direktionen Du videndeler strategisk og sikrer, at Vejdirektoratet matcher den politiske efterspørgsel og nationale og internationale benchmark Du brander Vejdirektoratet som central aktør i udviklingen af den danske infrastruktur og som en attraktiv arbejdsplads Leverer faglige resultater < fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt og kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og divisionens engagement i forhold til at implementere Vejdirektoratets strategier, politikker og mål Du opbygger forretningsforståelse og afdækker kompetencebehov, både generelt i Vejdirektoratet og specifikt i divisionen, for at kunne levere varen Du udvikler på eget initiativ divisionen i tråd med Vejdirektoratets strategiske retning og udfordrer kompetent Vejdirektoratets udvikling Du prioriterer sparringsrum til ledere og medarbejdere samt tid til eksterne relationer Du udvikler et handlekraftigt ledelsesrum i direktionen, til strategiske samarbejdspartnere og i forhold til departementet Værdsætter rollen som divisionsdirektør Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig divisionsledelse Du ser vigtigheden i både at lede op, ned og på tværs til Vejdirektoratets fælles succes Du træder naturligt i karakter og påtager dig altid det overordnede ansvar for divisionens arbejde Du uddelegerer opgaver og ledelseskraft til chefer og skaber resultater herigennem Du har medansvar for en organisationskultur båret af Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du sikrer et godt arbejdsmiljø i divisionen og i Vejdirektoratet som helhed med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

10 18 / Vejdirektør / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Vejdirektør / 19 Vejdirektørprofil Udøver strategisk faglig ledelse Du har ansvar for at udvikle og oversætte Vejdirektoratets fokus og strategiske grundlag Du tænker og agerer visionært og langsigtet både i forhold til samfund, økonomi, ledelse og transportfaglighed Du løfter strategiske udfordringer og beslutninger ind i direktionen - og opstiller retning og rammer for Vejdirektoratet som en væsentlig aktør i udvikling af den danske infrastruktur Du står til ansvar for Vejdirektoratets resultatkontrakt med departementet og sikrer et internt system med smidige strategiprocesser og en gennemsigtig og effektiv ressourcestyring Du driver Vejdirektoratet og udfordrer kompetent styrings- og organiseringsformer samt ressourceanvendelse Fokuserer Vejdirektoratets strategiske retning Du forventningsafstemmer relevant og rettidigt - kvalificerer både op, ned og på tværs Du fokuserer dit eget og Vejdirektoratets engagement i transportpolitiske mål Du opbygger forretningsforståelse og sætter den strategiske retning for Vejdirektoratet Du prioriterer strategisk sparringsrum til ledere og medarbejdere, samt tid til eksterne relationer Du afklarer løbende dit mandat med departementet Sætter, motiverer og udvikler det rette hold Du sikrer et system, der giver mulighed for at rekruttere, fastholde og udvikle det rette mix af kompetencer og talentpotentialer Du rekrutterer, fastholder, kompetenceudvikler og afvikler divisionsdirektører med udgangspunkt i VD s forretningsfokus Du sikrer resultater ved at coache og skabe handlekraftige ledelsesstrukturer Du giver direktionen, chefgruppen og den samlede ledergruppe ledelsesfaglig tyngde til at udfylde deres ledelsesprofil ved at involvere dem rettidigt og tillidsfuldt Du tænker i politiske og samfundsmæssige dagsordner og sikrer via et tæt og kontinuerligt samarbejde, at det politiske og det politisk-administrative system anerkender Vejdirektoratets indsats, udfordringer og præmisser Du udviser udstrakt politisk tæft i forhold til Vejdirektoratets væsentligste interessenter Du bringer Vejdirektoratet i spil som ressource, der bidrager til at eksekvere politisk vedtagne mål Efterspørger og sikrer effektive hele løsninger og samarbejder Du går forrest i at opbygge en organisationskultur med fokus på ét enkelt og fokuseret Vejdirektorat Du spotter faldgruber af tværorganisatorisk art og stiller krav om løsning Du står til ansvar for, at Vejdirektoratets organisationsdesign, samarbejdsstruktur og kultur motiverer effektive hele løsninger med trafikanter og samarbejdspartnere i centrum Du etablerer og udvikler toplederrelationer til Vejdirektoratets bedste Kommunikerer og videndeler beslutninger, erfaringer og resultater Du formidler den fælles retning og meningen med den valgte kurs Du er Vejdirektoratets frontfigur og har en udstrakt grad af gennemslagskraft Du bærer strategiske spørgsmål og perspektiver ind i direktionen, giver målrettet klare bestillinger og feedback Du videndeler strategisk og brander Vejdirektoratet som central aktør i udviklingen af den danske infrastruktur og som attraktiv arbejdsplads Du er stolt af Vejdirektoratets faglige opgaveløsning og formår at sælge denne stolthed videre i omverdenen Du har ansvar for, at Vejdirektoratet er en anerkendt, troværdig og leveringsdygtig samarbejdspartner Værdsætter rollen som vejdirektør Du omsætter Vejdirektoratets fælles ledelsespraksis til daglig virksomhedsledelse Du ser vigtigheden i at lede til Vejdirektoratets succes Du træder naturligt i karakter og påtager dig altid det overordnede ansvar for Vejdirektoratets arbejde Du uddelegerer opgaver og ledelseskraft til divisionsdirektører og skaber resultater herigennem Du har ansvar for en organisationskultur båret af Vejdirektoratets værdier, hvor forandring, udvikling og mangfoldighed er et grundvilkår Du tager ansvar for et godt arbejdsmiljø i Vejdirektoratet med fokus på trivsel og på at håndtere konflikter rettidigt

11 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K vejdirektoratet.dk

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LP I VEJDIREKTORATET Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LEADERSHIP PIPELINE I VEJDIREKTORATET AGENDA Erfaring

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER HOLBÆK KOMMUNES LEDELSESGRUNDLAG 1 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 1 16-11-2015 08:43:14 2 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 2 16-11-2015 08:43:14

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Ledelse som en samskabende proces Strategiskabelse Meningsskabelse innovationsprocesser Selvforståelse Opgaven Samfundsforståelse faglige processer Samskabelse Resultatskabelse

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Guide til udvælgelse af deltagere til. Talent for ledelse. - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Guide til udvælgelse af deltagere til. Talent for ledelse. - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Guide til udvælgelse af deltagere til Talent for ledelse - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Juni 2013 Målgruppen for Talent for ledelse Udviklingsforløbet retter sig mod medarbejdere, som

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Inspiration til samtalen

Inspiration til samtalen Inspiration til samtalen MUS 2015 Dette materiale er inspiration til MUS-samtalen mellem medarbejder og chef. Følgende indgår i materialet: Samtalen Inspirationsspørgsmål Kompetencehjulet KL's otte kompetencer

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Kilde: Decision Dynamics Leadership Role Styles by Management Level Most Successful 20% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 Supervisor Manager

Læs mere

ANNONCERING AF OPGAVE

ANNONCERING AF OPGAVE Dato 12. juni 2014 Sagsbehandler Liselotte Ellegaard Mail lell@vd.dk Telefon +45 7244 3583 Dokument 14/03644-1 Side 1/8 ANNONCERING AF OPGAVE ledermåling, holdningsundersøgelse, arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Politiske og administrativ organisation Direktørens opgaver og profil AAB Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle er den største almene boligorganisation

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN LEADERSHI IELINE I OLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN Grønlands oliti Færøernes oliti Ansatte oliti: 10.700. Jurister: 1.200 Øvrige: 3.100 I alt: 15.000 (Ledere:1.600) Nordjyllands oliti 1 Kerneopgaven olitiet

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

ANNONCERING AF OPGAVE

ANNONCERING AF OPGAVE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Personale, UDV lell@vd.dk 7244 3583 ANNONCERING AF OPGAVE LEDERMÅLING, HOLDNINGSUNDERSØGELSE OG ARBEJDSPLADSVURDERING I medfør af lov om indhentning

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes

God ledelse afhænger af, hvad der ledes God ledelse afhænger af, hvad der ledes 1 Pointen i teorien om Leadership Pipeline er, at hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer derfor skal der anvendes forskellige ledelsesmæssige

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere