REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE."

Transkript

1 REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen (niu) Stig Andersen (niu) Poul Arne Petersen (niu) Sanne Christiansen (niu) Michael Grochalski (nif svøm) Anni Christiansen (nif-hovedafdeling) Jan Rasmussen (kvik) Torben Olsen (Næstved roklub) Jørgen Frederiksen (Næstved roklub) Martin Mønsted Jensen (Næstved sportsdykkerklub) Morten Kristensen (Næstved sportsdykkerklub) 1 Valg af dirigent og referent. Michael Grochalski (MG) blev valgt som dirigent. Torben Søholt Pedersen (TSP) blev valgt som referent. Herefter kunne dirigenten konstatere at rep.mødet var lovligt indkaldt og at dagsordenen fulgte vedtægterne. 2 Bestyrelsens beretning. Jesper Poulsen (JEP): Oplæste den omdelte beretning, der også er tilgængelig på hvorefter der var debat om beretningen. Torben Olsen (TO): Spurgte indtil grupperne i mærk Næstved regi. Hvor er NIU i dette? 1

2 JEP: Der er 3 grupper i Mærk Næstved Det er erhverv, uddannelse og oplevelse. NIU og den øvrige idræt er placeret i oplevelsesgruppen. JEP kunne også berette at det er et signal er der nu er ved at blive opført 3 nye haller i Næstved, En på lille Næstved Skole, en 2. på Herlufsholm stadion og en 3. i forbindelse med Næstved Hallerne. JEP mener at dette klart signalere at kommunen vil idrætten. TO: som arrangør at Regattaen på kanalen til sommer, overvejer roklubben at ændre sejladsen, således at der sejles ind mod havnen i stedet for ud af kanalen. Dette vil give megen synergi i hele havneområdet, da det vil være her publikum vil tage opstilling. TO spørger i den forbindelse om det er muligt at få del i de midler der bundet til aktiviteter under Mærk Næstved Det mener JEP at det er, der skal blot rettes en henvendelse til kommunen. TO: syntes godt om NIU men kan NIU bruges til noget? Hvordan ser fremtiden ud i NIU? Er der en medlemsflugt fra NIU? Kommer der nye medlemsforeninger til? JEP: Der er ikke medlemsflugt, der er stabile forhold i medlemsskaren. Det har blot været vanskeligt at få foreningerne fra de 4 landkommuner, i forbindelse med kommunesammenlægning, til at melde sig på banen. De er tilbageholdende og sidder sikkert stadig med den fornemmelse, at de blot kan henvende sig direkte til forvaltning og politikere, ligesom i de gode gamle dage. Det skal vi have ændret på og kommunen har et stor medansvar, for at få denne øvelse til at lykkedes. Det er vigtigt at idrætten står sammen, det giver også en større vægt bag ord og meninger. Anne Zachariassen (AZ): fortalte om at det hidtidige Folkeoplysningsudvalg lukkes og et nyt udvalg skal oprettes. Der har været afholdt 3 møder om dette, hvor alle foreninger har været inviteret. Der kom mange første gang, lidt færre anden gang og ikke mange til det sidste møde. Øvelsen går i første omgang ud på at få fordelt medlemspladserne i dette udvalg. Der er mange meninger og holdninger. NIU mener at idrætten skal have en passende andel af pladserne, da idrætten har langt flest medlemmer. Dette forhold falder sikkert snart på plads. TO: Spørger til, om en konkret henvendelse vil blive vel modtaget i NIU og vil NIU hjælpe med konkrete sager overfor kommunen. Til dette blev der svaret klart JA. 2

3 Jan Rasmussen (JR): Mener ikke at NIU er synlig nok, han har ikke set NIU i pressen i lange tider. Det var anderledes før i tiden. I forbindelse med kommunens reduktion af lokaletilskuddet, fra 85 til 80 % kunne det have været ønskeligt at NIU havde markeret sig. Men man læste intet. Jr spørger direkte om NIU er bange for politikerne og forvaltningen. AZ: Nej det er vi bestemt ikke. Tro mig. JEP: Beretter at han som formand for NIU i 12 år, aldrig før har oplevet at en formand for kulturen, direkte retter henvendelse til NIU, i forbindelse med sin tiltræden, for at få et møde med NIU. Det må tolkes som et skridt i den rigtige retning og betyder også at NIU kommer meget tættere på politikerne, end nogensinde før. Det er positivt at selvsamme udvalg beder om at NIU, skal være med i høring, om alt hvad der har med idrætten at gøre. Dette betyder at NIU på den måde vil gøre sin indflydelse gældende og måske hellere vil gøre det på en direkte måde, frem for at gå i medierne. 3 Regnskab. AZ: Gennemgik regnskabet punkt for punkt, hvorefter der kunne stilles spørgsmål til dette. JR: Fondes gæld til NIU, hvad er dette? AZ: Den fremkommer på baggrund af, at fonden altid skal have et indestående på kr ,00 og at værdien af papirer m.m. har haft en dalende tendens. Derfor har NIU suppleret kontoen med et beløb, for at fastholde de kr. dette giver fonden en gæld til NIU. TO: Vi er rige! Har NIU gjort sig nogle tanker om hvad disse penge skal bruges til. Det er vel ikke et mål i sig selv, blot at skrabe sammen? AZ: Det er tanken at nogle af pengene skal bruges på tiltag overfor foreningerne og ikke mindst for at få de sidste foreninger med i NIU. Stig Andersen (SA): Jep berettede netop i beretningen om at NIU meget gerne modtager gode idéer til nye tiltag, så bare kom med ideerne. JR: Det er rigtig godt med penge på bunden man ved aldrig hvad der sker. De skal ikke bare bruges. MG: Jeg har konstateret at NIU faktisk har 75 års jubilæum d. 15. april i år, det kunne jo være at lidt af pengene, kunne bruges på noget i den forbindelse. Regnskabet blev godkendt 3

4 Herefter fremlagde AZ et budget for det indeværende år. TO: Udvikling på kr hvad er der her i tankerne. AZ: Det er baseret på lederkurser for foreningerne.. 4 Orientering om det kommende års budget. Herefter fremlagde AZ et budget for det indeværende år. TO: Udvikling på kr hvad er der her i tankerne. AZ: Det er baseret på lederkurser for foreningerne.. 5 Fastsættelse af det kommende års kontingent. Der var enighed om at fortsætte med de nuværende satser. 6 Indkomne forslag. MG: Jeg sidder med et forslag, det er stillet af bestyrelsen. Det går i al sin enkelthed ud p,åat der gives mulighed for at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer, til at være flydende, således at der skal være fra 5 til 7medlemmer i bestyrelsen. Dette tiltag skal ses i lyset af, at det i dag er vanskeligt at rekruttere bestyrelsesmedlemmer. Forslag: 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer: -valg af 2 bestyrelsemedlemmer (lige år) -valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) Ændres til: -valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) -valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) Forslaget blev vedtaget og er derfor gældende med omgående virkning. 4

5 7 Valg af bestyrelse og suppleanter. Inden selve valghandlingen fandt sted, var der lidt debat om, hvorvidt det var muligt at finde en ny formand, til afløsning for JEP som ikke genopstiller, hvilket han allerede sidste år gjorde opmærksom på. SA blev direkte spurgt om han evt. ville påtage sig hvervet som formand. Det ville SA gerne, hvis det var en nødvendighed for NIU s fremtidige virke. SA valgtes som formand for en 2 årig periode. Lene Hansen, der ikke var til stede men som havde givet forhåndstilkendegivelse om, at hun gerne ville opstille til bestyrelsen, blev ligeledes valgt for en 2 årig periode. Morten Mønsted Jensen blev valgt for en 1. årig periode. Der var således valgt en bestyrelse på 4 medlemmer, reglerne siger min. 5 medlemmer. Forsamlingen godkendte at den nye bestyrelse, fik frie hænder til at finde det 5. medlem og indsætte dette i bestyrelsen uden yderligere afstemning. Den nye bestyrelse fik ca. 3. mdr. til at finde det 5. medlem. Som suppleanter valgtes: 1. suppleant Torben Olsen for en 1 årig periode. 2. suppleant Jan Rasmussen for en 1 årig periode. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Anni Christiansen blev genvalgt som revisor for en 2 årig periode. Leo Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant for en 1 årig periode. 9 Eventuelt. SA: Jeg søger nye idéer og tiltag til det kommende år. TO: Mere Mærk Næstved er ønskeligt, ligesom NIU s rolle skal styrkes. Der kan informeres meget mere til foreningerne. På den måde vil foreningerne blive mere inddraget og det vil give NIU meget mere synlighed. AZ: Nu har vi en ny bestyrelse med mange nye ansigter, det vil give mulighed for at, der kan laves nye tiltag overfor de foreninger, som ikke er medlem. 5

6 JEP: vi skal have kommunen mere på banen, for at styrke NIU s position overfor de foreninger der ikke er medlem. Således at vi har hele idrætten samlet et sted. TO: De nye foreninger kender ikke NIU Der skal mere synlighed til. SA: NIU skal påvirke både kommune og foreninger med bl.a. kurser. Lederne skal på kursus, det går fint med instruktørerne men ikke med lederne, det skal vi rette op på. JR: Har NIU i dag samarbejde med andre idrætssamvirker i landet? SA: Jeg kender en dygtig mand i Vordingborg, Bjarne Malmros, der er tidligere formand i den lokale DIF afdeling. Jeg vil benytte ham til at få noget i gang. SA: Nu skal NIU have lov til at få konstitueret sig og finde fælles fodslav. I må give os lidt tid, før i forventer at vi for alvor er på banen. JEP: mange ting står lige for døren. Nyt folkeoplysningsudvalg, temaaftener, foredrag m.m. Meget er i spil og det er en stor mundfuld lige nu. JEP: Rundede aftenen af men et stort tak for fremmøde og udtrykte sin begejstring over at der er fundet en ny bestyrelse og ønskede dem alt mulig held og lykke i fremtiden. SA: Takkede MG for at styre mødet på god og redelig vis. SA Takkede ligeledes de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats gennem tiden. TSP: Takkede JEP for sit mangeårige formandskab og den store iver og det varme engagement, som JEP altid udviser i forbindelse med sit virke for idrætten. TSP udtrykte ligeledes sin glæde over, at havde siddet i bestyrelse mede JEP i 10 år. Et arbejde der også har resulteret i et varmt venskab, som vil bestå langt ud i fremtiden. 20/ /Torben Søholt Pedersen 6

7 /Jesper Poulsen 7

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Referat fra Generalforsamlingen den 20.2.2012 i HSC. 1. Valg af dirigent. Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere