3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F eres brug af voksen- og efteruddannelse"

Transkript

1 F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard. april 1 Analysens hovedkonklusioner Når der korrigeres for sæsonudsving, var AMU-aktiviteten i første halvår 1 på omkring. årselever pr. kvartal, mens AMU-aktiviteten er faldet til omkring. årselever pr. kvartal i hvert af kvartalerne -. kvartal 11. Det svarer til et fald på omkring pct. Ikke-vestlige indvandrere anvender VEU omkring tre gange mere end personer med dansk oprindelse. Denne overvægt af ikke-vestlige indvandrere afspejler fortrinsvis en klar overvægt på de almene uddannelser, herunder grundlæggende danskundervisning. Der er forholdsvis stor forskel på, hvor meget medlemmerne af de enkelte A-kasser anvender VEU-tilbuddene. I løbet af skoleåret 9/1 var det 7, pct. af medlemmerne i LO s a-kasser, som deltog i VEU, mens det blandt FTF ere og akademikere var henholdsvis 1,8 pct. og 9, pct., som deltog i en VEU-uddannelse af kortere eller længere varighed. Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf Mobil 8 7 Kommunikationschef Janus Breck Tlf. 77 Mobil 61 8 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 161 København V 77 1

2 Overordnet udvikling i voksen- og saktiviteten Danmarks Statistik indsamler årligt oplysninger om omfanget af offentligt finansieret voksen- og i Danmark. Ifølge denne statistik var den samlede VEU-aktivitet i 1 (skoleåret 9/1) på 7. årselever. Opgørelsen vedrører en meget bred vifte af uddannelsestilbud, som overordnet set kan inddeles i tre områder: Almene uddannelser (fx danskundervisning, HF, folkehøjskoler) Erhvervsfaglige (fx AMU-kurser samt egentlige erhvervsfaglige uddannelser) (kort-, mellemlang og lange videregående uddannelser) I 1 var der samlet set 6.6 årselever inden for de almene uddannelser, svarende til godt halvdelen af den samlede offentlige VEU-aktivitet. Det erhvervsfaglige og det videregående uddannelsesområde står hver for omkring pct. af den offentlige VEU-aktivitet. I figur 1 er vist udviklingen i antal årselever på de tre hovedområder i perioden fra -1. Som det fremgår, har der i perioden fra 7 til 1 været en forholdsvis kraftig stigning i antallet af årselever fra 1.8 årselever i 7 til 7. årselever i 1 dvs. en stigning på 18.6 årselever. Denne stigning er navnlig trukket af det almene område, hvor der har været en stigning på godt 1. årselever fra 7 til 1. I samme periode har der været en stigning på.6 årselever på det erhvervsfaglige område. Figur 1 Udvikling i VEU fordelt på hovedområder 1. årselever årselever Almene Erhvervsfaglig Anm: Periodeangivelsen er baseret på skoleår dvs. 1 dækker skoleåret 1. juli 9 til 1. juni 1.

3 Som nævnt dækker Danmarks Statistiks opgørelse kun perioden frem til og med skoleåret 9/1 dvs. frem til juni 1. Det indebærer, at konsekvenserne af de besparelser den tidligere regering gennemførte på VEU-området som led i Genopretningsaftalen ikke er afspejlet i tallene. På AMUområdet har Undervisningsministeriet imidlertid offentliggjort mere aktuelle oplysninger om udviklingen i kursusaktiviteten, som dækker perioden frem til. kvartal 11. Som det fremgår af figur, er der siden 1 sket en forholdsvis kraftig reduktion i AMU-aktiviteten. Når der korrigeres for sæsonudsving, var AMU-aktiviteten i første halvår 1 på omkring. årselever pr. kvartal, mens AMUaktiviteten er faldet til omkring. årselever pr. kvartal i hvert af kvartalerne -. kvartal 11. Det svarer til et fald på omkring pct. Figur Udvikling i antal årselever ved AMU-uddannelser Årselever Årselever AMU AMU - sæsonkorrigeret Anm: Kilde: AE på baggrund af AMU-statistik i UNI-C.

4 Hvem bruger voksen- og? AE har adgang til Danmarks Statistiks register over offentlig voksen- og, og på baggrund af dette register undersøges nedenfor hvilke befolkningsgrupper, der typisk anvender VEUtilbuddene. Registeret dækker som nævnt perioden frem til juni 1, så det kraftige fald i AMUaktiviteten fra 1 til 11 er således ikke afspejlet i tallene. Alder, køn og herkomst Blandt -9-årige er det omkring pct., der deltager i VEU i løbet af et år. Det fremgår af figur, der viser hvor stor en andel af de enkelte aldersgrupper, der deltager i VEU i løbet af 1 i større eller mindre omfang. Som det fremgår, er der i denne aldersgruppe ikke noget, der tyder på, at VEU-andelen er faldende med alderen. Fra omkring -års alderen er VEU-andelen svagt faldende, så det blandt de 8 og 9-årige kun er omkring 1 pct.,der deltager i VEU. Figur Andel deltagere i VEU og gennemsnitligt antal årselever fordelt på aldersgrupper Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. Tager man i opgørelsen højde for de enkelte VEU-kursers varighed, er der imidlertid en klar tendens til, at VEU-indsatsen falder med alderen. Det fremgår af figur, der viser VEU-graden målt som antal årselever på VEU i forhold til antallet i aldersgruppen. Som det fremgår, falder VEU-graden fra knap pct. for -årige til knap 1½ pct. for -årige. Samtidig viser figuren, at der er en klar tendens til, at de almene VEU-kurser udgør langt hovedparten af VEU-aktiviteten for de yngre, mens de erhvervsfaglige og videregående VEU-kurser spiller en større rolle for de ældre aldersgrupper.

5 Figur VEU-Årselever i pct. af aldersgruppen, Almen Erhvervs Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. En opdeling på køn viser, at det blandt de 18-9-årige mænd er 19,8 pct., der i løbet af 1 har deltaget i offentlige VEU-aktiviteter, mens den tilsvarende andel for kvinder er 17,6 pct. Det er således en lidt større andel af mændene, der deltager. På trods af denne svage overvægt af mandlige deltagere viser tabel 1, at kvinder fylder mest i VEU-statistikken, når man ser på antal årselever. Det skyldes grundlæggende, at kvinder i gennemsnit deltager i længere kurser end mænd. Omregnet til årselever er det således, pct. af kvinderne, der deltog i VEU, mens den tilsvarende andel blandt mændene er 1,9 pct. Den kønsmæssige forskel i VEU-graden (antal årselever pr. person) afspejler først og fremmest, at kvinder i højere grad deltager i almene VEU-uddannelselser end mænd. Tabel 1 Voksen- og 1 fordelt på køn I alt Almen Erhvervsfaglig Antal Antal Mand 899 1,9,8,6, 61 19,8 Kvinde 661, 1,,, ,6 I alt 69,1 1,1,, ,7 Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. Blandt ikke-vestlige indvandrere er VEU-graden omkring tre gange højere end blandt personer med dansk oprindelse. Denne overvægt af ikke-vestlige indvandrere afspejler fortrinsvis en klar overvægt på de almene uddannelser, herunder grundlæggende danskundervisning. Også blandt ikke-vestlige efterkommere er der en klar overvægt sammenlignet med danskere 1. 1 Det bemærkes, at langt hovedparten af de ikke-vestlige efterkommere er unge under år, hvilket isoleret set bidrager til en forholdsvis høj VEUandel for denne gruppe, fordi unge som tidligere nævnt er den aldersgrupper, der anvender VEU mest.

6 Tabel Voksen- og 1 fordelt på herkomst I alt Almen Erhvervs hvervsfaglig Antal Antal Dansk 78 1,8,7,, , Indvandrere, vestlige lande 978,,7,, 77 1, Indvandrere, ikke-vestlige lande 11,,9,, 968,7 Efterkommere, vestlige lande 171, 1,,, , Efterkommere, ikke-vestlige lande 16,,1,, 7 18,8 I alt 69,1 1,1,, ,7 Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. Uddannelse og a-kasse Personer med uoplyst uddannelse er klart den gruppe, der har den højeste VEU-grad. Det skyldes, at denne gruppe langt overvejende består af indvandrere, der som nævnt bruger VEU-systemet forholdsvis meget bl.a. i forbindelse med grundlæggende danskundervisning. For de øvrige uddannelsesgrupper er det personer med grundskole, der anvender VEU mest, mens faglærte er den hoveduddannelsesgrupper der målt på VEU-graden bruger VEU-tilbuddene mindst. Ser man i stedet på hvor stor en andel af de enkelte uddannelsesgrupper, der benytter VEU i løbet af et år, er det faglærte, der ligger i top. Blandt de faglærte er det,8 pct., der deltager i VEU i løbet af et år, mens det kun er 1, pct. af de 18-9-årige med en videregående uddannelse, der deltager i VEU. Tabel Voksen- og 1 fordelt på uddannelse I alt Almen Erhvervs hvervsfaglig Antal Antal Uoplyst 766 6, 6,1,,1 9 8, Grundskole 18997, 1,9,, ,1 Gymnasial 766, 1,,,6 16, Faglært 17 1,,,8, 976, ,7,, 1, 191 1, I alt 69,1 1,1,, ,7 Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. En opdeling på A-kasser viser, at det er 7, pct. af medlemmerne i LO-a-kasser, som deltager i VEU i løbet af et år, mens det blandt FTF ere og akademikere er henholdsvis 1,8 pct. og 9, pct., der deltager i VEU-uddannelse i løbet af et år. Det fremgår af tabel. Selvom andelen af FTF ere, der deltager i VEU er væsentlig lavere end blandt medlemmerne af LO, er det gennemsnitlige VEU-omfang (VEUgraden) for begge grupper på, pct. Det skyldes, at de FTF ere der benytter VEU i gennemsnit tager længere VEU-uddannelser end LO ere. 6

7 Blandt LO ere udgør de almene VEU-udddannelser (som fx grundlæggende danskundervisning) knap en tredjedel af det samlede VEU-omfang. Derimod udgør de almene VEU-uddannelser kun en helt marginal andel af VEU-indsatsen over for akademikere og FTF ere. Tabel Voksen- og 1 fordelt på A-kasse I alt Almen Erhvervsfaglig Antal Antal LO 1679,,6 1,, 66 7, - Heraf F (incl. TIB) 67, 1, 1,,1 8888, FTF 697,,1, 1,7 98 1,8 Akademikere 1,,1,1 1, 17 9, Udenfor hovedorg. 6 1,,,6,6 96,8 Gule 6 1,7,6,7, 89,7 Ikke-forsikrede 976,7,,, 117 1,7 I alt 69,1 1,1,, ,7 Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. Det bemærkes, at alle 18-9-årige indgår dvs. også personer udenfor arbejdsstyrken. Voksen- og blandt F ere Blandt medlemmer af F var der i 1 knap årige, der deltog i voksen- og i større elle mindre omfang. Det svarer til godt pct. af F s medlemmer. Omregnet til årselever svarer det til 6.7 årselever i 1. Den forholdsvis store forskel mellem antal deltagere og antal årselever afspejler, at VEU-kurser typisk er forholdsvis korte, og dermed (hver især) ikke vægter så meget i en opgørelse over årselever. Sættes antallet af årselever i forhold til antallet af medlemmer fås et udtryk for hvor stor en andel af tiden, medlemmer i F i gennemsnit bruger på VEU. Som det fremgår af tabel, er denne VEU-grad på, pct. Her står de erhvervsfaglige VEU-uddannelser for 1, pct. point, mens de almene uddannelser står for 1, pct. point. Samtidig viser tabellen, at kvindelige F ere har en højere VEU-grad en mandlige F ere. Tabel Voksen- og blandt F ere fordelt på køn, 1 I alt Almen Erhvervsfaglig Antal Antal Mand 98,,7 1,,1 68 1, Kvinde,9 1,8 1,,1 8 8, All 67, 1, 1,,1 8888, Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. En opdeling på alder viser, at det i alle aldersgrupperne -9 år er mere end pct. af F erne, der deltager i VEU-aktiviteter i løbet af et år. I -årsalderen falder deltagelsesandelen lidt og udgør om- 7

8 kring pct. blandt 9-årige F ere, jf. figur a. Omregnes VEU-aktiviteten i årselever pr. person viser figur b, at VEU-aktiviteten i gennemsnit falder med alderen blandt F ere hvilket primært er trukket af mindre deltagelse i almene uddannelsestilbud som fx danskundervisning. Figur a Andel F ere der deltager i VEU, 1 Figur b F VEU-årselever i pct., Almen Erhverv Anm.: Kilde: AE pba. Anm.: Kilde: AE pba. Som vist ovenfor anvender indvandrere og efterkommere VEU-systemet mere end danskere generelt, og det gør sig også gældende blandt medlemmerne af F. Blandt indvandrere fra ikke vestlige lande, der er medlemmer af F s a-kasse er VEU-graden,6 pct., hvilket er mere end dobbelt så meget som VEU-graden for danske F ere. Den markante forskel skyldes, at indvandrere og efterkommer i højere grad end danskere bruger de almene uddannelsestilbud i VEU-systemet. Ser man udelukkende på de erhvervsrettede og videregående VEU-uddannelser, er det faktisk en større VEU-grad blandt danskere sammenlignet med indvandrere. Tabel 6 Voksen- og 1 fordelt på herkomst I alt Almen Erhvervs hvervsfaglig Antal Antal Dansk,1,6 1,,1 7, Indvandrere, vestlige lande 8,8,6 1,1,1 9,1 Indvandrere, ikke-vestlige lande 11,6,6 1,, 7996, Efterkommere, vestlige lande 11,1 1,8 1,, 116, Efterkommere, ikke-vestlige lande 6,7 1, 1,, 9 8,7 All 67, 1, 1,,1 8888, Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. Blandt de faglærte F ere er VEU-graden i 1 på, pct., og det er dermed de faglærte F ere, der anvender VEU mindst blandt F ere. Til sammenligning er VEU-graden blandt F ere med grundskole og gymnasiale uddannelser på henholdsvis, pct. og,8 pct. i 1. Det fremgår af tabel 7. 8

9 Tabel 7 Voksen- og 1 fordelt på uddannelse I alt Almen Erhvervs hvervsfaglig Antal Antal Uoplyst 99 7, 6,1 1,1, 91 1,7 Grundskole 9, 1,1 1,, 67 9,8 Gymnasial,8 1, 1,, 767 1,6 Faglært 68,,6 1,,1 81,1, 1, 1,, 89,7 All 67, 1, 1,,1 8888, Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. I figur 6 er vist hvor stor en andel af F erne, der deltager i VEU i løbet af et år (1) i de enkelte kommuner. Figur 6 Andel F ere, der deltager i VEU i løbet af et år, 1 Anm: Indeholder 18-9-årige med bopæl i Danmark 1. januar 1. VEU-omfanget er opgjort på baggrund af skoleåret 9/1. 9

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere