Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst."

Transkript

1 Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Påstande mv. Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende at 15, stk. 3 (anciennitetsbestemmelsen) i gældende overenskomst mellem HTS A, Nordjylland og Fagligt Fælles Forbund, 3F, Aalborg, for terminalarbejdere hos Arctic Container Operation A/S i det følgende benævnt ACOoverenskomsten skal forstås således, at ancienniteten ikke afbrydes, hvor medarbejderen genansættes inden for 24 måneder. Indklagede har påstået frifindelse. Uoverensstemmelsen angår nærmere, om anciennitetskravet i ACO overenskomstens 15, stk. 3 9 måneders beskæftigelse som betingelse for ret til selvvalgt uddannelse kan opfyldes under anvendelse af overenskomstens 3, stk.3, om afskedigelse og genantagelse inden for 24 måneder, dvs. om 3, stk. 3, er en anciennitetsbestemmelse, der ikke udelukkende knytter sig til løntillægsbestemmelsen i 3, stk. 1, men også finder anvendelse ved beregningen af ancienniteten efter 15, stk. 3.

2 2 Baggrunden for sagen De påberåbte bestemmelser i ACO overenskomsten er sålydende: 2. Normallønninger 3. Anciennitet Stk. 1. Efter et halvt års uafbrudt beskæftigelse i virksomheden ydes et tillæg på Stk.2. Som afbrydelse af anciennitet regnes ikke fravær på grund af tilskadekomst eller sygdom, Hvis en arbejder fratræder efter egen opsigelse, fortabes den opnåede anciennitet. Stk. 3. I tilfælde, hvor en arbejder afskediges, men genantages efter en periode, der ikke overstiger 24 måneder, bevarer han dog den på afskedigelsestidspunktet opnåede anciennitet. 4. Tillæg Kompetenceudvikling, uddannelse og kompetenceudviklingsfond A. Kompetenceudvikling Stk. 3. Den enkelte medarbejder har under fornødent hensyn til virksomhedens forhold efter 9 måneders beskæftigelse ret til indtil tre ugers frihed (uden løn) om året til deltagelse i selvvalgt efter og videreuddannelse. Der kan dog ydes løn, der svarer til 85 % af sædvanlig overenskomstmæssig løn 20. Barsel Stk. 1. Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden,, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger fra forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen

3 3 I de særlige bestemmelser vedrørende lagerarbejdere i Fællesoverenskomsten mellem HTS og 3F er der sålydende anciennitetsbestemmelse, for så vidt modsvarende ACO overenskomstens 3, stk. 3: 1. TiIlægsbetalinger Stk. 1. Anciennitetstillæg Til de overenskomstmæssige lønninger ydes følgende tillæg: Efter 6 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden Som afbrydelse af ancienniteten regnes ikke fravær på grund af sygdom eller tilskadekomst Hvis en arbejder fratræder på grund af egen opsigelse, fortabes den opnåede anciennitet. I tilfælde, hvor en arbejder afskediges, men genansættes efter en periode, der ikke overstiger 12 måneder, bevarer han dog den på afskedigelsestidspunktet opnåede anciennitet. Bestemmelserne om barsel findes i Fællesoverenskomstens almindelige bestemmelser 16, der er ligelydende med ACO overenskomstens 20. Arctic Container Operation A/S er en virksomhed, der i ikke ubetydeligt omfang anvender sæsonarbejdere. Virksomheden beskæftiger et klart flertal af fastansatte medarbejdere, men gør i perioden fra april til november brug af en del sæsonarbejdere, der udgør en relativt fast kreds af medarbejdere, hvorfra medarbejderne til de faste stillinger rekrutteres. Forklaringer Ole Nors Nielsen, der var ansat i virksomheden i og nu er næstformand i 3F s lokalafdeling, har forklaret, at af de ansatte i virksomheden er sæsonafløsere. Uoverensstemmelsen opstod, da en af sæsonafløserne, der medbragte den fornødne anciennitet fra tidligere års ansættelse, fik afslag på videreuddannelse i henhold til ACO overenskomstens 15, stk.3. Dette var så meget mere uforståeligt, eftersom virksomheden havde betalt barselsløn til sæsonarbejderne helt som til de fastansatte medarbejdere. Det var i det hele taget første gang, en sæsonarbejder havde

4 4 fået et afslag begrundet med, at anciennitet fra tidligere års ansættelse ikke kunne overføres. At det netop var 15, stk. 3, der blev givet afslag på, var også uforståeligt, fordi det i realiteten er ydelser, der betales af Kompetenceudviklingsfonden og således ikke reelt koster virksomheden noget. ACO overenskomsten er indgået og bevaret som en virksomhedsoverenskomst, fordi virksomheden i mange henseender er meget speciel. Navnlig er der i virksomheden beskæftiget en større kreds af faste sæsonarbejdere, der måske først efter 8 10 år bliver fastansat, og som der altid har været enighed om så vidt muligt skal behandles og beskyttes på lige fod med de fastansatte medarbejdere. Det er i øvrigt undertiden sket, at sæsonarbejdere i løbet af en sæson har opsparet så megen overtid, at de afspadserer det meste af vinteren efter sæsonen, så deres ansættelsesforhold kun afbryder i ganske kort tid inden den næste sæson. Under overenskomstforhandlingerne i 1995 blev det udtrykkelig nævnt, at alle dvs. også sæsonarbejderne, der jo udgør fødekæden skulle efteruddannes, og man bibeholdt i ACO overenskomsten den ekstra uge hertil i forhold til Fællesoverenskomsten. Rent faktisk kom dog kun et fåtal af de fastansatte gennem et planlagt efteruddannelsesforløb, og det nåede derfor ikke at blive aktuelt for sæsonarbejderne. Jesper Baltazar Christensen, der har været administrerende direktør for virksomheden siden 1994, og som i de sidste 10 år har været medlem af HTS (nu DI s) bestyrelse, har forklaret, at ACO overenskomsten alt overvejende må forstås på samme måde som de modsvarende bestemmelser i Fællesoverenskomsten. Ved overenskomstfornyelserne vedtages ACO overenskomsten er da også først, når Fællesoverenskomsten er kommet på plads og i lyset af denne. I overensstemmelse hermed ser han ACO overenskomstens 3, stk. 3, som en ren løntillægsbestemmelse helt på linje med anciennitetsbestemmelsen i 1, stk. 1, i Fællesoverenskomstens særlige bestemmelser vedrørende lagerarbejdere. ACO overenskomsten havde oprindelig en særskilt forhandlet bestemmelse om en uges uddannelse, og selv om den stort set aldrig var blevet brugt, blev den bibeholdt, da tilsvarende regler kom ind i Fællesoverenskomsten, hvilket er forklaringen på den ekstra uges frihed til uddannelse i ACO overenskomstens 15, stk. 3. Han vil ikke afvise, at virksomheden kan have udbetalt barselsløn til sæsonarbejdere, men det må i så fald være sket som følge af fejl begået af lønningsbogholderiet. Det omtvistede anciennitetsspørgsmål er for ham både et praktisk og principielt problem. Dels er det ikke hensigtsmæssigt, hvis sæsonarbejderne, der antages til arbejde i den travle sæson, kan få frihed til efteruddannelse, dels forudsætter Kompetenceudviklingsfondens betalingsforpligtelse,

5 5 at anciennitetsbestemmelserne er de samme i ACO overenskomsten som i Fællesoverenskomsten. Fonden vil dog dække den ekstra uges frihed. Når fraværsperioden i 3, stk. 3, er fastsat til 24 måneder, er det sket for at sikre lønforholdene for sæsonarbejderne. Parternes argumentation Klager har anført, at denne sag alene angår forståelsen af anciennitetsbestemmelsen i ACO overenskomstens 15, stk. 3, og ikke angår Fællesoverenskomstens anciennitetsregler. De omhandlede bestemmelser i ACO overenskomsten er særskilt blevet forhandlet mellem overenskomstparterne og adskiller sig indholdsmæssigt fra Fællesoverenskomsten. Dels er uddannelsesperioden i 15, stk. 3, 1 uge længere end ifølge Fællesoverenskomsten, dels er fraværsperioden i 3, stk. 3, dobbelt så lang som i særbestemmelserne til Fællesoverenskomsten. Og i det hele taget kan det lægges til grund, at ACO overenskomsten stedse er blevet forhandlet i lyset af virksomhedens anvendelse af sæsonarbejdere, som altid har udgjort fødekæden, der har været en fælles interesse i at sikre bedst muligt, og som i hvert fald har det samme kompetencebehov som de fastansatte medarbejdere. Hertil kommer, at virksomheden ubestridt har betalt barselsløn til sæsonarbejdere på grundlag af den samme anciennitetsberegning, som klager nu hævder for uddannelsesreglernes vedkommende. Der kan allerede derfor ikke sluttes fra Fællesoverenskomstens til ACO overenskomstens anciennitetsbestemmelser, og i øvrigt taler ordlyden af Fællesoverenskomsten klart for det af klager hævdede resultat. Indklagede har gjort gældende, at såvel en ordlyds som en formålsfortolkning støtter indklagedes forståelse af den omtvistede anciennitetsbestemmelse. Endvidere har klager bevisbyrden for, at ACO overenskomsten skal forstås på anden måde end Fællesoverenskomsten, når bestemmelserne som i dette tilfælde i alt væsentligt er enslydende, og denne bevisbyrde har klager ikke løftet. 15, stk. 3, om kompetenceudvikling der er en yngre bestemmelse end lønanciennitetsbestemmelsen i 3, stk. 3 kræver en tilknytning til virksomheden på 9 måneder, og der er intet nævnt i bestemmelsen om, at en medarbejder efter afskedigelse og genansættelse kan overføre sin tidligere anciennitet. Både i ACO overenskomsten og i Fællesoverenskomsten er der en række forskellige anciennitetsbestemmelser, der har hver deres historiske begrundelse, og der kan alle

6 6 rede derfor ikke i hver af overenskomsterne sluttes fra den ene anciennitetsbestemmelse til den anden. ACO overenskomsten er endvidere som en virksomhedsoverenskomst altid blevet forhandlet og vedtaget i baghjulet på Fællesoverenskomsten. Den lægger sig da også indholdsmæssigt tæt op ad Fællesoverenskomsten og må naturligvis forstås på samme måde som denne, hvis der ikke er meget stærke holdepunkter for andet. Og klager har ikke løftet bevisbyrden for, at der skal forholdes anderledes i dette tilfælde. Der har ikke mellem de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten kunnet opnås enighed eller flertal for en afgørelse. Afgørelsen træffes derfor af opmanden, fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen. Opmandens begrundelse og resultat Modsat 1, stk. 1, i tillægget til Fællesoverenskomsten hvor reglen om generhvervelse af anciennitet efter afskedigelse er placeret under overskriften Tillægsbetalinger som en del af grundlaget for disse betalinger er den modsvarende bestemmelse i ACO overenskomstens 3, stk. 3, placeret i en særskilt bestemmelse under overskriften Anciennitet. Dette forhold taler umiddelbart for at anses bestemmelsen i ACO overenskomsten som en anciennitetsbestemmelse af mere generel karakter. Endvidere er både suspensionsperioden i ACO overenskomstens 3, stk. 3, og uddannelsesperioden i 15., stk. 3, væsentligt længere end de modsvarende perioder i Fællesoverenskomsten og tillægget hertil, hvilket i sig selv taler for, at disse bestemmelser ikke blot er en automatisk afskrift af Fællesoverenskomsten, men at bestemmelserne i hvert fald oprindelig er blevet særskilt forhandlet under hensyn til virksomhedens og medarbejdernes særlige forhold. Hertil kommer, at der er tale om en virksomhed, der i udstrakt grad gør brug af faste sæsonarbejdere som fødekæde for senere fastansættelser. Der er således også enighed om, at den længere suspensionsperiode i 3, stk. 3, er særligt begrundet i virksomhedens udstrakte anvendelse af sådanne sæsonarbejdere. Endelig er det ubestridt, at virksomheden i henseende til anciennitetsbestemmelsen i 20 om barselsløn har behandlet sæsonarbejdere på lige fod med de fastansatte medarbejdere, hvilket

7 7 for sæsonarbejdernes vedkommende nødvendigvis må være sket under anvendelse af suspensionsbestemmelsen i 3, stk. 3. På denne særlige baggrund findes anciennitetsbestemmelsen vedrørende kompetenceudviklingsreglerne i ACO overenskomstens 15, stk. 3, at måtte forstås som af klager påstået, og klagers påstand må derfor tages til følge. Herefter bestemmes: Indklagede skal anerkende, at 15, stk. 3 (anciennitetsbestemmelsen) i gældende overenskomst mellem HTS A, Nordjylland og Fagligt Fælles Forbund, 3F, Aalborg, for terminalarbejdere hos Arctic Container Operation A/S skal forstås således, at ancienniteten ikke afbrydes, hvor medarbejderen genansættes inden for 24 måneder. Hver part bærer egne omkostninger og skal efter regning betale halvdelen af opmandens honorar mv. Poul Sørensen

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0093: 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Grønvold & Schou A/S (advokat Michael

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere