Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning"

Transkript

1 Høringsnotat Edvard Thomsens vej København S Telefon Notat Sagsnr. TS Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1. Indledning Trafikstyrelsen har den 30. april 2015 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport til høring hos de i bilag 1 nævnte organisationer. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen har også været offentliggjort på høringsportalen. Høringsfristen udløb den 26. maj Følgende organisationer har ikke haft bemærkninger til udkastet til ændring af bekendtgørelsen: Dansk Regioner Dansk Kørelærer-Union Efterskoleforeningen FDL. Trafikstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra: Dansk Transport og Logistik (DTL) Danske Busvognmænd Danmarks Idrætsforbund (DIF) ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD) 3F Transportgruppen. Side 1 (6)

2 I det følgende refereres og kommenteres de indkomne bemærkninger. Bemærkningerne er delt op i relevante emner. Trafikstyrelsens kommentarer til de enkelte emner følger efter i kursiv. 2. Beregning af gyldighedsperioden ved fornyelsen 3F Transportgruppen har ingen bemærkninger til forslaget. Danske Busvognmænd finder, at forslaget et hensigtsmæssigt. Det letter tilrettelæggelsen og planlægningen af chaufførernes efteruddannelse. DTL hilser ændringen velkommen. Det har længe været et ønske hos foreningens medlemmer, at ordningen vedrørende efteruddannelsen blev fleksibel, således det er muligt for en vognmand at planlægge for relevant kursus- og uddannelse i perioder, hvor der typisk er mindre at lave i virksomhederne, og uden at gyldighedsperioden for efteruddannelsens gennemførelse blev forkortet. Af samme grund anbefaler DTL også, at Trafikstyrelsen overvejer, om perioden kan udvides med yderligere tre måneder, således at det bliver muligt at gennemføre efteruddannelsen indtil seks måneder før udløb af uddannelsens gyldighedsperiode. Denne ordning kender branchen fra ADR beviset, hvor chaufføren kan generhverve sit kursus seks måneder før, at ADR beviset udløber. Det vil give større fleksibilitet ift. vintermånederne, hvor der typisk ikke er travlt i vognmandsbranchen. ITD hilser den øgede fleksibilitet velkommen, men ITD mener dog, at perioden på tre måneder er for kort. ITD henstiller til, at forslaget ændres til at være mindst seks måneder, evt. gerne 12 måneder. Dette skyldes hensynet til de efteruddannelsesfag, der ikke udbydes så tit af skolerne. Her kan der nemt opstå tilfælde, hvor en given chauffør ikke inden for de nævnte tre måneder kan nå at få gennemført et kursus, der svarer til dennes og vognmandens ønsker. Det er fastsat i Uddannelsesdirektivet, at chauffører skal følge en efteruddannelse hvert femte år inden udløbet af chaufføruddannelsesbevisets gyldighedsperiode. Hvis det bliver muligt at færdiggøre efteruddannelsen indtil 6 eller 12 måneder før udløb af chaufføruddannelsesbevisets gyldighedsperiode, vil det efter Trafikstyrelsens opfattelse ikke være i overensstemmelse med Uddannelsesdirektivet, da der i så fald ville kunne være op til 5½ år eller 6 år mellem gennemførelse af efteruddannelsen. Det bemærkes, at da det er muligt at gennemføre efteruddannelsen inden for en periode af 12 måneder, burde det være muligt ved planlægning i god tid at sikre chaufførernes deltagelse i kurser, der ikke udbydes så ofte. Side 2 (6)

3 3. Erfaringskrav 3F Transportgruppen har ingen bemærkninger til forslagene om at ophæve erfaringskravet ved national kørsel og bibeholde erfaringskravet ved internationale kørsel. Danske Busvognmænd støtter forslaget om at ophæve erfaringskravet ved national kørsel, der kan medvirke til at lette rekrutteringssituationen og fleksibiliteten i busbranchen. Foreningen er bekendt med et lignende succesfuldt tiltag i Sverige. Danske Busvognmænd har ingen færdselssikkerhedsmæssige betænkninger ved forslaget, men deler Trafikstyrelsens opfattelse af, at kravet om to års erfaring ved kørsel i udlandet bør fastholdes. 4. Krav til førere af ikke-erhvervsmæssige busser, hvor føreren modtager betaling for at føre bussen 3F Transportgruppen har ingen bemærkninger til forslaget. Danske Busvognmænd finder, at et øget kvalifikationskrav til buschauffører i den ikke-erhvervsmæssige personbefordring samlet set styrker sikkerheden i den danske bustrafik. Der foregår en ikke ubetydelig ikke-erhvervsmæssig personbefordring i busser, der føres af chauffører, der ikke er i besiddelse af hverken grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller rødt kvalifikationsbevis, og som heller ikke er omfattet af kravet om efteruddannelse. Det er en hensigtsmæssig og operationel løsning at skelne mellem personer, der modtager betaling for at føre bussen, og personer, der ikke modtager betaling for at føre bussen. I førstnævnte tilfælde vil der ofte være tale om personale på skoler og institutioner, der som led i deres arbejdsfunktioner fører institutionens egen bus i mange tilfælde på daglig basis. DIF vil gerne kvittere for, at den frivillige i en idrætsforening med ændringen af bekendtgørelsen nu ikke er underlagt de særlige uddannelseskrav, hvis spillerbussen alene kører inden for landets grænser. DIF undrer sig dog over, hvorfor det nu er afgørende, om føreren får betaling eller ej, hvis kørslen stadig er ikke-erhvervsmæssig. Umiddelbart kan det i forhold til idrætsforeningerne virker ejendommeligt, at en træner, der modtager et beskedent honorar for sin indsats, og som f.eks. har trænerhvervet som bibeskæftigelse ved siden af sit hovederhverv, fremover skal opfylde uddannelseskravene, mens en frivillig træner ikke skal. På den baggrund foreslår DIF, at der kigges nærmere på muligheden for særregler for den frivillige og almennyttige foreningsidræt. Det er ofte tilfældigt, om føreren af spillerbussen er rent frivillig eller modtager et vist honorar. Det er kendetegnende for begge situationer, at Side 3 (6)

4 kørslen er ikke-erhvervsmæssig og sker i regi af den frivillige foreningsidræt i forbindelse med fritidsaktiviteter, og at skærpede uddannelseskrav vil indebære, at idrætsforeningerne ikke inden for foreningskredsen kan finde personer, der kan køre spillerbusserne. Ifølge Uddannelsesdirektivet er førere af busser, der benyttes til ikkeerhvervsmæssig personbefordring i privat øjemed, undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse. Som følge af EU-Kommissionens fortolkning af undtagelsen er det nødvendigt at skelne imellem, om føreren modtager betaling for at føre bussen eller ej. En sådan betaling må efter Trafikstyrelsens opfattelse omfatte betaling af enhver art, herunder beskedne honorarer. Styrelsen finder således ikke, at det efter Uddannelsesdirektivet vil være muligt at opstille særregler for dele af foreningsidrætten, hvor træneren, der også er fører af foreningens bus, modtager et beskedent honorar. Det bemærkes, at der ved ændringen af bekendtgørelsen sker en lempelse af kravene til førere af busser tilhørende eller lejet af idrætsforeninger, hvor føreren ikke modtager betaling for at føre bussen. Disse førere skal fremover ikke opfylde krav om uddannelse ved kørsel inden for landets grænser. Der har hidtil været krav om rødt kvalifikationsbevis ved kørsel ud over en radius af 50 km fra bussens hjemsted. 5. Krav til førere af ikke-erhvervsmæssige busser, hvor føreren ikke modtager betaling for at føre bussen Danske Busvognmænd støtter forslaget. 3F Transportgruppen anfører, at forslaget indebærer, at frivillige, der kører børn/unge/voksne idrætsudøvere, spejdere mv., fritages for krav om uddannelse. 3F finder, at der bør stilles samme krav til sådanne chauffører som til chauffører, der modtager betaling for deres arbejde. Dette begrundes for det første med, at disse passagerer bør have den samme sikkerhed som andre passagerer, der køres af lønnede chauffører, og for det andet med den risiko for unfair konkurrence, dette vil påføre turistbusbranchen. Trafikstyrelsen finder, at førere af busser tilhørende idrætsklubber, foreninger eller lign., som ikke modtager betaling for at føre bussen, ikke skal være omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse ved kørsel her i landet. Dette skyldes bl.a. en afvejning af de byrder, der kan pålægges idrætsforeninger og lign. Hvis en idrætsforening imidlertid ønsker at køre til udlandet i egen bus, må færdselssikkerhedsmæssige hensyn være det afgørende, og der kræves derfor uddannelse. Side 4 (6)

5 6. Krav til førere af busser, der anvendes til rent privat kørsel Danske Busvognmænd støtter forslaget. 3F Transportgruppen har ingen bemærkninger til forslaget. 7. Ikrafttræden Trafikstyrelsen har efter opfordring fra Rigspolitiet besluttet at ændre ikrafttrædelsesbestemmelsen, således at lempelserne for førere af ikke-erhvervsmæssige busser træder i kraft straks. Førere af ikke-erhvervsmæssige busser, hvor føreren ikke modtager betaling for at føre bussen, vil fra tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden således kun være omfattet af krav af kvalifikationsuddannelse ved international kørsel, og førere af busser, der anvendes til rent privat kørsel, skal fra samme tidspunkt ikke opfylde krav til uddannelse. Det vil alene være reglerne for førere af ikke-erhvervsmæssige busser, hvor føreren modtager betaling for at føre bussen, der vil træde i kraft den 10. september 2015, som er det tidspunkt, hvor Uddannelsesdirektivets overgangsordning for buschauffører ophører. Side 5 (6)

6 Bilag 1 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Bupl Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark Danmarks Idrætsforbund (DIF) Dansk Erhverv Dansk Kørelærer-Union Dansk Taxi Råd Dansk Transport og Logistik Dansk Ungdoms Fællesråd Danske Biludlejere Danske Busvognmænd Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Handicaporganisationer Danske Kørelæreres Landsforbund Danske Regioner De Frie Grundskoler Det Centrale Handicapråd DGI DI DI Transport Efterskoleforeningen Fagligt Fælles Forbund FDM Folkehøjskolernes Forening i Danmark Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL) ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport KL Trafikselskaberne i Danmark Transporterhvervets uddannelser (TUR) Justitsministeriet Undervisningsministeriet Side 6 (6)

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Notat. Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse

Notat. Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: J. nr.: 7. marts 2008 FS400-000014 og FS410-000001 Notat Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse om omsynsvirksomheder

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R

Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R Kontingentindtægter 1000 Kontingent A-medlemmer 106.875,00 106.875,00 1100 Kontingent B-medlemmer 190.500,00 190.500,00 1200 Kontingent C-medlemmer

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Punkt 2 Rådsmødet den 25. februar 2009

Punkt 2 Rådsmødet den 25. februar 2009 1/147 Punkt 2 Rådsmødet den 25. februar 2009 12-02-2009 4/0120-0289-0079 /KHS/MCR/AJE ITD S INFORMATIONSUDVEKSLING 3 1. RESUMÉ 3 2. AFGØRELSE 8 KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 3. SAGSFREMSTILLING

Læs mere