Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativer på bygge- og anlægsområdet"

Transkript

1 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a. stor byggeaktivitet på bl.a. Aarhus Havn, Skejby Sygehus, nyt sygehus ved Herning og det sidste stykke af motorvejen mellem Aarhus og Herning. Dette notat skitserer beskæftigelsessituationen og regionale og lokale initiativer, der skal medvirke til, at flere ledige finder arbejde på bygge- og anlægsområdet. Konkret indeholder notatet: - Centrale konklusioner i en aktuel analyse fra COWI om beskæftigelses- og rekrutteringssituationen på bygge- og anlægsområdet - Hovedelementerne i en tværregional strategi med initiativer, der skal sikre udnyttelse af jobåbninger og kvalificeret arbejdskraft til branchen - Beskrivelse af initiativer i Jobcenter Silkeborg - Beskrivelse af initiativ igangsat af de østjyske LBR - Beskrivelse af initiativer i regi af LBR Silkeborg Centrale konklusioner i COWI-analysen På foranledning af Beskæftigelsesregion Midtjylland har COWI udarbejdet en analyse af den afledte arbejdskraftefterspørgsel af de mange bygge- og anlægsprojekter. I januar 2012 udkom den endelige rapport fra COWI. Arbejdsmarkedsudvalget fik en præsentation af COWIs analyse den 14. december 2011, hvorfor hovedkonklusionerne kun skitseres kort i dette notat. COWI har i analysen fremskrevet behovet for arbejdskraft på baggrund af de offentlige bygge- og anlægsprojekter i perioden Effekten af disse projekter skønnes at være på mellem og mandeår fordelt over perioden. Samtidig med at beskæftigelsen for faglærte i byggefagene ventes at stige med fem procent frem til 2021, ventes arbejdsstyrken at falde allerede inden for fem år bl.a. pga. at relativt mange går på efterløn eller pension. COWI vurderer overordnet, at ca. halvdelen af beskæftigelsen skal udføres af faglærte, mens ca. en tredjedel af beskæftigelsen vil skulle hentes fra ufaglært arbejdskraft. Generelt ventes der i de kommende år stigende ledighed blandt ufaglærte, og der vil derfor være et vist potentiale i at flytte ledige og beskæftigede ufaglærte fra andre brancher til bygge- og anlægsbranchen i de kommende år. Ift. faglærte grupper viser analysen, at der især er risiko for mangel på murere, elektrikere, VVS ere og tømrer/snedkere allerede fra 2013 samt bygningsmalere fra omkring Michael Anderson Direkte tlf.: Job- og Borgerservice Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:11/93065 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Ift. grupper med en videregående uddannelse viser analysen, at der især kan blive mangel på bygge- og anlægsteknikere, arkitekter og landinspektører mv. samt civilingeniører. Ift. ikke-faglærte viser analysen ikke er samme risiko for mangel på arbejdskraft. Men som nævnt vil der også være en beskæftigelsespotentiale for ufaglærte. Der er vedlagt et resumé af COWIs rapport, som giver nærmere beskrivelse af beskæftigelsen og efterspørgslen på området. Hele rapporten kan findes på beskæftigelsesregionens hjemmeside: Regional strategi på bygge- og anlægsområdet Konsulentfirmaet Mploy har på foranledning af Beskæftigelsesregion Midtjylland og med input fra Århus, Randers, Horsens og Silkeborg kommuner udarbejdet en regional strategi med en offensiv og målrettet beskæftigelsesindsats på bygge- og anlægsområdet. Beskæftigelsesindsatsen koordineres på tværs af de Midtjyske jobcentre samt på tværs af jobcentrene og øvrige aktører på området herunder a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet, Region Midtjylland/Vækstfonden m.fl. Strategiens vision er, at: Flest mulige unge, ledige og langtidsledige får uddannelse og job inden for bygge- og anlægsområdet i de kommende år. Strategien skal koordinere en indsats der kan imødekomme den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft i byggesektoren og samtidig sikre, at unge og ledige får bedre muligheder for at opnå uddannelse og jobs i byggesektoren. Strategien pejlemærker er bl.a. at: Flest mulig unge under 30 år opnår en lærlingeaftale eller voksenlærlingeaftale på bygge- og anlægsområdet Flest mulige ledige og langtidsledige opnår job inden for bygge- og anlægsområdet Virksomhederne i byggesektoren har adgang til tilstrækkeligt og kvalificeret arbejdskraft Der etableres et tæt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne inden for byggesektoren Virksomhederne i byggesektoren oplever jobcentrene, som en attraktiv og effektiv samarbejdspartner i forhold til at sikre en kvalificeret arbejdskraft. Strategien indeholder bl.a. følgende indsatsområder: Aktiviteter målrettet ledige/unge: Systematisk screening af ledige i et samarbejde mellem jobcentre og A-kasser Afklaring af kompetencer og ønsker via virksomhedspraktik mv. Side 2

3 Jobformidlingsaktiviteter, jobmesser, rekrutteringssamtaler med storentreprenører mv. Særlige vejlednings- og motivationsforløb for unge i forhold til at vælge job og uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet Markedsføring af bygge- og anlægsuddannelser overfor unge, herunder voksenlærlingeordningen for over 25-årige Målrettet opkvalificering og kurser til ledige og langtidsledige, der ønsker at arbejde i byggebranchen men mangler grundlæggende kvalifikationer Uddannelsesgaranti til ledige, der har joberklæringer fra en arbejdsgiver Aktiviteter der understøtter unge i opstart og gennemførelse af uddannelsesforløb. Eksempelvis via tilknytning af mentor, særlige tilpassede forløb for unge med læse-, stave- og skriveproblemer mv. Vejledning og information fra a-kasser og faglige organisationer til beskæftigede medlemmer, som ønsker uddannelse inden for byggeområdet eller medlemmer der har en uddannelse, men som pt. arbejder uden for branchen. Afvikling af job- og uddannelsesmesser med deltagelse af virksomheder fra byggesektoren Informationskampagner om de kommende jobmuligheder i byggebranchen, herunder TV-spots, direct mail, aviser, internet mv. Aktiviteter målrettet virksomheder Virksomhedspanel der løbende leverer viden om virksomhedernes forventninger til behovet for arbejdskraft mv. Etablering af et midtjysk call-center for virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet. Call-centret skal fungere som én indgang for virksomhederne til jobcentrene ift. rekruttering, rådgivning, kontakt fra jobcentret mv. Kampagne rettet mod virksomhederne for at skaffe lærlingepladser til unge og voksenlærlingeaftaler til ufaglærte ledige over 25 år Understøtte etableringen af jobrotationsprojekter i virksomhederne Etablere netværk med af de største entreprenørfirmaer, der løser de forskellige bygge- og anlægsprojekter i Midtjylland. Strategien omfatter flere indsatsområder og er vedlagt som bilag. Initiativ i regi af østjyske LBR På et fællesmøde blandt de østjyske LBR den 23. januar 2012 blev der aftalt ansættelse af en fælles, tværgående koordinator, der kan sikre et tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og de faglige organisationer. LBR sekretariaterne i Århus og Silkeborg har udarbejdet et oplæg til en koordinatorfunktion og en tværkommunal samarbejdsorganisation, der skal sikre koordinering og forankring af de initiativer, der er beskrevet i den regionale strategi (se ovenfor). Der stiles mod ansættelse af koordinatoren medio Det forventes, at Silkeborg Kommune vil deltage i flere af opgaverne i den tværgående samarbejdsorganisation. Arbejdsmarkedsudvalget får en nærmere orientering herom på aprilmødet. Side 3

4 Initiativer i Jobcenter Silkeborg Projekt for ufaglærte unge Jobcentret har fået godkendt et projekt fra den centrale pulje til opkvalificering af unge nyuddannede faglærte ledige til bygge og anlæg. Projektet gennemføres i 2012 og jobcentret har fået tilsagn om tilskud på i alt kr. Projektet er i opstartsfasen igangsat med en række aktiviteter. Styregruppen er nedsat med deltagelse af 3F og Dansk Metal Jobcentret har kontakt til byggeriets arbejdsgivere på lokalt i Silkeborg og regionalt for at være på forkant med udviklingen i den lokale efterspørgsel. Herudover har Jobcentret afholdt et møde med deltagelse af 3F, Dansk Byggeri i Silkeborg samt Århus Tech., som i samarbejde med 3F århus har udviklet og nu udbyder et 6 ugers kursusforløb inden for beton, armering og forskalling. Som et særligt initiativ planlægges, i samarbejde med 3 F, at gennemføre et besøg på messen TUN BYG i Fredericia. Indtil nu er der under puljen etableret i alt 26 forskellige korte kursusforløb, med en samlet varighed på 52 uger. Ledige håndværkere over 30 år, samt ledige ufaglærte med interesse for eller erfaring inden for bygge og anlægsområdet Jobcentret har fokus på at afgive tilbud om uddannelse og kursusforløb til disse målgrupper og har aftaler med de relevante a-kasser om, at kunne rette henvendelse vedrørende relevante emner. Køb af de enkelte kursuspladser sker hos de forskellige skoler, som har kursusudbud inden for branchen. Tilmelding sker oftest direkte via skolens hjemmeside. Inden for bygge og anlæg udbydes kursusforløbene primært hos Århus Tech, Mercantec (Viborg), Learnmark (Horsens) og Herningsholm erhvervsskole. Grundforløb gennemføres på Silkeborg Tekniske skole Jobcentret har i den første del af 2012 etableret knap 20 forløb inden for bygge- og anlægsområdet som led i en jobplan. Heraf har 5 deltaget i 6 ugers forløbet i armering og forskalling og 4 er i gang med et grundforløb inden for bygge og anlæg, som kan efterfølges af et voksenlærlingeforløb. Det forventes yderligere 2-5 pladser på det næste 6-ugersforløb i forskalling og armering, som starter medio april måned. Kontanthjælpsmodtagere Der kan også være kontanthjælpsmodtagere, som indgår i målgrupperne for opkvalificering inden for bygge og anlægsområdet. Jobcenteret vil have fokus på, at relevante kontanthjælpsmodtagere får tilbud om dels at indgå i puljen til faglærte unge eller de øvrige målgrupper for området. Side 4

5 Lokal efterspørgsel Aktuelt kan der ikke konstateres en større lokal efterspørgsel efter arbejdskraft inden for bygge og anlægsområdet. Lokalt forventer Dansk Byggeri først yderligere behov for ansættelser om 2-3 år. Derfor er det vigtigt, at Jobcentret er omhyggelig med timingen i, hvilke tilbud der gives, til hvilke grupper af ledige. F.eks. når der gives kortere kurser til ledige, der skal omskoles til bygge og anlægsområdet her der skal være en god sandsynlighed for et job i nær forlængelse af kurset, så den tilegnede viden ikke bliver forældet/uaktuel. Jobcentret holder sig løbende orienteret om udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft gennem de lokale samarbejdsparter og fremadrettet også gennem regionalt tiltag og forudser, at dette vil få større betydning i de kommende år. Ungdomsvejledningen UU Silkeborg har også løbende fokus på jobmulighederne inden for bygge og anlæg i forbindelse med vejledningen af de unge. UU oplever dog, at manglende praktikpladser (stadig) er en barriere ift. at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse ikke mindst fordi ungdomsårgangene bliver større. UU har i samarbejde med bl.a. Ungdomsskolen og Produktionsskolen gennemført besøg på DM i Skills i Odense i januar Her dystede landets dygtigste lærlinge og elever om titlen som Danmarksmester i Skills - Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser. Målet med besøget var bl.a. at give de unge en bedre oplevelse af, hvilke muligheder erhvervsuddannelserne giver for attraktive job. Alle UU afdelinger i Region Midtjylland planlægger at gennemføre besøg ved DM i Skills i Aarhus i 2013 for alle elever i 8., 9. og 10. klasse. LBR Silkeborg - netværksklub LBR Silkeborg har for perioden 1. oktober 2011 til 31. december 2012 bevilget støtte til et større beskæftigelsesprojekt målrettet udfaldstruede langtidsledige. Projektet hedder Netværksklubber for langtidsledige og projektholder er LO Silkeborg. I Netværksklubben er man også meget opmærksom på jobåbninger inden for bygge- og anlægsområdet og har bl.a. tæt kontakt til 3F om udviklingen og muligheder på området. Virksomheder inviteres til møder i netværket for at fortælle om mulige jobåbninger og hvilke kompetencer de specifikt har behov for de kommende år. I marts 2012 gennemføres en ekskursion til Aarhus med bl.a. besøg på det nye havneområde for at høre om igangværende anlægsprojekter og hvilke jobmuligheder der er her på kort og lang sigt. Der planlægges tilsvarende besøg i Silkeborg og Herning området. Side 5

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere