Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau."

Transkript

1

2 Forord Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau. Klubberne i hele Danmark bugner med glade piger, som vil spille fodbold, ligesom den nu 4 år gamle Ungdomslicens har været med at skabe et godt fundament for elitefodboldens videre udvikling. Med indførelsen af en klublicens i kvindernes bedste fodboldrække er der taget endnu et vigtigt skridt til, at DBU og klubberne i samarbejde kan løfte dansk kvindefodbold til det næste niveau, hvor professionalisering af både det sportslige og ikke-sportslige set up samt øget medieinteresse vil forstærke den nuværende udvikling til gavn for både klub- og landsholdsfodbold. Licensen er blot én del af DBU s store satsning omkring pige-/kvindefodbold kaldet Vision En vision, der f.eks. skal få piger til at starte med at spille fodbold i en tidligere alder og gerne sammen med drenge i de yngre år, være med til at få endnu flere kvindelige ledere ind i fodboldverdenen, osv. Denne første seniorlicens er vejledende for sæsonen 2012/13 og først gældende fra sæsonen 2013/14. Der ligger derfor et stort stykke arbejde foran klubberne, så de er på plads, når sæsonen 2013/14 starter. Samtidig vil DBU med et 4-årigt klubudviklingsprojekt støtte op omkring klubbernes arbejde med denne vigtige opgave. Det er derfor muligt for klubberne allerede fra sæsonsen 2012/13 at få økonomisk støtte gennem klubudviklingsprojektet. Selv med denne støtte kan det store udviklingsarbejde kun gennemføres ved hjælp af hårdt arbejde ude i landets 3F-Ligaklubber. Med den store interesse, som klubberne allerede har vist for indførelsen af klublicensen i 3F- Ligaen, er jeg sikker på, at DBU og klubberne i samarbejde får løftet dansk kvindefodbold til nye højder... God arbejdslyst! Mette Bach Kjær Formand Kvindeelite April

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser Forord side 1 Indholdsfortegnelse Ordliste - Begreber og definitioner Manualens anvendelsesområde Formålet med DBUs klublicenssystem Således anvendes manualen Generelle bestemmelser - 13 Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning side Definition af licensudstederen (DBU) Definition af licenssystemets organer Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav side Disciplinære bestemmelser og sanktioner Muligheder for dispensation Tvangsnedrykning ved afslag på licensudstedelse m.v Kapitel 4 Klubbernes overordnede forhold til licenssystemet 4.1 Indledning side Definition af licensansøgeren Licensansøgerens generelle ansvarsområder Ansøgning Tilbagekaldelse Deltagelse i Elitedivisionen uden udstedt licens Kapitel 5 Procedure for ansøgning og godkendelse 5.1 Indledning side Procedurens hovedpunkter Procedurens detaljerede arbejdsgang April

4 Kapitel 6 Sportslige krav 6.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne Kapitel 7 Krav til stadion og træningsfaciliteter 7.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til stadion Krav til træningsfaciliteter Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne Kapitel 9 Juridiske krav 9.1 Indledning side Licensansøgerens vedtægter Registerudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erklæring fra licensansøgerens ledelse Den indgåede aftale mellem klubben og et selskab - 55 Kapitel 10 Økonomiske krav 10.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Dokumentation og vurderingsgrundlag Krav til klubberne April

5 Kapitel 11 Bilag 11.1 UEFA s 10-point plan on racism (Article 45(4)) side DBU skabelon for pkt Oversigt over transferudgifter 11.3 DBU skabelon for pkt Erklæring fra klubbens ledelse 11.4 Udvægelse af revisor og revisors vurderingshandlinger Mindsteoplysningskrav Grundlag for udarbejdelse af regnskabet Begrebet overforfalden gæld DBU s vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav - 85 Denne er udarbejdet og vedtaget på grundlag af DBUs love som vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts April

6 Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser 1.1 Ordliste Nedenstående ordliste indeholder definitioner på en række af de begreber, som anvendes i denne maual: Begreb A Afskrivning : Afskrivningsberettiget beløb : Agent : Aktuelle, finansielle oplysninger : Definition Systematisk fordeling af det afskrivningsberettigede beløb for et immaterielt anlægsaktiv over dets brugstid. For eksempel svarer brugstiden for aktiverede direkte omkostninger ved køb af spillere til kontraktperioden. Et aktivs kostpris med fradrag af scrapværdi. Scrapværdien defineres som det estimerede beløb, som en virksomhed på nuværende tidspunkt ville modtage ved afhændelse af et aktiv efter fradrag af skønnede afhændelsesomkostninger, såfremt aktivet allerede havde den alder og tilstand, som forventes ved afslutningen af dets brugstid. En fysisk person, der mod honorar formidler kontakt mellem spillere og klubber med henblik på at forhandle eller genforhandle en ansættelseskontrakt, eller som formidler kontakt mellem to klubber med henblik på at indgå en transferaftale. Oplysninger om licensansøgeren økonomiske resultat og finansielle stilling, som den har opnået i den regnskabsperiode, der slutter det år, hvor den licensperiode begynder og hvortil der er ansøgt om licens. April

7 Begreb B Begivenhed eller forhold af væsentlig økonomisk betydning : Bestemmende indflydelse : Betydelig indflydelse : D Delårsperiode : G Genindvindingsværdi : Going concern (fortsat drift) : H Historiske finansielle oplysninger : Definition En begivenhed eller et forhold, som må anses som væsentlig for den regnskabsaflæggende enheds årsrapport, og som ville have fordret en anden (ufordelagtig) afraportering af enhedens resultater, finansielle stilling og nettoaktiver, hvis begivenheden eller forholdet var indtruffet i det foregående regnskabsår eller den foregående delårsperiode. Muligheden for at udøve afgørende kontrol over en virksomheds aktiviteter, typisk en ejerandel på mere end 50 %. Mulighed for at træffe finansielle og driftsmæssige beslutninger i den virksomhed, der er investeret i, men udgør ikke bestemmende indflydelse eller fælles bestemmende indflydelse på disse beslutninger. Regnskabsperiode, der er kortere end et helt regnskabsår. Det behøver ikke nødvendigvis være en periode på seks måneder. Et aktivs dagsværdi, fratrukket salgsomkostninger og dets nytteværdi. Dagsværdien fratrukket salgsomkostninger er det beløb, som et aktiv kan sælges til eller en forpligtelse kan indfries til ved en handel mellem kvalificerende, villige, indbyrdes uafhængige parter. Nytteværdien beregnes ved at tilbagekontere fremtidige pengestrømme til nutidsværdi. En virksomheds årsrapporter udarbejdes sædvanligvis ud fra en forudsætning om fortsat drift (going concern) i en overskuelig fremtid, medmindre virksomheden forventes at træde i likvidation, aktiviteterne forventes at ophøre, eller der forventes indgivet begæring om betalingsstandsning eller konkurs. Oplysninger om licensansøgerens regnskabsmæssige resultat og finansielle stilling, som den har opnået i de regnskabsperioder, der slutter i årene for ud for begyndelsen af den ansøgte licensperiode. April

8 Begreb I Internationale regskabsstandarder : Internationale standarder om * Revision (ISA) * Review (ISRE) : K Klub : Klublicenskrav : Definition Standarder og fortolkningsbidrag, vedtaget af international Accounting Standards Board (IASB). Disse omfatter (a) International Financial Reporting Standards (IFRS). (b) International Accounting Standards (IAS). (c) Interpretations (fortolkningsbidrag) udsendt af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) eller det tidligere Standing Interpretations Committee (SIC). International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) udsteder internationale standarder om: (a) Revision (ISA), som skal anvendes ved revision af historiske finansielle oplysninger. (b) Review (ISRE), som skal anvendes ved review af historiske finansielle oplysninger. For yderligere information om IAASB, ISA og ISREhenvises til Forkortelse af fodboldklub, d.v.s. den juridiske enhed, der har det fulde ansvar for det fodboldhold, der deltager i nationale og internationale klubturneringer, og som enten er: (a) en klub, som defineret i i DBUs love, eller (b) en hertil knyttet tredjemand, som defineret i i DBUs love. Krav, inddelt i fem kategorier, som en licensansøger skal opfylde, for at få tildelt licens: 1) Sportslige krav, 2) Krav til stadion og træningsfaciliteter, 3) Administrative og ledelsesmæssige krav, 4) Juridiske krav og 5) Økonomiske krav. April

9 Begreb Koncern : L Licens : Licensansøger : Licensperiode : Licensindehaver : Licensudsteder : M Mindstekrav : N National regnskabspraksis : Nettogæld : O Omkostninger ved køb af spillere : Definition Et moderselskab og alle dets datterselskaber. Et moderselskab er en juridisk enhed, der har et eller flere datterselskaber. Et datterselskab er en virksomhed, herunder en ikke-registreret virksomhed, såsom et interessentskab, der er underlagt bestemmende indflydelse af en anden virksomhed (modervirksomheden). En officiel skriftlig bekræftelse fra DBU på, at licensansøgeren har opfyldt alle mindstekrav for adgang til at deltage i Elitedivisionen. En klub, der ansøger om licens. Den sæson, for hvilken en licensansøger har ansøgt om og har fået fået tildelt licens. Licensperioden begynder den 1. juli og slutter den 30. juni. Licensansøger, der har fået tildelt licens af DBU. DBU. De krav, som en licensansøger, skal opfylde for at få tildelt licens. National regnskabslovgivning og god regnskabspraksis, der kræves i et givet land. En klubs nettosaldo for transfers af spillere (d.v.s. tilgodehavender for transfers af spillere fratrukket udestående gæld i forbindelse med sådanne transfers) og nettofinansiering (d.v.s. kassekreditter og lån, lån ydet af ejere og/eller nærtstående parter samt finansiel leasing fratrukket likvider). Nettogæld omfatter ikke leverandørgæld eller anden gæld. Betalinger, til tredjepart i forbindelse med køb af spillere, eksklusive egne udviklings- eller andre omkostninger. Følgende er inkluderet: a) Transferbeløb i forbindelse med spillerkøbet. b) Transferafgift (hvis relevant), og c) Andre direkte omkostninger forbundet med køb April

10 Begreb Definition af spillere (f. eks. betaling til en agent, advokathonorarer, godtgørelse og betaling af træningsog udviklingskompensation vedrørende unge spillere i overensstemmelse med FIFA og/eller nationale regler om transferaktiviteter, eller andre direkte omkostninger i forbindelse med transfers). Oplysninger om økonomiske fremtidsudsigter : R Regnskabsaflæggende enhed(er) : Regnskabsperiode : Review : Revision : Oplysninger om licensansøgerens regnskabsmæssige resultat og finansielle stilling, som den vil opnå i de regnskabsperioder, der slutter i årene efter begyndelsen af den ansøgte licensperiode. En klub eller koncern, som skal indsende oplysninger til DBU til brug for både tildelingen af licens og den løbende overvågning. En periode for regnskabsaflæggelse, som slutter på det vedtægtsmæssige regnskabsafslutningstidspunkt, hvad enten perioden udgør et helt år eller ej. Formålet med review af regnskabsoplysninger er at sætte revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor under reviewet er blevet bekendt med forhold, der medfører, at revisor får den opfattelse, at regnskabsoplysningerne ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt regnskabsmæssig begrebsramme. Et review giver i modsætning til revision ikke høj grad af sikkerhed for, at regnskabsoplysningerne ikke indeholder væsentlige fejl. Et review omfatter forespørgsler primært til regnskabs- og økonomiansvarlige samt analyser og andre review-handlinger. Ved et review kan revisor blive opmærksom på væsentlige forhold, der kan have indflydelse på regnskabsoplysningerne, uden at det frembringer tilstrækkelig dokumentation som ved en revision. Formålet med en revision er at gøre det muligt for revisor at undersøge en virksomheds aktiviteter og transaktioner med henblik på at sikre sig, at disse er gennemført i overensstemmelse med love og regler samt inden for den regnskabsmæssige begrebs- April

11 Begreb Definition ramme. Formuleringen, der anvendes til at udtrykke revisors konklusion, er at give et retvisende billede, hvilket endvidere gælder for revision af anden finansiel information, der er udarbejdet i overensstemmelse med relevante kriterier. Revisor afgiver i forbindelse med en revisionsopgave en erklæring med høj grad af sikkerhed for, at for eksempel den reviderede årsrapport er uden væsentlig fejlinformation. I en opgave med høj grad af sikkerhed udtrykkes konklusionen positivt. S Stadion : Supplerende oplysninger : T Tidsfrist for indsendelse af licensansøgning til DBU : Træningsfaciliteter : V Vedtægtsmæssigt regnskabsafslutningstidspunkt : Væsentlig ændring : Det sted, hvor klubbens turneringskampe afvikles, herunder, men ikke begrænset til, alle omkringliggende ejendomme og faciliteter, f. eks. kontorer, repræsentationsområde og pressecenter. Finansielle oplysninger, som skal indsendes til DBU udover årsrapporten, hvis mindstekravene om oplysning og regnskabsaflæggelse ikke er opfyldt. De supplerende oplysninger skal udarbejdes på baggrund af regnskabsmetoder og principper, der er i overensstemmelse med de for årsrapporten anvendte. De finansielle oplysninger skal være uddraget af de kilder, der blev anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten. Om nødvendigt, skal de informationer, der er indeholdt i de supplerende oplysninger, stemme overens eller være afstemt med relevante oplysninger i årsrapporten. Den dato, hvor licensansøgerne skal have indsendt alle relevante oplysninger i forbindelse med deres ansøgning om tildeling af licens til DBU. Det sted, eller de steder, hvor en klubs registrerede spillere normalt træner og hvor udviklingen af dens ungdomsspillere normalt finder sted. Det tidspunkt, hvor en regnskabsaflæggende enhed afslutter sin årsrapport. En begivenhed, der må anses som væsentlig for den dokumentation, som tidligere blev indsendt til April

12 Begreb Definition DBU, og som ville kræve en anden redegørelse, hvis den var indtruffet forud for indsendelsen af dokumentationen. Væsentlighed : Å Årsrapport : Udeladelser eller fejlagtige oplysninger om poster eller fejlinformation anses for væsentlige, hvis de enkeltvis eller tilsammen kan påvirke brugerens beslutninger, der er truffet på baggrund af de oplysninger, som klubben har indsendt. Væsentlighed afhænger af udeladelsens eller fejlinformationens størrelse og art vurderet ud fra de forhold eller den sammenhæng, der gør sig gældende. Fejlinformationens art eller størrelse eller en kombination af begge kan være en afgørende faktor. Et fuldstændigt årsregnskab, som normalt omfatter ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og tilhørende noter samt pengestrømsopgørelse, præsenteret som en integreret del af årsregnskabet. 1.2 Manualens anvendelsesområde Denne manual informerer licensansøgerne og licensindehaverne om DBUs klublicenssystem for Elitedivisionen i DBUs love bestemmer, at deltagelse i Elitedivisionen er betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens i overensstemmelse med denne manual. Der gælder dog en særlig undtagelse i de tilfælde, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pkt. 4.6 i denne manual Manualen fastlægger rettigheder, forpligtelser og ansvarsområder for alle de i DBUs klublicenssystem involverede parter, og definerer navnlig: a) de mindstekrav, som DBU skal opfylde for at kunne fungere som licensudsteder for klubberne i Elitedivisionen, og de minimumsprocedurer, som DBU skal følge ved vurderingen af licenskravene, jf. kapitel 2 i manualen. b) licensansøgeren og licensen, jf. kapitel 4 i manualen. c) kravene i de fem kapitler (sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt samt økonomiske krav) som en ansøger som minimum skal opfylde for at få tildelt licens af DBU, jf. kapitlerne 6 10 i manualen. April

13 1.3 Formålet med DBUs klublicenssystem Licenssystemet har følgende formål: a) at yderligere fremme og fortsat forbedre standarden i alle aspekter af dansk fodbold og fortsætte prioriteringen af træning og pleje af ungdomsspillere i hver klub. b) at sikre, at en klub har et passende ledelses- og organisatorisk niveau. c) at tilpasse en klubs sportslige infrastruktur med henblik på at tilbyde spillere, tilskuere og repræsentanter fra medierne passende, veludstyrede og sikre faciliteter. d) at beskytte integriteten og funktionaliteten af Elitedivisionen. e) at forbedre klubbernes økonomiske formåen og øge deres gennemsigtighed og troværdighed. f) at sætte den nødvendige fokus på beskyttelse af kreditorer ved at sikre, at klubberne rettidigt betaler deres mellemværender med medarbejdere, spillere, offentlige myndigheder og andre klubber. 1.4 Således anvendes manualen Manualen henvender sig direkte til klubberne, og det er hensigten, at den skal være et letlæseligt og praktisk arbejdsredskab for klubberne De fem første kapitler 1 5 beskriver de almindelige betingelser i klublicenssystemet. Disse fem kapitler er markeret med blåt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse. De næste fem kapitler 6 10, som er markeret med rødt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse, indeholder DBUs specifikke klublicenskrav, der er inddelt i fem hovedområder: Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 : Sportslige krav. : Krav til stadion og træningsfaciliteter. : Administrative og ledelsesmæssige krav. : Juridiske krav. Kapitel 10 : Økonomiske krav. Endelig består kapitel 11 af en række bilag, som udgør en integreret del af manualen. Manualen er udformet sådan, at klubben kan arbejde med et kapitel uafhængigt af de øvrige kapitler i manualen. Hvert kapitel indledes med et afsnit om målsætning og fordele for klubben. April

14 1.5 Generelle bestemmelser Bilag Alle de i kapitel 11 indsatte bilag udgør en integreret del af denne manual Auditering a) DBU forbeholder sig til enhver tid ret til at udføre auditering af licensansøgerne/licensindehaverne. b) Formålet med en auditering er at sikre, at licensansøgerne / licensindehaverne har opfyldt deres forpligtelser, og at licensen blev udstedt korrekt på tidspunktet for DBUs endelige afgørelse Vedtagelse og ikrafttrædelse Denne manual er udarbejdet i overensstemmelse med DBUs love 3.8, 6.1, stk. 10 og 11, 6.2, 13.4, 17.4, 17.6, 19.1, 21.4, 24, 25, 26, 30, 31, 32.1, 33 og DBUs bestyrelse fastsætter indholdet i manualen og har ligeledes bemyndigelse til at foretage de ændringer i manualen, som anses for nødvendige. Der kan dog ikke foretages ændringer i manualen under et igangværende licenseringsforløb. Denne licensmanual træder i kraft den 1. juli Licensen er vejledende for sæsonen 2012/13, men klubberne i Elitedivisionen er forpligtet til at indgive en test-licensansøgning. Nærmere informationer omkring omfang, tidsfrister, mv. følger senest medio maj Klubberne i Elitedivisionen kan, på basis af en godkendt forretningsplan, søge om økonomisk støtte i henhold til klubudviklingsprojektet med virkning fra 1. juli 2012 (se de nærmere betingelser herfor i klubudviklingsmaterialet). Licensen er gældende fra sæsonen 2013/14. April

15 Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning Dette kapitel definerer DBUs rolle som licensudsteder og beskriver sammensætningen af de tilknyttede organer (udvalg) og deres funktioner. 2.2 Definition af licensudstederen (DBU) DBU er licensudstederen og administrerer licenssystemet, udpeger medlemmer til de beslutningstagende organer og fastlægger den nødvendige procedure for det detaljerede arbejde i henhold til denne manual DBU opretter den nødvendige administration med følgende opgaver: a) Forberedelse, implementering og videreudvikling af licenssystemet. b) Administrativ støtte til de tilknyttede beslutningstagende organer. c) Bistand til rådgivning af klubberne i sæsonens løb. d) Kontakt til videreformidling af oparbejdet viden og erfaring vedrørende licensforhold til andre nationale forbunds licensafdelinger Mindst én medarbejder eller en ekstern økonomisk rådgiver skal have en økonomisk baggrund og en afgangseksamen i regnskab/revision, der anerkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Inden for de i denne manual fastlagte regler definerer DBU det materiale, som klubberne skal indlevere til DBU efter denne manual, og bedømmer, hvorvidt klubberne opfylder de fastsatte krav DBU garanterer alle licensansøgere, licensindehavere og andre involverede parter tavshedspligt og fuld fortrolighed med hensyn til de oplysninger, som DBU får kendskab til og kommer i besiddelse af, ligesom DBU pålægger klubber og andre involverede de samme forpligtelser. Enhver, der er involveret i licensarbejdet eller udpeget af DBU, skal underskrive en fortrolighedsklausul før han eller hun begynder sit arbejde DBU garanterer alle licensansøgere og licensindehavere lige behandling under og efter licensarbejdet. Medmindre manualens bestemmelser kræver en konkret afvigelse herfra, garanterer DBU, at forvaltningslovens principper, procedurer og beskyttelsesregler finder tilsvarende anvendelse på alle forhold, der behandles i denne manual. April

16 2.3 Definition af licenssystemets organer Licenssystemets organer (beslutningsorganer) er følgende: a) DBUs Licensudvalg, jf. 24 i DBUs love. b) DBUs Licens Appeludvalg, jf. 25 i DBUs love. Medlemmer af begge udvalg vælges for ét år ad gangen senest inden udgangen af marts, jf og 25.2 i DBUs love. Udvalgene er uafhængige af hinanden og således kan en person kun være medlem af det ene af de to udvalg. Et udvalgsmedlem kan ikke samtidig være medlem af et af de andre af DBUs organer, som er anført i 6.1 i DBUs love. Desuden skal et udvalgsmedlem udtræde ved førstkommende repræsentantskabsmøde efter den pågældende er fyldt 70 år, jf. 6.2 i DBUs love Medlemmer af begge udvalg skal fungere upartisk i udførelsen af deres pligter. Et udvalgsmedlem og dennes eventuelle suppleant må ikke deltage i en sagsbehandling i tilfælde af en interessekonflikt, eller hvis der rejses tvivl om medlemmets uafhængighed i forhold til licensansøgeren. Et medlems uafhængighed kan ikke garanteres, hvis den pågældende eller et medlem af den pågældendes nære familie er: * medlem af, * aktionær i, * forretningspartner med, * sponsor for, eller * konsulent for den licensansøgende klub. Ovenstående liste er vejledende og ikke udtømmende. Det fremgår af bestemmelserne i 26 i DBUs love: 1) Et medlem af et af DBUs organer, herunder et nedsat underudvalg, som efter forvaltningslovens kapitel 2 om habilitet er inhabilt i forhold til en sag, må ikke medvirke ved behandlingen og ikke deltage i afgørelsen af den pågældende sag. 2) Det enkelte medlem har pligt til selv at oplyse, hvorvidt der foreligger omstændigheder, som kan påvirke medlemmets habilitet. 3) Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabilt, afgøres af det enkelte udvalg ved simpelt stemmeflertal. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet. April

17 DBUs Licensudvalg Udvalget skal vurdere og afgøre, a) om der skal udstedes licens til en licensansøger på grundlag af de fremkomne oplysninger, og i overensstemmelse med licenssystemets bestemmelser. b) om der er opstået forhold der gør, at en udstedt licens skal tilbagekaldes. c) om en licensansøger skal tildeles en eller flere individuelle dispensationer Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til Udvalgets afgørelser kan ankes skriftligt bilagt alt nødvendigt bevismateriale til DBUs Licens Appeludvalg. En sådan anke skal være DBUs licensadministration i hænde senest 14 dage efter, at licensansøgeren har modtaget udvalgets afgørelse. Fristen skal fremgå af afgørelsen Udvalget består af en formand og fire øvrige medlemmer, som alle udpeges af DBUs bestyrelse efter indstilling fra DBUs licensadministration. Mindst et medlem skal være uddannet revisor anerkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i Kvindedivisionsforeningens og DBUs administration kan udpeges til at være medlemmer af udvalget. Dog kan ansatte i DBUs licensadministration ikke have sæde i udvalget. Et udvalgsmedlem fungerer som sådan, indtil DBUs bestyrelse udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af udvalgets øvrige medlemmer dennes pligter og rettigheder. April

18 DBUs Licens Appeludvalg Udvalget har til opgave at træffe endelig afgørelse i ankesager angående skriftlige afgørelser truffet af DBUs Licensudvalg, som indankes af a) En licensansøger, som har modtaget afslag fra DBUs Licensudvalg på udstedelse af licens, b) En licensindehaver, som har fået frataget sin licens af DBUs Licensudvalg. c) Lederen af DBUs licensadministration Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til, herunder den trufne afgørelse i DBUs Licensudvalg Udvalgets afgørelser om hvorvidt, en licens skal udstedes, er endelige og kan således ikke ankes Udvalget består af en formand og fire øvrige medlemmer, som alle udpeges af DBUs bestyrelse efter indstilling fra licensadministrationen. Mindst et medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i Kvindedivisionsforeningens og DBUs administration kan ikke udpeges til at være medlemmer af udvalget. Et medlem af bestyrelsen for og et hvilket som helst udvalg under Kvindedivisionsforeningen kan ikke samtidig være medlem af DBUs Licens Appeludvalg. Et udvalgsmedlem fungerer, indtil DBUs bestyrelse udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af udvalgets øvrige medlemmer dennes pligter og rettigheder. April

19 Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav Dette licenssystem indeholder tre krav, hvoraf de to er obligatoriske og skal opfyldes af ansøgerne. Hvert krav er enten et A-krav, B-krav eller C-krav De tre typer krav er defineret således: A-krav : A-krav skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Hvis licensansøgeren ikke kan opfylde et A-krav, kan licensansøgeren ikke få udstedt licens. B-krav : B-krav skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Manglende opfyldelse af et B-krav fører i sig selv ikke til afvisning af licens men til sanktion foretaget af DBUs disciplinærudvalg, jf. pkt C-krav : C-krav er ikke obligatoriske krav, men alene en anbefaling til klubberne om at efterleve kravene på et for klubben passende tidspunkt. Manglende opfyldelse af et C-krav fører således hverken til afvisning af licens eller til sanktion. 3.2 Disciplinære bestemmelser og sanktioner For at sikre den fulde efterlevelse af B-kravene og procedurerne i denne manual er DBUs disciplinærudvalg bemyndiget til at fastsætte disciplinære sanktioner over for enhver licensansøger eller licensindehaver, jf. 21.4, nr. 2, i DBUs love Hvis et B-krav eller konkrete pligter eller krav ikke efterleves f. eks. ved fremsendelse af dokumenter med ukorrekt indhold, overtrædelse af deadlines eller overtrædelse, som fører til fratagelse af licens m.v., kan DBUs disciplinærudvalg træffe følgende disciplinære foranstaltninger over for den pågældende klub: a) tildeling af misbilligelse og advarsel, eller b) idømmelse af bøde I gentagelsestilfælde eller i sager af særlig alvorlig karakter kan DBUs disciplinærudvalg indstille til DBUs Licensudvalg, at klubben ikke får udstedt licens, eller at klubbens licens tilbagekaldes, selv om klubben i øvrigt måtte være berettiget til at få udstedt eller bevare sin licens. April

20 3.2.4 De af DBUs disciplinærudvalg trufne afgørelser kan af vedkommende klub indbringes for DBUs appeludvalg, jf i DBUs love. En sådan appel skal være DBUs licensadministration i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af afgørelsen fra DBUs disciplinærudvalg. DBUs bestyrelse fastsætter nærmere regler om erlæggelse af gebyrer for sagers behandling, jf i DBUs love Disciplinære afgørelser truffet af DBUs appeludvalg kan inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg, jf i DBUs love, hvis dette ikke udelukkes efter 32.2 i DBUs love. 3.3 Muligheder for dispensation Dispensation til klubberne udstedt af DBU I den situation, hvor en licensansøger ikke opfylder et eller flere A-krav, for eksempel på grund af lokale omstændigheder uden for licensansøgerens kontrol, kan DBUs Licensudvalg tildele licensansøgeren en dispensation. Dispensationen gælder kun for maksimalt én sæson, men kan fornyes for den efterfølgende sæson, hvis licensansøgeren kan dokumentere konkrete tiltag til opfyldelse af kravet. Anmodning om en sådan dispensation skal være DBUs licensadministration i hænde senest samtidig med, at licensansøgeren i øvrigt ansøger om licens. 3.4 Tvangsnedrykning ved afslag på licensudstedelse m.v Hvis en klub (licensansøger), der aktuelt spiller i Elitedivisionen, og som på grund af sine sportslige resultater kvalificerer sig til fortsat deltagelse i Elitedivisionen i den kommende sæson, ikke får tildelt licens i henhold til licensproceduren i denne manual gældende for den kommende sæson og heller ikke opnår en dispensation, som anført i pkt. 3.3, suspenderes nedrykningen fra Elitedivisionen for det bedst placerede af de nedrykkende klubber under forudsætning af, at denne pågældende klub enten har fået tildelt den ansøgte licens eller har opnået dispensation som anført i pkt Den pågældende nedrykkende klub forbliver i denne situation i Elitedivisionen, mens licensansøgeren tvangsnedrykkes til 1. division for den kommende sæson. April

21 Hvis to klubber (licensansøgere), der aktuelt spiller i Elitedivisionen og som på grund af deres sportslige resultater kvalificerer sig til fortsat deltagelse i Elitedivisionen i den kommende sæson, ikke får tildelt licens i henhold til licensproceduren i denne manual gældende for den kommende sæson og heller ikke opnår en dispensation som anført i pkt. 3.3, suspenderes nedrykningen fra Elitedivisionen for den/de nedrykkende hold under forudsætning af, at begge disse klubber enten har fået tildelt den ansøgte licens eller har opnået dispensation, som anført i pkt Den/de nedrykkende hold forbliver i denne situation i Elitedivisionen, mens licensansøgerne tvangsnedrykkes til 1. division for den kommende sæson Hvis det efter anvendelsen af ovenstående pkt og stadig ikke viser sig muligt at udfylde de ledige pladser i Elitedivisionen for den kommende sæson med klubber, som enten har fået tildelt den krævede licens eller har fået dispensation, som anført i pkt. 3.3, skal de ledige pladser i Elitedivisionen udfyldes med klubber fra 1. division. Den eller de ledige pladser vil i denne situation blive udfyldt med den eller de højest rangerede ikke-oprykkende klubber Hvis det efter anvendelsen af ovenstående pkt stadig ikke viser sig muligt at udfylde de ledige pladser i Elitedivisionen for den kommende sæson med klubber, som enten har fået tildelt den krævede licens eller har fået dispensation, som anført i pkt. 3.3, gennemføres den kommende sæson med de klubber fra Elitedivisionen, som har opnået licens Hvis en eller flere klubber (licensansøgere) på grund af deres sportslige resultater kvalificerer sig til at deltage i Elitedivisionen i den kommende sæson, og får tildelt licens i henhold til licensproceduren i denne manual gældende for den kommende sæson eller opnår dispensation, som anført i pkt. 3.3 forud for denne sæson, men får tilbagekaldt den tildelte licens eller den opnåede dispensation umiddelbart før eller under turneringens afvikling, kan DBUs bestyrelse vælge a) enten at udelukke den eller de pågældende klubber fra deltagelse i turneringen og således begynde eller fortsætte turneringen med et tilsvarende antal færre hold, eller b) begynde eller fortsætte turneringen med alle hold og i stedet overdrage sagen til DBUs disciplinærudvalg for fastsættelse af sanktion i overensstemmelse med pkt i denne manual. April

22 Kapitel 4 Klubbernes overordnede forhold til licenssystemet 4.1 Indledning Dette kapitel beskriver i hovedtræk ansøgning om og tilbagekaldelse af licens. Endvidere defineres licensindehaverne og deres generelle ansvarsområder. Kapitlet beskriver også proceduren, der skal anvendes, når en klub rykker op fra 1. division og derfor ikke har indgået i DBUs licensprocedure for Elitedivisionen, som beskrevet i denne manual. 4.2 Definition af licensansøgeren En licensansøger kan kun være en fodboldklub (i forkortet form klub ), det vil sige den juridiske enhed, der har det fulde ansvar for det fodboldhold, der deltager i nationale og internationale klubturneringer, og som enten er: a) en klub, som defineret i i DBUs love, eller b) en hertil knyttet tredjemand defineret i i DBUs love. 4.3 Licensansøgerens generelle ansvarsområder Licensansøgeren har det fulde ansvar for deltagelsen i nationale og internationale turneringer samt for opfyldelsen af kravene til at få udstedt og bevare licens. Licensansøgeren har særligt ansvaret for at sikre følgende: a) At alle spillere er registreret hos DBU, jf. dog i den forbindelse pkt , og at de, hvis der er tale om professionelle spillere, har en spillerkontrakt med licensansøgeren. b) At DBU forsynes med alle nødvendige oplysninger og/eller dokumenter, der er relevante for at dokumentere, at licensforpligtelserne er opfyldt, idet disse forpligtelser vedrører de sportslige krav, de krav til stadion og træningsfaciliteter, de administrative og ledelsesmæssige krav, de juridiske krav og de økonomiske krav, der er angivet i kapitlerne 6 10, d.v.s. de fem kapitler, der er angivet med rødt i indholdsfortegnelsen. Endvidere skal licensansøgeren sikre, at DBU tilsendes ethvert andet dokument, som er relevant for at kunne træffe de nødvendige afgørelser. c) At enhver begivenhed, som indtræffer efter indsendelsen af ansøgningsmaterialet til DBU og som udgør en væsentlig ændring af de oplysninger, som tidligere er indsendt, skal indberettes til DBU senest syv arbejdsdage efter at begivenheden indtraf. April

23 4.4 Ansøgning DBU udsender en opfordring til de relevante klubber om rettidigt, og inden for en given tidsfrist, skriftligt at ansøge om licens. I ansøgningen skal klubben specifikt erklære, at den vil opfylde og efterleve licenssystemets krav. En licensperiode varer 12 måneder og udløber det følgende år (30. juni). Klubberne anses for at være licensansøgere indtil der udstedes licens af DBU. Så snart DBU har udstedt licens, er de licensindehavere Kun klubber og hertil knyttede tredjemænd, som defineret i og i DBUs love, kan ansøge om og få udstedt licens. Enkeltpersoner kan ikke ansøge om eller få udstedt licens En klubs status, professionel eller amatør, er ikke relevant for udstedelse af en licens En licens udløber uden forudgående varsel ved udgangen af den periode, for hvilken den var udstedt En udstedt licens kan ikke overdrages til en anden klub eller tredjemand uden DBUs forudgående tilladelse, jf i DBUs love Hvis en licensansøger ikke får udstedt licens er fremgangsmåden som anført i pkt Tilbagekaldelse Licenssystemets organer kan tilbagekalde en licens i løbet af en sæson, hvis en eller flere af betingelserne for licensens udstedelse ikke længere opfyldes, eller hvis en klub misligholder en hvilken som helst forpligtelse, som er anført i denne manual En licens bliver automatisk tilbagekaldt, hvis licensindehaveren, uanset årsagen hertil, i løbet af sæsonen erklæres konkurs eller erklærer sig selv konkurs, jf i DBUs love Hvis en licensindehaver får sin licens tilbagekaldt af andre årsager end konkurs, forholdes som anført i pkt Hvis tilbagekaldelsen skyldes konkurs forholdes som anført i 33.4 i DBUs love. April

24 4.6 Deltagelse i Elitedivisionen uden udstedt licens Ved oprykning fra 1. division til Elitedivisionen De klubber, der rykker op fra 1. division til Elitedivisionen, kendes først når DBUs licensering af klubberne for den kommende sæson er afsluttet. Derfor skal disse klubber ikke opfylde samtlige krav, der er beskrevet i denne manual, men kun de krav, der fremgår nedenfor i afsnit Klubben skal senest til sæsonstart d. 1. juli indsende dokumentation for opfyldelse af følgende krav til DBUs licensadministration: Aftale med kontraktspillere Medicinsk støtte til spillerne Stadion Stadion myndighed Stadion sikkerhedsforhold Stadion godkent beredskabs- og evakueringsplan Stadion spillepladsens størrelse og overflade Stadion kapacitet Stadion lysanlæg Træningsanlæg Træningsbaner Omklædningsrum Behandlerrum Administration klubbens sekretariat Administration Licensansvarlig Sportschef Cheftræner, Elitedivisionen Sundhedssektor læge og fysioterapeut Sikkerhedsansvarlig Kontrollører på stadion Information om væsentlige ændringer April

25 Inden for en af DBU fastsat tidsfrist skal den/de oprykkende klubber fremsende følgende dokumentation til DBUs licensadministration: Seneste reviderede årsrapport og, hvis klubben har kontraktspillere, indberetning om ansvarlig kapital og lønsum. Hvis klubben har regnskabsår fra 1. juli til 30. juni skal der indsendes et perioderegnskab fra 1. juli til 31. december året før den sæson, der søges licens til. Et driftsbudget og et likviditetsbudget for perioden 1. juli til 30. juni med angivelse af relevante bemærkninger og forudsætninger. DBU forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger fra klubben, herunder også supplerende oplysninger i licensperioden. April

26 Kapitel 5 Procedure for ansøgning og godkendelse 5.1 Indledning Nedenstående beskriver den ansøgnings og godkendelsesprocedure som licensansøgerne og DBU skal anvende for henholdsvis at indsende og behandle det materiale som licensansøgerne har udarbejdet i overensstemmelse med kapitel 6 10, d.v.s. de fem kapitler, som er angivet med rødt i indholdsfortegnelsen. Der henvises også til de almindelige forvaltningsretlige regler, som er nævnt i pkt Procedurens hovedpunkter Hvert kapitel af licensansøgerens materiale gennemgås af DBUs licensadministration, som videresender de enkelte kapitler med eventuelle bemærkninger til behandling hos personer med særlig faglig viden på hvert deres specifikke område. Det samlede materiale suppleret med den indhentede faglige vurdering og anbefaling forelægges herefter for DBUs Licensudvalg til afgørelse En sådan på forhånd fastlagt arbejdsprocedure gør det muligt for licensansøgerne at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at de har forholdt sig til alle de af DBU fremsendte krav og de derefter har indleveret deres ansøgningsmateriale til en klar og gennemskuelig behandling Samtidig giver arbejdsproceduren DBU mulighed for at administrere licenssystemet på en hurtig, hensigtsmæssig og effektiv måde med beslutninger truffet af et uafhængigt organ og uden at miste den fleksibilitet, som altid bør være til stede i en administrativ sagsbehandling. 5.3 Procedurens detaljerede arbejdsgang Punkterne nedenfor beskriver den detaljerede ansøgnings- og godkendelsesprocedure for licensansøgerne og DBU: 1. DBUs licensadministration udarbejder, hvor kravene er markeret med gråt. Manualen fremsendes samlet fra DBU til alle licensansøgere senest den 5. januar. 2. Licensansøgerne udarbejder ansøgningsmaterialet og indsender dette samlet til DBU, så det er DBUs licensadministration i hænde senest den 15. februar. Tidsfristen for indsendelse af oplysninger om de økonomiske forhold i kapitel 10 er dog fastsat således, at disse oplysninger skal være DBUs licensadministration i hænde senest den 14. marts. April

27 Hvis alle de af DBU ønskede oplysninger, jf. kapitel 6 10, ikke er indsendt til DBUs licensadministration inden de ovenfor anførte tidsfrister, mister licensansøgeren alle muligheder for, at få udstedt licens. 3. Når ansøgningsmaterialet fra licensansøgerne indgår, kontrollerer DBUs licensadministration, at materialet er korrekt og fyldestgørende udfyldt. og at alt er modtaget inden de i stk. 2 angivne tidsfrister. 4. Nu foreligger to muligheder for den fortsatte sagsbehandling: a) Hvis alle dokumenter er udfyldt og modtaget i DBU inden den i stk. 2 angivne frist, sorterer, registrerer og videresender DBUs licensadministration hvert hovedområde (kapitel) til behandling hos de personer, som på baggrund af deres særlige faglige viden er udpeget til at være ansvarlige sagsbehandlere for hvert deres specifikke område. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter herefter som beskrevet i stk. 5. b) Hvis dokumenterne er mangelfuldt udfyldt, kontakter DBUs licensadministration licensansøgeren for at aftale de næste skridt, der skal foretages, for eksempel anmodning om oplysninger, underliggende dokumenter, spørgeskema eller manglende formularer. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter nu efter en individuel procedure. 5. De ansvarlige sagsbehandlere gennemgår dokumenterne for hver deres område og kontrollerer, at alle de af DBU stillede krav er opfyldt. Herefter foretages tilbagerapportering med en motiveret indstilling til DBUs licensadministration inden den 15. marts. Den ansvarlige for økonomiområdet har dog frist til den 15. april. 6. Nu foreligger to muligheder for den fortsatte sagsbehandling: a) DBUs licensadministration kontrollerer, at materialet fra sagsbehandlerne er fuldstændigt og returneret til DBU inden for den i stk. 5 angivne tidsfrist. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter herefter som beskrevet i punkt 7. b) Hvis en sagsbehandler for et område har konstateret forhold, der nødvendiggør yderligere oplysninger, tager DBUs licensadministration kontakt til den pågældende licensansøger. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter nu efter en individuel procedure. 7. På grundlag af sagsbehandlernes rapporter vurderer DBUs licensadministration licensansøgeren for at identificere eventuelle problemområder, der måtte kræve yderligere undersøgelse. April

28 8. Nu foreligger to muligheder for den fortsatte sagsbehandling: a) Hvis DBUs licensadministration ikke identificerer områder, der kræver yderligere kontrol, udarbejder han en samlet indstilling til DBUs Licensudvalg. Denne indstilling indeholder også forhold observeret under et eventuelt besøg hos licensansøgeren. Indstillingen skal forklare og konkludere, hvorvidt der anbefales udstedelse af licens eller ej. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter herefter som beskrevet i punkt 9. b) Hvis der er identificeret forhold, der nødvendiggør, at DBUs licensadministration skal foretage sig yderligere, for eksempel rette yderligere henvendelse til licensansøgeren, fortsætter den detaljerede arbejdsgang nu efter en individuel procedure. 9. Præcis 7 dage før DBUs Licensudvalg træffer sin beslutning med hensyn til udstedelse eller nægtelse af licens, skal licensansøgeren afgive en underskrevet skriftlig ledelseserklæring til DBUs licensadministration, jf. pkt Af denne erklæring skal fremgå, om der er indtruffet begivenheder eller forhold, som har eller kan have væsentlig økonomisk betydning for og negativ indflydelse på licensansøgerens økonomiske stilling siden aflæggelsen af den seneste reviderede årsrapport eller perioderegnskab. 10. DBUs Licensudvalg skal modtage indstillingerne fra DBUs licensadministration mindst syv dage før udvalgets berammede møde. 11. Inden udvalget træffer sine afgørelser, kan udvalget forlange yderligere oplysninger fra DBUs licensadministration og fra licensansøgerne, eventuelt ved at indkalde dem til møde med udvalget. Licensansøgerne kan vælge at lade sig repræsentere med juridisk bisidder. 12. DBUs Licensudvalg skal træffe sin endelige beslutning senest den 5. maj. Afgørelsen skal være skriftlig og skal, hvis den er et afslag på licensudstedelse, indeholde en detaljeret begrundelse for dette afslag. 13. I tilfælde af afslag på licensudstedelse kan licensansøgeren skriftligt anke afgørelsen til DBUs Licens Appeludvalg, jf. pkt i manualen. 14. DBUs Licens Appeludvalg skal behandle den skriftlige anke og træffe den endelige afgørelse senest den 25. maj. Som det fremgår af pkt er denne afgørelse endelig og kan ikke ankes. April

29 Kapitel 6 Sportslige krav 6.1 Indledning Det er absolut nødvendigt for fodboldspillets fremtid at have et bredt udvalg af fodboldspillere til rådighed, som har de nødvendige færdigheder og den nødvendige motivation til at blive elite-fodboldspillere. Det er derfor vigtigt at fremme udviklingsprogrammerne for ungdomsspillere og tiltrække spillere, som kan udvikles til internationalt topniveau. 6.2 Målsætning De sportslige krav, som klubberne skal opfylde, har til formål at sikre: At der investeres i kvalitetsdrevne udviklingsprogrammer for klubbernes elitehold. At klubberne ansætter uddannede og kvalificerede trænere til deres ungdomshold for at forbedre kvaliteten i træningen. At ungdomsspillerne gennemgår en fodbolduddannelse og at tilskynde dem til også at tage en uddannelse, der ikke er fodboldrelateret At sikre, at der udvises fair play og respekt på og uden for banen og søge en fælles forståelse af dommerspørgsmål med de personer, der er involveret i en kamp d.v.s. spillerne på modstanderholdet, trænere, dommere og officials. 6.3 Fordele for klubberne Den første og vigtigste fordel ved de sportslige krav, er at uddanne talentfulde spillere til klubbernes førstehold I kraft af FIFAs transfersystem, der er aftalt med EU-Kommissionen, gives der økonomisk kompensation til den eller de klubber, der har trænet spillere under 23 år, og som derefter skifter til en international klub. Klubberne kan således på sigt opnå kompensation fra modtagende klub ved salg af talentfulde spillere. Programmer til at forbedre forholdet og respekten mellem spillerne, trænere, dommerne og officials understøtter ideen om fair play og respekt på og uden for banen. April

30 6.4 Krav til klubberne Nedenstående følger de sportslige krav, der stilles til klubben, for at få tildelt licens. Alle krav omkring ungdomsholdene er også anført i licensmanualen for pigeungdom. De klubber, der opfylder licenskravene i licenssystemet for ungdom, opfylder derfor også de krav, der omhandler klubbens ungdomsarbejde i punkt til 6.4.3: Godkendt program for udviklingen af ungdomsspillere A-krav Hver klub (licensansøger) skal have et udviklingsprogram, der er godkendt af DBU, for at få udstedt licens. Dette udviklingsprogram skal mindst indeholde følgende: a) Målsætninger og ungdomsudviklingsfilosofi. b) Organisering af en ungdomsafdeling, herunder organisationsdiagram, involverede organer, forhold til licensansøgere, ungdomshold, m.v. c) Personale, d.v.s. teknisk, sundhedssektor og administrativt. d) Infrastruktur tilgængelig for ungdomsafdelingen d.v.s. gode faciliteter til rådighed til kamp og træning. e) Fodboldudviklingsprogram for de forskellige aldersgrupper fra U6 - U18, herunder anlæg for spillet på banen, med udvikling af tekniske, taktiske, fysiske og mentale færdigheder. f) A jour føring af kendskabet til Anti Doping Danmarks lille håndbog Antidoping og mig sidste udgave. g) Proces for at gennemgå og evaluere resultaterne og opnåelsen af de fastlagte målsætninger. Klubben skal desuden sikre at: at enhver ungdomsspiller, der deltager i ovenstående ungdomsudviklingsprogram, har mulighed for at følge den obligatoriske skoleundervisning i henhold til dansk lovgivning. at enhver ungdomsspiller, der deltager i dette ungdomsudviklingsprogram, ikke forhindres i at fortsætte sin ikke-fodbold-relaterede uddannelse d.v.s. skoleuddannelse eller erhverv. at klubben assisterer spillerne på eliteholdene med deres kontakt til skoler og uddannelsesinstitutioner, det være sig dialog med kommunens uddannelsesansvarlige og koordinator for evt. eliteklasser. Klubben skal herigennem sikre, at spillerens samlede træningsmængde (klubtræning, talenttræ- April

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2015/2016. Indholdsfortegnelse. Indledning og generelle bestemmelser

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2015/2016. Indholdsfortegnelse. Indledning og generelle bestemmelser Formanden har ordet Med fremsendelse af denne Manual for 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) for 2015/2016, her ved indgangen til det nye år, har jeg samtidig mulighed for, at ønske klubberne og

Læs mere

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens.

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. Formanden har ordet Det er DBU en fornøjelse at fremsende denne reviderede Manual for 1. division i Herre-DM til brug for klubbernes arbejde med DBUs licenssystem med henblik på forberedelserne til sæsonen

Læs mere

Det er med glæde, at DBU nu kan fremsende denne manual til brug for arbejdet med DBU s Klublicenssystem for Elitedivisionen i Kvinde-DM 2015/2016

Det er med glæde, at DBU nu kan fremsende denne manual til brug for arbejdet med DBU s Klublicenssystem for Elitedivisionen i Kvinde-DM 2015/2016 Formanden har ordet Velkommen til endnu et år i DBU`s klublicenssystem for Elitedivisionen. Det er med glæde, at DBU nu kan fremsende denne manual til brug for arbejdet med DBU s Klublicenssystem for Elitedivisionen

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for 1. division i Herre-DM 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel

Læs mere

Forordet. Vigtigst af alt er spillet på banen.

Forordet. Vigtigst af alt er spillet på banen. Forordet Hver sæson spiller hundredevis af fodboldspillere atter hundredevis af fodboldkampe i den danske superliga og de forskellige divisioner. Spillerne løber tusindvis af meter, rammer bolden tusindvis

Læs mere

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav ( Licensor s assessment procedures for the financial

Læs mere

Kære klubber har været et begivenhedsrigt år for dansk kvindefodbold.

Kære klubber har været et begivenhedsrigt år for dansk kvindefodbold. Kære klubber 2016 har været et begivenhedsrigt år for dansk kvindefodbold. Kvinde A-landsholdet kvalificerede sig til EM i Holland til sommer. På hjemmebanen i Viborg blev det til lutter sejre og en målscore

Læs mere

DBU s Klublicenssystem Manual for Superligaen 2015/2016

DBU s Klublicenssystem Manual for Superligaen 2015/2016 Formanden har ordet Med fremsendelse af denne manual for Superligaen for 2015/2016, her ved indgangen til det nye år, har jeg samtidig mulighed for at ønske klubberne og licensudvalgene et godt nytår.

Læs mere

DBUs Klublicenssystem Herre-DM

DBUs Klublicenssystem Herre-DM DBUs Klublicenssystem Herre-DM Formandens velkomst Med fremsendelsen af denne reviderede klubmanual her ved indgangen til det nye år har jeg samtidig mulighed for at ønske klubberne og licensudvalgene

Læs mere

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2016/2017

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2016/2017 Forordet DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2016/2017 Hver sæson spiller hundredevis af fodboldspillere atter hundredevis af fodboldkampe i de forskellige divisioner. Spillerne løber

Læs mere

DBUs Klublicenssystem Manual for Superligaen 2014/2015

DBUs Klublicenssystem Manual for Superligaen 2014/2015 Formanden har ordet Med fremsendelsen af denne Manual for Superligaen for 2014/2015 her ved indgangen til det nye år har jeg samtidig mulighed for at ønske klubberne og licensudvalgene et godt nytår. Om

Læs mere

Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger.

Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger. FORORD Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger. Det er mig en fornøjelse hermed at præsentere den nye licensmanual for sæsonen 2015/2016. Licenssystemet har til formål at

Læs mere

Annex lx. DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures)

Annex lx. DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2015 Annex lx DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures) A. Metode De vurderingsmæssige handlinger, der udføres

Læs mere

Forbedring af kvindefodbold i Danmark på det kommercielle plan

Forbedring af kvindefodbold i Danmark på det kommercielle plan Hovedopgave 28. Maj 2014 Forbedring af kvindefodbold i Danmark på det kommercielle plan ABSTRACT Katrine Korsgaard Projektet klarlægger de nuværende strategier, som DBU har 4. Semester tiltænkt igennem

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 Brøndby, den 8. december 2014 Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 DBUs klublicenssystem NordicBet Ligaen Ansøgning om licens for sæsonen 2015/2016 Kære klubber,

Læs mere

Fodbold er leg med bolden. Driblinger og hovedstød, tacklinger og spilninger. Til træning og til kamp.

Fodbold er leg med bolden. Driblinger og hovedstød, tacklinger og spilninger. Til træning og til kamp. Forordet DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2016/2017 En ny sæson er godt i gang med mere end 300.000 kampe på tværs af dansk fodbold, piger og drenge, kvinder og mænd. Alle aldre

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

Kapitel 10 Økonomiske krav. 10.1 Indledning. 10.2 Målsætning. 10.4 Dokumentation og vurderingsgrundlag

Kapitel 10 Økonomiske krav. 10.1 Indledning. 10.2 Målsætning. 10.4 Dokumentation og vurderingsgrundlag Kapitel 10 Økonomiske krav 10.1 Indledning Dette kapitel indeholder en række økonomiske minimumskrav, som klubberne skal opfylde for at kunne deltage i Herre-DMs øverste række og UEFAs klubturneringer.

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Jeg vil gerne afslutningsvis takke dem, der har deltaget i udarbejdelsen af denne manual indeholdende Dansk Boldspil-Unions klublicensordning.

Jeg vil gerne afslutningsvis takke dem, der har deltaget i udarbejdelsen af denne manual indeholdende Dansk Boldspil-Unions klublicensordning. FORORD Det glæder mig at kunne introducere Dansk Boldspil-Unions nye version af klublicenssystem. Hensigten med manualen er at opstille nogle minimumskrav for, hvad de klubber der deltager i SAS Ligaen

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015. Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV. Sammenligner, konsekvenser og holdninger

Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015. Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV. Sammenligner, konsekvenser og holdninger Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015 Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV Sammenligner, konsekvenser og holdninger AGENDA Kravene Kapacitetsudnyttelse Kommunale holdninger STADIONKRAVENE FRA DBU Kravene

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

DBU UNGDOMS- og T-LICENSMANUAL, drenge

DBU UNGDOMS- og T-LICENSMANUAL, drenge 1 FORORD DBU s Herreeliteungdomsgruppe har hermed fornøjelsen at udgive Licensmanualen for licensperioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Licenssystemet har nu været i kraft siden 2008 hvor også DBU s

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

En ny sæson er godt i gang med mere end kampe på tværs af dansk fodbold, piger og drenge, kvinder og mænd. Alle aldre og alle niveauer.

En ny sæson er godt i gang med mere end kampe på tværs af dansk fodbold, piger og drenge, kvinder og mænd. Alle aldre og alle niveauer. Forordet En ny sæson er godt i gang med mere end 300.000 kampe på tværs af dansk fodbold, piger og drenge, kvinder og mænd. Alle aldre og alle niveauer. Fodbold er og bliver landets største idrætsgren

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe.

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe. SelskabsAdvokaterne ApS Christian X s Alle 168, 1. sal DK- 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 33 10 51 J.nr. 1703 TW/VB V E D T Æ G T E R for AvfFonden 1 NAVN 1.1 Fondens navn er AvfFonden. 1.2 AvfFonden er en erhvervsdrivende

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere