Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau."

Transkript

1

2 Forord Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau. Klubberne i hele Danmark bugner med glade piger, som vil spille fodbold, ligesom den nu 4 år gamle Ungdomslicens har været med at skabe et godt fundament for elitefodboldens videre udvikling. Med indførelsen af en klublicens i kvindernes bedste fodboldrække er der taget endnu et vigtigt skridt til, at DBU og klubberne i samarbejde kan løfte dansk kvindefodbold til det næste niveau, hvor professionalisering af både det sportslige og ikke-sportslige set up samt øget medieinteresse vil forstærke den nuværende udvikling til gavn for både klub- og landsholdsfodbold. Licensen er blot én del af DBU s store satsning omkring pige-/kvindefodbold kaldet Vision En vision, der f.eks. skal få piger til at starte med at spille fodbold i en tidligere alder og gerne sammen med drenge i de yngre år, være med til at få endnu flere kvindelige ledere ind i fodboldverdenen, osv. Denne første seniorlicens er vejledende for sæsonen 2012/13 og først gældende fra sæsonen 2013/14. Der ligger derfor et stort stykke arbejde foran klubberne, så de er på plads, når sæsonen 2013/14 starter. Samtidig vil DBU med et 4-årigt klubudviklingsprojekt støtte op omkring klubbernes arbejde med denne vigtige opgave. Det er derfor muligt for klubberne allerede fra sæsonsen 2012/13 at få økonomisk støtte gennem klubudviklingsprojektet. Selv med denne støtte kan det store udviklingsarbejde kun gennemføres ved hjælp af hårdt arbejde ude i landets 3F-Ligaklubber. Med den store interesse, som klubberne allerede har vist for indførelsen af klublicensen i 3F- Ligaen, er jeg sikker på, at DBU og klubberne i samarbejde får løftet dansk kvindefodbold til nye højder... God arbejdslyst! Mette Bach Kjær Formand Kvindeelite April

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser Forord side 1 Indholdsfortegnelse Ordliste - Begreber og definitioner Manualens anvendelsesområde Formålet med DBUs klublicenssystem Således anvendes manualen Generelle bestemmelser - 13 Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning side Definition af licensudstederen (DBU) Definition af licenssystemets organer Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav side Disciplinære bestemmelser og sanktioner Muligheder for dispensation Tvangsnedrykning ved afslag på licensudstedelse m.v Kapitel 4 Klubbernes overordnede forhold til licenssystemet 4.1 Indledning side Definition af licensansøgeren Licensansøgerens generelle ansvarsområder Ansøgning Tilbagekaldelse Deltagelse i Elitedivisionen uden udstedt licens Kapitel 5 Procedure for ansøgning og godkendelse 5.1 Indledning side Procedurens hovedpunkter Procedurens detaljerede arbejdsgang April

4 Kapitel 6 Sportslige krav 6.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne Kapitel 7 Krav til stadion og træningsfaciliteter 7.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til stadion Krav til træningsfaciliteter Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne Kapitel 9 Juridiske krav 9.1 Indledning side Licensansøgerens vedtægter Registerudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erklæring fra licensansøgerens ledelse Den indgåede aftale mellem klubben og et selskab - 55 Kapitel 10 Økonomiske krav 10.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Dokumentation og vurderingsgrundlag Krav til klubberne April

5 Kapitel 11 Bilag 11.1 UEFA s 10-point plan on racism (Article 45(4)) side DBU skabelon for pkt Oversigt over transferudgifter 11.3 DBU skabelon for pkt Erklæring fra klubbens ledelse 11.4 Udvægelse af revisor og revisors vurderingshandlinger Mindsteoplysningskrav Grundlag for udarbejdelse af regnskabet Begrebet overforfalden gæld DBU s vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav - 85 Denne er udarbejdet og vedtaget på grundlag af DBUs love som vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts April

6 Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser 1.1 Ordliste Nedenstående ordliste indeholder definitioner på en række af de begreber, som anvendes i denne maual: Begreb A Afskrivning : Afskrivningsberettiget beløb : Agent : Aktuelle, finansielle oplysninger : Definition Systematisk fordeling af det afskrivningsberettigede beløb for et immaterielt anlægsaktiv over dets brugstid. For eksempel svarer brugstiden for aktiverede direkte omkostninger ved køb af spillere til kontraktperioden. Et aktivs kostpris med fradrag af scrapværdi. Scrapværdien defineres som det estimerede beløb, som en virksomhed på nuværende tidspunkt ville modtage ved afhændelse af et aktiv efter fradrag af skønnede afhændelsesomkostninger, såfremt aktivet allerede havde den alder og tilstand, som forventes ved afslutningen af dets brugstid. En fysisk person, der mod honorar formidler kontakt mellem spillere og klubber med henblik på at forhandle eller genforhandle en ansættelseskontrakt, eller som formidler kontakt mellem to klubber med henblik på at indgå en transferaftale. Oplysninger om licensansøgeren økonomiske resultat og finansielle stilling, som den har opnået i den regnskabsperiode, der slutter det år, hvor den licensperiode begynder og hvortil der er ansøgt om licens. April

7 Begreb B Begivenhed eller forhold af væsentlig økonomisk betydning : Bestemmende indflydelse : Betydelig indflydelse : D Delårsperiode : G Genindvindingsværdi : Going concern (fortsat drift) : H Historiske finansielle oplysninger : Definition En begivenhed eller et forhold, som må anses som væsentlig for den regnskabsaflæggende enheds årsrapport, og som ville have fordret en anden (ufordelagtig) afraportering af enhedens resultater, finansielle stilling og nettoaktiver, hvis begivenheden eller forholdet var indtruffet i det foregående regnskabsår eller den foregående delårsperiode. Muligheden for at udøve afgørende kontrol over en virksomheds aktiviteter, typisk en ejerandel på mere end 50 %. Mulighed for at træffe finansielle og driftsmæssige beslutninger i den virksomhed, der er investeret i, men udgør ikke bestemmende indflydelse eller fælles bestemmende indflydelse på disse beslutninger. Regnskabsperiode, der er kortere end et helt regnskabsår. Det behøver ikke nødvendigvis være en periode på seks måneder. Et aktivs dagsværdi, fratrukket salgsomkostninger og dets nytteværdi. Dagsværdien fratrukket salgsomkostninger er det beløb, som et aktiv kan sælges til eller en forpligtelse kan indfries til ved en handel mellem kvalificerende, villige, indbyrdes uafhængige parter. Nytteværdien beregnes ved at tilbagekontere fremtidige pengestrømme til nutidsværdi. En virksomheds årsrapporter udarbejdes sædvanligvis ud fra en forudsætning om fortsat drift (going concern) i en overskuelig fremtid, medmindre virksomheden forventes at træde i likvidation, aktiviteterne forventes at ophøre, eller der forventes indgivet begæring om betalingsstandsning eller konkurs. Oplysninger om licensansøgerens regnskabsmæssige resultat og finansielle stilling, som den har opnået i de regnskabsperioder, der slutter i årene for ud for begyndelsen af den ansøgte licensperiode. April

8 Begreb I Internationale regskabsstandarder : Internationale standarder om * Revision (ISA) * Review (ISRE) : K Klub : Klublicenskrav : Definition Standarder og fortolkningsbidrag, vedtaget af international Accounting Standards Board (IASB). Disse omfatter (a) International Financial Reporting Standards (IFRS). (b) International Accounting Standards (IAS). (c) Interpretations (fortolkningsbidrag) udsendt af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) eller det tidligere Standing Interpretations Committee (SIC). International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) udsteder internationale standarder om: (a) Revision (ISA), som skal anvendes ved revision af historiske finansielle oplysninger. (b) Review (ISRE), som skal anvendes ved review af historiske finansielle oplysninger. For yderligere information om IAASB, ISA og ISREhenvises til Forkortelse af fodboldklub, d.v.s. den juridiske enhed, der har det fulde ansvar for det fodboldhold, der deltager i nationale og internationale klubturneringer, og som enten er: (a) en klub, som defineret i i DBUs love, eller (b) en hertil knyttet tredjemand, som defineret i i DBUs love. Krav, inddelt i fem kategorier, som en licensansøger skal opfylde, for at få tildelt licens: 1) Sportslige krav, 2) Krav til stadion og træningsfaciliteter, 3) Administrative og ledelsesmæssige krav, 4) Juridiske krav og 5) Økonomiske krav. April

9 Begreb Koncern : L Licens : Licensansøger : Licensperiode : Licensindehaver : Licensudsteder : M Mindstekrav : N National regnskabspraksis : Nettogæld : O Omkostninger ved køb af spillere : Definition Et moderselskab og alle dets datterselskaber. Et moderselskab er en juridisk enhed, der har et eller flere datterselskaber. Et datterselskab er en virksomhed, herunder en ikke-registreret virksomhed, såsom et interessentskab, der er underlagt bestemmende indflydelse af en anden virksomhed (modervirksomheden). En officiel skriftlig bekræftelse fra DBU på, at licensansøgeren har opfyldt alle mindstekrav for adgang til at deltage i Elitedivisionen. En klub, der ansøger om licens. Den sæson, for hvilken en licensansøger har ansøgt om og har fået fået tildelt licens. Licensperioden begynder den 1. juli og slutter den 30. juni. Licensansøger, der har fået tildelt licens af DBU. DBU. De krav, som en licensansøger, skal opfylde for at få tildelt licens. National regnskabslovgivning og god regnskabspraksis, der kræves i et givet land. En klubs nettosaldo for transfers af spillere (d.v.s. tilgodehavender for transfers af spillere fratrukket udestående gæld i forbindelse med sådanne transfers) og nettofinansiering (d.v.s. kassekreditter og lån, lån ydet af ejere og/eller nærtstående parter samt finansiel leasing fratrukket likvider). Nettogæld omfatter ikke leverandørgæld eller anden gæld. Betalinger, til tredjepart i forbindelse med køb af spillere, eksklusive egne udviklings- eller andre omkostninger. Følgende er inkluderet: a) Transferbeløb i forbindelse med spillerkøbet. b) Transferafgift (hvis relevant), og c) Andre direkte omkostninger forbundet med køb April

10 Begreb Definition af spillere (f. eks. betaling til en agent, advokathonorarer, godtgørelse og betaling af træningsog udviklingskompensation vedrørende unge spillere i overensstemmelse med FIFA og/eller nationale regler om transferaktiviteter, eller andre direkte omkostninger i forbindelse med transfers). Oplysninger om økonomiske fremtidsudsigter : R Regnskabsaflæggende enhed(er) : Regnskabsperiode : Review : Revision : Oplysninger om licensansøgerens regnskabsmæssige resultat og finansielle stilling, som den vil opnå i de regnskabsperioder, der slutter i årene efter begyndelsen af den ansøgte licensperiode. En klub eller koncern, som skal indsende oplysninger til DBU til brug for både tildelingen af licens og den løbende overvågning. En periode for regnskabsaflæggelse, som slutter på det vedtægtsmæssige regnskabsafslutningstidspunkt, hvad enten perioden udgør et helt år eller ej. Formålet med review af regnskabsoplysninger er at sætte revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor under reviewet er blevet bekendt med forhold, der medfører, at revisor får den opfattelse, at regnskabsoplysningerne ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt regnskabsmæssig begrebsramme. Et review giver i modsætning til revision ikke høj grad af sikkerhed for, at regnskabsoplysningerne ikke indeholder væsentlige fejl. Et review omfatter forespørgsler primært til regnskabs- og økonomiansvarlige samt analyser og andre review-handlinger. Ved et review kan revisor blive opmærksom på væsentlige forhold, der kan have indflydelse på regnskabsoplysningerne, uden at det frembringer tilstrækkelig dokumentation som ved en revision. Formålet med en revision er at gøre det muligt for revisor at undersøge en virksomheds aktiviteter og transaktioner med henblik på at sikre sig, at disse er gennemført i overensstemmelse med love og regler samt inden for den regnskabsmæssige begrebs- April

11 Begreb Definition ramme. Formuleringen, der anvendes til at udtrykke revisors konklusion, er at give et retvisende billede, hvilket endvidere gælder for revision af anden finansiel information, der er udarbejdet i overensstemmelse med relevante kriterier. Revisor afgiver i forbindelse med en revisionsopgave en erklæring med høj grad af sikkerhed for, at for eksempel den reviderede årsrapport er uden væsentlig fejlinformation. I en opgave med høj grad af sikkerhed udtrykkes konklusionen positivt. S Stadion : Supplerende oplysninger : T Tidsfrist for indsendelse af licensansøgning til DBU : Træningsfaciliteter : V Vedtægtsmæssigt regnskabsafslutningstidspunkt : Væsentlig ændring : Det sted, hvor klubbens turneringskampe afvikles, herunder, men ikke begrænset til, alle omkringliggende ejendomme og faciliteter, f. eks. kontorer, repræsentationsområde og pressecenter. Finansielle oplysninger, som skal indsendes til DBU udover årsrapporten, hvis mindstekravene om oplysning og regnskabsaflæggelse ikke er opfyldt. De supplerende oplysninger skal udarbejdes på baggrund af regnskabsmetoder og principper, der er i overensstemmelse med de for årsrapporten anvendte. De finansielle oplysninger skal være uddraget af de kilder, der blev anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten. Om nødvendigt, skal de informationer, der er indeholdt i de supplerende oplysninger, stemme overens eller være afstemt med relevante oplysninger i årsrapporten. Den dato, hvor licensansøgerne skal have indsendt alle relevante oplysninger i forbindelse med deres ansøgning om tildeling af licens til DBU. Det sted, eller de steder, hvor en klubs registrerede spillere normalt træner og hvor udviklingen af dens ungdomsspillere normalt finder sted. Det tidspunkt, hvor en regnskabsaflæggende enhed afslutter sin årsrapport. En begivenhed, der må anses som væsentlig for den dokumentation, som tidligere blev indsendt til April

12 Begreb Definition DBU, og som ville kræve en anden redegørelse, hvis den var indtruffet forud for indsendelsen af dokumentationen. Væsentlighed : Å Årsrapport : Udeladelser eller fejlagtige oplysninger om poster eller fejlinformation anses for væsentlige, hvis de enkeltvis eller tilsammen kan påvirke brugerens beslutninger, der er truffet på baggrund af de oplysninger, som klubben har indsendt. Væsentlighed afhænger af udeladelsens eller fejlinformationens størrelse og art vurderet ud fra de forhold eller den sammenhæng, der gør sig gældende. Fejlinformationens art eller størrelse eller en kombination af begge kan være en afgørende faktor. Et fuldstændigt årsregnskab, som normalt omfatter ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og tilhørende noter samt pengestrømsopgørelse, præsenteret som en integreret del af årsregnskabet. 1.2 Manualens anvendelsesområde Denne manual informerer licensansøgerne og licensindehaverne om DBUs klublicenssystem for Elitedivisionen i DBUs love bestemmer, at deltagelse i Elitedivisionen er betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens i overensstemmelse med denne manual. Der gælder dog en særlig undtagelse i de tilfælde, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pkt. 4.6 i denne manual Manualen fastlægger rettigheder, forpligtelser og ansvarsområder for alle de i DBUs klublicenssystem involverede parter, og definerer navnlig: a) de mindstekrav, som DBU skal opfylde for at kunne fungere som licensudsteder for klubberne i Elitedivisionen, og de minimumsprocedurer, som DBU skal følge ved vurderingen af licenskravene, jf. kapitel 2 i manualen. b) licensansøgeren og licensen, jf. kapitel 4 i manualen. c) kravene i de fem kapitler (sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt samt økonomiske krav) som en ansøger som minimum skal opfylde for at få tildelt licens af DBU, jf. kapitlerne 6 10 i manualen. April

13 1.3 Formålet med DBUs klublicenssystem Licenssystemet har følgende formål: a) at yderligere fremme og fortsat forbedre standarden i alle aspekter af dansk fodbold og fortsætte prioriteringen af træning og pleje af ungdomsspillere i hver klub. b) at sikre, at en klub har et passende ledelses- og organisatorisk niveau. c) at tilpasse en klubs sportslige infrastruktur med henblik på at tilbyde spillere, tilskuere og repræsentanter fra medierne passende, veludstyrede og sikre faciliteter. d) at beskytte integriteten og funktionaliteten af Elitedivisionen. e) at forbedre klubbernes økonomiske formåen og øge deres gennemsigtighed og troværdighed. f) at sætte den nødvendige fokus på beskyttelse af kreditorer ved at sikre, at klubberne rettidigt betaler deres mellemværender med medarbejdere, spillere, offentlige myndigheder og andre klubber. 1.4 Således anvendes manualen Manualen henvender sig direkte til klubberne, og det er hensigten, at den skal være et letlæseligt og praktisk arbejdsredskab for klubberne De fem første kapitler 1 5 beskriver de almindelige betingelser i klublicenssystemet. Disse fem kapitler er markeret med blåt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse. De næste fem kapitler 6 10, som er markeret med rødt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse, indeholder DBUs specifikke klublicenskrav, der er inddelt i fem hovedområder: Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 : Sportslige krav. : Krav til stadion og træningsfaciliteter. : Administrative og ledelsesmæssige krav. : Juridiske krav. Kapitel 10 : Økonomiske krav. Endelig består kapitel 11 af en række bilag, som udgør en integreret del af manualen. Manualen er udformet sådan, at klubben kan arbejde med et kapitel uafhængigt af de øvrige kapitler i manualen. Hvert kapitel indledes med et afsnit om målsætning og fordele for klubben. April

14 1.5 Generelle bestemmelser Bilag Alle de i kapitel 11 indsatte bilag udgør en integreret del af denne manual Auditering a) DBU forbeholder sig til enhver tid ret til at udføre auditering af licensansøgerne/licensindehaverne. b) Formålet med en auditering er at sikre, at licensansøgerne / licensindehaverne har opfyldt deres forpligtelser, og at licensen blev udstedt korrekt på tidspunktet for DBUs endelige afgørelse Vedtagelse og ikrafttrædelse Denne manual er udarbejdet i overensstemmelse med DBUs love 3.8, 6.1, stk. 10 og 11, 6.2, 13.4, 17.4, 17.6, 19.1, 21.4, 24, 25, 26, 30, 31, 32.1, 33 og DBUs bestyrelse fastsætter indholdet i manualen og har ligeledes bemyndigelse til at foretage de ændringer i manualen, som anses for nødvendige. Der kan dog ikke foretages ændringer i manualen under et igangværende licenseringsforløb. Denne licensmanual træder i kraft den 1. juli Licensen er vejledende for sæsonen 2012/13, men klubberne i Elitedivisionen er forpligtet til at indgive en test-licensansøgning. Nærmere informationer omkring omfang, tidsfrister, mv. følger senest medio maj Klubberne i Elitedivisionen kan, på basis af en godkendt forretningsplan, søge om økonomisk støtte i henhold til klubudviklingsprojektet med virkning fra 1. juli 2012 (se de nærmere betingelser herfor i klubudviklingsmaterialet). Licensen er gældende fra sæsonen 2013/14. April

15 Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning Dette kapitel definerer DBUs rolle som licensudsteder og beskriver sammensætningen af de tilknyttede organer (udvalg) og deres funktioner. 2.2 Definition af licensudstederen (DBU) DBU er licensudstederen og administrerer licenssystemet, udpeger medlemmer til de beslutningstagende organer og fastlægger den nødvendige procedure for det detaljerede arbejde i henhold til denne manual DBU opretter den nødvendige administration med følgende opgaver: a) Forberedelse, implementering og videreudvikling af licenssystemet. b) Administrativ støtte til de tilknyttede beslutningstagende organer. c) Bistand til rådgivning af klubberne i sæsonens løb. d) Kontakt til videreformidling af oparbejdet viden og erfaring vedrørende licensforhold til andre nationale forbunds licensafdelinger Mindst én medarbejder eller en ekstern økonomisk rådgiver skal have en økonomisk baggrund og en afgangseksamen i regnskab/revision, der anerkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Inden for de i denne manual fastlagte regler definerer DBU det materiale, som klubberne skal indlevere til DBU efter denne manual, og bedømmer, hvorvidt klubberne opfylder de fastsatte krav DBU garanterer alle licensansøgere, licensindehavere og andre involverede parter tavshedspligt og fuld fortrolighed med hensyn til de oplysninger, som DBU får kendskab til og kommer i besiddelse af, ligesom DBU pålægger klubber og andre involverede de samme forpligtelser. Enhver, der er involveret i licensarbejdet eller udpeget af DBU, skal underskrive en fortrolighedsklausul før han eller hun begynder sit arbejde DBU garanterer alle licensansøgere og licensindehavere lige behandling under og efter licensarbejdet. Medmindre manualens bestemmelser kræver en konkret afvigelse herfra, garanterer DBU, at forvaltningslovens principper, procedurer og beskyttelsesregler finder tilsvarende anvendelse på alle forhold, der behandles i denne manual. April

16 2.3 Definition af licenssystemets organer Licenssystemets organer (beslutningsorganer) er følgende: a) DBUs Licensudvalg, jf. 24 i DBUs love. b) DBUs Licens Appeludvalg, jf. 25 i DBUs love. Medlemmer af begge udvalg vælges for ét år ad gangen senest inden udgangen af marts, jf og 25.2 i DBUs love. Udvalgene er uafhængige af hinanden og således kan en person kun være medlem af det ene af de to udvalg. Et udvalgsmedlem kan ikke samtidig være medlem af et af de andre af DBUs organer, som er anført i 6.1 i DBUs love. Desuden skal et udvalgsmedlem udtræde ved førstkommende repræsentantskabsmøde efter den pågældende er fyldt 70 år, jf. 6.2 i DBUs love Medlemmer af begge udvalg skal fungere upartisk i udførelsen af deres pligter. Et udvalgsmedlem og dennes eventuelle suppleant må ikke deltage i en sagsbehandling i tilfælde af en interessekonflikt, eller hvis der rejses tvivl om medlemmets uafhængighed i forhold til licensansøgeren. Et medlems uafhængighed kan ikke garanteres, hvis den pågældende eller et medlem af den pågældendes nære familie er: * medlem af, * aktionær i, * forretningspartner med, * sponsor for, eller * konsulent for den licensansøgende klub. Ovenstående liste er vejledende og ikke udtømmende. Det fremgår af bestemmelserne i 26 i DBUs love: 1) Et medlem af et af DBUs organer, herunder et nedsat underudvalg, som efter forvaltningslovens kapitel 2 om habilitet er inhabilt i forhold til en sag, må ikke medvirke ved behandlingen og ikke deltage i afgørelsen af den pågældende sag. 2) Det enkelte medlem har pligt til selv at oplyse, hvorvidt der foreligger omstændigheder, som kan påvirke medlemmets habilitet. 3) Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabilt, afgøres af det enkelte udvalg ved simpelt stemmeflertal. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet. April

17 DBUs Licensudvalg Udvalget skal vurdere og afgøre, a) om der skal udstedes licens til en licensansøger på grundlag af de fremkomne oplysninger, og i overensstemmelse med licenssystemets bestemmelser. b) om der er opstået forhold der gør, at en udstedt licens skal tilbagekaldes. c) om en licensansøger skal tildeles en eller flere individuelle dispensationer Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til Udvalgets afgørelser kan ankes skriftligt bilagt alt nødvendigt bevismateriale til DBUs Licens Appeludvalg. En sådan anke skal være DBUs licensadministration i hænde senest 14 dage efter, at licensansøgeren har modtaget udvalgets afgørelse. Fristen skal fremgå af afgørelsen Udvalget består af en formand og fire øvrige medlemmer, som alle udpeges af DBUs bestyrelse efter indstilling fra DBUs licensadministration. Mindst et medlem skal være uddannet revisor anerkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i Kvindedivisionsforeningens og DBUs administration kan udpeges til at være medlemmer af udvalget. Dog kan ansatte i DBUs licensadministration ikke have sæde i udvalget. Et udvalgsmedlem fungerer som sådan, indtil DBUs bestyrelse udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af udvalgets øvrige medlemmer dennes pligter og rettigheder. April

18 DBUs Licens Appeludvalg Udvalget har til opgave at træffe endelig afgørelse i ankesager angående skriftlige afgørelser truffet af DBUs Licensudvalg, som indankes af a) En licensansøger, som har modtaget afslag fra DBUs Licensudvalg på udstedelse af licens, b) En licensindehaver, som har fået frataget sin licens af DBUs Licensudvalg. c) Lederen af DBUs licensadministration Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til, herunder den trufne afgørelse i DBUs Licensudvalg Udvalgets afgørelser om hvorvidt, en licens skal udstedes, er endelige og kan således ikke ankes Udvalget består af en formand og fire øvrige medlemmer, som alle udpeges af DBUs bestyrelse efter indstilling fra licensadministrationen. Mindst et medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i Kvindedivisionsforeningens og DBUs administration kan ikke udpeges til at være medlemmer af udvalget. Et medlem af bestyrelsen for og et hvilket som helst udvalg under Kvindedivisionsforeningen kan ikke samtidig være medlem af DBUs Licens Appeludvalg. Et udvalgsmedlem fungerer, indtil DBUs bestyrelse udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af udvalgets øvrige medlemmer dennes pligter og rettigheder. April

19 Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav Dette licenssystem indeholder tre krav, hvoraf de to er obligatoriske og skal opfyldes af ansøgerne. Hvert krav er enten et A-krav, B-krav eller C-krav De tre typer krav er defineret således: A-krav : A-krav skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Hvis licensansøgeren ikke kan opfylde et A-krav, kan licensansøgeren ikke få udstedt licens. B-krav : B-krav skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Manglende opfyldelse af et B-krav fører i sig selv ikke til afvisning af licens men til sanktion foretaget af DBUs disciplinærudvalg, jf. pkt C-krav : C-krav er ikke obligatoriske krav, men alene en anbefaling til klubberne om at efterleve kravene på et for klubben passende tidspunkt. Manglende opfyldelse af et C-krav fører således hverken til afvisning af licens eller til sanktion. 3.2 Disciplinære bestemmelser og sanktioner For at sikre den fulde efterlevelse af B-kravene og procedurerne i denne manual er DBUs disciplinærudvalg bemyndiget til at fastsætte disciplinære sanktioner over for enhver licensansøger eller licensindehaver, jf. 21.4, nr. 2, i DBUs love Hvis et B-krav eller konkrete pligter eller krav ikke efterleves f. eks. ved fremsendelse af dokumenter med ukorrekt indhold, overtrædelse af deadlines eller overtrædelse, som fører til fratagelse af licens m.v., kan DBUs disciplinærudvalg træffe følgende disciplinære foranstaltninger over for den pågældende klub: a) tildeling af misbilligelse og advarsel, eller b) idømmelse af bøde I gentagelsestilfælde eller i sager af særlig alvorlig karakter kan DBUs disciplinærudvalg indstille til DBUs Licensudvalg, at klubben ikke får udstedt licens, eller at klubbens licens tilbagekaldes, selv om klubben i øvrigt måtte være berettiget til at få udstedt eller bevare sin licens. April

20 3.2.4 De af DBUs disciplinærudvalg trufne afgørelser kan af vedkommende klub indbringes for DBUs appeludvalg, jf i DBUs love. En sådan appel skal være DBUs licensadministration i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af afgørelsen fra DBUs disciplinærudvalg. DBUs bestyrelse fastsætter nærmere regler om erlæggelse af gebyrer for sagers behandling, jf i DBUs love Disciplinære afgørelser truffet af DBUs appeludvalg kan inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg, jf i DBUs love, hvis dette ikke udelukkes efter 32.2 i DBUs love. 3.3 Muligheder for dispensation Dispensation til klubberne udstedt af DBU I den situation, hvor en licensansøger ikke opfylder et eller flere A-krav, for eksempel på grund af lokale omstændigheder uden for licensansøgerens kontrol, kan DBUs Licensudvalg tildele licensansøgeren en dispensation. Dispensationen gælder kun for maksimalt én sæson, men kan fornyes for den efterfølgende sæson, hvis licensansøgeren kan dokumentere konkrete tiltag til opfyldelse af kravet. Anmodning om en sådan dispensation skal være DBUs licensadministration i hænde senest samtidig med, at licensansøgeren i øvrigt ansøger om licens. 3.4 Tvangsnedrykning ved afslag på licensudstedelse m.v Hvis en klub (licensansøger), der aktuelt spiller i Elitedivisionen, og som på grund af sine sportslige resultater kvalificerer sig til fortsat deltagelse i Elitedivisionen i den kommende sæson, ikke får tildelt licens i henhold til licensproceduren i denne manual gældende for den kommende sæson og heller ikke opnår en dispensation, som anført i pkt. 3.3, suspenderes nedrykningen fra Elitedivisionen for det bedst placerede af de nedrykkende klubber under forudsætning af, at denne pågældende klub enten har fået tildelt den ansøgte licens eller har opnået dispensation som anført i pkt Den pågældende nedrykkende klub forbliver i denne situation i Elitedivisionen, mens licensansøgeren tvangsnedrykkes til 1. division for den kommende sæson. April

21 Hvis to klubber (licensansøgere), der aktuelt spiller i Elitedivisionen og som på grund af deres sportslige resultater kvalificerer sig til fortsat deltagelse i Elitedivisionen i den kommende sæson, ikke får tildelt licens i henhold til licensproceduren i denne manual gældende for den kommende sæson og heller ikke opnår en dispensation som anført i pkt. 3.3, suspenderes nedrykningen fra Elitedivisionen for den/de nedrykkende hold under forudsætning af, at begge disse klubber enten har fået tildelt den ansøgte licens eller har opnået dispensation, som anført i pkt Den/de nedrykkende hold forbliver i denne situation i Elitedivisionen, mens licensansøgerne tvangsnedrykkes til 1. division for den kommende sæson Hvis det efter anvendelsen af ovenstående pkt og stadig ikke viser sig muligt at udfylde de ledige pladser i Elitedivisionen for den kommende sæson med klubber, som enten har fået tildelt den krævede licens eller har fået dispensation, som anført i pkt. 3.3, skal de ledige pladser i Elitedivisionen udfyldes med klubber fra 1. division. Den eller de ledige pladser vil i denne situation blive udfyldt med den eller de højest rangerede ikke-oprykkende klubber Hvis det efter anvendelsen af ovenstående pkt stadig ikke viser sig muligt at udfylde de ledige pladser i Elitedivisionen for den kommende sæson med klubber, som enten har fået tildelt den krævede licens eller har fået dispensation, som anført i pkt. 3.3, gennemføres den kommende sæson med de klubber fra Elitedivisionen, som har opnået licens Hvis en eller flere klubber (licensansøgere) på grund af deres sportslige resultater kvalificerer sig til at deltage i Elitedivisionen i den kommende sæson, og får tildelt licens i henhold til licensproceduren i denne manual gældende for den kommende sæson eller opnår dispensation, som anført i pkt. 3.3 forud for denne sæson, men får tilbagekaldt den tildelte licens eller den opnåede dispensation umiddelbart før eller under turneringens afvikling, kan DBUs bestyrelse vælge a) enten at udelukke den eller de pågældende klubber fra deltagelse i turneringen og således begynde eller fortsætte turneringen med et tilsvarende antal færre hold, eller b) begynde eller fortsætte turneringen med alle hold og i stedet overdrage sagen til DBUs disciplinærudvalg for fastsættelse af sanktion i overensstemmelse med pkt i denne manual. April

22 Kapitel 4 Klubbernes overordnede forhold til licenssystemet 4.1 Indledning Dette kapitel beskriver i hovedtræk ansøgning om og tilbagekaldelse af licens. Endvidere defineres licensindehaverne og deres generelle ansvarsområder. Kapitlet beskriver også proceduren, der skal anvendes, når en klub rykker op fra 1. division og derfor ikke har indgået i DBUs licensprocedure for Elitedivisionen, som beskrevet i denne manual. 4.2 Definition af licensansøgeren En licensansøger kan kun være en fodboldklub (i forkortet form klub ), det vil sige den juridiske enhed, der har det fulde ansvar for det fodboldhold, der deltager i nationale og internationale klubturneringer, og som enten er: a) en klub, som defineret i i DBUs love, eller b) en hertil knyttet tredjemand defineret i i DBUs love. 4.3 Licensansøgerens generelle ansvarsområder Licensansøgeren har det fulde ansvar for deltagelsen i nationale og internationale turneringer samt for opfyldelsen af kravene til at få udstedt og bevare licens. Licensansøgeren har særligt ansvaret for at sikre følgende: a) At alle spillere er registreret hos DBU, jf. dog i den forbindelse pkt , og at de, hvis der er tale om professionelle spillere, har en spillerkontrakt med licensansøgeren. b) At DBU forsynes med alle nødvendige oplysninger og/eller dokumenter, der er relevante for at dokumentere, at licensforpligtelserne er opfyldt, idet disse forpligtelser vedrører de sportslige krav, de krav til stadion og træningsfaciliteter, de administrative og ledelsesmæssige krav, de juridiske krav og de økonomiske krav, der er angivet i kapitlerne 6 10, d.v.s. de fem kapitler, der er angivet med rødt i indholdsfortegnelsen. Endvidere skal licensansøgeren sikre, at DBU tilsendes ethvert andet dokument, som er relevant for at kunne træffe de nødvendige afgørelser. c) At enhver begivenhed, som indtræffer efter indsendelsen af ansøgningsmaterialet til DBU og som udgør en væsentlig ændring af de oplysninger, som tidligere er indsendt, skal indberettes til DBU senest syv arbejdsdage efter at begivenheden indtraf. April

23 4.4 Ansøgning DBU udsender en opfordring til de relevante klubber om rettidigt, og inden for en given tidsfrist, skriftligt at ansøge om licens. I ansøgningen skal klubben specifikt erklære, at den vil opfylde og efterleve licenssystemets krav. En licensperiode varer 12 måneder og udløber det følgende år (30. juni). Klubberne anses for at være licensansøgere indtil der udstedes licens af DBU. Så snart DBU har udstedt licens, er de licensindehavere Kun klubber og hertil knyttede tredjemænd, som defineret i og i DBUs love, kan ansøge om og få udstedt licens. Enkeltpersoner kan ikke ansøge om eller få udstedt licens En klubs status, professionel eller amatør, er ikke relevant for udstedelse af en licens En licens udløber uden forudgående varsel ved udgangen af den periode, for hvilken den var udstedt En udstedt licens kan ikke overdrages til en anden klub eller tredjemand uden DBUs forudgående tilladelse, jf i DBUs love Hvis en licensansøger ikke får udstedt licens er fremgangsmåden som anført i pkt Tilbagekaldelse Licenssystemets organer kan tilbagekalde en licens i løbet af en sæson, hvis en eller flere af betingelserne for licensens udstedelse ikke længere opfyldes, eller hvis en klub misligholder en hvilken som helst forpligtelse, som er anført i denne manual En licens bliver automatisk tilbagekaldt, hvis licensindehaveren, uanset årsagen hertil, i løbet af sæsonen erklæres konkurs eller erklærer sig selv konkurs, jf i DBUs love Hvis en licensindehaver får sin licens tilbagekaldt af andre årsager end konkurs, forholdes som anført i pkt Hvis tilbagekaldelsen skyldes konkurs forholdes som anført i 33.4 i DBUs love. April

24 4.6 Deltagelse i Elitedivisionen uden udstedt licens Ved oprykning fra 1. division til Elitedivisionen De klubber, der rykker op fra 1. division til Elitedivisionen, kendes først når DBUs licensering af klubberne for den kommende sæson er afsluttet. Derfor skal disse klubber ikke opfylde samtlige krav, der er beskrevet i denne manual, men kun de krav, der fremgår nedenfor i afsnit Klubben skal senest til sæsonstart d. 1. juli indsende dokumentation for opfyldelse af følgende krav til DBUs licensadministration: Aftale med kontraktspillere Medicinsk støtte til spillerne Stadion Stadion myndighed Stadion sikkerhedsforhold Stadion godkent beredskabs- og evakueringsplan Stadion spillepladsens størrelse og overflade Stadion kapacitet Stadion lysanlæg Træningsanlæg Træningsbaner Omklædningsrum Behandlerrum Administration klubbens sekretariat Administration Licensansvarlig Sportschef Cheftræner, Elitedivisionen Sundhedssektor læge og fysioterapeut Sikkerhedsansvarlig Kontrollører på stadion Information om væsentlige ændringer April

25 Inden for en af DBU fastsat tidsfrist skal den/de oprykkende klubber fremsende følgende dokumentation til DBUs licensadministration: Seneste reviderede årsrapport og, hvis klubben har kontraktspillere, indberetning om ansvarlig kapital og lønsum. Hvis klubben har regnskabsår fra 1. juli til 30. juni skal der indsendes et perioderegnskab fra 1. juli til 31. december året før den sæson, der søges licens til. Et driftsbudget og et likviditetsbudget for perioden 1. juli til 30. juni med angivelse af relevante bemærkninger og forudsætninger. DBU forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger fra klubben, herunder også supplerende oplysninger i licensperioden. April

26 Kapitel 5 Procedure for ansøgning og godkendelse 5.1 Indledning Nedenstående beskriver den ansøgnings og godkendelsesprocedure som licensansøgerne og DBU skal anvende for henholdsvis at indsende og behandle det materiale som licensansøgerne har udarbejdet i overensstemmelse med kapitel 6 10, d.v.s. de fem kapitler, som er angivet med rødt i indholdsfortegnelsen. Der henvises også til de almindelige forvaltningsretlige regler, som er nævnt i pkt Procedurens hovedpunkter Hvert kapitel af licensansøgerens materiale gennemgås af DBUs licensadministration, som videresender de enkelte kapitler med eventuelle bemærkninger til behandling hos personer med særlig faglig viden på hvert deres specifikke område. Det samlede materiale suppleret med den indhentede faglige vurdering og anbefaling forelægges herefter for DBUs Licensudvalg til afgørelse En sådan på forhånd fastlagt arbejdsprocedure gør det muligt for licensansøgerne at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at de har forholdt sig til alle de af DBU fremsendte krav og de derefter har indleveret deres ansøgningsmateriale til en klar og gennemskuelig behandling Samtidig giver arbejdsproceduren DBU mulighed for at administrere licenssystemet på en hurtig, hensigtsmæssig og effektiv måde med beslutninger truffet af et uafhængigt organ og uden at miste den fleksibilitet, som altid bør være til stede i en administrativ sagsbehandling. 5.3 Procedurens detaljerede arbejdsgang Punkterne nedenfor beskriver den detaljerede ansøgnings- og godkendelsesprocedure for licensansøgerne og DBU: 1. DBUs licensadministration udarbejder, hvor kravene er markeret med gråt. Manualen fremsendes samlet fra DBU til alle licensansøgere senest den 5. januar. 2. Licensansøgerne udarbejder ansøgningsmaterialet og indsender dette samlet til DBU, så det er DBUs licensadministration i hænde senest den 15. februar. Tidsfristen for indsendelse af oplysninger om de økonomiske forhold i kapitel 10 er dog fastsat således, at disse oplysninger skal være DBUs licensadministration i hænde senest den 14. marts. April

27 Hvis alle de af DBU ønskede oplysninger, jf. kapitel 6 10, ikke er indsendt til DBUs licensadministration inden de ovenfor anførte tidsfrister, mister licensansøgeren alle muligheder for, at få udstedt licens. 3. Når ansøgningsmaterialet fra licensansøgerne indgår, kontrollerer DBUs licensadministration, at materialet er korrekt og fyldestgørende udfyldt. og at alt er modtaget inden de i stk. 2 angivne tidsfrister. 4. Nu foreligger to muligheder for den fortsatte sagsbehandling: a) Hvis alle dokumenter er udfyldt og modtaget i DBU inden den i stk. 2 angivne frist, sorterer, registrerer og videresender DBUs licensadministration hvert hovedområde (kapitel) til behandling hos de personer, som på baggrund af deres særlige faglige viden er udpeget til at være ansvarlige sagsbehandlere for hvert deres specifikke område. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter herefter som beskrevet i stk. 5. b) Hvis dokumenterne er mangelfuldt udfyldt, kontakter DBUs licensadministration licensansøgeren for at aftale de næste skridt, der skal foretages, for eksempel anmodning om oplysninger, underliggende dokumenter, spørgeskema eller manglende formularer. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter nu efter en individuel procedure. 5. De ansvarlige sagsbehandlere gennemgår dokumenterne for hver deres område og kontrollerer, at alle de af DBU stillede krav er opfyldt. Herefter foretages tilbagerapportering med en motiveret indstilling til DBUs licensadministration inden den 15. marts. Den ansvarlige for økonomiområdet har dog frist til den 15. april. 6. Nu foreligger to muligheder for den fortsatte sagsbehandling: a) DBUs licensadministration kontrollerer, at materialet fra sagsbehandlerne er fuldstændigt og returneret til DBU inden for den i stk. 5 angivne tidsfrist. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter herefter som beskrevet i punkt 7. b) Hvis en sagsbehandler for et område har konstateret forhold, der nødvendiggør yderligere oplysninger, tager DBUs licensadministration kontakt til den pågældende licensansøger. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter nu efter en individuel procedure. 7. På grundlag af sagsbehandlernes rapporter vurderer DBUs licensadministration licensansøgeren for at identificere eventuelle problemområder, der måtte kræve yderligere undersøgelse. April

28 8. Nu foreligger to muligheder for den fortsatte sagsbehandling: a) Hvis DBUs licensadministration ikke identificerer områder, der kræver yderligere kontrol, udarbejder han en samlet indstilling til DBUs Licensudvalg. Denne indstilling indeholder også forhold observeret under et eventuelt besøg hos licensansøgeren. Indstillingen skal forklare og konkludere, hvorvidt der anbefales udstedelse af licens eller ej. Den detaljerede arbejdsgang fortsætter herefter som beskrevet i punkt 9. b) Hvis der er identificeret forhold, der nødvendiggør, at DBUs licensadministration skal foretage sig yderligere, for eksempel rette yderligere henvendelse til licensansøgeren, fortsætter den detaljerede arbejdsgang nu efter en individuel procedure. 9. Præcis 7 dage før DBUs Licensudvalg træffer sin beslutning med hensyn til udstedelse eller nægtelse af licens, skal licensansøgeren afgive en underskrevet skriftlig ledelseserklæring til DBUs licensadministration, jf. pkt Af denne erklæring skal fremgå, om der er indtruffet begivenheder eller forhold, som har eller kan have væsentlig økonomisk betydning for og negativ indflydelse på licensansøgerens økonomiske stilling siden aflæggelsen af den seneste reviderede årsrapport eller perioderegnskab. 10. DBUs Licensudvalg skal modtage indstillingerne fra DBUs licensadministration mindst syv dage før udvalgets berammede møde. 11. Inden udvalget træffer sine afgørelser, kan udvalget forlange yderligere oplysninger fra DBUs licensadministration og fra licensansøgerne, eventuelt ved at indkalde dem til møde med udvalget. Licensansøgerne kan vælge at lade sig repræsentere med juridisk bisidder. 12. DBUs Licensudvalg skal træffe sin endelige beslutning senest den 5. maj. Afgørelsen skal være skriftlig og skal, hvis den er et afslag på licensudstedelse, indeholde en detaljeret begrundelse for dette afslag. 13. I tilfælde af afslag på licensudstedelse kan licensansøgeren skriftligt anke afgørelsen til DBUs Licens Appeludvalg, jf. pkt i manualen. 14. DBUs Licens Appeludvalg skal behandle den skriftlige anke og træffe den endelige afgørelse senest den 25. maj. Som det fremgår af pkt er denne afgørelse endelig og kan ikke ankes. April

29 Kapitel 6 Sportslige krav 6.1 Indledning Det er absolut nødvendigt for fodboldspillets fremtid at have et bredt udvalg af fodboldspillere til rådighed, som har de nødvendige færdigheder og den nødvendige motivation til at blive elite-fodboldspillere. Det er derfor vigtigt at fremme udviklingsprogrammerne for ungdomsspillere og tiltrække spillere, som kan udvikles til internationalt topniveau. 6.2 Målsætning De sportslige krav, som klubberne skal opfylde, har til formål at sikre: At der investeres i kvalitetsdrevne udviklingsprogrammer for klubbernes elitehold. At klubberne ansætter uddannede og kvalificerede trænere til deres ungdomshold for at forbedre kvaliteten i træningen. At ungdomsspillerne gennemgår en fodbolduddannelse og at tilskynde dem til også at tage en uddannelse, der ikke er fodboldrelateret At sikre, at der udvises fair play og respekt på og uden for banen og søge en fælles forståelse af dommerspørgsmål med de personer, der er involveret i en kamp d.v.s. spillerne på modstanderholdet, trænere, dommere og officials. 6.3 Fordele for klubberne Den første og vigtigste fordel ved de sportslige krav, er at uddanne talentfulde spillere til klubbernes førstehold I kraft af FIFAs transfersystem, der er aftalt med EU-Kommissionen, gives der økonomisk kompensation til den eller de klubber, der har trænet spillere under 23 år, og som derefter skifter til en international klub. Klubberne kan således på sigt opnå kompensation fra modtagende klub ved salg af talentfulde spillere. Programmer til at forbedre forholdet og respekten mellem spillerne, trænere, dommerne og officials understøtter ideen om fair play og respekt på og uden for banen. April

30 6.4 Krav til klubberne Nedenstående følger de sportslige krav, der stilles til klubben, for at få tildelt licens. Alle krav omkring ungdomsholdene er også anført i licensmanualen for pigeungdom. De klubber, der opfylder licenskravene i licenssystemet for ungdom, opfylder derfor også de krav, der omhandler klubbens ungdomsarbejde i punkt til 6.4.3: Godkendt program for udviklingen af ungdomsspillere A-krav Hver klub (licensansøger) skal have et udviklingsprogram, der er godkendt af DBU, for at få udstedt licens. Dette udviklingsprogram skal mindst indeholde følgende: a) Målsætninger og ungdomsudviklingsfilosofi. b) Organisering af en ungdomsafdeling, herunder organisationsdiagram, involverede organer, forhold til licensansøgere, ungdomshold, m.v. c) Personale, d.v.s. teknisk, sundhedssektor og administrativt. d) Infrastruktur tilgængelig for ungdomsafdelingen d.v.s. gode faciliteter til rådighed til kamp og træning. e) Fodboldudviklingsprogram for de forskellige aldersgrupper fra U6 - U18, herunder anlæg for spillet på banen, med udvikling af tekniske, taktiske, fysiske og mentale færdigheder. f) A jour føring af kendskabet til Anti Doping Danmarks lille håndbog Antidoping og mig sidste udgave. g) Proces for at gennemgå og evaluere resultaterne og opnåelsen af de fastlagte målsætninger. Klubben skal desuden sikre at: at enhver ungdomsspiller, der deltager i ovenstående ungdomsudviklingsprogram, har mulighed for at følge den obligatoriske skoleundervisning i henhold til dansk lovgivning. at enhver ungdomsspiller, der deltager i dette ungdomsudviklingsprogram, ikke forhindres i at fortsætte sin ikke-fodbold-relaterede uddannelse d.v.s. skoleuddannelse eller erhverv. at klubben assisterer spillerne på eliteholdene med deres kontakt til skoler og uddannelsesinstitutioner, det være sig dialog med kommunens uddannelsesansvarlige og koordinator for evt. eliteklasser. Klubben skal herigennem sikre, at spillerens samlede træningsmængde (klubtræning, talenttræ- April

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens.

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. Formanden har ordet Det er DBU en fornøjelse at fremsende denne reviderede Manual for 1. division i Herre-DM til brug for klubbernes arbejde med DBUs licenssystem med henblik på forberedelserne til sæsonen

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Going concern i Randers og omegn i en krisetid

Going concern i Randers og omegn i en krisetid Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfatter: Kamilla Falch Vejleder: Hans B. Vistisen Going concern i Randers og omegn i en krisetid - fra et revisionsmæssigt synspunkt Aalborg Universitet 30. april 2014

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Udbud af 251.852.620 stk. Udbudte Aktier a nominelt 0,25 kr. til kurs 0,30 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 251.852.620 stk. Udbudte Aktier a nominelt 0,25 kr. til kurs 0,30 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S PROSPEKT 1 Udbud af 251.852.620 stk. Udbudte Aktier a nominelt 0,25 kr. til kurs 0,30 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere