HORESTA ARBEJDSGIVER & 3F-DEN PRIVATE SERVICEGRUPPE OFF-SHORE OVERENSKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORESTA ARBEJDSGIVER & 3F-DEN PRIVATE SERVICEGRUPPE OFF-SHORE OVERENSKOMST"

Transkript

1 3F Den Private Servicegruppe Kampmannsgade København V Telefon Fax En del af Arbejdsgiver Børsen 1217 København K Telefon Fax TrykBureauet A/S HORESTA ARBEJDSGIVER & 3F-DEN PRIVATE SERVICEGRUPPE OFF-SHORE OVERENSKOMST

2 O V E R E N S K O M S T mellem Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F Den Private Servicegruppe og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Håndværk/Industrigruppen Bager/Møllerbranchen (NNF) vedrørende cateringfunktioner om bord på de stationære produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde

3 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Overenskomstens dækningsområde Overenskomstens faglige arbejdsområde... 5 Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse Ansættelsesbevis Overflytning Opsigelsesregler Tryghedsaftale... 7 Afsnit 3 - Arbejdstid Turnusforhold: Arbejds- og friperiode Overarbejds-/afspadseringskonto Sikkerhedskursus Forskydninger i skiftedag Afvikling af afspadsering Mandskabsskift Rejser og ventetid Afsnit 4 - Lønforhold - løfteparagraf Minimallønninger Almindelige løntillæg Særlige løntillæg Afsnit 5 - Anvendelses af reserver Reserver Faste reserver Afsnit 6 - Øvrige bestemmelser Kost Arbejdsbeklædning Pension Afsnit 7 - Tillidsrepræsentater Valg af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentantens opgaver Lokalaftaler Klubber og opslag Afskedigelse af tillidsrepræsentant Frihed til fagligt arbejde Indholdsfortegnelse

4 Afsnit 8 - Sygdom, graviditet og barsel Anmeldelse og dokumentation Løn under sygdom Barsel Afsnit 9 - Feriebestemmelser Optjening og afvikling Beregning ved ansættelse Afsnit 10 - Uddannelsesforhold Uddannelses- og samarbejdsfonde Efteruddannelse Uddannelsesorlov Kompetenceudvikling Afsnit 11 - Regler for behanling af faglig strid Mæglingsregler Afsnit 12 - Overenskomstens varighed Overenskomstens varighed Afsnit 13 - Protokollater og bilag Protokollat - godkendelse af arbejdstid - Energistyrelsen Protokollat - godkendelse af ferieordning - Arbejdstilsynet Protokollat om arbejde i holddrift Protokollat om forlængelse af arbejdsperiode og nedsættelse af hviletid Protokollat om arbejdsmarkedspension Protokollat om redaktionel gennemgang af overenskomstens tekster Protokollat om rammeaftale om mobning og vold Protokollat om seniorpolitik Protokollat om Fritvalgs Lønkonto Protokollat om Kompentenceudviklingsfond Protokollat om internt jobskifte Protokollat - Lønoversigt Bilag 1 - Ansættelsesbevis Indholdsfortegnelse 3

5 4

6 Afsnit 1 - overenskomstens gyldighedsområde 1 - Overenskomstens dækningsområde Nærværende overenskomst omfatter cateringfunktioner om bord på de stationære produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Den til enhver tid gældende Hovedaftale og Samarbejdsaftale mellem DA og LO er gældende. 2 - Overenskomstens faglige arbejdsområde Stk. 1 Nærværende overenskomst omfatter tjeneste under cateringfunktionen som forplejningschef, gastronom, bager samt medhjælper. Cateringfunktionen betragtes som en enhed, hvor der ikke skelnes kraftigt mellem arbejdsområderne. Nuværende overenskomst Stk. 2 Væsentlige ændringer i arbejdsområderne skal dog drøftes under medvirken af organisationerne. Ændringer i arbejdsområde Stk. 3 For at bibeholde den i branchen uddannede arbejdskraft, er parterne enige om, at denne kvalificerede arbejdskraft skal søges antaget på platformene, før andre uden for faget stående personer. Uddannedes fortrinsret Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde 5

7 Afsnit 2 Ansættelse og opsigelse 3 - Ansættelsesbevis Stk. 1 Ved ansættelsen skal udfyldes det af organisationerne godkendte ansættelsesbevis 1, hvoraf fremgår hvilke oplysninger, der skal påføres, herunder hvilken platform medarbejderen er ansat på. Ansættelsesbeviset skal være udfyldt til underskrivelse og gennemgang senest 3 dage efter 1. tjenestedag på platformen. Ansættelsesbeviset kan udarbejdes på diskette og udskrives fra virksomhedens eget edb-system, forudsat ansættelsesbeviset i form og indhold er identisk med det af organisationerne godkendte. Faste reserver Stk. 2 Ved ansættelse som fast reserve, jf. 18, udarbejdes et ansættelsesbevis med anførelse af de særlige vilkår, som gælder i kraft af denne forsøgsordning. Løse reserver Stk. 3 Ved anvendelse af løst tilknyttede reserver, jf. 17, udarbejdes et ansættelsesbevis ved hver indkaldelse i henhold til stk. 1. Heraf skal arbejdsdage og fridage i forholdet 1:1 fremgå. Fællestillidsrepræsentant Stk. 4 Fællestillidsrepræsentanten skal modtage kopi af ansættelsesbeviser for samtlige ansatte og bedst muligt holdes orienteret om forestående ansættelser. 4 - Overflytning Stk. 1 Der kan foretages overflytning af personale fra en platform til en anden, såfremt bemandingen kræver det. Parterne er enige om, at overflytning hverken indebærer begrænsninger i adgangen til personale 1) I bilag 6 er optrykt eksempel på godkendt ansættelsesbevis. Virksomheder forpligtet af overenskomsten kan til enhver tid udarbejde et ansættelsesbevis, blot skal virksomheden indhente organisationernes godkendelse, for så vidt angår de elementer heri, som udspringer af lovgivning samt overenskomst. Ved ændringer i lovgivningen om ansættelsesbeviser, er parterne gensidigt forpligtet til at optage forhandlinger om udarbejdelse af et nyt protokollat. 6 Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse

8 nedskæringer på den enkelte platform eller ændringer i antallet af tillidsog sikkerhedsrepræsentanter valgt på de forskellige platforme og skift, jf. dog 22, stk. 1. Stk. 2 Permanent overflytning af en medarbejder til en anden platform skal af virksomheden varsles skriftligt med mindst 3 uger samt kompenseres i henhold til 16, stk. 1, litra 2. Stk. 3 Vedr. internt jobskifte henvises til overenskomstforhandlingerne 2007 protokollat 13. Lokalaftalen vedr. internt jobskifte af 12. april 2006, se side Opsigelsesregler Stk. 1 Opsigelse skal altid foretages skriftligt og med nedenstående varsler til udløbet af en tjenesteperiode på platformen, jf. dog stk. 3. Stk. 2 Under de første 2 tjenesteperioder fra tiltrædelsesdatoen gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 kalenderdage. Efter de første 2 tjenesteperioder skal medarbejderen anvende et opsigelsesvarsel på 28 kalenderdage. Medarbejderens varsel Indtil 3 års ansættelse skal virksomheden anvende et opsigelsesvarsel på 42 kalenderdage. Efter 3 års ansættelse 84 kalenderdage. Virksomhedens varsel Stk. 3 Forplejningschefer er omfattet af Funktionærlovens opsigelsesregler, hvortil henvises. Stk. 4 Medarbejdere, der inden for de forudgående 12 måneder har været ansat på de stationære platforme og genansættes, indtræder i tidligere optjent offshore-anciennitet. Offshoreanciennitet Stk. 5 Fællestillidsrepræsentanten skal for samtlige ansatte bedst muligt holdes orienteret om forestående samt foretagne afskedigelser. 6 - Tryghedsaftale Der er lokalt aftalt en tryghedsaftale. Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse 7

9 Afsnit 3 - Arbejdstid 7 - Turnusforhold: Arbejds- og friperiode 2:4 turnus Stk. 1 Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at medarbejderen arbejder i en 2:4 turnus med 14 dages arbejdsperiode og 28 dages friperiode, hvorved 3. og 4. friuge får en værdi 2. Ændring af arbejdsplan Arbejdstimer Stk. 2 Arbejdsplanen kan af virksomheden ændres med 7 dages varsel. Stk. 3 I arbejdsperioden er arbejdstiden 12 timer pr. døgn, inkl. 1 times daglig spisepause. Derved arbejdes 168 timer pr. tjenesteperiode. Forplejningscheferne har som udgangspunkt en tilsvarende arbejdsplan, men har fleksibel daglig arbejdstid. Dog kan ovennævnte totale arbejdstid pr. tjenesteperiode ikke overskrides. 8 - Overarbejds-/afspadseringskonto Stk. 1 Der er på virksomheden oprettet en konto til løbende regulering af overarbejde og afspadsering, hvorpå overarbejdstimer er konverteret til almindelige timer. Maksimalt antal afspadseringstimer Stk. 2 Hver medarbejder kan fortløbende maksimalt have en saldo på 252 timer, som ønskes afspadseret. Eventuelt overskydende timer falder automatisk til udbetaling ved lønudbetaling. Såfremt medarbejderen ønsker sine timer på overarbejds-/afspadseringskontoen udbetalt, skal denne senest 14 dage forinden lønafregning skriftligt meddele virksomheden herom. Stk. 3 Såfremt medarbejderen selv ønsker at komme tidligere hjem, afvikler flere afspadseringstimer end optjent eller får yderligere frihed ud over den 4. friuge, jf. 10, stk. 2, reguleres kontoen for et tilsvarende antal arbejdstimer. Herved kan kontoen stå i minus for medarbejderen. 2) Jf. parternes protokollat af den 1. februar Afsnit 3 - Arbejdstid

10 Stk. 4 Ved fratræden foretages en status, således at tilgodehavende timer udbetales eller minustimer modregnes i sidste lønafregning. Stk. 5 Overarbejds-/afspadseringskontoen reguleres som følger: Overarbejde Overarbejde udløser 50% tillæg til den personlige timeløn. Dog udløser de i stk. 6, nr. 2, 3 og 7 nævnte situationer 100% tillæg. Som overarbejde anses ikke forplejningslederes deltagelse i 4 ordinære møder årligt. For uddannelse og kurser i øvrigt henvises til overenskomstens 34. Overtidsberegningsfaktor: Personlig månedsløn: 160,4 = timeløn. Afspadsering afvikles med 12 timer pr. døgn. Stk. 6 Arbejde/tidsforbrug i nedenstående situationer tilskrives kontoen som overarbejde: 1) Arbejde ud over 12 timer pr. døgn. 2) Arbejde juleaften og nytårsaften efter henholdsvis kl og til vagt slut (100%). 3) Arbejde i forlænget tjenesteperiode (100%). 4) Ophold i forlænget tjenesteperiode udløser ret til 1/2 afspadseringstime pr. forlænget opholdstime. 5) Transport med båd eller flyvning fra alternativ lufthavn, som medfører transporttid ud over den normale transporttid på 2 timer, udløser ret til 1 time pr. forbrugt time. 6) Afvikling af lovpligtige sikkerhedskurser i friperioden i henhold til de til enhver tid gældende regler for sikkerhedsuddannelser, øvelser m.v., idet genopfriskning af den elementære sikkerhedsuddannelse, aflønnes i henhold til 9. 7) Afvikling af sikkerhedsrepræsentantuddannelsen og møder i operatørsikkerhedsorganisationen i friperioden, lovpligtige kurser vedrørende hygiejne og lignende i friperioden, samt ekstraordinære forplejningsledermøder (100%). Afsnit 3 - Arbejdstid 9

11 9 - Sikkerhedskursus Stk. 1 Det lovpligtige sikkerhedskursus (refresher), som afvikles i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse eller lovgrundlag om sikkerhedsuddannelse, p.t. nr. 421 af den , udløser ikke betaling under nogen form, selvom det afvikles i friperioden Forskydninger i skiftedag Stk. 1 Varsles medarbejderen, jf. 7, stk. 3, forskudt skiftedag i henhold til arbejdsplan, udløses genetillæg, jf. 16, stk. 2. Stk. 2 Medfører den forskudte skiftedag yderligere frihed ud over den 4 ugers periode, er dette at betragte som afspadsering. I sådanne tilfælde reguleres overarbejds-/afspadseringskontoen med 7,4 timer pr. dag, jf. 8. Medarbejderen kan dog maksimalt trækkes for 4 afspadseringsdage pr. forskudt skiftedag, svarende til i alt 29,6 timer. I sådanne situationer kan overarbejds-/afspadseringskontoen komme i minus, jf. 8, stk. 3. Stk. 3 Såfremt varslingen af forskudt skiftedag betyder færre arbejdstimer på platformen, udbetales fuld løn, men genetillæg udløses ikke, jf. 16, stk. 2. Betyder ændringen i arbejdsplanen mistet frihed i 3. og 4. friuge, tilskrives overarbejds-/afspadseringskontoen med 12 timer pr. dag Afvikling af afspadsering Fortrinsvis hele arbejdsperioder Stk. 1 Parterne er enige om, at der fortrinsvist afspadseres i hele arbejdsperioder. Virksomheden er dog indforstået med, at der i videst muligt omfang tages hensyn til medarbejderens særlige ønsker, meddelt over for virksomheden eller den vagthavende forplejningschef ved indsendelse af formular anmodning om afspadsering senest i den forudgående arbejdsperiode. Bevilling af afspadsering Stk. 2 Medarbejderen kan således bevilges afspadsering i sammenhængende perioder, placeret enten i begyndelsen eller slutningen af en hel arbejdsperiode, når virksomhedens tarv skønnes tilgodeset. Såfremt 10 Afsnit 3 - Arbejdstid

12 afspadseringen er mindre end en hel arbejdsperiode, sker afspadseringen efter det faktiske timetal. Ved det faktiske timetal forstås den timeforskydning, der kan ske ved arbejds- og vagtskifte og eventuelle forskydende timer/dage i forbindelse med dårlige vejrforhold. Stk. 3 Udgangspunktet for afspadseringen er, at medarbejderen ønsker afspadsering, og arbejdsgiveren accepterer det. Afspadsering skal så vidt muligt afvikles inden en eventuel fratrædelse fra virksomheden. Der kan kun fremkomme minustimer, såfremt medarbejderen selv ønsker at afspadsere flere timer, end der er optjent. Stk. 4 Såfremt en medarbejder sygemeldes før en aftalt afspadseringsperiode, er medarbejderen berettiget til at få afspadseringen suspenderet under forudsætning af sygdom i hele afspadseringsperioden på 14 dage. Stk. 5 Ved en nedmandingssituation kan virksomheden i samarbejde med tillidsrepræsentanten - frem for afskedigelser af personalet - planlægge en samlet afspadseringsplan, der reducerer i den enkeltes optjente timepulje. Dog kan den enkelte medarbejder ikke komme i minustimer. 5) Eventuelle minustimer, opstået iht. til pkt. 1), skal kunne identificeres på den enkelte berørte medarbejders overarbejds-/afspadseringskonto. Nedmandingssituation Stk. 6 1) Ved væsentlig akut nedmanding kan virksomheden i samarbejde med fællestillidsrepræsentanten (hvor en sådan ikke findes, med tillids repræsentanten) planlægge en samlet afspadseringsplan, der reducerer den enkeltes timepulje. 2) I ovenstående tilfælde kan den enkelte berørte medarbejders overarbejds-/afspadseringskonto komme i minus. Kommer den enkelte berørte medarbejders overarbejds-/afspadseringskonto i minus iht. pkt. 1), vil der ikke kunne udbetales overarbejde før disse minustimer er udlignet. 3) Den enkelte berørte medarbejders timepulje kan maksimalt planlægges reduceret med 7 afspadseringsdage á 7,4 timer pr. dag (i alt 51,8 timer). 4) Fratræder en medarbejder førend minustimer på overarbejds-/afspadseringskontoen, som er opstået iht. pkt. 1), er udlignet, kan der ikke ske fratræk i lønnen for disse timer. Afsnit 3 - Arbejdstid 11

13 Det er endvidere en forudsætning for indførelse af ovenstående aftale, at der ikke sker misbrug i forhold til de ved nærværende overenskomstdrøftelsers forudsætning for aftalens indgåelse. Der er derfor aftalt en prøveperiode, svarende til nærværende overenskomstperiode. Parterne er enige om, at såfremt en af parterne konstaterer, at aftalen misbruges, kan bestemmelsen ensidigt opsiges til bortfald med varslet for opsigelse af overenskomsten pr. 28. februar Mandskabsskift Forsinkelse Stk. 1 Tjenesteperioden regnes fra afgangstidspunktet til ankomsttidspunkt i Esbjerg Lufthavn. Den effektive arbejdstid, jf. 7, regnes først fra selve mandskabsskiftet på platformen. Når mandskabsskiftet forsinkes, regnes den effektive arbejdstid dog fra fremmøde til aftalt tid i lufthavnen, hvor der optjenes løn og tid som om medarbejderen havde været i arbejde. Forlænget ophold Godtgørelse for telefonopkald Effektiv tjeneste med forlænget ophold på produktionsplatformen, som overstiger friheden i land, kompenseres i form af yderligere frihed, jf. 8, stk. 5. Stk. 2 Hvor det påhviler medarbejderen at kontakte kontoret i Esbjerg Lufthavn med henblik på kontrol af afrejsetidspunkt (helikopterafgang) samt oplysninger om kommende tjenesteperiodes arbejdsplan, godtgør virksomheden medarbejderens udgifter til disse telefonopkald Rejser og ventetid Transport Uforskyldt ventetid Stk. 1 Transport mellem basehavn i land og produktionsplatform arrangeres og betales af virksomheden. Derudover refunderer virksomheden dokumenterede udgifter til transport med billigste offentlige transportmiddel mellem basehavn og fast bopæl i Danmark. Stk. 2 Ved uforskyldt ventetid i Esbjerg Lufthavn, som følge af forsinkelse ved mandskabsskift, refunderer virksomheden dokumenterede, rimelige opholds- og forplejningsudgifter, i henhold til aftale herom i Samarbejdsudvalget. 12 Afsnit 3 - Arbejdstid

14 Afsnit 4 - Lønforhold 3 - løfteparagraf 14 - Minimallønninger Stk. 1 Højere løn kan gives efter kvalifikationer og ansvar. Løfteparagraf Stk. 2 Minimallønnen pr. måned udgør for henholdsvis forplejningsledere, gastronomer og bagere: Minimalløn Pr. 1. marts 2007 kr ,11 Pr. 1. marts 2008 kr ,94 Pr. 1. marts 2009 kr ,77 Minimallønnen pr. måned udgør for medhjælpere: Pr. 1. marts 2007 kr ,68 Pr. 1. marts 2008 kr ,51 Pr. 1. marts 2009 kr , Almindelige løntillæg Stk. 1 Fagtillæg ydes til faglærte gastronomer og bagere og udgør pr. måned: Fagtillæg Pr. 1. marts 2004 kr. 931,78 Fleksibilitetstillæg ydes til medhjælpere for fleksibilitet på arbejdsområder og udgør pr. måned: Fleksibilitetstillæg Pr. 1. marts 2007 kr. 949,37 Pr. 1. marts 2008 kr. 977,85 Pr. 1. marts 2009 kr ,19 3) Der henvises til lønskema i bilag 13. Afsnit 4 - Lønforhold 3 - løfteparagraf 13

15 Nattillæg Nattillæg ydes for arbejde i tidsrummet kl og udgør pr. time: Pr. 1. marts 2007 kr. 5,62 Pr. 1. marts 2008 kr. 5,79 Pr. 1. marts 2009 kr. 5,96 Offshore-tillæg Offshore-tillæg ydes for 1) en arbejdstid på 12 timer pr. døgn, inkl. 1 times daglig spisepause, 2) arbejde på søgnehelligdage og 3) overarbejde fra 8. til 12. time og udgør pr. måned: Pr. 1. marts 2007 kr ,14 Pr. 1. marts 2008 kr ,82 Pr. 1. marts 2009 kr ,85 Forplejningstillæg Forplejningsledertillæg pr. måned udgør: Ved tiltrædelse kr ,03 Efter 1 år kr ,57 Efter 3 år kr ,56 Efter 7 år kr ,04 Anciennitetstillæg Anciennitetstillæg ydes for effektiv og uafbrudt faglært (gastronom/bager) eller ufaglært cateringtjeneste offshore på dansk kontinentalsokkelområde i Nordsøen og udgør pr. måned: Efter 1 år kr. 139,32 Efter 3 år kr. 278,65 Efter 7 år kr. 417,42 Tidligere cateringtjeneste Ved genansættelse i cateringtjeneste på de af overenskomsten omfattede platforme inden for 12 måneder, indtræder medarbejderen i tidligere optjent anciennitet. Fravær på grund af militærtjeneste og sygdom betragtes ikke som en afbrydelse af tjenesten. 14 Afsnit 4 - Lønforhold 3 - løfteparagraf

16 Stk. 3 Som noget nyt og særligt for denne overenskomstperiode udbetales med virkning fra den 1. maj ,85 % af den ferieberettigede løn til med arbejdere, der udfører faglært arbejde. Med virkning fra den 1. maj 2008 forhøjes beløbet til 1,7 %. Stk. 4 Lønberegning ved brudte måneder, såsom ved ansættelse eller afskedigelse i løbende måned, foretages med 30-dele af den personlige løn. Tillæg for faglært arbejde Lønberegning ved brudte måneder 16 - Særlige løntillæg Stk. 1 Overflytningstillæg udløses i følgende situationer med de angivne beløb: Overflytningstillæg 1) Når en medarbejder under tjenesteperioden eller efter klarmelding i lufthavn beordres overflyttet, hvilket skal varsles skriftligt, udgør tillægget pr. gang: Pr. 1. marts 2007 kr. 275,30 Pr. 1. marts 2008 kr. 283,56 Pr. 1. marts 2009 kr. 292,07 2) Når medarbejderen enten er varslet permanent overflyttet, i henhold til 4, stk. 2, eller ved klarmelding i lufthavn skriftligt beordres overflyttet, udgør tillægget som et éngangsbeløb: Pr. 1. marts 2007 kr. 137,65 Pr. 1. marts 2008 kr. 141,78 Pr. 1. marts 2009 kr. 146,03 Stk. 2 Forskudt skiftedag i henhold til arbejdsplan udløser pr. gang: Pr. 1. marts 2007 kr. 873,93 Pr. 1. marts 2008 kr. 900,15 Pr. 1. marts 2009 kr. 927,15 Forskudt skiftedag Afsnit 4 - Lønforhold 3 - løfteparagraf 15

17 Afsnit 5 - Anvendelse af reserver 17 - Reserver Fra 3-14 dage Stk. 1 Reserver kan ansættes minimum 3 og maksimalt 14 dage i forholdet 1:1, jf. 7, stk. 1. Ansættelsen kan dog udvides til i alt 14 dages tjeneste på platformen, hvorved skal udarbejdes nyt ansættelsesbevis samt aflønnes med 10%-tillæg, jf. stk. 3. Ansættelsesforholdet er at betragte som ophørt ved periodens udløb. Der henvises til øvrige bestemmelser i overenskomsten. Arbejde/frihed Stk. 2 Arbejdstiden er fastsat til 12 timers arbejde og 12 timers frihed. Arbejde ud over det aftalte eller ud over 14 dage samt indkaldelse i friperioden, jf. dog forlængelse af ophold, betragtes som overarbejde, som kompenseres i henhold til 8, stk. 4. Løn Stk. 3 Reservelønnen udgør: (Minimalløn + off shore-tillæg + evt. fleksibilitets-/fagtillæg + reservetillæg) x arbejdstimer : 136,8 timer. Reservetillægget udgør: Pr. 1. marts 2007 kr. 891,66 Tillæg for forlænget ophold udgør 10% af den oppebårne løn. Stk. 4 Lønnen kan udbetales a conto ved ankomsten til Esbjerg Lufthavn med endelig afregning ved førstkommende lønudbetaling Faste reserver Fastlønnede reserver Stk. 1 Parterne er enige om etablering af en særlig ordning med fastlønnede reserver. Ordningen skal dels sikre fleksibilitet og tage hensyn til virksomhedens behov for reserver, og dels tilgodese medarbejdernes ønske om fast indtjening. Skriftlig opsigelse Stk. 2 Ordningen er selvstændig i forhold til overenskomsten, og kan derfor opsiges særskilt til bortfald til overenskomstens udløb med 3 måneders varsel. 16 Afsnit 5 - Anvendelse af reserver

18 Stk. 3 Reserver, som ansættes i kraft af denne ordning, er omfattet af overenskomstens øvrige bestemmelser, medmindre andet er anført. Såfremt bestemmelserne i nærværende overenskomst er til hinder for anvendelsen af faste reserver efter denne paragraf, finder disse bestemmelser ikke anvendelse. Stk. 4 Påbegyndelse af en tjenesteperiode skal af virksomheden varsles med minimum 2 dage. Friperioden efter en tjenesteperiode skal have en varighed på minimum 1 uge. Varsling af tjenesteperiode Stk. 5 Arbejdstiden er fastsat til 12 timers arbejde og 12 timers frihed, men turnusforholdet med tjenesteperiode/friperiode kan varieres, under forudsætning af, at arbejdstimerne pr. tjenesteperiode ikke overstiger 168 timer og årligt timer pr. 12 måneder, opgjort for hver medarbejder. Perioden på 12 måneder regnes fra første arbejdsdag. Arbejdstid Stk. 6 Arbejdsstedet kan varieres, således at virksomheden også under en tjenesteperiode kan foretage overflytning til en anden platform, uden ydelse af særskilt tillæg herfor i henhold til bestemmelsen om overflytningstillæg, jf. 16, stk. 1. Arbejdssted Stk. 7 Såfremt en fast reserve sygemeldes efter tidspunktet for klarmelding, jf. ansættelseskontrakt, oppebærer denne løn under sygdom i henhold til 29. Sygdom Stk. 8 Aftaler virksomheden og reserven fast ansættelse, regnes dette for et nyt ansættelsesforhold, hvor medarbejderen på tiltrædelsestidspunktet indgår i fast turnusordning og bevarer den hidtidige optjente anciennitet i virksomheden. Ved sidste lønudbetaling som fast reserve, opgøres de hidtidige timer i forhold til arbejdsnormen for fastansatte, og eventuelt overskydende timer udbetales ved førstkommende lønafregning. Aftale om fastansættelse Stk. 9 Antallet af faste reserver kan maksimalt udgøre 10% af det fastansatte personale omfattet af nærværende overenskomst. Maksimum antal faste reserver Stk. 10 Faste reserver indrømmes ret til afvikling af minimum 3 sammenhængende ugers frihed i perioden 1. maj til 30. september. Faste reservers adgang til frihed Afsnit 5 - Anvendelse af reserver 17

19 Anmodning og tilsagn om afvikling af frihed i henhold til ovenstående, sker i henhold til Ferielovens regler om afholdelse af hovedferie. 18 Afsnit 5 - Anvendelse af reserver

20 Afsnit 6 - Øvrige bestemmelser 19 - Kost Kost under tjenesteperioden ydes efter de til enhver tid gældende regler for fuld kost, fastsat af Ligningsdirektoratet Arbejdsbeklædning Virksomheden stiller arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning til rådighed under tjenesteperioden. Der udleveres årligt 2 par træsko eller 1 par sko, som skal være ortopædisk forsvarlige Pension Stk. 1 Med virkning fra den 1. januar 1993 er der etableret en pensionsordning for ansatte under denne overenskomst. Ansatte, som er NNFmedlemmer, er tilsluttet Pensionskassen for Håndværk og Industri (PHI) og ansatte, som er 3F-medlemmer, er tilsluttet PensionDanmark. Der henvises til vedtægterne for de respektive pensionsordninger. Pensionsordning Forplejningsledere er tilsluttet Danica Pension. Stk. 2 Formålet med pensionsordningen er, at sikre den ansatte og dennes eventuelle efterladte i tilfælde af den ansattes invalidering, alderspensionering eller død. Når pensionsordningen er fuldt udbygget, skal den omfatte livsvarig alderspension, livsvarig invalidepension og en midlertidig pensionsydelse til efterladte børn. Der skal endvidere være mulighed for at vælge supplerende ydelser og for at kapitalisere små pensionsbeløb. Formål Stk. 3 Ansatte medarbejdere med 9 måneders anciennitet under overenskomstens gyldighedsområde er omfattet af pensionsordningen fra det fyldte 20 år. Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere, der ved ansættelsen allerede er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst. Personkreds Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordningen. Afsnit 6 - Øvrige bestemmelser 19

21 Pensionsbidrag Stk. 4 Pensionsbidraget betales med nedenstående bidrag af den skattepligtige indkomst optjent i virksomheden. Virksomheden indbetaler det samlede pensionsbidrag i forbindelse med lønudbetalingen i henhold til de respektive pensionsforsikringsselskabers anvisninger. Pensionsbidraget udgør pr ,8% af den skattepligtige indkomst optjent i virksomheden. Heraf udgør arbejdsgivers bidrag 7,2% og medarbejderens bidrag 3,6%. Virksomheden indbetaler det samlede pensionsbidrag i forbindelse med lønudbetalingen i henhold til pensionsforsikringsselskabernes nærmere anvisninger. Arbejdsgiverbidrag Medarbejderbidrag Pr. 1. juli ,4% 3,7% Pr. 1. juli ,0% 4% Pensionsbidraget for forplejningsledere udgør pr. 1.marts %, hvoraf virksomheden betaler 10% og medarbejderen betaler 5%. Bidraget kan ikke overstige 15%, førend pensionsbidraget til PensionDanmark eller PHI overstiger denne procentsats. 20 Afsnit 6 - Øvrige bestemmelser

22 Afsnit 7 - Tillidsrepræsentanter 22 - Valg af tillidsrepræsentant Stk. 1 Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomhederne er en væsentlig forudsætning for virksomhedernes produktivitet og konkurrencekraft og medarbejdernes trivsels- og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne Den danske model bygger både på et professionelt og konstruktivt samarbejde mellem overenskomstparterne, og på et velfungerende lokalt samarbejde mellem virksomhedsledere og tillidsrepræsentanter. Grundlaget for succes er ofte den decentrale aftalefastlæggelse og en samarbejdsproces i gensidig respekt og tillid. Parterne er enige om, at et godt samarbejde styrker tillidsrepræsentantfunktionen og derigennem det lokale samarbejde. Stk. 2 Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden nedsættes et udvalgsarbejde, der skal drøfte og vurdere muligheden for at gennemføre projekter med henblik på at tilbyde uddannelses- og samarbejdsprogram for nyvalgte tillidsrepræsentanter samt fælles indsats for at få valgt tillidsrepræsentanter på de virksomheder, hvor der aktuelt ikke er valgt. Fælles aktiviteter for nyvalgte tillidsrepræsentanter Fremtidige nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes således et af Uddannelses- og Samarbejdsfondens udbudt uddannelses- og samarbejdsprogram af 2 gange 2 dages varighed. Tillidsrepræsentanten vil have ret til at deltage i et sådant forløb inden for de første 18 måneder af vedkommendes valgperiode. Stk. 3 I enhver virksomhed, der har kollektiv overenskomst, samt i særskilt beliggende afdelinger eller filialer, der enten selvstændigt eller sammen med hovedvirksomheden er omfattet af kollektiv overenskomst, kan de organiserede medarbejdere af deres midte vælge en til at være deres tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Hvor kan tillidsrepræsentanten vælges I virksomheder, hvor der på hver enkelt arbejdsplads beskæftiges 5 medarbejdere eller derunder under overenskomstens område, kan der dog kun vælges tillidsrepræsentant, såfremt parterne er enige herom, og denne aftale kan igen kun bortfalde, såfremt parterne er enige herom. Afsnit 7 - Tillidsrepræsentanter 21

23 Valgbarhed og valgret Stk. 4 Tillidsrepræsentanter, som bør være heltidsbeskæftigede, vælges blandt de organiserede anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat i mindst 1 år i den pågældende virksomhed. Hvis sådanne ikke findes i et antal af mindst 10, suppleres dette med de medarbejdere, der har arbejdet der længst. En elev eller ungarbejder kan ikke vælges som tillidsrepræsentant. I en virksomhed med filialer eller geografisk adskilte afdelinger, kan en medarbejder kun vælges som tillidsrepræsentant for det sted, hvor den pågældende er beskæftiget. Valgets gyldighed Stk. 5 Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af 3F - Den Private Servicegruppe/Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet og meddelt den pågældende arbejdsgiver. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Indsigelse fra arbejdsgiver Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg skal være 3F - Den Private Servicegruppe i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget Tillidsrepræsentantens opgaver Tillidsrepræsentantens pligter Stk. 1 Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for arbejdsgiver, at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål og vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdsstedet. Stk. 2 Når en foreliggende sag kun vedrører en enkelt eller enkelte af virksomhedens medarbejderes personlige anliggender, bør disse selv direkte over for virksomhedens leder eller dennes stedfortræder forelægge klager eller henstillinger til mulig direkte afgørelse i foreliggende tilfælde. I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold, der direkte berører medarbejderne, kan tillidsrepræsentanten, når medarbejderen ønsker det, og tillidsrepræsentanten efter en foretagen undersøgelse finder det berettiget, forelægge klager eller henstillinger for arbejdsgiveren, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes stedfortræder på arbejdsstedet. 22 Afsnit 7 - Tillidsrepræsentanter

24 Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med arbejdsgiverens afgørelse, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse. Stk. 3 Tillidsrepræsentanten bør i forståelse med ledelsen have fornøden mulighed for at varetage sit tillidshverv i anliggender, der angår virksomheden og de omhandlede kolleger. Udførelse af tillidserhvervet Udførelsen af hvervet skal dog ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for tillidsrepræsentantens arbejde. Efter aftale med arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder bør der gives tillidsrepræsentanten frihed til i passende omfang at deltage i instruktionskurser og lignende for tillidsrepræsentanter Lokalaftaler Stk. 1 Der kan mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten - valgt på den enkelte platform - skriftligt indgås bindende lokalaftaler gældende for denne platform. Lokalaftaler Der kan mellem virksomheden og fællestillidsrepræsentanten skriftligt indgås bindende lokalaftaler gældende for samtlige platforme. Stk. 2 Lokalaftaler kan til enhver tid af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til en måneds udgang, medmindre andet varsel er aftalt mellem parterne. Stk. 3 Den opsigende part har pligt til at begære fagretlig behandling om selve opsigelsen, og kan ikke trods udløbsdatoen betragtes som løst fra lokalaftalen, førend der har været afholdt lokal forhandling, mæglingsog/eller organisationsmøde. Stk. 4 Ved indgåelse af lokalaftaler, som væsentligt fraviger overenskomsten, er virksomheden forpligtet til at informere de berørte medarbejdere på behørig vis. Afsnit 7 - Tillidsrepræsentanter 23

25 25 - Klubber og opslag Faglige bekendtgørelser Stk. 1 Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. På et dertil, af arbejdsgiveren anvist for medarbejderne, tilgængeligt sted, er det klubben tilladt at opslå faglige foreningsbekendtgørelser til medlemmer. Et eksemplar af sådanne opslag afleveres samtidig til arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Hvor der er mulighed herfor, stiller arbejdsgiveren lokaler til rådighed for klubbens mødevirksomhed. En valgt tillidsrepræsentant er ansvarlig og forpligtet til at drage omsorg for, at de fra afdeling eller hovedkontor udsendte spørgeskemaer bliver udfyldt nøjagtigt og tilbagesendt inden for den anførte tidsfrist. Det er tillidsrepræsentantens ret og pligt at kræve legitimation af nyankomne ved deres medlemsbøger, ligesom tillidsrepræsentanten til enhver tid har ret til at kontrollere, at kontingentet er betalt til organisationen. Når nye kollegaer tiltræder virksomheden, har tillidsrepræsentanten pligt til at indberette dette til nærmeste lokalafdeling. Tillidsrepræsentanten har pligt til at indberette væsentlige ændringer i virksomhedens drift til organisationen så tidligt som muligt, så der kan optages forhandlinger om eventuelle nye arbejdsformer og arbejdsområder Afskedigelse af tillidsrepræsentant Tvingende årsager Stk. 1 En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes. Fagretlig behandling Stk. 2 Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan normalt ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, der er 5 måneder, medmindre tillidsrepræsentanten ved opsigelsen er sikret en længere frist ved kollektiv overenskomst, og inden 3F - Den Private Servicegruppe har haft mulighed for at få afskedigelsens berettigelse gjort til genstand for en fagretlig 24 Afsnit 7 - Tillidsrepræsentanter

26 behandling. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb. Stk. 3 Disse regler gælder ikke, dersom arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning af tillidsrepræsentanten. Bortvisning 27 - Frihed til fagligt arbejde Stk. 1 Tillidsrepræsentanten kan i enkeltstående tilfælde anmode forplejningschefen om at tage fra den ene platform til den anden for at debattere faglige problemer, såfremt bemandings- og sikkerhedsforholdene tillader dette. Platformchefens godkendelse er påkrævet. Stk. 2 Når tillidsrepræsentanten deltager i samarbejds- og tillidsrepræsentantkurser, kan der kun ske løntræk efter den normale arbejdsuge (37 timer). Løntræk ved deltagelse i kurser Stk. 3 F uldtidsansatte tillidsrepræsentanter har efter eget ønske ret til fornøden frihed med fuld personlig løn til varetagelse af sit tillidshverv i op til: 5 timer pr. måned i virksomheder med op til 20 fastansatte. 7 timer pr. måned i virksomheder med fastansatte. 10 timer pr. måned i virksomheder med over 50 fastansatte. Arbejdsgiveren har ret til refusion fra uddannelses- og samarbejdsfonden. Udførelsen af hvervet skal dog ske på en sådan måde, at det er til mindst muligt gene for tillidsrepræsentantens arbejde. Efter aftale med arbejdsgiveren ellers dennes stedfortræder, bør der gives tillidsrepræsentanten frihed til i passende omfang at deltage i instruktionskursus og lignende for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanten skal til udførelsen af sit hverv have den nødvendige adgang til it-faciliteter, herunder internettet. Der kan maksimalt være 2 tillidsrepræsentanter pr. platform og maksimalt 1 tillidsrepræsentant pr. skift. Afsnit 7 - Tillidsrepræsentanter 25

27 Frihed til fællestillidsrepræsentant Stk. 4 Fællestillidsrepræsentanten kan, hvis denne ønsker det, få 28 offshore-dages frihed pr. år, som forudsættes anvendt i lufthavnen på skiftedagen til orientering af medarbejderne samt kontakt til virksomheden. Vederlag til tillidsrepræsentanter. Stk. 5 Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanter valgt under denne overenskomst vil modtage et årligt vederlag, som udbetales med en 1/4 pr. kvartal. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsrepræsentantens varetagelse af sit hverv uden for dennes arbejdstid. Vederlagt er ikke pensionsgivende eller feriepengeberettiget. Tillidsrepræsentantens valggrundlag opgøres senest med udgangen af august Herefter opgøres valggrundlaget ved nyvalg af tillidsrepræsentanten og efterfølgende en gang om året. Ved bortfald af tillidsrepræsentanthvervet bortfalder vederlaget. Vederlaget udgør: Tillidsrepræsentanter vil med et valggrundlag på op til 49 ansatte fra 4. kvartal 2007 modtage et årligt vederlag på kr Tillidsrepræsentanter vil med et valggrundlag på 50 og derover fra 4. kvartal 2007 modtage et årligt vederlag på kr Fællestillidsrepræsentanter opgøres som summen af de repræsenterede. Parterne er enige om, at fonden kan dække: tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kurser, møder m.m. kampagner for valg af nye tillidsrepræsentanter, hvor sådanne ikke måtte findes. 26 Afsnit 7 - Tillidsrepræsentanter

28 Afsnit 8 - Sygdom, graviditet og barsel 28 - Anmeldelse og dokumentation Der henvises til gældende lovgivning, herunder Sygedagpengeloven, samt det af 3F - Den Private Servicegruppe/NNF godkendte ansættelsesbevis, jf. bilag 4, hvortil der er vedhæftet personalecirkulære om sygdom og andet fravær. Sygedagpengeloven 29 - Løn under sygdom Stk. 1 Til månedslønnede medarbejdere ydes fuld løn de første 6 dage af en sygdomsperiode. Herefter ydes 90% af den personlige faste løn indtil evt. opsigelsesvarsel udløber. Løn Såfremt en aftalt afspadseringsperiode suspenderes forårsaget af medarbejderens sygdom, jf. 11, stk. 4, oppebæres sygeløn. Aftalt afspadsering Medarbejderen har krav på fuld løn fra raskmelding i en arbejdsperiode. Raskmelding Stk. 2 Personale, der er ansat som funktionærer eller elever, ydes fuld løn i de i stk. 1 nævnte tilfælde og skal ikke opfylde beskæftigelseskravet i Sygedagpengeloven. Funktionærer og elever Stk. 3 Virksomheden indtræder i refusionskravet over for kommunen, jf. Sygedagpengeloven. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusion fra kommunen ophører og det skyldes medarbejdernes forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I det tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb, svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Afsnit 8 - Sygdom, graviditet og barsel 27

29 30 - Barsel Løn under graviditets- og barselsorlov Stk. 1 Der ydes fuld løn under graviditet fra den 7. måned indtil 4 uger før forventet fødsel, såfremt transportforholdene hindrer medarbejderen i at komme på arbejde eller omplacering i virksomheden ikke er mulig. Stk. 2 Til fastansatte kvindelige medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet i virksomheden, betaler arbejdsgiveren fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Adoption Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Stk. 3 Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Fædreorlov Stk. 4 Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under fædreorlov. Stk. 5 I umiddelbart forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ydes betaling under fravær i indtil 6 uger. Betalingen i disse 6 uger svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. kr. 120,00 pr. time. For provisionslønnet serveringspersonale betales gennemsnittet af de seneste 26 ugers indtægt, dog max. kr. 120,00 pr. time. Denne betaling kan ydes alene til en af forældrene til barnet. Fra 1. juli 2007 yder virksomheden i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov løn under fravær i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse 9 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt kr. 130 pr. time. Denne betaling kan alene ydes til enten faderen eller moderen. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. 28 Afsnit 8 - Sygdom, graviditet og barsel

30 Ændringerne har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2007 eller senere. Pension under barsel Stk. 6 Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiver Arbejdstager Samlet bidrag pr. md. pr. md. pr. md. Pr. 1. juli 2007 kr. 780,00 kr. 390,00 kr ,00 Pr. 1. juli 2008 kr. 820,00 kr. 410,00 kr ,00 Pr. 1. juli 2009 kr. 890,00 kr. 445,00 kr ,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. Ovennævnte bestemmelse træder i kraft den 1. juli 2007 og har virkning for barselsorlov, der påbegyndes efter denne dato. Afsnit 8 - Sygdom, graviditet og barsel 29

31 Afsnit 9 Feriebestemmelser 31 - Optjening og afvikling Ferieloven Stk. 1 Der henvises til Ferieloven og ferieregulativet. Ferie med løn Stk. 2 Samtlige fastansatte medarbejdere afholder ferie med løn, jf. stk. 3. Ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn excl. overarbejde samt 12,5% feriegodtgørelse af overtid udbetales den 1. maj. Virksomheden udbetaler ferietillæg i overensstemmelse med overenskomstens 31, stk. 2, og har ret til at foretage modregning for allerede udbetalt ferietillæg, såfremt en medarbejder fratræder inden hele ferien er afviklet eller ferie i øvrigt ikke er afviklet inden ferieårets udløb. Løbende afvikling Stk. 3 Med virkning pr. 2. maj 2003 afvikles ferien løbende i ferieåret med 2,88 dage pr. turnusperiode således, at der årligt afholdes 25 dages ferie, som er indeholdt i 151,38 arbejdsdage. Feriefridage Samtlige feriefridage afvikles tillige løbende i ferieåret med 5,12 timer pr. turnusperiode, svarende til 3,7 timer pr. måned. Sygdom Såfremt en medarbejder er sygemeldt i hele 4. friuge, kan afviklingen af 2,88 feriedag samt 5,12 feriefridags timer forlanges suspenderet til afvikling sammen med anden afspadsering, jf. 11. Reserver og fratrådte medarbejdere Stk. 4 Feriegodtgørelse for reserver, jf. 17, og fratrådte medarbejdere indbetales til Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet i henhold til Feriefondens vedtægter, hvorved virksomhederne skal anvende den af Feriefonden godkendte feriekortordning. 30 Afsnit 9 Feriebestemmelser

32 32 - Beregning ved ansættelse Ved ansættelsen forhandles om ferieafvikling. Nyansatte, som ved ansættelsen kan dokumentere afviklet ferie ud over en løbende afvikling med 2,88 dage pr. turnusperiode, jf. 32, stk. 3 eller manglende optjening af feriegodtgørelse, skal tilbydes arbejde med enten 1 uge, 2 uger eller 3 dage i friperioden. Afsnit 9 Feriebestemmelser 31

33 Afsnit 10 - Uddannelsesforhold 33 - Uddannelses- og samarbejdsfonde Stk. 1 Med det formål at yde økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter, der fremmer og udvikler den faglige og organisatoriske standard i hotel- og restauranterhvervet i Danmark, er der mellem parterne enighed om, at virksomheden betaler de til enhver tid fastsatte arbejdsgiverbidrag i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F - Den Private Servicegruppe. Stk. 2 I medfør af mæglingsforslaget af 26. marts 2004 ydes der pr. 1. januar 2005 fra arbejdsgiverside til DA/LO-uddannelsesfonden 28,5 øre pr. præsteret arbejdstime, dog således at bidraget til HORESTA Arbejdsgiver/3F - Den Private Servicegruppe-uddannelsesfonden modregnes i bidraget til DA/LO-uddannelsesfonden. Stk. 3 Hotel- og Restauranterhvervets Uddannelses- og Samarbejdsfond finansierer fra 1. oktober 2007, ud over aktiviteterne i stk. 1, også de af 27, stk. 3 og 5 omfattede aktiviteter og vederlag. Som følger heraf, er der enighed om, at fra 1. juli 2007 bidrager arbejdsgiverne til fonden med 20 øre pr. præsteret arbejdstime. Fondens bestyrelse bemyndiges til at regulere bidraget pr. 1. januar 2009, såfremt fondens nye opgaver nødvendiggør dette. 20 øre-bidraget er øremærket aktiviteter vedrørende tillidsrepræsentanter Efteruddannelse Stk. 1 Medarbejderen gives pr. overenskomstår en uges (37 timer) frihed med fuld personlig timebetaling til gennemførelse af anerkendt brancherelateret efteruddannelse. Stk. 2 Efteruddannelsen skal gennemføres i friperioden, og virksomheden godtgør transportudgifter samt kursusgebyr. 32 Afsnit 10 - Uddannelsesforhold

34 35 - Uddannelsesorlov Stk. 1 Medarbejderen har årligt ret til uddannelsesorlov i 14 off-shoredage uden løn, under forudsætning af, at orloven alene anvendes til deltagelse i uddannelsesforanstaltninger. Stk. 2 Medarbejderen skal i rimelig tid underrette virksomheden om orloven og tidspunktet herfor, hvilket virksomheden af driftsmæssige hensyn kan modsætte sig. Stk. 3 Arbejdsgiver må ikke afskedige en medarbejder, fordi denne vil benytte eller benytter retten til uddannelsesorlov Kompetenceudvikling Der gives fri ret til selvvalgt uddannelse, som er relevant for beskæftigelse inden for HORESTA Arbejdsgiver og 3F - Den Private Servicegruppes overenskomsts dækningsområde. Det er en betingelse for at have ret til frihed til uddannelse, som ikke af virksomheden vurderes som relevant for virksomheden, at medarbejderen kan opnå tilskud til denne uddannelse efter nedenstående regler om kompetenceudviklingsstøtte. Medarbejdere med minimum 9 måneders anciennitet gives årligt ret til op til 2 ugers frihed til selvvalgt uddannelse - placeret under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - der er relevant i forhold til beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde. Reserver/løsarbejdere har lige mulighed for 2 ugers frihed om året til selvvalgt uddannelse efter samme betingelser. Friheden kan eksempelvis bruges til uddannelse på såvel grundlæggende som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse samt til deltagelse i realkompetencevurdering i offentlig regi og relevante private tilbud. Se bilag 11. Afsnit 10 - Uddannelsesforhold 33

35 Afsnit 11 - regler for behandling af faglig strid 37 - Mæglingsregler Faglig uenighed Stk. 1 Organisationerne er enige om, at enhver uenighed af faglig karakter bør søges bilagt ved mægling, eventuelt ved voldgift efter nedenstående regler. Mægling skal i alle tilfælde - jf. dog stk. 5 - foretages, såfremt en af parterne forlanger det. Mæglingsudvalget Stk. 2 Mæglingsudvalget skal bestå af 4 medlemmer, hvoraf 2 vælges af hver af de undertegnede organisationer. Frister Stk. 3 Når en organisation på et af sine medlemmers vegne begærer mægling afholdt, skal mæglingsudvalget træde sammen til forhandling. I København inden for en frist af 3 hverdage, og i provinsen inden for en frist af 5 hverdage. Mæglingen foretages så vidt muligt på stedet, hvor uenigheden er opstået og således, at repræsentanter for de stridende parter kan tilkaldes. Hovedorganisationernes forhandling Stk. 4 Opnås der ikke ved mægling en løsning på striden, skal mæglingsudvalget straks henvise sagen til behandling mellem de undertegnede hovedorganisationer. Forhandlingen mellem organisationerne skal tage deres begyndelse inden for de samme tidsfrister, som er nævnt i stk. 3. Faglig voldgift Stk. 5 Lykkes det heller ikke på denne måde at opnå enighed, skal sagen, for så vidt angår forståelsen af en bestående overenskomst, forelægges en voldgiftsret til afgørelse, hvis en af organisationerne forlanger det, og ingen arbejdsstandsning som følge af en sådan uenighed må finde sted, før de nævnte regler er iagttaget. I alle andre tilfælde skal mægling (jf. stk. 3 og 4) forsøges, forinden arbejdsstandsning iværksættes - medmindre der indtræder betalingsstandsning eller hensynet til liv, ære eller velfærd afgiver tvingende grunde til at standse arbejdet, forinden mægling kan foretages - ligesom uenigheden 34 Afsnit 11 - Regler for behandling af faglig strid

36 kan indankes for en voldgiftsret, hvis begge parter er enige derom. Vægrer en af parterne sig ved at lade sagen afgøre ved voldgift, under påberåbelse af, at den foreliggende strid ikke angår forståelsen af den mellem parterne bestående overenskomst, kan hver af parterne gennem sin hovedorganisation (henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark) indanke spørgsmålet om vægringens berettigelse for Arbejdsretten. Stk. 6 Er der enighed om at henvise sagen til faglig voldgift, skal denne bestå af 4 medlemmer, hvoraf 2 vælges af hver af de undertegnede organisationer samt en opmand, som vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Såfremt der ikke opnås enighed om valget af opmand, skal parterne anmode Arbejdsretten om at udnævne denne. Voldgiftsretten Stk. 7 Voldgiftsretten skal som regel træde sammen senest 6 dage efter, at den er påkaldt. Opmanden fungerer som rettens formand samt leder og deltager i dens forhandlinger. Sager går efter disses afslutning til afgørelse ved simpelt flertal mellem voldgiftsmændene. Kan stemmeflerhed ikke opnås, afgøres sagen af opmanden. Over rettens forhandlinger føres en protokol, der efter hver sags afslutning underskrives af samtlige medlemmer af retten, også opmanden, såfremt denne har voteret i sagen. Voldgiftsretten tilstiller begge parter meddelelse om sin eller opmandens kendelse. Kendelsen skal være afsagt senest 14 dage efter, at sagen er indgivet til retten. Stk. 8 Forinden voldgiftsretten indkaldes, skal hver af de stridende parter skriftligt forpligte sig til uvægerligt at efterkomme voldgiftsrettens kendelse. Stk. 9 Voldgiftsretten bestemmer, hvilken af parterne, der skal betale sagens omkostninger. Organisationerne hæfter for betalingen. Sagsomkostninger Stk. 10 Ingen kan være medlem af mæglingsudvalget eller voldgiftsretten, når den pågældende sag drejer sig om spørgsmål vedrørende arbejdsforholdene på et arbejdssted, hvor vedkommende har personlig interesse. Uvildige mæglingsmænd Afsnit 11 - Regler for behandling af faglig strid 35

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017 OFFSHORE- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 cateringfunktioner om bord på de stationære produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T MELLEM UNIVERSAL SODEXHO OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION & DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (DSRF) VEDRØRENDE CATERINGFUNKTIONEN OM BORD PÅ DE FLYTBARE BORERIGGE PÅ DANSK

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem

O V E R E N S K O M S T. mellem O V E R E N S K O M S T cateringfunktionen om bord på de flytbare borerigge på dansk kontinentalsokkelområde mellem Trinity International Services Ltd. og RestaurationsBranchens Forbund (RBF) & Dansk Sø-Restaurations

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OVERENSKOMST OFF SHORE O K O F F - S H O R E D K. mellem. Universal Sodexho RBF/DSRF

OVERENSKOMST OFF SHORE O K O F F - S H O R E D K. mellem. Universal Sodexho RBF/DSRF RestaurationsBranchens Forbund Thoravej 29-33, 2400 København NV 7224 7224 7224 7200 e-mail: faglig@rbf.dk RBF Region Syd Ahornsgade 110, 6600 Vejen 7611 5851 7611 5858 e-mail: regionsyd@rbf.dk Dansk Sø-Restaurations

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉ- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for konceptrestauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2017-2020 for konceptrestauranter Overenskomstens gyldighedsområde AFSNIT 1 3 OVERENSKOMST 2017 2020 2017 2020 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst

Overenskomst Overenskomst 2004-2007 HTS Arbejdsgiverforeningen Børsen, 1217 København K Telefon 70 13 12 00, Telefax 77 33 46 11 hts@hts.dk www.hts.dk RestaurationsBranchens Forbund Thoravej 29-33, 2400 København NV

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 CAFÉOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet C A F é O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere