Realkompetencevurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkompetencevurdering"

Transkript

1 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013

2 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2014 Udarbejdet af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium med støtte fra Den europæiske socialfond og Region Hovedstaden. For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium /v Teknisk Erhvervsskole Center og Professionshøjskolen Metropol. TEC Nordre Fasanvej Frederiksberg C Metropol Tagensvej København N Projektchef Dorrit Sørensen, Copyright 2013, Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 1

3 Indhold Indledning... 3 Begrebet Realkompetencevurdering... 3 RKV og IKV Hvad er forskellen?... 4 Hvordan anvendes RKV på uddannelseslaboratoriets institutioner?... 4 Vidensgrundlag... 5 De formelle rammer for at kunne udføre RKV... 5 Hvordan fungerer RKV?... 5 RKV i Danmark... 7 Barrierer for anerkendelse af realkompetencer... 7 Erfaring med RKV-systemet hvordan forbedres det?... 8 Fremtrædende karakteristika af de analyserede data... 9 Åbenhed om vurderingskriterier Gevinster ved RKV Udfordringer ved RKV Behov for udvikling Eksperimenter der forbedrer RKV

4 Indledning Realkompetencevurdering (RKV) er et væsentligt element i at skabe et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem, samt en vurdering af en ansøgers faglige og sociale kompetencer opnået enten i arbejdsliv eller fritidsliv. En RKV er en indgang til uddannelsessystemet, der skal sikre mere fleksible uddannelsesforløb for flere personer. RKV er et centralt tema i uddannelseslaboratoriets program 4; Education on Demand. Programmet har fokus på uddannelseseksperimenter, der adresserer udvikling og afprøvning af nye modeller og koncepter, der kan føre til øget samarbejde, sammenhæng og fleksibilitet i det danske uddannelsessystem. Derudover sætter programmet fokus på nye samarbejdsformer mellem erhverv og uddannelse med henblik på nye uddannelsesformer og -veje, der i højere grad understøtter arbejdsmarkedets kompetencebehov. For at give indblik i hvordan RKV anvendes på uddannelsesinstitutionerne, der deltager i Uddannelseslaboratoriet, har vi gennemført det, vi kalder en baseline-analyse i juni En baseline- analyse har til formål at kortlægge praksis og beskrive udgangspunktet (baseline) for at igangsætte eksperimenter på et område. I dette tilfælde drejer det sig om realkompetencevurderinger. Dette dokument fremstiller resultater fra den spørgeskemaundersøgelse der er gennemført om emnet samt baggrundsviden om formål og formelle rammer for realkompetencevurdering. Begrebet Realkompetencevurdering For at forstå hvad realkompetencevurdering (RKV) er, og hvordan muligheden for at vurdere studerende inden optag på en uddannelse faktisk bruges, er en definition af begrebet nødvendig. Hvad er realkompetencer og hvordan kan de vurderes? I den daværende regerings redegørelse fra 2004 om anerkendelse af realkompetencer fremsættes følgende definition af, hvad realkompetence er: Realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer. Det gælder, uanset om de er erhvervet i det formelle uddannelsessystem eller i arbejdslivet, når vi lærer på jobbet eller deltager i virksomhedsintern medarbejderuddannelse. Det kan også være, når vi inden for folkeoplysningen gennemfører et højskoleophold og derigennem får personlige og sociale kompetencer, når vi tager et pc-kursus på aftenskole eller deltager i foreningslivets forskellige aktiviteter, fx som aktiv frivillig i en on 1. Realkompetencer skal således forstås bredt og det dækker alle de faglige og sociale kompetencer en person besidder eller måtte have tilegnet sig i arbejdslivet, det private liv eller i den tredje sektor (fx foreningsliv og folkeoplysning). Hvor og hvordan kompetencer er erhvervet spiller i princippet ingen rolle. I stedet er selve kompetencen og hvordan denne kan medvirke til et øget lærings- og kompetenceniveau i fokus. 1 Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne. Redegørelse til Folketinget. November

5 Den brede definition af realkompetencer kan vanskeliggøre vurderingsprocessen og det er derfor vigtigt at have klare regler for, hvornår og hvordan de skal finde sted. I den danske model for RKV skal en realkompetencevurdering foretages på uddannelsesinstitutionerne og den skal altid udføres i forhold til konkrete uddannelsesbestemmelser i form af kompetencebeskrivelser eller målformuleringer. Det betyder, at realkompetencer, der kan anerkendes, skal ækvivalere med mål eller kompetencebeskrivelser i en konkret uddannelse 2. RKV og IKV Hvad er forskellen? Der skelnes af og til mellem to typer af realkompetencevurderinger: RKV og IKV (individuel kompetencevurdering). Når vurdering af realkompetencer omtales generelt, og i forhold til uddannelsesinstitutionernes samlede opgave med vurdering og anerkendelse af disse, bruges betegnelsen RKV, hvilket også er grunden til, at dette notat vil anvende denne betegnelse. Adskillelsen af begreberne sker først, når man ser på, hvilke specifikke uddannelser de to begreber anvendes til. IKV bruges således inden for alle uddannelsesområder, når man taler om den enkeltes specifikke vurdering, med undtagelse af videreuddannelsessystemet for voksne, hvor RKV anvendes både til at beskrive vurderingspraksis generelt og til den enkelte vurdering af ansøgere 3. Hvordan anvendes RKV på uddannelseslaboratoriets institutioner? Undersøgelsen tegner et billede af, at der både er store forskelle i organiseringen og omfanget af RKV mellem de enkelte institutioner, men også at der ses nogle fællestræk. Et fællestræk ved institutionerne, der har svaret, er, at det hovedsageligt er vejlederne ved institutionen, der varetager RKV og i mindre grad underviserne. Hovedparten af de medarbejdere der har besvaret spørgeskemaet og varetager RKV, har mere end 3 års erfaring med at arbejde med RKV. RKV foretages lokalt Tendensen blandt besvarelserne er, at RKV finder sted lokalt på de konkrete uddannelser, hvortil der søges RKV. RKV søges således i mindre grad via en central studieadministrativ/-vejlednings enhed for hele erhvervsskolen/professionshøjskolen/erhvervsakademiet. De respondenter der oplever, at der de senere år har fundet forandringer sted i arbejdet med RKV, peger på, at der dog har været en bevægelse mod, at RKV fortages i centrale enheder frem for i lokale enheder. 2 Begrebet realkompetence. Nationalt Videnscenter for Realkompetence. kompetence.pdf 3 RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer. Uddannelsesstyrelsen november

6 Vidensgrundlag De formelle rammer for at kunne udføre RKV For at kunne udføre de bedst mulige eksperimenter er det relevant at se på de erfaringer, der er gjort både nationalt og internationalt under hensyn til de givne lovgivningsmæssige og politiske rammer i Danmark. De muligheder der i dag er for realkompetencevurdering og meritgivning, udnyttes ikke optimalt, hvilket afholder personer fra at få adgang til uddannelser eller til at få godkendt dele af uddannelser. Manglende anerkendelse kan betyde, at samfundet, virksomheder og den enkelte borger eller medarbejder kommer til at bruge ressourcer på at oplære eller at skulle lære noget, som en person allerede kan. Hvordan fungerer RKV? Helt konkret har den enkelte ret til at få vurderet sine realkompetencer, før en voksen- og efteruddannelse påbegyndes. Det gælder for: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Grunduddannelse for voksne (GVU) Almen voksenuddannelse og hf-enkeltfag Videregående Voksenuddannelse (VVU) Diplomuddannelse Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der skal foretage realkompetencevurderingen, som typisk foregår via en samtale. Realkompetencerne bliver vurderet i forhold til de standarder, adgangskrav eller kompetencemål, der findes på den uddannelse, ansøgeren ønsker at tage. Skolen har den mulighed, at den efter samtalen kan afslå en realkompetencevurdering, hvis den skønner, at de dokumenterede kompetencer ikke, eller kun i begrænset omfang, svarer til adgangskravene eller målene for den uddannelse, der er grundlag for vurderingen. Selvom det er uddannelsesinstitutionerne, der står for den konkrete vejledning og rådgivning om RKV i forhold til de specifikke uddannelser, er der en række andre aktører, der har afklarings- og vejledningsordninger, som kan bistå med information og vejledning, i fasen før en egentlig realkompetencevurdering foretages. Dermed kan de altså være med til at afklare, om det overhovedet er relevant at få foretaget en realkompetencevurdering. Disse aktører udgøres af fagforeninger, jobcentre, a-kasser, folkeoplysningen, sprogcentrene, Studievalg og e-vejledning 4. Ministeriet for Børn og Undervisning har udarbejdet en model, der tydeliggør arbejdet med anerkendelse af realkompetencer og beskriver den som en sammenhængende proces bestående af en række faser. Modellen nedenfor er en illustration af denne proces, hvor den enkeltes uddannelsesperspektiv sammenknyttes med et job- og beskæftigelsesperspektiv. Modellen viser, hvordan forskellige aktører 4 RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer. Uddannelsesstyrelsen. November

7 indgår i arbejdet omkring RKV og kan hjælpe til at specificere, hvad den enkelte delproces skal indeholde. 6

8 RKV i Danmark I en undersøgelse af alle EU-landes implementering og anvendelse af RKV foretaget af ECOTEC i 2007 vurderes Danmark sammen med de øvrige skandinaviske lande til at have en lang og god tradition for arbejdet med at styrke anerkendelsen af realkompetencer. Den offentlige sektor begyndte allerede i 1997 at tænke i anvendelsen af realkompetencevurdering i forbindelse med voksenuddannelse, og fra starten af det nye årtusind blev reelle lovforslag fremsat, som fremmede de formelle rammer for anerkendelse af også de uformelle kompetencer i hele uddannelsessektoren 5. Danmark fremhæves som et af de lande, der er højt udviklede inden for dette felt. Det er især inden for ét område, at Danmark særligt udmærker sig. Danmark fremhæves som et best-practice eksempel i selve integrationen af validering af uformelle kompetencer i vores kvalificeringssystem 6, hvor andre lande fremhæves som førende på andre aspekter af arbejdet med RKV. Gennem lovgivning og et øget fokus har Danmark altså placeret sig i førerfeltet, når det drejer sig om vurdering og anerkendelse af realkompetencer i forbindelse med specifikke studievalg for enkeltpersoner. Det vurderes dog, at der er andre områder inden for RKV, som Danmark fortsat kan styrke. Trods ECOTEC s positive omtale af den danske RKV-model, er der altså alligevel barrierer, der besværliggør arbejdet med realkompetencevurderinger. Nogle af disse vil gennemgås i det følgende afsnit. Barrierer for anerkendelse af realkompetencer Finanssektorens Arbejdsgiverforening udgav i august 2012 et notat om realkompetencer, i hvilket de foreslog at oprette et centralt og uafhængigt kompetencenævn for realkompetencer og merit 7. I dette notat blev fremsat fem nuværende barrierer for anerkendelse af realkompetencer, hvilke er: Manglende økonomisk incitament, fokus på specifik viden frem for på kompetencer, manglende legitimitet og kvalitet i RKV, kassetænkning samt manglende kendskab til ordningen og hvad denne kan tilbyde både enkeltpersoner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De fem nævnte barrierer er uddybet i tekstboksen på næste side. Der eksisterer en barriere i forhold til de aktører der, udover uddannelsesinstitutionerne, tilbyder hjælp og afklaring i forbindelse med realkompetencevurdering, i form af manglende kommunikation og henvisning mellem disse og uddannelsesinstitutionerne. Det vurderes, at et styrket samarbejde mellem de forskellige aktører, vil kunne bidrage til at styrke afklarings- og rådgivningsindsatsen i forbindelse med RKV 8. Der er endvidere en barriere i den nuværende ordning, idet at der er et udbredt ønske om at udvide og udbrede den nuværende RKV-ordning, specielt i forhold til at få mere fokus på et erhvervs- og beskæftigelsesperspektiv. 5 European Inventory on Validation of Informal and Non-formal Learning Update. ECOTEC European Inventory on Validation of Informal and Non-formal Learning Update. ECOTEC Centralt og økonomisk uafhængigt kompetencenævn for realkompetencer og merit. FA August RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer. Uddannelsesstyrelsen. November

9 Der skal i højere grad tages udgangspunkt i den enkeltes nuværende jobsituation samt ønsker for beskæftigelse i fremtiden, når RKV anvendes 9. Manglende økonomisk incitament For uddannelsesinstitutionerne er der ofte ikke et økonomisk incitament til at gennemføre realkompetencevurdering. Hvis uddannelsesinstitutionen anerkender de reelle kompetencer, risikerer den at miste indtægtsmuligheder, der kunne være opnået ved, at ansøgerne tog en hel uddannelse forfra. Fokus på specifik viden frem for på kompetencer Offentlige uddannelsesinstitutioner har en tendens til at tænke i viden frem for kompetencer. Manglende legitimitet og kvalitet Udbredelsen af RKV hindres af en manglende legitimitet, da RKV kan foretages på mange forskellige uddannelsesinstitutioner og på forskellige måder skaber det en uensartethed og uigennemsigtighed. Kassetænkning Merit og RKV behandles uafhængigt af hinanden, selvom det ikke er optimalt. De personer, som ønsker anerkendelse af deres kompetencer, kan ofte have gavn af både en meritvurdering og en realkompetencevurdering, da begge dele er relevant for hurtigst muligt at komme videre på uddannelsesvejen. Manglende kendskab Kendskabet til mulighederne for RKV er ikke tilstrækkeligt udbredt blandt enkeltpersoner, virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. Når der mangler kendskab, mangler der også efterspørgsel. Erfaring med RKV-systemet hvordan forbedres det? Der er en række områder, inden for hvilke der er store forbedringsmuligheder og udviklingspotentialer. Et væsentligt område at tage hånd om i forbindelse med RKV-systemet er blandt andet at sikre, at der findes nogle klare standarder og kvalitetsprocedurer, som dels sikrer ensartethed i systemet og dels garanterer fastholdelse af skolernes standarder. Derudover vil det også være hensigtsmæssigt at tilstræbe en klar ansvars- og kompetencefordeling mellem de forskellige instanser i forhold til finansiering, definition, udøvelse og opfølgning. Sidst kan der også ses forbedringsmuligheder i forhold til adgangen til og forståelsen for mulighederne i realkompetencevurdering. Der bør altså være et øget fokus på at potentielle kandidater, skoler, arbejdsgivere og organisationer kan se mening i og fordele ved et RKV-systemet. 9 RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer. Uddannelsesstyrelsen. November

10 Fremtrædende karakteristika af de analyserede data Flest medarbejdere gennemfører under 50 vurderinger årligt Der er stor forskel blandt uddannelsesinstitutionerne i forhold til, hvor mange RKV ansøgninger der vurderes om året. Mængden af ansøgere går fra nogle få til over 300. De fleste af respondenterne siger dog, at de har mellem 1-50 ansøgninger, mens 3 besvarelser siger over 300 (obs: der kan være tale om respondenter fra samme institution). De fleste ansøgninger imødekommes Der arbejdes både med RKV i forbindelse med optagelse på en uddannelse og i forbindelse med at få godskrevet dele af en uddannelse. Langt de fleste respondenter oplever at kunne imødekomme hovedparten af ansøgningerne. Stor variation i tidsforbruget Der er stor forskel på, hvor lang tid den enkelte vejleder bruger på at gennemføre en RKV. Halvdelen svarer, at de bruger under 60 minutter (heraf bruger 3 respondenter mindre end 10 minutter), mens resten fordeler sig mellem kategorierne 1-2 timer, mere end 2 timer og ved ikke. Kriterier i forbindelse med vurderingen I forbindelse med RKV er det interessant, at stort set alle besvarelserne har prioriteret fag-faglige kriterier højest frem for ansøgernes praktiske kompetencer inden for feltet. Kriterier som andre faglige kompetencer, potentiale og motivation for at gennemføre uddannelsen, vægtes alle ret lavt. Metode Vi har gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der arbejder med RKV på de deltagende institutioner, spurgt om arbejdet med RKV i institutionerne. Dette er gjort ud fra ønsket om at få et indblik i, hvorledes RKV indgår i institutionernes arbejde med at skabe fleksibilitet i og mellem uddannelserne. Spørgeskemaet blev sendt ud til 80 medarbejdere, som institutionernes kontaktpersoner i Uddannelseslaboratoriet udpegede som medarbejdere med RKV opgaver. Undersøgelsen fandt sted i juni, der er en travl måned for medarbejdere med optagelsesopgaver. Dette medførte en svarprocent på ca. 25 pct., hvilket er for lille en andel til at kunne give et konkret validt billede. Vi mener dog, at undersøgelsen kan give et fingerpeg om, hvorledes der arbejdes, og hvilke udfordringer der er i RKV-arbejdet som et afsæt til nogle eksperimenter, de enkelte institutioner kan iværksætte fremover. 9

11 Kompetence eller potentiale Prioritering Fag-faglige kompetencer 1 Ansøgerens praktiske kompetencer 2 Andre faglige kompetencer 3 Potentiale for at gennemføre en uddannelse hos en ansøger 4 Den personlige motivation for at gennemføre 5 Note: Medarbejderen er blevet bedt om at ranke disse fem typer af kompetencer, potentiale eller motivation alt efter hvilke der vurderes at være vigtigst i forbindelse med optag på uddannelsen. Den ovenstående liste er et gennemsnit af besvarelserne. Dvs. at langt de fleste havde fag-faglige kompetencer på 1. pladsen og langt de fleste havde personlig motivation på 5. pladsen. Åbenhed om vurderingskriterier Generelt viser undersøgelsen, at der er åbenhed om, hvilke kriterier der bruges ved RKV gennem uddannelsesinstitutionernes hjemmeside, informationspjecer, orienteringsmøder mv. og endelig ved RKV-samtalen. Dette betyder, at ansøgere kan orientere sig inden RKV-ansøgningen og få kriterierne uddybet og eksemplificeret ved en samtale. Gevinster ved RKV Uddannelsesinstitutionerne ser mange positive gevinster ved tilbuddet om RKV. De fordele, som flest peger på, er: At uddannelsen kan afkortes for nogle elever God erfaring med at elever/studerende med erfaringer fra praksis kan berige undervisningen Et studiemiljø der bygger på mangfoldighed Flere elever/studerende er motiverede og har modenheden til at gennemføre uddannelsen Den enkelte elevs/studerendes kompetencer bliver synlige også de uformelle Anerkendelse af de ressourcer den enkelte elev/studerende tager med ind i uddannelsen 10

12 Udfordringer ved RKV Medarbejderne, der arbejder med RKV, ser også nogle udfordringer i arbejdet med RKV. Det hyppigst nævnte er: Det tager tid både for ansøger og uddannelsesinstitutionerne at gennemføre en RKV Det kan være vanskeligt at vurdere især tværfaglige forløb De manglende klare procedurer/metoder gør RKV tidskrævende Uklare kriterier for vurderingen giver udfordringer i vurderingen Der er behov for samarbejde i RKV-arbejdet Behov for udvikling Undersøgelsen viser, at der er behov for at etablere eksperimenter, der har fokus på at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle RKV-procedurer. 75 pct. af respondenterne har sagt, at der er behov for at udvikle procedurerne i forbindelse med RKV. Eksperimenter der forbedrer RKV På baggrund af undersøgelsen er der en række eksperimenter, der bør igangsættes på uddannelsesinstitutionerne. Det kunne være indenfor disse områder: 1. Der er som nævnt behov for at procedurerne udvikles og ensrettes for at skabe lettere arbejdsgange, men også for at skabe overblik for den enkelte ansøger. Der er behov for, at der på de enkelte institutioner udvikles klare procedurer og videndeling mellem alle medarbejdere, der arbejder med RKV 2. Udvikling af klart informationsmateriale til ansøgerne 3. Udvikling af samarbejdsfora mellem institutioner med samme uddannelser 4. Udvikling af forløbsprocedurer, fx 37 timer med vægt på at opnå viden i at vurdere praktiske og faglige kompetencer samt samarbejdsevner 11

13 12

14 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i uddannelseslaboratoriet Udarbejdet af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium august 2014, med støtte fra Den europæiske socialfond og Region Hovedstaden. Partnerne i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium: 13

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesstyrelsen RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådet for de grundlæggende

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 2 Introduktion til nye evalueringsformer Her beskrives kort fire nye tilgange som et supplement til evaluering

Læs mere

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet Introduktion UCSJ sætter de studerende foran systemet. Som professionshøjskole har UCSJ en unik position i krydsfeltet mellem uddannelse og praksis

Læs mere

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V København, den 27.august 2010 Danish Adult

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

- Kvalitet, status og initiativer

- Kvalitet, status og initiativer Realkompetence i NVR - Kvalitet, status og initiativer DFS s forum for kompetencer/realkompetence Den 24. januar 2012 Ulla Nistrup NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence www.nvr.nu Program Kvalitet

Læs mere

Hvorfor skal vi satse på realkompetence?

Hvorfor skal vi satse på realkompetence? Hvorfor skal vi satse på realkompetence? Første gang jeg stødte på realkompetenceproblematikken var faktisk før, man havde fundet ud af, at der er noget, der hedder realkompetence. I 70 erne i sidste århundrede

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

REALKOMPETENCER. Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer

REALKOMPETENCER. Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer REALKOMPETENCER Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer Indholdsfortegnelse 5 Forord 7 Hvad er realkompetencer? 8 Realkompetencer et bredt

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Udbytte af anerkendelse : - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 18/11 04 om anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne. (Redegørelse nr. R 4). Undervisningsministeren

Læs mere

Udfordringer til voksen- og efteruddannelserne

Udfordringer til voksen- og efteruddannelserne Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs 23. oktober, 2007, Den sorte Diamant Udfordringer til voksen- og efteruddannelserne Kjeld Møller Pedersen Formand for REVE Rigtigt! MEN: realkompetence

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Fokus på realkompetence

Fokus på realkompetence Fokus på realkompetence Af Agnethe Nordentoft, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen Tegninger: Teis Wassermann Alt det du kan, tæller med Indhold: Hvad er realkompetence?

Læs mere

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008 RKV/IKV på VUC 8. maj 2008 Officielt anerkendt uddannelse et paradigmeskift er måske på vej et kompetencemonopol er ved at blive brudt! To anerkendelses-regimer: (Henning Salling Olesen, RUC) Skolen og

Læs mere

Hvad ved vi om realkompetence, udfordringer og perspektiver set ud fra NVR

Hvad ved vi om realkompetence, udfordringer og perspektiver set ud fra NVR Hvad ved vi om realkompetence, udfordringer og perspektiver set ud fra NVR 3. september 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Principper bag realkompetence Udgangspunktet er: det er et individuelt anliggende,

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 246 Offentligt Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007 -. Anerkendelse af realkompetencer

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Realkompetencer skal være synlige Vi lærer hele tiden noget. Vi bliver klogere, dygtigere, bedre til et eller andet. Vi får flere kompetencer.

Realkompetencer skal være synlige Vi lærer hele tiden noget. Vi bliver klogere, dygtigere, bedre til et eller andet. Vi får flere kompetencer. Hvad er realkompetence? Kernen i ordet er kompetence. Realkompetence udtrykker, at der er tale om reelle, faktiske kompetencer, som den enkelte kan bruge i konkrete situationer. Det er også formelle kompetencer,

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Styrk jeres realkompetencevurderinger. en guide til selvevaluering

Styrk jeres realkompetencevurderinger. en guide til selvevaluering Styrk jeres realkompetencevurderinger en guide til selvevaluering Indhold 3 Fornyet fokus på RKV 4 Hvorfor lave en selvevaluering? 5 Sådan bruger I selvevalueringsredskabet 7 TEMA 1 Information til ansøgere

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Afsluttende Intern evaluering

Afsluttende Intern evaluering Afsluttende Intern evaluering Udviklingslaboratoriet for Karriere Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Marts 2015 2 Evalueringsrapport for Udviklingslaboratoriet for Nye Karriereveje. Udarbejdet

Læs mere

Workshop fra A til Z - sådan kommer vi rundt om opstart, afklaring, gennemførelse og validitet

Workshop fra A til Z - sådan kommer vi rundt om opstart, afklaring, gennemførelse og validitet Workshop fra A til Z - sådan kommer vi rundt om opstart, afklaring, gennemførelse og validitet Præsentation Jane Ohlsen faglærer, udviklet RKV/GVU - CPH-WEST Tine Rønbjerg Frisør faglærer, arbejdsgruppemedlem,

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer på VEUområdet mv.

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne

Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne Redegørelse til Folketinget November 2004 Undervisningsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kulturministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering i Grønland Projektleder: Peter Sørensen Fredag den 22. oktober 2010 Arbejdsmarkedspolitiske udfordring Alment om Realkompetencevurdering

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Det erhvervsrettede uddannelseslab

Det erhvervsrettede uddannelseslab Det erhvervsrettede uddannelseslab Forsker og praktikerkonference 19.04.2012 Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Stedet hvor vi eksperimenterer Hvem er Det Erhvervsrettede Uddannelseslab- Uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Kolofon Dato 20. juni 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken Selma Maksumic, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælper Therese Sachs, Specialkonsulent Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-59-7

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog REALKOMPETENCER - det du kan Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2008 Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Anerkendelse af realkompetencer 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Realkompetencevurdering Realkompetence: En persons samlede kvalifikationer, viden og færdigheder, uanset hvor og hvordan

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Oplæg på FOU konference i Odense den 6. 7. december 2010 Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup, VIA University College FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Baggrund for projektet Fleksibel, individualiseret,

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er)

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er) ½ Et samarbejde mellem alle regionens jobcentre og alle erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner + VUC EU socialfonds støtte og medfinansiering fra jobcentrene (500,-/uge) Projektperiode: august 2012 til

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid CPH WEST 24.03.15 Oversigt 1 Formål 2 Metode 3 Målopfyldelsesgrad 4 Det opsøgende arbejde 5 Opsummering 6 Perspektiver og anvendelighed 2 Slutevalueringens

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere