Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL"

Transkript

1 Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL

2 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er: at påvirke og understøtte løsninger der får flere el-biler på vejene at være en forbruger organisation for el-bilister at være talerør for el-bilister at udbrede kendskabet til el-biler at fremme den grønne omstilling Ved at: at være en positiv og aktiv sparrings partner for alle interessenter i el-bils verdenen påvirke politikere, bilproducenter, myndigheder, medier, forskning og udvikling sikre medlemmer optimale betingelser, god behandling og gode tilbud udtale os på baggrund af erfaringer og sikre evidens via vore mange samarbejdspartnere. varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i forbindelse med deres ejerskab af elbil både hvad angår bil, men også ladning privat og i det offentlige rum for opnåelse af bedst mulig mobilitet både hvad angår lade tid, miljø og økonomi. værne om medlemmernes juridiske interesser forhandle tilbud der er til gavn og glæde for medlemmerne søge midler der giver muligheder for drift af sekretariat og aktiviteter FDEL skaber sit økonomiske råderum via medlemskontingenter, men ligeledes gennem støtte fra andre interessenter/parter relateret til foreningens formål, men vil altid være uafhængig af disse i sin håndtering af medlemmernes interesse. FDEL er ligeledes uafhængig af politiske interesser. 2.2 Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, eventuelt optræde som grupperepræsentant for medlemmer i forbindelse med evt. gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces, politiske forhandlinger, forlig og tegning af forening mv. 3. Medlemmer og støttemedlemmer 3.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der har interesse i elbiler og interesse i udbredelsen af elbiler i Danmark. 3.2 Ved indmeldelse er et medlem forpligtet til at oplyse aktuel bilstatus samt andre spørgsmål med henblik på fastlæggelsen af karakteren af medlemmets eventuelle frivillige arbejde i foreningen. 3.3 Der optages ikke støtte medlemmer - 2 -

3 3.4 Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse eller slette en indmeldt, hvis bestyrelsen finder, at medlemmets hensigter og/eller interesser strider mod foreningens interesser. 3.5 Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens formal, eller hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse. Eksklusionen har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning. 4. Indmeldelsesgebyr og kontingent 4.1 Ved indmeldelse i foreningen betales et kontingent der for indeværende er 400 kr om året og opkræves med 200 kr. halvårligt henholdsvis Januar og august. 4.2 Kontingentet for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen (ekstraordinær eller ordinær) for hvert kalenderår og indbetales senest 1 måned efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, ekskluderes restanten fra foreningen, med mindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse. 4.3 Såfremt generalforsamlingen har besluttet at opkræve et kontingent for et kalenderår betales der ved indmeldelse et forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af medlemsåret, hvor indmeldelsen finder sted. 4.4 Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen. Indmeldelsesgebyr og betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 5. Repræsentation og bemyndigelse 5.1 Bestyrelsen bemyndiges til i en af bestyrelsen ønsket situation at antage en juridisk rådgiver, der efter bestyrelsens beslutning kan repræsentere foreningen og dens medlemmer. 5.2 Ved indmeldelse i foreningen bemyndiger medlemmet foreningen, og dens juridiske radgiver til at repræsentere sig i overensstemmelse med foreningens formal. Denne bemyndigelse kan alene bortfalde ved ophør af medlemskabet til foreningen. 5.3 Hverken foreningen eller den juridiske radgiver kan indgå bindende aftale (forlig) om et medlems krav mod tredjemand, men kan indlede forhandlinger med tredjemand med henblik fremkaldelse af tilbud fra tredjemand, som det enkelte medlem kan acceptere eller afslå. 5.4 Foreningen eller den juridiske rådgiver kan ikke uden særskilt aftale herom med det enkelte medlem, anlægge retssag på det enkelte medlems vegne. Foreningen kan dog som grupperepræsentant anlægge gruppesøgsmål på vegne af foreningen og dens medlemmer. - 3-

4 6. Ledelse 6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for foreningens arbejde og er ansvarlig for udførelsen heraf. 6.2 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og vælger en formand og en næstformand. 6.3 Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen. Genvalg er muligt. Det er muligt at vælge/indstille suppleanter. 6.4 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår. 6.5 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden finder det hensigtsmæssigt. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog indkalde til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 7 dages varsel. 6.6 Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte udgifter i forbindelse med hvervet. 7. Generalforsamling 7.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 7.2 Indkaldelse til generalforsamling sker ved eller brev med vedlagt dagsorden til samtlige foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel. 7.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen. 7.4 Hvert medlem har en (1) stemme. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har dog ikke stemmeret. 7.5 Medlemmer kan møde ved en fuldmægtig. Fuldmagten skal i så fald være skriftlig og dateret. -4-

5 7.6 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. 7.7 Forslag om ændring af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kan dog alene vedtages med 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. 8. Ordinær generalforsamling 8.1 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i maj, 8.2 Pa den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter: a) Valg af dirigent b) Beretning fra bestyrelsen c) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år d) Behandling af indkomne forslag f) Eventuelt fastsættelse af kontingent g) Valg af bestyrelsesmedlemmer h) Valg af revisor i) Eventuelt 9. Ekstraordinær generalforsamling 9.1 Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når dette forlanges af et medlem af foreningens bestyrelse, revisor, eller når medlemmer der repræsenterer mindst 15 % af alle stemmer i foreningen forlanger det. 9.2 Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af en begrundet angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. 9.3 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fjorten (14) dage efter, der er fremsat berettiget krav herom. 10. Hæftelse 10.1 Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen, med dennes til enhver tid hørende formue. - 5

6 11. Regnskab og revision 11.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret Inden 5 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab indeholdende beretning, resultatopgørelse, balance og noter Foreningens regnskab revideres af en intern kritisk revisor. Så fremt det kræves af myndighederne, eller blot menes at være hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen udpege en statsautoriseret eller registreret revisor. 12. Tegningsregel 12.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 13. Opløsning 13.1 Ved foreningens opløsning uddeles dens eventuelle nettoformue til et formål der støtter el-bils udbredelsen i Danmark og/eller ladestandere til elbiler i det offentlige rum efter bestyrelsens indstilling. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent XXXX - 6