CVR-NR FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014"

Transkript

1 CVR-NR FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 28. august

2 Resume FIH indgik i andet kvartal aftale om at frasælge sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Nykredit Bank A/S. Transaktionen med Spar Nord blev endeligt gennemført den 1. juli, mens transaktionen med Nykredit forventes gennemført den 1. september. I forlængelse af frasalget af udlånsforretningen har FIH revurderet sin forretningsstrategi, hvilket blandt andet medfører, at FIH ophører med at erhverve nye kunder og yde nye lån, samt at aktiviteterne i forretningsområdet Markets reduceres, herunder udfases flere funktioner helt. Corporate Finance og FIH Direct Bank aktiviteten fortsætter uforandret. Resultat før skat i FIH koncernen udgør 117,3 mio. kr. efter første halvår (første halvår : 133,2 mio. kr.). Der er tilbagekøbt udstedte obligationer og indlån på obligationslignende vilkår med lang løbetid i andet kvartal. Tilbagekøbene har samlet givet en gevinst på 98,5 mio. kr. Nedskrivningerne udgør 105,7 mio. kr. (første halvår : 65,3 mio. kr.) og er dermed øget i forhold til samme periode sidste år. Egenkapitalen udgør mio. kr. (ultimo : mio. kr.). Solvens- og kernekapitalprocenten udgør 30,3 procent (ultimo : 25,9 procent). Den solvensmæssige overdækning er 15,8 procentpoint (ultimo : 11,5 procentpoint). FIH har en likviditetsmæssig overdækning på 139 procent i forhold til de regulatoriske krav (ultimo : 221 procent). Alle pejlemærker i tilsynsdiamanten er overholdt. FIH forventer et samlet positivt resultat før skat for hele året. 2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Resume... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Hovedtal - FIH koncernen... 4 Resultat for første halvår... 5 Balance... 8 Resultat for andet kvartal... 9 Væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer... 9 Begivenheder efter balancedagens afslutning... 9 Forventninger til resten af... 9 Likviditet og funding Kreditrisici og andre typer risici Solvens og kapitalforhold Øvrigt Ledelsespåtegning Halvårsregnskab for første halvår Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse første halvår Balance Egenkapitalopgørelse - FIH Koncernen Egenkapitalopgørelse - FIH Erhvervsbank A/S Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse fordelt på kvartaler Noter Nøgletal Oplysninger om moder- og dattervirksomheder FIH koncernen (FIH) består af FIH Erhvervsbank A/S og de 100 procent ejede datterselskaber FIH PARTNERS A/S og FIH Leasing og Finans A/S. 3

4 Hovedtal FIH Koncernen (mio. kr.) 1. Halvår 1. Halvår 2. kvt. 1. kvt. Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter 113,7 148,0 55,0 58,7 271,0 Netto gebyrindtægter mv. 96,1 73,2 64,3 31,8 219,0 Handels- og beholdningsindtægter 29,5 71,0 10,2 19,3 117,7 Andre indtægter 106,9 44,8 107,7-0,8-5,3 Indtægter, i alt 346,2 337,0 237,2 109,0 602,4 Ordinære omkostninger 219,9 223,1 116,1 103,8 482,2 Ordinært resultat 126,3 113,9 121,1 5,2 120,2 Gevinst ved tilbagekøb af efterstillet kapital ,1 Netto gevinst af aktiebeholdning 141,2 283,4 29,0 112,2 534,6 Resultat af forhold vedrørende Property Finance porteføljen -28,7-198,8-7,3-21,4-558,8 Øvrige omkostninger 15,8 0,0 15,8 0,0 0,0 Periodens resultat før nedskrivninger mv. og skat Året 223,0 198,5 127,0 96,0 402,1 Nedskrivninger mv. 105,7 65,3 110,7-5,0 105,6 Periodens resultat før skat 117,3 133,2 16,3 101,0 296,5 Periodens skat 28,5 7,7 3,7 24,8 68,6 Periodens resultat, i alt 88,8 125,5 12,6 76,2 227,9 NØGLETAL* 1. Halvår 1. Halvår 2. kvt. ** 1. kvt. ** Solvensprocent 30,3 22,7 30,3 26,4 25,9 Kernekapitalprocent 30,3 20,7 30,3 26,4 25,9 Individuelt solvensbehov (procent) 14,5 13,9 14,5 14,3 14,3 Egenkapitalforrentning før skat p.a. 4,1 4,8 4,1 7,1 5,3 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 3,1 4,5 3,1 5,3 4,1 Summen af store eksponeringer 40,3 66,4 40,3 51,3 64,3 Udlån i forhold til egenkapital 1,1 2,5 1,1 1,8 2,0 Året * Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner. **Nøgletallene er regnet pro anno, år-til-dato. 4

5 Resultat for første halvår FIH meddelte den 21. maj og 2. juni, at banken har frasolgt sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S (Spar Nord) og Nykredit Bank A/S (Nykredit). Samlet set betyder det, at der er frasolgt udlån for 4,3 mia. kr., garantier og kredittilsagn for 2,5 mia. kr. og finansielle instrumenter for 0,7 mia. kr. Spar Nord overtager samtidig 29 medarbejdere og FIH s kontorer i Aarhus og Fredericia. Frasalget til Spar Nord er gennemført den 1. juli. Frasalget til Nykredit er godkendt af de relevante myndigheder og forventes gennemført 1. september. I forlængelse af beslutningen om at frasælge sin udlånsforretning har FIH revurderet sin forretningsstrategi, hvilket medfører, at FIH ophører med at erhverve nye kunder og yde nye lån. Den revurderede forretningsstrategi medfører også, at aktiviteterne i Markets reduceres, herunder at aktiviteterne i forretningsområdet Trading ophører, samt at rådgivning og handel med finansielle instrumenter overfor erhvervskunder udfases. Endelig er det besluttet at overgå til BEC s bank- og markedsplatform. Den revurderede forretningsstrategi påvirker ikke FIH Direct Bank, der fortsat vil facilitere indlån fra private og mindre erhvervsvirksomheder. Corporate Finance aktiviteterne vil heller ikke blive berørt, og fortsætter som hidtil i datterselskabet FIH Partners A/S. Som konsekvens af frasalget af udlånsforretningen til Spar Nord og Nykredit, samt af den ændrede forretningsstrategi, herunder overgangen til BEC, har FIH i maj tilpasset omkostningsniveauet og dermed organisationen. Med den revurderede forretningsstrategi har FIH ændret præsentationen af tallene i ledelsesberetningen, og opdeler således ikke længere aktiviteterne i fortsættende og ophørende aktiviteter. Det vurderes, at den nye opstilling giver et bedre overblik over FIH s aktiviteter. Resultat før skat i første halvår udgør 117,3 mio. kr. (første halvår : 133,2 mio. kr.). Da transaktionerne med Spar Nord og Nykredit ikke er gennemført i indeværende halvår, er resultatet i perioden ikke direkte påvirket af transaktionerne, herunder er goodwill fra transaktionerne ikke indregnet. INDTÆGTER Indtægterne i første halvår udgør 346,2 mio. kr. (første halvår : 337,0 mio. kr.). Indtægterne er sammensat af følgende elementer: Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter udgør 113,7 mio. kr. (første halvår : 148,0 mio. kr.). Renteindtægterne er faldet som følge af den reducerede udlånsbalance. Netto gebyrindtægter mv. udgør 96,1 mio. kr. (første halvår : 73,2 mio. kr.). Forøgelsen af gebyrindtægter kan tilskrives Corporate Finance, der i første halvår har rådgivet blandt andre SEAS-NVE og NRGi i dannelsen af et nyt fibernetselskab, OW Bunker og Altor i børsintroduktionen af OW Bunker på NASDAQ OMX Copenhagen, Nordic Capital i forbindelse med salget af KOMPAN, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) i forbindelse med deres investering i nyt transmittionsnet (DolWin3) for vindkraft i Nordsøen, samt EQT i forbindelse med købet af Færch Plast. (mio. kr.) Netto gebyrindtægter mv. 1. Halvår 1. Halvår 2. kvt. 1. kvt. Banking 31,1 38,0 17,4 13,7 77,1 Corporate Finance 65,0 35,2 46,9 18,1 141,9 Året Netto gebyrindtægter mv., i alt 96,1 73,2 64,3 31,8 219,0 Handels- og beholdningsindtægterne udgør 29,5 mio. kr. (første halvår : 71,0 mio. kr.). Handelsindtægterne er blandt andet negativt påvirket af FIH s beslutning om at reducere risikomandatet i Markets. 5

6 Andre indtægter består af FIH s øvrige områder, herunder FIH s pengemarkedsaktiviteter. Andre indtægter udgør 106,9 mio. kr. (første halvår : 44,8 mio. kr.). FIH har i andet kvartal indfriet indlån på obligationslignende vilkår med lang løbetid, og har endvidere tilbagekøbt en del af sine udstedte obligationer. Dette har samlet resulteret i en gevinst på 98,5 mio. kr. OMKOSTNINGER De samlede ordinære omkostninger udgør 219,9 mio. kr. (første halvår : 223,1 mio. kr.), svarende til en reduktion på 3,2 mio. kr. Ses der bort fra Corporate Finance er omkostningerne faldet med 21,1 mio. kr. til 168,9 mio. kr. og fortsætter således den faldende tendens siden Q Faldet i omkostninger skyldes primært, at antallet af medarbejdere er reduceret fra 209 ved udgangen af første halvår til 162 (eksklusiv Corporate Finance, opgjort som fuldtidsstillinger) ved udgangen af 1. halvår. Antallet af medarbejdere vil falde yderligere i tredje kvartal til omkring 100, hvor en del medarbejdere overgår til Spar Nord og idet effekten af omstruktureringen i maj slår igennem på medarbejderantallet. Omkostninger vedrørende konverteringen til BEC s platform påvirker til gengæld omkostningerne negativt i første halvår. Konverteringen forventes at medføre administrative besparelser med virkning fra andet halvår. Omkostningerne i Corporate Finance er steget med 17,9 mio. kr. i forhold til første halvår primært som følge af en højere omsætning i forretningsområdet, hvilket medfører et tilsvarende højere omkostningsniveau. (mio. kr.) Ordinære omkostninger 1. Halvår 1. Halvår 2. kvt. 1. kvt. Omkostninger (ekskl. Corporate Finance) 168,9 190,0 81,5 87,4 371,4 Omkostninger Corporate Finance 51,0 33,1 34,6 16,4 110,8 Ordinære omkostninger, i alt 219,9 223,1 116,1 103,8 482,2 Heraf Indskydergarantifonden 15,8 17,6 8,7 7,1 32,9 Året Øvrige omkostninger 15,8 0,0 15,8 0,0 0,0 Regnskabet er endvidere påvirket af restruktureringsomkostninger på 18,9 mio. kr. i forbindelse med tilpasningen af organisationen. Restruktureringsomkostningerne indgår som en del af linjen Øvrige omkostninger. AKTIER Netto gevinsten af aktieporteføljen er 141,2 mio. kr. (første halvår : 283,4 mio. kr.) og stammer primært fra en stigning i værdien af Pandora A/S. Aktieporteføljen udgør ved udgangen af juni 301,5 mio. kr. og består udelukkende af unoterede aktier. Den væsentligste eksponering er mod Pandora gennem Axcel III. Axcel III har i marts gennemført et delsalg af deres aktier i Pandora, hvilket har reduceret FIH s indirekte eksponering mod Pandora til nu ca. 0,4 mio. kr. pr. kurspoint. FORHOLD RELATERET TIL PROPERTY FINANCE PORTEFØLJEN Forhold relateret til Property Finance porteføljen påvirker resultatet med -28,7 mio. kr. (første halvår : -198,8 mio. kr.). Linjen indeholder indtægter og udgifter relateret til det tidligere forretningsområde Property Finance, herunder det underskudsabsorberende lån og omkostninger i forbindelse med EU-Kommissionens godkendelse af transaktionen med Finansiel Stabilitet. Værdien af det underskudabsorberende lån er reguleret med -7,0 mio. kr. i første halvår, og udgør herefter 817 mio. kr. (ultimo : 824 mio. kr.). Balancen i FS Property Finance er reduceret fra 17,0 mia. kr. primo 2012 til 8,3 mia. kr. ved udgangen af, og faldet er fortsat i første halvår. FIH har i andet kvartal indgivet en stævning ved EU Retten med henblik på at få EU-Kommissionens afgørelse om statsstøtte i forbindelse med transaktionen relateret til Property Finance porteføljen annulleret. 6

7 NEDSKRIVNINGER MV. De samlede nedskrivninger mv. udgør 105,7 mio. kr. (første halvår : 65,3 mio. kr.). Der har i perioden været individuelle nedskrivninger på 166,3 mio. kr., mens der er tilbageført gruppevise nedskrivninger for 51 mio. kr. (mio. kr.) Fordeling af nedskrivninger mv. 1. Halvår 1. Halvår 2. kvt. 1. kvt. Individuelle nedskrivninger 166,3 259,2 148,3 18,0 444,7 Gruppevise nedskrivninger -51,0-183,7-31,3-19,7-294,3 Kursregulering og renter mv.* -9,6-10,2-6,3-3,3-44,8 Nedskrivninger mv., i alt 105,7 65,3 110,7-5,0 105,6 * Heraf udgør nedskrivninger på kundederivater -0,2 mio. kr. i første halvår (første halvår : -15,2 mio. kr.). Disse indgår som kursreguleringer i resultatopgørelsen på side 17, der er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Året 7

8 Balance Den samlede balance udgør mio. kr. (ultimo : mio. kr.). Den samlede balancesum er pr. 30. juni upåvirket af transaktionerne med Spar Nord og Nykredit. De aktiver og passiver, der indgår i transaktionerne med henholdsvis Spar Nord og Nykredit er i balancen pr. 30. juni præsenteret som Aktiver bestemt for salg og Forpligtelser bestemt for salg. Efter effekten af transaktionen med Spar Nord og Nykredit udgør udlån mio. kr. (Ultimo : mio. kr.). Udlånene består primært af udlån til danske erhvervsvirksomheder. Obligationsbeholdningen udgør mio. kr. Forøgelsen i forhold til første kvartal skyldes, at FIH har placeret yderligere likviditet i obligationer ved udgangen af andet kvartal. FIH s likviditet er i al væsentlighed placeret i AAA-ratede korte danske realkreditobligationer. Aktiver bestemt for salg består af de udlån og derivater mv., der er frasolgt til Spar Nord og Nykredit. (mio. kr.) Balance Aktiver 31. mar. 31. dec. 30. sep. Likvider Udlån Obligationer Aktier og kapitalandele Øvrige aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver, i alt (mio. kr.) Balance Passiver 31. mar. 31. dec. 30. sep. Gæld til kreditinstitutter Indlån mv Udstedte obligationer Forpligtelser bestemt for salg Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver, i alt Indlån udgør mio. kr. (ultimo : mio. kr.), hvilket udgør et fald på mio. kr. siden årsskiftet. Den primære årsag til faldet er, at FIH i andet kvartal har tilbagekøbt indlån på obligationslignende vilkår med lang løbetid for 1,3 mia. kr. Det er en bevidst strategi at reducere indlånet, da indlånet ønskes tilpasset forretningsomfanget på udlånssiden. Indlånsporteføljen består hovedsageligt af indlån i FIH Direct Bank ( mio. kr.). Derudover har FIH indlån fra virksomheder og institutionelle investorer. FIH har ved udgangen af første halvår tilbagekøbt en række udstedte obligationer. Herefter udgør udstedte obligationer 431 mio. kr. (ultimo : mio. kr.) Forpligtelser bestemt for salg består af derivater og indlån mv. der er frasolgt til Spar Nord og Nykredit. 8

9 Egenkapitalen udgør mio. kr. (ultimo : mio. kr.), hvilket er en forøgelse på 89 mio. kr. som følge af periodens positive resultat. FIH har stort set ingen gearing, idet udlån i forhold til egenkapital udgør 1,1 gange (ultimo : 2,0 gange). Resultat for andet kvartal Resultat efter skat udgør 12,6 mio. kr. (første kvartal : 76,2 mio. kr.). Resultatet er i andet kvartal positivt påvirket af gevinsten ved indfrielsen af indlån på obligationslignende vilkår med lang løbetid, af gevinsten ved tilbagekøbet af en del af de udstedte obligationer, samt af et positivt resultat i datterselskabet FIH Partners. I modsat retning trækker nedskrivninger på udlånsporteføljen, samt restruktureringsomkostninger i forbindelse med den reduktion af antallet af medarbejdere som blev udmeldt i selskabsmeddelelsen den 21. maj. Væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i resten af Nedskrivninger på FIH s udlån er fortsat den væsentligste usikkerhedsfaktor. FIH kan endvidere indirekte opleve nedskrivninger på udlån til investeringsejendomme gennem det underskudsabsorberende lån, der er ydet til FS Property Finance A/S. Endelig udgør FIH s eksponeringer til aktier en usikkerhedsfaktor. Begivenheder efter balancedagens afslutning Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker det økonomiske resultat. Transaktionen med Spar Nord er gennemført den 1. juli. Transaktionen med Nykredit er godkendt af både Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Transaktionen ventes endeligt gennemført den 1. september. Bjarne Graven Larsen og FIH Erhvervsbank A/S har den 28. august indgået aftale om, at Bjarne Graven Larsen fratræder sin stilling som direktør i FIH den 1. oktober. Forventningerne til resten af FIH har tidligere udmeldt forventninger til fortsættende aktiviteter. Da præsentationen af FIH s finansielle udvikling ikke længere opdeles i fortsættende/ophørende aktiviteter, vil FIH for resten af give forventninger for den samlede bank. FIH forventer for et samlet positivt resultat før skat. 9

10 Likviditet og funding LIKVIDITET FIH s likviditet, opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed, udgør 5,3 mia. kr. ved udgangen af første halvår, svarende til en overdækning på 139 procent i forhold til de lovgivningsmæssige krav (ultimo : 221 procent). Faldet i overdækningen skyldes indfrielser og udløb af udstedte obligationer for nominelt 0,6 mia. kr., og indfrielse af indlån på obligationslignende vilkår med lang løbetid for 1,3 mia. kr., som FIH har foretaget i andet kvartal. FIH s likviditet er hovedsageligt placeret i AAA-ratede korte danske realkreditobligationer. FUNDING FIH s væsentligste fundingkilde er indlån fra private og mindre erhvervskunder. FIH har både fokus på at sikre, at indlånene i FIH Direct Bank kan udgøre en stabil fundingkilde, samt at størrelsen af indlånene tilpasses forretningsomfanget i banken. Dette har betydet en bevidst reduktion af indlånene i FIH Direct Bank i de seneste kvartaler. Derudover har FIH i løbet af første halvår af reduceret andre indlån og udstedte obligationer med samlet 1,9 mia. kr. Udløbsprofil på funding Mio. kr kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt FIH Direct Bank Andre indlån Senior gæld FIH s samarbejde med Moody s Investors Service blev opsagt i første kvartal med effekt fra udgangen af første halvår af. Moody s Investors Service har herefter meddelt FIH, at ratingen er trukket tilbage. 10

11 Kreditrisici og andre typer risici BONITETEN I FIH S KREDITEKSPONERINGER FIH s udlån efter nedskrivninger udgør mio. kr. 1 (ultimo : mio. kr.) og mio. kr. før individuelle nedskrivninger (ultimo : mio. kr.). FIH s udlånsbalance kan kreditmæssigt opdeles således: Udlån med aktiv rating (ratingklassse 0-13) udgør mio. kr. efter nedskrivninger. Default-markerede udlån (ratingklasse D) udgør mio. kr. efter nedskrivninger. For en uddybning af ratingskalaen henvises til FIH s Årsrapport side 34 ff. UDLÅN MED OBJEKTIV INDIKATION FOR VÆRDIFORRINGELSE Af den samlede udlånssaldo på mio. kr. udgør lån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) mio. kr. efter individuelle nedskrivninger (ultimo : mio. kr.). (mio. kr.) 31. dec. OIV udlån OIV ikke default-markerede lån, brutto OIV default-markerede lån, brutto OIV udlån brutto, total OIV udlån efter individuelle nedskrivninger OIV Ratingklasse D+, brutto OIV Ratingklasse D+ efter individuelle nedskrivninger OIV Ratingklasse D-, brutto heraf non-performing loans, brutto OIV Ratingklasse D- efter individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Forøgelsen i OIV-markerede udlån kan primært tilskrives to større engagementer. MARKEDSRISICI Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente- og valutarisici med videre). FIH påtager sig naturligt gennem sine forretningsaktiviteter en række forskellige markedsrisici. Holdning til markedsrisiko FIH har i andet kvartal gennemført endnu en væsentlig reduktion af rammerne for markedsrisici, hvilket er sket som et led i beslutningen om at udfase FIH s Trading funktion og de kunderelaterede Markets aktiviteter. FIH s politik for markedsrisiko er således en lav markedsrisiko for koncernen som helhed, herunder ingen råvarerisiko. 1 Opgjort eksklusiv det underskudsabsorberende lån ydet til Finansiel Stabilitet der er værdiansat til 817 mio. kr. 11

12 I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste markedsrisicityper og værdien herfor: (mio. kr.) 31. dec. VaR på rente-, valuta- og aktierisici Value-at-Risk er beregnet på baggrund af historisk simulation med én dags horisont og 99 procents sandsynlighed Renterisiko Renterisiko er beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode og viser renterisikoen ved en opadgående parallelforskydning af renteniveauet på 1 procent-point i samtlige valutaer Valutarisiko Valutarisikoen beregnes parametrisk med en dags horisont og 99 procents sandsynlighed Yderligere oplysninger om kredit- og markedsrisici For yderligere oplysninger om FIH s kredit- og markedsrisici og risikostyring henvises til FIH s årsrapport for og rapporten Risk Management på AKTIERISICI Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser. FIH har tidligere foretaget investeringer i unoterede aktier i forretningsområdet Private Equity, som i henhold til bankens forretningsstrategi nu er under afvikling. FIH ønsker heller ikke aktierisiko i noterede aktier. Ved udgangen af første halvår har FIH en aktierisiko, som følge af en unoteret aktieportefølje på 301,5 mio. kr. Heraf udgør FIH s indirekte eksponering i Pandora A/S 186 mio. kr. fra FIH s investering i Axcel III fonden. LIKVIDITETSRISICI Likviditetsrisiko er risikoen for tab, hvis FIH s fundingomkostninger stiger uforholdsmæssigt meget, eller hvis banken ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen i FIH har ud fra de lovmæssige krav fastsat en likviditetspolitik, der blandt andet fastlægger rammerne for det kortsigtede nettolikviditetsbehov. Ved udgangen af første halvår udgør FIH s likviditet 5,3 mia. kr., svarende til en overdækning på 139 procent i forhold til de regulatoriske krav, og opfylder således både de lovgivningsmæssige og FIH s egne krav hertil. I FIH kan de fleste fremtidige betalingsstrømme opgøres med rimelig sikkerhed, da FIH kun i begrænset grad har afgivet uigenkaldelige kredittilsagn og ligeledes i mindre omfang har modtaget indlån på anfordring. FIH udarbejder dagligt likviditetsstresstests og scenarier for likviditeten under forskellige antagelser for udviklingen i aktiver og passiver. 12

13 TILSYNSDIAMANTEN Ved udgangen af første halvår er FIH i overensstemmelse med Finanstilsynets tilsynsdiamant for pengeinstitutter. Summen af store eksponeringer* Grænseværdi 31. dec. < 125 % af kapitalgrundlaget 40 % 64 % Udlånsvækst < 20 % -27 % -61 % Ejendomseksponering < 25 % 20 % 19 % Likviditetsdækning > 50 % 139 % 221 % Funding ratio < 100 % 59% 53 % Note: værdierne er beregnet inkl. Aktiver bestemt for salg. * Summen af store eksponeringer er opgjort i henhold til Finanstilsynets Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Den væsentligste del af ejendomseksponeringen skyldes, at det underskudsabsorberende lån ydet til FS Property Finance er medregnet med hovedstolen på mio. kr. Hvis der ses bort fra dette, udgør ejendomseksponeringen 8 %. 13

14 Solvensbehov og kapitalforhold FIH s kapitalgrundlag består udelukkende af kernekapital (CET1 kapital) og udgør mio. kr. (Ultimo : mio. kr.). Solvens- og kernekapitalprocenten udgør 30,3 procent (ultimo : 25,9 procent), idet risikoeksponeringerne efter første halvår er faldet til 18,3 mia. kr. fra 21,4 mia. kr. ultimo. Det markante fald i risikoeksponeringerne skyldes dels, at udlånssaldoen og trækningsretter er reduceret med cirka 1 mia. kr. og dels, at risikoeksponeringerne relateret til markedsrisiko er væsentligt reduceret med yderligere 1 mia. kr. Endelig udgør balancereduktioner i øvrigt, herunder især faldende kapitalandele, et yderligere fald på ca. 700 mio. kr. Efter gennemførelsen af transaktionerne med Spar Nord og Nykredit ventes risikoeksponeringerne at falde yderligere. Den solvensmæssige overdækning udgør 15,8 procentpoint (ultimo : 11,5 procentpoint), da FIH s individuelle solvensbehov er opgjort til 14,5 procent (ultimo : 14,3 procent). For yderligere specifikation henvises til note 16. Kapitalforhold i FIH 14

15 Øvrigt Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser er der anvendt skøn, hvorved værdiansættelsen kan være usikker. Disse skøn foretages af FIH s ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører FIH s nedskrivningsbehov på udlån, kursregulering på OTC-produkter og hensættelser til tab på garantier, værdiansættelse af det underskudsabsorberende lån, værdiansættelse af unoterede aktier, værdiansættelsen af FIH s udskudte skatteaktiv samt opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter. Nedskrivningsbehovet, herunder hensættelser til tab på garantier, er fortsat påvirket af de økonomiske konjunkturer i den kommende tid. Der foreligger herudover ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i halvårsrapporten. København, 28. august. På bestyrelsens vegne Christian Dyvig Formand For yderligere information kontakt venligst direktør Bjarne Graven Larsen, telefon eller direktør Henrik Sjøgreen, telefon

16 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og aflagt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni for FIH Erhvervsbank A/S. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, for så vidt angår koncernhalvårsregnskabet og bekendtgørelse for finansielle virksomheder for så vidt angår moderselskabets halvårsregnskab samt yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede obligationer. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at koncernhalvårsregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 30. juni. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. København, 28. august. DIREKTION Bjarne Graven Larsen Direktør Henrik Sjøgreen Direktør BESTYRELSE Christian Dyvig Formand Henrik Heideby Næstformand Daniel Eriksson Henrik Gade Jepsen Fredrik Martinsson Jacob Baggers Willemoes Lene Foged Nothlevsen Toke Heding Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem 16

17 Halvårsregnskab for første halvår Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse første halvår (mio. kr.) RESULTATOPGØRELSE Note kvt. FIH Koncernen kvt. Året kvt. FIH Erhvervsbank A/S kvt. Renteindtægter 3 178,4 368,0 565,6 178,4 362,0 557,9 Renteudgifter 4 188,5 316,3 538,8 188,5 312,8 534,8 Netto renteindtægter -10,1 51,7 26,8-10,1 49,2 23,1 Udbytte af aktier mv. 658,1 0,4 594,8 658,1 0,4 594,9 Gebyrer og provisionsindtægter 97,2 75,1 222,4 32,3 39,9 80,5 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 1,4 33,5 37,2 1,4 35,8 40,2 Netto rente- og gebyrindtægter 743,8 93,7 806,8 678,9 53,7 658,3 Kursreguleringer 5-284,6 346,8 558,1-284,6 347,7 559,4 Andre driftsindtægter 35,8 62,2 43,6 40,4 67,1 53,8 Udgifter til personale og administration 6 218,9 202,4 442,6 172,5 172,0 339,0 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1,4 3,1 6,7 1,3 2,7 6,1 Andre driftsudgifter 15,4 17,7 32,9 15,4 17,7 32,9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv ,5 80,5 174,3 105,5 80,5 174,3 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -36,5-16,8-37,8-26,0-14,1-13,1 Resultat før skat 117,3 182,2 714,2 114,0 181,5 706,1 Skat 28,5 7,7 68,6 25,2 7,0 60,5 Periodens resultat efter skat, fortsættende aktiviteter 88,8 174,5 645,6 88,8 174,5 645,6 Året Periodens resultat efter skat, ophørende aktiviteter 12 0,0-49,0-417,7 0,0-49,0-417,7 I alt: Periodens resultat efter skat 88,8 125,5 227,9 88,8 125,5 227,9 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat 88,8 125,5 227,9 88,8 125,5 227,9 Anden totalindkomst Poster, der ikke kan overføres til resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat heraf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat heraf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalindkomst i alt 88,8 125,5 227,9 88,8 125,5 227,9 Note 1: Anvendt regnskabspraksis Note 2: Segmentoplysninger Note 13: Modregning i FIH Koncernen Note 14: Dagsværdi af finansielle instrumenter Note 15: Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi Note 16: Kapitalforhold i FIH Koncernen 17

18 Balance FIH Koncernen FIH Erhvervsbank A/S (mio. kr.) Note 30.jun. 31. dec. 30.jun. 31. dec. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 211,9 12,6 146,9 211,9 12,6 146,9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 688,6 906, ,0 688,6 906, ,0 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 817,0 824,0 834,6 817,0 824,0 786,0 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris , , , , , ,5 Obligationer til dagsværdi , , , , , ,8 Aktier mv ,4 752, ,8 275,4 752, ,8 Kapitalandele i associerede virksomheder 26,1 61,1 27,1 26,1 61,1 27,1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ,4 571,9 669,9 Immaterielle aktiver 0,0 4,0 5,2 193,1 197,1 198,3 Grunde og bygninger: - Investeringsejendomme 663,5 682,8 773,2 663,5 682,8 773,2 - Domicilejendomme 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Øvrige materielle aktiver 1,0 1,4 1,9 0,9 1,4 1,8 Udskudte skatteaktiver 112,5 112,4 143,9 115,4 114,4 139,9 Aktiver i midlertidig besiddelse 59,7 45,1 0,0 59,7 45,1 0,0 Aktiver bestemt for salg 4.992,8 0,0 0, ,8 0,0 0,0 Andre aktiver 1.227, , , , , ,8 Periodeafgrænsningsposter 17,7 17,6 23,0 17,1 16,8 21,9 Aktiver i alt , , , , , ,1 PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1.979, , , , , ,0 Indlån og anden gæld , , , , , ,4 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 9 431, , ,5 431, , ,5 Udstedte obligationer til dagsværdi 9 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 0,0 Aktuelle skatteforpligtelser 39,5 29,3 18,7 30,9 23,1 0,7 Forpligtelser bestemt for salg 749,0 0,0 0,0 749,0 0,0 0,0 Andre passiver 4.887, , , , , ,2 Periodeafgrænsningsposter 2,6 2,6 2,8 2,6 2,6 2,8 Gæld i alt , , , , , ,6 Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lign. 0,0 3,7 4,1 0,0 3,7 4,1 Hensættelser til tab på garantier 7 100,3 111,8 116,1 100,3 111,8 116,1 Øvrige hensatte forpligtelser 44,6 44,6 9,6 44,6 44,6 9,6 Hensatte forpligtelser i alt 144,9 160,1 129,8 144,9 160,1 129,8 Efterstillede kapitalindskud 10 0,0 0,0 750,8 0,0 0,0 750,8 Egenkapital 5.765, , , , , ,7 Passiver i alt , , , , , ,1 IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser , , , , , ,1 Andre forpligtende aftaler 791, , ,0 791, , ,0 Ikke-balanceførte poster i alt 1.931, , , , , ,1 18

19 Egenkapitalopgørelse - FIH Koncernen Egenkapitalspecifikation (mio. kr.) Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse, ejendom Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital ,6 1, , ,8 Periodens resultat og totalindkomst ,5 125,5 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital ,6 1, , ,3 - - Periodens resultat og totalindkomst ,4 102,4 Tilbageførsel vedrørende tidligere år ,8-27,8 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital ,6 1, , ,9 Periodens resultat og totalindkomst ,8 88,8 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital ,6 1, , ,7 Egenkapitalopgørelse - FIH Erhvervsbank A/S Egenkapitalspecifikation (mio. kr.) Aktiekapital Reserve for Opskrivningshenlæggelse, efter indre værdis nettoopskrivning ejendom metode Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital ,6 1,4 327, , ,2 Periodens resultat og totalindkomst ,5 125,5 Udloddet udbytte for perioden Egenkapital ,6 1,4 327, , ,7 Periodens resultat og totalindkomst ,3 122,7 102,4 Tilbageførsel vedrørende tidligere år ,8-27,8 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital ,6 1,4 307, , ,3 Periodens resultat og totalindkomst ,8 88,8 Modtaget udbytte og kapitalnedsættelse ,7 299,7 0,0 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital ,6 1,4 7, , ,1 19

20 Pengestrømsopgørelse i FIH Koncernen FIH Koncernen (mio. kr.) kvt kvt. Året Resultat før skat 117,3 133,3 296,4 Betalte skatter -18,4 0,0-15,0 Regulering for ikke-kontante driftsposter 438,5-239,6-347,7 Udlån og garantier 903, , ,9 Udlån til FS Property Finance A/S 0, , ,9 Obligationer -392, , ,8 Indlån ,8 387,2-314,6 Bankgæld ,0-512,6-733,1 Andre aktiver/forpligtelser 2.494,6-329, ,3 Øvrige -7,3-152,8 62,4 Pengestrømme fra driftsaktivitet 590, , ,7 Køb/salg af aktier 4,4 74,6 62,2 Køb/salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 Køb/salg af immaterielle og materielle aktiver 1,0-0,8-0,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 5,4 73,8 61,3 Ændring i efterstillede kapitalindskud 0,0-991, ,0 Ændring i udstedte obligationer -614, , ,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -614, , ,5 Ændring i perioden -18,7-579, ,5 Likvider, primo 919, , ,7 Likvider, ultimo 900, ,9 919,2 Likvider ifølge regnskab 900, ,9 919,2 Note: Udlån til FS Property Finance A/S består nu alene af det underskudsabsorberende lån på 1,65 mia. kr. Mellemregningslånet er indfriet i 2. kvartal. Påvirkning på pengestrømsopgørelsen fra de ophørende aktiviteter fremgår af note

21 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse fordelt på kvartaler (mio. kr.) 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. RESULTATOPGØRELSE FIH Koncernen Renteindtægter 81,9 96,5 102,9 94,7 153,1 214,9 Renteudgifter 90,1 98,5 108,2 114,3 135,5 180,8 Netto renteindtægter -8,2-2,0-5,3-19,6 17,6 34,1 Udbytte af aktier mv. 324,7 333,4 302,8 291,7 0,4 0,0 Gebyrer og provisionsindtægter 64,7 32,5 84,0 63,3 37,2 37,9 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 0,3 1,1 2,3 1,5 7,6 25,9 Netto rente- og ge byrindtægter 380,8 362,8 379,2 333,9 47,6 46,1 Kursreguleringer -128,9-155,7 329,4-118,1 135,6 211,2 Andre driftsindtægter 18,1 17,7-39,4 20,8 22,4 39,8 Udgifter til personale og administration 122,6 96,3 123,8 116,4 96,9 105,5 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0,6 0,8 1,2 2,4 1,7 1,4 Andre driftsudgifter 8,7 6,8 8,1 7,2 8,4 9,1 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 108,8-3,3-55,3 149,1 29,8 50,7 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -13,3-23,2-21,0 0,0-1,2-15,7 Resultat før skat 16,1 101,0 570,4-38,5 67,6 114,7 Skat 3,6 24,8 79,3-18,4-0,3 8,0 Periodens resultat efter skat, fortsættende aktiviteter 12,6 76,2 491,1-20,1 67,9 106,7 Ophørende aktiviteter: Periodens resultat efter skat, ophørende aktiviteter 0,0 0,0-368,7 0,0-13,3-35,7 I alt: Periodens resultat efter skat 12,6 76,2 122,4-20,1 54,6 71,0 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat 12,6 76,2 122,4-20,1 54,6 71,0 Anden totalindkomst Poster, der ikke kan overføres til resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat heraf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat heraf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalindkomst i alt 12,6 76,2 122,4-20,1 54,6 71,0 21

22 Noter Note 1 - Anvendt regnskabspraksis Koncernhalvårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU. Koncernhalvårsregnskabet er desuden aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav stillet af Nasdaq OMX Copenhagen til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer og bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Reglerne for indregning og måling i moderselskabet er forenelig med IFRS bortset fra måling af tilknyttede og associerede virksomheder, som indregnes til indre værdi i henhold til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse, hvor IFRS fastsætter måling til kostpris eller dagsværdi. Halvårsrapporten for moderselskabet aflægges ligeledes i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav stillet af Nasdaq OMX Copenhagen til delårsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter og i lov om finansiel virksomhed. Ændring af anvendt regnskabspraksis FIH Erhvervsbank har med virkning fra 1. januar implementeret de regnskabsmæssige standarder og fortolkninger samt ændringer hertil, der er trådt i kraft i første halvår. Anvendt regnskabspraksis er i øvrigt ikke ændret i forhold til årsrapporten for, og der henvises til årsrapporten for for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Ændring af regnskabsmæssige skøn For beskrivelse af regnskabsmæssige skøn henvises til side 15. Ophørende aktiviteter Ophørende aktiviteter består af aktiviteterne Property Finance der blev udspaltet og frasolgt til Finansiel Stabilitet, herunder mellemregningslånet FIH Erhvervsbank fik på balancen i forbindelse med transaktionen. Aktiviteterne vedrørende Private Equity og det underskudsabsorberende lån der ligeledes er relateret til transaktionen med Finansiel Stabilitet, der tidligere var klassificeret som ophørende aktiviteter, opfylder med FIH koncernens ændrede strategi ikke længere kravene til klassifikation som ophørende aktiviteter. De historiske sammenligningstal er tilpasset. Pengestrømsopgørelsen og nøgletal er opgjort på baggrund af både fortsættende og ophørende aktiviteter. Nærtstående parter Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår eller på omkostningsdækkende basis. 22

23 Note 2 - Segmentoplysninger Segmentoplysninger baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor (mio. kr.) Banking Markets Resultatopgørelse Corporate Finance Øvrige aktiviteter Fortsættende aktiviteter i alt Ophørende aktiviteter Netto rente- og gebyrindtægter 139,5-80,2 65,0-38,6 85,7 0,0 85,7 Kursreguleringer -0,2 109,7 0,0-394,0-284,5 0,0-284,5 Andre driftsindtægter 7,1 0,0 0,0 650,3 657,4 0,0 657,4 Driftsomkostninger 87,5 46,6 51,0 50,7 235,7 0,0 235,7 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv. 105,5 0,0 0,0 0,0 105,5 0,0 105,5 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat før skat -46,6-17,1 14,0 167,1 117,3 0,0 117,3 Balance Udlån 5.607,8 0,0 0,0 817, ,8 0, ,8 Obligationer 0, ,3 0,0 0, ,3 0, ,3 Øvrige aktiver mv. 663,5 132,3 0, , ,4 0, ,4 Aktiver i alt 6.271, ,7 0, , ,5 0, ,5 I alt Segmentregnskabet udarbejdes på baggrund af de marginaler med videre, der indtægtsføres i de enkelte områder. Dermed allokeres ingen interne renter mellem segmenterne, ligesom ingen passiver allokeres. Der beregnes ikke skat på de enkelte forretningsområder. (mio. kr.) Resultatopgørelse Banking Markets Corporate Finance Øvrige aktiviteter Fortsættende aktiviteter i alt Ophørende aktiviteter Netto rente- og gebyrindtægter 181,7-76,3 35,2-46,9 93,7-49,0 44,7 Kursreguleringer 15,2 147,3 0,0 184,3 346,8 0,0 346,8 Andre driftsindtægter 4,3 0,0 0,0 57,9 62,2 0,0 62,2 Driftsomkostninger 75,5 49,7 33,1 64,9 223,2 0,0 223,2 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv. 80,5 0,0 0,0 0,0 80,5 0,0 80,5 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0-16,8-16,8 0,0-16,8 Periodens resultat før skat 45,2 21,3 2,1 113,6 182,2-49,0 133,2 Balance Udlån ,6 0,0 0,0 786, ,6 0, ,6 Obligationer 0, ,4 0,0 0, ,4 0, ,4 Øvrige aktiver mv. 773, ,9 0, , ,4 0, ,4 Aktiver i alt , ,3 0, , ,4 0, ,4 I alt 23

24 FIH Koncernen FIH Erhvervsbank A/S (mio. kr.) kvt kvt. Året kvt kvt. Året Note 3 Renteindtægter Amortiseret kostpris Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1,6 2,1 4,9 1,6 0,9 4,9 Udlån og andre tilgodehavender 261,5 334,3 617,9 261,5 346,7 640,1 Øvrige renteindtægter 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 I alt 263,2 336,4 623,0 263,2 347,6 645,2 Dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender 0,0 17,2 28,3 0,0 0,0 0,0 Obligationer 101,0 130,3 227,8 101,0 130,3 226,2 Valutakontrakter 8,3 50,0 49,9 8,3 50,0 49,9 Rentekontrakter -194,1-165,9-363,4-194,1-165,9-363,4 I alt -84,8 31,6-57,4-84,8 14,4-87,3 Renteindtægter, i alt 178,4 368,0 565,6 178,4 362,0 557,9 Note 4 Renteudgifter Amortiseret kostpris Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1,8 5,2 8,7 1,8 5,2 8,7 Repoforretninger med kreditinstitutter og centralbanker 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 Øvrige repoforretninger 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 Indlån og anden gæld 175,4 194,8 385,9 175,4 194,8 385,9 Udstedte obligationer 1,7 3,4 10,8 1,7 3,4 10,8 Øvrige renteudgifter 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 I alt 179,2 203,4 406,2 179,2 203,4 406,2 Dagsværdi Udstedte obligationer 8,9 96,2 104,7 8,9 92,7 100,7 Efterstillede kapitalindskud 0,4 16,7 27,9 0,4 16,7 27,9 I alt 9,3 112,9 132,6 9,3 109,4 128,6 Renteudgifter i alt 188,5 316,3 538,8 188,5 312,8 534,8 Note 5 Kursreguleringer af: Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 3,2-62,2-88,3 3,2-54,9-77,7 Obligationer -7,9-183,4-314,6-7,9-182,5-313,3 Investeringsejendomme -18,5-23,5-38,9-18,5-23,5-38,9 Aktier -470,3 286,2 5,0-470,3 286,2 5,0 Underskudsabsorberende lån -17,8-111,8-85,5-17,8-111,8-85,5 Valuta -4,6-12,5-35,2-4,6-12,5-35,2 Afledte finansielle instrumenter* 150,7 190,3 425,2 150,7 190,3 425,2 Udstedte obligationer 82,2 265,0 692,9 82,2 257,7 682,3 Øvrige forpligtelser -1,6-1,3-2,5-1,6-1,3-2,5 Kursreguleringer i alt -284,6 346,8 558,1-284,6 347,7 559,4 * Heraf udgør nedskrivninger på kundederivater -1,9 mio. kr. i første halvår (første halvår : -15,2 mio. kr.). 24

25 FIH Koncernen FIH Erhvervsbank A/S (mio. kr.) kvt kvt. Året kvt kvt. Året Note 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse samt øvrige ansatte med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil Personaleudgifter 17,9 18,6 39,1 17,8 18,4 38,8 Lønninger 106,0 99,6 221,4 67,7 76,4 136,8 Pensioner 1,3 6,6 13,4 1,3 6,4 13,2 Udgifter til social sikring 13,1 12,8 28,9 8,5 10,2 20,1 Aktiebaseret vederlag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 120,4 119,0 263,7 77,5 93,0 170,1 Øvrige administrationsomkostninger 80,6 64,8 139,8 77,2 60,6 130,1 Udgifter til personale og administration, i alt 218,9 202,4 442,6 172,5 172,0 339,0 Note 7 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.: Udlån, individuelle nedskrivninger Nedskrivninger, primo 1.427, , , , , ,0 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 152,5 127,7 196,9 152,5 127,7 196,9 Nedskrivninger i perioden 361,3 333,0 609,0 361,3 333,0 609,0 Konstateret tab 151,5 279,7 522,8 151,5 279,7 522,8 Kursreguleringer reklassificeret til/fra andre aktiver 0,0 32,5 0,0 0,0 32,5 0,0 Individuelle nedskrivninger ultimo 1.484, , , , , ,3 Udlån, gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo 90,5 377,6 377,6 90,5 377,6 377,6 Periodens bevægelse -47,9-172,5-287,1-47,9-172,5-287,1 Gruppevise nedskrivninger ultimo 42,6 205,1 90,5 42,6 205,1 90,5 Udlån, nedskrivninger i alt Nedskrivninger, primo 1.517, , , , , ,6 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 152,5 300,2 196,9 152,5 300,2 196,9 Nedskrivninger i perioden 313,4 333,0 321,9 313,4 333,0 321,9 Konstateret tab 151,5 279,7 522,8 151,5 279,7 522,8 Kursreguleringer reklassificeret til/fra andre aktiver 0,0 32,5 0,0 0,0 32,5 0,0 Nedskrivninger i alt ultimo 1.527, , , , , ,8 Summen af udlån, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen før nedskrivning 4.142, , , , , ,0 Summen af udlån, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen efter nedskrivning 2.657, , , , , ,7 Akkumulerede nedskrivninger på udlån i procent af udlån ultimo perioden 17,3% 9,8% 10,7% 17,3% 9,8% 10,7% Nedskrivninger på udlån i procent af udlån ultimo perioden 1,2% 0,5% 1,2% 1,2% 0,5% 1,2% Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo primo perioden 10,0% 14,6% 27,3% 10,0% 14,6% 27,3% Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til tab på garantier, primo 111,8 121,4 121,4 111,8 121,4 121,4 Hensat i perioden 21,4 60,4 63,6 21,4 60,4 63,6 Hensættelser anvendt i perioden 20,0 54,5 65,9 20,0 54,5 65,9 Tilbageførsel af ubenyttede hensættelser 12,9 11,2 7,3 12,9 11,2 7,3 Hensættelser til tab på garantier, ultimo 100,3 116,1 111,8 100,3 116,1 111,8 25

26 (mio. kr.) Note 8 Aktier mv. FIH Koncernen 31. dec. FIH Erhvervsbank A/S 31. dec. Unoterede aktier 275,4 752, ,8 275,4 752, ,8 Aktier mv. i alt 275,4 752, ,8 275,4 752, ,8 Note 9 Udstedte obligationer: Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udstedte obligationer til amortiseret kostpris, primo 1.048, , , , , ,2 Nyudstedelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbagekøb 428,1 694,9 0,0 428,1 694,9 0,0 Indfrielser 186, , ,5 186, , ,5 Kursreguleringer -2,7-219,6-192,2-2,7-219,6-192,2 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris, ultimo 431, , ,5 431, , ,5 Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til dagsværdi, primo 0,0 156,0 156,0 0,0 0,0 0,0 Indfrielser 0,0 145,4 100,9 0,0 0,0 0,0 Kursreguleringer 0,0-10,6-7,6 0,0 0,0 0,0 Udstedte obligationer til dagsværdi, ultimo 0,0 0,0 47,5 0,0 0,0 0,0 Note 10 Efterstillede kapitalindskud: Efterstillede kapitalindskud, primo 0, , ,4 0, , ,4 Tilbagekøb 0,0 308,6 0,0 0,0 308,6 0,0 Indfrielser 0,0 991,4 991,4 0,0 991,4 991,4 Kursreguleringer 0,0-530,4-88,2 0,0-530,4-88,2 Efterstillede kapitalindskud, ultimo 0,0 0,0 750,8 0,0 0,0 750,8 Efterstillede kapitalindskud fordelt på løbetid Tier 2 4,80 % JPY 10 mia ,0 0,0 750,8 0,0 0,0 750,8 Efterstillede kapitalindskud i alt, ultimo 0,0 0,0 750,8 0,0 0,0 750,8 Efterstillede kapitalindskud, som kan medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget 0,0 0,0 576,5 0,0 0,0 576,5 26

27 (mio. kr.) Note 11 Ikke-balanceførte poster 31. dec. 31. dec. Eventualforpligtelser 110,4 121,4 99,1 110,4 121,4 99,1 Tabsgarantier for realkreditudlån 991, , ,9 991, , ,9 Øvrige eventualforpligtelser 38,2 54,1 2,1 38,2 54,1 2,1 Eventualforpligtelser i alt 1.139, , , , , ,1 Andre forpligtende aftaler FIH Koncernen FIH Erhvervsbank A/S Uigenkaldelige kredittilsagn 710, , ,4 710, , ,4 Øvrige forpligtelser 80,9 113,3 56,1 80,9 113,3 56,1 Ophørende aktiviteter 0,0 65,5 184,5 0,0 65,5 184,5 Andre forpligtende aftaler i alt 791, , ,0 791, , ,0 Øvrige eventualforpligtelser Øvrige eventualforpligtelser består blandt andet af en række leasing- og outsourcingaftaler - herunder huslejekontrakten på Langelinie Allé, som har en uopsigelighedsperiode frem til medio De samlede fremtidige minimumsydelser på FIH s leasing- og outsourcingsaftaler samt huslejeforpligtelser udgør 27,9 mio. kr. FIH koncernens forretningsomfang implicerer, at koncernen er part i diverse retssager. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig betydning på koncernens økonomiske stilling. Aktiver stillet som sikkerhed Ultimo juni har FIH Erhvervsbank A/S deponeret obligationer hos Danmarks Nationalbank i forbindelse med clearing og afvikling med videre for i alt mio. kr. (ultimo : 1.474,0 mio. kr.). I forbindelse med repoforretninger, det vil sige salg af værdipapirer, hvor der samtidig træffes aftale om tilbagekøb på et senere tidspunkt, forbliver værdipapirerne i balancen, og det modtagne beløb indregnes som gæld til kreditinstitutter. Værdipapirer i repoforretninger behandles som aktiver stillet som sikkerhed for forpligtelser. Ultimo juni udgjorde sådanne værdipapirer 1.650,0 mio. kr. (ultimo : 2.709,0 mio. kr.). Herudover har FIH i forbindelse med CSA-aftalen stillet kontanter og obligationer til sikkerhed for engagementer for i alt 2.715,7 mio. kr. (ultimo : 2.261,5 mio. kr.). FIH har herudover ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller lignende. 27

28 Note 12 Ophørende aktiviteter: Ophørende aktiviteter består af forhold relateret til udspaltningen og frasalget af Property Finance segmentet til Finansiel Stabilitet, herunder finansieringen af udspaltningen af segmentet Property Finance, der 2. juli 2012 blev solgt til Finansiel Stabilitet. Finansieringen bestod af et kortløbende mellemregningslån på nominelt ,3 mio. kr. og et underskudsabsorberende lån på nominelt 1.650,0 mio. kr. Mellemregningslånet er ved udgangen af første halvår fuldt indfriet. Indfrielsen er sket i takt med forfald af FIH s udstedte statsgaranterede obligationer, idet mellemregningslånet var båndlagt til netop disse indfrielser. Det underskudsabsorberende lån tilbagebetales efter fradrag af underskud i det udspaltede selskab. Aktiviteten Private Equity og det underskudsabsorberende lån lever efter FIH Erhvervsbank koncernens ændrede strategi ikke længere op til definitionerne i IFRS5 og er derfor ikke længere klassificeret som ophørende aktiviteter. De historiske sammenligningstal er tilpasset de ændrede forudsætninger. Nedenfor er de samlede ophørende aktiviteter specificeret. (mio. kr.) RESULTATOPGØRELSE FIH Koncernen 31. dec. FIH Erhvervsbank A/S 31. dec. Renteindtægter 0,0 60,5 60,5 0,0 60,5 60,5 Renteudgifter 0,0 109,5 109,5 0,0 109,5 109,5 Netto renteindtægter 0,0-49,0-49,0 0,0-49,0-49,0 Netto rente- og ge byrindtægter 0,0-49,0-49,0 0,0-49,0-49,0 Andre driftsudgifter 0,0 368,7 0,0 0,0 368,7 0,0 Resultat før skat 0,0-417,7-49,0 0,0-417,7-49,0 Skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat efter skat, ophørende aktiviteter 0,0-417,7-49,0 0,0-417,7-49,0 PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet 0, , , Pengestrøm fra investeringsaktivitet 0,0 0,0 0, Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0,0 0,0 0, Pengestrøm i alt 0, , ,

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 2014 13. maj 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 2014 13. maj 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 13. maj Resume Resultat efter skat i FIH koncernen udgør 76,2 mio. kr. efter første kvartal (første kvartal : 71,0 mio. kr.). Resultat

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2013 Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2014 Halvårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2012 Halvårsrapport

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2016 Halvårsrapport 2016

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 3. november 2014 Kvartalsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 3. november Kvartalsrapport 1.-3. kvartal

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere