Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse 39 Samfundsansvar 44 Regnskab Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 47 Balance 48 Egenkapitalopgørelse 50 Pengestrømsopgørelse 51 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 52 Ledelsespåtegning 103 Den uafhængige revisors erklæringer 104 Bestyrelse og direktion 105 Bankpakker og selskaber Selskabsoplysninger inderflap yderflap

3 Hovedpunkter Hovedpunkter Finansiel Stabilitet A/S fik i 2012 et resultat på 611 mio. kr. sammenlignet med et resultat på mio. kr. i Resultatet er bedre end forventet og afspejler primært et positivt bidrag fra engagementsafviklingen. Finansiel Stabilitet har i 2012 indgået aftale med FIH Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S om at overtage afviklingen af engagementer for omkring 17 mia. kr., primært relateret til ejendomme, samt overtaget Sparekassen Østjylland, som var blevet nødlidende. Koncernens balance faldt med netto 4 mia. kr. Aftalen med FIH om at overtage ejendomsengagementer samt overtagelsen af Sparekassen Østjylland medførte en isoleret balancestigning på 23 mia. kr., mens afviklingen af aktiviteter reducerede balancen med 27 mia. kr. Kundeporteføljen er reduceret med i alt ca enkeltkunder i Reduktionen er et resultat af, at Finansiel Stabilitet overtog og frasolgte ca enkeltkunder fra Sparekassen Østjylland til Sparekassen Kronjylland, og at Finansiel Stabilitet gennem andre afviklingstiltag har afviklet enkeltkunder. Finansiel Stabilitets udestående individuelle statsgarantier til kreditinstitutter uden for koncernen udgjorde 60 mia. kr. ultimo 2012 mod 146 mia. kr. ultimo Finansiel Stabilitet omlagde koncernstrukturen med virkning fra 1. juli 2012 (regnskabsvirkning fra 1. januar 2012), idet datterselskaberne FS Finans A/S, FS Ejendomsselskab A/S og FS Pantebrevsselskab A/S blev fusioneret ind i moderselskabet. Finansiel Stabilitets nye koncernstruktur afspejler værdikæden, som blev indført i foråret 2012 som en udbygning af koncernens strategi: "Fra røde engagementer til kontanter". Finansiel Stabilitet A/S har i 2012 overtaget administration og afvikling af engagementer og aktiviteter fra Sparebank Østjylland af 2012 og Max Bank af De to datterbanker har indleveret deres banklicens til Finanstilsynet og er dermed omdannet til finansselskaber, henholdsvis FS Finans I A/S og FS Finans II A/S. Det økonomiske resultat for 2013 afhænger af afviklingen af aktiviteter overtaget under Bankpakken. Der forventes i 2013 et resultat tæt på nul. Forventningen er behæftet med usikkerhed primært som følge af konjunkturforholdene og udfaldet af retssager og tvister. Finansiel Stabilitet Hovedpunkter Årsrapport

4 Koncernstruktur og organisation Koncernstruktur og organisation Bestyrelse Intern revision Kreditkomité Ejendomskomité Direktion Koncernøkonomi IT, HR & Projekter Jura & Compliance Kommunikation Nødlidende banker Engagementsafvikling og Forvaltning og afvikling kreditstyring af aktiver Datterselskaber Associerede selskaber Fjordbank Mors af 2011 A/S Kreditsekretariat Finansielle aktiver FS Bank A/S Eik Banki P/F Betinget levedygtige engagementer Ejendomme FS Property Finance A/S Landbrugets FinansieringsBank A/S Særlige engagementer Forretningssupport FS Finans I A/S* Likvidationsengagementer FS Finans II A/S** FS Finans III A/S*** * Sparebank Østjylland af 2012 A/S blev omdannet til FS Finans I A/S den 28. september ** Max Bank af 2011 A/S blev omdannet til FS Finans II A/S den 1. november *** Amagerbanken af 2011 A/S blev omdannet til FS Finans III A/S den 15. marts Årsrapport 2012 Koncernstruktur Finansiel Stabilitet

5 Afviklingen i Finansiel Stabilitet Afviklingen status i Finansiel Stabilitet og status og strategi Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat og pengeinstitutsektoren i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af den finansielle stabilitet. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krise og dens effekt på den finansielle sektor. Finansiel Stabilitet er et aktieselskab ejet af den danske stat gennem Erhvervs- og Vækstministeriet. Selskabets aktiviteter er blandt andet reguleret af lov om finansiel stabilitet samt lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser. Endvidere er selskabet reguleret af særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber. Finansiel Stabilitet har til formål at: Afvikle pengeinstitutter overtaget under Bankpakken Afvikle pengeinstitutter overtaget under henholdsvis Exit- og Konsolideringspakken Administrere individuelle statsgarantier under Kreditpakken Afvikle overtagne ejendomsengagementer fra FIH og deltage i Landbrugets FinansieringsBank (LFB) under Udviklingspakken. Finansiel Stabilitet arbejder for at afvikle de overtagne aktiviteter fra nødlidende banker hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med koncernens værdier om blandt andet ordentlighed og redelighed. Finansiel Stabilitet administrerer desuden Garantifonden for Indskydere og Investorer (Garantifonden) i overensstemmelse med en indgået administrationsaftale. Finansiel Stabilitet modtager et årligt honorar for administrationen af Garantifonden. Garantifonden har egen bestyrelse. Resultater for afviklingen Finansiel Stabilitet har overtaget engagementer, finansielle og fysiske aktiver, medarbejdere, retlige tvister og andre typer af forpligtelser fra de banker, som er blevet overdraget siden Derudover har Finansiel Stabilitet efter Kreditpakken udstedt individuelle tidsbegrænsede statsgarantier til penge- og realkreditinstitutter. Balancen har i gennemsnit været 49 mia. kr. og var ved udgangen af 2012 opgjort til 50 mia. kr. I 2012 har Finansiel Stabilitet frasolgt og afviklet flere aktiviteter, end der er erhvervet. Afviklingen har primært omfattet den løbende afvikling samt frasalg til Sparekassen Kronjylland af de levedygtige aktiviteter fra Sparekassen Østjylland. I marts 2012 indgik Finansiel Stabilitet en aftale med FIH om at overtage ejendomsengagementer og tilhørende finansielle kontrakter for 17,6 mia. kr. Dette betød, at Finansiel Stabilitet fik forøget antallet af enkeltkunder med 417 samt udlån og garantier med 12,8 mia. kr. Aftalen blev gennemført med virkning fra 2. juli Administrationen Balanceudviklingen for overtagne og afviklede aktiviteter i Finansiel Stabilitet koncernen siden 2008 Mia. kr Overtaget Overtaget Roskilde Bank Fionia Bank 23 mia. kr. og Gudme Raaschou Bank 36 mia. kr. Overtaget Capinordic Bank 1 mia. kr. Overtaget Eik Bank koncernen 21 mia. kr. Overtaget Fjordbank Mors Overtaget 11 mia. kr. Amagerbanken 29 mia. kr. Overtaget Max Bank 10 mia. kr. Overtaget ejendomsengagementer fra FIH 17 mia. kr. Overtaget Sparekassen Østjylland 7 mia. kr Overtaget Overtaget Løkken ebh Bank Sparekasse 10 mia. kr. 1 mia. kr Finansiel Stabilitet Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi Årsrapport

6 og afviklingen af de overtagne ejendomsengagementer håndteres hos FIH Erhvervsbank efter en administrationsaftale, som er indgået af FS Property Finance A/S. I april 2012 overtog Finansiel Stabilitet enkeltkunder fra Sparekassen Østjylland med udlån og garantier for i alt 3 mia. kr. Samtidig blev der indgået en aftale mellem Finansiel Stabilitet og Sparekassen Kronjylland om en overdragelse af størstedelen af engagementerne og samtlige medarbejdere. Dette betød, at Finansiel Stabilitet med overtagelsen forøgede antallet af enkeltkunder med 260 samt udlån og garantier med 421 mio. kr. I april 2012 medvirkede Finansiel Stabilitet også ved overdragelsen af Spar Salling Sparekasse til Den Jyske Sparekasse. Resultater for afviklingen i 2012 Når der korrigeres for den tilgang, som overtagelserne har medført, kan der konstateres følgende hovedresultater for afviklingen i Finansiel Stabilitet i 2012: Antallet af hovedkunder og enkeltkunder er nedbragt med henholdsvis 819 og Den samlede volumen af udlån og garantier er nedbragt med 13,3 mia. kr. Ejendomsporteføljens bogførte værdi er nedbragt med 0,9 mia. kr. Beholdningen af finansielle aktiver er nedbragt med 3,0 mia. kr. Omfanget af udstedte individuelle statsgarantier er nedbragt med 95,7 mia. kr. Antallet af medarbejdere i uopsagte stillinger er nedbragt med ca Ved udgangen af 2012 var der ca enkeltkunder og ca hovedkunder i Finansiel Stabilitet. På trods af overtagelserne i 2012 er der afviklet udlån og garantier for 13,3 mia. kr., hvilket betyder, at niveauet er stort set uændret sammenlignet med status pr. ultimo Udlån og garantier udgjorde 21,8 mia. kr. ultimo Der er i 2012 afviklet kundeindlån for knapt 0,1 mia. kr. Finansiel Stabilitet har fokus på yderligere at begrænse administrations- og personaleomkostningerne. Finansiel Stabilitet har opnået stordriftsfordele med koncernomlægningen og taget skridt til at nedbringe antallet af medarbejdere. I 2012 var omkostningerne stort set på samme niveau som i 2011, idet omlægningen af koncernstrukturen først får fuld effekt i Finansiel Stabilitet nedbringer løbende antallet af medarbejdere i takt med, at der afvikles aktiviteter. Finansiel Stabilitet havde 420 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte) ved udgangen af 2012 mod 610 ved udgangen af Ved udgangen af 2012 var antallet af medarbejdere i ikke-opsagte stillinger 284 mod 511 ultimo Afvikling af aktiviteter i 2012 O over- Frasalg Forøgelse P primo taget ifm. over- ved over- Afvikling Ultimo 2012 i 2012 tagelser tagelse Hovedkunder (antal) Enkeltkunder (antal)* Udlån og garantier, netto (mio. kr.) Indlån (mio. kr.)** Medarbejdere (antal) * Ekskl. leasingkunder. ** Indlån vedr. kunder. 6 Årsrapport 2012 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi Finansiel Stabilitet

7 Resultaterne for afviklingen siden 2008 Finansiel Stabilitet har siden stiftelsen i 2008 overtaget ca enkeltkunder fra 12 nødlidende pengeinstitutter samt FIH. Cirka enkeltkunder er blevet frasolgt eller afviklet i perioden Der er overtaget indlån for ca. 65 mia. kr., som er blevet nedbragt med 64 mia. kr. Der er overtaget udlån og garantier for 99 mia. kr., hvoraf der er afviklet for 77 mia. kr. Samlet er omkring medarbejdere blevet overtaget fra de nødlidende banker. Medarbejderreduktionen har været ca , hvoraf hovedparten er sket i forbindelse med frasalg. Hovedtal for afviklingen siden 2008 overtaget Afviklet frem siden 2008 til ultimo 2012 Enkeltkunder (antal)* Udlån og garantier, netto (mia. kr.) Indlån (mia. kr.) Medarbejdere (antal) Ca Ca * Ekskl. leasingkunder. Målsætninger og strategi for afviklingen i 2013 Selvom Finansiel Stabilitet har afviklet et stort omfang af engagementer, aktiviteter og andre forpligtelser siden 2008, er der fortsat en væsentlig afviklingsopgave i de kommende år. Den forventede afvikling er underlagt betydelig usikkerhed, idet afviklingen - ud over at ske hurtigst muligt - skal gennemføres økonomisk forsvarligt og i respekt for koncernens værdier, herunder at afviklingen gennemføres ordentligt og redeligt. Finansiel Stabilitet forventer i 2013 at kunne nedbringe aktiviteterne betydeligt bl.a. gennem segmenteret salg af kunde- og udlånsengagementer, ejendomme og finansielle aktiver. Desuden forventes porteføljen af udestående individuelle statsgarantier at blive væsentligt reduceret i Set i lyset af den forventede afvikling af aktiviteter i 2013 forventes antallet af medarbejdere også at blive reduceret. Finansiel Stabilitet arbejder hen imod, at der i 2015 ikke længere er kunder tilbage i selskabet. På dette tidspunkt skal der efter planen alene være finansielle aktiver og forpligtigelser tilbage til afvikling. Ved fremtidige segmenterede salg af engagementer og aktiviteter vil Finansiel Stabilitet aktivt forsøge at overdrage medarbejdere til køberne. Overtagne pengeinstitutter Bankpakken (Bankpakke I) EBH Bank 21. november 2008 Løkken Sparekasse 2. marts 2009 Gudme Raaschou Bank 16. april 2009 Fionia Bank 28. maj 2009 Capinordic Bank 11. februar 2010 Eik Banki 30. september 2010 Eik Bank Danmark 30. september 2010 Konsolideringspakken (Bankpakke IV) Max Bank 8. oktober 2011 Sparekassen Østjylland 21. april 2012 Desuden indgik Finansiel Stabilitet den 2. marts 2012 aftale om at overtage ejendomsengagementer og tilknyttede finansielle kontrakter fra FIH efter Udviklingspakken. Exitpakken (Bankpakke III) Amagerbanken 6. februar 2011 Fjordbank Mors 24. juni 2011 Roskilde Bank blev overdraget til Finansiel Stabilitet som led i en aftale med Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab. Roskilde Bank var ikke omfattet af Bankpakken, da Roskilde Bank blev nødlidende, før lovgrundlaget var vedtaget. Overdragelsen skete den 10. august Efter afregning af Bankpakken indgår Roskilde Bank i dette aktivitetsområde, idet Roskilde Bank afvikles, som de øvrige institutter under Bankpakken, for Finansiel Stabilitets regning og risiko. Finansiel Stabilitet Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi Årsrapport

8 Koncernstrategien Fra røde engagementer til kontanter Finansiel Stabilitet arbejder efter koncernstrategien: Fra røde engagementer til kontanter. Strategien fokuserer på, hvordan Finansiel Stabilitet i praksis skal afvikle overtagne engagementer hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med koncernens værdigrundlag. Finansiel Stabilitet udbyggede koncernstrategien i foråret 2012 ved at indføre en værdikæde for afviklingen. Det blev gjort for at sikre det fortsatte tempo i afviklingen. Finansiel Stabilitet omlagde i den forbindelse koncernstrukturen til at matche værdikæden. Koncernstrukturen blev omlagt ved, at Finansiel Stabilitet gennemførte en fusion af datterselskaberne FS Ejendomsselskab A/S, FS Pantebrevsselskab A/S og FS Finans A/S med moderselskabet pr. 1. juli Der var tale om en fusion af de datterselskaber, som varetog afviklingen af engagementer og aktiviteter fra de nødlidende banker overtaget efter Bankpakken. FS Bank A/S forblev et selvstændigt datterselskab. Fusionen blev gennemført med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar FS Bank vil håndtere de af koncernens aktiviteter, som kræver banklicens. Værdikæden i Finansiel Stabilitet består af en række led, som overtagne engagementer og aktiviteter skal passere for i sidste ende at blive omsat til kontanter. Ledelsen hos Finansiel Stabilitet har sat tidsfrister for, hvornår overtagne aktiviteter og engagementer skal have passeret de forskellige led i værdikæden. Finansiel Stabilitet førte inden indførelsen af værdikæden en strategi, som var baseret på, at afviklingen skulle gennemføres lokalt fra start til slut i de nødlidende banker under Finansiel Stabilitet. Dette er ikke længere grundlaget i koncernstrategien. Moderselskabet overtager efter en periode administration og forvaltning og dermed ansvaret for at afvikle aktiviteter og engagementer. Finansiel Stabilitets værdikæde er detaljeret beskrevet på koncernens hjemmeside, hvor der også findes en videopræsentation. Integration af nødlidende banker Finansiel Stabilitet begyndte at arbejde efter principperne i værdikæden umiddelbart efter, at datterselskaberne var fusionereret ind i moderselskabet. Der blev således igangsat initiativer til i første omgang at bringe Sparebank Østjylland af 2012 og Max Bank af 2011 fra lokal til central afvikling. Indsatsen førte til, at det i efteråret 2012 blev muligt for Sparebank Østjylland af 2012 og Max Bank af 2011 at lade sig omdanne til finansselskaber og dermed indlevere deres banklicenser til Finanstilsynet. Engagementerne i de to nødlidende banker blev overdraget til central administration og afvikling i moderselskabet. Sparebank Østjylland af 2012 blev omdannet til FS Finans I A/S og indleverede sin banklicens den 28. september Tilsvarende blev Max Bank af 2011 omdannet til FS Finans II A/S og indleverede banklicensen til Finanstilsynet den 1. november Den 15. marts 2013 er Amagerbanken af 2011 blevet omdannet til FS Finans III A/S og har indleveret sin banklicens til Finanstilsynet. Tilsvarende arbejder Finansiel Stabilitet for at integrere Fjordbank Mors af 2011 i løbet af 1. kvartal Der vil derefter ikke være nødlidende banker i Finansiel Stabilitet, idet FS Bank fungerer som betalingsformidlingsenhed. Afvikling af engagementer Finansiel Stabilitet afvikler levedygtige og betinget levedygtige engagementer ved at foretage individuel overdragelse til andre pengeinstitutter eller alternativt ved at foretage et segmenteret salg. Ved et segmenteret salg frasælges en pulje af engagementer i en åben, transparent salgsproces. I denne sammenhæng foretrækker Finansiel Stabilitet at gennemføre transaktionerne mod kontant betaling, men salg kan også gennemføres med sælgerfinansiering i form af ansvarlig kapital. For så vidt angår likvidationsengagementer, som det ikke har været muligt for Finansiel Stabilitet at overdrage til andre pengeinstitutter, vil afviklingsstrategien typisk være at overtage eventuelle aktiver, som er stillet til sikkerhed for udlånet. Realisering af sikkerheder gennemføres som udgangspunkt først efter, at kunden har fået mulighed for at afhænde aktiverne i fri handel inden for en aftalt periode. For landbrugsengagementer bliver der arbejdet på at overdrage de levedygtige og betinget levedygtige engagementer til Landbrugets FinansieringsBank. Der arbejdes 8 Årsrapport 2012 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi Finansiel Stabilitet

9 Værdikæden i Finansiel Stabilitet begivenheder og tidslinje Overtagelse af nødlidende engagementer Lokal afvikling Nødlidende bank overtages FS stifter datterbank Frasolgte aktiviteter overdrages til eventuel køberbank Overtagne kunder orienteres Dokumentation om engagementerne opbygges 3 måneder efter overtagelsen Enkeltengagementer forsøges overdraget til andre pengeinstitutter Kunder opfordres til at finde anden bankforbindelse Kundeengagementer nedbringes Kundeaftaler om bank- og tjenesteydelser opsiges Engagementerne opdeles i licenskrævende og ikke-licenskrævende Tilbageværende bankaktiviteter overdrages til FS Bank Datterbanken omdannes til et finansselskab Banklicensen indleveres til Finanstilsynet Central afvikling 4-6 måneder efter overtagelsen Enkeltengagementer overdrages til central administration og afvikling hos Finansiel Stabilitet i København Engagementerne klassificeres i Levedygtige, Betinget levedygtige og Likvidation Handlingsplaner etableres for hvert engagement Sammensætning af større puljer til afhændelse gennem segmenteret afvikling Levedygtige og Betinget levedygtige landbrugskunder overdrages til LFB Forvaltning og afvikling af aktiver Fra 6 måneder efter overtagelsen Salg af overtagne aktiviteter forberedes og gennemføres helst mod kontant betaling KONTANTER Senest 5 år efter overtagelsen men som udgangspunkt før Finansiel Stabilitet opdeler engagementerne efter følgende kategorier: Kundetype/engagement Levedygtige engagementer Betinget levedygtige engagementer Likvidationsengagementer Beskrivelse Engagementer, hvor der er høj grad af sandsynlighed for, at kunden kan forrente og afdrage sin gæld. Engagementer, hvor rekonstruktion er nødvendig for at gøre engagementerne levedygtige. Engagementer, hvor rekonstruktion ikke er mulig, da den ikke kan gennemføres uden, at Finansiel Stabilitet bliver ringere stillet end ved insolvensbehandling. Finansiel Stabilitet Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi Årsrapport

10 med afviklingsplaner for den øvrige del af engagementerne. Ejendomme Ejendomsporteføljen består primært af erhvervs- og boligejendomme. De enkelte aktiver i ejendomsporteføljen udbydes fortrinsvis til salg via ejendomsmæglere. Finansiel Stabilitet er dog stadig aktiv i processen og bidrager med prissætning og indgår i forhandlinger med interesserede købere. I visse tilfælde forestår Finansiel Stabilitet selv frasalg af ejendomme - både delporteføljer og enkelte ejendomme - uden brug af eksterne mæglere. Salg af ejendomme gennemføres i en åben og transparent proces. Alle ejendomme sælges som udgangspunkt mod kontant betaling. Finansiel Stabilitet kan i særlige tilfælde yde sælgerfinansiering med en begrænset løbetid. Finansiel Stabilitet har også overtaget ejendomme, som det af forskellige årsager (fx fysisk og/eller driftmæssigt misligholdt) ikke umiddelbart er hensigtsmæssige at sælge. Hvis det skønnes rentabelt, indleder Finansiel Stabilitet en proces med at udvikle sådanne ejendomme for derved at styrke salgbarheden. Dette kan indebære investeringer i udbedringer eller udvikling af ejendommen til andre formål end det oprindelige. Finansielle aktiver Finansielle aktiver omfatter pantebreve, aktier, anparter, garant- og andelsbeviser, hybrid kernekapital og supplerende ansvarlig kapital, obligationer og andre værdipapirer. Finansielle aktiver afvikles gennem et løbende frasalg af enkeltaktiver og mindre porteføljer. Der er også et ordinært afløb for dele af porteføljen af finansielle aktiver. Eksempelvis er der udløb for obligationer og pantebreve, men også for andre værdipapirer. Finansiel Stabilitet er opsøgende i forhold til at identificere kvalificerede investorer med en mulig interesse for at erhverve finansielle aktiver. Salg af finansielle aktiver gennemføres i en åben og transparent proces. Øvrige forpligtelser, rets- og erstatningssager Finansiel Stabilitet har centraliseret håndteringen af koncernens retssager og tvister. Dette sikrer en ensartet og effektiv behandling af området. Der arbejdes løbende på at nedbringe antallet af sager, dels ved at effektivisere sagsbehandlingen ved større grupper af ensartede sager, dels ved at skabe muligheder for indgåelse af forligsløsninger. Individuelle statsgarantier Størstedelen af de individuelle statsgarantier, som Finansiel Stabilitet har udstedt til penge- og realkreditinstitutter, udløber i løbet af Det bidrager til en væsentlig reduktion i omfanget af udstedte individuelle statsgarantier. Finansiel Stabilitet har i enkelte tilfælde udstedt forlængelser, hvilket betyder, at der frem til 2016 vil være udestående garantier. Beskyttelse af kreditorernes interesser Finansiel Stabilitet forvalter afviklingen af de nødlidende banker efter de forskellige bankpakker og erhvervspolitiske tiltag. Dette stiller ganske særlige krav til håndteringen hos Finansiel Stabilitet. På den ene side samler Finansiel Stabilitet engagementer fra forskellige nødlidende banker i en central administration og afvikling i moderselskabet. Det gøres for at opnå stordriftsfordele og bevare tempoet i afviklingen. På den anden side skal Finansiel Stabilitet sikre, at engagementer i den centrale administration og afvikling som vel at mærke har deres oprindelse fra forskellige nødlidende banker - holdes adskilt i regnskabsmæssig forstand. Dette er forudsætningen for at kunne sikre en korrekt økonomisk afregning over for de forskellige kreditorer. Finansiel Stabilitet administrerer og forvalter afviklingen af engagementer fra nødlidende banker på andres vegne og økonomiske risiko. Dette er baggrunden for, at Finansiel Stabilitet gennemfører integrationen af nødlidende banker, som er overtaget efter Exit- og Konsolideringspakkerne, som selvstændige finansselskaber. Finansselskaberne i Finansiel Stabilitet skal være i stand til at aflægge et selvstændigt regnskab for afviklingen af de overtagne engagementer. Det omfatter såvel licens- og ikke-licenskrævende aktiviteter. Det skyldes hensynet til afregningen i forhold til Garantifonden og de øvrige kreditorer i den nødlidende bank. 10 Årsrapport 2012 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi Finansiel Stabilitet

11 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Resultat Finansiel Stabilitet opnåede i 2012 et resultat på 611 mio. kr. sammenlignet med mio. kr. i samme periode året før. Resultatet er bedre end forventet og skyldes primært tilbageførsel af nedskrivninger på udlån m.v. Finansiel Stabilitets egenkapital blev øget som følge af det positive resultat. Ved udgangen af 2012 udgjorde egenkapitalen 9,6 mia. kr. Når der korrigeres for, at Finansiel Stabilitet som del af egenkapitalen har indregnet tilgodehavende hos staten på 7,8 mia. kr., udgør værdien af egenkapitalen 1,8 mia. kr. for staten, svarende til at Finansiel Stabilitet forventes at bidrage positivt til statsfinanserne. Finansiel Stabilitets aktivitetsområder Finansiel Stabilitets aktivitetsområder adskiller sig på væsentlige områder fra en almindelig finansiel virksomhed. Aktivitetsområderne er kendetegnede ved at være forankrede med hver deres lovhjemmel, og regnskabet afspejler de forskellige lovgrundlag og mekanismer. Det er i 2012 kun afviklingen af pengeinstitutter overtaget under Bankpakken, som giver anledning til resultateffekt og dermed risiko for Finansiel Stabilitet. De øvrige områder har ikke indvirkning på Finansiel Stabilitets nettoresultat i Koncernens resultat og balanceudvikling for 2012 beskrives derfor med en opdeling af de forskellige aktivitetsområder. Årsagen til at øvrige aktivitetsområder uden for Bankpakken ikke har indvirkning på Finansiel Stabilitets resultat kan for hvert af aktivitetsområderne forklares på følgende vis: Placering af den økonomiske risiko for Finansiel Stabilitets aktivitetsområder ultimo 2012 Exit- og Konsolideringspakkerne Finansiel Stabilitet har modtaget en garanti fra Garantifonden for Indskydere og Investorer (Garantifonden) for afvikling af pengeinstitutter, som er overtaget under enten Exit- eller Konsolideringspakken. Hvis resultaterne fra afviklingen bliver dårligere end forventet ved fastsættelsen af dividenden, hvor blandt andet vurderingsrevisorer medvirker, er det Garantifondens Afviklingsafdeling, der bærer det økonomiske tab. De simple kreditorer, som ikke har modtaget fuld dividende, herunder Garantifonden (Pengeexit- og konsolideringspakkerne Individuelle Udviklingsbankpakken (Bankpakkerne statsgarantier pakken Aktivitetsområde (Bankpakke I) III og IV) (Bankpakke II) (Bankpakke V)** Placering af den Finansiel Stabilitet Garantifondens Staten FIH Holding og økonomiske risiko Afviklingsafdeling* FIH Erhvervsbank Upside berettiget Finansiel Stabilitet Simple Staten Finansiel Stabilitet kreditorer* og FIH Holding Beskrivelse Omfatter aktiviteterne Omfatter aktiviteterne Omfatter aktiviteter i Omfatter i moderselskabet i Amagerbanken af i forbindelse med aktiviteterne i Finansiel Stabilitet 2011, Fjordbank håndtering af FS Property og FS Bank Mors af 2011, individuelle Finance Max Bank af 2011 statsgarantier og Sparebank Østjylland af 2012 * Den økonomiske risiko ligger i Garantifondens Afviklingsafdeling, såfremt den endelige dividende bliver lavere end den initiale dividende. Simple kreditorer, som ikke har modtaget fuld dækning, har adgang til en earn-out, hvis dividenden bliver højere end den initiale dividende. Ved fuld honorering af simple kreditorer tilgår et overskydende provenu den ansvarlige kapital. ** Udviklingspakken omfatter tillige etablering af Landbrugets FinansieringsBank (LFB) og en række øvrige initiativer inden for vækst- og eksportfinansiering. LFB er associeret selskab til Finansiel Stabilitet og indgår i regnskabet under kapitalandele. Øvrige områder af Udviklingspakken har ingen relation til Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet Regnskabsberetning Årsrapport

12 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 institutafdelingen) og staten, vil tilsvarende drage nytte af en eventuel bedre udvikling end forventet ved afvikling af aktiviteterne i de pågældende selskaber. Individuelle Statsgarantier Finansiel Stabilitet administrerer ordningen for individuelle statsgarantier til kreditinstitutterne. Staten stiller i den forbindelse en garanti over for Finansiel Stabilitet. Dermed bliver risikoen for tab på de udstedte individuelle statsgarantier båret af staten, som til gengæld modtager den løbende betaling af garantiprovision for disse garantier. Udviklingspakken Finansiel Stabilitet overtog engagementer fra FIH som led i Udviklingspakken. FS Property Finance modtog i forbindelse med overtagelsen et underskudsabsorberende lån fra FIH Erhvervsbank, og Finansiel Stabilitet modtog herudover en garanti fra FIH Holding. Finansiel Stabilitet fik endvidere mulighed for en købesumsregulering (upside), hvis afviklingen gennemføres bedre end forventet. I 2012 er værdien af denne mulige upside bogført til 0. Andre driftsindtægter, netto, udgjorde i 2012 i alt 206 mio. kr., hvor regulering af hensættelser på retssager og tvister bidrog med 102 mio. kr. De samlede driftsomkostninger udgjorde 515 mio. kr. i 2012, hvilket er et fald i forhold til 2011, hvor omkostningerne udgjorde 628 mio. kr. Endelig påvirkede nedskrivninger resultatet positivt med i alt 792 mio. kr., idet der i 2012 er foretaget betydelige tilbageførsler af tidligere foretagne nedskrivninger. FS Bank opnåede i 2012 et resultat på 94 mio. kr. efter skat mod -280 mio. kr. i Den resterende del af resultatet for 2012 kan i al væsentlighed henføres til moderselskabet. FS Banks kundeportefølje består primært af kunder med behov for banklicenskrævende aktiviteter og betalingsformidling. FS Bank har i forbindelse med omdannelsen af Sparebank Østjylland af 2012 og Max Bank af 2011 til finansselskaber i 2012 overtaget indlån og visse kreditter. Disse er overdraget med en fuld købesumsregulering. Det vil sige, at eventuelle tab og gevinster afregnes til finansselskaberne. Landbrugets FinansieringsBank, der blev stiftet som led i Udviklingspakken, er associeret selskab til Finansiel Stabilitet og indgår dermed ikke i Finansiel Stabilitets koncernregnskab ved fuld konsolidering. Finansiel Stabilitets regnskab påvirkes alene af eventuelle ændringer i værdiansættelse af indskudte kapitalandele i Landbrugets FinansieringsBank. Bankpakken Finansiel Stabilitet opnåede i 2012 et resultat af Bankpakken på 611 mio. kr. efter skat, svarende til koncernens samlede resultat. FS Bank har aflagt regnskab og beretning for Årsrapporten kan hentes på Ved udgangen af 2012 udgjorde balancesummen for Bankpakkesegmentet 20,4 mia. kr., hvilket er en reduktion på 5,3 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt året før. Reduktionen skyldes i al væsentlighed, at der er foretaget udlodning af kapital og indfriet tilgodehavende fra staten vedrørende Roskilde Bank på i alt 4,6 mia. kr. Derudover er der foretaget førtidsindfrielse af genudlån for nominelt 1,8 mia. kr. Endvidere er udlån og andre tilgodehavender nedbragt med 2,5 mia. kr. Nettorenteindtægterne udgjorde 256 mio. kr. i 2012, hvilket er et betydeligt fald i forhold til 2011, hvor nettorenteindtægterne var på 486 mio. kr. Faldet kan henføres til udlånsafvikling i Kursreguleringer udgjorde -149 mio. kr. Tabet kan primært henføres til urealiserede kurstab på beholdningen af kapitalinstrumenter, primært i danske pengeinstitutter (aktier, garant- og andelsbeviser), men også for sektoraktier. Reduktionen opvejer, at der i samme periode er sket en tilgang af ejendomme som led i central engagementsafvikling på netto 0,5 mia. kr. og en forøgelse af øvrige aktiver på 1,2 mia. kr., der hovedsageligt kan henføres til tilgodehavende i Danmarks Nationalbank. 12 Årsrapport 2012 Regnskabsberetning Finansiel Stabilitet

13 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 Resultat Bankpakken (Mio. kr.) Netto renteindtægter Garantiprovision statsgarantier -8-8 Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer Andre driftsindtægter og -udgifter, netto Driftsomkostninger Nedskrivninger på udlån og garantier m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Skat 0-46 Periodens resultat Balance Bankpakken (Mio. kr.) AKTIVER Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Værdipapirer Ejendomme Tilgodehavende vedr. tabskaution i Roskilde Bank Øvrige aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Genudlån Egenkapital Øvrige passiver PASSIVER I ALT Exit- og Konsolideringspakkerne Finansiel Stabilitet overtog i 2011 aktiviteterne i Amagerbanken og Fjordbank Mors under Exitpakken, mens Max Bank blev overtaget under Konsolideringspakken. I 2012 overtog Finansiel Stabilitet aktiviteterne i Sparekassen Østjylland under Konsolideringspakken. Det er disse selskaber, som indgår i Exit- og Konsolideringspakkesegmentet. Finansiel Stabilitet har som anført ikke en direkte risiko forbundet med afvikling af aktiviteter, som er overtaget under Exit- og Konsolideringspakkerne, men arbejder for at afvikle selskaberne så effektivt som muligt under hensyntagen til de simple kreditorer, som ikke har opnået fuld dækning, herunder Garantifonden og staten. Periodens resultat for Exit- og Konsolideringspakkerne viser således et nul-resultat. Der bliver fastsat en initial dividende, når Finansiel Stabilitet overtager et nødlidende pengeinstitut efter enten Exiteller Konsolideringspakken. Det sker efter en konservativ værdiansættelse (umiddelbare overdragelsesværdier). Udlodning af dividende sker uden, at der er fuld sikkerhed for, at afviklingen ikke genererer tab i forhold til den initiale dividende. Finansiel Stabilitet Regnskabsberetning Årsrapport

14 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 Initial og nuværende dividende for overtagelse under Exit- og Konsolideringspakkerne finansiel stabilitet og Yderligere Udloddet initial Simple Garantifondens købesums- købesumsdividende (*) kreditorer Pengeinst. regulering regulering (%) (%) afdeling (Mio. kr.) (Mio. kr.) Amagerbanken af ,4 84,4 84, Fjordbank Mors af 2011 (**) 86,0 86,0 86,0 0 0 FS Finans II (Max Bank af 2011) 75,2 100,0 75, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012) 73,4 100,0 73, (*) Garanteret af Garantifondens Afviklingsafdeling (**) Dividende for Garantifonden er lavere, fordi den stillede tabskaution fra Garantifondens Afviklingsafdeling foreløbigt er opgjort til 645 mio. kr. Skyldig købesumsregulering i datterselskaber under Exit- og Konsolideringspakkerne ved over tagelse Amagerbanken af Fjordbank Mors af FS Finans II (Max Bank af 2011) (*) FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012) (*) (*) Inklusiv tidligere udloddet medgift. I Amagerbanken og Fjordbank Mors led simple kreditorer tab ved overdragelsen til Finansiel Stabilitet, idet det skete under Exitpakken. I denne model godtgøres simple kreditorer ikke fuldt ud, bortset fra den af Garantifonden inden for visse grænser fastsatte dækning for kontante indskud. Dividenden efter vurderingsrevisorernes gennemgang (initiale dividende) blev fastsat til 84,4 pct. i Amagerbanken og 86,0 pct. i Fjordbank Mors. Hvis afviklingen af disse banker forløber bedre end forudsat, kan der foretages yderligere udlodninger til de simple kreditorer. Såfremt afviklingen giver anledning til tab, som ikke var forudset på dividendefastsættelsestidspunktet, vil disse blive dækket af Garantifondens Afviklingsafdeling. Bortset fra Garantifonden og Finansiel Stabilitet led ingen simple kreditorer tab ved overdragelsen af Max Bank og Sparekassen Østjylland til Finansiel Stabilitet, idet det skete under Konsolideringspakkens model 2. Både Garantifonden og Finansiel Stabilitet indskød en medgift, idet der ikke var tilstrækkelige aktiver til at sikre fuld godtgørelse af alle kreditorer, herunder staten og Garantifonden. Medgiften kan blive reduceret, hvis afviklingen af selskabet forløber bedre end forudsat ved fastlæggelse af medgiften. I datterselskaber, hvor der eksisterer yderligere købesumsregulering, er der mulighed for udlodning af yderligere dividende til de simple kreditorer. Der er dog stor usikkerhed om den endelige dividende, som først fastsættes, når afviklingen er endeligt afsluttet. For selskaberne overtaget under Konsolideringspakken, hvor Finansiel Stabilitet og Garantifonden har indbetalt et medgiftsbeløb, vil udlodning kunne gennemføres prorata, dvs. i forhold til deres respektive andel af de midler, som parterne har betalt. Såfremt der efter endt afvikling af det enkelte selskab konstateres et tab, skal Finansiel Stabilitet henholdsvis Garantifonden tilbagebetale udloddet medgiftsbeløb, helt eller delvist. Finansiel Stabilitet kan ikke gøre den modtagne tabskaution fra Garantifondens Afviklingsafdeling gældende, før Finansiel Stabilitet og 14 Årsrapport 2012 Regnskabsberetning Finansiel Stabilitet

15 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 Garantifondens Pengeinstitutafdeling har tilbagebetalt de á conto udloddede medgiftsbeløb. I det tilfælde at selskaberne ikke kan honorere den lovbestemte forrentning på aktuelt ca. 11 pct. efter skat af den indskudte kapital, anvendes en eventuel tilbageværende købesumsregulering til dækning. Renten på den indskudte kapital er fastsat som EU's basisrente + 10 pct. Finansiel Stabilitet afregner afkastet til Garantifonden efter fradrag for finansieringsomkostninger. Garantifonden modtager afkastet som kompensation for at bære den økonomiske risiko for, at afviklingen kan medføre et tab i forhold til den initialt fastsatte dividendeprocent. Ved omdannelsen af datterbankerne til finansselskaber vil der blive foretaget en tilpasning af kapitalstrukturen. Det skyldes bl.a., at der efter indlevering af banklicencen er mulighed for at indregne købesumsreguleringen fuldt ud i kapitalgrundlaget. Som resultat vil der kunne foretages en kapitalnedsættelse i datterselskaberne, og dermed reduceres afkastkravet. Finansiel Stabilitet Regnskabsberetning Årsrapport

16 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 Amagerbanken af 2011 Amagerbanken af 2011 (FS Finans III) Resultatet for Amagerbanken af 2011 blev et overskud på 115 mio. kr. efter skat i Resultatet svarer til afkastkravet af den indskudte kapital fra Finansiel Stabilitet. Købesumsreguleringen er i regnskabsperioden forøget med 9 mio. kr. og udgjorde 865 mio. kr. ved udgangen af Forøgelsen skyldes primært tilbageførsel af hensættelser til imødegåelse af krav i forbindelse med retssager og tvister. Forøgelsen afspejler, at resultatet for perioden overstiger det lovbestemte krav til forrentning af den indskudte kapital på aktuelt ca. 11 pct. efter skat. Nettorente- og gebyrindtægter udgør 168 mio. kr. og er i 2012 positivt påvirket af lavere renteudgifter som følge af, at banken har indfriet udstedte obligationer for mio. kr., og fundingudgifterne dermed er faldet med 194 mio. kr. Andre driftsindtægter og -udgifter udgør 512 mio. kr., hvoraf bl.a. 355 mio. kr. kan henføres til indtægtsførsel af dagsværdi på overtagne udlån, og 200 mio. kr. kan henføres til regulering af hensættelser til imødegåelse af krav i forbindelse med retssager og tvister. Udgifter til personale og administration faldt i 2012 til 210 mio. kr. fra 350 mio. kr. i Faldet kan henføres til et lavere aktivitetsomfang som følge af afvikling samt at flere af bankens funktioner er nedlagt og nu varetages af Finansiel Stabilitet. Nedskrivninger på udlån udgør for året 216 mio. kr., og består af såvel nye som tilbageførte nedskrivninger og hensættelser. Ved sammenligning af resultatopgørelsen for 2012 med samme periode sidste år skal det bemærkes, at der i sammenligningstallene indgår den del af bankens engagementer, der med virkning fra 1. juli 2011 blev solgt til P/F BankNordik. Bankens balance faldt i 2012 med mio. kr. til mio. kr. Faldet skyldes primært afvikling af udlån og andre tilgodehavender på mio. kr., nedbringelse af indlån og anden gæld på 109 mio. kr., nedbringelse af udstedte obligationer på mio. kr. samt udbetaling af 660 mio. kr. i ekstraordinært udbytte. Ved udgangen af 2012 udgjorde egenkapitalen 555 mio. kr. Udbetalingen af ekstraordinært udbytte på 660 mio. kr. skete i 2. halvår 2012 som led i overholdelsen af kravet om, at datterselskaber til Finansiel Stabilitet ikke må være overkapitaliserede, men alene skal opfylde kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed. Udlån efter nedskrivninger udgør 56 % af balancen, mens den resterende del af balancen overvejende består af likvide aktiver, heraf obligationsbeholdningen på mio. kr. Resultat Amagerbanken af 2011 (koncern) (Mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter og -udgifter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og garantier m.v Resultat før købesumsregulering og skat Forskydning i købesumsregulering Skat Årets resultat Årsrapport 2012 Regnskabsberetning Finansiel Stabilitet

17 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 Balance Amagerbanken af 2011 (koncern) (Mio. kr.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer og aktier m.v Andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Skyldig købesumsregulering Andre passiver Egenkapital PASSIVER I ALT Udlån efter nedskrivninger er reduceret med mio. kr. i 2012 og udgør ultimo perioden mio. kr. Ultimo 2012 udgør det samlede udlån nominelt mio. kr. før nedskrivninger mod mio. kr. ultimo Det samlede nominelle udlån er dermed reduceret med mio. kr. i 2012, hvoraf 800 mio. kr. er afskrevet. Reduktionen er dermed primært udtryk for, at engagementer er blevet afviklet, og nogle kunder helt eller delvist har fundet et andet pengeinstitut. Amagerbanken af 2011 har aflagt regnskab og beretning for Årsrapporten findes på og Finansiel Stabilitet Regnskabsberetning Årsrapport

18 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 Fjordbank Mors af 2011 Fjordbank Mors af 2011 Resultatet for Fjordbank Mors af 2011 blev et underskud på 461 mio. kr. efter skat i Resultatet kan i væsentligt omfang henføres til nedskrivninger i 2012 på 555 mio. kr. Resultatet øger det samlede tab, som herefter overstiger den oprindelige købesumsregulering på 100 mio. kr. med i alt 645 mio. kr. Tabet på 645 mio. kr. er dækket af tabsgarantien fra Garantifondens Afviklingsafdeling. Nettorente- og gebyrindtægter udgør 39 mio. kr. I 2012 er bankens nettorente- og gebyrindtægter positivt påvirket af indfrielse af obligationslån på mio. kr. Denne påvirkning mere end udvandes dog af, at det i 2012 har været nødvendigt at tilføre banken 100 mio. kr. i ny ansvarlig lånekapital og 250 mio. kr. i aktiekapital, således at banken lever op til sit individuelle solvensbehov. Andre driftsindtægter og -udgifter udgør 138 mio. kr., der alt overvejende kan henføres til indtægtsførsel af dagsværdi på overtagne udlån, tilbageførsel af hensættelser til retssager m.v. samt salg af administrationsydelser til pengeinstitutter, som overtog de levedygtige dele af Fjordbank Mors. Udgifter til personale og administration udgør 114 mio. kr. Omkostningerne forventes nedbragt i 2013 som følge af afviklingen samt som led i omdannelsen af Fjordbank Mors af 2011 til et finansselskab og flytning af driftsopgaver til Finansiel Stabilitet. Resultat af kapitalandele i associerede selskaber udgør -12 mio. kr. Ved sammenligning med resultatet for 2011 skal det bemærkes, at resultatet for 2011 dækker perioden 24. juni 31. december. Balancen er i 2012 reduceret med mio. kr. til mio. kr. som følge af afvikling af bankens aktiviteter. Udlån udgør efter nedskrivninger 45 pct. af balancen, mens den resterende del af balancen alt overvejende udgøres af likvide aktiver i form af tilgodehavender i Danmarks Nationalbank og Finansiel Stabilitet. Udlån efter nedskrivninger er reduceret med mio. kr. i 2012 og udgør ultimo perioden mio. kr. Ultimo 2011 udgjorde det samlede udlån nominelt mio. kr. før nedskrivninger og underkurs (fra anskaffelsen) mod mio. kr. ultimo Det samlede nominelle udlån er dermed reduceret med mio. kr. i 2012, hvoraf 584 mio. kr. er afskrevet. Reduktionen er delvis udtryk for, at en del engagementer er blevet afviklet, og Resultat Fjordbank Mors af 2011 (koncern) (Mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter og -udgifter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og garantier m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før købesumsregulering og skat Forskydning i købesumsregulering Skat Årets resultat Årsrapport 2012 Regnskabsberetning Finansiel Stabilitet

19 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 Balance Fjordbank Mors af 2011 (koncern) (Mio. kr.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer og aktier m.v Grunde og bygninger Andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Andre passiver Efterstillet kapital Egenkapital PASSIVER I ALT nogle kunder helt eller delvist har fundet et andet pengeinstitut. Ud over de likvide aktiver i form af tilgodehavender har banken ved udgangen af 2012 en aktiebeholdning på 115 mio. kr., hvilket er en reduktion på 68 mio. kr. i forhold til ultimo Aktieposten består primært af unoterede danske sektoraktier, som løbende søges afviklet i henhold til de indgåede samarbejds- og ejeraftaler. Bankens beholdning af ejendomme er ved frasalg reduceret i 2012 og udgør ved udgangen af 2012 i alt 40 mio. kr. Udstedte obligationer er via indfrielse af mio. kr. reduceret til 606 mio. kr. ultimo Fjordbank Mors af 2011 har aflagt regnskab og beretning for Årsrapporten findes på og Finansiel Stabilitet Regnskabsberetning Årsrapport

20 Amagerbanken af 2011 Fjordbank Mors af 2011 FS Finans I FS Finans II FS Property Finance Individuelle statsgarantier Eventualforpligtelser m.v. Øvrige væsentlige aktiviteter Begivenheder efter 2012 Forventninger til 2013 FS Finans I FS Finans I (tidligere Sparebank Østjylland af 2012) Resultatet for FS Finans I viser for 2012 et overskud på 28 mio. kr., svarende til det lovbestemte afkastkrav, som Finansiel Stabilitet skal have af den indskudte egenkapital. Resultatet fremkommer ved anvendelse af resterende købesumsregulering på 13 mio. kr. samt indtægtsførsel af 23 mio. kr. som tilgodehavende hidrørende fra tidligere udloddet medgift på 653 mio. kr. Som led i stiftelsen af den tidligere Sparebank Østjylland foretog FS Finans I i maj 2012 en udlodning på 653 mio. kr. prorata til Finansiel Stabilitet og Garantifonden. Udlodningen var baseret på daværende nedskrivningsbehov og forventningen til driftsresultatet. Som led i den løbende engagementsvurdering og værdiansættelse af sikkerheder blev udlån og garantier grundigt revurderet i 2. halvår af I den sammenhæng blev der opgjort yderligere behov for nedskrivninger m.v. på 172 mio. kr., som føres tilbage til åbningsbalancen, idet det var vurderingen, at disse værdiforringelser også var til stede på overtagelsestidspunktet. Udnyttelsen af købesumsreguleringen afspejler et resultat før købesumsregulering og skat på 1 mio. kr. Periodens nettorente- og gebyrindtægter blev på 43 mio. kr. Kursreguleringer udgør et tab på 18 mio. kr., som er sammensat af bl.a. kurstab på aktier på 10 mio. kr. og kurstab ved indfrielse af udstedte obligationer på 7 mio. kr. Udgifter til personale og administration udgør 24 mio. kr. I FS Finans I har der siden etableringen af Sparebank Østjylland kun været én medarbejder i form af selskabets administrerende direktør, idet overdragelsesaftalen til Sparekassen Kronjylland omfattede samtlige medarbejdere. Selskabets drift har i perioden frem til omdannelsen til FS Finans I den 20. september 2012 været varetaget via administrationsaftaler med Sparekassen Kronjylland og Finansiel Stabilitet. Fra og med omdannelsen til finansselskab udføres driften af Finansiel Stabilitet gennem en administrationsaftale. FS Finans I havde ultimo 2012 en balance på 0,8 mia. kr. Det relevante sammenligningstal er åbningsbalancen pr. 21. april 2012, som svarer til de overtagne værdier fra Sparekassen Østjylland under konkurs. Balancen er som følge af frasalget af den levedygtige del til Sparekassen Kronjylland reduceret med mio. kr. i Udlån udgør efter nedskrivninger 35 pct. af balancen, mens den resterende del af balancen altovervejende udgøres af likvide aktiver i form af tilgodehavender hos kreditinstitutter. Resultat FS Finans i (Mio. kr.) 2012 Netto rente- og gebyrindtægter 43 Kursreguleringer -18 Andre driftsindtægter og -udgifter 0 Udgifter til personale og administration 24 Nedskrivninger på udlån og garantier m.v. 0 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0 Resultat før købesumsregulering og skat 1 Forskydning i købesumsregulering 36 Skat 9 Årets resultat Årsrapport 2012 Regnskabsberetning Finansiel Stabilitet

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2013 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 12 Risikoforhold og risikostyring 20 Selskabsledelse

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning Hovedpunkter 3

Indhold. Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Regnskabsberetning 13 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 20 Risikoforhold og risikostyring 39

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Afviklingen i Finansiel Stabilitet - status og strategi 4. Regnskabsberetning 7.

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Afviklingen i Finansiel Stabilitet - status og strategi 4. Regnskabsberetning 7. Delårsrapport pr. 30. juni 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Afviklingen i Finansiel Stabilitet - status og strategi 4 Regnskabsberetning 7 Bankpakken 8 Exit- og Konsolideringspakkerne 9 Individuelle

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Ny virksomhedsform og nye ansvarsområder i Finansiel Stabilitet 3. Resultat for 1. halvår 2015 5.

Indhold. Ledelsesberetning. Ny virksomhedsform og nye ansvarsområder i Finansiel Stabilitet 3. Resultat for 1. halvår 2015 5. Delårsrapport pr. 30. juni 2015 Indhold Ledelsesberetning Ny virksomhedsform og nye ansvarsområder i Finansiel Stabilitet 3 Resultat for 1. halvår 2015 5 Perioderegnskab Regnskab 14 Resultatopgørelse 15

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur Strategi og resultat af afviklingen Resultater for 2014 selskabsledelse.

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur Strategi og resultat af afviklingen Resultater for 2014 selskabsledelse. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Strategi og resultat af afviklingen 6 Resultater for 2014 10 Selskabsledelse 18 Samfundsansvar 22 Regnskab Resultatopgørelse 25 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Regnskabsberetning 8 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 16 Risikoforhold og risikostyring 34

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 244 Offentligt Bilag 1 til aktstykke H Finansudvalget Folketinget 1240 København K a. Erhvervs- og vækstministeren anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Indhold. Finansiel Stabilitet Indhold Delårsrapport pr. 30. juni

Indhold. Finansiel Stabilitet Indhold Delårsrapport pr. 30. juni Delårsrapport pr. 30. juni 2016 Indhold Resultat for 1. halvår 2016 3 Regnskab 9 Resultatopgørelse 10 Totalindkomstopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter til moderselskab

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Regnskabsberetning 8 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 16 Risikoforhold

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012 Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2012 BERETNING OM FINANSIEL STABILITET A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A. Baggrund... 5 B.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Finansiel Stabilitet A/S. Afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 i henhold til lov om finansiel stabilitet

Finansiel Stabilitet A/S. Afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 i henhold til lov om finansiel stabilitet Afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 i henhold Indhold Formål og resultat af det afsluttende regnskab 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Opgørelse af det samlede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2009 er et overskud før skat på 27 tkr. og et overskud

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

BERETNING REGNSKAB PÅTEGNING. Indhold

BERETNING REGNSKAB PÅTEGNING. Indhold Delårsrapport pr. 30. juni 2017 Indhold Resultat for 1. halvår 2017 3 Regnskab 8 Resultatopgørelse 9 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Pengestrømsopgørelse 13 Noter til moderselskab

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere