HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015"

Transkript

1 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank Mors af 2011 A/S) (advokat Rune Derno) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 4. afdeling den 8. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Michael Rekling og Jens Kruse Mikkelsen. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Appellanten, Thy-Mors Energi Service A/S, har nedlagt påstand om, at indstævnte, FS Finans IV A/S, skal betale ,71 kr. med rente efter rentelovens 5, stk. 1, fra den 27. august Indstævnte, FS Finans IV A/S, har påstået stadfæstelse. Anbringender Thy-Mors Energi Service har supplerende anført, at et bærende formål med bankpakkerne var at skabe tryghed for, at almindelige bankkunder ikke havde anledning til at trække deres indskud ud af banker, der som Fjordbank Mors A/S havde fået økonomiske vanskeligheder i kølvandet på den finansielle krise. Hvis ikke staten havde tilvejebragt bankpakkerne, ville Thy-

2 - 2 - Mors Energi Service have haft grund til at samle alle sine forretninger i Nordea i stedet for at tage de lokale hensyn, som selskabet gerne ville med sin forretningsforbindelse til Fjordbank Mors. FS Finans IV, der er datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S, overtog pligtmæssigt ved aftalen indgået søndag den 26. juni 2011 en del af Fjordbank Mors passiver, jf. 16 e, stk. 2, i lov om finansiel stabilitet, herunder Thy-Mors Energi Services indskud i banken. Lovens 16 g giver ikke hjemmel til at fravige beskyttelsen af indskyderne efter 16 e ved at aftale, at overtagelsen skete med virkning fra fredag den 24. juni 2011 kl , det vil sige med tilbagevirkende kraft til et tidspunkt, hvor banken stadig var i drift. Den i loven forudsatte aftale mellem den nødlidende bank og Finansiel Stabilitet skal alene regulere udfyldende spørgsmål. Landsrettens saglighedskriterium har ikke hjemmel i loven og modvirker formålet med ordningen, som er at skabe tryghed hos simple indskydere som Thy-Mors Energi Service. Thy-Mors Energi Service har for Højesteret frafaldet den principale påstand og dermed også anbringendet om, at det var uberettiget for Fjordbank Mors at spærre Thy-Mors Energi Services anfordringskonto i løbet af fredag den 24. juni FS Finans IV har supplerende anført, at det fremgår af forarbejderne til lovforslaget vedrørende bankpakke III, at reglerne om håndtering af nødlidende pengeinstitutter ikke har som formål at sikre indskydere mod ethvert tab eller at tilskynde indskydere til at opretholde eller etablere indlån i mindre, lokale pengeinstitutter, hvis det medfører risiko for at lide tab. Tværtimod fremgår det, at indskydere efter den generelle statsgarantis udløb den 30. september 2010 vil kunne lide tab i forbindelse med afvikling af et nødlidende pengeinstitut, og at dette forventeligt vil medføre, at indskydere i højere grad aktivt og løbende vil vurdere deres pengeinstituts risiko. Det strider ikke imod bestemmelserne i lov om finansiel stabilitet, at overtagelsesdatoen er fastsat til et andet tidspunkt end overdragelsesdatoen (tidspunktet for indgåelse af aftalen). Tværtimod bygger reglerne om håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter deres ordlyd udtrykkeligt på denne sondring. 16 g, stk. 4, i lov om finansiel stabilitet er den eneste bestemmelse, som udtrykkeligt regulerer, pr. hvilket tidspunkt de krav, som overtages, skal opgøres, og den fastsætter udtrykkeligt, at opgørelsen af kravene skal ske pr. overtagelsesdatoen. Det er hverken tilfældigt eller utilsigtet, at loven angiver dette tidspunkt i 16 g, stk. 4,

3 - 3 - mens en række andre bestemmelser angår overdragelsestidspunktet. 16 i, stk. 1 og 2, indeholder kun en beskrivelse af, at køberen af den nødlidende bank (Finansiel Stabilitets datterselskab) på det tidspunkt, hvor overdragelsesaftalen indgås (overdragelsestidspunktet), skal foretage en opgørelse af, hvad den enkelte indskyder får i dækning fra Garantifonden for Indskydere og Investorer. Bestemmelsen angiver, hvornår man skal foretage en beregning, men bestemmelsen indeholder ikke konkrete anvisninger for, hvordan beregningen skal foretages, herunder pr. hvilket skæringstidspunkt beregningen skal foretages. 16 i, stk. 1 og 2, fraviger eller præciserer ikke 16 g, stk. 4, som utvetydigt fastslår, at dækningen når den beregnes skal ske på grundlag af kreditorernes (herunder indskydernes) krav pr. overtagelsesdatoen. Lov om finansiel stabilitet indeholder i øvrigt langt fra nogen udtømmende regulering af, hvordan overdragelse fra et nødlidende pengeinstitut til Finansiel Stabilitets datterselskab skal finde sted. Det er således i vidt omfang overladt til parterne at aftale detaljerede vilkår for overdragelsen, hvilket også angår fastsættelsen af et overtagelsestidspunkt. Der er som udgangspunkt aftalefrihed om alle sådanne vilkår, så længe parternes aftale er saglig. Der opstod i løbet af fredag den 24. juni 2011 rygter om en forestående afvikling af banken. For at sikre ligebehandling af bankens kunder var det derfor sagligt begrundet at fastsætte overtagelsestidspunktet til den 24. juni 2011 kl Retsgrundlag Lov om finansiel stabilitet indeholder i kapitel 4 b om håndtering af nødlidende pengeinstitutter bl.a. følgende bestemmelser, der blev indsat ved lov nr. 721 af 25. juni 2010 ( Bankpakke III ): 16 e. Finansiel Stabilitet A/S skal deltage i afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, der har tilladelse som pengeinstitut efter 7 i lov om finansiel virksomhed, hvis pengeinstituttet beslutter dette, og hvis Finanstilsynet efter den 30. september 2010 har fastsat en frist for pengeinstituttets opfyldelse af kapitalkrav i medfør af 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. 16 f-16 i. Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S medvirker til afvikling af et nødlidende pengeinstitut ved at stifte og kapitalisere et nyt datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, der overtager det nødlidende pengeinstituts aktiver, jf. 16 g, stk. 1, og en del af pengeinstituttets passiver, jf. 16 g, stk. 4, 6 og 8. Datterselskabet skal overtage alle pengeinstituttets medarbejdere og kan overtage andre gensidigt bebyrdende kontrakter efter nærmere aftale med det nødlidende pengeinstitut. Datterselskabet tilføres aktiekapital og supplerende kapital fra Finansiel Stabilitet A/S, således at datterselskabet opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed.

4 - 4 - Stk. 3. Finansiel Stabilitet A/S kan tildele et datterselskab, jf. stk. 2, en likviditetsramme, således at datterselskabet kan finansiere overtagelsen af aktiverne fra det nødlidende pengeinstitut og opfylde kravene til likviditet i lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for Finansiel Stabilitet A/S opgaver i relation til dets datterselskaber og disses afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter ordningen. 16 g. Kan et nødlidende pengeinstitut ikke tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for fristen fastsat af Finanstilsynet i medfør af 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og beslutter pengeinstituttet at lade sig afvikle efter afviklingsordningen i denne lov, skal pengeinstituttet straks indgå betinget aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver m.v. Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S og det nødlidende pengeinstituts bestyrelse skal aftale en foreløbig overdragelsessum for de overdragne aktiver m.v. Stk. 3. Den foreløbige overdragelsessum opgøres til summen af den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkostninger ved en afhændelse. Stk. 4. Finansiel Stabilitet A/S datterselskab berigtiger den foreløbige overdragelsessum over for det nødlidende pengeinstitut ved at overtage ikke efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi som opgjort efter stk. 3. En del af beløbet tilbageholdes i form af en mellemregning, jf. stk. 6 og 7. Stk. 5. Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtager den enkelte simple kreditors krav mod pengeinstituttet, i det omfang det kan indeholdes i et eventuelt krav, som pengeinstituttet har mod indskyderen. Derudover overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en forholdsmæssig andel af den tilbageværende del af kravene mod det nødlidende pengeinstitut. Forpligtelser over for medarbejdere, som Finansiel Stabilitet A/S datterselskab overtager, overtages fuldt ud. Stk. 6. Mellemregningen anvendes til at efterregulere købesummen, når denne er endeligt fastsat af revisorerne. Stk. 7. Størrelsen af mellemregningen, jf. stk. 4, fastsættes af værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen i Garantifonden for Indskydere og Investorer, jf. 5, stk. 7, i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Stk i. Datterselskabet skal på overdragelsestidspunktet opgøre de enkelte indskyderes dækning i det nødlidende pengeinstitut i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer. Stk. 2. Datterselskabet indbetaler et eventuelt acontobeløb på de pågældende kunders konti, der opgøres svarende til dækningen efter 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Det udbetalte acontobeløb kan reguleres efterfølgende. Stk. 3. Datterselskabet indtræder i de pågældende kunders krav mod Garantifonden for Indskydere og Investorer. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår bl.a. (jf. Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 207, s. 5-7 og 9):

5 Indledning Der foreslås etableret en ordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den 30. september 2010, hvor Finansiel Stabilitet A/S får adgang til fortsat at overtage nødlidende pengeinstitutter med henblik på afvikling, men uden en generel statsgaranti. Den foreslåede afviklingsordning skal kun gælde for institutter, der modtager indlån, og som dermed har dansk tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Når et nødlidende pengeinstitut får en frist af Finanstilsynet til at opfylde solvenskravene i lov om finansiel virksomhed, skal pengeinstituttet ifølge lovforslaget træffe beslutning om, hvorvidt det vil lade sig håndtere af lovforslagets ordning eller via de almindelige regler om ophør i lov om finansiel virksomhed. Beslutningen træder først i kraft, hvis pengeinstituttet ikke kan opfylde solvenskravene inden fristens udløb. Et pengeinstitut, som beslutter at lade sig håndtere af lovforslagets ordning, vil kunne åbne som normalt efter fristens udløb. Almindelige indskydere vil ikke opleve nogen umiddelbar forskel i den praktiske del af deres daglige bankforretninger. Der skal ikke umiddelbart findes en ny bankforbindelse, og der skal ikke etableres nye lån for den enkelte kunde, betalingskort fungerer fortsat, og betalingsservice etc. udføres som vanligt. Beslutning om anvendelse af lovforslagets ordning vil som hovedregel blive truffet af bestyrelsen i det nødlidende pengeinstitut og vil kun blive iværksat i de tilfælde, hvor et pengeinstituts egne bestræbelser på at finde en markedsmæssig løsning er resultatløse. Ordningen skal således ses som et supplement til de eksisterende markedsmæssige løsninger og private overdragelser. 2. Baggrund Erfaringerne fra den finansielle krise viser, at det er gavnligt for samfundet at have en model til håndtering af nødlidende pengeinstitutter, således at der tilbydes et klart alternativ til at gå i betalingsstandsning eller komme under konkursbehandling med de deraf følgende ofte store økonomiske tab for både kreditorer, herunder indskyderne, og samfundet som helhed. Hensynet til både den finansielle stabilitet og tilliden til det finansielle system har således vist sig at blive varetaget mest hensigtsmæssigt gennem en kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter. En kontrolleret afvikling kan være med til at sikre værdierne af aktiverne ved en videreførelse af selskabets aktiver (going concern), frem for at der gennemføres et tvangssalg under en konkurs. Ordningen indeholder ikke nogen generel statsgaranti, idet grundlaget for ordningen hviler på indeståelser fra sektoren gennem den garanti, som [Garantifonden for Indskydere og Investorer] stiller over for indskydere og investorer kombineret med en tabskaution fra Fondens nye afviklingsafdeling, som stilles for eventuelle tab i forbindelse med den nødvendige kapitalisering af og tilførsel af likviditet til datterselskabet, som Finansiel Stabilitet A/S foretager, samt eventuelt underskud i datterselskabet i forbindelse med afviklingen. Den foreslåede afviklingsordning vil være frivillig for nødlidende pengeinstitutter og vil kun blive iværksat i de tilfælde, hvor pengeinstituttet vurderer, at egenkapitalen er tabt, eller at pengeinstituttet er insolvent eller må påregne at blive insolvent, og hvor et pen-

6 - 6 - geinstituts egne bestræbelser på at finde en markedsmæssig løsning er resultatløse. Ordningen skal således ses som et supplement til de eksisterende markedsmæssige løsninger og private overdragelser. Pengeinstituttet vil dermed først kunne blive håndteret af ordningen, hvis det viser sig, at pengeinstituttet ikke kan komme til en løsning, der medfører, at pengeinstituttet kan opfylde kapitalkravene, inden den af Finanstilsynet fastsatte frist udløber. Med ordningen er der således lagt op til, at markedsmæssige løsninger og private overdragelser afsøges, inden den ordning, der foreslås med lovforslaget i regi af Finansiel Stabilitet A/S, anvendes. Givet den generelle statsgarantiordnings udløb, vil større indskydere kunne lide tab i forbindelse med nødlidende pengeinstitutter. Dette vil også være tilfældet med den foreslåede afviklingsordning, og det må forventes at resultere i, at bl.a. større virksomheder i højere grad vil vurdere deres pengeinstitutters risiko. Pengeinstitutter, der bedømmes som sikre, vil efter omstændighederne opleve en tilstrømning af indlånsmidler på bekostning af mere usikre pengeinstitutter. Desuden må det forventes, at indskydere overvejer alternativer til placering af midler som indskud i pengeinstitutterne eller i øvrigt tager en række forebyggende foranstaltninger for bedre at sikre deres indlån, fx kræver sikkerhed for deres indlån i pengeinstituttet. Det kan give højere finansieringsomkostninger for mere usikre pengeinstitutter. Pengeinstitutterne vil derfor have et incitament til at begrænse deres risikoadfærd til et acceptabelt niveau, hvilket ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er ønskeligt. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Afviklingsordning i regi af Finansiel Stabilitet A/S Den foreslåede ordning Med lovforslaget foreslås det, at der efter udløbet af den generelle statsgarantiordning den 30. september 2010 etableres en afviklingsordning i regi af Finansiel Stabilitet A/S, der bygger på en frivillig aftale, hvorefter et nødlidende pengeinstitut selv vælger, hvorvidt pengeinstituttet i tilfælde, hvor det ikke kan tilvejebringe den af Finanstilsynet foreskrevne kapital eller gennemføre et salg inden den af Finanstilsynet fastsatte frist, skal håndteres af Finansiel Stabilitet A/S, der vil gennemføre en kontrolleret afvikling, eller håndteres efter de almindelige regler om ophør i lov om finansiel virksomhed. Ophør efter de almindelige regler i lov om finansiel virksomhed medfører, at pengeinstituttet afvikles via likvidation, konkurs eller sammenlægning. Den foreslåede afviklingsordning indebærer, at Finansiel Stabilitet A/S skal medvirke til afvikling af et nødlidende pengeinstitut ved at oprette et datterselskab, som viderefører aktiverne i det nødlidende pengeinstitut. Om nødvendigt skal dette datterselskab have tilladelse som pengeinstitut. Finansiel Stabilitet A/S stifter således et nyt datterselskab med henblik på at overtage det nødlidende pengeinstituts aktiver og foretage en kontrolleret afvikling heraf. En kontrolleret afvikling betyder, at datterselskabet ikke må foretage markedsføring med henblik på at udvide forretningsomfanget eller konkurrere på markedet. Datterselskabet skal drives med henblik på afvikling, hvilket blandt andet betyder, at datterselskabet skal arbejde for at afhænde eksisterende kunder. Samtidig skal datterselskabet afsøge mulighederne for en samlet afhændelse af datterselskabets aktiver og passiver.

7 Overdragelse til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S Det foreslås, at datterselskabet som udgangspunkt overtager alle aktiver i det nødlidende pengeinstitut. Endvidere skal datterselskabet overtage medarbejdere og andre gensidigt bebyrdende aftaler efter nærmere aftale med det nødlidende pengeinstitut. Endelig overtager datterselskabet også kreditorer med simple krav, jf. den foreslåede 16 g, stk. 4 og 6 til lov om finansiel stabilitet. Det foreslås, at overdragelsen af det nødlidende pengeinstituts passiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S sker efter de almindelige regler om debitorskifte. Indskyders modregningsadgang vil ikke blive berørt af overdragelsen af aktiverne i det nødlidende pengeinstitut til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S i det omfang, indskyderne kun kan modregne med passiver, hvis disse passiver er overført til datterselskabet. Af de specielle bemærkninger fremgår bl.a. (jf. Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 207, s og 19-20): 16 e Det følger af den foreslåede bestemmelse i stk. 1, at Finansiel Stabilitet A/S skal deltage i afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, som har besluttet at lade sig afvikle efter afviklingsordningen, jf. 1. Finansiel Stabilitet A/S træder først til som køber af det nødlidende pengeinstitut, når det ikke har været muligt at tilvejebringe den foreskrevne kapital eller finde anden markedsmæssig løsning inden udløbet af den frist, som Finanstilsynet har fastsat i medfør af 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Hvis Finanstilsynet har givet fristforlængelse, er det den nye frist, som gælder. I tilfælde, hvor et pengeinstitut ikke opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, og hvor der ikke er mulighed for at finde en anden markedsmæssig løsning, kan instituttet overdrage sine aktiver og en del af sine passiver til et datterselskab ejet af Finansiel Stabilitet A/S. Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal herefter sørge for at afvikle de overtagne aktiver og passiver på en kontrolleret måde. Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 skal Finansiel Stabilitet A/S træde til som køber af nødlidende pengeinstitutter ved etablering og kapitalisering af et nyt datterselskab, der overtager aktiverne og en del af passiverne i det nødlidende pengeinstitut, jf. bemærkningerne til 16 g. Udgangspunktet er, at der skal ske overdragelse af alle aktiver. De nærmere vilkår for overdragelsen reguleres i en overdragelsesaftale, som indgås mellem det nødlidende pengeinstitut og et datterselskab ejet af Finansiel Stabilitet A/S. Datterselskabet skal ifølge forslaget overtage alle medarbejderforpligtelser og kan overtage andre gensidigt bebyrdende aftaler. Selv om en kassekredit er gensidigt bebyrdende, skal den som udgangspunkt overtages.

8 - 8 - Efter det foreslåede stk. 4 bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler om Finansiel Stabilitet A/S og dets datterselskabers afvikling af pengeinstitutter. Derudover kan bemyndigelsen benyttes til at fastsætte regler om datterselskabets orientering af det nødlidende pengeinstituts kreditorer vedrørende overtagelsen til afvikling. Orienteringen af kreditorerne skal indeholde en meddelelse om debitorskiftet og proklamaet g Anvendelse af bestemmelsen i den foreslåede 16 g forudsætter efter den foreslåede stk. 1, at pengeinstituttet ikke opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet har meddelt en frist til retablering af kapitalen, og at det nødlidende pengeinstitut har indgået en aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver m.v. Aftalen skal være betinget af økonomi- og erhvervsministerens tilladelse, jf. 204 i lov om finansiel virksomhed, samt af den endelige fastsættelse af købesummen og overdragelse af aktiver og passiver. De aktiver, datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal overtage fra det nødlidende pengeinstitut ifølge den foreslåede ordning, er som udgangspunkt alle instituttets aktiver. Datterselskabet er desuden forpligtet til at overtage alle medarbejdere, medarbejderforpligtelser og om muligt alle andre gensidigt bebyrdende aftaler Aftalen om overdragelse af et nødlidende pengeinstitut til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S indebærer, at en andel af pengeinstituttets kreditorer overflyttes til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Overdragelsen sker efter de almindelige regler om debitorskifte, jf. bemærkningerne til stk. 5. Finansiel Stabilitet A/S s datterselskab berigtiger den foreløbige overdragelsessum over for det nødlidende pengeinstitut ved at overtage ikke efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi, som opgjort efter stk. 3. Aktivernes værdi skal ifølge den foreslåede bestemmelse i stk. 4 berigtiges ved at overtage ikke-efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi, som opgjort efter stk. 3. Det vil sige, at datterselskabet foretager en forholdsmæssig overtagelse af hver af de simple kreditorers nettokrav, idet en del af den foreløbige overdragelsessum tilbageholdes i form af en mellemregning. For at sikre sig mod den situation, at den endelige opgørelse bliver lavere end den foreløbige, og at der dermed skulle ske betalinger fra det nødlidende institut til Finansiel Stabilitet A/S, fradrages den foreløbige overdragelsessum ved betalingen en reserve, der betegnes mellemregning. Såfremt den foreløbige overdragelsessum fratrukket mellemregningen overstiger værdien af samtlige simple kreditorers nettokrav, berigtiger datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S forskellen kontant. Ifølge den foreslåede bestemmelse i stk. 5 overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S den enkelte simple kreditors krav mod pengeinstituttet i det omfang, det kan

9 - 9 - indeholdes i et eventuelt krav, pengeinstituttet har mod indskyderen. Samtidig overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en forholdsmæssig andel af den tilbageværende del af kravene mod det nødlidende pengeinstitut. Derudover skal datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtage alle medarbejdere fra det nødlidende pengeinstitut. Alle forpligtelser over for disse medarbejdere overtages fuldt ud. Overdragelsen af det nødlidende pengeinstituts passiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S sker efter de almindelige regler om debitorskifte. Indskydernes og investorernes modregningsadgang vil ikke blive berørt af overdragelsen af aktiverne i det nødlidende pengeinstitut til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Der vil i bekendtgørelse blive fastsat nærmere bestemmelser for en orientering af kreditorerne om overdragelsen til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, jf. 16 e, stk i Af forslagets stk. 1 fremgår, at det påhviler datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S at opgøre omfanget af de enkelte indskydere og investorers dækning i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer. Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal i forbindelse med overdragelsen af aktiverne fra det nødlidende pengeinstitut opnå det fornødne overblik over, hvilke indskydere og investorer der overdrages til det nye datterselskab. Det er derfor nærliggende, at det er datterselskabet, der udarbejder en fuldstændig opgørelse af de krav, der er omfattet af Indskydergarantiordningens dækning. Med det foreslåede stk. 2, pålægges det datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S at sikre, at indskyderne også umiddelbart kan disponere over den del af deres tilgodehavende, der svarer til Fondens dækning. De endnu ikke efterprøvede udbetalinger til indskyderne sker a conto og vil senere kunne blive efterreguleret således, at for meget udbetalte midler skal tilbagebetales af indskyderne. Såfremt datterselskabet ikke kan inddrive disse midler fra de berørte indskydere og investorer, dækkes tabet af datterselskabet, hvilket vil reducere en eventuel købesum til konkursboet eller forøge et eventuelt underskud i datterselskabet, der er garanteret af den af Fonden stillede tabskaution. Hvis en indskyders nettokrav i det nødlidende pengeinstitut er positivt og ligger under Fondens dækningsomfang, vil indskyderen således få dækket hele sit nettokrav. Denne dækning vil umiddelbart ydes af Fonden, der efterfølgende, når den endelige værdiansættelse af aktiverne foreligger, vil få godtgjort den forholdsmæssige andel, som datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtager som betaling for aktiverne. Hvis en indskyders nettokrav overstiger Fondens dækning, vil indskyderen ud over et beløb svarende til euro kunne disponere over et beløb svarende til den forholdsmæssige andel af sit resterende indlån, som datterselskabet har overtaget som betaling for aktiverne. Procentdelen vil svare til den procentdel, som værdien af de overdragne aktiver udgør af de simple kreditorers samlede krav.

10 Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3 indtræder datterselskabet, når det foretager betaling til indskyderne, i indskydernes krav mod Fonden. Datterselskabet indtræder kun i det omfang, datterselskabet faktisk har lagt ud på vegne af Fonden. Af et høringsnotat af 14. april 2010 om lovforslaget fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til Folketingets Erhvervsudvalg fremgår bl.a.: Kuratorforeningen mener, at det bør præciseres i lovforslaget, hvis der med lovforslaget er tilsigtet et pligtmæssigt debitorskifte udløst af aftalen mellem datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S og det nødlidende pengeinstitut. Kommentar: Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal overtage det nødlidende pengeinstituts aktiver og en forholdsmæssig andel af passiverne. Dette betyder, at datterselskabet bl.a. skal overtage samtlige udlån fra det nødlidende pengeinstitut i overensstemmelse med de almindelige regler om kreditorskifte, der ikke kræver accept fra debitorerne. Samtidig finder de almindelige regler om debitorskifte anvendelse på den forholdsmæssige overtagelse af passiverne. Som det også fremgår af lovforslagets bemærkninger, kan overførte kreditorer vælge at blive tilbageført til det nødlidende pengeinstitut. I sådanne tilfælde vil der ikke ske en fuldstændig overtagelse af aktiverne. Samtidig skal Finansiel Stabilitet A/S datterselskab ifølge lovforslaget sikre, en orientering af de overtagede kreditorer. Højesterets begrundelse og resultat Sagens baggrund og problemstilling Bankvirksomheden i Fjordbank Mors A/S blev ved en aftale indgået søndag den 26. juni 2011 mellem banken og Finansiel Stabilitet A/S overdraget til sidstnævntes datterselskab Fjordbank Mors af 2011 A/S (nu FS Finans IV A/S). Det fremgår af overdragelsesaftalens pkt. 3.2 om overtagelsesdagen, at Overdragelsen sker med virkning pr. den 24. juni 2011 kl ( Overtagelsesdagen ). Sagen angår for Højesteret, om Fjordbank Mors og Finansiel Stabilitet har været berettiget til med virkning for Thy-Mors Energi Service at tillægge overdragelsesaftalen retsvirkninger fra et tidspunkt, der ligger forud for aftaletidspunktet den 26. juni Thy-Mors Energi Service foretog i løbet af fredag den 24. juni 2011 nettohævninger fra sine konti i Fjordbank Mors på i alt ,66 kr., således at selskabets samlede indestående i banken blev nedbragt fra ca. 15 mio. kr. til ca. 4,8 mio. kr.

11 Reglerne i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet om håndtering af nødlidende pengeinstitutter, gennemført ved den såkaldte bankpakke III, indebærer bl.a., at indskydere ud over indskudsgarantien kun modtager den delvise dækning for deres krav, som kan udbetales efter en realisation af bankens aktiver. Reglerne indebærer ifølge de almindelige bemærkninger til lovforslaget en kontrolleret afvikling af banken, som kan være med til at sikre værdierne af aktiverne ved en videreførelse af bankaktiviteterne ( going concern ) frem for, at der gennemføres et tvangssalg under en konkurs. I modsætning til en konkurs sker overdragelsen af de samlede aktiver straks, når det besluttes at anvende bankpakkens regler, og købesummen berigtiges med det samme ved, at køberselskabet (Finansiel Stabilitets datterselskab) foretager en udbetaling til den gamle banks kreditorer. Køberselskabet åbner således en ny bank umiddelbart efter indgåelse af overdragelsesaftalen og indsætter som alternativ til betaling af en kontant købesum straks et beløb på en ny konto tilhørende den enkelte indskyder. Beløbet omfatter dækningen fra Garantifonden for Indskydere og Investorer samt den andel af det ikke garantidækkede indlån, som kan dækkes efter en foreløbigt opgjort procentdel, der kan sammenlignes med dividenden i et konkursbo. Beløbet er baseret på en foreløbig værdiansættelse af bankens aktiver og på en bruttoberegning af bankens passiver og kan efterreguleres, når den endelige værdiansættelse foreligger. Skæringstidspunktet for opgørelse af indskuddet i et nødlidende pengeinstitut Det fremgår af lovens 16 g, stk. 4, at datterselskabet berigtiger den foreløbige overdragelsessum over for det nødlidende pengeinstitut ved at overtage ikke efterstillede forpligtelser (herunder indskud) pr. overtagelsesdatoen. Det skal sammenholdes med, at andre bestemmelser i lovens kapitel 4 b anvender begreberne overdragelsesdatoen eller overdragelsestidspunktet, herunder f.eks. 16 g, stk. 3, om værdien af aktiverne, som angiver, at disse skal opgøres pr. overdragelsesdatoen. Det må således lægges til grund, at lovgiver har forudsat, at overtagelsesdatoen og dermed skæringstidspunktet for beregningen af dækningen efter indskydergarantiordningen ikke nødvendigvis er sammenfaldende med overdragelsesdatoen (aftaletidspunktet). Som anført af landsretten er lovens regulering af vilkårene for aftalen endvidere ikke udtømmende, og parterne har derfor som udgangspunkt frihed til inden for de grænser, der gælder for anden aftaleindgåelse, selv at udfylde og supplere lovens bestemmelser. Dette er også forudsat i

12 bemærkningerne til lovens 16 e, hvorefter de nærmere vilkår for overdragelsen reguleres i overdragelsesaftalen mellem det nødlidende pengeinstitut og Finansiel Stabilitet. Lovens 16 e og 16 i kan ikke føre til et andet resultat. 16 e angiver de overordnede rammer for afviklingsordningen, og ordlyden af 16 e, stk. 2, hvorefter Finansiel Stabilitet stifter og kapitaliserer et datterselskab, der overtager en del af pengeinstituttets passiver, jf. 16 g, stk. 4, kan således ikke antages at regulere skæringstidspunktet for opgørelsen af passiverne (herunder indskuddene i banken). Tilsvarende angiver 16 i, stk. 1, at opgørelsen af dækningen efter indskydergarantiordningen skal foretages på aftaletidspunktet ( på overdragelsestidspunktet ). Bestemmelsen regulerer ikke skæringstidspunktet for beregningen af dækningen efter indskydergarantiordningen. Herefter og i øvrigt af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at Finansiel Stabilitet og Fjordbank Mors ud fra saglige hensyn har kunnet indgå aftale om et overtagelsestidspunkt, som ligger før aftaletidspunktet, og at der ikke er grundlag for at fastslå, at det var usagligt at fastsætte overtagelsestidspunktet som sket. Herefter stadfæster Højesteret dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Thy-Mors Energi Service A/S betale kr. til FS Finans IV A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 27. januar Tina Halberg kontorfuldmægtig

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011 NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseierne er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001030822.4

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere